Specialpædagogisk støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialpædagogisk støtte"

Transkript

1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal København K Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 1

2 Støttemodtagere for UU Døve/hørehæmmede 155/48 161/47 157/59 171/74 176/87 Blinde/svagsynede 12/77 13/80 15/91 16/103 19/ Psykiske problemer Bevægelsesvanskeligheder Udviklingsforstyrrelser Læse- skrivevanskeligheder Neurologiske lidelser Andet I alt Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 2

3 Støttemodtagere for VU Døve/hørehæmmede 58/21 60/27 63/29 60/33 68/28 Blinde/svagsynede 16/69 12/76 15/91 17/96 13/ Psykiske problemer Bevægelsesvanskeligheder Udviklingsforstyrrelser Læse- skrivevanskeligheder Neurologiske lidelser Andet I alt Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 3

4 Ansøgninger EUD STX, VUC, SOSU VU FK - (frie kostskoler) FG (frie grundskoler) I alt Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 4

5 Husk at vedhæfte fakturaen fra Scandis, når du søger om en bevilling til reparation Nota er ny leverandør af særligt tilrettelagte studiematerialer Automatisk tildeling af rammebevilling til studiematerialer i forbindelse med it-startpakker (erhvervsuddannelser) Afgørelser om SPS sendes til elevens e-boks Vejledning om udlevering af it-startpakker fra it-beredskabet Konference om brobygning imellem uddannelses- og beskæftigelsessektoren d. 6. februar 2014 konference i Nyborg It-kursus fortsætter i Afholdes af HO Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 5

6 Lovgivning fortsat 5. SPS kan ydes til en eller flere af følgende former: 1) Hjælpermidler og instruktion i brug heraf. 2) Personlig assistance og sekretærhjælp. 3) Tegnsprogstolkning og skrivetolk. 4) Særlige udformede undervisningsmaterialer. 5) Støttetimer med henblik på kompensation af handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 6

7 Lovgivning fortsat SPS gives ikke til en institutions andre former for bistand, herunder 1) specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, 2) bygningsmæssige ændringer, som nødvendiggøres af handicappede elevers eller kursisters behov for tilgængelighed, 3) befordring fra og til institutionen eller 4) sygeundervisning. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 7

8 Læse og skrivevanskeligheder Dokumentation. I de fleste sager skal der gennemføres en SPS-screening, som skolen skal vedhæfte ansøgningen. Hvis der foreligger anden dokumentation, som indeholder relevante test til afdækning af ordblindhed, kan denne også anvendes. Udtalelser som redegør for elevens vanskeligheder (indstillingen og baggrundsoplysninger). Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 8

9 Læse og skrivevanskeligheder Følgende baggrundsoplysninger skal oplyses i forbindelse med udredningen/indstillingen: Sproglig baggrund Er der andre i elevens familie, der har haft problemer med at læse, stave eller skrive? Evt. har eleven oplevet sproglige vanskeligheder på sit modersmål mundtligt eller skriftligt? Evt. hvor længe har eleven boet i Danmark? Skolegang/grundskole (herunder specialundervisning) Havde eleven svært ved at lære at læse og skrive i skolen? Har eleven modtaget specialundervisning i dansk i skolen? Evt. hvilken sprogundervisning har eleven gennemgået? Oplysninger fra evt. afbrudte uddannelser Evt. henvendelsesgrunde Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 9

10 Læse og skrivevanskeligheder Støtteformer. It-startpakke inkl. scanner og c-pen. Programpakke (Vital, Viseord, Vitex, Fine Reader). Studiematerialer. Særlige hjælpemidler Studiestøttetimer Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 10

11 Udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder Dokumentation. Når der søges om støtte til en elev med psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse, skal der vedlægges lægelig dokumentation for elevens funktionsnedsættelse i form af for eksempel udredningspapirer, journaludskrifter, speciallægeerklæring eller erklæring fra egen læge i det omfang, det findes. Papirer fra PPR eller psykolog kan medsendes som yderligere dokumentation. Skolens indstilling skal beskrive de problemer eleven har i dagligdagen på skolen. Skolens vurdering af støttebehovet og hvordan støtten tænkes udmøntet i praksis. Indstillingen er vigtig. Sagsbehandler kender ikke nødvendigvis den enkelte uddannelse og de krav denne stiller til eleven. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 11

12 Udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder Støtteformer: Elever med udviklingsforstyrrelser eller psykiske vanskeligheder vil kunne søge støtte i form af: En faglig støttelærer er en lærer på skolen, som yder faglig sparring og vejledning til, at eleven kan udvikle strategier, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Der er tale om en pædagogisk assistance, som skal imødekomme elevernes særlige behov med henblik på at gøre deres læring mere effektiv. Støtten er et supplement til den faglige indlæring, der sker i undervisningen, i gruppeog projektarbejde, ved fremlæggelser og i læsegrupper. Alt sammen veje til udvikling og fastholdelse af faglig viden, som i perioder ikke vil være tilgængelige for eleven. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 12

13 Udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder Praktisk hjælp til strukturering Den praktiske hjælper giver elever med psykiske vanskeligheder støtte til at planlægge og strukturere sit hjemmearbejde til undervisningen, til at deltage i undervisningen og i forbindelse med eksamen. Måske kan det være svært at kontakte sine lærere eller at planlægge, hvornår man skal læse lektier. Den praktiske hjælper kan derfor give støtte ved at være omkring eleven og hjælpe med at vedkommende kan leve en almindelig studiemæssig hverdag. På længere sigt er målet med denne støtteform, at eleven kan indgå mere og mere i almindelige sammenhænge på skolen. Den praktiske hjælper kan også være en medarbejder på praktikstedet som støtter med planlægning, struktur og holder øje med at arbejdet bliver udført Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 13

14 Udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder Afgrænsning af støtte Giver ikke til terapi og behandling Timerne kan ikke anvendes til morgenvækning medicin osv. Specialundervisning Støtte i hjemmet Støtte til transport Løntilskud Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 14

15 Udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder Typiske udviklingsforstyrrelser ADHD Asperger symdrom Atypisk Autisme Infantil Autisme NLD (Nonverbal Learning Disability). ASF + ADHD ASF + Depression NLD + ADHD ADHD + Depression ADHD + Indlæringsvanskeligheder ADHD + ordblindhed (talblind) Psykiske lidelser Skizofrene og skizotypiske sindslidelser Personlighedsforstyrrelser Affektive sindslidelser og tilstand (depression) Angsttilstande Psykotiske tilstand Spiseforstyrrelser Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 15

16 Bevægelsesvanskeligheder Dokumentation Varige og fremadskridende lidelser Skolen skal vedhæfte en lægeerklæring og/eller kopi af journal fra praktiserende læge til ansøgning. Eventuel eksisterende lægefaglig dokumentation som for eksempel undersøgelsesresultater fra ergoterapeut, fysioterapeuter eller speciallæge kan også vedhæftes. Hvis funktionsnedsættelsen er varig, for eksempel cerebral parese, behøver dokumentationen ikke være ny. Drejer det sig om en fremadskridende lidelse, for eksempel sclerose, skal dokumentationen være dækkende for elevens nuværende tilstand. For elever med muskelsvind, sclerose, spastikere m.fl. vedlægges oplysninger fra specialinstitutioner, region eller handicapforbund i det omfang de findes. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 16

17 Bevægelsesvanskeligheder Dokumentation fortsat. Øvrige dokumenterede bevægelsesvanskeligheder Som dokumentation for funktionsnedsættelse i forbindelse med for eksempel diskosprolaps, funktionsnedsættelser forårsaget af ulykker, arbejdsskader mv. skal skolen vedhæfte en lægelig udtalelse til ansøgning. Det kan være i form af kopi af journal fra sygehus/skadestue eller fra en speciallæge. Af udtalelsen skal der så vidt muligt fremgå oplysninger om diagnose, årsag, varighed og konsekvenser som følge af funktionsnedsættelsen. I alle tilfælde gælder, at dokumentationen skal være dækkende for elevens tilstand på ansøgningstidspunktet. Hvis der findes yderligere dokumentation som for eksempel udtalelser fra fysioterapeut, andre anerkendte behandlere eller lignende, bedes skolen også vedhæfte disse. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 17

18 Bevægelsesvanskeligheder Støtteformer Ergonomiske møbler. Borde, stole o.lign. Ergonomisk hjælpemidler. ergonomisk mus, tastatur, konceptholder, puder, underlag o.lign. IT-startpakke til studerende med bevægelsesvanskeligheder, specialsoftware Praktisk hjælpe (handicaphjælper) Specialpædagogisk støtte til studieture. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 18

19 Døve og hørehæmmede Dokumentation For hørehæmmede elever skal vi bruge en dokumentation i form af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve. Fra døve elever kræver vi kopi af hørekurve fra høreklinik/sygehus ved første ansøgning. Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 19

20 Døve og hørehæmmede Støtteformer (døve) Tolk eller skrivetolk IT-startpakke. Anvendes ofte som kommunikationsmiddel til (gruppearbejde, fremmedsprog eller når tolken ikke er til stede) Sekretærhjælp (kan være en medstuderende) Tolk til studieture Faglig studiestøttetimer Fremmedsprogsundervisning (segregeret undervisning) evt. udredning af hjælpemidler til praktikken (Calundan) Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 20

21 Døve og hørehæmmede Støtteformer (hørehæmmede) Udredning af høretekniske hjælpemidler (Calundan høreteknik) Høretekniske hjælpemidler (Smartlink, FM-anlæg, teleslynge, transportabelt undervisningsanlæg) It-startpakke, diktafon Speciel fremstillede høretekniske hjælpemidler i praktikken Faglig studiestøttetimer Hørekonsulent timer (pædagogisk vejledning) Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 21

22 Blinde og svagsynede Støtteformer IT-startpakke/instruktion Udredning Andre hjælpemidler Studiematerialer Sekretær Faglig støttetimer Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Side 22

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP N GOD SKOLESTART FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP c abc En god skolestart for børn med sjældne handicap Center for Små Handicapgrupper, maj 2003 Udarbejdet af Sidse Jacobsen og Vibeke Lubanski Redaktion Lars

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet

Læs mere

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan

Lovgivning fra A til Z. National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z National Autisme Plan Indhold National Autisme Plan Lovgivning fra A til Z Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Personlig assistance til handicappede i erhverv November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Resultater

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere