Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte"

Transkript

1 Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at et barn eller en ung mistrives 6 Tegn og signaler Bekymrende fravær Samarbejde med forældrene Omsorgssvigt Udveksling af oplysninger SSD Socialforvaltning, Skole, Sundhedspleje og Dagtilbud SSP Skole, Socialmyndigheder og Politiet Mistanke om vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt Underretningspligt personlig pligt Inddragelse af din skoleleder eller forstander Kommunens retningslinjer Sagen hos kommunen 11 Registrering af underretninger Tilbagemelding Krav på orientering Foranstaltninger Samarbejdet med kommunen 12 Du skal handle Kommunens indsats Ankestyrelsen Det er hensynet til barnet eller den unge, der tæller 13 Fællesskab på frie grundskoler Intense forløb på frie kostskoler Fagudtryk og regler 14 Børn og unge der mistrives Fysisk eller psykisk overgreb Seksuelt overgreb Omsorgssvigt Skolefravær Underretning Underretningspligt Forældrenes samtykke Den unges samtykke Tavshedspligt Notatpligt Skærpelse af kommunernes pligter vedrørende underretninger Ankestyrelsen Lovgrundlag 17 Underretningspligt Ankestyrelsen Barnets reform SSD-modellen Tavshedspligt Links 21 2

3 Forord Alle børn og unge har brug for en tryg og stabil opvækst. Den skal de bruge for at kunne trives og udvikle sig, og for at de kan have de bedste betingelser for at lære. Det er heldigvis virkeligheden for de fleste børn og unge. I de senere år har der ulykkeligvis været eksempler på, at nogle børn og unge har haft en opvækst, der var langt fra tryg og stabil. Derfor nedsatte det daværende Social- og Integrationsministerium et ekspertpanel, som er kommet med anbefalinger til, hvordan vi i fællesskab kan gøre det bedre for de børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Denne vejledning er lavet til dig, som er medarbejder på en fri skole. Den handler om din skærpede underretningspligt, om bekymrende fravær og om samarbejdet med forældre, kommunen og andre instanser, der kan hjælpe med at tage hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte. Det er vigtigt, at du handler, hvis der er noget, der tyder på, at et barn eller en ung ikke har det godt. Det kan være, at det er dig, der kommer til at gøre en stor forskel for et barns eller en ungs liv. Det er et stort ansvar, men også en stor mulighed. Vejledningen udkommer på samme tid som nye skærpelser i serviceloven træder i kraft per 1.oktober Loven er enstemmigt vedtaget i Folketinget, for der er enighed blandt partierne om, at der er behov for at skærpe indsatsen. Undervisningsministeriet har bedt repræsentanter fra de frie skolers foreninger, Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening deltage i en arbejdsgruppe for at udarbejde denne vejledning. Det har de gjort med stor velvilje og indsigt. Jeg vil gerne takke for indsatsen og særligt kvittere for, at de frie skolers foreninger demonstrerer vilje til at påtage sig et socialt ansvar. Undervisningsminister Christine Antorini 3

4 Indledning Denne vejledning er til dig, der er medarbejder på en fri skole. Skolen kan være en fri grundskole, en efterskole eller en husholdnings- og håndarbejdsskole. Vejledningen skal sikre, at du er opmærksom på børn og unge, som mistrives, og at du kan medvirke til en tidlig indsats for at imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Måske har du oplevet, at et barn eller en ung generelt ikke udvikler sig, som man kan forvente. Det kan også være, at et barn eller en ung pludselig har ændret adfærd eller vist andre tegn på ikke at trives som normalt. Alle medarbejdere på skoler har en skærpet pligt til at underrette om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Dette gælder også for dig, der arbejder på en fri skole. På nogle frie skoler er det et vilkår, at forældrene er meget involverede i skolens dagligdag, og at medarbejderne derfor har tætte relationer til forældrene. Du skal være opmærksom på, at en skoles fællesskab kan have betydning for den måde, du vurderer tegn og signaler hos et barn eller en ung. Men det må ikke betyde, at du tøver med at gribe ind og tage initiativ til en indsats til støtte for barnet eller den unge. Det er din opgave at være med til at sikre, at der iværksættes støtte og hjælp til børn og unge, der mistrives, og som har behov for særlig støtte. Det er god praksis at inddrage skolens ledelse i denne opgave. Ligesom ansatte på kommunale folkeskoler og andre børneinstitutioner skal du sørge for at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barn. Det er kommunen, der har ansvaret for at undersøge barnets eller den unges forhold og vurdere, om der skal gives særlig støtte. Hvis du oplever, at kommunen ikke reagerer på din underretning eller ikke iværksætter (tilstrækkelig) støtte til barnet eller den unge, kan du underrette til Ankestyrelsen. Du skal kende reglerne for underretning om børn og unge, og du skal vide noget om rammerne for samarbejdet med kommunen. I denne vejledning gennemgås trin for trin, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver opmærksom på 4

5 et barn eller en ung, der mistrives, og som derfor har behov for særlig støtte. Der lægges særligt vægt på samarbejdet med kommunen. Underretningspligten er en personlig pligt Du vejledes i, hvordan du henvender dig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger du kan forvente fra kommunen. Du vejledes også om muligheden for underretning til Ankestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af bestemmelser og krav i serviceloven. Vejledningen er blevet til i samarbejde mellem repræsentanter fra de frie skolers foreninger, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet. Baggrunden for vejledningen er Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn (Social- og Integrationsministeriet, 2012) og en skærpelse af serviceloven i forhold til beskyttelse af børn og unge mod overgreb. 5

6 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at et barn eller en ung mistrives Tegn og signaler Som medarbejder på en skole omgås du børn og unge i hverdagen. Du lægger mærke til deres forskellige tegn og signaler, og nogle gange kan du måske være bekymret for, at et barn eller en ung mistrives. Hvis du oplever denne bekymring, skal du være ekstra opmærksom. Du skal vurdere, om der kan være et behov for at iværksætte en særlig indsats for at støtte barnet eller den unge. I mange tilfælde kan en pædagogisk og undervisningsmæssig indsats på skolen hjælpe og støtte barnet eller den unge gennem en periode med mistrivsel. Men der kan også være et behov for at sende en underretning til kommunen. Vedrører din bekymring det indlæringsmæssige, skal du henvende dig til PPR. Vedrører din bekymring snarere det sociale, familiemæssige og barnets eller den unges deraf følgende trivsel, skal du underrette herom til den forvaltning i kommunen, der håndterer dette, typisk i socialforvaltningen. Hvis du oplever, at kommunen ikke reagerer på din underretning eller ikke iværksætter (tilstrækkelig) støtte til barnet eller den unge, kan du underrette til Ankestyrelsen. Det er god praksis at inddrage din leder i dine overvejelser om barnet eller den unge, så I sammen kan vurdere, hvordan I skal handle. Underretningspligten er dog personlig, så det er altid dig, der har ansvaret for at underrette. Bekymrende fravær Det er dig og din skole, der skal vurdere, om en elevs fravær er bekymrende. Hvis fraværet giver anledning til at antage, at eleven kan have behov for særlig støtte, skal du underrette kommunen. Det skal du også, hvis du ikke kan få forældrene til at samarbejde om at få eleven til at passe skolen. Bekymrende elevfravær vil ofte være ulovligt fravær, altså ikke-aftalt fravær. Børn og unge, der mistrives Børn og unge, der mistrives, og som har behov for særlig støtte, kaldes også i nogle tilfælde for udsatte børn. Det er betegnelsen for børn og unge, som er i risiko for ikke at opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 6

7 Bekymrende fravær kan være tilstrækkelig grund til at underrette Lovligt fravær, som for eksempel sygefravær, kan vokse og dermed blive bekymrende. Hvis du vurderer, at elevens sygdom skyldes vanskeligheder i barnets eller den unges forhold, har du pligt til at underrette. Samarbejde med forældrene Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung, skal du inddrage forældrene, så I kan samarbejde om en løsning af problemerne. I skal lægge en plan, som sikrer klare rammer og vilkår for barnet eller den unge. Hvis din bekymring er alvorlig, bør din leder deltage i mødet med forældrene. Underretning Formålet med underretning om forhold om udsatte børn og unge er at sikre, at mistrivsel og overgreb opdages og håndteres tidligt, så barnet eller den unge kan få den rette hjælp og støtte. Hvis du har en mistanke om, at barnet eller den unge har været udsat for enten vold eller seksuelle overgreb fra forældrene, bør forældrene ikke inddrages. Omsorgssvigt Hvis du får viden om, at et barn eller en ung udsættes for fysisk eller psykisk omsorgssvigt, har du underretningspligt. I sådan en situation er det sandsynligt, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte. I denne situation er der brug for en hurtig afklaring af, hvor alvorlig sagen er. Det er god praksis at drøfte en underretning til kommunen med din leder. Underretningspligten er dog personlig, så det er altid dig, der har ansvaret for at underrette kommunen. I skal også overveje, hvordan I vil drøfte sagen med forældrene. Udveksling af oplysninger Der er faste regler for tavshedspligt. Det er dog muligt at lempe tavshedspligten, når udvekslingen af oplysninger er nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om børn og unge, der mistrives, eller hvis det er nødvendigt for det kriminalitetsforebyggende samarbejde. 7

8 Mistanke om vold, seksuelt overgreb eller omsorgssvigt skal straks føre til en underretning til kommunen SSD Socialforvaltning, Skole, Sundhedspleje og Dagtilbud Du kan have behov for at drøfte forhold vedrørende et barn eller en ung med andre i et tværfagligt samarbejde mellem socialforvaltning, skole, den kommunale sundhedstjeneste og dagtilbud, det såkaldte SSD-samarbejde (servicelovens 49 a). Her har du mulighed for at udveksle private oplysninger og drøfte barnets eller den unges forhold med andre fagpersoner. SSD-samarbejdet kan bruges til på et tidligt tidspunkt at afklare, om en konkret bekymring for et barn eller en ung skyldes et problem, der kan løses inden for de eksisterende rammer, eller om der er behov for en underretning og særlig støtte. Bekymrende fravær Det er dig og din skole, der skal vurdere, om en elevs fravær er bekymrende. Bekymrende elevfravær vil ofte være ulovligt fravær, altså ikke-aftalt fravær. Lovligt fravær, som for eksempel sygefravær, kan vokse og dermed blive bekymrende. Før du udveksler fortrolige oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde, skal du forsøge at indhente samtykke, både når forældrene og eventuelt barnet eller den unge vælger at deltage i det tværfaglige møde, og når de vælger ikke at deltage. Et samtykke sikrer, at forældrene og eventuelt den unge ved og er indforstået med, hvilke oplysninger der skal drøftes på mødet, og hvad formålet med mødet er. Samtidig sikrer samtykket, at fagpersonerne på mødet får de bedst mulige betingelser for at drøfte problemerne. Hvis du ikke kan få forældrenes samtykke, giver 49a dig mulighed for at udveksle oplysninger, hvis det er nødvendigt som led i det tidlige eller forebyggende tværfaglige samarbejde i forhold til et konkret barn eller ung. Et SSD-møde er et samarbejdsforum, hvor man kan have indledende og afklarende samtaler med relevante fagpersoner, og det vil ofte være fritaget for notatpligt. Hvis der træffes beslutninger på mødet, er der dog notatpligt. Spørgsmålet om notatpligt vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. SSDsamarbejdet er frivilligt, og du kan derfor afslå at medvirke. Hvis det er dig, der forsøger at etablere et 8

9 SSD-møde, kan de øvrige parter også afslå at deltage. Du skal i alle situationer være opmærksom på, at din skærpede underretningspligt som fagperson altid gælder. SSP Skole, Socialmyndigheder og Politiet Du kan også have behov for at deltage i udveksling af oplysninger mellem skolen, de sociale myndigheder og politiet, hvis det drejer sig om at samarbejde om forebyggelse af kriminalitet, det såkaldte SSP-samarbejde. Her gælder også, at der ikke er notatpligt, og at parterne kan afslå at deltage. Men hvis der er tale om en afgørelsessag, vil der være notatpligt efter offentlighedslovens regler. Det følger desuden af en almindelig retsgrundsætning, at en myndighed skal sørge for, at der gøres notat, hvis der foretages ekspeditioner af væsentlig betydning for behandlingen af en sag, hvis de ikke i øvrigt fremgår af sagens akter. Det gælder også, selv om der er tale om en afgørelsessag. Det vil således være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der skal tages notat af drøftelsen. Hvis et barn eller en ung har begået et overgreb mod et andet barn eller ung, skal du også foretage underretning omgående. Du skal være opmærksom på både den, der har begået overgrebet og på den, der har været udsat for det. Du bør orientere begges forældre med det samme. Underretningspligt personlig pligt Du har pligt til at underrette, hvis du i dit arbejde får kendskab til, eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte. Du har ikke opfyldt din underretningspligt blot ved at tage en samtale med PPR-kontoret. Underretningspligten er personlig. Når du vurderer, at der er behov for at underrette, har du pligt til at gøre det. Det gælder også, hvis din leder har en anden mening. Mistanke om vold og seksuelle overgreb Mistanke om vold og seksuelle overgreb skal straks føre til en underretning til kommunen og en anmeldelse til politiet. Hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung kan have været udsat for vold eller seksuelle overgreb, er det god praksis straks at drøfte det med din leder. Underretningspligten er dog personlig, så det er altid dig, der har ansvaret for at underrette kommunen. Hvis mistanken er rettet mod forældrene, bør de ikke inddrages. Hvis mistanken ikke er rettet mod forældrene, bør du orientere dem med det samme. Fysisk eller psykisk overgreb Fysisk vold kan være fysisk afstraffelse i form af slag eller andet, hvor barnet eller den unge rammes direkte på kroppen. Psykisk vold kan være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om afstraffelse, indespærring, nedværdigende behandling, manglende stimulering eller at barnet eller den unge forhindres i at gå i skole eller dyrke fritidsinteresser. 9 Den professionelle bekymring 9

10 Inddragelse af din skoleleder eller forstander Generelt er det god praksis at tale med din ledelse, hvis du er bekymret for, om et barn eller en ung mistrives. Det sikrer, at de enkelte sager bliver taget op, og at du får sparring på sagen. Underretningspligten er dog personlig, så det er altid dig, der har ansvaret for at underrette kommunen. Din leder kan sende underretningen på grundlag af din bekymring. Men det er dit ansvar, at den bliver sendt. Kommunens retningslinjer Underretning skal ske til barnets eller den unges opholdskommune. Undersøg gerne på kommunens hjemmeside, hvor underretningen skal sendes til, så den kommer frem med det samme. En underretning har ingen formkrav, du kan underrette både mundtligt og skriftligt. Du har også mulighed for at underrette kommunen og Ankestyrelsen anonymt. Når du skal underrette, er det en hjælp at orientere dig i kommunens retningslinjer og skemaer for underretning. En underretning skal indeholde følgende: Kontaktoplysninger om barnet eller den unge og eventuelt de(n), der har forældremyndigheden Baggrunden for, at du underretter En underretning kan endvidere indeholde følgende: Din rolle i forhold til barnet eller den unge (for eksempel om du er klasselærer, kontaktlærer eller andet) Dine observationer af barnet eller den unge og familien Generel beskrivelse af barnets eller den unges fysiske, psykiske, sociale forhold, ressourcer og vanskeligheder Samarbejdet med forældrene Barnets eller den unges fremmøde eller fravær på skolen Hvor længe du har kendt barnet eller den unge på skolen Andre vigtige oplysninger om barnet eller den unge Oplysning om forældrenes kommentarer til underretningen Oplysninger om grunden til, at forældrene eventuelt ikke er blevet inddraget i underretningen. Du skal ikke vurdere eller komme med løsningsforslag. Når du har underrettet, er det kommunens opgave at vurdere og finde løsninger. Det er vigtigt, at underretningen er så præcis som mulig i beskrivelsen af barnets eller den unges situation. 10

11 Sagen hos kommunen Registrering af underretninger Kommunen har per 1. oktober 2013 pligt til at foretage en central registrering af alle underretninger. Når kommunen modtager din underretning, skal den myndighed, der har ansvar for behandling af underretninger, i løbet af 24 timer vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Hvis det antages, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold. Det kaldes en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt som muligt og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. Kommunen skal orientere familien om underretningen, og hvem den kommer fra. Hvis der er tale om overgreb, og mistanken er rettet mod forældrene, vurderer kommunen i samarbejde med politiet, hvornår forældrene inddrages. Krav på orientering Du har krav på, inden for rimelig tid, at få at vide, om kommunen har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger for det barn eller den unge, som din underretning handler om. Der kan være særlige forhold, der gør, at du ikke må få denne oplysning, men så skal kommunen oplyse dig om årsagen. Foranstaltninger Kommunen beslutter på baggrund af den børnefaglige undersøgelse, hvilke foranstaltninger der bør sættes i værk, med henblik på at give barnet den nødvendige hjælp og støtte. Der kan for eksempel være tale om psykologisk behandling, en fast kontaktperson for barnet, støtte i hjemmet, efterskoleophold, tilknytning af aflastningsfamilie eller anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet. Tilbagemelding Inden 6 dage skal kommunen kvittere for modtagelsen af din underretning. 11 Den professionelle bekymring 11

12 Samarbejdet med kommunen Du skal handle Du skal være opmærksom på, at du som fagperson skal handle, hvis du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung mistrives og har behov for særlig støtte. Du skal være med til at etablere et samarbejde med kommunen om barnet eller den unge, du er bekymret for. Dette samarbejde kan for eksempel også være at medvirke i drøftelser i et SSD-samarbejde. Når du skal handle, kan det være nyttigt at være opmærksom på, at landets kommuner har forskellige forvaltningsstrukturer. Mange steder er det en socialforvaltning eller en børne- og familieafdeling, der håndterer underretninger, og som du skal samarbejde med. Kommunens indsats Det er vigtigt, at den nødvendige støtte bliver sat ind. Det er kommunens ansvar at undersøge, beslutte og iværksætte den rette støtte. Det sker i så vidt muligt omfang med inddragelse af forældrene. I sager med børn og unge, der mistrives, er det barnets eller den unges opholdskommune, du skal samarbejde med. Hvis der er tale om en ung på efterskole eller husholdnings- og håndarbejdsskole, er skolens beliggenhedskommune oftest kun den unges midlertidige opholdskommune. Det er den faste opholdskommune, du skal samarbejde med. Ankestyrelsen Hvis du oplever, at kommunen ikke reagerer på din underretning eller ikke iværksætter (tilstrækkelig) støtte til barnet eller den unge, kan du underrette til Ankestyrelsen. 12

13 Det er hensynet til barnet eller den unge, der tæller Fællesskab på frie grundskoler De frie grundskoler er holdningsskoler. Nogle er opstået ved, at forældre er gået sammen om at oprette en skole ud fra for eksempel et pædagogisk eller et religiøst grundlag. Skolernes fællesskab er ofte karakteriseret ved, at medarbejdere, elever og forældre kender hinanden fra forskellige sammenhænge, både i og udenfor skolen. Det kan være, at forældre på skolen har haft stor indflydelse på din ansættelse. Det kan også være, at du som lærer underviser din kollegas barn i din klasse. Du skal være opmærksom på, at en skoles fællesskab kan have betydning for den måde, du vurderer tegn og signaler hos et barn eller en ung. Forholdet må ikke betyde noget for, hvornår du griber ind og tager initiativ til en indsats til støtte for barnet eller den unge. Relationen til forældrene må ikke have indflydelse på, om du foretager en underretning til kommunen. Som medarbejder har du skærpet underretningspligt. Når du vurderer en bekymring, kan det være godt at gøre det tydeligt for dig selv, og eventuelt for kolleger og ledelse, at det sker i kraft af din profession som medarbejder på skolen. Det er hensynet til barnet eller den unge, der tæller. Intense forløb på frie kostskoler På frie kostskoler, det vil sige efterskoler, husholdningsskoler eller håndarbejdsskoler, kan forløbet med de unge være meget intenst. Det kan ske, at mistrivsel hos en ung bliver opdaget på et kostskoleophold også for unge, der ikke tidligere har vist tegn på ubalance. I sådan en situation kan du få brug for at etablere et samarbejde med den unges opholdskommune og underrette om den unges forhold. På trods af at forældrene ofte er længere væk, skal de, hvis den unge er under 18 år, inddrages på samme måde som i de frie grundskoler. Der gælder særlige regler for unge over 18 år. Du kan altid kontakte den unges opholdskommune. 13

14 Fagudtryk og regler Her finder du en række begreber, som er relevante, når du oplever at børn eller unge mistrives og har behov for særlig støtte Børn og unge, der mistrives Børn og unge, der mistrives, og som har behov for særlig støtte, kaldes også i nogle tilfælde for udsatte børn. Det er betegnelsen for børn og unge, som er i risiko for ikke at opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Når et barn eller en ung mistrives, kan det for eksempel være en følge af egen sygdom eller handicap, tab eller andre sociale omstændigheder. Børn og unge under 18 år kan også mistrives, hvis de udsættes for fysisk eller psykisk vold eller seksuelle overgreb. Fysisk eller psykisk overgreb Fysisk vold kan være fysisk afstraffelse i form af slag eller andet, hvor barnet eller den unge rammes direkte på kroppen. Psykisk vold kan være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om afstraffelse, indespærring, nedværdigende behandling, manglende stimulering, eller at barnet eller den unge forhindres i at gå i skole eller dyrke fritidsinteresser. Det er også psykisk vold, når et barn eller en ung er vidne til vold mod nærtstående, for eksempel forældre eller søskende. Uanset hvilken form for vold, et barn eller en ung udsættes for fra forældre eller andre omsorgsgivere, forhindrer det udviklingen af et positivt selvbillede. I svære tilfælde er det helt ødelæggende for det positive selvbillede. Børn og unge skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb. Seksuelt overgreb Et seksuelt overgreb er en handling, hvor barnet eller den unge udsættes for en seksuel krænkelse i form af samleje, anden kønslig omgang end samleje eller blufærdighedskrænkelse. Omsorgssvigt Manglende opfyldelse af barnets eller den unges basale behov for sundhed, mad, hygiejne, tøj, bolig, sikkerhed samt beskyttelse, omsorg, følelsesmæssigt kontakt, empati, stimulation og udvikling. 14

15 Skolefravær Et bekymrende, lovligt eller ulovligt skolefravær og derved undladelse af at opfylde undervisningspligten kan indikere, at der er vanskeligheder i barnets eller den unges forhold. Ulovligt skolefravær betegner de tilfælde, hvor eleven har mange forsømmelser af kortere eller længere varighed eller meget lange fraværsperioder, som ikke skyldes for eksempel sygdom eller ekstraordinær frihed med skolelederens tilladelse. Der kan også være tilfælde, hvor der ikke er tale om ulovligt fravær, men sygdom eller lignende, hvor der alligevel kan være grund til at underrette kommunen. Det kan være tilfælde, hvor der er grundlag for at antage, at sygdom eller lignende skyldes vanskeligheder i barnets eller den unges forhold. Den endelige vurdering af, om skolefravær er af en karakter og et omfang, der betyder, at der skal foretages en underretning, vil komme an på et konkret skøn. Underretning Formålet med underretning om forhold om udsatte børn og unge er at sikre, at mistrivsel og overgreb opdages og håndteres tidligt, så barnet eller den unge kan få den rette hjælp og støtte Før du underretter kommunen, er det god praksis at drøfte sagen med din leder. Underretningspligten er dog personlig, så det er altid dig, der har ansvaret for at underrette kommunen. Forældrene bør så tidligt som muligt inddrages i dine/jeres overvejelser om barnets trivsel. Dog bør forældrene ikke inddrages, hvis du har mistanke om, at barnet eller den unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og mistanken er rettet mod forældrene. Underretningspligt Underretningspligten er en personlig pligt. At du underretter den sociale myndighed i en kommune betyder, at du gør opmærksom på, at et barn eller en ung mistrives og kan have behov for særlig støtte. Underretningspligten gælder uanset, at den der underretter, har mulighed for fortsat at benytte den bistand, som findes indenfor skolens regi som for eksempel PPR. Forældrenes samtykke Når du underretter om et barn eller en ung, skal du ikke have samtykke fra forældrene eller værgen. Det er dog altid bedst at orientere forældrene og lade dem læse underretningen og give dem mulighed for at sende deres kommentarer med. Dette gælder dog ikke i sager, hvor mistanke om overgreb retter sig mod forældrene. Den unges samtykke I nogle tilfælde vil det være relevant at forsøge at få samtykke fra unge under 18 år udover samtykke fra den, der har forældremyndigheden. Det vil afhænge af en konkret vurdering af den unges modenhed, om du skal forsøge at få et samtykke. Når den unge er over 15 år, bør du indhente et samtykke, før du udveksler fortrolige oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde. 15

16 Tavshedspligt Tavshedspligt betyder, at du som fagperson har tavshedspligt om alle de fortrolige oplysninger om børn, unge og deres familier, som du får gennem dit arbejde. Underretningspligten er en undtagelse til tavshedspligten. Formålet med tavshedspligt er at sikre retssikkerheden og den grundlæggende tillid mellem borgeren og de personer fra det offentlige, som borgerne kommer i kontakt med. I forhold til regler om tavshedspligt, regnes medarbejdere på de frie skoler som en del af det offentlige. Reglerne om tavshedspligt skal blandt andet sikre, at fortrolige oplysninger om børn, unge og deres familier kun udveksles med andre fagpersoner, og at det kun sker, når det er nødvendigt og har et klart formål. Underretningspligten og mulighederne for at udveksle oplysninger i SSD- og SSP-samarbejder er undtagelser til tavshedspligten. Notatpligt I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal myndigheden skrive et notat, når den modtager mundtlige oplysninger, der er af betydning for sagens afgørelse. Det vil i denne sammenhæng sige, at den sociale myndighed er forpligtet til at skrive et notat, hvis den modtager nye oplysninger mundtligt. Borgere, der er part i sagen, kan få aktindsigt, bortset fra i sager inden for strafferetten. Notatpligten gælder som udgangspunkt ikke for oplysninger, der er udvekslet indenfor SSD-samarbejde og SSP-samarbejde. Skærpelse af kommunernes pligter vedrørende underretninger Alle kommuner er forpligtet til at foretage en central registrering af alle underretninger og en systematisk vurdering og behandling af alle de underretninger, de får. Underretninger vurderes inden for 24 timer i forhold, til om barnet og den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Kommunen skal orientere underretter om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger. Skærpelserne er gældende fra den 1. oktober Ankestyrelsen Hvis du oplever, at kommunen ikke reagerer på din underretning eller ikke iværksætter (tilstrækkelig) støtte til barnet eller den unge, kan du underrette til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har efter servicelovens 65 kompetence til at: pålægge kommunen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller træffe de fornødne afgørelser selv at træffe foreløbige afgørelse om frivillige støtteforanstaltninger selv at træffe afgørelser om tvangsmæssige støtteforanstaltninger 16

17 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt er beskrevet i serviceloven. Serviceloven Lovgrundlaget for underretningspligt er, med ændringerne per 1. oktober 2013, i serviceloven. Her er nævnt den almindelige og den skærpede underretningspligt. 154 beskriver den generelle pligt for alle borgere til at underrette, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 153 beskriver underretningspligten for alle personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv. Det er det, der kaldes den skærpede underretningspligt. Fra den 1. oktober 2013 gælder 153, stk. 1: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skole fravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. Ankestyrelsen 65 beskriver Ankestyrelsens beføjelser uden klage. 65. Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan da pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser. Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter 52 eller 52 a og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse i fornødent omfang, kan 17

18 Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø Ankestyrelsen selv træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger. Stk. 3. Ankestyrelsen kan endvidere selv træffe afgørelse efter 51, 58, 63 og 68 a. Stk. 4. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelser efter stk. 1-3 og kan desuden bestemme, at afgørelserne skal gennemføres inden for en nærmere angivet tidsfrist, når det må anses for nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste. Stk. 5. Hvis borgere, fagpersoner eller andre har grund til at antage, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget eller truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt eller afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, kan disse underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op efter stk. 1. Barnets reform Barnets reform trådte i kraft den 1. januar 2011 og betød blandt andet en del ændringer i servicelovens kapitel 11, særlig støtte til børn og unge. Formålsparagraffen for dette kapitel lyder: 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns 18

19 eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge SSD-modellen Socialforvaltning, Skole, Sundhedspleje og Dagtilbud En del af Barnets Reform er 49 a, den såkaldte SSD-model. Modellen omfatter både kommunale skoler og frie skoler: 49a. Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde. Stk. 3. Selvejende eller private institutioner, private klinikker eller friskoler, som løser opgaver for de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i stk. 1. Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil. Tavshedspligt Tavshedspligten indebærer, at man som fagperson har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om børn, unge og deres familie, som man kommer i besiddelse af igennem sit arbejde. Underretningspligten er en undtagelse til tavshedspligten. 19

20 Formålet med at have regler om tavshedspligt er at sikre retssikkerheden og den grundlæggende tillid mellem borgeren og de personer fra det offentlige, som borgeren kommer i kontakt med. Reglerne om tavshedspligt skal blandt andet sikre, at der kun udveksles fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier med andre fagpersoner, når dette er nødvendigt, og når det har et sagligt formål. Du kan læse mere om din tavshedspligt i forvaltningslovens 27 og straffelovens f. samt i pjecen Dialog om tidlig indsats udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt. Forvaltningsloven 27, stk. 1. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, reguleringseller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller (fremhævet af redaktionen) 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold 20

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( )

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( ) SOCIALUDVALGET REFERAT for mødet den 21.03.2012, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 8 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger (2012-36209) 1 SOCIALUDVALGET

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv To centrale diskussioner -Barnet i centrum -Økonomi og faglighed Barnets reform og Socialpædagogerne Udfordringer for tilbud og medarbejdere Barnet Reform

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Aarhus School of Business, Aarhus University Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Dias 2 Hvad går det så ud på? Den offentlige forvaltning = Universitetets

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR 1 Indhold Inddragelse, tværfagligt samarbejde, fælles handling 4 Hvad er bekymrende fravær? 4 Skridt for skridt procedure ved bekymrende fravær 5 Lovtillæg

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere