Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle"

Transkript

1 Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015

2 Disposition Tandlægens intersektorielle rolle Typer af overgreb og omsorgssvigt Det intersektorielle samarbejde, herunder underretninger børnehuse og historien bag disse lidt jura og etik

3 Konklusion 1 Tandlæger har en unik klinisk viden Kan aflæse trivsel på tænder Ser børnene regelmæssigt gennem barndom og ungdom Har underretningspligt og denne overstiger tavshedspligten

4 Konklusion 2 Tandlægens rolle er forebyggelse, diagnostik og behandling (sundhedslov) Tænk også på beskyttelse (socialret) og dokumentation med sporsikring (straffesag). (Obs. civilret) Overgreb foregår i alle samfundslag

5 WHO definition Overgreb mod eller omsorgssvigt overfor børn omfatter alle former for fysisk og/eller psykisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt eller forsømmelse eller kommerciel eller anden udnyttelse, der forvolder reel eller mulig skade på barnets helbred, overlevelse, udvikling eller værdighed.

6 Omsorgssvigt og overgreb Fysisk aktiv og passiv overgreb/omsorgssvigt Psykisk aktiv og passiv overgreb/omsorgssvigt Seksuel overgreb (som en del heraf) Strukturel (systemisk) børnemishandling Fostermishandling (obs. familieambulatoriet) Medicinsk børnemishandling (MCA) (Abuse)

7 Omsorgssvigt/Overgreb Fysisk Psykisk Aktiv Passiv Slå, Bide Brænde Samleje Undlade at -børste tænder -gå til læge Råbe Mobbe Nedgøre Overlade barnet til sig selv

8 Fysisk overgreb (småbørn) Påført skade, overgreb, vold Ofte i afmagt Kan have mange kontakter til læge Har du tænkt på om der er nogen, der kan have gjort noget ved dit barn? Henvises med henblik på bagvedliggende årsag sygdom (og andre skader) Kommunikationen en udfordring

9 Overgreb (tand)lægen Er der tale om sygdom eller påført skade? Blødningssygdomme, knoglesygdomme? Er der udviklingsforstyrrelse/forsinkelse? Passer anamnese og objektive fund? Beskyttelse? Underretning? Forebygge det sker igen. Ro på! Skynd dig langsomt (dog ikke hvis spor)

10 Lægerne ser tit ikke disse børn Kun omkring 6 pct. af de børn, der havde været udsat for fysisk mishandling var i en forbindelse blevet set af en læge (SFI) Nygaard Christoffersen, M (SFI 2002: arbejdspapir 9) Christensen E (SFI 2002:10) Nygaard Christoffersen, M (SFI 2010: Børnemishandling i hjemmet 10:30) Anbragte børn har flere helbredsproblemer Egelund,Hestbæk,Andersen (SFI 04:17)

11 Hvad er omsorgssvigt? Søren - 4 år - angst og dårlig trivsel Udebliver fra børnemodtagelsen

12 Hvad er omsorgssvigt? Søren - 4 år - angst og dårlig trivsel Bleg, tynd, bange, encoprese Havde ikke gået til forebyggende lægeus Havde ikke været i offentlig pasning Mor nedsat psykisk funktionsevne - pension Hvem har svigtet??

13 Omsorgssvigt hos tandlægen Ikke børste tænder Tandskadende ernæring Ikke gå til tandlæge Massiv carries Sundhedsfremmende samtaler? Udveksle oplysninger én gang ( 49a)? Underretning ( 153)?

14 Omsorgssvigt Underretning fra egen praksis/tandlægen Familiekendskabet er vigtig Sundhedsplejersken underretningspligt Skolen har underretningspligt I samme forvaltningsenhed må man én gang udveksle oplysninger (SeL 49a)

15 Hvad er et seksuelt overgreb Der er tale om seksuelt overgreb når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter,som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til,og derfor ikke kan give tilladelse til, og/eller aktiviteter af denne karakter der overskrider samfundets social eller retslige normer Kempe 1971 (Pediatrics 1999; 103:186-91)

16 Andre definitioner: Straffeloven 222: Samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år eller et barn under 18 år der er skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn (incest/intrafamiliært) Børn imellem: Når 2 børn udforsker hinanden i leg og det ene barn tvinger det andet til seksuelle handlinger

17 Hyppighed seksuelt overgreb Strafferetsligt defineret som overgreb: 15,9% piger og 6,7% drenge Selv vurderet som overgreb (måske) overgreb: 2,7 (4,5) % piger og 0,7 (1.1%) drenge (Helweg-Larsen K, Bøving Larsen H. Unges trivsel 2002, SIF)

18 Mistanke seksuelt overgreb Klinisk somatiske symptomer? Adfærd? Udsagn? Obs. grooming Forældremyndighedsforhold.!!! Tidligere mistanke om overgreb? Har der været kontakt socialforvaltning? Har der været politianmeldelse?

19 Hvordan spotter man? Intet patognomonisk Atypiske oral reaktioner Taktil overreaktion Encoprese (15-20% af de ældre) Funktionelle lidelser Ændret adfærd over tid Skolefravær (obs! underretning)

20 Hvad siger de unge selv? Børn får bedre kendskab til deres rettigheder Nem adgang til rådgivning og hjælp Voksne skal reagerer på børns signaler ( 153?) Forældre passer bedre på deres børn (Helweg-Larsen K, Bøving Larsen H. UngesTrivsel 2002 SIF) (Tilsvarende i Strange M. Unge krænkere. SFI o2:7)

21 Physical Abuse Neglect Shaken Baby Syndrome (1972) Abusive Head Trauma (1999) Neglect Battered Child Syndrome [BCS] (1962) Physical Abuse (BCS) Sexual Abuse (1971) Uncommon Manifestations of BCS (1975) Medical Child Abuse (1992) Munchausen Syndrome by Proxy (1977)

22 Medicinsk børnemishandling Omsorgsperson overdriver, opdigter eller påfører barnet symptomer. Moderen stiller herefter krav om undersøgelse og behandling af barnet (Tand)lægen bliver instrument. Astma, epilepsi Øresymptomer, blomstervand, kvælning Smertetilstande (ved tandregulering)

23 Medicinsk børnemishandling Der kan gå lang tid inden man opdager det Det kan være svært at afdække og kan kræve længerevarende indlæggelse Kan forekomme sammen med andre former for overgreb og/eller sygdom Det kan være nødvendigt at adskille barn og forældre for at bekræfte diagnosen Det kan forekomme i alle samfundslag

24 Medicinsk børnemishandling Definition: A child experiencing unnecessary and harmful or potentially harmful medical care at the instigation of a care taker Roesler TA & Jenny C. Medical Child Abuse beyond Munchausen Syndrome by Proxy. American Academy of Pediatrics 2009

25 Fire vigtige budskaber Omsorgssvigt og overgreb findes i alle sociale lag og du har underretningspligt Det er professionelt at være i tvivl Det er uprofessionelt ikke at handle Ledelsesmæssig opbakning vigtig

26 Serviceloven 153 Skærpet underretningspligt 50 undersøgelse Børnehuse ( 50 a) Udveksling af oplysninger af oplysninger i egen forvaltningsenhed ( 49a)

27 Underretningspligten Skal underrette (op til 18 år) Kendskab til eller grund til at antage om behov for ekstra støtte (fire punkter) Underretning overstiger tavshedspligt Gøre sig klart om der er: Åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade? (mulighed tvang)

28 153, Underretningspligten Kendskab til eller grund til at antage: Behov for særlig støtte Efter fødsel har behov for særlig støtte pga. de vordende forældres forhold Ulovligt skolefravær (undervisningspligt) Har været udsat for overgreb Åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade? (tvang?)

29 En kommunal børnesag Underretning fra f.eks. tandlæge Kommunal undersøgelse = SeL 50 Indhente oplysninger, måske bruge kommunallæge til lægelig vurdering Lave handleplan Iværksætte foranstaltninger Måske op i Børn- og ungeudvalg

30 Underretning 155a og b Underretningsenheder Vurdere inden 24 timer om akut behov Seks dage til kvittering Stk. 2: Skal orientere om der laves undersøgelse og foranstaltninger Stk. 3: Kan orientere om hvilken foranstaltning

31 Skal du lave underretning?? Du mener barnet er slået? Eller udsat for seksuel krænkelse? Barnet har udbredt caries? Barnet skal i narkose for at få lavet alle hullerne eller trukket tænder ud? Du ser aldrig barnet til forebyggende tandundersøgelser? Vores undersøgelse: 56% BANGE FOR AT SKADE BARNET??

32 Underretning, Indhold Barnets navn adresse og CPR-nr. Forældremyndighedsindehaverens navn adresse og CPR-nr. Begrundelsen for underretningen Andre sociale eller lægelige institutioner familien er i kontakt med Er forældrene orienterede om underretningen og hvad sagde de? Underretters navn stilling og ansættelsessted

33 ( 17, mindreårige 0-18 år) > 15 år: Den unge samtykker < 15 år: Forældre samtykker Lægen vurderer om den unge forstår ( 17.2) Forældre=Forældremyndighedsindehaver(e) Hvad gør vi, hvis forældrene er skilt? Hvad gør vi, hvis forældre ikke samtykker?

34 Mindreåriges samtykke Over 15 år: Fuld selvbestemmelsesret Forældremyndighedsindehaver skal tillige have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen Hvis (tand)lægen skønner at patienten ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældrene give samtykke til behandling

35 Aktindsigt Når fyldt 15 år ( 17.3) Begrænsning i forhold til forældre, hvis vige for afgørende hensyn til barnet ( 37.2) Før 2010: Begrænses pga. hensyn til den pågældende eller andre private interesser ( 37.3) Hvis der kører politisag (fra 2013)

36 Sundhedsloven 37, stk 2 En forældremyndighedshavers adgang til aktindsigt kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at bliver gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning (Gorm Toftegaard 2013)

37 Udveksling oplysninger ( 41) Når fyldt 15 år selv tage stilling ( 17.3) Udlevering til andre? familie? advokat? forsikringsselskab? samarbejdspartnere ( 49 a) Tænk på modtager. Svar fokuseret. Bed om skriftlig anmodning. Attester findes.

38 Servicelovens 49a Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde: Én gang! Omhandler skole, SFO, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger, tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge

39 Koordineret myndighedsarbejde Intersektorielt og tværfagligt samarbejde er nødvendigt ved overgreb/omsorgssvigt Monofaglig ekspertise og vurdering vigtig. Afklaring af ansvarsområder vigtig Strukturel omsorgssvigt forebygges Gældende dansk lovgivning spænder til tider ben for børns retssikkerhed. Ekspertise, nærhed og én indgang

40 Driftskommune 19 kommuner Børnehus: Myndighed og Koordineret B tværsektoriel indsats Børnehus Midt En indgang Nærhed Ekspertise 3 Politikredse Personfarlig kriminalitet ll Politi Kriseintevering Råd-og vejledning Koordineret tværsektoriel Indsats Videoafhøring af 4-12 årige Faglig sparring Udvikling Barn & Familie Forskning Dokumentation Evaluering Børnelæge undersøgelser Samråd Netværksmøde Samtale Retsmedicinsk undersøgelser Region Midt gg Praktiserende læger 4 børneafdelinger Skadestue CBO Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

41 CBO, nu med Børnehus

42 Litteratur og links (CBO litteraturliste) (Ankestyrelsen, vejledninger) (vejledninger)

43 CBO-børnecenter Ingen sektor er vigtigere end de andre og ingen sektor er vigtigere end problemet Chadwick 1987 Tak Hanne N Christensen Centerleder CBO

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin Omsorgssvigt af børn - med fokus på den praktisernede læges opgaver Af Hanne Nødgaard Christensen og Gitte Hesthaven Jørgensen Biografi Forfatterne er speciallæger i henholdsvis pædiatri og i almen medicin

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere