Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan"

Transkript

1 Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi 1 - kende til basal notatteknik både på papir og på pc. - reflektere over forskellige læringsstrategier Faglig anvisning på lektielæsning og notatteknik Læsestrategier 1 - beherske hensigtsmæssig notatteknik og arkivering i de enkelte fag, herunder anvendelse af pc i timerne. - variere mellem intensiv og ekstensiv læsning 2 - overskue, strukturere og bearbejde mindre stofområder, f.eks. bruge notatteknik: nøgleord, deloverskrifter, pointer. - skrive begrebsdefinitioner. - skrive spørgsmål til stoffet, som teksten besvarer - identificere og beherske relevante former for lektielæsning Læringsstrategier 2 - arbejde med forskellige metoder til langtidsholdbar læring. - opnå indsigt i egne styrkesider og intelligensformer - reflektere over læreprocesser, sætte læringsmæssige mål. Læse- og læringsstrategier - opfølgning på læse- og notateknik Taksonomiske niveauer Taksonomiske niveauer - anvende begreberne Taksonomiske niveauer - selvstændigt arbejde skrive spørgsmål til stoffet, som teksten ikke besvarer - arbejde med begrebssammenhænge, mindmaps - overskue, strukturere og bearbejde større stofområder 1 - kende de taksonomiske niveauer: 1. Beskrive, referere og redegøre for et fagligt stof 2. føre bevis, undersøge, påvise, analysere og sammenstille fagligt stof 3. fortolke, konkludere, diskutere, vurdere, og perspektivere et fagligt materiale 2 Anvende de taksonomiske niveauer i forhold til daglig lektielæsning, arbejdet i timen/gruppen, eksamen 3-4 Selvstændigt arbejde på de taksonomiske niveauer i forhold til daglig lektielæsning, arbejdet i timen/gruppen, større skriftlige arbejder, eksamen øvelser i alle fag historie og biologi 2. fr.spr.,, historie Nat vid B, samfundsfag, samfundsfag, Alle fag

2 2. Arbejdsformer Klasseundervisning 1 - efterleve faglige og sociale spilleregler i samarbejdet i klassen - lytte til oplæg og foredrag - indgå i dialog og diskussion - være åben for ny faglig viden - tage noter Forelæsning 2 - lytte til forelæsning og tage noter under forelæsninger Elevoplæg 2 - lytte til elevoplæg og powerpoint-præsentationer og tage noter hertil Forelæsning/Elevoplæg arbejde systematisk med forelæsningsformen - opfølgning og vurdere form og indhold Individuelt arbejde 1 - arbejde selvstændigt og fokuseret med en given opgave. Gruppearbejde - pararbejde - gruppe Projektarbejde - emneorienteret 1 - efterleve faglige og sociale spilleregler for samarbejdet i en gruppe. - bidrage aktivt og konstruktivt til samarbejdet - modtage og delagtiggøre andre i faglig viden - argumentere og ræsonnere fagligt i samarbejdet 2 - besvare opgave med given problemstilling. - besvare tværfaglig projektopgave med given opgaveformulering. Alle fag. Yderligere indsats på baggrund af evaluering og behov. Teamlederne ansvarlige. historie engelsk Alle fag. Yderligere indsats på baggrund af evaluering og behov. Studievejleder ansvarlig. Alle fag AT-forløb 1 og 2 Projektarbejde - givet problemformulering Projektarbejde - problemorienteret projektarbejde - større skriftlige projekter indsamle relevant information i forhold til det konkrete projekt. - besvare projektet i overensstemmelse med problemformuleringen. - anvende faglig viden og fagenes grundlæggende metoder. - bearbejde stoffet selvstændigt arbejde med enkeltfaglige og tværfaglige problemstillinger (alene eller i grupper). - indkredse en problemstilling sammen med en vejleder. - planlægge og strukturere en arbejdsproces indenfor en given periode. - udvælge, inddrage og anvende baggrundsstof for besvarelsen. - anvende faglig analyse- og arbejdsmetoder. - gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. AT-forløb i 3. semester, studierejseforløb og /historieopgave AT i 4. og 5. semester /historie-opgave A niveau fag

3 Eksperimentelt arbejde 1 - kendskab til den naturvidenskabelige arbejdsmetode - omgås apparatur og kemikalier. - beherske rapportskrivning Eksperimentelt arbejde 2-4 designe og planlægge eksperimentelt arbejde med henblik på at undersøge en udvalgt problemstilling. - opstille formål, opsamle, bearbejde og vurdere data De 3 læreringsrum - undervisningsrum - træningsrum - studierum anvende bevidsthed om elevrollen og lærerrollen i forskellige undervisningssituationer. - arbejde som studerende. Naturvidenskabeligt grundforløb Alle naturvidenskabelige fag. A niveau fag arbejder bevidst med studierummet 3. IT og informationssøgning IT-brugerkursus 1 - anvende konferencesystem (FC) - anvende Excel, herunder regression - anvende elektroniske ordbøger, stave- og Intro nv + 2. fremmedsprog grammatikkontrol Virtuelt samarbejde 2 - afvikle gruppearbejde virtuelt via konferencesystem biologi, samfundsfag Dataopsamling beherske elektronisk dataopsamling De naturvidenskabelige fag Informationssøgning Informationssøgning - det virtuelle bibliotek 1 - kende mulighederne i det fysiske bibliotek - kende relevante biblioteksbaser - kende artikelbaser og beherske artikelsøgning 2 - anvende prækvalificerede fagportaler - anvende Internettet (søgemaskiner og emnekataloger) Bibliotekar, samfundsfag Bibliotekar, historie 4. Mundtlighed og samarbejde Formidling 1 - kunne formidle konkret viden i mindre sammenhænge - mundtlig fremstilling på redegørelses- og diskussionsniveau - kunne konkludere på bearbejdning. - diskutere på basis af faglig argumentation Formidling - opfølgning 2 - beherske mundtlig udtryksfærdighed alle fag - holde mindre elevoplæg - bruge Power Point som talepapir Mundtlige genrer højtlæsning, fortælling og oplæg med fokus på fremstillingsformen. - arbejde med forskellige mundtlige genrer

4 Kommunikationsstrategi beherske kommunikationsstrategi: - arbejde med meddelelse i forhold til målgruppe, bevidsthed om fordele og ulemper ved forskellige kommunikationsformer Samtale og diskussion beherske samtale/ diskussion: Fx fastholde fokus i samtale, svare udførligt på spørgsmål, forholde sig til andres argumenter, bruge ordstyrer, evt. debat-panel - fastholde fokus og faglighed i diskussion Argumentation og retorik bruge retorikkens faser og hensigten med en fremstilling (information, påvirkning, underholdning). - arbejde med selvstændig, sammenhængende fremstilling. - analysere og vurdere en argumentation, logiske slutninger og fejlslutninger, historie 5. Skriftlig formidling Sprog 1 - beherske sætningsanalyse og grammatik - skrive med et præcist og varieret ordvalg AP Alle fag Redskaber 1 Excel regneark NV Rapportskrivning 1 - kende opbygning af rapporter i naturvidenskabelige NV fag Genrebevidsthed 1-2 Kende genrebevidsthed receptivt og produktivt Hurtigskrivnings-teknikker (1) 1 - kende forskellige skriveprocesser bl.a. brainstorm, hurtigskrivning, mindmap, stikord og disposition Sammenhæng mellem dele af et produkt Sammenhæng og argumentation 1 Kende og anvende kohærens: relationen mellem det overordnede emne og de underordnede temaer, herunder afsnitsinddeling, progression og relevans 1 Kende og anvende kohæsion: sammenbindingsrelationer mellem ordene i en sætning og mellem enkeltsætninger, historie, samfundsfag Argumentation 2 Træne eleverne i forskellige typer af korrekt faglig argumentation Tænkeskrivning (1) 1-2 Anvende skrivning i undervisningen som et middel til at klargøre faglige pointer (eller usikkerheder) for sig selv Sproglig korrekthed 1-6 Træne eleverne i korrekt sprogbrug og terminologi indenfor faget Disposition (1) 2 Træne eleverne i anvendelse af disposition som baggrund for mundtligt oplæg eller skriftlig formidling Hurtigskrivnings-teknikker 2 - kende forskellige skriveprocesser bl.a. (2) brainstorm, hurtigskrivning, mindmap, stikord og disposition alle fag biologi samfundsfag alle fag 2. fremmedsprog

5 Hurtigskrivnings-teknikker (3) 2 -støtte til både mundtlige oplæg, diskussioner og som arbejdsredskab i forbindelse med skriftlige afleveringer Genaflevering 2-3 1st draft- 2nd draft. (afleveringer deles op i indledende, udkastprægede del afleveringer og senere, færdige besvarelser) Delafleveringer Genskrivning af tekster eller dele heraf (processkrivning) Arbejde i klassen med processkrivning (gensidig respons) Stilladsering/delelementer af opgaver 2-3 Arbejde med delelementer i skriftligt arbejde (indledning, afslutning mv) Tydeligt udmeldte vurderingskriterier. Undertiden imitation af velegnede forlæg. Træning af forskellige delelementer, der senere gør eleverne i stand til at løse mere komplekse problemer. engelsk engelsk 2. fremmedsprog,, samfundsfag 2. fremmedsprog Formalia og layout 3 - beherske færdigheder vedr. layout, afsnitsinddeling, Dansk/historieop-gave note-apparat, anvendelse af billeder og figurer i IT dokumenter. Tænkeskrivning (2) 3-4 Anvende skrivning i undervisningen som et Fysik, Historie middel til at klargøre faglige pointer (eller usikkerhed) for sig selv Talepapir 3 Powerpoint som talepapir 2. Fremmedsprog Studieretningsfag Anvendelse af modeller, figurer og illustrationer 3-4 Anvende og forklare modeller, figurer og illustrationer i tekstsammenhæng. Matematik, samfundsfag, historie Genrebevidsthed (2) 3-4 Genrebevidsthed og stilistiske virkemidler Engelsk, samfundsfag, Struktur og disponering (3) 3-4 Træne eleverne i anvendelse af disposition som baggrund for mundtligt oplæg eller skriftlig formidling Synopsis 4 - kunne udarbejde en synopsis (til støtte for en mundtlig fremlæggelse) - formidle relevante metoder, der er anvendt i arbejdet. - kunne demonstrere forståelse af videnskabelig tankegang - lave fyldestgørende dokumentation - beherske færdigheder vedrørende layout, afsnitsinddeling, noteapparat, anvendelse af billeder og figurer i IT dokumenter. Abstract 4 Abstract-skrivning som opgavetype (øves som SRP-forberedende disciplin i løbet af 4. semester) Dansk, historie, studieretningsfag AT: studierejseprodukt og evalueringsforløb. samfundsfag B. Engelsk Dansk/historie-opgave SRO-fag

6 Større afsluttende opgaver: Studieretningsprojekt 6. Selvevaluering 5 - besvare en opgave på baggrund af given problemformulering - udvælge relevant baggrundsmateriale - gennemføre en kritisk vurdering af materialet på et fagligt og metodisk grundlag. - bearbejde og perspektivere stoffet selvstændigt. Studieretningsfag + andre fag Fra folkeskole til gymnasium. 1 - reflektere over egne arbejdsvaner - kende og reflektere over faglige krav Studievejleder/ team faglærerne Elevens udviklingsmål 2 - formulere personlige udviklingsmål vedrørende teamledere forberedelse, indlæring, deltagelse og diskussionsevne. - kende til og reflektere over taksonomiske niveauer vurdere eget arbejde ud fra de taksonomiske Teamledere niveauer Logbog anvende logbog til at skabe overblik over Teamledere mål, delmål og faglig progression Evaluerings formål 2 - reflektere over og indgå i formativ evaluering Teamledere Evaluerings-former erkende og reflektere over, hvordan han/ hun tilegner sig viden og kundskaber i forskellige undervisnings- og læringssammenhænge. - kunne anvende værktøjer til selvevaluering: Mål planlægning gennemførelse analyse tolkning justering Portfolio (dokumentation af selvevalueringen) uddrage konklusioner angående videre arbejde på baggrund af evaluering og omsætte dette i arbejdsstrategier - sammenligne evalueringer på tværs af fag og drage konklusioner studievejleder/teamledere teamledere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen)

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) Modellens udgangspunkt Undervisningsdifferentiering forstås og defineres som et bærende pædagogisk princip, der

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere