Center for Social Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social Service"

Transkript

1 Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke hensynet til barnet/den unge klart er større end forældrenes interesser det er nødvendigt for en anden myndighed, for at denne f.eks. kan udføre sit arbejde eller sin del af en behandlingsplan det følger af lov, at oplysningerne skal gives videre, for eksempel Retssikkerhedslovens 12 om oplysningspligt, når de sociale myndigheder beder om oplysninger, Servicelovens 153 om underretningspligt og Straffeloven om forebyggelse af grove forbrydelser. Center for Social Service Underretningsguide Børn og unge med vanskeligheder har brug for hjælp i tide Revideret november 2012 Center for Social Service 16

2 Egedal Kommune Denne guide henvender sig til dig, der i dit arbejde møder børn og unge med vanskeligheder eller forældre, der har svært ved at magte forældrerollen. Vi har skrevet guiden for at gøre opmærksom på offentligt ansattes og andres særlige ansvar over for børn og unge. Det er nødvendigt, at Center for Social Service, Egedal Kommune tidligt kan få kontakt med børn, unge og forældre med sociale belastninger og undersøge, om der er behov for særlig støtte, og sidenhen eventuelt iværksætte den nødvendige hjælp. En tidlig indsats i forhold til barnets/den unges udvikling og problemets udvikling og et godt tværfagligt samarbejde er afgørende for en hjælp, der nytter. Målet er en tidlig, lokal, sammenhængende og fleksibel indsats, som passer til den enkelte families behov, og som understøtter familiens ansvarlighed og enhed. Udgangspunktet tages i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for børn og unge med behov for særlig støtte, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune, januar Andre fortrolige oplysninger Andre fortrolige oplysninger må derimod gerne gives videre til en anden forvaltningsmyndighed, hvis de er nødvendige for denne myndigheds arbejde. Det kan f.eks. være oplysninger om cpr.nr., om familiemæssige og økonomiske forhold og om sociale problemer, der ikke kan defineres som væsentlige. F.eks. at mor er syg, eller at der er sociale problemer i hjemmet. Ligeledes må almindelige fortrolige oplysninger om den enkelte elev mellem flere myndigheder her PPR, dagtilbud, SFO og skole. Det kan være oplysninger om børnenes indbyrdes forhold, handicaps som f.eks. talevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder eller fysiske handicaps. Dagtilbud og skole skal således lægge stor vægt på, at vigtige oplysninger, der har betydning for barnets/den unges videre trivsel, videregives. Inden videregivelse af oplysningerne bør forældremyndighedsindehaveren orienteres om behovet for, at eksempelvis daginstitutionen videregiver oplysninger om barnet/den unge til skolen, og anmodet om samtykke til videregivelse. Alternativt kan arrangeres et møde mellem forældremyndighedsindehaver, daginstitution og skole, hvor oplysningerne videregives. Der er en lovgivningsbestemt pligt til at underrette kommunen, hvis du som offentlig ansat har en formodning om, at et barn eller en ung ikke trives. I Egedal Kommune har vi derudover tværfagligt Børne- og ungeteam på hver enkelt skole og daginstitution, hvor du sammen med barnet/ den unge, forældrene og Børne- og ungeteamet drøfter bekymringer og tiltag for barnet/den unge/familien i skolen/institutionen. 2 15

3 Inden for samme forvaltningsmyndighed Der er juridisk set ret vid adgang til at udveksle personlige oplysninger inden for samme myndighed. Men både af etiske grunde og for at behandle forældrene med respekt og invitere til samarbejde med dem, er det bedst at bede om forældrenes samtykke. Oplysninger kan kun gives til andre medarbejdere i samme forvaltningsmyndighed, når oplysningerne har betydning for, at medarbejderen kan udføre sit arbejde. En kommune er samme forvaltningsmyndighed selvom den er opdelt i forskellige forvaltninger/centre. Medarbejdere i Center for Social Service, herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og kommunale daginstitutioner, sundhedsplejersker, afdelinger i kommunen osv., er ansat inden for den samme forvaltningsmyndighed. De to undtagelser er skolerne og de private daginstitutioner, der hver for sig er en selvstændig forvaltningsenhed. Men i det omfang en selvejende institution løser opgaver for en kommune, bliver den også en del af den kommunale enhedsforvaltning. I forhold til anden forvaltningsmyndighed Eksempler på anden forvaltningsmyndighed er for kommunalt ansatte en anden kommune, Politi, Statsforvaltningen, den enkelte skole, og institutioner og sygehuse. Oplysninger om rent private forhold Oplysninger om rent private forhold må som hovedregel ikke gives videre til en anden forvaltningsmyndighed. Det er oplysninger, der afslører særligt følsomme forhold i privatlivet, f.eks. om strafbare eller seksuelle forhold, helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug. Eksempelvis at mor har leverbetændelse, eller at far banker mor. Et Børne- og ungeteammøde kan ikke gøre det ud for en underretning, men er en tværfaglig, tidlig indsats med og for familien. Det kan stadig ske, at du beslutter at udfærdige en underretning til Center for Social Service, selvom du og familien har været på Børne- og ungeteammøde. Dog vil effekten af en indsats, som udsprang af et Børne- og ungeteammøde, ofte medvirke til, at barnet/den unge trives igen, og at der derved ikke er behov for at underrette. Hvis du og forældrene er enige om, at der skal ske henvendelse til en familierådgiver i Center for Social Service, er der ikke tale om en underretning men tværfagligt samarbejde, som forældrene er en del af. Du har pligt til at underrette Du skal underrette kommunen, når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte jf. lov om social service 153 og Socialministeriets bekendtgørelse nr af Det gælder alle, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, f.eks. også praktiserende læger. Gyldne råd: Tavshedspligten må aldrig forhale eller forhindre, at et barn eller en ung får hjælp og underretningspligten går forud for tavshedspligten Barnet/den unge skal altid være i fokus Vig aldrig tilbage for at inddrage forældrene og gør det så tid- ligt som muligt Forældrene værdsætter som regel at blive inddraget, og at de og deres børn bliver taget alvorligt. En god start er vigtig for samarbejdet 14 3

4 Barnet/den unge har også ressourcer og styrkesider, der kan udvikles ikke kun problemer Alle har et personligt ansvar for at handle i forhold til børn og unge med vanskeligheder Er du i tvivl, så søg hjælp hos din leder eller en familierådgiver i Center for Social Service Din viden er nødvendig for at sikre et helhedssyn i hjælpen til familien. Retten til orientering giver ikke den pågældende forælder adgang til at have en aktiv kontakt med jer, og orienteringsretten kan heller ikke danne grundlag for anmodninger eller krav. Den pågældende forælder har dog ret til efter anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets/den unges skole og børneinstitution fra det pågældende sted og har adgang til at deltage i disse aktiviteter. Ved generelle sociale aktiviteter forstås f.eks. festlige begivenheder, almindelige forældre- og orienteringsmøder, som indeholder generel orientering om, hvad der sker på den pågældende skole eller institution. Bestemmelsen giver således ikke ret til at få orientering om eller deltage i møde vedrørende det enkelte barns/den unges trivsel, f.eks. forældrekonsultationer vedrørende barnet/den unge og møder om, at der er behov for en særlig indsats i forhold til barnet/den unge. Har den pågældende forælder én gang anmodet om at blive orienteret om generelle sociale aktiviteter, er denne anmodning løbende i modsætning til retten om orientering. Til private Personlige oplysninger om forældre og deres børn må ikke gives til private. Private kan f.eks. være praktiserende læge, privatskole, privat legestue, andre børns forældre, arbejdsgiver, journalist, skilsmisseadvokat, barnets/den unges bedsteforældre og anden familie. Hvis forældrene giver samtykke, har du som offentligt ansat ret til, men ikke pligt til at give oplysninger videre til f.eks. en journalist. I en nødsituation f.eks. ved truende selvmord, kan du som offentligt ansat vælge at bryde din tavshedspligt. 4 13

5 De sociale myndigheder har ret til at indhente nødvendige oplysninger hos andre myndigheder ifølge 12 i Retssikkerhedsloven, men skal altid først prøve at indhente samtykke. Modsat kan andre myndigheder, f.eks. skoler, ikke indhente oplysninger fra de sociale myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger må aldrig udveksles, hvis ikke de er nødvendige for den konkrete problemstilling samt god faglig etik. Videregivelse af personlige oplysninger Til den forælder, som ikke har del i forældremyndigheden En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets/den unges forhold fra bl.a. skole og børneinstitution samt få udleveret dokumenter om barnets/den unges forhold, hvis disse findes på skolen og i børneinstitutionen. Retten til at få udleveret dokumenter er alene en ret til at få udleveret eksisterende dokumenter, såsom kopi af barnets/den unges karakterblad, elevhandleplaner, sprogvurderinger eller andre skriftlige dokumenter vedrørende barnet/den unge, og den pågældende forælder har således ikke krav på at modtage en særlig redegørelse eller lignende om barnets/den unges forhold i øvrigt. Pligten til at videregive oplysninger om barnet/den unge indtræder kun, hvis der foreligger en konkret og individuel anmodning om orientering fra den forælder, der ikke har forældremyndigheden. Der kan ikke anmodes om løbende orientering. Forældremyndighedsindehaveren kan ikke gøre indsigelse mod videregivelsen af oplysningerne, men der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren, og oplysningerne må ikke være til skade for barnet/den unge. Det er op til jer at beslutte, på hvilken måde orienteringen om barnets/den unges forhold foregår. Orienteringen kan således ske ved mundtlige oplysninger eller ved skriftlig orientering, hvis I vurderer, at en skriftlig orientering er mest hensigtsmæssig. 12 Hvornår skal du underrette? Du skal underrette, hver gang det ser ud til, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Underretningspligten indtræder, når du ikke i tide har rimelig mulighed for gennem dit arbejde at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og vejledning af forældrene og barnet eller den unge samt gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på drøftelse på Børne- og ungeteammøde eller inddragelse af Center for Social Service. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste, men her er nogle forhold, du skal være opmærksom på: Når barnet eller den unge har vanskeligheder, ud over hvad der er almindeligt for alder og udviklingstrin, personligt med hensyn til leg og indlæring og socialt i samspillet med andre børn og voksne. Når forældrene har vanskeligheder med f.eks. misbrug, psykisk lidelse eller svære sociale belastninger, som har konsekvenser for barnet/den unge. Når barnet eller den unge er ude i misbrug, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder. Når barnet eller den unge er truet i sin sundhed eller udvikling eller udsat for omsorgssvigt, vold eller andre overgreb. Lav underretningen i tide Selvfølgelig skal du tænke dig godt om men du skal altid lave underretningen, før du synes, at det ser håbløst ud og måske er parat til at give op. Det er en ekstra belastning for et barn eller en ung, og forældrene vil opleve det krænkende, hvis du først underretter, når du ønsker, at barnet/den unge skal flyttes væk fra stedet eller måske anbringes. Og det er svært at etablere et samarbejde igen, hvis I først er havnet i den fastlåste situation, og en flytning eller anbringelse måske ikke bliver aktuel. 5

6 Akutte situationer I akutte situationer, f.eks. ved formodning eller viden om fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, skal du handle med det samme. Du skal tage kontakt til Center for Social Service, der afgør det videre forløb. Center for Social Service beslutter hvornår og hvordan forældrene kontaktes. Forældrene skal selvfølgelig have hurtigt besked, hvis det ikke er til skade for barnet/den unge eller sagens opklaring. Uden for kommunes åbningstid/telefontid, får du kontakt med kommunen via politiet. Du ringer til Nordsjællands politi på tlf.nr og beder om at blive ringet op af Den Sociale Rådighedsvagt. Vagten, som er en familierådgiver fra Center for Social Service i Egedal Kommune, vil kort derefter tage kontakt til dig. Center for Social Service overtager ansvaret for at handle og afgør det videre forløb. Det er også Center for Social Service, der tager stilling til evt. politianmeldelse og går videre med det. Inddrag altid forældrene så tidligt som muligt Ofte vil du have løbende kontakt med forældrene, selvfølgelig afhængig af din institution/arbejdsplads og stedets opgaver. Hvis ikke det har været tilfældet før, skal du invitere til kontakt og samarbejde, når du laver din underretning. Men første kontakt bør normalt ikke være præsentation af underretningen, bortset fra i akutte tilfælde. Kontakten om underretningen er nødvendig for alle parter: Barnet eller den unge og forældrene har krav på at vide, hvordan du opfatter barnet/den unge, og hvad det er, du skriver til kommunen. Både du og familien har behov for, at kontakten ikke afskæres for det videre samarbejdes skyld. Og Center for Social Service skal kunne samarbejde med familien på et åbent grundlag, der ikke forstyrres af forældrenes oplevelse af, at nogen er gået bag om ryggen på dem. Alle offentligt ansatte har pligt til over for andre at hemmeligholde oplysninger af rent privat karakter eller fortrolige oplysninger, der vedrører bl.a. enkeltpersoner. Dette følger af Forvaltningsloven 27. Efter Forvaltningslovens 28 må oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke udveksles mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. Fra denne bestemmelse er der nogle undtagelser. En af de vigtigste er, at der opnås samtykke fra den eller dem, oplysningerne handler om. De sociale myndigheder har ret til at indhente nødvendige oplysninger hos andre myndigheder ifølge 12 i Retssikkerhedsloven, men skal altid først prøve at indhente samtykke. Modsat kan andre myndigheder, f.eks. skoler, ikke indhente oplysninger fra de sociale myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger må aldrig udveksles, hvis ikke de er nødvendige for det konkrete problem. Alle offentligt ansatte har pligt til over for andre at hemmeligholde oplysninger af rent privat karakter eller fortrolige oplysninger, der vedrører bl.a. enkeltpersoner. Dette følger af Forvaltningsloven 27. Efter Forvaltningslovens 28 må oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke udveksles mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. Fra denne bestemmelse er der nogle undtagelser. En af de vigtigste er, at der opnås samtykke fra den eller dem, oplysningerne handler om. 6 11

7 Dette er ikke en foranstaltning, men en indsats, der sikrer barnets/den unges trivsel. Det fælles ansvar mellem de professionelle omkring barnet/den unge fortsætter, selvom der er sendt en underretning til Center for Social Service. I samarbejdet er det oftest nødvendigt, at de professionelles roller under forløbet aftales, så alle er klar over hinandens hjælpeindsatser. Sagen overdrages ikke til Center for Social Service; der samarbejdes tværfagligt. Center for Social Service arbejder videre ud fra et helhedssyn på barnets/ den unges og familiens samlede situation, mens institutionen/skolen fortsat arbejde med støtten til barnet/den unge. Hvis forholdene for barnet eller den unge ændrer sig i positiv eller negativ retning, vil familierådgiveren gerne høre fra dig igen. Hvis du bliver i tvivl Du er altid velkommen til at kontakte Center for Social Service pr. telefon og drøfte et barns eller den unges forhold, og om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Hvis du ikke har forældrenes samtykke, bør du gøre det uden navns nævnelse. Center for Social Service kan hjælpe med at afklare, om du bør skrive en underretning, og hvad du særligt skal lægge vægt på. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Reglerne om tavshedspligt må ikke virke som en bremse for, at børn og unge får nødvendig hjælp. Reglerne er derimod en påmindelse om altid at prøve at inddrage forældrene og samarbejde med dem. I det tværfaglige samarbejde er det selvfølgelig nødvendigt, at de involverede fagfolk udveksler oplysninger, så der kan laves en sammenhængende indsats. Men det er lige så selvfølgeligt nødvendigt med nogle spilleregler, så oplysninger ikke flyder frit. Reglerne findes i Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven. Du kan se de vigtigste regler i det følgende. 10 Fremlæg ved dit møde med barnet eller den unge og forældrene dine faglige observationer. Det er godt at være to til mødet, enten din leder eller en kollega. Vis interesse for barnets/den unges og forældrenes synspunkter og reaktioner. Du kan evt. føje deres bemærkninger ind i din underretning til kommunen. Men fasthold også dine/jeres observationer og pligten til at underrette Center for Social Service. Understreg, at det er din vurdering, at barnet/den unge og familien har behov for hjælp, som din arbejdsplads ikke kan yde selv. Giv forældrene en kopi af underretningen samtidig med at du sender den til Center for Social Service. Hvordan laver du en underretning? Din underretning bør være skriftlig, men du kan altid konsultere Center for Social Service pr. telefon inden. Underretningen skal underskrives af den/de fagpersoner, der kender barnet eller den unge bedst, samt af institutionens/skolens leder. Her er nogle gode råd til, hvad du kan skrive, og hvad du ikke skal have med. Det er altid barnet eller den unge, der skal være i centrum, medmindre dit udgangspunkt er viden om forældrenes vanskeligheder og de konsekvenser, du mener, at dette har for barnet eller den unge. Beskriv barnet eller den unge og dets ressourcer, problemer og vanskeligheder. Beskriv så konkret som muligt, gerne med typiske eksempler der giver et godt billede af barnet eller den unge. Beskriv hvor længe problemet har eksisteret og hvor længe I har kendt barnet/den unge. Kom godt omkring i en fyldestgørende beskrivelse af alle de forhold og relationer, som er betydningsfulde for barnet eller den unge. 7

8 Beskriv hvordan barnet/den unge selv oplever sine vanskeligheder og ressourcer. Beskriv også kontakt og samarbejde med forældrene, så modtageren kan se den dynamik og proces, I har haft, og hvordan forældrene oplever barnets/den unges situation. Beskriv hvad I har forsøgt af løsninger. Undgå at gætte om årsagerne til vanskelighederne. Hvis du alligevel har vigtige antagelser om, hvordan tingene hænger sammen, skal det være tydeligt, at det er dine hypoteser. Peg ikke på konkrete foranstaltninger til at afhjælpe problemerne. Barnets/den unges navn, cpr.nr., adresse, navn på mor/far/værge skal fremgå af underretningen, hvis du er bekendt med oplysningerne samt dit navn, stilling og underskrift. Underretningspligten kan ikke parkeres hos andre Du kan ikke overlade dit ansvar for at underrette kommunen til andre. Du kan f.eks. ikke nøjes med at henvise et barn eller ung med vanskeligheder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og regne med, at psykologen eller fagpersonen i PPR på dine vegne tager stilling til, om der skal skrives en underretning. Psykologen har naturligvis en selvstændig underretningspligt, men det har du også. Hvad sker der når du har sendt underretningen Når Center for Social Service modtager en underretning, sendes der en kvitteringsskrivelse til dig inden 6 dage, så du kan se, at Center for Social Service har modtaget underretningen, og hvilken familierådgiver, der er ansvarlig for familiens sag. Din viden er nødvendig for familierådgiverens arbejde, men du bliver ikke part i familiens sag. 8 Familien vil blive kontaktet af familierådgiveren, hvis der ikke allerede er kontakt. Familierådgiveren foretager derefter en socialfaglig vurdering af, om barnet/den unge har væsentligt behov for støtte eller ej. Hvis familierådgiveren vurderer, at der er et væsentligt behov for særlig støtte, skal der iværksættes en 50 undersøgelse i samarbejde med barnet/den unge og forældrene. Lovgivningsmæssigt har familierådgiveren 4 måneder til at udarbejde undersøgelsen. 50 undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet/den unge, hos familien og netværket. Familierådgiveren skal anlægge en helhedsbetragtning, der omfatter barnets/den unges: 1. Udvikling og adfærd 2. Familieforhold 3. Skoleforhold 4. Sundhedsforhold 5. Fritidsforhold og venskaber 6. Andre relevante forhold Familierådgiveren skal sikre sig, at den viden, de professionelle har, inddrages i undersøgelsen. Familierådgiveren skal derfor samarbejde med de relevante fagpersoner, der er i kontakt med barnet/den unge. Dette sker oftest ved indhentning af skriftlige oplysninger eller afholdelse af sagsteammøder, som familierådgiveren indkalder til. Familierådgiveren vurderer også, om der er behov for at indhente specialviden om barnet/den unge. Det kan f.eks. være en speciallægeundersøgelse eller en psykologisk undersøgelse. Undersøgelsen er en forudsætning for, at familierådgiveren kan iværksætte en hjælpeforanstaltning i særlige tilfælde kan familierådgiveren dog godt iværksætte en hjælpeforanstaltning, mens undersøgelsen udarbejdes. Mens familierådgiveren foretager undersøgelsen, skal barnets/den unges omsorg sikres. Dette sker blandt andet ved at inddrage barnets/den unges netværk og aftale en indsats f.eks. i institutionen eller skolen. 9

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn REFORMERNE Tryghed i opvækst Tidlig indsats Kvalitet i sagsbehandling og indsatsen

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Næstved Kommune. Team Holsted

Næstved Kommune. Team Holsted Næstved Kommune Team Holsted Om arbejdet i Team Holsted Teamet er et konsultativt forum, der med sparring, rådgivning og vejledning hjælper med at anvise mulighederne for yderligere hjælp i forhold til

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Team TAVSHEDSPLIGT & SSP SAMARBEJDET

Team TAVSHEDSPLIGT & SSP SAMARBEJDET Team TAVSHEDSPLIGT & SSP SAMARBEJDET SSP-teamet Vejle, Januar 2017 INDHOLD Indledning... 5 SSP Lokaludvalgenes opgaver... 4 115 møder... 7 Samtykke erklæring... 7 Retshieraki... 8 Tavshedspligtreglerne...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Roskildemodellen Samarbejde

Roskildemodellen Samarbejde Roskildemodellen Samarbejde Samarbejdet med forældrene Hvis du ser tegn på mistrivsel hos et barn/ung, eller du ser tegn hos forældrene, der vækker bekymring, skal du på et tidligt tidspunkt inddrage forældrene

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Tavshedspligt og underretningspligt Når mistanken opstår Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Nuup Kommunea Børne- og Kulturforvaltningen indsættes PPR-Nuuk

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Ændringsforslag Til. Til 11. Til 19

Ændringsforslag Til. Til 11. Til 19 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om støtte til børn Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling Til 11 1. 11, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Hvis tilsynsenheden bliver

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

itide Læsevejledning:

itide Læsevejledning: itide Læsevejledning: Dette dokument indeholder det samlede materiale for den reviderede version af itide. Det betyder, at al tekst er med - også det, der i den endelige version skal være i tekstbokse.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Personaleinformation. Samarbejde og underretning. - Når børn, unge og deres familie har brug for hjælp

Personaleinformation. Samarbejde og underretning. - Når børn, unge og deres familie har brug for hjælp Personaleinformation Samarbejde og underretning - Når børn, unge og deres familie har brug for hjælp Udgivet af: Socialrådgiverkontoret Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100 8200 Aarhus N

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Behandling af persondata i praksis Elever og forældre

Behandling af persondata i praksis Elever og forældre Behandling af persondata i praksis Elever og forældre Administrativt personale på frie grundskoler og gymnasier d. 8. november 2018 Bestyrelsesoplæg Thy Privatskole 30. maj 2017 Dagsorden Hvad er persondata

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Tværfaglig samarbejde!

Tværfaglig samarbejde! Tværfaglig samarbejde! Praktik opgave Skrevet af Vinnie Borbjerg skrifttype: Times New Roman Skrifstørrelse: 12 Linjeafstand: 1 ½ Tegn (med mellemrum): 15.272 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE?

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? Roskilde modellen HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? a 1 R O S K I L D E KO M M U N E a 1 side 1 2 6 6 8 10 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 30 30 34 35 39 40 indhold

Læs mere