Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: CVR nr.: december 2017 Sags nr.:17/05730 Undersøgelse af anvendelsen af tilgængeliggjorte studiematerialer blandt ordblinde støttemodtager på videregående uddannelser. Baggrund Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bevilger Specialpædagogiske støtte (SPS) til bl.a. elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser. Målgruppen for SPS er elever og studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, herunder ordblindhed. De støtteformer, der oftest bevilges til ordblinde elever og studerende er følgende: It-hjælpemidler i form af oplæsnings- og stavestøtte på programpakke til egen computer eller it-startpakke med computer. Instruktion i brug af it-hjælpemidler Studiestøttetimer Særlig tilrettelagte studiematerialer (herefter studiematerialer) Med studiematerialer får støttemodtageren læst teksten op med et oplæsningsprogram på computer. Studiematerialerne bestilles hos Nota 1. Nota bearbejder og tilgængeliggør studiematerialer i det omfang, at der ikke på forhånd fra forlagene er udarbejdet tilgængelige materialer af den trykte tekst til elevens eller den studerendes brug på uddannelsen. Formål Styrelsen har ud fra hidtidige erfaringer forudsat, at man opnår den bedste udnyttelse af studiematerialerne ved at anvende den trykte bog sammen med studiematerialerne. Styrelsen har med afsæt i støttemodtagere på de videregående uddannelser undersøgt, om denne forudsætning fort- 1 Nota producerer lydbøger og tilgængelige tekster for læsehandicappede.

2 sat holder i en tid, hvor udbredelsen af e-bøger generelt er under forandring, og vi har samtidig undersøgt, hvordan sammenhængen mellem trykte og tilgængeliggjorte materialer indgår i vejledningen i studiestøtte og instruktion. Styrelsen har spurgt fagpersonerne hos de leverandører, der yder instruktion og studiestøtte til støttemodtagere på videregående uddannelser om anvendelsen af studiematerialer og trykte bøger, da de har kontakten til de studerende og har det faglige kendskab til området. For beskrivelse af undersøgelsens metode se bilag 1. Undersøgelsens resultater Hovedbudskaber fra undersøgelsen Knapt 94 pct. af fagpersonerne giver udtryk for, at de studerende ikke ville kunne gennemføre uddannelsen uden studiematerialer som støtteform, og der er derfor tale om en nødvendig, kompenserende støtte. Fagpersonerne giver udtryk for, at langt de fleste studerende får det bedste resultat ved både at anvende den trykte bog og de tilgængeliggjorte tekster som supplement hertil, og det er også det, der som udgangspunkt vejledes om i studiestøtten og instruktionen. Faktorer, som kan have betydning for sammenhængen mellem brug af trykte bøger og studiematerialerne er bl.a. graden af ordblindhed, typen af uddannelse, typen af bøger og materialer, der anvendes på uddannelsen, og hvad materialet skal anvendes til. Der er dog i høj grad individuelle variationer blandt de studerende i brugen af læsestrategier, som også påvirker fagpersonernes vejledning. Undersøgelsens delresultater Spørgsmålene, som fagpersonerne skal besvare, er primært udsagn, som man på en 5 punkt skala skal vurdere (fx vurdering af enig/uenig eller altid/aldrig). Alle spørgsmål og svar fremgår af bilag 2. Spørgsmålene er sendt ud til i alt 73 fagpersoner, der yder studiestøtte og instruktion. 58 personer har besvaret alle spørgsmålene, hvilket svarer til en besvarelse på 79,5 pct. Fagpersonerne har angivet, at de primært er studiestøttelærere (94 pct.), og mange er instruktører (63 pct.), i det nogle har begge funktioner. Knapt 94 pct. af fagpersonerne har givet udtryk for, at de studerende ikke ville kunne gennemføre en uddannelse uden studiematerialer fra Nota som støtteform. 2

3 Det er min oplevelse, at de studerende ikke ville kunne gennemføre uddannelsen uden brug af studiematerialer fra Nota som støtteform Tabel 1 Knapt 74 pct. af fagpersonerne har svaret, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de studerende bruger den trykte bog sammen med studiematerialer fra Nota., og 60 pct. af fagpersonerne har svaret, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de studerende i overvejende grad køber den trykte bog på samme måde som deres medstuderende. Det er min oplevelse, at de studerende bruger den trykte bog (her tænkes på uddannelsens centrale værker og lærebøger) sammen med studiematerialer fra Nota. Tabel 2 Eksempler på kommentarer fra fagpersonerne til spørgsmål i tabel 2: Det er lettere at orientere sig i den trykte bog, derfor er det mit indtryk, at den studerende altid vil vælge den, hvis det er muligt. De studerende angiver, at det er lettere at orientere sig i en papirbog Knapt 61 pct. af fagpersonerne har svaret, at de altid eller for det meste vejleder i anvendelse af den trykte bog sammen med studiematerialer, og 29,5 % angiver, at det gælder i nogle tilfælde. Af kommentarerne fremgår det også, at den trykte bog af mange opfattes som lettere at orientere sig i, og den er med til at skabe overblik i læseprocessen, i det man kan strege ud, lave noter og henvisninger i teksten. 3

4 Vejleder du studerende til at anvende den trykte bog sammen med brug af studiematerialer fra Nota? Tabel 3 Eksempler på kommentarer fra fagpersonerne til spørgsmålet i tabel 3: Jeg vejleder altid i, at man bedst skaffer sig et overblik over det, man skal læse ved at bladre i den fysiske bog. Min mening er, at det er et værdifuldt supplement til erhverve sig viden, at man har et fysisk overblik over karakteren og mængden af læsestof Faktorer for sammenhængen i brug af studiematerialer og trykt tekst I undersøgelsen har vi spurgt til faktorer, der kan tænkes at spille ind på de studerendes brug af trykt materiale sammen med studiematerialer. De faktorer, der blev spurgt til, var graden af ordblindhed, karakteren af uddannelsen og typen af bøger og materialer på uddannelsen. Her var der mere variation i svarene, og kommentarerne til svarene har vist, at fagpersonerne oplever store individuelle forskelle i læse- og studiestrategier, som afhænger af flere faktorer. Graden af ordblindhed som faktor Halvdelen, knapt 51 pct., af fagpersonerne har svaret, at de er enige eller meget enige i, at graden af ordblindhed spiller ind på adfærden. Blandt de fagpersoner, der vurderer, at graden af ordblindhed hænger sammen med anvendelse af trykt materiale og studiematerialer, vurderer ca. 63 pct., at det oftest er ved let grad af ordblindhed, at de studerende anvender både trykte bog og studiematerialer, mens ca. 37 pct. vurderer, at det er ved svær grad af ordblindhed, at man oftest ser brug af trykt bog sammen med studiematerialer. Eksempler på kommentarer fra fagpersonerne om graden af ordblindhed som faktor:..min erfaring er, at både studerende med lettere grad af ordblindhed og studerende med sværere grad af ordblindhed med fordel benytter sig af at kombinere trykte tekster og med Notas digitaliserede udgaver af samme tekst. 4

5 Hvis de er meget ordblinde, bruger de studerende for det meste kun studiematerialer fra Nota, da de ikke kan bruge begge dele på samme tid. Det er mit indtryk, at brugen af trykt bog sammen med materialerne fra Nota kan hænge sammen med flere faktorer. Det kan således være vanskeligt på det foreliggende grundlag at konkludere noget tydeligt om graden af ordblindhed som faktor for anvendelse af studiematerialer og trykte materialer. Karakteren af uddannelsen som faktor På spørgsmålet om, hvorvidt karakteren af uddannelsen kan spille ind på de studerendes anvendelse af den trykte bog sammen med studiematerialerne, er det igen halvdelen, der har svaret, at de er meget enige eller enige. I kommentarerne er der i flere eksempler givet udtryk for, at det især er på naturvidenskabelige og tekniske fag med brug af tabeller, grafer mv., at den trykte bog benyttes sammen med studiematerialer. Der kan dog ikke konkluderes en tendens på baggrund heraf, da der også blandt fagpersonerne gives eksempler på brug i andre uddannelsessammenhænge. Eksempel på kommentarer fra fagpersonerne om karakteren af uddannelsen: hvor der er mange oversigter, grafer og billeder i bøgerne, som ikke kommer ordentligt til udtryk i e-materiale. Fx kemi, biologi, ingeniør mm. der er ingen klare tendenser her det kan være forskellige steder Pædagogstuderende, jurastuderende Typen af bøger og materiale som faktor Ca. 69 pct. af fagpersonerne har svaret, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at brugen af både trykt bog og studiemateriale hænger sammen med typen og bøger af materialer på uddannelsesstedet. I kommentarerne har fagpersonerne i flere tilfælde givet udtryk for, at ved brug af grundbøger er erfaringen, at de studerende oftest anskaffer sig og anvender bogen. Når de studerende ikke benytter den trykte bog sammen med studiematerialer, er der oftest tale om sekundær litteratur fx i form af kortere uddrag af bøger og i de tilfælde, hvor der kun er tekst. Der er dog også flere kommentarer, der har peget på, at man ikke kan sige noget generelt om typen af bøger og materialer og sammenhængen mellem trykt tekst og studiematerialer. 5

6 Eksempler på kommentarer fra fagpersonerne: Studerende anvender oftest trykte bøger sammen med studiematerialer fra Nota, men ellers er det ikke nogen bestemt type, snarere er der tale om bøger, hvor der kun skal læses enkelte kapitler eller afsnit i. Styrelsen har også spurgt om, der er studerende, som kun anvender den trykte bog og kun sjældent anvender studiematerialerne fra Nota. 60 pct. har ikke ment, at det var tilfældet, og var således uenige eller meget uenige heri, mens 31 pct. var enige i, at nogle studerende kun anvender den trykte bog. Andelen af studerende, som blev vurderet til kun at anvende trykt bog var mellem 5 35 pct. Det er min oplevelse, at nogle studerende primært anvender den trykte bog og kun sjældent anvender studiemateriale fra Nota Tabel 4 I kommentarerne blev det angivet, at nogle uddannelser udleverer tilgængeliggjort pensum, hvorfor den studerende kan klare sig uden studiematerialer fra Nota. Dialogmøder Styrelsen har afholdt dialogmøder hos tre udvalgte leverandører med opsamling på besvarelserne. På møderne har styrelsen gennemgået svarene på spørgsmålene og efterspurgt uddybende kommentarer til det samlede resultat. Alle kunne nikke genkendende til den samlede opgørelse af besvarelserne. Der blev peget på, at individuelle studiestrategier er en væsentlig faktor i vejledningen i studiestøtten. Underviseren skal tage udgangspunkt i de studiestrategier, der passer bedst til den enkelte studerende. På møderne var holdningen, at langt de fleste studerende får det bedste resultat ved både at anvende den trykte bog og de tilgængeliggjorte tekster som supplement hertil. Drøftelserne på møderne har taget udgangspunkt i følgende tre emner: Vejledning, de studerendes strategier og tekster. Vejledning: Alle har på møderne givet udtryk for, at de vejleder i brug af trykt tekst, rettigheder til bøgerne bringes op, når det er aktuelt. Nogle fagpersoner har givet udtryk for, at de studerende forventes at medbringe både bog 6

7 og computer, når de møder til studiestøtte, og nogle har nævnt, at de studerende får hjælp til at downloade den første bog. Det blev også nævnt, at vejledningen udover hensyntagen til individuelle læse- og studiestrategier hænger sammen med, hvad pensum skal bruges til, fx giver nogle udtryk for, at i det omfang de studerende læser sekundær litteratur, vejledes de til at finde de trykte tekster på bibliotek, som deres medstuderende kan gøre. På nogle af møderne er det endvidere blevet drøftet, at underviseren i studiestøtten skal anvende it-støtten aktivt i forhold til at give de studerende struktur på læsningen, herunder også med brug af scannerpen, som kan anvendes direkte i den trykte bog. Den studerendes strategier: Nogle af fagpersonerne nævner, at der blandt de studerende ses en forskel i anvendelsen af studiestrategier. Der bliver givet udtryk for, at det blandt andet afhænger af modenhed i forhold til at forholde sig aktivt til egne læse- og studiestrategier, hvor ambitiøs den studerende er med studiet, og deres erfaring med at anvende it-støtte som kompensation. Det er også blevet nævnt på et af møderne, at det er en tilvænningsproces at anvende oplæsning som en støtte, og at mange studerende skal opfordres til at give det en chance. Flere fagpersoner har oplevet, at mange studerende trods tidligere it-støtte i grundskolen og på ungdomsuddannelse har været vant til primært at anvende it-støtte som stavestøtte. Derfor skal de først på en videregående uddannelse vænne sig til at anvende oplæsningsstøtte mere kompensatorisk, fordi øgede læsekrav og læsemængden gør det vanskeligt for dem at følge med uden. Tekster På studierne er der forskel på, hvilke tekster de studerende præsenteres for. Der er en oplevelse blandt nogle af fagpersonerne af, at især yngre studerende er mere vant til skærmlæsning og i højere grad har et ønske om at få tilgængelige e-bøger på studiet, så man ikke har behov for at få teksterne bearbejdet på Nota først. Men blandt fagpersonerne var der usikkerhed om, hvor ofte der vil være mulighed for tilgængelige e-bøger på studierne. På møderne har der været bred enighed blandt fagpersonerne om, at en trykt bog giver en mere levende og aktiv anvendelse, hvor man kan strege, kommenterer og sætte gule lapper på siderne. Det kan være en udfordring ved brug af e-bøger alene. 7

8 Derudover er der nogle uddannelser, der ofte uddeler tekster i pdf. Hvis denne pdf er tilgængeliggjort fra starten, er der ikke behov for, at Nota skal bearbejde teksten. Andre uddannelser udleverer kompendier med pensum, hvor der ofte er behov for en bearbejdning af materialet, før det er tilgængeligt for den studerende. Fagpersonerne oplever således, at vejledningen omkring brug af trykt bog er forskellig alt efter, hvilken type af materiale, der udleveres på uddannelsen, og hvad teksterne skal anvendes til. Der er bred enighed på dialogmøderne om, at studiematerialer er en kompenserende støtte for de læsevanskelighederne, som den studerende oplever på uddannelsen. De erstatter ikke det materiale, som anvendes på uddannelsen, men skal ses som et nødvendigt supplement. Sammenfatning Svarene fra spørgeskemaet og dialogmøderne understøtter antagelsen om, at langt de fleste studerende køber og anvender den trykte bog sammen med deres studiematerialer. Svarene viser også, at fagpersonerne som udgangspunkt vejleder de studerende herom i instruktionen og studiestøtten. De fleste vurderer, at de studerende opnår et bedre udbytte af teksten og en mere effektiv læse- og studiestrategi ved både at have den trykte bog og den digitale, tilgængelige udgave til at supplere hinanden. Den digitale, tilgængelige udgave erstatter således ikke den trykte bog, men er en kompenserende støtte til at kunne tilgå den trykte bog på lige fod med andre studerende. Helt overordnet tegner der sig et billede af store individuelle variationer i strategierne, og det er vanskeligt at pege på nogle enkelte faktorer, som er afgørende for sammenhængen mellem de studerendes anvendelse af studiematerialer og trykt tekst. Det kan fx både være graden af ordblindhed, typen af tekster, tekstens formål, karakteren af og kulturen på uddannelsen. Fagpersoner og undervisere, som møder elever og studerende i instruktion og studiestøtte, bør fortsat inddrage det trykte materiale ved vejledning i anvendelse af studiematerialer fra Nota. Vejledningen bør have fokus på vilkårene for brugen af studiematerialer som en nødvendig, kompenserende støtte, der skal sætte den studerende i stand til at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre studerende, således at studiematerialerne fra Nota ikke erstatter men supplerer de trykte materialer. 8

9 Bilag 1 Undersøgelsens metode: Undersøgelsen består af en række spørgsmål, som er sendt ud til fagpersoner hos alle styrelsens leverandører af instruktion og studiestøtte samt dialogmøder med tre udvalgte leverandører. Målgruppen for besvarelse af spørgsmålene er alle studiestøttelærere og instruktører, der instruerer i brug af studiematerialer hos styrelsens leverandører af test, udredning, studiestøtte og instruktion. Styrelsens leverandører af instruktion og studiestøtte er: Hovedstadens Ordblindeskole Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet CSU-Slagelse Syddansk Universitet VUC Nordjylland Kommunikationscenteret Bornholm Undersøgelsens dele: Kvalificering af spørgsmål Der er gennemført kvalitative interviews med tre fagpersoner blandt styrelsens leverandører af instruktion og studiestøtte forud for udarbejdelse af spørgsmål. De kvalitative interviews har afklaret den pædagogiske praksis i vejledningen om brug af studiematerialer og trykte tekster. Interviewene er anvendt til at nuancere spørgsmålene i forhold til uddannelser og fagområder og til at få afdækket mulige forskelle i vejledningen af ordblinde studerende og i forhold til støttemodtagerens egne læse- og studiestrategier. Der er foretaget en afprøvning af alle spørgsmål hos fem udvalgte læsevejledere på ungdomsuddannelserne. Spørgsmål om studerendes brug af studiematerialer og trykt tekst. Der er udsendt 10 spørgsmål med mulighed for underspørgsmål til 4 af spørgsmålene. Til nogle spørgsmål har der endvidere været mulighed for at uddybe og nuancere svaret. Dialogmøder Som led i den samlede undersøgelse er der gennemført dialogmøder hos tre leverandører om undersøgelsens resultater og leverandørens pædagogiske praksis for vejledning om studiematerialer og trykt tekst. 9

10 Bilag 2 Spørgsmål og fordeling af svar. Kommentarer til spørgsmål er ikke medtaget her. 1. Er du studiestøttelærer eller instruktør? (mulighed for kryds i begge) 2. Vejleder du studerende i brug af studiematerialer fra Nota? 3. Vejleder du studerende til at anvende den trykte bog sammen med brug af studiematerialer fra Nota? 4. Det er min oplevelse, at de studerende ikke ville kunne gennemføre uddannelsen uden brug af studiematerialer fra Nota som støtteform 10

11 5. Det er min oplevelse, at de studerende bruger den trykte bog (her tænkes på uddannelsens centrale værker og lærebøger) sammen med studiematerialer fra Nota. 6. Det er min oplevelse, at omfanget af de studerendes anvendelse af trykt materiale sammen med studiematerialer fra Nota hænger sammen med graden af deres vanskeligheder 6.a (ved svar i meget enig eller enig ) Studerende der benytter trykt bog sammen med studiematerialer fra Nota, er oftest studerende med: 7. Det er min oplevelse, at de studerendes anvendelse af trykt materiale sammen med studiematerialer fra Nota hænger sammen med karakteren af den enkelte uddannelse 11

12 7.a (ved svar i meget enig eller enig ) Studerende, der benytter trykt bog sammen med studiemateriale fra Nota, er oftest studerende på følgende typer af uddannelser: Studerende, der ikke benytter trykt bog sammen med studiemateriale fra Nota, er oftest studerende på følgende typer af uddannelser: 8. Det er min oplevelse, at de studerendes anvendelse af trykt materiale sammen med studiematerialer fra Nota hænger sammen med typen af bøger og materialer på uddannelsen 8.a (ved svar i meget enig eller enig ) Når studerende benytter trykt bog sammen med studiematerialer fra Nota, er det oftest ved følgende typer af bøger: Når studerende ikke benytter trykt bog sammen med studiematerialer fra Nota er det oftest ved følgende typer af bøger: 9. Det er min oplevelse, at nogle studerende primært anvender den trykte bog og kun sjældent anvender studiemateriale fra Nota 12

13 9.a (ved svar i meget enig eller enig ) Du bedes vurdere andelen af studerende i procent, hvor den studerende primært anvender trykt bog og ikke studiematerialer fra Nota 10. Det er min oplevelse, at de studerende i overvejende grad køber den trykte bog på samme måde som deres medstuderende 13

Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet )

Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet ) Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet ) Evalueringen af videnpiloten Brobygning til uddannelse peger på, at en forholdsvis stor gruppe af de unge, der er i målgruppen

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne

Ordblinde og it-konferencen SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne Ordblinde og it-konferencen SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne v/ Stina Kjær Madsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og Hannah Bruun Hjorth, VUC Roskilde Regelgrundlag for SPS

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 2014

Ordblinde og it-konferencen 2014 Ordblinde og it-konferencen 2014 Tema og perspektiver på konferencen Pædagogisk og teknologisk status i 2014 Grundskolen Ungdomsuddannelser Voksen og videregående uddannelser Digitale tilgængelige læremidler

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af støttemuligheder til elever og studerende med læse- og skrivevanskeligheder

Evaluering af støttemuligheder til elever og studerende med læse- og skrivevanskeligheder Evaluering af støttemuligheder til elever og studerende med læse- og skrivevanskeligheder Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Rapport 0Capacent 14.04.2010 Indhold Baggrund og formål 2-6 Undersøgelsesdesign

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Rapport Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 2. Anvendelse af hjælpemidler i de nationale test 4 2.1. Praksis for anvendelse

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Hvilke indsatsområder findes, herunder udredning, it-udstyr, studiestøtte etc. - hvor udbredte er de? Praksis på Aarhus Universitet

Hvilke indsatsområder findes, herunder udredning, it-udstyr, studiestøtte etc. - hvor udbredte er de? Praksis på Aarhus Universitet Beskrivelse af praksis for indsats ift. studerende med dysleksi på Aarhus Universitet til sammenligning med NorDys-netværkets svenske og finske universitet. Lovmæssige rammer & ansvarlige organisationer

Læs mere

Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet

Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet Eksempler på tilpasning, kompensation og støtte på uddannelsesområdet Af Mere end almindelig hensyntagen? Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet. Landsforeningen af psykiatribrugere,

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

SPS på DTU. Christina Busk Marner 3. juni 2014. På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job

SPS på DTU. Christina Busk Marner 3. juni 2014. På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job SPS på DTU Christina Busk Marner 3. juni 2014 På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job 06-06-2014 SPS på DTU SPS-teamet på DTU Liza Schmidt, studievejleder og SPS-medarbejder,

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

SPS-ordningen på Th. Langs HF & VUC

SPS-ordningen på Th. Langs HF & VUC SPS-ordningen på Th. Langs HF & VUC Organisation: 1. SPS-ordningen - ekstern beskrivelse (bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelserne m.v.) 2. Forvaltningen

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.m. på efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven.

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven. Ny vejledning Med fokus på: Skolelederens ansvar Regelgrundlag Definition af funktionsnedsættelse Afgørelse Undervisning frem mod prøven Fritagelse Regelgrundlag Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Pædagogisk

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Brugeroplevelser med it-støtte på videregående uddannelser - it-startpakken i et servicedesign perspektiv

AARHUS UNIVERSITET. Brugeroplevelser med it-støtte på videregående uddannelser - it-startpakken i et servicedesign perspektiv AARHUS UNIVERSITET Brugeroplevelser med it-støtte på videregående uddannelser - it-startpakken i et servicedesign perspektiv Udarbejdet af: Rasmus Odgaard I samarbejde med: Laura Kongskov og Erik Arendal

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Nyt Center under opbygning Forskning og udvikling af undervisning med brug af it Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Netværksmøde FP9 29/92015

Netværksmøde FP9 29/92015 Netværksmøde FP9 29/92015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Uddrag fra Prøvevejledningen i forhold til FP9 3. Eksempler på forskellige løsninger på en opgave 4. Gruppearbejde, løsningsforslag til

Læs mere

Læseafdelingens årsrapport 2013. tendenser, udvikling og visioner

Læseafdelingens årsrapport 2013. tendenser, udvikling og visioner Læseafdelingens årsrapport 2013 tendenser, udvikling og visioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læseafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 3 Målgruppen i

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Læseafdelingens årsrapport 2012. tendenser, udvikling og visioner

Læseafdelingens årsrapport 2012. tendenser, udvikling og visioner Læseafdelingens årsrapport 2012 tendenser, udvikling og visioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læseafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 3 Målgruppen i

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012 Byrådsindstillinger i - Nulpunktsmåling 1 Formål med nulpunktsmålingen er at vurdere, hvor læsevenlige indstillinger til byrådsmøderne i er. Målingen er gennemført af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

SEKRETÆRBISTAND. Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap.

SEKRETÆRBISTAND. Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap. SEKRETÆRBISTAND Vejledning i brug af sekretærbistand for studerende med synshandikap. 1 OM SEKRETÆRBISTAND DEFINITION PÅ SEKRETÆRBISTAND Sekretæren bevilges som kompensation til de studerende, som ikke

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne

Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne Hvem? Astrid Bojesen, Fredericia-Vejle Marlene Troldtoft, Horsens Hvorfor? Målet med funktionen er at give tosprogede elever gode betingelser

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere