Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej"

Transkript

1 Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ Afstemningsperiode 19. nov dec Antal stemmer pr. bolig 2 uafhængigt af antal beboere i bolig Afgivelse af stemme Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Den 6. dec med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige. Optælling af stemmer Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed, er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra Organisationsbestyrelsen. Optællingen vil blive foretaget den 6. dec Resultatet vil straks herefter blive meddelt afdelingsbestyrelsen. 2

3 Afstemningstema Dette hæfte sammenfatter beslutningsforslag for renovering af afd. 19, Sallingsundvej. I materialet findes projektbeskrivelse, husleje, tidsplan mv. Beslutningsforslaget omfatter: - at følgende arbejder udføres på bygningerne samtlige facader efterisoleres og facadebeklædning udskiftes, vinduer og udv. døre udskiftes, der skæres huller i facaderne for at opnå større vinduesåbninger og dermed mere lys i lejlighederne, tagbeklædning udskiftes, at nuværende betontrapper til 1. sal udskiftes med nye lette trapper, altaner udskiftes, altaner udvides i den nederste boligrække, og at basisinstallationer fornyes i fornødent omfang. - at følgende arbejder udføres i boligerne badeværelser renoveres i samtlige boliger, vandmålere som grundlag for betaling for eget forbrug etableres i samtlige boliger, køkkener fornyes i stuelejlighederne, samtlige 1 rums boliger i afdelingen sammenlægges med nabolejligheder, ca. 12 boliger på 1. sal (2 rums) udvides med et ekstra rum i en ny tagtilbygning, boliger i stue sammenlægges med lejligheder i parterre-etage i den nederste boligrække, og boliger i parterre-etage sammenlægges til i hovedtrækket 3 og 4 rums boliger i i den øverste og mellemste boligrække. - at følgende arbejder udføres på friarealer de nuværende brandveje mellem blokkene ombygges til sivegade med mulighed for parkering for beboerne skure til opbevaring genopføres i fornødent omfang, og nyt aktivitetshus opføres på det grønne område mellem afdelingen og afdeling 22, Tambosundvej for beboerne i begge afdelinger. - at blokken indeholdende følgende opgange Sallingsundvej 47, 49 og 24 nedrives for at give plads til aktivitetshus og fremtidigt trafiksystem. 3

4 - at det på afdelingsmødet den 9. november 2010 nedsatte byggeudvalg i samarbejde med Himmerland træffer beslutninger om projektets udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. Nærmere redegørelse for renoveringsarbejdet fremgår af dette hæfte - herunder oplysninger om den fremtidige husleje og rettigheder for de beboere, som skal anvises genhusning og/eller en anden bolig. Øverste række Mellemste række Nederste række nøglen er nøglen 1. sal Stue Parterre nøglen er nøglen OBS: Ill. fra Tambosundvej 4

5 Oversigt Hæftet indeholder: Baggrund for forslaget Bygningsmæssige arbejder Boliger Oversigt over eksisterende boliger Oversigt over nye boligtyper Genhusning Tidsplan Spørgsmål og svar Spørgemøder 5

6 Baggrund for forslaget For at udbedre skader og udføre nødvendige opretningsarbejder vil det i de kommende år være nødvendigt at investere mindst ca. 85 mio. kr. i afdelingens bygninger og boliger. Uden støtte udefra vil disse nødvendige arbejder kunne betyde en stigning af den nuværende husleje på op mod 50%. Det er ikke en holdbar løsning! Derfor har Himmerland igennem et stykke tid været i dialog med Landbyggefonden om støtte til en omfattende renovering af både afd. 19 og 22. Landbyggefonden har nu tilkendgivet, at der allerede i 2010 vil være mulighed for at kunne give et tilsagn. Det er således baggrunden for dette beslutningsforslag. I forbindelse med støtten fra Landsbyggefonden er det krav, at der udarbejdes en helhedsplan ikke blot med opretningsarbejder, men også arbejder, der medfører større forandringer og dermed fremtidssikrer afdelingen de næste år. Nedenstående figur illustrerer principperne i forskellen mellem renoveringsprojekter med og uden Landsbyggefondens medvirken. Uden Landsbyggefondens medvirken har selv begrænsede renoveringsarbejder stor virkning på huslejestigningen. Med Landsbyggefondens medvirken har endda meget store renoveringsprojekter kun ganske begrænset virkning på huslejen. På Sallingsundvej vil den gennemsnitlige stigning kunne begrænses til under 10 %, og evt. boligydelse eller boligsikring vil i mange tilfælde udligne en del af denne. Støtte fra Landsbyggefonden =større kvalitet og lavere husleje u. støtte Støtte u. støtte Støtte Projekt i mio. kr. Huslejestigning i % nøglen er nøglen 6

7 De bygningsmæssige arbejder De nuværende facadeelementer er under nedbrydning, har en dårlig isoleringsevne og skal udskiftes. Mange af afdelingens vinduer er efterhånden rådne. 7

8 Tagudhæng med de skjulte tagrender er rådne og skal fornyes. Tagpladerne har en begrænses levetid og bør udskiftes samtidigt med de øvrige arbejder. Betontrapperne er ligeledes i dårlig stand og bør udskiftes. 8

9 OBS: Ill. fra Tambosundvej. I dette renoveringsprojekt er det planen at udskifte forpladerne og udvide isoleringen og etablere en ny murstensfacade. I forbindelse med dette arbejde foretages udskæringer i facaderne, således at det bliver muligt at sætte større vinduespartier, franske altaner m.v. Disse tiltag kan give mere lys i lejlighederne. Betontrapperne udskiftes med lette trapper, som ikke tager lys fra lejlighederne. 9

10 OBS: Ill. fra Tambosundvej. På bygningernes sydside udskiftes altaner - både plader og brystninger. 10

11 Boligerne Hovedsigtet med renoveringen af boligerne er - at nedlægge utidssvarende boliger med en stadig mindre efterspørgsel, - at renovere badeværelser og køkkener i fornødent omfang, - at tilvejebringe flere boliger egnede for ældre og fysisk handicappede beboere, - at etablere flere større boliger ved sammenlægning af mindre, og - at etablere nye boligtyper for nye målgrupper. Generelt er der lagt op til, - at boliger i parterre-etage med egen have bliver 3 eller 4 rums boliger, - at boliger i stue-plan i den mellemste og øverste række indrettes egnet for ældre og beboere med fysisk handicap, - at boliger i stueplan i den nederste række sammenlægges med lejligheder i parterreetagen til nye 2 plans boliger, - at boligerne på 1. sal får renoveret badeværelser, og - at et mindre antal (ca. 12 stk.) 2 rums boliger på 1. sal udvides med en påbygning på taget. Samlet set ændres boligfordelingen i afdelingen således: Afdeling 19 - boligfordeling Før Efter 1 rums boliger rums boliger rums boliger rums boliger I alt I det følgende er der lavet oversigt over samtlige eksisterende boliger, hvor man kan se, hvad der i hovedtrækket skal ske med den enkelte bolig. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne ske ændringer i det videre arbejde med renoveringsplanerne. Hvor den eksisterende bolig opretholdes med areal og antal rum angives den forventede fremtidige husleje ( niveau). Ligeledes er der lavet oversigt over de nye boligtyper med en forventet fremtidig husleje (2010- niveau). 11

12 Ved beregning af den nye husleje er der taget udgangspunkt i udmelding fra Landsbyggefonden om en fremtidig gennemsnitlig husleje på 737 kr. pr. m2 pr. år. (2010- niveau). Bemærk, at den nuværende husleje i oversigterne er incl. vandforbrug og den fremtidige husleje er excl. vand. Således kommer man som beboer i fremtiden kun til at betale for sin egen husstands reelle forbrug. Erfaringen fra andre projekter er, at alle beboere vil kunne spare på vandregningen. Ved udmøntning af den fremtidige husleje er der taget højde for den enkelte boligs størrelse med tillæg for evt. nyt køkken niveaufri adgang til boligen udvidet altan egen have egen carport m. skur ny altan i tageetage 12

13 Oversigt - nuværende boliger Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres i de enkelte boliger. Oversigten kan benyttes af den enkelte beboer, således at man finder sin bolig i skemaerne over nuværende boliger, og dernæst sammenligner med skemaet over fremtidige boliger i det følgende afsnit. 1 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, 22, m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 4 rums type. Bolig i nr. 24 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. 2 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, 22 og m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 4 rums type. Bolig i nr. 24 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Stueetage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 43 og m2 Nyt badeværelse, køkken og ny altan. Bolig i nr. 47 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stueetage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 37, 41, 45 og m2 Nyt badeværelse, køkken og altan. Bolig i nr. 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stueetage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 13

14 Sammenlægges med lejlighed i parterreetage til ny 3 eller 4 rums bolig. Stueetage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Nyt badeværelse, køkken og udvidet altan. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 5, 13, 21, 25, 39 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Bolig i nr. 47 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 7, 15, 23, 27, 41 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Bolig i nr. 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 9, 17, 29, 35 og m2 Udvides til 3 rums bolig med en tilbygning på taget 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 3, 11, 19, 31, 37 og m2 Udvides til 3 rums bolig med en tilbygning på taget 1. sal (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 14

15 1. sal (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 3 rums boliger Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Sallingsundvej 2, 4, 6, 8, 10 og m2 Nyt badeværelse, have og carport Nuværende leje /5.274 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, 22 og m2 Nyt badeværelse, køkken, have og carport. Bolig i nr. 24 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok. Nuværende leje /5.274 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 26, 28, 30, 32, 34 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. Stue-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49. Bolig i nr. 47 og 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af Nuværende leje Fremtidig leje niveau Stue-etage (nederste række) blok. 87 m2 Nyt badeværelse, køkken og ny altan 5.076/5.500 kr. incl. vand Ca kr. excl. vand 15

16 Beliggenhed Sallingsundvej 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Nuværende leje Fremtidig leje niveau 1. sal (nederste række) 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Bolig i nr. 47 og 49 nedlægges i forbindelse med nedrivning af blok /5.500 kr. incl. vand Ca kr. ekskl. vand + evt. køkkenlån Beliggenhed Sallingsundvej 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje /5.500 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 4 rums boliger Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Sallingsundvej 2, 4, 6, 8, 10 og m2 Nyt badeværelse, have og carport Nuværende leje kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 26, 28, 30, 32, 34 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 16

17 Oversigt - nye boligtyper 2 rums boliger Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 17

18 3 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 18

19 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 19

20 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 20

21 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 3, 11, 19, 31, 37 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med 2 altaner Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal Tagetage 21

22 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 1, 9, 17, 29, 35 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med 2 altaner Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal Tagetage 22

23 4 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Sallingsundvej 14, 16, 18, 20, m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 23

24 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 51, 55, 59, 63, 67 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 24

25 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Sallingsundvej 53, 57, 61, 65, 69 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 25

26 Friarealer Det foreslås i forbindelse med renoveringen at etablere et nyt trafiksystem med sivegader i afdelingen, der tillader bilkørsel og parkering på de nuværende brandveje. Hvor det er muligt opføres carporte i haverne. Den nuværende parkeringsplads opretholdes. Her opføres nye bygninger til bl.a. depotrum. Ved fælleshuset indrettes arealer til leg og ophold. 26

27 OBS: Ill. fra Tambosundvej. De nuværende skure nedrives for at give plads til nye trapper, kørearealer, parkering og carporte. 27

28 Alle beboere i afdelingen får adgang til sin bolig fra et boligstræde. Boligstræderne indrettes med nye belægninger, belysning, hække m.v. 28

29 Den grønne kile mellem afd. 19 og 22 udvides ved nedrivningen af blokken Sallingsundvej 47, 49 og 24 29

30 Ved denne udvidelse af kilen bliver det muligt at få plads til trafiksystemet og et aktivitetshus på ca. 450 m2 og et aktivitetsområde for områdets beboere - specielt rettet mod børn og unge. Indholdet i det nye aktivitetshus og aktivitetsområdet besluttes i den videre proces med byggeudvalg. 30

31 Genhusning Mens der bygges om Genhusning nødvendig -minimum ca. 8-9 uger -enkelte op til ½år For at minimere beboernes gener under renoveringen nøglen er nøglen Vigtige principper Frit valg - du kan vælge at flytte tilbage (låner en anden bolig mens der renoveres) - du kan også vælge en anden bolig (Himmerland anviser en ny bolig) (Du kan også vælge at finde en bolig selv) - og modtager erstatning for flytteudgifter nøglen er nøglen 31

32 Genhusning Hvis du vil tilbage til afdelingen - låner du en lejlighed (i nærområdet eller afdelingen) - betaler du samme husleje (max.) i genhusningsboligen - Flytteudgifter (flyttefirma, flytning af telefon og netforbindelser betales af byggesagen) - Indbo kan evt. opmagasineres nøglen er nøglen Genhusning Hvis du ønsker at få anvist en anden bolig - Dialog om dine ønsker/muligheder inden genhusning. - Flytteudgifter (flyttefirma, flytning af telefon og netforbindelser betales af byggesagen) nøglen er nøglen 32

33 Genhusning Hvis du selv finder en ny bolig - Du kan vælge at få flytningen betalt - Du kan vælge at indgå en aftale om erstatning 1-rums boliger: kr rums boliger: kr rums boliger: kr rums boliger: kr nøglen er nøglen Opsummering - Du har altid ret til en bolig!! - Du vælger om du vil tilbage - Der afholdes møde med hver beboer - Hvad er din situation? - Hvad ønsker du? - Hvad er muligt? nøglen er nøglen 33

34 Økonomi Anlægsbudget - incl. moms og omkostninger af facader og nye altaner Udskiftning af vinduer og yderdøre Udskiftning af tagrender og tagdækning Udskiftning af udvendige trapper Nye terrænstøttevægge Nedrivning af blok af badeværelser af vandinstallation af varmeinstallation Ventilationsanlæg af afløbsinstallation Fornyelse af ledninger i terræn, kloak m.v. Isolering af vægge mod ingeniørgang i parterre af fælleshus Etablering af nye udhuse til depot /ombygning af boliger Aktivitetshus og - område Molokker til affald Veje, stier og grønne områder I alt 42,5 mio. kr 13,5 mio. kr. 13,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 1,5 mio. kr, 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. 45,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 13,5 mio. kr. 169,0 mio. kr. 34

35 Tidsplan Nedenstående illustrerer forventningerne til tidsplanen. Tidsplan (overordnet) Vigtig!!!! Tidsplan år 2011 år 2012 år Beboerproces og urafstemning Skema A (Aalborg Kommune godkender) Byggeudvalg arbejder Planlægning + projektering + licitation Byggeperiode 30 måneder Byggeudvalg Byggestart nøglen er nøglen Afdelingsmøde blev afholdt 9. november 2010, hvor byggeudvalg blev nedsat og urafstemning igangsat. Urafstemning afsluttes mandag den 6. december Såfremt projektet besluttes ved urafstemningen, så ser tidsplanen i hovedtrækket således ud. Byggeudvalget består ud over afdelingsbestyrelsen af 5 på beboermødet valgte beboere. Byggeudvalget arbejder med projektet frem til ca. 1. april Sideløbende igangsættes planlægning, projektering og udbud, således at byggearbejderne kan gå gang i starten af Byggeriet forventes gennemført i flere etaper over en periode på ca. 3 år. 35

36 Spørgsmål og svar fra orienteringsmøde og beboermøde Boligerne Lysindfald? Hvad med ovenlys i de øverste lejligheder? Hvad sker der inde i boligerne? Tilslutning til opvaskemaskine? Kommer der nye køkkener? Kan der gøres noget ved lydgener i lejlighederne? Hvad sker der med de forbedringslån til fx. køkkener, som beboerne betaler til? Kan beboerne få erstatning for arbejder udført i lejligheden for egen regning? Hvor placeres radiatorer, hvor der er vinduer fra gulv til loft? Bliver de nye altaner inddækket med glas? Vil der kunne holdes husdyr i afdelingen efter renoveringen? Er den nærmere indretning af køkkener afklaret? Bliver altandøre med glas? Bliver der etableret gulvvarme i badeværelser? Efter renovering, hvor stor en Der er et betondæk mellem øverste lejlighed og tagrum - og det vil derfor være en kostbar løsning, som der næppe er økonomi til. Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres. I hæftet her kan man gå ind i et skema og finde frem til egen bolig. Det forslag vil indgå i det videre arbejde. Der etableres nye køkkener i lejligheder der sammenlægges samt alle stuelejligheder. Det har ikke været undersøgt indtil nu, men vil blive gjort i forbindelse med projekteringen. Hvis der er gennemført forbedringer i lejligheden, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries forbedringslånet uden udgift for beboeren. Der vil kunne gives erstatning for arbejder, som boligforeningen har godkendt og registreret som råderetsarbejder. Den videre projektering skal løse denne udfordring - men det kan løses! Det bliver der næppe råd til indenfor budgettet. Om det skal være en mulighed for beboerne at tilvælge det som råderetsarbejder er et af de spørgsmål byggeudvalget skal arbejde med. Ja som nu. Ændringer skal evt. besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Nej, det skal byggeudvalget arbejde med i den videre proces. Ja. Ja, hvis det er muligt. Det må den videre projektering afklare. Det er vurderingen, at varmeforbruget 36

37 besparelse på varmeudgiften kan man forvente? vil kunne falde med ca. 40% målt i m3. Gennemsnitsforbruget i afdelingen i dag er ca. 3,5 m3 pr. m2 boligareal (2009- tal). Prisen for fjernvarme er 1250 kr. pr. bolig + ca. 14 kr. pr. m2 boligareal (i fast afgift) og + ca. 14 kr. pr. m3 i forbrug. Ud fra gennemsnitsforbruget i afdelingen kan følgende beregnes: Boligareal Besparelse pr. måned 65 m2 ca. 100 kr. 87 m2 ca. 150 kr. 105 m2 ca. 175 kr. Bliver emhætter fornyet i alle lejligheder - også der hvor der ikke udskiftes køkkener? Skiftes fodlister og gerigter overalt i alle lejligheder? Bliver der bedre adgang til elmålere fremover? Bemærk, at der er tale om gennemsnitsareal. For husstande med flere personer vil besparelsen være større. Ja. Ja, hvis økonomien tillader det. Det vil blive undersøgt i det videre arbejde. Andet Hvad skal der jf. planerne ske med tagvand? Hvad koster udearealerne? Laves der ny belysning? Vaskeri? Kiosken på Sallingsundvej? Skal begge afdelinger deles om aktivitetshuset? - og forudsætter husets opførelse godkendelse i begge Tagvand ledes til offentlig kloak evt. via et regnvandsbassin. Der henvises til anlægsbudgettet i dette hæfte. Ja. Fælles vaskeri opretholdes, og der etableres i videst muligt omfang tilslutningsmulighed i egen bolig. Himmerland vil gøre meget for at finde en løsning, så indehaveren ønsker at fortsætte. Ja. 37

38 afdelinger? Skal afdeling 19 og 22 sammenlægges i forbindelse med renoveringen? Bliver der foretaget retablering af haver? Vil bilkørsel i afdelingen ikke medføre fare for, at børn kan blive påkørt. På hvilke tidspunkter er der aktivitet på byggepladsen. Hvad skal aktivitetshuset bruges til? Hvordan skal aktiviteterne kunne finansieres? Er boligforeningen ikke bekymret for, at huslejen efter renovering bliver for høj, så boligerne ikke kan udlejes? Hvordan skal affald håndteres fremover? Hvor skal skure til opbevaring placeres, og hvor langt fra boligerne? Kan der etableres carporte i haverne i den nedeste række? De nye lette trapper bliver de ikke glatte om vinteren? Nej, det er ikke en del af beslutningen. Byggearbejderne ved renoveringen er så omfattende, at haver nødvendigvis må retableres. Reetableringen omfatter anlæggelse af ny terrasse, nye adgangsarealer, græs og hække. Eksisterende træer bibeholdes i videst mulig omfang. Vejene skal udformes, således at kørsel med høj hastighed ikke bliver mulig. Aktivitet vil som hovedregel foregå indenfor normal arbejdstid - altså tidsrummet Det er ikke besluttet. Bestyrelserne og byggeudvalget skal arbejde med dette spørgsmål. En mulighed kunne være en beboercafé, varmemesterkontor eller andet. Ansættelse af medarbejdere til f.eks. en beboercafé vil kunne ske med støtte fra Landsbyggefonden via projektet. Med støtten fra Landsbyggefonden er vi i stand til at holde huslejen på et konkurrencedygtigt niveau. Uden den støtte og renoveringen vil huslejen stige langt mere, og uden at kvaliteten af boligerne følger med. Der bliver etableret molokker, som er underjordiske beholdere, hvor affaldet opbevares indtil afhentning. Skure til opbevaring vil blive etableret på forskellige måder - i selve boligen, i haven eller på fællesarealer - tættest muligt på boligerne - og efter de regler, som gælder. Nej, der bliver ikke økonomi til at anlægge en vej, der kun betjener den nederste række. De nye trapper skal ligesom de nuværende ryddes for sne og is om vinteren for at undgå, at de bliver for glatte. 38

39 Garagerne på parkeringspladsen - opretholdes de? Kan man forestille sig, at vejene i området bliver med ensrettet trafik? Hvad bliver konsekvensen af et nej til beslutningsforslaget? Vil Landsbyggefonden kunne støtte et reduceret projekt? Er renovering af kloakker med i projektet? Vil du blive mulighed for små forarealer til boligerne i stueetage? Ja. Ja, det kan man godt. Men den videre projektering må vise, hvad den bedste løsning er. Forudsætningen for støtten fra Landsbyggefonden er et projekt, der ikke blot genopretter men skaber store og synlige forandringer. Alternativet til støtten fra Landbyggefonden er, at huslejen om få år vil stige med op til 50%, da afdelingens henlæggelser slet ikke kan finansiere de arbejder, som er nødvendige at udføre. Ja. Ja. Genhusning og det videre forløb Laves der syn ved genhusning? Kan man blive genhuset i afdelingen? Betales evt. udgifter ved husdyr ved genhusning? Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan få udbetalt erstatning i forbindelse med at man selv finder en ny bolig. Penge indbetalt til B-ordning, hvad bliver der af dem? Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Ja - det regner vi med. Hvis ikke i selve afdelingen, så i nærområdet. Husstande med husdyr vil blive tilbudt genhusning i boliger hvor husdyrhold er tilladt.. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen opstartes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel. Indestående på B-ordningen følger lejemålet. 39

40 Spørgemøder Har du spørgsmål om din bolig, din fremtidige husleje eller genhusning? Så kom til et af spørgemøderne. På nogle af spørgemøderne vil der være en medarbejder fra kommunen til stede, der kan beregne din evt. boligsikring eller -ydelse. Spørgemøderne afholdes i fælleshuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. Husk, at dine stemmesedler skal være Himmerland i hænde senest med postomdelingen mandag den 6. december 2010! 40

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Cortes Gyde - Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i

Cortes Gyde - Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i 10 nyindrettede lejligheder i city-ejendom - beliggende i hjertet af Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i Cortes Gyde - Aalborg Centrum Velkommen som lejer i Cortes Gyde 5, 9000 Aalborg

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere