Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej"

Transkript

1 Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ Afstemningsperiode 19. nov dec Antal stemmer pr. bolig 2 uafhængigt af antal beboere i bolig Afgivelse af stemme Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Den 6. dec med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige. Optælling af stemmer Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed, er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra Organisationsbestyrelsen. Optællingen vil blive foretaget den 6. dec Resultatet vil straks herefter blive meddelt afdelingsbestyrelsen. 2

3 Afstemningstema Dette hæfte sammenfatter beslutningsforslag for renovering af afd. 19, Sallingsundvej. I materialet findes projektbeskrivelse, husleje, tidsplan mv. Beslutningsforslaget omfatter: - at følgende arbejder udføres på bygningerne samtlige facader efterisoleres og facadebeklædning udskiftes, vinduer og udv. døre udskiftes, der skæres huller i facaderne for at opnå større vinduesåbninger og dermed mere lys i lejlighederne, tagbeklædning udskiftes, at nuværende betontrapper til 1. sal udskiftes med nye lette trapper, altaner udskiftes, altaner udvides i den nederste boligrække, og at basisinstallationer fornyes i fornødent omfang. - at følgende arbejder udføres i boligerne badeværelser renoveres i samtlige boliger, vandmålere som grundlag for betaling for eget forbrug etableres i samtlige boliger, køkkener fornyes i stuelejlighederne, samtlige 1 rums boliger i afdelingen sammenlægges med nabolejligheder, ca. 12 boliger på 1. sal (2 rums) udvides med et ekstra rum i en ny tagtilbygning, boliger i stue sammenlægges med lejligheder i parterre-etage i den nederste boligrække, og boliger i parterre-etage sammenlægges til i hovedtrækket 3 og 4 rums boliger i i den øverste og mellemste boligrække. - at følgende arbejder udføres på friarealer de nuværende brandveje mellem blokkene ombygges til sivegade med mulighed for parkering for beboerne skure til opbevaring genopføres i fornødent omfang, og nyt aktivitetshus opføres på det grønne område mellem afdelingen og afdeling 22, Tambosundvej for beboerne i begge afdelinger. - at blokken indeholdende følgende opgange Sallingsundvej 47, 49 og 24 nedrives for at give plads til aktivitetshus og fremtidigt trafiksystem. 3

4 - at det på afdelingsmødet den 9. november 2010 nedsatte byggeudvalg i samarbejde med Himmerland træffer beslutninger om projektets udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. Nærmere redegørelse for renoveringsarbejdet fremgår af dette hæfte - herunder oplysninger om den fremtidige husleje og rettigheder for de beboere, som skal anvises genhusning og/eller en anden bolig. Øverste række Mellemste række Nederste række nøglen er nøglen 1. sal Stue Parterre nøglen er nøglen OBS: Ill. fra Tambosundvej 4

5 Oversigt Hæftet indeholder: Baggrund for forslaget Bygningsmæssige arbejder Boliger Oversigt over eksisterende boliger Oversigt over nye boligtyper Genhusning Tidsplan Spørgsmål og svar Spørgemøder 5

6 Baggrund for forslaget For at udbedre skader og udføre nødvendige opretningsarbejder vil det i de kommende år være nødvendigt at investere mindst ca. 85 mio. kr. i afdelingens bygninger og boliger. Uden støtte udefra vil disse nødvendige arbejder kunne betyde en stigning af den nuværende husleje på op mod 50%. Det er ikke en holdbar løsning! Derfor har Himmerland igennem et stykke tid været i dialog med Landbyggefonden om støtte til en omfattende renovering af både afd. 19 og 22. Landbyggefonden har nu tilkendgivet, at der allerede i 2010 vil være mulighed for at kunne give et tilsagn. Det er således baggrunden for dette beslutningsforslag. I forbindelse med støtten fra Landsbyggefonden er det krav, at der udarbejdes en helhedsplan ikke blot med opretningsarbejder, men også arbejder, der medfører større forandringer og dermed fremtidssikrer afdelingen de næste år. Nedenstående figur illustrerer principperne i forskellen mellem renoveringsprojekter med og uden Landsbyggefondens medvirken. Uden Landsbyggefondens medvirken har selv begrænsede renoveringsarbejder stor virkning på huslejestigningen. Med Landsbyggefondens medvirken har endda meget store renoveringsprojekter kun ganske begrænset virkning på huslejen. På Sallingsundvej vil den gennemsnitlige stigning kunne begrænses til under 10 %, og evt. boligydelse eller boligsikring vil i mange tilfælde udligne en del af denne. Støtte fra Landsbyggefonden =større kvalitet og lavere husleje u. støtte Støtte u. støtte Støtte Projekt i mio. kr. Huslejestigning i % nøglen er nøglen 6

7 De bygningsmæssige arbejder De nuværende facadeelementer er under nedbrydning, har en dårlig isoleringsevne og skal udskiftes. Mange af afdelingens vinduer er efterhånden rådne. 7

8 Tagudhæng med de skjulte tagrender er rådne og skal fornyes. Tagpladerne har en begrænses levetid og bør udskiftes samtidigt med de øvrige arbejder. Betontrapperne er ligeledes i dårlig stand og bør udskiftes. 8

9 OBS: Ill. fra Tambosundvej. I dette renoveringsprojekt er det planen at udskifte forpladerne og udvide isoleringen og etablere en ny murstensfacade. I forbindelse med dette arbejde foretages udskæringer i facaderne, således at det bliver muligt at sætte større vinduespartier, franske altaner m.v. Disse tiltag kan give mere lys i lejlighederne. Betontrapperne udskiftes med lette trapper, som ikke tager lys fra lejlighederne. 9

10 OBS: Ill. fra Tambosundvej. På bygningernes sydside udskiftes altaner - både plader og brystninger. 10

11 Boligerne Hovedsigtet med renoveringen af boligerne er - at nedlægge utidssvarende boliger med en stadig mindre efterspørgsel, - at renovere badeværelser og køkkener i fornødent omfang, - at tilvejebringe flere boliger egnede for ældre og fysisk handicappede beboere, - at etablere flere større boliger ved sammenlægning af mindre, og - at etablere nye boligtyper for nye målgrupper. Generelt er der lagt op til, - at boliger i parterre-etage med egen have bliver 3 eller 4 rums boliger, - at boliger i stue-plan i den mellemste og øverste række indrettes egnet for ældre og beboere med fysisk handicap, - at boliger i stueplan i den nederste række sammenlægges med lejligheder i parterreetagen til nye 2 plans boliger, - at boligerne på 1. sal får renoveret badeværelser, og - at et mindre antal (ca. 12 stk.) 2 rums boliger på 1. sal udvides med en påbygning på taget. Samlet set ændres boligfordelingen i afdelingen således: Afdeling 19 - boligfordeling Før Efter 1 rums boliger rums boliger rums boliger rums boliger I alt I det følgende er der lavet oversigt over samtlige eksisterende boliger, hvor man kan se, hvad der i hovedtrækket skal ske med den enkelte bolig. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne ske ændringer i det videre arbejde med renoveringsplanerne. Hvor den eksisterende bolig opretholdes med areal og antal rum angives den forventede fremtidige husleje ( niveau). Ligeledes er der lavet oversigt over de nye boligtyper med en forventet fremtidig husleje (2010- niveau). 11

12 Ved beregning af den nye husleje er der taget udgangspunkt i udmelding fra Landsbyggefonden om en fremtidig gennemsnitlig husleje på 737 kr. pr. m2 pr. år. (2010- niveau). Bemærk, at den nuværende husleje i oversigterne er incl. vandforbrug og den fremtidige husleje er excl. vand. Således kommer man som beboer i fremtiden kun til at betale for sin egen husstands reelle forbrug. Erfaringen fra andre projekter er, at alle beboere vil kunne spare på vandregningen. Ved udmøntning af den fremtidige husleje er der taget højde for den enkelte boligs størrelse med tillæg for evt. nyt køkken niveaufri adgang til boligen udvidet altan egen have egen carport m. skur ny altan i tageetage 12

13 Oversigt - nuværende boliger Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres i de enkelte boliger. Oversigten kan benyttes af den enkelte beboer, således at man finder sin bolig i skemaerne over nuværende boliger, og dernæst sammenligner med skemaet over fremtidige boliger i det følgende afsnit. 1 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, 22, m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 4 rums type. Bolig i nr. 24 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. 2 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, 22 og m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 4 rums type. Bolig i nr. 24 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Stueetage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 43 og m2 Nyt badeværelse, køkken og ny altan. Bolig i nr. 47 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stueetage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 37, 41, 45 og m2 Nyt badeværelse, køkken og altan. Bolig i nr. 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stueetage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 13

14 Sammenlægges med lejlighed i parterreetage til ny 3 eller 4 rums bolig. Stueetage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Nyt badeværelse, køkken og udvidet altan. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 5, 13, 21, 25, 39 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Bolig i nr. 47 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 7, 15, 23, 27, 41 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Bolig i nr. 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 9, 17, 29, 35 og m2 Udvides til 3 rums bolig med en tilbygning på taget 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 3, 11, 19, 31, 37 og m2 Udvides til 3 rums bolig med en tilbygning på taget 1. sal (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 14

15 1. sal (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 3 rums boliger Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Sallingsundvej 2, 4, 6, 8, 10 og m2 Nyt badeværelse, have og carport Nuværende leje /5.274 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, 22 og m2 Nyt badeværelse, køkken, have og carport. Bolig i nr. 24 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje /5.274 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 26, 28, 30, 32, 34 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. Stue-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49. Bolig i nr. 47 og 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af Nuværende leje Fremtidig leje niveau Stue-etage (nederste række) blok. 87 m2 Nyt badeværelse, køkken og ny altan 5.076/5.500 kr. incl. vand Ca kr. excl. vand 15

16 Beliggenhed Sallingsundvej 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Nuværende leje Fremtidig leje niveau 1. sal (nederste række) 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Bolig i nr. 47 og 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok /5.500 kr. incl. vand Ca kr. ekskl. vand + evt. køkkenlån Beliggenhed Sallingsundvej 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje /5.500 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 4 rums boliger Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Sallingsundvej 2, 4, 6, 8, 10 og m2 Nyt badeværelse, have og carport Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 26, 28, 30, 32, 34 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 16

17 Oversigt - nye boligtyper 2 rums boliger Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 17

18 3 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 18

19 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 19

20 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 20

21 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 3, 11, 19, 31, 37 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med 2 altaner Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal Tagetage 21

22 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 9, 17, 29, 35 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med 2 altaner Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal Tagetage 22

23 4 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 23

24 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 24

25 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 25

26 Friarealer Det foreslås i forbindelse med renoveringen at etablere et nyt trafiksystem med sivegader i afdelingen, der tillader bilkørsel og parkering på de nuværende brandveje. Hvor det er muligt opføres carporte i haverne. Den nuværende parkeringsplads opretholdes. Her opføres nye bygninger til bl.a. depotrum. Ved fælleshuset indrettes arealer til leg og ophold. 26

27 OBS: Ill. fra Tambosundvej. De nuværende skure nedrives for at give plads til nye trapper, kørearealer, parkering og carporte. 27

28 Alle beboere i afdelingen får adgang til sin bolig fra et boligstræde. Boligstræderne indrettes med nye belægninger, belysning, hække m.v. 28

29 Den grønne kile mellem afd. 19 og 22 udvides ved nedrivningen af blokken Sallingsundvej 47, 49 og 24 29

30 Ved denne udvidelse af kilen bliver det muligt at få plads til trafiksystemet og et aktivitetshus på ca. 450 m2 og et aktivitetsområde for områdets beboere - specielt rettet mod børn og unge. Indholdet i det nye aktivitetshus og aktivitetsområdet besluttes i den videre proces med byggeudvalg. 30

31 Genhusning Mens der bygges om Genhusning nødvendig -minimum ca. 8-9 uger -enkelte op til ½år For at minimere beboernes gener under renoveringen nøglen er nøglen Vigtige principper Frit valg - du kan vælge at flytte tilbage (låner en anden bolig mens der renoveres) - du kan også vælge en anden bolig (Himmerland anviser en ny bolig) (Du kan også vælge at finde en bolig selv) - og modtager erstatning for flytteudgifter nøglen er nøglen 31

32 Genhusning Hvis du vil tilbage til afdelingen - låner du en lejlighed (i nærområdet eller afdelingen) - betaler du samme husleje (max.) i genhusningsboligen - Flytteudgifter (flyttefirma, flytning af telefon og netforbindelser betales af byggesagen) - Indbo kan evt. opmagasineres nøglen er nøglen Genhusning Hvis du ønsker at få anvist en anden bolig - Dialog om dine ønsker/muligheder inden genhusning. - Flytteudgifter (flyttefirma, flytning af telefon og netforbindelser betales af byggesagen) nøglen er nøglen 32

33 Genhusning Hvis du selv finder en ny bolig - Du kan vælge at få flytningen betalt - Du kan vælge at indgå en aftale om erstatning 1-rums boliger: kr rums boliger: kr rums boliger: kr rums boliger: kr nøglen er nøglen Opsummering - Du har altid ret til en bolig!! - Du vælger om du vil tilbage - Der afholdes møde med hver beboer - Hvad er din situation? - Hvad ønsker du? - Hvad er muligt? nøglen er nøglen 33

34 Økonomi Anlægsbudget - incl. moms og omkostninger af facader og nye altaner Udskiftning af vinduer og yderdøre Udskiftning af tagrender og tagdækning Udskiftning af udvendige trapper Nye terrænstøttevægge Nedrivning af blok af badeværelser af vandinstallation af varmeinstallation Ventilationsanlæg af afløbsinstallation Fornyelse af ledninger i terræn, kloak m.v. Isolering af vægge mod ingeniørgang i parterre af fælleshus Etablering af nye udhuse til depot /ombygning af boliger Aktivitetshus og - område Molokker til affald Veje, stier og grønne områder I alt 42,5 mio. kr 13,5 mio. kr. 13,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 1,5 mio. kr, 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. 45,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 13,5 mio. kr. 169,0 mio. kr. 34

35 Tidsplan Nedenstående illustrerer forventningerne til tidsplanen. Tidsplan (overordnet) Vigtig!!!! Tidsplan år 2011 år 2012 år Beboerproces og urafstemning Skema A (Aalborg Kommune godkender) Byggeudvalg arbejder Planlægning + projektering + licitation Byggeperiode 30 måneder Byggeudvalg Byggestart nøglen er nøglen Afdelingsmøde blev afholdt 9. november 2010, hvor byggeudvalg blev nedsat og urafstemning igangsat. Urafstemning afsluttes mandag den 6. december Såfremt projektet besluttes ved urafstemningen, så ser tidsplanen i hovedtrækket således ud. Byggeudvalget består ud over afdelingsbestyrelsen af 5 på beboermødet valgte beboere. Byggeudvalget arbejder med projektet frem til ca. 1. april Sideløbende igangsættes planlægning, projektering og udbud, således at byggearbejderne kan gå gang i starten af Byggeriet forventes gennemført i flere etaper over en periode på ca. 3 år. 35

36 Spørgsmål og svar fra orienteringsmøde og beboermøde Boligerne Lysindfald? Hvad med ovenlys i de øverste lejligheder? Hvad sker der inde i boligerne? Tilslutning til opvaskemaskine? Kommer der nye køkkener? Kan der gøres noget ved lydgener i lejlighederne? Hvad sker der med de forbedringslån til fx. køkkener, som beboerne betaler til? Kan beboerne få erstatning for arbejder udført i lejligheden for egen regning? Hvor placeres radiatorer, hvor der er vinduer fra gulv til loft? Bliver de nye altaner inddækket med glas? Vil der kunne holdes husdyr i afdelingen efter renoveringen? Er den nærmere indretning af køkkener afklaret? Bliver altandøre med glas? Bliver der etableret gulvvarme i badeværelser? Efter renovering, hvor stor en Der er et betondæk mellem øverste lejlighed og tagrum - og det vil derfor være en kostbar løsning, som der næppe er økonomi til. Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres. I hæftet her kan man gå ind i et skema og finde frem til egen bolig. Det forslag vil indgå i det videre arbejde. Der etableres nye køkkener i lejligheder der sammenlægges samt alle stuelejligheder. Det har ikke været undersøgt indtil nu, men vil blive gjort i forbindelse med projekteringen. Hvis der er gennemført forbedringer i lejligheden, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries forbedringslånet uden udgift for beboeren. Der vil kunne gives erstatning for arbejder, som boligforeningen har godkendt og registreret som råderetsarbejder. Den videre projektering skal løse denne udfordring - men det kan løses! Det bliver der næppe råd til indenfor budgettet. Om det skal være en mulighed for beboerne at tilvælge det som råderetsarbejder er et af de spørgsmål byggeudvalget skal arbejde med. Ja som nu. Ændringer skal evt. besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Nej, det skal byggeudvalget arbejde med i den videre proces. Ja. Ja, hvis det er muligt. Det må den videre projektering afklare. Det er vurderingen, at varmeforbruget 36

37 besparelse på varmeudgiften kan man forvente? vil kunne falde med ca. 40% målt i m3. Gennemsnitsforbruget i afdelingen i dag er ca. 3,5 m3 pr. m2 boligareal (2009- tal). Prisen for fjernvarme er 1250 kr. pr. bolig + ca. 14 kr. pr. m2 boligareal (i fast afgift) og + ca. 14 kr. pr. m3 i forbrug. Ud fra gennemsnitsforbruget i afdelingen kan følgende beregnes: Boligareal Besparelse pr. måned 65 m2 ca. 100 kr. 87 m2 ca. 150 kr. 105 m2 ca. 175 kr. Bliver emhætter fornyet i alle lejligheder - også der hvor der ikke udskiftes køkkener? Skiftes fodlister og gerigter overalt i alle lejligheder? Bliver der bedre adgang til elmålere fremover? Bemærk, at der er tale om gennemsnitsareal. For husstande med flere personer vil besparelsen være større. Ja. Ja, hvis økonomien tillader det. Det vil blive undersøgt i det videre arbejde. Andet Hvad skal der jf. planerne ske med tagvand? Hvad koster udearealerne? Laves der ny belysning? Vaskeri? Kiosken på Sallingsundvej? Skal begge afdelinger deles om aktivitetshuset? - og forudsætter husets opførelse godkendelse i begge Tagvand ledes til offentlig kloak evt. via et regnvandsbassin. Der henvises til anlægsbudgettet i dette hæfte. Ja. Fælles vaskeri opretholdes, og der etableres i videst muligt omfang tilslutningsmulighed i egen bolig. Himmerland vil gøre meget for at finde en løsning, så indehaveren ønsker at fortsætte. Ja. 37

38 afdelinger? Skal afdeling 19 og 22 sammenlægges i forbindelse med renoveringen? Bliver der foretaget retablering af haver? Vil bilkørsel i afdelingen ikke medføre fare for, at børn kan blive påkørt. På hvilke tidspunkter er der aktivitet på byggepladsen. Hvad skal aktivitetshuset bruges til? Hvordan skal aktiviteterne kunne finansieres? Er boligforeningen ikke bekymret for, at huslejen efter renovering bliver for høj, så boligerne ikke kan udlejes? Hvordan skal affald håndteres fremover? Hvor skal skure til opbevaring placeres, og hvor langt fra boligerne? Kan der etableres carporte i haverne i den nedeste række? De nye lette trapper bliver de ikke glatte om vinteren? Nej, det er ikke en del af beslutningen. Byggearbejderne ved renoveringen er så omfattende, at haver nødvendigvis må retableres. Reetableringen omfatter anlæggelse af ny terrasse, nye adgangsarealer, græs og hække. Eksisterende træer bibeholdes i videst mulig omfang. Vejene skal udformes, således at kørsel med høj hastighed ikke bliver mulig. Aktivitet vil som hovedregel foregå indenfor normal arbejdstid - altså tidsrummet Det er ikke besluttet. Bestyrelserne og byggeudvalget skal arbejde med dette spørgsmål. En mulighed kunne være en beboercafé, varmemesterkontor eller andet. Ansættelse af medarbejdere til f.eks. en beboercafé vil kunne ske med støtte fra Landsbyggefonden via projektet. Med støtten fra Landsbyggefonden er vi i stand til at holde huslejen på et konkurrencedygtigt niveau. Uden den støtte og renoveringen vil huslejen stige langt mere, og uden at kvaliteten af boligerne følger med. Der bliver etableret molokker, som er underjordiske beholdere, hvor affaldet opbevares indtil afhentning. Skure til opbevaring vil blive etableret på forskellige måder - i selve boligen, i haven eller på fællesarealer - tættest muligt på boligerne - og efter de regler, som gælder. Nej, der bliver ikke økonomi til at anlægge en vej, der kun betjener den nederste række. De nye trapper skal ligesom de nuværende ryddes for sne og is om vinteren for at undgå, at de bliver for glatte. 38

39 Garagerne på parkeringspladsen - opretholdes de? Kan man forestille sig, at vejene i området bliver med ensrettet trafik? Hvad bliver konsekvensen af et nej til beslutningsforslaget? Vil Landsbyggefonden kunne støtte et reduceret projekt? Er renovering af kloakker med i projektet? Vil du blive mulighed for små forarealer til boligerne i stueetage? Ja. Ja, det kan man godt. Men den videre projektering må vise, hvad den bedste løsning er. Forudsætningen for støtten fra Landsbyggefonden er et projekt, der ikke blot genopretter men skaber store og synlige forandringer. Alternativet til støtten fra Landbyggefonden er, at huslejen om få år vil stige med op til 50%, da afdelingens henlæggelser slet ikke kan finansiere de arbejder, som er nødvendige at udføre. Ja. Ja. Genhusning og det videre forløb Laves der syn ved genhusning? Kan man blive genhuset i afdelingen? Betales evt. udgifter ved husdyr ved genhusning? Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan få udbetalt erstatning i forbindelse med at man selv finder en ny bolig. Penge indbetalt til B-ordning, hvad bliver der af dem? Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Ja - det regner vi med. Hvis ikke i selve afdelingen, så i nærområdet. Husstande med husdyr vil blive tilbudt genhusning i boliger hvor husdyrhold er tilladt.. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen opstartes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel. Indestående på B-ordningen følger lejemålet. 39

40 Spørgemøder Har du spørgsmål om din bolig, din fremtidige husleje eller genhusning? Så kom til et af spørgemøderne. På nogle af spørgemøderne vil der være en medarbejder fra kommunen til stede, der kan beregne din evt. boligsikring eller -ydelse. Spørgemøderne afholdes i fælleshuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. Husk, at dine stemmesedler skal være Himmerland i hænde senest med postomdelingen mandag den 6. december 2010! 40

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere