ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg består af hovedtingstedet i Sønderborg og Afdelingskontor Haderslev og Afdelingskontor Tønder. Embedets dommere og øvrige jurister har fast tjenestested ved hovedtingstedet. I 2013 var der i alt ved embedet beskæftiget 67 årsværk. Heraf var 3 kontormedarbejdere beskæftiget ved Afdelingskontor Haderslev, og 4 kontormedarbejdere ved Afdelingskontor Tønder sammen med en servicemedarbejder, der varetager embedets telefonbetjening. Embedets jurister gør lejlighedsvis tjeneste ved et af afdelingskontorerne i forbindelse med behandling af mindre straffesager, svarende til 2 3 retsdage pr. uge. Herudover behandles der begæringer om indledning af gældssanering og udvalgte fogedsager ved hvert af afdelingskontorerne svarende til ca. 1 retsdag pr. uge. En medarbejder fra skifteretten forestår endvidere behandling af dødsboer ved Afdelingskontor Haderslev. Ved afdelingskontorerne varetages opgaverne, der er beskrevet i Strukturkommissionens betænkning nr. 1398/2001. Den daglige åbningstid ved hovedtingstedet et mandag fredag kl Åbningstiden ved afdelingskontorerne er identisk med hovedtingstedets åbningstid, dog holder Afdelingskontor Haderslev lukket om mandagen og fredagen for betjening af publikum. 2. Resultater i 2013 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2013 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Driftsledelse og organisering Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) Retten i Sønderborg opnåede et produktivitetsindeks i 2013 svarende til 98,8. Det samlede gennemsnitlige produktivitetsindeks for byretterne var 95,9 og produktivitetsindekset for Retten i Sønderborg svarer derfor til den 5. højeste produktivitet ved de danske byretter. Produktiviteten for jurister beskæftiget i skifteretten skal særligt fremhæves, da skifteretten i Sønderborg har den 3. højeste produktivitet for jurister ved Danmarks Domstole. Retten har endvidere den 3. højeste produktivitet ved Danmarks byretter til behandling af straffesager og den 4. højeste produktivitet vedrørende behandling af fogedsager. Produktiviteten for behandling af civile sager har samlet set været faldende fra Der er allerede på nuværende tidspunkt foretaget personalejusteringer på dette område for at skabe balance mellem personaleressourcerne og afdelingens sagsantal. 6 medarbejdere har i 2013 været på barselsorlov, og retten har i et vist omfang antaget barselsvikarer, og fraværet af rutinerede medarbejdere har haft indflydelse på rettens samlede produktivitet. Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid Retten i Sønderborg har været i stand til at følge målopfyldelsen for vejledende sagsbehandlingstider for alle typer af straffesager. Det samme er tilfældet for målopfyldelse af alle fogedsager, bortset fra særlige fogedsager, hvor retten ligger 1,2% fra målopfyldelsen. På de civile sager er målopfyldelsen opnået for så vidt angår de større og tungere civile sager, mens målopfyldelsen ikke helt er opnået for de øvrige civile sager. Dog afsluttes 85,5% af de almindelige civile sager på mindre end 12 måneder set i forhold til det vejledende måltal på 85%. Alle forældreansvarssager er afsluttet inden for de vejledende måltal, men for øvrige ægteskabssager har det ikke været muligt at opfylde måltallene, da bl.a. forkyndelser i udlandet har medført forlængelse af sagsbehandlingstiden på denne sagskategori.

4 4 Resultat 3: Faglig kvalitet og Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Rettens afgørelser. Retten deltog i 2013 i en landsdækkende brugerundersøgelse. Både professionelle brugere og almindelige brugere deltog i undersøgelsen, der blev gennemført som spørgeskemaundersøgelse med anonyme besvarelser. Besvarelsen af spørgeskemaerne i forhold til rettens afgørelser var:

5 5

6 6

7 7 Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Sygefraværet i 2013 var stigende i forhold til 2012, med det gennemsnitlige sygefravær beregnet til 7 dage pr. medarbejder i Dette sygefravær ligger under det gennemsnitlige sygefravær ved domstolene og på linje med det gennemsnitlige sygefravær ved statsinstitutioner generelt. Stigningen i sygefraværet var begrundet i, at 4 medarbejdere i løbet af 2013 var indlagt til operation med deraf følgende sygefravær til genoptræning m.v. i længere perioder. Embedet har ikke fundet anledning til at iværksætte særlige tiltag i anledning af det forhøjede sygefravær i Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Fogedretten i Sønderborg har sammen med medarbejdere ved fogedretten i Kolding og fogedretten i Esbjerg gennemført et stormøde i februar 2013 under emnet: Det gode fogedmøde. Professionelle brugere deltog i mødet, der var planlagt som et dialogmøde med erfaringsudvekslinger og bestræbelser på at opnå mere ensartede retningslinjer for sagernes behandling ved de tre fogedretter. I 2012 indledte Retten i Sønderborg et samarbejde med Retten i Esbjerg, anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi og de beneficerede advokater i retskredsene et lean-projekt vedrørende straffesagers behandling. Projektet blev afsluttet med et stormøde i april 2013 i Toftlund. Mødet var etableret for at forankre projektet hos alle professionelle aktører og for at udbrede og udvikle de tiltag, der var iværksat i forbindelse med lean-projektet. Der blev den 3. juni 2013 afholdt et møde med retskredsens advokater i forbindelse med implementeringen af den nye vejledning om forberedelse af civile sager. Et panel bestående af 5 af embedets jurister gennemgik vejledningen og de tiltag, som embedet ville tage i forbindelse med vejledningens implementering. Forberedelsen af småsager blev endvidere omtalt på mødet. Der var lejlighed til drøftelser og udveksling af synspunkter med embedets professionelle brugere. Der var bred tilslutning hos de fremmødte til et årligt møde af tilsvarende karakter.

8 8 Retten har endvidere opretholdt to årlige møder med retskredsens beneficerede advokater, og de årlige møder med retskredsens autoriserede bobestyrere og medhjælperne i gældssaneringssagerne. Et større antal skoleklasser har haft lejlighed til at overvære retssager. 3. Udviklingsaktiviteter i 2014 Ledelsen ved embedet har i februar 2014 holdt et 2-dages ledelsesseminar for at udbygge udvekslingen af medarbejdere mellem rettens forskellige afdelinger, herunder afdelingskontorerne for at opnå større fleksibilitet i opgaveløsningen for de enkelte afdelinger. Retten har i 2011 afholdt et særdeles velbesøgt åbent hus arrangement, hvor der var meget stor interesse for at se hovedtingstedets lokaler og høre om rettens aktiviteter. Som følge af den meget store interesse for arrangementet er det besluttet, at der i efteråret 2014 holdes et nyt tilsvarende åbent hus arrangement. Der er endvidere planlagt et dialogmøde med rettens professionelle brugere vedrørende behandling af civile sager. Formålet med dette møde er bl.a. at informere de professionelle brugere om rettens tilrettelæggelse af de civile sager og de ændringer, som retten har iværksat vedrørende forberedelsen af disse sager for at nedbringe gennemløbstiden vedrørende behandling af de civile sager. Der har den 4. april 2014 været afholdt et fællesmøde for juristerne ved Retten i Esbjerg, juristerne ved Retten i Sønderborg, anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi og retskredsenes beneficerede advokater som et fælles fagligt møde vedrørende bl.a. behandling af udlændingesager. Medarbejderne ved fogedafdelingerne ved Retten i Esbjerg, Retten i Kolding og Retten i Sønderborg deltager i en fælles faglig fogeddag som et netværks- og erfaringsudvekslingsmøde.

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: Handlingsplan 2011 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Videreudvikle

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Analyse af rets- og forligsmægling

Analyse af rets- og forligsmægling Analyse af rets- og forligsmægling Domstolsstyrelsen 17. august 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere