D ANMARKS DOMSTOLE. Reformen vil styrke domstolene. Et skridt nærmere digital tinglysning. Tab af nærhed. Vi skal videre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D ANMARKS DOMSTOLE. Reformen vil styrke domstolene. Et skridt nærmere digital tinglysning. Tab af nærhed. Vi skal videre"

Transkript

1 31 Marts 2006 Reformen vil styrke domstolene Et skridt nærmere digital tinglysning Tab af nærhed Vi skal videre En vis specialisering hvad er det? Aktive og synlige ledere Procesbevillingsnævnet nu og i fremtiden Et retssamfund syd for ækvator Eleverne samler sig D ANMARKS DOMSTOLE

2 danmarks domstole Indhold Værdifulde medarbejdere Leder Reformen vil styrke domstolene Et skridt nærmere digital tinglysning Tab af nærhed Vi skal videre En vis specialisering hvad er det? Aktive og synlige ledere Procesbevillingsnævnet nu og i fremtiden Med regeringens lovudkast til den kommende domstolsreformen, som i disse dage bliver fremsat som et lovforslag, fik mange medarbejdere formentlig nemmere ved at forholde sig til den kommende domstolsreform. Men der er desværre stadig mange ubesvarede spørgsmål, som af gode grunde optager medarbejderne i Danmarks Domstole. Mange medarbejdere har således endnu ikke et klart billede af deres personlige fremtid. Og når alt kommer til alt, er det netop de nære, personlige spørgsmål, som har størst betydning for mange medarbejdere. Det gode arbejdsfællesskab og trygheden ved at arbejde i kendte rammer. Medarbejdere, der gennem de sidste mange år har været vant til at cykle hen til det job, de er glade for, ser en ny fremtid i øjnene: Nye kolleger, lang transport og spørgsmål som: Hvordan skal jeg dog få hverdagen til at hænge sammen? Domstolsreformen er en forandring, som udfordrer medarbejdernestryghed. Det var tydeligt i de mange reaktioner i pressen, som opstod i kølvandet på offentliggørelsen af lovudkastet, det fyldte meget på borgermøderne i januar måned, og det bliver skildret i flere artikler i denne udgave af Danmarks Domstole. Et retssamfund syd for ækvator Eleverne samler sig Næste nummer af Danmarks Domstole udkommer den 1. juni Der er deadline for indlæg den 25. april Udfordringen er nu at tage hånd om utrygheden, tale om bekymringerne, holde fast i den arbejdsglæde, der kendetegner Danmarks Domstole, og sikre os at alle medarbejdere i Danmarks Domstole ved, at de er en værdifuld del af domstolenes vigtige arbejde. Og så skal vi se fremad. Vi skal glæde os over alle de muligheder, som domstolsreformen også giver. De kommende byretter har alle forudsætningerne for at blive nogle endnu mere spændende og attraktive arbejdspladser, end de gode arbejdspladser, domstolene er i dag. God ledelse er her et nøglebegreb. Der er høje krav til domstolenes ledere i dag og i fremtiden. Som vi skriver andetsteds i dette blad, så er god ledelse afgørende for domstolsreformens succes. Det er i dag ledelsens ansvar at sørge for, at der bliver talt om bekymringerne, at lokale spørgsmål og praktiske problemstillinger bliver hørt og inddraget, at der er fokus på, hvilke nye muligheder, som reformen giver anledning til. Ligesom det bliver lederne af de nye, kommende byretter, der i høj grad skal være med til at gøre den ukendte fremtid til en tryg hverdag for domstolenes dygtige medarbejdere. I sidste ende er Danmarks Domstole intet uden sine medarbejdere. Det er domstolenes medarbejdere, der hver dag yder en stor og værdsat indsats for, at borgeren møder nogle domstole, der lever op til vores høje krav om kvalitet, service og effektivitet. Det skal medarbejderne have at vide. Hver og en. Domstolsstyrelsen, februar 2006 Poul Søgaard Formand for bestyrelsen Adam Wolf Direktør 2 Forsiden: Fra Københavns byret Foto: Station 1

3 REFORM Reformen vil styrke domstolene Advokatrådet hilser domstolsreformen velkommen som en mulighed for at give især byretterne et fagligt løft. Men blandt andet forslaget om forholdet mellem antallet af dommere og dommerfuldmægtige er rådet ikke tilfreds med. Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet Domstolenes stilling i samfundet er langt hen ad vejen præget af tillid og autoritet fra befolkningens side. Og som repræsentant for de professionelle brugere kan jeg sige, at vi overordnet set også er godt tilfredse. Men i dag er udvikling et uomgængeligt krav, hvis man vil bevare sin position i samfundet også for en Sys Rovsing, formand for Advokatrådet. hæderkronet statsinstitution som domstolene. Derfor ønsker Advokatrådet domstolsreformen velkommen som en mulighed for at give især byretterne et fagligt løft. Det faglige løft Den kollegiale behandling giver byretterne en rigtig god mulighed for at styrke deres faglige profil. Tre par øjne kan simpelthen ikke undgå at se mere end ét. Udover styrken ved at få tre dommere til at se på de svære sager vil det også i bredere forstand betyde en faglig opkvalificering af byretterne. For det kan vel ikke undgå at 3

4 REFORM 4

5 REFORM påvirke hele arbejdskulturen, at man nu virkelig skal til at arbejde sammen om sagerne. Vi advokater har jo blandt andet i Danmarks Domstole kunnet følge med i, hvordan flere byretter har arbejdet med kvalitetsmålinger og evalueringer, og herunder overværet hinandens sagsbehandling på kryds og tværs. I den Den kollegiale behandling giver byretterne en rigtig god mulighed for at styrke deres faglige profil. Tre par øjne kan simpelthen ikke undgå at se mere end ét. forbindelse kan ordningen med kollegial behandling jo faktisk siges at blive et permanent led i de planer for videndeling, som allerede i dag findes ved mange byretter. Den kollegiale behandling vil nok også betyde et endeligt farvel til den lidt gammeldags indstilling til feedback og videndeling, som der måske stadig kan være et levn af nogle steder. Inddragelsen af sagkyndige dommere giver også en mulighed for at højne kvaliteten af domstolenes produkt. Hvis det bruges rigtigt, kan det betyde en øget anerkendelse og styrkelse af domstolenes position inden for de erhverv, der kommer til at levere meddommerne. Endelig vil det medføre et endnu bredere bedømmelsesgrundlag og en anderledes feedback til de juridiske dommere. Men det kræver selvfølgelig, at man får de rigtige folk ind som meddommere. Det stiller høje krav til personlighed og faglig viden at være med til at bedømme en retssag, og de folk, der opfylder disse krav, er uden tvivl vant til at få en ordentlig løn. Derfor er Advokatrådet ikke tilfreds med, at man med lovforslaget slet ikke lever op til de kravtil aflønning af de sagkyndige dommere, som Retsplejerådet opstillede. Man risikerer at få en ringere ydelse, hvis ikke man er parat til at give en bare nogenlunde pris. Det med ikke at være parat til at betale for en ydelse ser desværre også ud til at have spillet ind på overvejelserne om forholdet mellem antallet af dommere og dommerfuldmægtige. Borgerne må langt hen ad vejen have krav på, at deres retssager afgøres af udnævnte, uafhængige dommere. Derfor har Advokatrådet i sit høringssvar beklaget, at lovforslaget ikke følger indstillingen fra Domstolsudvalget, som i 1996 lagde op til at begrænse anvendelsen af dommerfuldmægtige som dommere. Men på trods af disse knaster forbliver kernen i reformen, efter Advokatrådets opfattelse, en mulighed for at styrke domstolene. Geografien og teknologien Alle betænkningerne på området viser, at skabelsen af mere bæredygtige byretter er en forudsætning for det faglige løft. Prisen for det faglige løft bliver derfor en centrering af byretterne, og det er en pris, der skal betales lokalt. Advokatrådet har i den forbindelse lagt vægt på, at især anvendelsen af ny teknologi til afvikling af retsmøder skal gøre det muligt til gavn for borgerne at bevare lokalt forankrede advokater. Inden for mange andre områder har vi i årevis set, at verden bliver min- Inddragelsen af sagkyndige dommere giver også en mulighed for at højne kvaliteten af domstolenes produkt. dre på grund af ny teknologi. Nu kommer det også til at gælde for domstolene. Muligheden for at deltage i en lang række retsmøder via videoforbindelse betyder, at borgerne stadig kan opleve, at sagen har en lokal tilknytning. Set fra borgerens synsvinkel bliver det nemlig ikke kun de indledende møder med advokaten Borgerne må langt hen ad vejen have krav på, at deres retssager afgøres af udnævnte, uafhængige dommere. men også nogle eller måske alle møder med dommeren og den anden part, der kommer til at foregå lokalt og for retsmødernes vedkommende i et autoriseret videomødelokale. Det er med god grund, at man har gjort sig grundige overvejelser om retssikkerheden, inden man introducerede retsmøder via videoforbindelse. Men på baggrund af Retsplejerådets arbejde er rammerne for, hvor langt man kan gå, nu lagt på et passende leje, og nu er det vigtigt, at de tekniske rammer kommer på plads. Hvis ikke den geografiske centrering skal betyde, at domstolene fjerner sig for langt fra lokalområdet, skal videomødecentrene etableres hurtigt. Borgerne vil så i en lang række sager vel stadig have opfattelsen af, at de sammen med advokaten skal til møde nede i retten, når de stiller op til videomøde hos f.eks. kommunen eller en advokat. Hvis dette skal lykkes, kræver det, at både domstole og advokater løfter deres opgave med at lade borgerne forstå, at videomøder er et naturligt og sikkert element i en moderne retssag. Foto: Station 1 5

6 REFORM Videomøderne gør sammen med telefonmøderne og muligheden for efter behov at holde møder om dødsboskifte og fogedret lokalt, at den nødvendige centrering af byretterne kan gennemføres til mindst mulige gene for de lokale borgere og aktører inden for retsvæsenet som samlet set får et bedre produkt. Nævningereformen På den indholdsmæssige side har Advokatrådet overordnet set tilsluttet sig forslagene om sagsforberedelse og hovedforhandling i civile sager. For straffesagernes vedkommende har Advokatrådet igennem hele forløbet udtalt sig imod nævningereformen. Og det har vi gjort igen i det seneste høringssvar. Grundlovens omtale af nævninger gør, at man ikke kan afskaffe nævninger. Det er de fleste enige om. Uenigheden opstår, når man skal fastlægge, hvad der så forstås ved nævninger. Det er Advokatrådets opfattelse, at det, der gør nævninger til nævninger i grundlovens forstand, er, at de afgør skyldsspørgsmålet selvstændigt. Det vil sige uden anden indflydelse fra de juridiske dommere end den forudgående retsbelæring. Derfor kan man ikke indføre en fællesvotering mellem juridiske dommere og lægmænd i nævningesager. Man risikerer endvidere, at enkelte lægdommere vil censurere deres egen overbevisning i respekt for opfattelsen hos de juridiske dommere. Man kan jo konstatere, at Retsplejerådet har brugt en del energi på at drøfte, om den foreslåede ordning med fællesvotering kunne rummes inden for grundlovens rammer. Det er også et spørgsmål, der har været diskuteret indgående inden for den juridiske teori, uden at man er kommet frem til noget entydigt svar. Man kunne jo være fristet til at sige, at man skal afholde sig fra at foreslå en ordning, hvis man efter rigtig lange drøftelser i den juridiske verden ikke kan sige god for ordningen i forhold til grundloven. Foto: Station 1 6

7 TINGLYSNING Et skridt nærmere digital tinglysning Tinglysningsudvalget har nu stillet en række forslag til lovændringer, som skal bane vejen for fremtidens digitale tinglysning. Af retspræsident Bent Carlsen, formand for Tinglysningsudvalget Retspræsident Bent Carlsen, formand for Tinglysningsudvalget. Et nyt skridt er taget på vejen frem mod en digital tinglysning i Danmark. Tinglysningsudvalget har gennemgået tinglysningsloven og en række andre love og har i en ny betænkning stillet en lang række forslag til lovændringer, som er nødvendige for at kunne indføre digital tinglysning. Papiret afskaffes Tinglysningsudvalget foreslår, at man fremover kun kan anmelde digitale dokumenter til tinglysning. Det betyder et farvel til skøder, pantebreve, servitutdokumenter på papir. I fremtiden vil det originale pantebrev og skøde være digitalt og blive opbevaret i et digitalt arkiv i Tinglysningsretten. Eksisterende papirdokumenter vil bevare deres gyldighed, idet dog realkreditpantebreve straks vil blive konverteret til digitale dokumenter. Papirakten forventes indscannet (digitaliseret) over en årrække og vil således indgå som en del af det fremtidige digitale arkiv. Digital signatur Underskrifterne på skøder og pantebreve foreslås erstattet af digitale signaturer. Udvalget har gjort sig mange overvejelser om de digitale signatu- Det betyder et farvel til skøder, pantebreve, servitutdokumenter på papir. I fremtiden vil det originale pantebrev og skøde være digitalt og blive opbevaret i et digitalt arkiv i Tinglysningsretten. 7

8 TINGLYSNING Underskrifterne på skøder og pantebreve foreslås erstattet af digitale signaturer. Udvalget har gjort sig mange overvejelser om de digitale signaturers sikkerhed og udbredelse. Tab af nærhed rers sikkerhed og udbredelse. Udvalgetpeger på den såkaldte OCES-signatur som er en fælles statslig standard. Udvalget er samtidig opmærksom på, at kun et mindretal (ca. 1/2 million) af den danske befolkning i dag er besiddelse af digital signatur. En digital tinglysning kan være med til at udbrede brugen af digital signatur, men i en årrække fremover vil der efter udvalgets opfattelse være behov for, at mennesker, der ikke har eller kan få en digital signatur, kan tinglyse rettigheder over fast ejendom. Derfor foreslår udvalget tre alternativer til ejerens brug af digital signatur: 1. En fuldmagtsordning, der giver ejeren (den rådende) mulighed for at give en anden person fuldmagt (på papir eller digitalt) til at råde over ejendommen. 2. En anmelderordning, der giver advokater, ejendomsmæglere, banker, realkreditinstitutter og andre med særlig autorisation ret til uden at skulle indsende fuldmagt til Tinglysningsretten at anmelde rettigheder på ejerens vegne til tinglysning. 3. En mulighed for i de meget få tilfælde, hvor det er umuligt for ejeren at skaffe sig en digital signatur, at anmelde rettigheder på papir til tinglysning. Ingen håndpantsætninger Håndpantsætning af ejerpantebreve, som det sker i tusindvis af tilfælde i dag ikke mindst til sikkerhed for banklån, må opgives, når papiret forsvinder. I stedet foreslår Tinglysningsudvalget, at alle overdragelser og pantsætninger af digitale pantebreve i fremtiden skal tinglyses. Fremtidens tinglysning Tinglysningsudvalget har afsluttet sit arbejde med forslag til den fremtidige organisering af tinglysningen som en central tinglysningsenhed i domstolsregi og med forslag til de ændringer af lovgivningen, der er nødvendige for at etablere en digitaliseret og i høj grad automatiseret tinglysning i Danmark. Forude venter Folketingets behandling af justitsministerens ventede lovforslag om digital tinglysning. Parallelt hermed vil Domstolsstyrelsen forestå udviklingen af det nye itsystem, der skal udgøre tinglysningsmotoren i det nye tinglysningssystem. Alle professionelle brugere vilsamtidig skulle udvikle og tilpasse deres it-systemer til den digitale fremtid. Hvis disse mange og komplicerede tiltag lykkes til tiden, vil vi i 2008 have et også i international sammenhæng avanceret digitalt tinglysningssystem, som til glæde for brugerne vil medføre store besparelser og muliggøre en meget hurtig og sikker registrering af rettigheder over fast ejendom. Tavshed. Det var reaktionen, da medarbejderne i december hørte regeringens udspil til den fremtidige struktur. I dag går snakken højt i Retten i Haderslev. Af kommunikationsmedarbejder Emil Melchior, Domstolsstyrelsen Katastrofestemning. Retspersonale i chok. Grådkvalt dommer. En måned efter lovudkastets offentliggørelse står overskrifter og stemningsbeskrivelser fra lokalavisen stadig klart på nethinden. Lyset er også klart på denne frostkolde morgen midt i januar, hvor jeg skøjter forbi stationsbygningens hjørne og over til den høje, grønne dør. By & Herredsretten står der med store, sorte bogstaver over døren. Det har der gjort i lang tid, men snart er det fortid. Den fredede bygning i Haderslev fra begyndelsen af 1800-tallet fik sit foreløbige dødsstød som retsbygning i slutningen af Den administrerende dommer husker tilbage på dagen. Vi gik i sort. Vi havde alle troet, at det blev Kolding eller måske Aabenraa. Ingen havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det blev Sønderborg. Jeg havde egentlig regnet med, at vi skulle holde et informati- 8

9 REFORM 9

10 REFORM onsmøde, men medarbejderne ville bare hjem hurtigst muligt, fordi de mente, at der ikke var mere at tale om. Der var bare tavshed, siger Frida Liebach. Svær omstilling Skuffelsen er stadig tydelig i medarbejdernes øjne. Sønderborg. De ti bogstaver vil betyde en massiv omlægning af medarbejdernes vaner, dagligdag og livsstil: Én skal have bil nummer to, en anden skal have passet sine fire børn, og en tredje kan ikke køre bil på grund af en operation i nakken. Størstedelen af personalet har været bosat i Haderslev i mange år, og, som en medarbejder siger, er denne nærhed blevet en del af kulturen. Alene tanken om at flytte, når man er oppe i Vi gik i sort. Vi havde alle troet, at det blev Kolding eller måske Aabenraa. Ingen havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det blev Sønderborg. alderen, er vanskelig, mener Karen Krarup, som har været ansat i tinglysningen i 30 år. Det vil kræve en hel omlægning af livsstilen, og det er jeg ærlig talt blevet for gammel til. Det kan man ikke byde os, når man nærmer sig 60 år. Det er trist, fordi mange er glade for at arbejde sammen, og nu bliver man spredt, og andre holder op. Jeg synes, det er en lidt trist afslutning på et langt arbejdsliv, siger Karen Krarup. Loyalitet og valg Administrerende dommer Frida Liebach fortæller, at medarbejderne har lovet hende ikke at træffe en beslutning om deres fremtid, før den endelige struktur er vedtaget. Det løfte står medarbejderne ved, så de knokler på livet løs. Selvom nogle medarbejdere fornemmer, at der er kommet en mærkelig stemning på arbejdspladsen, så mener andre, at den politiske udmelding ikke har ændret på medarbejdernes loyalitet over for retten. Jeg synes, at der er en stor loyalitetsfølelse blandt medarbejderne. Selvom der er store frustrationer, så laver folk deres arbejde. Man er loyal over for Retten i Haderslev. Det er en af grundene til, jeg er glad for at arbejde ved domstolene. Medarbejderne er Det er trist, fordi mange er glade for at arbejde sammen, og nu bliver man spredt, og andre holder op. Jeg synes, det er en lidt trist afslutning på et langt arbejdsliv. pelthen for meget transporttid med den eksisterende infrastruktur. For hvis det ikke bliver Aabenraa, så bliver man nødt til at tænke over sin egen fremtid. Jeg kunne frygte, at medarbejderne begynder at sive, når den endelige beslutning kommer. De resterende medarbejdere skal så få arbejdspladsen til at fungere, og en lukningstruet byret er heller ikke nogen magnet for nye medarbejdere, påpeger dommerfuldmægtig Iben Leisner. Alle medarbejderne er dog enige om, at utilfredsheden hverken skyldes indholdet i domstolsreformen eller personalet i Sønderborg. Det er simpelthen beliggenheden, der er afgørende. Placeringen i yderområ- 10

11 REFORM Fra venstre: Kontorfuldmægtig Britta Andresen, kontorfuldmægtig Anni Petersen, kontorfuldmægtig Jeppe Jensen, adm. dommer Frida Liebach og kontorfuldmægtig Karen Krarup. meget ansvarlige og fleksible, for hvis det brænder på, så bliver man lidt længere. Det er dejligt, siger kontorfunktionær Anni Petersen. Medarbejdernes bekymring handler også om, hvad der sker med Retten i Haderslev, hvis det endelige resultat bliver Sønderborg. På et tidspunkt bliver de nødt til at træffe et valg, om de vil være loyale over for Retten i Haderslev eller over for sig selv. De fleste medarbejdere under 50 år har på den baggrund valgt, at de vil søge væk, hvis regeringen fortsat peger på Sønderborg. De 66 kilometer mellem Haderslev og Sønderborg giver sim- Jeg kan være nervøs for, at det bliver svært at tiltrække især juridisk arbejdskraft i Sønderborg. For erfaringen viser, at jo længere væk retten er placeret, jo sværere bliver det at få kvalificerede ansøgere. derne kan også vanskeliggøre rekrutteringen af nye medarbejdere, mener dommer Peter Brund. Jeg kan være nervøs for, at det bliver svært at tiltrække især juridisk arbejdskraft i Sønderborg. For erfaringen viser, at jo længere væk retten er placeret, jo sværere bliver det at få kvalificerede ansøgere. Lokalmiljø i opbrud Beboerne i Haderslev og omegn har i lang tid været vant til at tage til Gammelting 1 og 2 for at besøge tinglysningen eller skifteretten. Retten er en del af bybilledet. Jeg sidder som notar og har et godt forhold til de virksomheder, som får lavet påtegninger. De har klart givet udtryk for, at de fremover vil køre til Kolding, for det vil være hurtigst. Jeg synes, at det er lidt trist, at området på denne måde mister byretten og dermed en vigtig kontakt til borgeren og erhvervslivet, siger Anni Petersen. Medarbejderne håber stadig på, at strukturen bliver ændret i sidste øjeblik. De håber inderligt. Både Frida Liebach og politikere fra Haderslev Kommune har fået foretræde hos Retsudvalget for at hjælpe håbet på Beboerne i Haderslev og omegn har i lang tid været vant til at tage til Gammelting 1 og 2 for at besøge tinglysningen eller skifteretten. Retten er en del af bybilledet. vej. Ved redaktionens deadline var resultatet af møderne endnu uvist. Tabet af Retten i Haderslev vil på sigt koste dyrt for byen, mener borgmester i Haderslev Kommune, Jens Christian Gjesing (S). Byen vil miste en del af sin identitet, for der har været tingsted i denne by i år. På længere sigt har jeg en frygt for, at den fortsatte udflytning af statslige institutioner kan få nogle større konsekvenser. Byrettens placering har for eksempel også betydning for, hvor advokatstanden bosætter sig, halvdelen af vores sygehuse er blevet nedlagt, og nu bliver politikredsen også lukket. Denne udvikling giver et væsentligt knæk i vækstkurven. Det er faktisk lige før, vi skal bede om udviklingsbistand. 11

12 REFORM Afmagt og usikkerhed Medarbejderne i Retten i Haderslev kan ind i mellem føle sig magtesløse i det politiske spil. Jeg tror, at mange føler en vis afmagt, fordi processen er politisk bestemt. Jeg kan også godt forstå, at de nye præsidenter skal træffe beslutninger, men det betyder bare, at medarbejderne i lang tid ikke har vished om deres fremtid. Det skaber usikkerhed, siger dommerfuldmægtig Iben Leisner. Usikkerheden gælder i særdeleshed medarbejderne i tinglysningen, som fortsat må gå på arbejde uden at kende fremtiden, mener tinglysningsmedarbejder Jeppe Jensen. Han har dog besluttet sig for at gå på pension, når reformen kommer. Vi aner ingenting i tinglysningen, for det skal først vedtages i Folketinget. Det fylder også meget for de unge kolleger, som ikke har haft mulighed for at komme ind i et andet arbejdsområde. Skal de søge et nyt job? Eller har de en chance for at komme til Kolding? De kan ikke komme i gang med at vælge endnu. For mig selv handler det bare om at komme på arbejde, at få dagen til at gå og at få lavet så meget som muligt af det, som vi er bagefter med. Og så have det lidt glant, siger Jeppe Jensen med et smil og forklarer københavneren, at glant betyder godt på synnejysk. Byen vil miste en del af sin identitet, for der har været tingsted i denne by i år. På længere sigt har jeg en frygt for, at den fortsatte udflytning af statslige institutioner kan få nogle større konsekvenser. 12

13 REFORM Vi skal videre Da lovudkastet om domstolsreformen blev offentliggjort, var det som juleaften for embedschef Birgit Skriver. I dag venter hun på den politiske afklaring, som er afgørende for, at den resterende usikkerhed kan blive ryddet af vejen. Af administrerende dommer Birgit Skriver, Retten i Gentofte Morgenbord i Retten i Gentofte. I december 2005 havde vi ventet så længe på lovudkastet om domstolsreformen, at jeg næsten ikke kunne holde det ud. Ledelseskonferencen var blevet udskudt to gange, og alle var frustrerede over ikke at kunne komme videre. Derfor var fredag den 16. december 2005 en meget glædelig dag for mig. Om morgenen var reformområdet på intranettet nede på grund af opdatering. Det tydede på nyheder og svarede til de rygter, der havde svirret i ugens løb. Kl indløb på alle embedschefers mail besked fra direktør Adam Wolf om, at det var i dag. Mailen redegjorde nøje for det forventede forløb af dagen, og jeg fik samme fornemmelse, som jeg havde som barn juleaften: I dag skal jeg have en pakke. Måske får jeg mine ønsker opfyldt. Eller bliver jeg skuffet? le, at ventetiden sluttede i dag. Vi aftalte, at alle skulle logge sig af nettet til frokost og vente på, at jeg havde fået hentet oplysningerne. Forløsning Kl kunne vi sammen konstatere, at vi skal være en del af den ny ret i Lyngby. Vi var allerede forberedt på, at Retten i Gentofte ikke ville fortsætte. Lyngbyvar ikke Strukturkommissionens oplæg, men vores situation var meget overskuelig. Tingsted i Lyngby, der ikke ligger langt væk. Der er S-tog og busser i massevis i området. Medarbejderne bor i forvejen mange andre steder end i Hellerup, hvor Retten i Gentofte har bygninger. Retten i Gentofte skal ikke deles mellem flere nye retter. Vi skal sammen til Lyngby. Det var noget af det, vi talte om fredag eftermiddag. Jeg synes, offentliggørelsen var forløsende. Nu skulle vi videre. Allerede samme dag kunne vi finde en masse information i Reformnyt28. Og det var trygt for mig at kunne henvise til den reformhotline, der var oprettet, hvis nogen havde behov for en snak i weekenden. Mandag morgen samledes vi igen og snakkede videre om de mange uafklarede forhold og om det, vi i weekendens løb havde kunnet læse os til i lovudkastet. Masser af spørgsmål har meldt sig siden og fortsætter med at vælte frem. De fleste spørgsmål har vi ikke kunnet få svar på. Men jeg tror, at det har hjulpet os alle sammen, at vi straks fik kontakt med Retten i Lyngby og aftalte et møde efter nytår. Her bestemte vi, at alle medarbejderne fra Gentofte skulle besøge Retten i Lyngby og se lokalerne. Ledelseskonferencen På ledelseskonferencen i Fåborg den januar 2006 var der lejlighed til at følge op på de aftaler, vi allerede havde lavet med Retten i Lyngby. Vi har aftalt, at alle afdelinger skal holde ERFA-møde med afdelingen fra den anden ret i løbet af foråret. Om fredagen spiser vi i Gentofte morgenmad sammen. Jeg kunne derfor midt i den gode stemning fortæld a n m a r k s d o m s t o l e / 3 1 /

14 REFORM Administrerende dommer Birgit Skriver, yderst til højre, taler med medarbejderne. Reform-kulturgruppens statusskemaer skal danne udgangspunktet for mødet. Samtidig inviterer vi medarbejderne fra de retter, som vi måske skal have nogle kolleger fra efter ønskerunden. På konferencen var det tydeligt, at de lokale forhold er meget forskellige. Det må være svært at forholde sig til en uvis fremtid, hvis der fortsat foregår intense forhandlinger om ændringer af lovudkastet. Yderligere har Retten i Lyngby åbnet vores fælles websted Den nye Lyngby ret, hvor vi vil samle information og idéer. På webstedet ligger nu billeder af det lejemål, der måske kan blive vores nye fælles arbejdsplads. Repræsentanter for styrelsen og de berørte retter besigtigede den 25. januar 2006 en interessant kontorbygning i centrum af Lyngby. Vi tror, at bygningen kan danne en god ramme om vores reform, så vi fortsat kan levere den høje kvalitet, drive brugervenlige og effektive domstole og sikre rigtig gode arbejdspladser. Afventer afklaring Nu venter jeg sammen med resten af Danmarks Domstole på den politiske afklaring. Jeg ved, at usikkerheden mange steder er større end i Gentofte. Men også i Gentofte savner vi afklaring af Tinglysningsrettens placering og vished for, at reformen kan gennemføres indenfor den meget ambitiøse tidsramme, regeringen har udstukket. Vi savner tilsagn om, at bevillingerne til de nødvendige lokaler bliver givet. Vi har brug for at få gennemført ønskerunden, så vores nye arbejdssted kan fastlægges, og vi kan begynde at forholde os til vores nye chefer og kolleger. Vi kan ikke blive ved med at drive os selv frem i taknemmelighed over julepakken fra den 16. december Vi ønsker os afklaring; længe inden påske! 14

15 SPECIALISERING En vis specialisering hvad er det? Med domstolsreformen er der lagt op til, at både borgere og virksomheder kan få et mere specialiseret syn på sagen. Men dommeren skal fortsat være generalist, mener flere dommere. Af kommunikationsmedarbejder Louise Seest, Domstolsstyrelsen Immaterialret, skatteret, miljøret, socialret og familieret er eksempler på retsområder, der selv blandt dygtige jurister kan være svært tilgængelige. Ikke fordi selve juraen, bestemmelserne i sig selv, er svære at forstå, men fordi det kan være svært for dommeren at udøve sit skøn, uden at have et kendskab til en omfattende praksis og udvikling på det konkrete område. Med domstolsreformen ønsker regeringen en højere grad af specialisering ved domstolene. Det blev formuleret i regeringsgrundlaget fra februar 2005: Retssagerne ved domstolene skal behandles smidigt og effektivt og på et fagligt højt niveau til gavn for retssikkerheden. Der er behov for at samle byretterne i større enheder for at sikre specialisering og faglig udvikling blandt dommerne til gavn for retssikkerheden. Regeringen vil derfor i efteråret 2005 fremlægge forslag til en reform af retskredsene for at sikre en hurtigere og bedre betjening af borgerne. Foto: Kurt Rodahl 15

16 SPECIALISERING Immaterialret, skatteret, miljøret, socialret og familieret er eksempler på retsområder, der selv blandt dygtige jurister kan være svært tilgængelige. Sagkyndige dommere I bemærkningerne til lovudkastet om politi- og domstolsreformen står der: "En sagkyndig meddommer kan i civile sager give retten en specifik faglig indsigt, som en juridisk dommer sjældent besidder. En sagkyndig meddommer kan også i kraft af sit eget kendskab til det pågældende område have større mulighed for at indleve sig i parternes situation. [...] Retsplejerådet foreslår på den baggrund at styrke den sagkyndige medvirken ved byretterne og landsretterne i første instans, dels ved, at sagkyndige dommere kommer til at medvirke i videre omfang i handelssager, end det i praksis sker i dag, dels ved, at sagkyndige dommere også skal kunne medvirke i ikkehandelssager. Rådet foreslår desuden, at der skal være mulighed for medvirken af sagkyndige dommere i en ankesag i landsretten, når sagen har været behandlet med sagkyndige dommere i byretten." 16

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale?

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? # 5 marts 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 10 : Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? Visionsudvalget for kontorpersonalet analyserer de udfordringer og muligheder, domstolene

Læs mere

Man bliver blød af at være lægdommer

Man bliver blød af at være lægdommer # 1 APRIL 2010 Magasin for Danmarks Domstole Side 4: Man bliver blød af at være lægdommer Arthur Lind Hansen har været lægdommer i 16 år, men de mange sager om meningsløs vold, narko og pædofili har ikke

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen Temanummer 9 Oktober 2001 DANMARKS DOMSTOLE Procesbevillingsnævnet Hvad laver Procesbevillingsnævnet? Overraskelse for et nybagt nævnsmedlem Fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet Desuden: Justitia i Hjørring

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

Side 6: Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele

Side 6: Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele # 11 SEPT 2012 Magasin for Danmarks Domstole Side 6: Elev ved domstolene: Man kan lidt af det hele Danmarks Domstole har omkring 100 kontorelever, som i løbet af to år kommer ud i næsten alle afkroge af

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. Slingrer ned ad rettens vej. Juristens reform. Det nye hold ledere. Ny struktur. Rigtige kvalifikationer

DANMARKS DOMSTOLE. Slingrer ned ad rettens vej. Juristens reform. Det nye hold ledere. Ny struktur. Rigtige kvalifikationer 33 September 2006 Slingrer ned ad rettens vej Juristens reform Det nye hold ledere Ny struktur Rigtige kvalifikationer Diplomatiet møder Højesteret Når retten rykker ud Entusiastiske medarbejdere DANMARKS

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm SMÅSAGER VI SER PÅ DET FØRSTE ÅR FIKTIVT NY RETSSAGSPRØVE SOM SKUESPIL RETSMÆGLING SUCCES MED NY ORDNING A D V O K A T E R N E S S E R V I C 5 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T TERRORBEKÆMPELSEN

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen 10 December 2001 DANMARKS DOMSTOLE Effektiv ressourceanvendelse Måling af kvalitet ved domstolene i Holland Hård hverdag i byretten Digitalisering af Danmarks Domstole danmarks domstole Forord Indhold

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak!

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak! UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 04 maj 2013 Farvel og utak! Udlændingeloven er ændret op mod 50 gange og er i dag mere uklar end nogensinde. Alligevel får den fatale konsekvenser for mennesker hver dag,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere