Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i Vejudvalget. Generalforsamlingen startede kl Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelse 3. Bestyrelsens beretning se efterfølgende 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 6. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent samt gebyr ved for sen indbetaling 7. a. Vejudvalgets beretning se efterfølgende b. Vejudvalgets regnskab c. Forslag vedrørende vejudvalget d. Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag samt gebyr ved for sen indbetaling 8. a. Valg af kasserer: Jens Peter Gjaldbæk modtager genvalg Valg af bestyrelsesmedlem: Erik E. Larsen modtager ikke genvalg Valg af bestyrelsessuppleant b. Valg af 1. revisor: Torben Andersen modtager genvalg Valg af 1 revisorsuppleant: Grethe Suhr modtager genvalg c. Evt. valg af supplerende medlemmer til vejudvalget, jf. 12, stk Eventuelt ad 1) Svend Aage Laustsen, Engsvinget 30, blev valgt til dirigent. ad 2) Christine Leander Høgh og Torben Melms blev valgt til stemmetællere. ad 3) Formand Hans Bo Larsens beretning var på forhånd udsendt til medlemmerne. Formanden supplerede dog den skriftlige beretning med nogle yderligere kommentarer. Primært henledte han opmærksomheden på, at foreningen har en andel på 13 parceller i vejudvalget. Finansieringen af

2 disse 13 parcellers andel af udgifterne skal betales af alle foreningens medlemmer. Dette betyder, at hvis fortovsrenoveringen vedtages, kommer der en andel af lånet på 13 parceller, som bestyrelsen herved anmoder om mandat til at kunne underskrive. Der blev spurgt, om dette medfører, at foreningen skal optage et lån i størrelsesorden , hvilket blev bekræftet af formanden. Formandens beretning blev godkendt efter disse bemærkninger. ad 4) Kasserer Jens Peter Gjaldbæk forelagde regnskabet, som udviste et overskud på ,78 kr. Fra salen blev spurgt, hvorfor der optræder kr. fra sneregnskabet på Grundejerforeningens regnskab. Kassereren svarede, at snerydningens midler står på Grundejerforeningens konto for at få en bedre rente, men at man kunne overveje at ændre dette, hvis det gav anledning til forvirring. Der opstod herefter lidt forvirring omkring regnskabet og mellemregninger mellem UG, sne og vejudvalg. Delvist fordi det beløb på , som spørgeren nævnte, faktisk er mellemregningen med vejudvalget. Et medlem fra salen fastslog, at foreningens reelle formue kun er Kassereren meddelte, at dette ikke er korrekt; foreningens formue er kr. Efter disse bemærkninger blev regnskabet godkendt. ad 5) Til generalforsamlingen var der indkommet et forslag om udvidelse af legepladsen på Enemærket fra Louise Krage og Michael Strange. Forslagsstillerne gennemgik forslaget. Der var indhentet tilbud fra 3 mulige leverandører. Priserne lå fra til kr., heraf udgjorde materialer fra til kr. Der var herefter en del reaktioner fra salen. Mange roste forslaget som et godt initiativ, enkelte mente, at det var et meget ambitiøst projekt, og at en legeplads af denne kaliber nok mere hører hjemme i offentligt regi. Flere gjorde gældende, at driften af en sådan legeplads, med vedligehold, eftersyn og erstatning af ødelagte legeredskaber, vil blive en dyr affære, og at forslaget ikke tager højde for finansieringen af alt dette. Forslagsstillerne mente, at der også ved den eksisterende legeplads var udgifter til ovenstående. Der var herefter en diskussion om lovligheden i at anvende af barkflis som underlag. Et medlem havde kendskab til et sted, hvor man var blevet pålagt at fjerne barkflisen og etablere et nyt dyrt underlag. Forslagsstillerne sagde, at de ville undersøge dette, men at de havde fået at vide, at udgifter til flis eller faldgrus som underlag var den samme. Fra salen blev spurgt, om den vil få status af offentlig legeplads. Svar var, at der vil være offentlig adgang som nu. En anden mente, at vi hellere skulle bruge de offentlige legepladser i nabolaget, og at levetiden for den skitserede plads maks. vil være 10 år. Han anførte, at vi bor i et skønt område, som forældre og børn kunne bruge i fællesskab til ture i mosen, træklatring, boldspil o.s.v

3 Efter en kort diskussion om, hvad der skulle stemmes om (var det forslaget, som det var blevet præsenteret, eller var det foreningens andel af finansieringen), blev det konstateret, at der var stemning for, at afstemningen kun skulle vedrøre foreningens andel af finansieringen. Forslaget gik herefter til afstemning, og det blev vedtaget med stort flertal. ad 6) Kassereren forelagde budgetforslag for 2009, som også omfattede medlemskontingent og det ekstraordinære kontingent på 200 kr. for legepladsen. Medlemskontingentet vil være uændret 420 kr. + de 200 kr. til legepladsen, dvs. i alt 620 kr. Kassereren henledte opmærksomheden på vores rykkergebyr på 100 kr. Budgettet blev herefter godkendt. ad 7) a. Formanden knyttede sine kommentarer til den udsendte beretning fra vejudvalget. Vi har nu gennemført den del af fortovsrenoveringen, der blev vedtaget i 2001 med investeringsplanen for 2001 til Investeringsplanen fra 2001 omfatter meter fortov, og der er renoveret ca m. Selv om det undervejs er vedtaget at udskifte alle fliser og forstærke hjørner, er det alligevel næsten lykkedes at nå den planlagte længde. Vi skal nu beslutte, hvordan vi skal gå videre med den resterende del af fortovsopretningen. Bestyrelsen er på de sidste to generalforsamlinger blevet pålagt at komme med samlet forslag til gennemførelse af opretning af den resterende del af fortovet i indeværende år. Et sådant forslag var fremlagt af bestyrelsen. På grund af afmatningen i byggebranchen står vi netop nu i en god situation med hensyn til prisen. Der er indhentet priser fra 5 entreprenører, og der er forholdsvis stor spredning på de indkomne tilbud, idet det billigste ligger ca. 1,1 million under det næstbilligste. Det er også væsentligt billigere pr. meter, end hvad vi har betalt for den seneste opretningsrunde. Formanden gennemgik herefter problematikken omkring DONG, som tidligst forventer at lægge vores luftledninger i jorden i Den nærmere planlægning vil ifølge DONG tidligst komme om 6 måneder. Formanden har talt med to af hinanden uafhængige entreprenører, der har erfaring i at samarbejde med DONG. Vurderingen er, at der kan spares et vist beløb ved at koordinere fortovsopretning og nedgravning af luftledninger, men en del af dette beløb vil blive modregnet af entreprenøren. Dertil kommer risiko for forsinkelser pga. DONG. Fra salen blev der spurgt, hvem der har lavet udbudsmaterialet. Formanden svarede, at han havde lavet det i samarbejde med en brolægger og bestyrelsessuppleant Christine Leander Høgh med hjælp fra rådgivende branchefolk på hendes arbejde. Desuden var materialet blevet forelagt entreprenørerne, der har bekræftet, at det var klart og præcist, og at de ville være i stand til at komme med et fast tilbud ud fra dette. Spørger mente, at dette var en uortodoks måde at gøre tingene på og spurgte endvidere, hvorfor bestyrelsen ikke havde fået en rådgivende ingeniør til at lave udbudet. Formanden svarede, at dette ifølge entreprenørbranchen er en helt normal fremgangsmåde, og med hensyn til - 3 -

4 rådgivende ingeniør mente bestyrelsen, at den efter at have gennemført disse projekter gennem 7 år har fået god erfaring i, hvad der skal laves og hvordan. Derfor ville bestyrelsen spare foreningen for disse udgifter. Formanden lovede dog generalforsamlingen, at bestyrelsen ville lade materialet gennemgå af en rådgivende ingeniør efter en eventuel godkendelse på generalforsamlingen og før underskrift af kontrakten. Der fulgte flere indlæg omkring risikoen for merudgifter. Et medlem sagde, at hun, efter det forløb der allerede har været omkring fortovsrenoveringen, har fuld tillid til formandens erfaring. Formanden påpegede, at der var sat 8 % af til ekstraudgifter. Hvis en rådgiver vurderede, at beløbet kunne komme ud over det, ville der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Herefter blev beretningen vedtaget. b. Vejudvalgets regnskab blev godkendt. c. Som allerede delvist beskrevet under Beretning for Vejudvalget har bestyrelsen efter opfordring fra tidligere generalforsamlinger fremlagt et forslag til gennemførelse af den resterende fortovsopretning i indeværende år. Formanden gennemgik de forskellige finansieringsmuligheder, der er omtalt i forslaget, og fortsatte med at fortælle, at bestyrelsen også afventer et forslag fra Arbejdernes Landsbank, der kan yde et lån uden nogen form for solidarisk hæftelse. Der opstod herefter en længere diskussion, hvor hovedpunkterne var: 1) Hvad sker der, hvis en beboer f.eks. går på tvangsaktion med sin ejendom, hvori der er en gæld til Vejudvalget? Svar: Gælden vil blive stående i ejendommen og således automatisk blive overført til køber. 2) Kan man, hvis man vælger at betale kontant, få en del af beløbet udbetalt, hvis man sælger efter f.eks. 2 år? Svar: Nej, men hvis man overvejer at flytte, kan man jo overveje at optage lån i stedet for. 3) Hvis man har et lån og fraflytter, inden lånet er betalt, hæfter man så fortsat i den resterende låneperiode? Svar: Nej jævnfør 1) overføres alle forpligtigelser til den nye ejer. - Flere foreslog at fortsætte med den nuværende ordning, evt. med en forhøjelse af vejbidraget til kr. pr. år. Bestyrelsen anførte, at selv med en indbetaling på ville vi ikke kunne færdiggøre renoveringen på 10 år. Det vil også blive meget dyrere end at færdiggøre projektet, fordi priserne er i bund nu. - Et medlem mente, at vi skulle vente med at tage beslutning, til det var helt fastlagt, hvornår DONG ville gå i gang. Han havde fået oplyst fra DONG, at der ville komme en endelig tidsplan om en måned. - Et medlem så frem til, at han kunne færdes sikkert med sin rollator

5 - Et medlem mente, at der ikke var belæg for at sige, at kommunen vil komme med påbud. Formanden svarede, at det allerede sker, og at kommunen altid har ret. - Et medlem mente, at det grundlæggende var et godt forslag, men kunne man ikke lave låneperioden længere, f.eks. 15 år? Svar: Låneperioden er valgt til 10 år, da vi til den tid må forudse, at vejene snart skal renoveres. Desuden har alle jo mulighed for selv at optage et lån med den løbetid, der ønskes. - Skal man både betale 3000 kr. til lån og 1500 kr. til vedligehold? Svar: Nej, det er kun i 2009, derefter vil vejbidraget til vedligehold blive tilpasset de faktiske udgifter og vil være meget lavere. - Et medlem ville gerne have følgende ført til protokol: 1) Det bekræftes, at det altid er parcellen, der hæfter ved mislighold af lånet, dvs. der kan ikke gøres krav gældende over for andre medlemmer af foreningen. 2) Der vil ikke være nogen form for solidarisk hæftelse i det optagne lån. Det blev foreslået at optage et fastforrentet lån. Svaret var, at dette er forsøgt men ikke muligt. Herefter gik forslaget til afstemning. Det blev forkastet med 52 stemmer for og 55 stemmer imod. 6 stemte hverken for eller imod. d. Bestyrelsen foreslog på den baggrund at forhøje vejbidraget til kr. Dette medførte nogen debat. Da en del af forsamlingen på det tidspunkt havde forladt generalforsamlingen, mente mange ikke, at det var fair at tage en sådan beslutning på dette tidspunkt. Herefter trak bestyrelsen forslaget om kontingentforhøjelse tilbage. Der kunne ikke opnås enighed om at fortsætte med det nuværende vejbidrag, da flere mente, at det i givet fald skulle følges af en ny investeringsplan for fortovene. Man enedes herefter om, at punkt 7d - vejudvalgets budget blev udsat. Det blev besluttet, at bestyrelsen snarest indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt budgetforslag fremlægges til godkendelse. Til den ekstraordinære generalforsamling skal bestyrelsen også fremlægge et nyt forslag for fortovsrenoveringen, hvor specielt lånebetingelserne i det nye tilbud fra Arbejdernes Landsbank, som først dukkede op ved generalforsamlingen, bliver fuldt belyst. Selv om vedtægterne siger min. 8 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling, blev der anmodet om, at den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt med min. 2 ugers varsel for at give medlemmerne god tid til at sætte sig ind i forslaget. ad 8) a. Kasserer Jens Peter Gjaldbæk blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Christina Leander Høgh. Ny bestyrelsessuppleant blev Jørgen Grevsen. b. Torben Andersen blev genvalgt som revisor og Grete Suhr som revisorsuppleant. c. Der blev ikke valgt supplerende medlemmer til vejudvalget

6 ad 9) Der var ingen indlæg under dette punkt Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 23:20. Dato: 22. marts 2009 Referent: Keld Knudsen Formand: Hans Bo Larsen. Dirigent: Svend Aage Laustsen.. Bestyrelsens nye sammensætning: Hans Bo Larsen (formand), Jens Peter Gjaldbæk (kasserer) Keld Knudsen (næstformand), Christine Leander Høgh (bestyrelsesmedlem), Børge Winther Nielsen (bestyrelsesmedlem), Jørgen Grevsen (suppleant) - 6 -

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere