Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej"

Transkript

1 Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes JA eller NEJ til forslaget. Afstemningsperiode 15. oktober oktober Antal stemmer pr. bolig 2 uafhængig af antal beboere i boligen. Afgivelse af stemme Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Den 29. oktober 2012 med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige. Optælling af stemmer Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed, er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra Organisationsbestyrelsen. Optællingen vil blive foretaget den 29. okt Resultatet vil straks herefter blive meddelt beboerne. 2

3 Beslutningsforslag Beslutningsforslaget, som sendes til urafstemning frem til den 29. oktober 2012, omfatter: at afdelingerne 50 Ravnkildevej, 51 Blåkildevej og 52 Fyrkildevej indgår i et forpligtende samarbejde om gennemførelse af en fælles helhedsplan, "Kildeparken 2020". at afdelingerne tilslutter sig i det væsentlige principperne i en fælles helhedsplan Kildeparken 2020 herunder: at der kan ske fortætning med nye boliger som påbygninger på eksisterende blokke eller som nye bygninger mellem blokkene, at vejsystemet for biltrafik kan ændres ved at Fyrkildevej, Ravnkildevej og Blåkildevej forbindes, således at personbiler og busser kan sive igennem området på de bløde trafikanters præmisser, at adgangsveje og parkeringsarealer kan ændres, så flere beboere kan parkere tæt ved indgangsdøren, at beboere får mulighed for at etablere mindre serviceerhverv i området, at der i samarbejde med Aalborg Kommune arbejdes med etablering af faciliteter og mødesteder for områdets børn og unge, og at der søges gennemført et regnvandsanlæg for hele området med henblik på nedsivning. at der i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplan i hovedtrækket udføres følgende arbejder på bygningerne: facader efterisoleres og facadebeklædning udskiftes i fornødent omfang, vinduer og udvendige døre udskiftes i fornødent omfang, der kan etableres større vinduesåbninger i facaderne og dermed mere lys i lejlighederne, tagbeklædning udskiftes i fornødent omfang, altaner renoveres i fornødent omfang, installationer (vand, varme og el) fornyes i fornødent omfang, og ca. 25 % af boligerne i etagehusblokke ombygges i væsentlig omfang, herunder kan ske opdeling i rækkehuse eller sammenlægning at følgende arbejder udføres i boligerne: badeværelser renoveres i fornødent omfang, vandmålere som grundlag for betaling for eget forbrug etableres i samtlige boliger, køkkener fornyes i fornødent omfang, ca. 1/3 af alle boliger indrettes som tilgængelighedsboliger, som også er egnede for ældre og beboere med fysiske handicaps 3

4 at der i starten af 2013 på ekstraordinært beboermøde nedsættes et byggeudvalg for hver afdeling, som i samarbejde med Himmerland træffer beslutninger om projektets nærmere udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. Blokke i Kildeparken set fra havesiden 4

5 Fakta om renoveringen Derfor er det nødvendigt at renovere! Bygningerne er mere end 40 år gamle og i det væsentlige nedslidte Der er byggeskader fra byggeriets start, som ikke er blevet udbedret Det bliver stadig sværere at udleje boligerne, hvilket medfører betydelige økonomiske tab for afdelingerne Hele Kildeparken trænger til et løft Hvorfor skal beslutningen træffes nu? Som følge af ny aftale i maj 2012 mellem partierne i Folketinget øges Landsbyggefondens bevillinger i indeværende år for at fremrykke investeringer i renovering af almene boliger. Det er en enestående chance for at kunne gennemføre den kæmpemæssige renovering af Kildeparken med en massiv støtte fra Landsbyggefonden. Uden Landsbyggefondens støtte vil blot udbedring af de mest nødvendige mangler i boliger og bygninger betyde massive huslejestigninger. Blokkene i Kildeparken er 40 år gamle og med stort behov for fornyelse, på både Fyrkildevej, Blåkildevej og Ravnkildevej 5

6 Hvad vil en renovering koste beboerne? Da Landsbyggefonden, Himmerland og Aalborg Kommune støtter renoveringen, vil den fremtidige husleje ikke overstige det niveau, som er almindeligt for bydelens øvrige almene boliger. Landsbyggefonden har her udmeldt en fremtidig gennemsnitlig husleje på kr. 774 pr. m 2 om året (2012-niveau) inkl. B-ordning og ekskl. vand. Det bemærkes, at vi efter renoveringen forventer et lavere vandforbrug pga. af vandmålere og moderne vandbesparende teknik samt en ikke uvæsentlig varmebesparelse, fordi bygningerne bliver isoleret op til nutidig standard. Med de nuværende boligtyper vil den månedlige leje udgøre (2012-priser): Boligstørrelse i m 2 Grundhusleje i 2012 Leje inkl. individuelle forbedringer Ny leje efter renovering (i 2012 priser) Ca kr Ca kr Ca kr Ca kr Ca kr Ca kr Ca kr Ca kr. Husk, at der i forbindelse med projektet etableres mange nye boligtyper, hvor huslejen i den enkelte bolig kan være større eller mindre end gennemsnitslejen afhængig af beliggenhed, og om der er nyt wc/bad, køkken, altan, have, carport eller andre tilvalg. Fra de angivne huslejer skal fratrækkes boligsikring og -ydelse afhængig af den enkeltes indkomst- og formueforhold. Det forventes, at alle beboere skal genhuses i et antal måneder under byggeriet. Erfaringen fra tilsvarende renoveringsprojekter er, at et væsentligt antal boliger vil blive ledige, fordi en del beboere vælger at fraflytte området permanent. Der vil derfor være mange muligheder for at vælge en ny boligtype, størrelse og det prisniveau, der passer den enkelte. Gårdhusene er samlet set i meget dårlig stand der skal investeres mange penge for at bringe op gårdhusene til moderne standard. 6

7 Genhusning - hvordan er man stillet som beboer? Det forventes, at alle beboere må genhuses i en periode på ca. 3-9 måneder afhængig af renoveringsarbejdets omfang i den enkelte bygningstype. Alle genhusede beboere har ret til at flytte tilbage igen, enten til samme lejlighed - eller hvis man ønsker det - til en anden bolig i samme afdeling eller Kildeparken. Man kan også vælge at anmode om at få tilbudt en anden permanent bolig uden for området. Hvis man ønsker at flytte tilbage igen efter renoveringen kan man låne en anden bolig i Kildeparken eller nærområdet, mens der renoveres. Mens man er genhuset, betaler man den samme husleje som hidtil, eller mindre hvis den midlertidige genhusningslejlighed er billigere. Både ved midlertidig og permanent genhusning afholdes udgifter til flytning af Himmerland Boligforening. Man kan også vælge selv at fremskaffe en anden bolig udenfor Kildeparken og indgå en skriftlig aftale med Himmerland Boligforening om en kontanterstatning til dækning af flytteudgifter mv. Inden en aftale kan indgås skal man have modtaget en skriftlig varsling om genhusning. Kontanterstatningen udgør: 1-rums bolig kr rums bolig kr rums bolig kr rums bolig kr rums bolig kr Inden genhusningen vil alle beboere få et personligt møde, hvor beboeren og Himmerland sammen afklarer ønsker og muligheder. Illustration: Kildeparken 2020, EFFEKT Arkitekter/COWI A/S 7

8 Hvor omfattende vil en renovering blive? De foreløbige budgetter for renoveringen er på ca. 1,2 mio. kr. pr. bolig - eller ca. 1,3 mia. kr. for hele Kildeparken. Afhængigt af om det kan lykkes at skaffe yderligere finansiering til f.eks. nybyggeri, vil den samlede investering i Kildeparken kunne nærme sig ca. 2 mia. kr. Det er ambitionen, at renoveringen skal sikre gode boliger til fornuftige priser de næste mange år frem tiden. Ved renoveringen er det også målet at sikre flere forskellige valgmuligheder for beboerne - f.eks. flere rækkehuse, ældreegnede boliger, boliger hvor der drives erhverv, bofællesskaber osv. Målet er også at gøre Kildeparken til et miljøvenligt boligområde. Når renoveringen er slut, vil området have fået et helt nyt ansigt, fornyede bygninger, bedre vejforhold og parkering og med nye servicefaciliteter for beboerne. Illustration: Kildeparken 2020, EFFEKT Arkitekter/COWI A/S Hvordan ser tidsplanen ud? Når Kildeparken renoveres, sker det hele naturligvis ikke på én gang. Byggeriet vil starte i etaper, som er forskudt af hinanden. Hvordan etaperne og byggepladsen organiseres, ved ingen endnu, men der er flere hensyn: Den bedste byggerytme og den bedste byggeøkonomi altså mest kvalitet for den lavest mulige husleje. Nærmere planlægning (projektering) af byggeriet vil efter tidsplanen foregå i I løbet af projekteringen vil det blive fastlagt, hvor det er bedst at starte byggeriet. Information af beboerne vil ske hurtigst muligt herefter. 8

9 Spørgsmål og svar fra beboermøde Renoveringsprojektet Hvad sker der med de forbedringslån til f.eks. køkkener, som beboerne betaler til? Kan man få erstatning for arbejder udført i lejligheden for egen regning? Bliver de nye altaner inddækket med glas? Vil der kunne holdes husdyr i afdelingen efter renoveringen? Er forbedret ventilation i boligerne indeholdt i projektet? Bliver lejlighederne malet? Hvad sker med haverne? Hvad bliver konsekvensen af et nej til beslutningsforslaget? Vil renoveringsprojektet indeholde nye carporte eller garager? Vil nedsivning af regnvandet på stedet medføre sumpede arealer i området? Hvis der er gennemført forbedringer i boligen, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries lånet uden udgift for beboeren. Der vil kunne gives erstatning for arbejder, som boligforeningen har godkendt og registreret som råderetsarbejder. Det bliver der næppe råd til indenfor budgettet. Om det skal være en mulighed for beboerne at vælge det til som råderetsarbejder, er et af de spørgsmål, som byggeudvalgene skal arbejde med. Ja som nu. Ændringer skal evt. besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Ja. Ja, i hvert fald i de lejligheder, hvor renoveringsarbejderne er omfattende. Byggearbejderne ved renoveringen er så omfattende, at haver nødvendigvis må nyanlægges. Det omfatter anlæggelse af ny terrasse, nye adgangsarealer, græs og hække. Alternativet til støtten fra Landbyggefonden er, at huslejen om få år vil stige, da afdelingens opsparring (henlæggelserne) slet ikke kan finansiere de arbejder, som er nødvendige at udføre. For at undgå at afdelingerne lander der, kan Himmerlands repræsentantskab beslutte, at Aalborg byråd træffer den endelige afgørelse. Ja. Det er ikke planen. Enten skal der etableres søer med et permanent vandspejl - eller være tale om effektiv 9

10 Bliver gavlene fornyet? Hvor kan nye boliger etableres? Skal Kildeparken fortsat være et grønt boligområde? Vil der ske ændringer i lejlighedernes indretning? Nye tage - hvordan bliver de udformet med hensyn til afvanding? Den ny vejforbindelse, som skal forbinde de 3 eksisterende veje, bliver det en kommunal vej? Hvorfor er vejen en nødvendighed? Hvordan fordeles evt. nye garager eller carporte? Omfatter projektet nye elinstallationer? Omfatter projektet nye varmeinstallationer i gårdhusene? Vil køkkener og/eller wc/bad etableret ved byggeriets start blive skiftet? nedsivning til undergrunden. De eksisterende elementer kan ikke demonteres i sin helhed. De vil blive efterisoleret, så de fremstår med en ny overflade og vindueshuller. De forudsættes fortrinsvis etableret som tagboliger oven på de eksisterende blokke eller som nye bygninger på f.eks. nuværende parkeringsarealer. Ja, det er vigtigt, at fastholde de eksisterende kvaliteter med boliger i et grønt parkområde. Målet er at skabe mange forskellige boligtyper. Derfor vil mange blive helt anderledes end i dag - men samtidigt vil der også være mange, som i hovedtræk vil fremstå, som de gør nu. Nye tage vil blive udformet med hældninger, således at afvandingen bliver effektiv. Vejen bliver en såkaldt privat fællesvej, som Himmerland har ansvaret for. Vejen er en vigtig del af helhedsplanen, der skal sikre større tryghed i området imod kriminalitet og give mulighed for bedre busbetjening af beboerne. Lejere som har garage i dag vil få fortrinsret til evt. garager eller carporte. Ja, hvor det viser sig påkrævet, vil elinstallationer blive udskiftet. Ja, hvor det viser sig påkrævet, vil varmeinstallationer blive udskiftet. Ja. Genhusning Laves der syn ved genhusning? Kan man blive genhuset i afdelingen? Hvad med husdyr ved genhusning? Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn, hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Ja - det regner vi med. Hvis ikke i selve afdelingen, så i nærområdet. Husstande med husdyr vil blive tilbudt 10

11 Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan man få udbetalt erstatning i forbindelse med at man selv finder en ny bolig. Penge indbetalt til B-ordning, hvad bliver der af dem? Hvad skal der betales i indskud ved permanent genhusning i Kildeparken? Hvis man flytter tilbage til samme lejlighed, reguleres indskuddet så? Tages der i genhusningen hensyn til, hvis man har et gangbesvær eller på anden måde er fysisk hæmmet? genhusning i boliger hvor husdyrhold er tilladt. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen opstartes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel om genhusning (se ovenfor). Indestående på B-ordningen følger som udgangspunkt lejemålet. Hvis man dog flytter permanent over i en anden lejlighed i Kildeparken, hvor indestående på B-ordningen er mindre end der hvor kommer fra, følger beløbet med lejeren. Indskuddet fra den gamle lejlighed følger beboer over i den nye bolig - reguleret for ændring af m 2. Det gælder, hvis man flytter til anden lejlighed i Kildeparken - Ravnkildevej, Blåkildevej eller Fyrkildevej. Nej, indskuddet er i det tilfælde det samme. Ja, Himmerland skal finde en lejlighed, som er egnet. 11

12 Spørgemøder Har du spørgsmål om renoveringsprojektet, din bolig, din fremtidige husleje, boligstøtte eller genhusning? Så kom til et af spørgemøderne. Spørgemøderne afholdes i Sundheds- og Kvartershuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. Mandag den 15. oktober kl Der deltager en medarbejder fra Aalborg Kommune, boligsikring og boligydelse Tirsdag den 16. oktober kl Tirsdag den 23. oktober kl Onsdag den 24. oktober kl Torsdag den 25. oktober kl Der deltager en medarbejder fra Aalborg Kommune, boligsikring og boligydelse Husk at din stemme skal være modtaget af Himmerland senest mandag den 29. oktober med morgenposten. Filmen om Kildeparken 2020 og øvrigt materiale om helhedsplanen Kildeparken 2020 kan findes på 12

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere