Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken"

Transkript

1 FINANSTILSYNET og DANMARKS NATIONALBANK Version 9.0 September 2014 Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken Indhold 1. Indledning Hjemmel Anvendelse Fortrolighed Generelle bestemmelser for indberetning Rapporteringspopulation Første indberetning Sidste indberetning Indberetningstidspunkt og -sted Erstatningsindberetninger Revisioner Opgørelsestidspunkt Beløbsangivelse og indberetningsvaluta Indberetningsskemaer og -frekvens Kontrolprocessen i Nationalbanken Formatkontroller Objektive kontroller Analytiske kontroller Opgørelsesmetoder og definitioner Værdiansættelse Beholdninger Transaktioner Resultatoplysningsposter Kupon- og udbyttebetalinger Omklassifikationer Korte positioner Midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer Valutaomregning Løbetidsfordeling Derivater Noterede/unoterede Fusioner og opsplitninger Angivelse af en fusion mellem to afdelinger i IFS... 16

2 Angivelse af en opsplitning af en afdeling over i to eller flere afdelinger i IFS Sidste indberetning Overførsel af balancen ved fusion eller opsplitning Ikke-værdipapirposter Værdipapirposter Medlemmernes formue STAT-ordbog Opbygning af indberetningsskemaer Kolonneskema Kolonne 1 Aktiv-/passivtype Kolonne 2 Land Kolonne 3 Valuta Kolonne 4 Sektor Kolonne 5 Branche Kolonne 6-9 Strømidentitet Kolonne 6 Beholdning primo måneden Kolonne 7 Nettotransaktioner Kolonne 8 Værdiændringer Kolonne 9 Beholdning ultimo måneden Kolonne 10 Optjente/skyldige renter og udbytter Rækkeskema Kolonner i skema QBA1 og QVP Kolonner i skema QBA3 og QRE1/YRE Kolonner i skema YRE Andre skemaer Beskrivelse af balanceposter Aktivposterne Indskud Værdipapirer ekskl. aktier Aktier og andre kapitalandele (ekskl. aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og pengemarkedsforeninger) Aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og pengemarkedsforeninger Finansielle derivater (aktivsiden) Ikke-finansielle aktiver (inkl. anlægsaktiver) Øvrige aktiver Passivposter Lån Medlemmernes formue Finansielle derivater (passivsiden) Øvrige passiver... 32

3 3 7. Beskrivelse af resultatopgørelsesposter Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Resultat af aktiviteter under afvikling Skat Beskrivelse af nøgletal og supplerende oplysninger Indre værdi pr. andel Udlodning pr. andel Årets afkast i procent Omkostningsprocent Sharpe ratio Active share Tracking error Gennemgang af indberetningsskemaerne Skema Masterdata Masterdata Afdelingsniveau Masterdata Forvaltningsselskabsniveau Månedlig stamdataindberetning Skema FON Stamdata for fonde og forvaltningsselskaber Skema Afd1 Identificerende afdelingsstamdata Skema Afd2 Beskrivende afdelingsstamdata Skema ISIN Afdelingens ISIN-koder Skema SE Afdelingens SE-/CVR-numre Skema INDFUS Indfusionerede afdelinger Månedlig indberetning Skema MBAF Medlemmernes formue i afdelinger uden ISIN-kode Skema MREP Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forb. med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende Kvartalsvis indberetning Skema QBA1 Balancetotaler Skema QBA2 Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue Skema QBA3 Tillæg og fradrag Skema QVP1 Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde Skema QVP2 Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde Skema QVP3 Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde Skema QVP4 Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier... 91

4 Skema QRE1 Resultatoplysninger Halvårlig indberetning PL skema 1 Investeringsforeninger, der følger indeks jf. LIF PL skema 2 Investeringsforeninger PL skema 3 Investeringsforeninger PL skema 4 Investeringsforeninger PL skema 5 Investeringsforeninger PL skema 6 Investeringsforeninger PL skema 7 Investeringsforeninger PL skema 8 Investeringsforeninger PL skema 9 Investeringsforeninger PL skema 10 alle afdelinger med tilknyttede andelsklasser med klassespecifikke aktiver PL skema 11 alle afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser som har klassespecifikke afledte instrumenter Årlig indberetning Skema YRE1 Resultatoplysninger Skema YRE2 Administrationsomkostninger Skema YDIV Nøgletal og supplerende oplysninger Bilag Bilag 1 Sektorkoder Bilag 2 Brancheklassifikation Bilag 3 ISO-lande- og -møntkoder Bilag 4 Koder for internationale organisationer Bilag 5 Vejledning til behandling af derivater Bilag 6 Eksempler på indberetning af skemaerne PL10 og PL11 i IFP-indberetningen

5 5 1. Indledning Nationalbanken og Finanstilsynet har udarbejdet en fælles indberetning for danske UCITS 1 og alternative investeringsfonde (herefter samlet refereret til som fonde), der dækker både Nationalbankens og Finanstilsynets krav, med henblik på at minimere samfundets samlede byrde forbundet med indsamling af oplysninger fra fondene. Formålet med indsamlingen er henholdsvis Nationalbankens statistikproduktion, herunder ECBs forordning, og Finanstilsynets tilsyn på området, herunder Finanstilsynets statistikforpligtelser Hjemmel Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens 14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger indenfor dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område Anvendelse Nationalbanken anvender de indsamlede oplysninger til at producere og offentliggøre statistik. De anvendes også i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område. Oplysningerne sendes til ECB (herunder European Systemic Risk Board (ESRB)) og andre institutioner, som Nationalbanken skal indberette til. Finanstilsynet anvender oplysningerne til tilsynsformål på afdelingsniveau samt statistikproduktion Fortrolighed De indberettede oplysninger behandles fortroligt, således at institutspecifikke oplysninger ikke misbruges eller kommer uvedkommende i hænde. 1 Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. I Danmark er danske UCITS en samlet betegnelse for investeringsforeninger, SIKAV er (Selskaber for Investering med KApital, der er Variabel) og værdipapirfonde.

6 6 2. Generelle bestemmelser for indberetning 2.1. Rapporteringspopulation Rapporteringspopulationen udgøres af afdelinger under: 1. Danske UCITS jf. gældende lov om investeringsforeninger mv. 2. Danske alternative investeringsfonde, der er forvaltet af forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse jf. gældende lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Fonde uden underafdelinger har i indberetningssammenhæng pr. definition én afdeling, der svarer til fonden. De indberetningspligtige afdelinger kan vælge at lade en tredje part, fx et investeringsforvaltningsselskab eller en forvalter af alternative investeringsfonde, foretage indberetning på fondens vegne, dog uden at fondens indberetningspligt og -ansvar bortfalder. Indberetningen skal altid foretages på afdelingsniveau. Populationen ses også skitseret i figuren nedenfor, hvor det er forsøgt illustreret, at fonde uden underafdelinger pr. definition har én afdeling. ILLUSTRATION AF POPULATIONEN 2.2. Første indberetning En afdeling, der er omfattet af ovennævnte rapporteringspopulation, indgår i populationen fra og med den måned, hvor afdelingens emissionsperiode starter Sidste indberetning Hvis en afdeling ophører, fx som følge af fusion eller opsplitning, skal det angives i skemasættet IFS (stamdataindberetningen) på skema Afd1 i måneden, hvor ophøret finder sted. Skemasættet IFM skal indberettes i måneden,

7 7 hvor ophøret finder sted, og skemasættet IFQ i kvartalsmåneden efter ophøret (kan være måneden, hvor ophøret finder sted, hvis dette er en kvartalsmåned). Skemasættende IFP og IFY skal ikke indberettes efter at ophør har fundet sted Indberetningstidspunkt og -sted Indberetningen sendes til Nationalbanken, som indsamler data på vegne af både Nationalbanken og Finanstilsynet. Månedlige indberetninger af stamdata skal være Nationalbanken i hænde senest 2. bankdag kl. 13:00. Månedlige og kvartalsvise indberetninger af balance- og regnskabsdata skal være Nationalbanken i hænde senest 8. bankdag kl efter udløbet af den pågældende indberetningsperiode. De halvårlige og årlige indberetninger skal være Nationalbanken i hænde senest henholdsvis ultimo august og ultimo februar. Indberetningen foretages elektronisk Erstatningsindberetninger Erstatningsindberetninger som følge af forespørgsler, der er blevet kommunikeret til afdelingen/indberetteren inden kl , skal være Nationalbanken i hænde senest den efterfølgende bankdag kl Bemærk, at hele skemasættet, IFS, IFM, IFQ, IFP eller IFY, af tekniske årsager skal medsendes ved erstatningsindberetninger, også selv om rettelserne kun vedrører ét eller flere skemaer i det pågældende skemasæt Revisioner Revisioner, der vedrører foregående perioder, skal kun indberettes, såfremt den enkelte revision overstiger enten 1 mio.kr. eller 1 pct. af den pågældende post. Revisionen skal ledsages af en kort forklaring Opgørelsestidspunkt Balancedagen er den sidste bankdag i referenceperioden. Ved indberetning af markedsværdier benyttes dermed periodens slutkurser, som opgøres første bankdag i den efterfølgende indberetningsperiode. Indgåede forretninger medtages i balancen opgjort på handelsdagen Beløbsangivelse og indberetningsvaluta Alle beløb i skemaerne indberettes i DKK eller EUR 1.000, medmindre andet er anført. Alle skemaerne skal udfyldes i samme valuta Indberetningsskemaer og -frekvens Der er fem skemasæt. Ét til månedlig stamdataindberetning, et til månedlig indberetning, ét til kvartalsvis indberetning, ét til halvårlig indberetning og ét til årlig indberetning. Ikke alle afdelinger skal indberette alle skemaer, jf. tabel 1. INDBERETNINGSFREKVENS OG POPULATION Tabel 1

8 8 Skemasæt Frekvens Population IFS Månedlig stamdataindberetning Alle forvaltningsselskaber IFM Månedlig indberetning Alle afdelinger(ikke nødvendigvis alle skemaer) IFQ Kvartalsvis indberetning Alle afdelinger(ikke nødvendigvis alle skemaer) IFP Halvårlig indberetning Kun UCITS afdelinger IFY Årlig indberetning Kun UCITS afdelinger I tabel 2 er vist en oversigt over samtlige indberetningsskemaer, der er omfattet af de fem skemasæt, med angivelse af, hvilke afdelinger der skal indberette hvilke skemaer, samt med hvilken frekvens og indberetningsfrist. Indberetningsfristen er opgjort som tiden efter referenceperiodens udløb. INDBERETNINGSSKEMAER Tabel 2 Skema Betegnelse Månedlig IFS FOR Stamdata for forening og forvaltnings- /administrationsselskab Frekvens Population Indberetningsfrist M A 2. bankdag Afd1 Identificerende afdelingsstamdata M A 2. bankdag Afd2 Beskrivende afdelingsstamdata M A 2. bankdag ISIN Afdelingens ISIN-koder M A 2. bankdag SE Afdelingens SE-/CVR-numre M A 2. bankdag INDFUS Indfusionerede afdelinger M A 2. bankdag Andels delsklasser Afdelingers andelsklasser M A 2. bankdag Månedlig IFM MBAF Medlemmernes formue i afdelinger uden ISIN-kode M I 8. bankdag MREP Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende M A 8. bankdag Kvartalsvis IFQ QBA1 Balancetotaler K A 8. bankdag QBA2 Detaljeret balance ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue K A 8. bankdag QBA3 Tillæg og fradrag K C 8. bankdag QVP1 Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde K D 8. bankdag QVP2 Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde K A 8. bankdag QVP3 Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde K U 8. bankdag QVP4 Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier K A 8. bankdag QRE1 Resultatoplysninger K A 8. bankdag Halvårlig IFP PL1-11 Placeringsskemaer H C Ultimo feb. og aug. Årlig IFY YRE1 Resultatoplysninger Å C Ultimo feb. YRE2 Administrationsomkostninger Å C Ultimo feb. YDIV Nøgletal og supplerende oplysninger Å C Ultimo feb. Frekvens: M = Månedlig K = Kvartalsvis H = Halvårlig Å = Årlig Population: A = Alle I = Afdelinger uden ISIN-kode C = UCITS afdelinger D = Afdelinger med værdipapirer i dansk depot U = Afdelinger med værdipapirer i udenlandsk depot

9 9 3. Kontrolprocessen i Nationalbanken Nationalbankens kontrolproces, jf. figuren i boks 1.3, begynder, når en indberetning modtages i STINA. For at det kan ske, skal følgende tre variable på Stamdata-skemaet være angivet korrekt: Registreringsnummer Indberetningsperiode Løbenr. Hvis registreringsnummeret ikke er kendt af Nationalbanken, indberetningsperioden endnu ikke er aktiv, eller løbenummeret ikke er korrekt angivet, vil indberetningen blive afvist af STINA med besked herom. Den indberettende afdeling retter en eller flere af de tre variable og sender indberetningen igen. Efter at indberetningen er modtaget af STINA, udføres tre typer af kontroller (format-, objektive og analytiske kontroller), der alle kan medføre krav om, at afdelingen sender en erstatningsindberetning, hvor fejlene er rettet og udslag, der ikke skyldes fejl, er kommenteret. Bemærk, at indberetningen først betragtes som indberettet til Nationalbanken, når det første kontroltjek, formatkontroller, ikke medfører fejl. Det vil også sige, at objektive og analytiske kontroller ikke kan udføres, før eventuelle formatfejl er rettet. Nedenfor er de tre kontroltyper: formatkontroller, objektive kontroller og analytiske kontroller kort beskrevet. KONTROLPROCESSEN Boks Formatkontroller Når en indberetning er modtaget af STINA, foretages der som det første en række formatkontroller, fx at der ikke skrives tekst i datafelter, og at datoer er angivet korrekt. Ved fejl modtager den indberettende afdeling besked, straks indberetningen forsøges sendt. Instituttet retter fejlene og sender indberetningen igen.

10 Objektive kontroller Når indberetningen er modtaget af Nationalbanken, udføres en række objektive kontroller. De er defineret som et sandt eller falsk udsagn, hvorfor alle fejl skal rettes. Der er for hver objektiv kontrol defineret en bagatelgrænse, så fx afrundinger ikke resulterer i fejludslag. Kontrollerne omfatter fx aktiver lig med passiver, overholdelse af strømidentiteten (primo plus månedens bevægelser er lig med ultimo) og primo er lig med ultimo i foregående periode. Ved fejl modtager den indberettende afdeling besked, sædvanligvis kort tid efter indsendelse. Instituttet retter fejlene og sender en erstatningsindberetning Analytiske kontroller Efter at de objektive kontroller er udført på indberetningen, udføres der analytiske kontroller. Udslag fra disse kontroller er ikke nødvendigvis fejl, og derfor skal de vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, som tager stilling til, om udslaget kræver stillingtagen af den indberettende afdeling. Hvis udslaget skyldes en fejlindberetning, skal afdelingen sende en erstatningsindberetning. Hvis det ikke er en fejl, skal afdelingen give en forklaring på udviklingen. Da udslag fra analytiske kontroller skal vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, er det ikke muligt at angive, hvornår afdelingen kan forvente at få besked om eventuelle udslag. Det kan derfor ske i perioden, fra Nationalbanken har modtaget indberetningen, og til Nationalbanken offentliggør data. Bemærk, at Nationalbanken også kan stille spørgsmål til indberetninger efter, at data er offentliggjort. Hvis en sådan korrespondance fører til krav om ny indberetning, er der tale om revisioner, jf. afsnit 2.6.

11 11 4. Opgørelsesmetoder og definitioner 4.1. Værdiansættelse Beholdninger Generelle opgørelsesmetoder og definitioner tager udgangspunkt i den europæiske nationalregnskabsmanual, ENS2010, og Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Værdiansættelse af aktiv- og passivposter skal tage udgangspunkt i aktuelle markedspriser (dagsværdi) ultimo indberetningsperioden, medmindre andet er nævnt. Per definition er primobeholdningen lig ultimobeholdningen for foregående periode. For værdipapirer er det tilladt at bruge enten lukkekurser eller gennemsnitskurs ved lukketid. Hvor markedspriser ikke objektivt kan fastsættes, fx i forbindelse med unoterede aktiver og passiver, anvendes bedste estimat for markedsværdien. For nedenstående poster gælder desuden følgende: Indskud (jf. boks 11) og lån (jf. boks 18) opgøres efter Finanstilsynets værdiansættelsesprincipper, dvs. til markedsværdi. Dog opgøres variabelt forrentede tilgodehavender/forpligtelser efter første indregning til amortiseret kostpris. Værdipapirer ekskl. aktier (jf. boks 12) værdiansættes til markedsværdi, dvs. inkl. vedhængende rente (dirty prices). Medlemmernes formue (jf. boks 19) opgøres til indre værdi Transaktioner Transaktioner registreres på handelsdagen. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end afdelingens indberetningsvaluta, omregnes til denne efter valutakursen på transaktionsdagen. Transaktioner opgøres til den værdi, som transaktionen er foretaget til ekskl. gebyrer (handelsomkostninger), provisioner, kommissioner og lignende betalinger for tjenester ydet i forbindelse med transaktionen. Desuden gælder følgende: Værdipapirer ekskl. aktier. For værdipapirer ekskl. aktier registreres emissioner til emissionskursen. Når værdipapirer markedsføres af udstederne gennem tegningsgaranter eller andre mellemmænd og derefter sælges til højere priser til de endelige investorer, er det de værdier, der betales af investorerne, som skal registreres. Investering i papirer i omløb på det sekundære marked registreres til børskursen eller markedsværdien. Transaktionerne opgøres i dirty prices, dvs. inkl. vedhængende rente i forbindelse med køb og salg. Køb/salg af vedhængende rente indberettes tillige særskilt. Aktier og andre kapitalandele. For aktier og andre kapitalandelsbeviser gælder det, at nye aktier registreres til emissionskurs/markedsværdi. Dette

12 12 indebærer bl.a., at erhvervelsen af fondsaktier, hvor emissionskursen/markedsværdien er lig 0, ikke skal medtages som en finansiel transaktion. Transaktioner i aktier i omløb registreres til transaktionsværdien. Udbytteaktier værdiansættes ud fra det udbytte, emittenten har foreslået. Transaktionsværdien af andre kapitalandele er lig med de midler, der overføres til selskaber eller kvasi-selskaber af disses ejere. Andele i investerings- og pengemarkedsforeninger. Transaktioner i andele i bevisudstedende afdelinger omfatter periodens nettokøb af andele opgjort til markedsværdi. Transaktioner i andele i kontoførende afdelinger omfatter periodens nettoindskud, dvs. nye indskud foretaget af foreningen/afdelingen minus udtræk foretaget af afdelingen. Medlemmernes formue. Transaktionerne i medlemmernes formue omfatter for bevisudstedende afdelinger periodens emissioner fratrukket periodens indløsninger opgjort til markedsværdi, som er lig den indre værdi. Transaktioner for kontoførende afdelinger omfatter periodens nye indskud foretaget af medlemmerne minus udtræk foretaget af medlemmerne Resultatoplysningsposter Værdiansættelse af posterne i resultatopgørelsen skal ske i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger. I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue: 1. Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger. 2. Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling eller indberetningsvaluta og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes Kupon- og udbyttebetalinger I boks 2 og 3 er beskrevet, hvorledes kupon- og udbyttebetalinger skal indberettes. For obligationer registreres ændringer, der kan relateres til kuponbetalinger, som transaktioner, mens ændringer relateret til udbyttebetalinger for aktier angives som værdiændringer.

13 13 BEHANDLING AF KUPONBETALINGER Boks 2 I periode t 0 ejer afdelingen værdipapirer ekskl. aktier til en værdi af 100. I takt med at der optjenes vedhængende renter, stiger beholdningen af værdipapirer ekskl. aktier (med 5 pct. mellem t 0 og t 1). Stigningen i beholdningen som følge af de optjente renter registreres som en positiv transaktion, der også er reflekteret i medlemmernes formue. Aktiver t 1 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Værdipapirer ekskl. aktier Passiver Medlemmernes formue I periode 2 optjener afdelingen ligeledes vedhængende renter på 5, hvilket registreres som en positiv transaktion i værdipapirer ekskl. aktier og medlemmernes formue. Ultimo perioden modtager afdelingen kuponbetaling, svarende til de samlede optjente vedhængende renter på 10, hvorved beholdningen af værdipapirer ekskl. aktier falder til 100. Kuponbetalingen registreres som en positiv transaktion på 10 under indskud og negativ transaktion på -10 under værdipapirer ekskl. aktier (som derved samlet bliver -5). Aktiver t 2 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Inskud Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Værdipapirer ekskl. aktier Passiver Medlemmernes formue Bemærk at kolonnen Periodens optjente renter/udbytter kun udfyldes for værdipapirer ekskl. aktier og ikke for indskud, da kuponudbetalingen relaterer sig til posten værdipapirer ekskl. aktier. Hvis afdelingen i periode t 3 udlodder kuponbetalingen til afdelingens medlemmer, registreres det som en negativ transaktion i medlemmernes formue og en tilsvarende negativ transaktion på aktivsiden under indskud: Aktiver t 3 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Inskud Værdipapirer ekskl. aktier Passiver Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Medlemmernes formue

14 14 BEHANDLING AF UDBYTTER Boks 3 I periode t 0 ejer afdelingen 10 aktier til en værdi af 10 stykket. I perioden fra t 0 til t 1 stiger værdien af aktierne til 10,5 stykket som følge af akkumulerede ikke-udbetalte overskud. Da stigningen skyldes akkumulerede ikke-udbetalte overskud, registreres stigningen i værdien af aktierne som en værdiændring (som følge af forventninger til dividendeudbetaling): Aktiver t 1 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Aktier og andre kapitalandele Passiver Medlemmernes formue Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Hvis afdelingen i periode t 2 modtager udbytter på 5 fra beholdningen af aktier (0,5 pr. aktie), stiger indskud med 5, og beholdningen af aktier og andre kapitalandele falder til 100. Faldet i værdien af aktierne som følge af udbyttebetalingen registreres som en værdiændring under aktier og andre kapitalandele og tilsvarende på passivsiden under medlemmernes formue. Udbetalingen af udbytter i kontanter registreres som en transaktion under indskud, der overføres til medlemmerne af afdelingen som en reinvestering i medlemmernes formue. De nævnte registreringer ses nedenfor. Aktiver t 2 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Indskud Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Aktier og andre kapitalandele Passiver Medlemmernes formue Hvis afdelingen i periode t 3 udlodder udbyttebetalingen til afdelingens medlemmer, registreres det som en negativ transaktion i medlemmernes formue og en tilsvarende negativ transaktion på aktivsiden under indskud: Aktiver t 3 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Indskud Aktier og andre kapitalandele Passiver Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Medlemmernes formue Omklassifikationer Hvis der sker et skifte i modpartens/udstederens lande-, valuta-, sektor- eller branchekode, skal både den gamle og nye kode indberettes på to forskellige linjer. I én linje indberettes en nedgang i beholdningen med den gamle kode og i en anden linje indberettes en tilsvarende stigning i beholdningen med den nye kode. Nedgangen og stigningen registreres hverken som en transaktion eller værdiændring, men blot som en ændring i ultimobeholdningen, da der er tale om en omklassifikation Korte positioner Korte positioner i et aktiv skal føres som en reduktion af den pågældende aktivpost. Reduktionen angives som en negativ transaktion. Beholdningen af den pågældende aktivpost kan derfor blive negativ.

15 Midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer Hvis en afdeling midlertidigt overdrager værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån eller lignende, skal værdipapirerne forblive i afdelingens balance. Eksempler på sådanne forretninger er givet i boks 35. De modtagne beløb for midlertidigt overdragne værdipapirer registreres på aktivsiden under indskud og på passivsiden som gæld til erhververen under lån. Er afdelingen modtager af værdipapirer, føres beløbet for de midlertidigt modtagne værdipapirer som en fordring på overdrageren under aktivposten Indskud, men værdipapirerne medtages ikke i afdelingens balance. Disse forretninger skal desuden indberettes separat på skema MREP i de tilfælde, hvor afdelingen anvender dansk depot og modparten i de ovennævnte transaktionstyper er udlænding. Ved videresalg af værdipapirer erhvervet via sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån eller lignende forretninger, skal salget føres som en reduktion af den pågældende aktivpost Valutaomregning Balanceposter i en anden valuta end indberetningsvalutaen (DKK eller EUR) omregnes til denne efter kursen for valutaen på balancedagen. Resultatoplysningsposter og transaktioner i en anden valuta end indberetningsvalutaen omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen. Som valutakurs anvendes GMT-kursen for valutaen på balancedagen. For valutaer, hvor der ikke offentliggøres en kurs, anvendes en bedst skønnet kurs Løbetidsfordeling Ved fordeling af balanceposter på løbetid benyttes oprindelig løbetid som kriterium. Den oprindelige løbetid for et finansielt instrument er tidsrummet fra oprettelsen heraf til forfaldstidspunktet, før hvilket det pågældende finansielle instrument ikke normalt kan indfries, eller hvor dette kun kan ske mod betaling af et rentetillæg og/eller et gebyr Derivater Derivater opgøres på balancen på bruttobasis. Individuelle derivataftaler med positive bruttomarkedsværdier registreres på balancens aktivside, og derivataftaler med negative bruttomarkedsværdier registreres på passivsiden. Derivater skal opdeles på henholdsvis Optioner og Derivater andre end optioner. Som hjælp til opdelingen er der i boks 4 en definition af optioner. Der henvises desuden til CFI-listen (Classification of Financial Instruments), jf. ISO standarden.

16 16 OPTION Boks 4 En option er en kontrakt mellem to parter, som giver erhververen en ret, men ikke en pligt til at købe eller sælge et givent underliggende aktiv, ofte et værdipapir, til en bestemt pris på en på forhånd aftalt dato eller inden for en på forhånd aftalt tidsperiode. Overordnet set skal transaktioner og værdiændringer, der påvirker værdien af beholdningen, indberettes. Betaling af provision og gebyr mv. eller sikkerhedsstillelse skal ikke indberettes som transaktioner på skemaerne. Beholdningen skal opgøres til markedsværdi (dagsværdi), dvs. typisk en tilbagediskonteret fremtidig betalingsstrøm på kontrakten, mens transaktionerne blot skal indberettes som de faktiske betalinger. Gevinster og tab på det samme derivat i samme indberetningsperiode kan angives som en nettogevinst (-tab). Se Bilag 6 for uddybende forklaring og eksempler Noterede/unoterede På en række skemaer skal angives beholdninger af henholdsvis noterede og unoterede værdipapirer. Opdelingen skal følge definitionen i boks 5. NOTEREDE/UNOTEREDE VÆRDIPAPIRER Boks 5 Inden for EU Et værdipapir betragtes som noteret, hvis det er optaget til handel på et EU-reguleret marked, jf. gældende bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel mv. Værdipapirer, der er optaget til handel på et ikke-reguleret marked, samt værdipapirer, der ikke er optaget til handel, kategoriseres som unoterede. Regulerede markeder i Danmark er OMX og Dansk AMP, mens First North er et eksempel på et ikke-reguleret marked. Uden for EU Værdipapirer optaget til handel på en børs uden for EU betragtes som noterede. Værdipapirer, som er optaget til handel på en markedsplads uden for EU, der ikke kan kategoriseres som en børs, samt værdipapirer, der ikke er optaget til handel, kategoriseres som unoterede Fusioner og opsplitninger Fusioner og opsplitninger skal angives i den månedlige stamdataindberetning for alle de involverede afdelinger. Nedenfor er eksempler på, hvordan en fusion og en opsplitning skal indberettes i skemasættet IFS Angivelse af en fusion mellem to afdelinger i IFS Ophørende afdeling A er bevisudstedende med reg.nr Fortsættende afdeling B er bevisudstedende med reg.nr I boks 6 er illustreret, hvad der skal indberettes for henholdsvis afdeling A og B i IFS i relation til fusionen:

17 17 INDBERETNING AF IFS, DER RELATERER SIG TIL FUSIONEN Boks 6 Skema Kolonne Afdelings reg.nr. Fusioneret over i (reg.nr.) Afd1 Lukkedato Kontoførende/ bevisudstedende Afdeling A YYYYMMDD B Afdeling B B Skema ISIN Kolonne Afdelings reg.nr. ISIN-koder Afdeling A DK Afdeling B DK Skema SE Kolonne Afdelings reg.nr. SE-/CVR-numre Afdeling A Afdeling B Skema Kolonne INDFUS Indfusionerede Afdelings reg.nr. afdelingers reg.nr. Afdeling B Afdeling A indberetter, at den er fusioneret over i afdeling B i kolonnen "fusioneret over i" på skema Afd1. Afdeling A's ISIN-kode og SE-nr. forbliver hos afdeling A i perioden, hvor fusionen finder sted, dvs. afdelingen indberetter blot sin ISIN-kode og sit SE-nr. som hidtil i den sidste indberetning. Afdeling B indberetter desuden, at afdeling A er indfusioneret på skema INDFUS Angivelse af en opsplitning af en afdeling over i to eller flere afdelinger i IFS Opsplittet afdeling A er bevisudstedende med reg.nr Fortsættende er afdeling B, der er bevisudstedende med reg.nr , og afdeling C, der er bevisudstedende med reg.nr i boks 7 er illustreret, hvad henholdsvis afdeling A, B og C skal indberette i IFS i relation til opsplitningen:

18 18 INDBERETNING AF IFS, DER RELATERE SIG TIL OPSPLITNING Boks 7 Skema Afd1 Kolonne Afdelings reg.nr. Fusioneret over i (reg.nr.) Lukkedato Kontoførende/ bevisudstedende Afdeling A YYYYMMDD B Afdeling A YYYYMMDD B Afdeling B B Afdeling C B Skema ISIN Kolonne Afdelings reg.nr. ISIN-koder Afdeling A DK Afdeling B DK Afdeling C DK Skema SE Kolonne Afdelings reg.nr. SE-/CVR-numre Afdeling A Afdeling B Afdeling C Skema Kolonne INDFUS Indfusionerede afdelingers Afdelings reg.nr. reg.nr. Afdeling B Afdeling C Afdeling A indberetter, at den er opsplittet over i henholdsvis B og C ved på to linjer at angive henholdsvis B og C's reg.numre i kolonnen "fusioneret over i". Afdeling A's ISIN-kode og SE-nr. forbliver hos afdeling A i perioden, hvor fusionen finder sted, dvs. afdelingen indberetter blot sin ISINkode og sit SE-nr. som hidtil. Da det er en opsplitning over i to afdelinger, indberetter både afdeling B og C, at afdeling A er indfusioneret på skema INDFUS Sidste indberetning Se afsnit Overførsel af balancen ved fusion eller opsplitning Ved en fusion/opsplitning overføres den ophørende afdelings balance til den eller de fortsættende afdelinger. Hvordan overførslen registreres og indberettes afhænger af balanceposten Ikke-værdipapirposter For ikke-værdipapirposter indberetter den ophørende afdeling en balance, der går i nul, på skema QBA1 og QBA2. På QBA2 indberettes desuden bevægelserne fra foregående periode som nettotransaktioner (og eventuelt værdiændringer). Den eller de fortsættende afdelinger indberetter overførs-

19 19 len som en stigning i balancen for de pågældende balanceposter på QBA1 og QBA2. Stigningen registreres som en positiv nettotransaktion på QBA Værdipapirposter For værdipapirposter indberetter den ophørende afdeling en balance, der går i nul, på skema QBA1, mens den eller de fortsættende afdelinger indberetter en tilsvarende stigning på QBA1. Desuden indberetter den ophørende afdeling en værdipapirbeholdning der går i nul på skema QVP1 eller QVP3, alt efter om afdelingen anvender dansk eller udenlandsk depotbank. Bevægelserne fra foregående periode registreres som nettotransaktioner (og eventuelt værdiændringer). Tilsvarende indberetter den fortsættende afdeling en stigning i ultimobeholdningen på QVP1 eller QVP3. Stigningen som følge af fusionen/opsplitningen registreres som nettotransaktioner Medlemmernes formue For medlemmernes formue indberetter den ophørende afdeling en balance, der går i nul, på skema QBA1, mens den eller de fortsættende afdelinger indberetter en tilsvarende stigning på QBA1. Hvis de involverede afdelinger er bevisudstedende, skal de ikke indberette yderligere vedrørende medlemmernes formue. Hvis den ophørende afdelinger er kontoførende, indberettes der en formue, der går i nul, på skema MBAF. Bevægelserne fra foregående periode registreres som tilbagekøb (og eventuelt salg eller værdiændringer). Tilsvarende hvis den eller de fortsættende afdelinger er kontoførende, indberettes en stigning i ultimobeholdningen på MBAF. Stigningen som følge af fusionen/opsplitningen registreres som salg STAT-ordbog For yderligere forklaringer og beskrivelser af diverse økonomisk-statistiske begreber, henvises der til STAT-ordbogen udarbejdet af Statistisk Afdeling i Nationalbanken. Ordbogen kan findes på Nationalbankens websted via følgende link

20 20 5. Opbygning af indberetningsskemaer Indberetningsskemaerne kan deles op i tre kategorier, henholdsvis kolonneskemaer, rækkeskemaer og andre skemaer. Tabel 3 nedenfor giver en oversigt over opdelingen. Skemasættet IFS er udeladt nedenfor, men er uddybet i detaljer i afsnit 9.4. KATEGORISERING AF INDBERETNINGSSKEMAERNE Tabel 3 Skema Månedlig IFM Betegnelse Kolonneskema MBAF Medlemmernes formue i afdelinger uden ISIN-kode x Rækkeskema Andre MREP Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende x Kvartalsvis IFQ QBA1 Balancetotaler x QBA2 Detaljeret balance ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue QBA3 Tillæg og fradrag x x QVP1 Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde x QVP2 Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde x QVP3 Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde x QVP4 Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier x QRE1 Resultatoplysninger x Halvårlig IFP PL1-PL11 Placeringsskemaer 1-11 x Årlig IFY YRE1 Resultatoplysninger x YRE2 Administrationsomkostninger x YDIV Nøgletal og supplerende oplysninger x Generelt for alle skemaerne gælder følgende farvekoder: Blå felter Felterne indeholder information om, hvilke oplysninger der skal posteres i den pågældende kolonne eller på den pågældende linje. Hvide felter De hvide felter skal altid udfyldes, hvis indberetteren har relevante tal for det pågældende felt. Grå felter De mørkegrå felter skal aldrig udfyldes. Det skyldes enten, at Nationalbanken kan hente oplysningerne fra andre kilder, at Nationalbanken selv kan beregne tallet, eller at Nationalbanken har vurderet, at omkostningerne ved at skulle afgive de pågældende oplysninger er for store. Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte skematyper.

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 5. marts 2015 9. januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2.

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere