Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister"

Transkript

1 Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade København K. Tlf Fax CVR nr Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister De danske domstole befinder sig i en brydningstid med organisatoriske reformer, nye opgaver og øgede krav fra offentligheden. Forandringerne stiller store krav til Danmarks domstole som moderne organisation og dermed til medarbejderne, som skal kunne leve op til omgivelsernes og samfundets krav. Fremtidens krav til domstolene Danmarks Domstole skal løse sine vitale opgaver for samfundet med højeste faglige kvalitet, service og effektivitet. Det er grundlaget for den retssikkerhed, som det danske samfund bygger på. Opfyldelsen af disse krav er helt afhængig af personalets kvalifikationer. Danmarks Domstole er dermed en vidensintensiv arbejdsplads. Opgavernes indhold er ikke stationære, men udvikler sig i takt med udviklingen i lovgivningen og det samfund, domstolene indgår i og løser opgaver for. Domstolsreformen og den teknologiske udvikling vil for eksempel betyde en række forandringer i brugernes forventninger og opgaveløsningen. Der er derfor brug for en kompetenceudvikling, som ikke bare er en kortvarig læringsproces i begyndelsen af arbejdslivet, men derimod en proces som målrettet for den enkelte bør pågå kontinuerligt i hele arbejdslivet med udgangspunkt i den enkeltes opgaver og situation, herunder faglig specialisering, generalisering, opdatering og personlig udvikling. Styrker og svagheder ved det nuværende uddannelses- og karrieresystem Domstolsjurister er alle beskyttet af et ansættelsesværn, som af hensyn til den judicielle uafhængighed allerede fra første arbejdsdag giver en meget stor beskyttelse i ansættelsesforholdet. Jurister, der ikke er dommere, har domstolene som ansættelsesområde. Dommerne har det enkelte embede.

2 Side 2/5 Der er i dag tilrettelagt en grundig 3-årig grunduddannelse for de nye domstolsjurister. Denne uddannelse baserer sig på en læring gennem en turnus i de forskellige afdelinger i retterne suppleret med kurser af såvel faglig som administrativ karakter. Uddannelsen sker så vidt muligt ved større embeder, som godkendes som uddannelsesembeder, men også i forbindelse med rekrutterings-problemer ved mindre embeder. I denne uddannelse indgår årlige udtalelser fra embedscheferne og afsluttende prøver i styrelsen, som skal bidrage til at sikre, at de unge domstolsjurister er egnede til fortsat ansættelse. Efter grunduddannelsen får dommerfuldmægtigen ansættelse i ikke-uddannelsesstillinger, og vil hvert år kunne søge forskellige interne kurser, herunder typisk faglige emnespecifikke ajourføringskurser og ledelseskurser. Domstolsstyrelsen tilbyder disse medarbejdere særlige udviklingssamtaler. Når dommerfuldmægtigen er mellem 35 og 40 år søger denne typisk en 9-måneders konstitution i en af landsretterne med henblik på at få bedømt sine kvalifikationer som dommer. Under konstitutionen gør dommerfuldmægtigen tjeneste i 3 forskellige afdelinger i landsretten, og præsidentens vurdering baserer sig på blandt andet vurderingerne fra de 3 afdelinger. Advokater m.v. kan tilsvarende søge sådanne konstitutioner. Efter konstitutionen vil dommerfuldmægtigen have modtaget en udtalelse fra landsretspræsidenten om sine kvalifikationer som dommer. Udtalelserne gives med forskellige modifikationer inden for 5 grupper, hvoraf ikke alle efter Dommerudnævnelsesrådets praksis giver anledning til et positivt udkomme af en ansøgning om en dommerstilling. Domstolsstyrelsen har endvidere anlagt den praksis siden 2001 ikke at udnævne retsassessorer, som ikke er vurderet som mindst kvalificerede til en dommerstilling for at sikre en karriereprofil i disse stillinger. Det er imidlertid undtagelsen, at Dommerudnævnelsesrådet i dag indstiller ansøgere med vurderingen kvalificeret til udnævnelse som dommere. Der har aldrig eksisteret et formaliseret efteruddannelsesforløb for dommerfuldmægtige med endt grunduddannelse, retsassessorer og dommere. Det indebærer, at der ikke er en samlet udviklings-plan for jurister fra de er år og til de pensioneres. Det er derfor vigtigt at sikre en grundig og løbende udvikling i karriereforløbet for domstolsjurister, såvel fagligt som personligt. Der vil således allerede i års alderen være dommerfuldmægtige eller retsassessorer, hvis karriereudvikling mod en retsassessor- eller en dommerstilling i realiteten er ophørt. Disse medarbejdere fortsætter typisk ansættelsen ved domstolene, bl.a. henset til deres alder og den specialisering, som er sket til domstolsarbejdet. Domstolsstyrelsen har i de senere år udbudt karriereafklarende kurser for denne gruppe, men der er givetvis behov for en større indsats, idet tidspunktet for karriereafklaring finder sted på et relativt sent tidspunkt. De dommerfuldmægtige, retsassessorer eller eksterne personer, som får dommerstillinger, udnævnes typisk som ca årige. Herefter er uddannelsesudbudet til pensionsalderen altovervejende fagspecifikke kurser og i mindre omfang ledelseskurser uanset videre karriere ved landsretterne eller højesteret. Der er ikke pligt for dommere til at medvirke i medarbejderudviklingssamtaler med embedscheferne.

3 Side 3/5 I princippet kan en medarbejder med vitale opgaver for samfundet således sidde i samme stilling i 30 år uden at modtage anden udviklingsinspiration end den, jobbet i sig selv giver, eller den kollegerne i samme situation bidrager med. Udviklingsmulighederne fra domstolsjuristens ansættelse til pensionering skal derfor klarlægges og formaliseres for, at Danmarks Domstole kan leve op til de krav, der stilles til en moderne og effektiv organisation samt til en attraktiv arbejdsplads. Overvejelser om fremtidens karriere- og kompetencesystem for domstolsjurister På grund af domstolsreformen er tiden således moden til at gøre status og forny domstolsjuristers kompetenceudvikling. Indledningsvis bør det klarlægges, om rekrutteringen af dommerfuldmægtige skal ændres og effektiviseres for at sikre, at det er de bedst egnede kandidater, som tiltrækkes, idet ansættelsesværnet stiller særlige krav hertil. Man skal lære hele livet, og derfor skal efteruddannelses- og karriereforløbet efter ansættelse tillige revideres og det skal overvejes, om der skal indføres et obligatorisk og formaliseret forløb for jurister, der er ansat ved domstolene. Forskellige faser kan herefter danne ramme for det videre arbejde med etableringen af fremtidens karriereforløb for domstolsjurister: Rekruttering Grunduddannelse for dommerfuldmægtige Talentudvikling Landsretsuddannelse Dommerudnævnelse Specialisering Faglig og personlig udvikling Kompetenceudvikling, herunder obligatoriske forløb Ledelse som selvstændig disciplin Seniorordninger. Der skal foretages overvejelser om fremtidens krav til dommerkompetencer kompetencer for øvrige domstolsjurister, herunder ledelsesmæssige opgaver uddannelse af ledere til fremtidens domstole bredden i uddannelses- og karrieremuligheder, herunder udveksling med andre myndigheder dommerkarriereforløbet, herunder tidspunkt for karriereafklaring og alternativer til dommerkarrieren Der skal ydermere udarbejdes specifikke forslag til

4 Side 4/5 justeringer af grunduddannelsen for dommerfuldmægtige, herunder konstitutionsperioder og inddragelsen af Tinglysningsretten øvrige uddannelses- og karrierekomponenter, herunder livslang læring. Hvem skal deltage i arbejdet? Domstolsstyrelsen nedsætter et udvalg, som skal klarlægge de overordnede visioner for et samlet karriere- og kompetenceudviklingsforløb fra rekruttering til pensionering. Udvalget skal fungere som en tænketank med fokus på domstolsjuristens udvikling, og skal være visionært tænkende, hvorfor det i det følgende bliver betegnet som et visionsudvalg. I løbet af arbejdsprocessen kan der blive nedsat fokusgrupper, som kan gå i dybden med specifikke emner. Visionsudvalget skal i slutningen af arbejdsprocessen, blandt andet ud fra fokusgruppernes arbejde, opstille overordnede visioner/scenarier for, hvordan et karriere- og udviklingsforløb kan udmønte sig fra rekruttering til pensionering. Disse visioner og scenarier skal herefter danne udgangspunktet for en drøftelse på en konference, hvor styrelsens bestyrelse, domstolsjurister, fagorganisationer og andre interesserede parter kan deltage. Det forventes, at konferencen bliver afholdt i forsommeren På baggrund af konferencens drøftelser og opnåede resultater, udarbejder Domstolsstyrelsen et oplæg til konkrete initiativer, som herefter skal forelægges for Hovedsamarbejdsudvalget og endeligt tiltrædes af Domstolsstyrelsens bestyrelse, førend en iværksættelse kan finde sted. Visionsudvalgets sammensætning Visionsudvalget bør være bredt sammensat. Der skal både være repræsentanter for de forskellige funktioner en domstolsjurist kan varetage, og repræsentanter fra universitetsverdenen og det private erhvervsliv, som hver især kan bidrage til formulering af et visionært karriere- og kompetenceudviklingsforløb for domstolsjuristerne. Der foreslås følgende sammensætning af visionsudvalget: Domstolsstyrelsens direktør formand 2 præsidenter (en fra landsretterne og en fra byretterne) 2 repræsentanter for Dommerforeningen (1 dommer fra de overordnede retter og 1 byretsdommer) 2 repræsentanter fra Dommerfuldmægtigforeningen (1 retsassessor og 1 dommerfuldmægtig) 2 repræsentanter fra Domstolsstyrelsen 1 advokat 1 repræsentant for Rigsadvokaten 1 universitetsjurist 3 personer med særlig indsigt i kompetencespørgsmål o 1 repræsentant for Personalestyrelsen o 1 repræsentant for store danske virksomheder med professionelle kompetenceudviklingssystemer o 1 ekspert i kompetenceudvikling

5 Side 5/5 1 repræsentant for kontorpersonalet ved domstolene (observatør) Visionsudvalget skal bistås af et sekretariat sammensat bredt i styrelsen og med bistand fra Bedste-Praksis-konsulenter, konsulentfirmaer m.fl. Der skal afsættes budget til bestilling af analyser, afholdelse af seminarer/konferencer og eventuelle studieture m.v. Tidsplan Visionsudvalget afholder første møde i september Det forventes, at konferencen, hvor udvalgets visioner skal drøftes, afholdes i forsommeren Visionspapiret, som udarbejdes på baggrund af konferencen drøftes herefter i Visionsudvalget i september Styrelsen forventer endelig at forelægge forslag til konkrete initiativer for Hovedsamarbejdsudvalget og bestyrelsen ultimo Indstilling Ovenstående har været drøftet af domstolenes kompetenceudvalg, domstolenes hovedsamarbejdsudvalg og Domstolsstyrelsens bestyrelse, der alle har tiltrådt, at der nedsættes et visionsudvalg som beskrevet.

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN 87-601-6456-5 ISBN 87-601-6491-5 ISBN 87-601-6525 betænkning bilag büag + betænkning 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1.

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udgave April 2007 1 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... Det er vigtigt, at lederstillingerne

Læs mere