I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold"

Transkript

1 I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden Personalekontoret behandler for tiden ønskerne om den fremtidige placering for medarbejderne ved byretterne. Indtil videre er der ved at danne sig et billede over situationen på kontorområdet og på området for retsbude m.fl. Øvrige jurister er endnu ikke behandlet. Det overordnede billede af ønskerunden er positivt, da ønskerne fra kontorpersonalet og fra øvrige medarbejdere tyder på, at langt den overvejende del af personalet vil kunne få opfyldt deres 1. prioritet. Der er dog også områder, hvor søgningen er for lav, og der er i særdeleshed tre steder: Således har kun ca. 30 medarbejdere ønsket placering i de 120 stillinger i Tinglysningsretten. Ved den nye Retten i Sønderborg og den nye Retten på Frederiksberg er der ligeledes ledige kontorstillinger. Ved sidstnævnte ret bør de ledige stillinger blandt andet besættes med medarbejdere fra Københavns Byret. Den lave søgning kan således medføre, at der i disse områder vil være medarbejdere, der ikke kan få deres 1. prioritet opfyldt, og på lidt længere sigt vil det for Tinglysningsrettens vedkommende kunne medføre, at medarbejdere i rimelig afstand fra Hobro vil blive placeret ved Tinglysningsretten. For at undgå dette vil styrelsen tage initiativer for at øge søgningen til Tinglysningsretten, og her og nu håber vi meget, at der er medarbejdere, som ved at læse dette vælger at omgøre deres ønske med henblik på at fremsætte et nyt ønske om at blive placeret ved en af ovennævnte tre retter. I givet fald kan du inden den 16. maj 2006 sende dit nye ønske til os på mail til: Retur til top 2. Annoncering efter ledige lokaler For at sikre at byretterne får de bedst egnede bygninger inden for den givne økonomiske ramme, er det afgørende, at der foretages en tilbundsgående afdækning af ejendomsmarkedet i de enkelte retskredse. Det er desuden væsentligt, at Domstolsstyrelsen er i stand til at dokumentere, at der er foretaget en tilbundsgående undersøgelse af markedet, inden der træffes beslutning om, hvilken bygningsmæssig løsningsmodel der arbejdes hen imod i de enkelte retskredse. Domstolsstyrelsen har derfor sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen besluttet at annoncere efter ledige lejemål i samtlige

2 Side 2/5 de byer, der er foreslået som hovedtingsteder, bortset fra København, Århus, Aalborg og Rønne. Grunden til, at der ikke annonceres i disse fire byer, er, at Domstolsstyrelsen forventer, at retterne her kan samles i de eksisterende retsbygninger. Der skal desuden annonceres efter ledige lokaler i Hobro, hvor Tinglysningsretten er foreslået placeret. Styrelsen har ønsket, at denne annoncering fandt sted tidligere på foråret, men det har ikke været muligt at gennemføre. Det skal understreges, at der udelukkende annonceres efter eksisterende lejemål og ikke byggeprojekter. Det skyldes, at nybyggeri er omfattet af EU s udbudsdirektiv og derfor kræver iagttagelse af særlige regler. Annoncen indrykkes i Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Børsen. Annoncerne bliver indrykket i dagspressen i uge 19. Potentielle udlejere vil få en frist på to uger til at melde tilbage med eventuelle tilbud. Domstolsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det modtagne materiale. I forbindelse med besigtigelserne i januar-februar blev styrelsen - og de pågældende retter - i nogle byer opmærksomme på eksisterende ejendomme, som forekommer meget velegnede som retsbygninger. I disse byer vil styrelsen sideløbende med annonceringen tage kontakt til udlejerne med henblik på en mere konkret drøftelse af muligheden for at leje ejendommene. Domstolsstyrelsen forventer, at det for hovedparten af retskredsene inden sommerferien 2006 er afklaret, hvilken bygningsmæssig løsningsmodel der arbejdes hen imod. Retur til top 3. Inventar- og bogbørs på intranettet Som bekendt forudsættes retternes eksisterende inventar så vidt muligt genanvendt i forbindelse med den fysiske organisering i de nye retskredse. I forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af flytningerne må det imidlertid forventes, at der vil være inventar, bøger og tidsskrifter, som retterne finder behov for at skille sig af med. Behovet kan eksempelvis opstå i forbindelse med, at man forud for en flytning rydder op i rettens eksisterende lokaler herunder depotlokaler - eller som følge af, at der er et overskud af inventar efter gennemførelsen af en sammenflytning. Ligeledes kan der vise sig at være et overskud af bøger, når flere biblioteker slås sammen til ét bibliotek i forbindelse med en sammenflytning. På den baggrund er der oprettet en inventar- og bogbørs på intranettet. Inventar- og bogbørsen giver retterne mulighed for på en let og

3 Side 3/5 overskuelig måde at annoncere med overskydende, brugt inventar og kasseret litteratur, som andre retter kan være interesseret i at overtage vederlagsfrit. Inventar- og bogbørsen er inddelt i følgende kategorier: Borde og stole Sofaer og lænestole Reoler og skabe Retssalsinventar Andet inventar Bøger og tidsskrifter Alle, der har adgang til intranettet, kan oprette annoncer på inventar- og bogbørsen. Retur til top 4. Journal- og arkivforhold Vi har nu aftalt en række punkter med Statens Arkiver om de verserende sager, herunder Almindelig Journal-sagerne, om arkivdannelsen, flytningen og aflevering af arkivalier m.v. Verserende sager For de sager, der verserer ved årsskiftet 2006/07 har vi aftalt følgende: De verserende sager beholder deres nuværende sagsnummer og tilføjes det gamle retskredsnummer foran sagens journalnummer De verserende sager kan under dette retskreds-journalnummer færdigbehandles i den nye byret Når sagerne afsluttes i den nye byret, skal de arkiveres i den gamle retskreds` fysiske arkiv i den sædvanlige nummerorden. I det gamle arkiv kan de sager fra den oprindelige ret, der er afgjort i den nye ret, således genkendes på det gamle retskredsnummer foran sagsnummeret. Statens Arkiver er indstillet på, at denne overgangsordning kan vare i ca. et halvt år. Sager, der ikke er afsluttet efter ca. et halvt år, skal sluttes, kopieres og arkiveres i den gamle retskreds` arkiv. I kopiform oprettes sagen herefter som en ny sag i den nye ret Når det er klart hvilken retskreds en verserende sag skal overføres til, kan det være praktisk for den kommende pakning og flytning, at retten på sagsomslagene tydeligt skriver den nye retskreds på. Det kan praktisk ske, når retten alligevel har sagen fremme i forbindelse med berammelse m.v. Færdigbehandlingen af de verserende sager: Om færdigbehandlingen af sagerne fra de oprindelige retter er følgende

4 Side 4/5 med aftalt Statens Arkiver: De verserende sager kan sagsbehandles i den gamle retskreds sagsbehandlingssystem, hvis det er hensigtsmæssigt. Hvis det er mere hensigtsmæssigt at behandle dem i den nye retskreds sagsbehandlingssystem, skal oplysningerne overføres til det gamle system, når det halve år er gået, og de resterende sager er kopieret og overført til den nye ret. Hvis sagerne behandles i den nye rets sagsbehandlingssystem, skal oplysningerne, når de er tilbageført til den gamle rets system, slettes fra den nye rets system. Data skal være slettet inden afleveringen af den aktuelle periode til Statens Arkiver. Om det er mest hensigtsmæssigt at behandle sagerne i den gamle retskreds sagsbehandlingssystem eller overføre data til den nye rets system, afhænger af den it-løsning, der vælges. Dette spørgsmål er endnu ikke helt afklaret. It-kontoret orienterer om dette punkt så snart, de tekniske forhold er endelig afklaret. De fysiske arkiver I forbindelse med flytningen af den enkelte af de gamle retskredse, bliver arkivalierne også flyttet. I denne forbindelse er følgende aftalt med Statens Arkiver: I de tilfælde, hvor den oprindelige ret bliver delt imellem to eller tre af de nye retter, skal den oprindelige rets samlede arkiv flyttes til én af de retter, den deles imellem. Hvilken af de nye retten, der skal modtage den oprindelige rets arkiv, er endnu ikke fastlagt. Den ret, der opbevarer arkivet, får samtidig ansvaret for den senere aflevering til Statens Arkiver. Denne ret har samtidig ansvaret for at arkivere de sager med retskredsnummer, som færdigbehandles i den anden nye ret. Aflevering til Statens Arkiver Statens arkiver er indstillet på at modtage de nuværende retters arkivalier til og med ca I et vist omfang er Statens Arkiver indstillet på at modtage yderligere arkivalier, men i mindre omfang. Hvilke arkivalier, der yderlige kan afleveres, aftales formentlig først når flytningen bliver aktuel. Skiftesager og testamenter, der er yngre end 40 år, kan dog ikke afleveres. Almindelig Journal- sager Almindelig Journal-sager løber i perioder på fem år, og den nuværende periode udløber ved årsskiftet 2006/07. Alle sager skal derfor afsluttes

5 Side 5/5 ved årets udgang. De sager, der skal fortsætte i den nye ret, skal oprettes som en ny sag i den nye periode. De sluttede sager, der skal fortsætte, kan eventuelt udlånes til den nyoprettede sag, men i en lang række sager er det formentlig mere praktisk at kopiere relevante akter til den nye sag, og derefter arkivere den lukkede sag. Almindelig Journal i de nye retter I Almindelig Journal skal blandt andet sager om rettens organisation m.v. journaliseres. Vi arbejder derfor på en it-teknisk løsning, så retspræsidenterne fra ca. 1. september 2006 kan oprette og journalisere sager i de nye byretters journalsystem. De nye retters Almindelig Journal-periode vil derfor løbe fra ca. 1. september 2006 og fem år frem. Arkivregistranten Sagerne henlægges i dag på arkiv efter Statens Arkivers bevarings- og kassationsplan. Bevarings- og kassationsplanerne videreføres, men vi har bedt Statens Arkiver om at tilføje bestemmelser om de sager, der overføres imellem byret og landsret og Sø- og Handelsretten. Så snart tilføjelserne er modtaget i Domstolsstyrelsen, vil vi orientere om dem. Retur til top

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2008-2009 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg m.v. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: Handlingsplan 2011 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Videreudvikle

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere