Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet )"

Transkript

1 Projektoplæg: Støtte til svage læsere i brobygningsforløb ( Ordblinde-projektet ) Evalueringen af videnpiloten Brobygning til uddannelse peger på, at en forholdsvis stor gruppe af de unge, der er i målgruppen for et brobygningsforløb, er udfordret i forhold til basale læseskrivefærdigheder. Bl.a. havde ca pct. af de unge, der deltog i videnpiloten, ikke afsluttet en 9. klasses eksamen i dansk. Derudover viser den, at godt halvdelen af de unge (59 pct.) har et handicap, en kronisk lidelse eller psykiske problemer. Heraf angiver 20 pct. af de unge angiver, at de lider af ordblindhed. Der er et behov for at styrke de unges faglige niveau, hvorfor opkvalificering i dansk og matematik indgår som et kerneelement i et brobygningsforløb, og der kan være behov for at sætte ind med relevant støtte for at kompensere for vanskeligheder med at deltage i undervisningen. Samtidig viser erfaringerne fra videnpiloten, at der i nogle tilfælde kan gå for lang tid fra en ung med ordblindhed starter på en erhvervsuddannelse til vedkommende modtager de rette hjælpemidler. Der er således også behov for at understøtte, at denne proces får et mere hensigtsmæssigt flow, når brobygningselever bliver optaget på en ordinær erhvervsuddannelse. På denne baggrund ønsker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Nota at igangsætte et fælles forsøgsprojekt i forbindelse med Puljen til udbredelse af brobygningsforløb. Det skal ske med henblik på at afprøve et særligt læsevejledningsforløb for unge på brobygning med læse-skrivevanskeligheder. Det særlige forløb omfatter nogle af de hjælpemidler og støttemuligheder, som normalt bevilges til elever med dokumenteret funktionsnedsættelse, fx i form af ordblindhed, i den specialpædagogiske støtteordning (SPS) på de ordinære ungdomsuddannelser. Formål Målsætningen med det særlige læsevejledningsforløb er at sikre en hurtigere og systematisk opsporing af de unge med særlige læse-skrivevanskeligheder og allerede under brobygningsforløbet tilbyde dem den støtte, som de har brug for. Ved at lade forløbet indgå som forsøg i brobygningsprojektet skal det undersøges, om et sådant særligt læsevejledningsforløb (1) kan løfte de unges generelle faglige niveau i brobygningsforløbene, (2) kan sandsynliggøre, at nogle af de hjælpemidler, som er omfattet ved tildeling af SPS, med fordel kan anvendes af en bredere målgruppe, og (3) kan sikre de unge let adgang til de hjælpemidler og støttemuligheder, de har, sådan at de allerede ved uddannelsens start har hjælpemidlerne til rådighed og formår at udnytte deres fulde kapacitet. Dette kan medvirke til at lette målgruppens begyndelse på uddannelsen og styrke fastholdelsen på uddannelsen over tid. Denne målsætning skal opnås med et læsevejledningsforløb på brobygning, der kan sikre at følgende fem konkrete mål er opfyldt, når den unge begynder på en uddannelse: Mål 1 Den unge har adgang til de relevante hjælpemidler allerede, når den nye uddannelse går i gang. Mål 2 Den unge er instrueret i hjælpemidlerne inden opstart på uddannelsen. Mål 3 Læsevejlederen på den nye uddannelse kender den unges behov, samt de hjælpemidler og den støtte, der er planlagt for den unge i en individuel læseplan. Mål 4 Fastholdelsesmentor på den nye uddannelse kender den individuelle læseplan og kan understøtte den unge i brugen af hjælpemidlerne og støtten. Mål 5 Skole og lærer på den nye uddannelse kender også den unges læseplan og kan sikre den nødvendige inddragelse af hjælpemidlerne i undervisningen.

2 Modellen og forsøgsprojektet, der præsenteres i det følgende, er udarbejdet på en workshop den 4. oktober i samarbejde mellem Nota, STUK, STAR, EUD Læsevejlederforeningen, et brobygningsprojekt og Deloitte. Målgruppe I dag har unge med dokumenteret ordblindhed, som er optaget på en ungdomsuddannelse, mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte, der giver dem adgang til en række konkrete støttemuligheder som eksempelvis it-værktøjer, der hjælper ved læsning og skrivning, og studiestøtte fra en læsevejleder. I forsøgsprojektet skal det afprøves, om en bredere gruppe af unge, der ikke lider af ordblindhed, men som af andre årsager har svære læse-skrivevanskeligheder, kan have gavn af de samme støttemuligheder. Derudover skal projektet sikre, at ansøgningsprocessen til SPS for unge med ordblindhed sættes i gang rettidigt, så den unge har adgang til dem ved optag på uddannelsen. Konkret gennemføres forsøgsprojektet i 2-3 brobygningsprojekter, og målgruppen er de unge i disse projekter. De unges behov i centrum Drivkraften i det særlige læsevejledningsforløb skal være de unges egne oplevelser af støttebehov. Adgangen til forløbet og de dertilhørende hjælpemidler skal derfor være bestemt af den enkelte unges ønske om at afprøve mulighederne. Dette opnås med en model, hvor de unge i undervisningen og gennem samtaler med en læsevejleder stifter bekendtskab med det særlige læsevejledningsforløb og hjælpemidlerne. For dem, der ønsker det, tilbydes et forløb, der kombinerer læsevejledning med afprøvning og oplæring i de relevante hjælpemidler. Forløbet munder ud i en individuel læseplan, som sikrer den unges adgang til hjælpemidlerne på den efterfølgende uddannelse, og som understøtter den videre brug af dem ved yderligere oplæring og vejledning. For de unge, hvor der er mistanke om ordblindhed, gennemføres desuden en ordblindetest, så ansøgningsprocessen om SPS sættes i gang, så snart den unge er optaget på en uddannelse. Læsevejledningsforløbets hjælpemidler og støttemuligheder I det særlige læsevejledningsforløb udarbejdes en individuel læseplan for den unge, hvor læsevejlederen og den unge sammen afgør, hvilke støttemuligheder og hjælpemidler den unge vil have gavn af i brobygningsforløbet og på den efterfølgende uddannelse. Støttemulighederne og hjælpemidlerne er identiske med den specialpædagogiske støtteordning, som bevilges til elever med ordblindhed (se boksen nedenfor). Overordnet indgår der fire støttemuligheder: af timer, adgang til Notas bibliotek, en programpakke og en itstartpakke 1. Til forskel fra SPS tilbydes der i det særlige læsevejledningsforløb ikke produktion af nyt materiale fra Nota, men kun adgang til det allerede eksisterende bibliotek. De fire elementer sammensættes efter den unges behov. Oftest kan støttemulighederne dog betragtes som et hierarki, hvor studiestøtten er den mest grundlæggende, mens adgangen til Notas bibliotek og de andre elementer bygger ovenpå. Fx forudsætter programpakken læsevejledning og øvelse, mens unge med læse-skrivevanskeligheder, der har behov for studiestøtte, ikke nødvendigvis har behov for de øvrige elementer. På samme måde kan en ung, der har egen computer, have behov for programpakken, men ikke den fulde it-startpakke. Model for læsevejledningsforløb Den følgende optegnelse af det særlige læsevejledningsforløb er udarbejdet på workshoppen den 4. oktober som en rammemodel for de to til tre projekter, der skal afprøve læsevejledningsforløbet. Den endelige model for forløbet tilrettelægges i det enkelte projekt It-startpakke Programpakke Notas bibliotek 1 1 Programpakken består af læse- og skrivestøttende programmer til egen computer. It-startpakken består af læse- og skrivestøttende programmer på en udlånt computer. I begge pakker indgår en mobilscanner og scannerpen. 2

3 Rammemodellen indeholder seks trin. Det første trin består af en introduktionen af støttemulighederne til alle unge og et opsøgende arbejde fra læsevejlederen. Dem der har særlige læse-skrivevanskeligheder opfordres til en vejledende samtale med læsevejlederen, hvor de kan høre mere om støttemulighederne. Hvis den unge er interesseret, tilbydes muligheden for at afprøve hjælpemidlerne og få yderligere vejledning. Oplever den unge, at hjælpemidlerne er gavnlige, får den unge mulighed for en mere grundig oplæring i brugen af hjælpemidlerne, samt udarbejdelsen af en individuel læseplan. Læseplanen skal dels sikre den unges adgang til hjælpemidlerne ved opstarten på uddannelse, dels sikre en god overgang fra brobygningsforløbet til den nye uddannelse, så den unges vanskeligheder kan tages hånd om i det videre forløb. Figuren nedenfor illustrerer modellens trin og sammenhæng i overblik. Støtte til personer med ordblindhed Der findes en række hjælpemidler målrettet personer med ordblindhed på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser som administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Den specialpædagogiske støtteordning. Den specialpædagogiske støtteordning (SPS) giver elever med funktionsnedsættelse, herunder ordblindhed, mulighed for at søge støtte til f.eks. studiematerialer, ithjælpemidler mv., så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse i lighed med andre elever. SPSordningen omfatter alene ordinær uddannelse og det er en forudsætning for at opnå støtte at eleven har et dokumenteret støttebehov. Støtten tager altid afsæt i den enkelte elevs behov, men STUK bevilger primært it-startpakker eller programpakker med tilhørende instruktion samt særligt tilrettelagte studiematerialer til ordblinde. De har endvidere mulighed for at få bevilget studiestøttetimer. n består typisk af timers støttetimer med en læsevejleder/underviser på den skole, eleven går på. I studiestøtten er der fokus på at udvikle strategier hos den unge, der understøtter opgaveskrivning, eksamensforberedelse og disponering under uddannelsen. It-startpakker og programpakker It-startpakker består af en pc med relevante læse- og skrivestøttende programmer, der kan hjælpe eleverne i form af talesyntese, ordforslagsprogrammer, scanneprogrammer med henblik på tekstbehandling og oplæsning og scannerpen, mens programpakker er den samme software til installering på elevens egen pc. STUK har en aftale med en fast leverandør om dette, der pt. er MV Nordic. STUK kan derudover bevilge lignende programmer til mobile løsninger, f.eks. ipads. (En fuld it-startpakke koster ca kr.). Studiematerialer Studiematerialerne er elektroniske fagbøger til personer, der ikke kan læse trykt tekst. Materialerne leveres af Nota, der er en enhed under Kulturministeriet (tidligere Dansk Blindebibliotek). Nota producerer både nyt materiale til den enkelte elev i form af fx lydbøger, e-bøger og hybridbøger og har derudover et bibliotek med undervisningsmateriale og skønlitterære bøger, der kan stilles til rådighed for alle med et dokumenteret læsehandicap. STUK bevilger typisk en ramme på 6000 kr. til studiematerialer pr. semester). 3

4 Figur 1. Model for læsevejledningsforløb på brobygning Løbende aktiviteter. Der tilknyttes en læsevejleder til brobygningsprojektet, som løbende giver nye unge i brobygningsforløb en fælles introduktion til læsevejledningsforløbet og de hjælpemidler, der står til rådighed. Læsevejlederen deltager også i normale undervisningstimer i klasselokalet med det formål at afdække om nogle elever har særlige behov. Læsevejlederen kan derudover se på de unges resultater i FVU-testen, der skal tages inden optag på brobygning, for at undersøge, om der er elever, der har særlige læse-skrivevanskeligheder. Hjælpemidler tilgængelige i klasselokalet. For at sikre en integreret og fleksibel læsevejledning skal de it-hjælpemidler, som indgår i forløbet, være tilgængelige i klasselokalet. Læsevejlederen og underviserne på brobygning bruger hjælpemidlerne i timerne, dels til at introducere eleverne til hjælpemidlerne med det formål at undersøge, hvem der kan have gavn af dem, dels til sidenhen at give de unge, som gerne vil anvende hjælpemidlerne på sigt, yderligere øvelse i at bruge dem. Guidet valg og vejledning. På baggrund af de opsøgende aktiviteter og introduktionen til læsevejledningsforløbet i klassen, kan læsevejlederen eller den unge selv foreslå en samtale, hvor de snakker mere om, hvilke udfordringer den unge oplever. På baggrund af samtalen vurderer læsevejlederen sammen med den unge, hvilke hjælpemidler og støttemuligheder der er relevante for den unge at prøve af. På samtalen afdækker læsevejlederen også, om det er relevant for den unge at tage en ordblindetest. Der arbejdes med muligheden for, at et af de udvalgte projekter afprøver et mere intensivt opsøgende arbejde i brobygningsforløbene end de andre. Fremfor blot at afholde samtaler med de unge, som viser interesse, og som læsevejlederen selv opsøger i undervisningen, inviteres og opfordres alle unge til en individuel samtale med læsevejlederen. Denne tilgang vil formentlig kunne opspore en gruppe af unge, der er tilbageholdende og ikke forventer, at systemet vil kunne hjælpe dem. Afprøvningen af de to forskellige tilgange til det opsøgende arbejde vil åbne for muligheden af at afdække betydningen af det opsøgende arbejde for projektets resultater. Afprøvning og oplæring. Det er den unge selv og den unges dialog med læsevejlederen, der står i centrum i denne rammemodel. Fordi målgruppen er bredt defineret, er det relevant at lade den unges læseplan bygge på en afprøvning og oplæring i hjælpemidlerne, hvor den unge selv finder ud 4

5 af, hvad der hjælper og giver mening. Erfaringerne fra ordblindeområdet viser, at anvendelsen af hjælpemidlerne i høj grad afhænger af de unges motivation for at udnytte dem, samt af oplæring og opfølgning, der kan hjælpe de unge til at gøre hjælpemidlerne en del af deres skolegang. Før læsevejlederen laver en læseplan med den unge, får den unge altså mulighed for at afprøve de hjælpemidler, der umiddelbart virker relevante, samt blive oplært i brugen af. Læseplan. Senest når den unge bliver optaget på et grundforløb, laver læsevejlederen og den unge en individuel læseplan. I planen beskrives hvilke af de fire elementer studiestøtte, Notas bibliotek, programpakke og it-pakke den unge har behov for. Planen beskriver også de vanskeligheder, den unge oplever, og hvad læsevejlederen og den unge tænker er den bedste strategi i forhold til håndteringen heraf i den unges videre uddannelsesforløb. Planen skal kunne fungere som afsæt for tre processer. Dels skal planen bruges til at give den unge adgang til de rette hjælpemidler og støttemuligheder fremefter, dvs. både studiestøtten og de øvrige elementer. Derudover skal den kunne indgå i den overdragelsesplan, som udarbejdes på brobygningsforløbet af den unges mentor. På den måde skal læseplanen sikre en god overdragelse fra brobygningsforløbet til skolen, således at den unges fremtidige undervisere og fastholdelsesmentor dels kender til den unges behov, dels ved hvilke hjælpemidler, den unge har til rådighed, og dermed kan understøtte den unge i at bruge dem. Planen sikrer også, at læsevejlederen på den nye uddannelse får et godt grundlag for at starte studiestøtten op med den unge, hvis studiestøtte er en del af planen. SPS. For de unge med ordblindhed udarbejdes der på lige fod en læseplan, ligesom at også denne gruppe unge indgår i oplæring og afprøvning. Den eneste forskel er, at der for unge med ordblindhed på tidspunktet, hvor de optages på uddannelsen, igangsættes en ansøgningsproces om SPS, således at deres fremadrettede støtte ikke er knyttet til brobygningsprojektet. Instruktion. Når læseplanen er på plads forsætter oplæring og vejledningen af den unge på brobygningsforløbet. Formålet er at gøre den unge så klar og velrustet som muligt, når den nye uddannelse starter. Dermed kan den unge koncentrere sig om uddannelsesstarten og de opgaver, det medfører, fremfor at skulle bruge energi på at lære nye hjælpemidler og støttemuligheder at kende. Samarbejde og opkvalificering. En væsentlig del af modellen er det tætte samarbejde mellem undervisere og læsevejleder. En del af implementeringen af modellen bør derfor være en opkvalificering af underviserne, så de er bekendte med hjælpemidlerne og kan understøtte de unges brug heraf. Forsøgsprojekt og finansiering Projektet iværksættes i første omgang som et mindre pilotprojekt i tilknytning til Puljen til udbredelse af brobygningsforløb. To brobygningsprojekter/erhvervsskoler udvælges efter ansøgning til at deltage i projektet. På baggrund af oplysningerne indsamlet på workshoppen den 4. oktober mellem STAR, STUK, Nota, EUD Læsevejlederforeningen og et brobygningsprojekt, har Deloitte estimeret omkostningerne ved den model, som er præsenteret i det ovenstående. I tabel 1 og tabel 2 ses det estimerede timeforbrug og de estimerede udgifter fra workshoppen. Derefter følger en samlet beregning af omkostninger. Tabel 1 Timeforbrug til læsevejledningsforløb Aktivitet Løbende aktiviteter Guidet valg og samtaler Afprøvning Oplæring Læseplan Timeforbrug 3,5 timer pr. uge 0,5 timer pr. ung 2 timer pr. hold 10 timer pr. ung 2,5 timer pr. ung 5

6 Tabel 2 Omkostninger ved hjælpemidler og studiestøtte Hjælpemiddel Adgang til Notas bibliotek Programpakke It-pakke Omkostning timer pr. ung Kr. 8,- pr. lån pr. ung Kr ,- pr. ung Kr ,- pr. ung Omkostningerne er beregnet for et forsøgsprojekt med tre brobygningsprojekter, hvoraf to projekter afholde vejledende samtaler med de unge, der selv melder sig, eller som læsevejlederen har opsøgt, mens et projekt driver en mere intensiv opsøgende aktivitet over for de unge, hvor alle opfordres til at tage en samtale. Der er i gennemsnit 200 elever på et brobygningsprojekt per år. De samlede estimerede omkostning for alle tre projekter er beregnet til at ligge mellem kr og Nedenfor ses estimatet fordelt på udgiftsposter for henholdsvis projekt med normal opsøgende aktivitet (tabel 3) og et projekt med intensiv opsøgende kontakt (tabel 4). Tabel 3 Udgifter for ét projekt med normalt opsøgende aktivitet Udgiftspost Forudsætninger/antagelser Estimeret omkostning Specifikt Generelt Læsevejledning 60 pct. af alle elever til samtale. 30 pct. fra samtaler får oplæring. Alle fra oplæring får læseplan kr. Timeløn for læsevejledning: 187 kr. 90 pct. med læseplan får studiestøtte 200 elever pr. projekt pr. år kr. Adgang til Notas bibliotek Alle med læseplan får adgang til Nota. 3 lån pr. ung 40 undervisningsuger Ca kr. pr. år. Programpakke 50 pct. med læseplan får programpakke kr. It-pakke 15 pct. af elever med læseplan får it-pakke 5 hold pr. år kr. I alt kr. Tabel 4 Udgifter for ét projekt med intensiv opsøgende aktivitet Udgiftspost Forudsætninger/antagelser Estimeret omkostning Specifikt Generelt Læsevejledning 100 pct. af alle elever til samtale. 25 pct. fra samtaler får oplæring. 100 pct. fra oplæring får læseplan kr. Timeløn for læsevejledning: 187 kr. 80 pct. med læseplan får studiestøtte 200 elever pr. projekt pr. år kr. Adgang til Notas bibliotek Alle med læseplan får adgang til Nota. 3 lån pr. ung 40 undervisningsuger kr. pr. år. Programpakke 50 pct. med læseplan får programpakke kr. It-pakke 10 pct. af elever med læseplan får it-pakke 5 hold pr. år kr. I alt kr. 6

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2013 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2012... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne

Ordblinde og it-konferencen SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne Ordblinde og it-konferencen SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne v/ Stina Kjær Madsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og Hannah Bruun Hjorth, VUC Roskilde Regelgrundlag for SPS

Læs mere

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 2014

Ordblinde og it-konferencen 2014 Ordblinde og it-konferencen 2014 Tema og perspektiver på konferencen Pædagogisk og teknologisk status i 2014 Grundskolen Ungdomsuddannelser Voksen og videregående uddannelser Digitale tilgængelige læremidler

Læs mere

Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne

Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne Tosprogskoordinator Et fastholdelsestiltag i uddannelserne Hvem? Astrid Bojesen, Fredericia-Vejle Marlene Troldtoft, Horsens Hvorfor? Målet med funktionen er at give tosprogede elever gode betingelser

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2011 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2010... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Spørgsmål og svar til Puljen til udbredelse af brobygningsforløb

Spørgsmål og svar til Puljen til udbredelse af brobygningsforløb F A Q 11. august 2016 og svar til Puljen til udbredelse af brobygningsforløb J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse LBI Generelt om puljen og muligheder for at ansøge 1. Kan erhvervsskoler og kommuner, der har

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Brobygning til uddannelse. 4. april 2016 1

Brobygning til uddannelse. 4. april 2016 1 Brobygning til uddannelse 4. april 2016 1 12 erhvervsskoler 44 kommuner Videnspilot i perioden 2013-2014: 12 erhvervsskoler har sammen med tnist Tietgenskolen Zealand Business College Viden Djurs Teknisk

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

SPS på DTU. Christina Busk Marner 3. juni 2014. På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job

SPS på DTU. Christina Busk Marner 3. juni 2014. På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job SPS på DTU Christina Busk Marner 3. juni 2014 På konferencen: Støt de unge med særlige behov på vejen til uddannelse og job 06-06-2014 SPS på DTU SPS-teamet på DTU Liza Schmidt, studievejleder og SPS-medarbejder,

Læs mere

Indsatser til inkluderende undervisning

Indsatser til inkluderende undervisning Revideret udgave september 2017 Indsatser til inkluderende undervisning Undervisningen bruger flere modaliteter: Ved at bruge flere modaliteter, kan de ordblinde elever benytte flere strategier til at

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Evaluering af støttemuligheder til elever og studerende med læse- og skrivevanskeligheder

Evaluering af støttemuligheder til elever og studerende med læse- og skrivevanskeligheder Evaluering af støttemuligheder til elever og studerende med læse- og skrivevanskeligheder Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Rapport 0Capacent 14.04.2010 Indhold Baggrund og formål 2-6 Undersøgelsesdesign

Læs mere

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Pædagogisk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Læseafdelingens årsrapport 2013. tendenser, udvikling og visioner

Læseafdelingens årsrapport 2013. tendenser, udvikling og visioner Læseafdelingens årsrapport 2013 tendenser, udvikling og visioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læseafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 3 Målgruppen i

Læs mere

SPS-ordningen på Th. Langs HF & VUC

SPS-ordningen på Th. Langs HF & VUC SPS-ordningen på Th. Langs HF & VUC Organisation: 1. SPS-ordningen - ekstern beskrivelse (bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelserne m.v.) 2. Forvaltningen

Læs mere

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion Sine Eggert Kontor for SPS og Fastholdelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Oversigt over sommerkurser

Oversigt over sommerkurser Sommerkurser 2017 Oversigt over sommerkurser Kursus Underviser Dato Kl Tilmeld 1. It for begyndere Trine Frederiksen 19/6-22/6 9:30-14:00 1/6 4 Side 2. Lyd og tryk på engelsk Søren Storm og Margretha Eyðfinnsdóttir

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB 1 KÆRE SKOLECHEFER, SKOLELEDERE, UU-VEJLEDERE Hver fjerde elev i 8. klasse er ikke uddannelsesparat. Disse elever har derfor dårligere forudsætninger for at afslutte

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over 2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Læsevejledning på ZBC

Læsevejledning på ZBC Læsevejledning på ZBC zealand business college Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 Læsevejlederens

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Læseafdelingens årsrapport 2012. tendenser, udvikling og visioner

Læseafdelingens årsrapport 2012. tendenser, udvikling og visioner Læseafdelingens årsrapport 2012 tendenser, udvikling og visioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Læseafdelingens arbejdsområder... 2 Økonomi og lovområder... 3 Målgruppen i

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Hvilke indsatsområder findes, herunder udredning, it-udstyr, studiestøtte etc. - hvor udbredte er de? Praksis på Aarhus Universitet

Hvilke indsatsområder findes, herunder udredning, it-udstyr, studiestøtte etc. - hvor udbredte er de? Praksis på Aarhus Universitet Beskrivelse af praksis for indsats ift. studerende med dysleksi på Aarhus Universitet til sammenligning med NorDys-netværkets svenske og finske universitet. Lovmæssige rammer & ansvarlige organisationer

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Elever i læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder forslag og anbefalinger til test og handlinger i grundskolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne, opdateret febr. 2014. Klassetrin Dagtilbud Bh.- klasse 1.- 2. klasse

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere