Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken"

Transkript

1 FINANSTILSYNET og DANMARKS NATIONALBANK Version 9.0 September 2014 Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeningssektoren til Finanstilsynet og Nationalbanken Indhold 1. Indledning Hjemmel Anvendelse Fortrolighed Generelle bestemmelser for indberetning Rapporteringspopulation Første indberetning Sidste indberetning Indberetningstidspunkt og -sted Erstatningsindberetninger Revisioner Opgørelsestidspunkt Beløbsangivelse og indberetningsvaluta Indberetningsskemaer og -frekvens Kontrolprocessen i Nationalbanken Formatkontroller Objektive kontroller Analytiske kontroller Opgørelsesmetoder og definitioner Værdiansættelse Beholdninger Transaktioner Resultatoplysningsposter Kupon- og udbyttebetalinger Omklassifikationer Korte positioner Midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer Valutaomregning Løbetidsfordeling Derivater Noterede/unoterede Fusioner og opsplitninger Angivelse af en fusion mellem to afdelinger i IFS... 16

2 Angivelse af en opsplitning af en afdeling over i to eller flere afdelinger i IFS Sidste indberetning Overførsel af balancen ved fusion eller opsplitning Ikke-værdipapirposter Værdipapirposter Medlemmernes formue STAT-ordbog Opbygning af indberetningsskemaer Kolonneskema Kolonne 1 Aktiv-/passivtype Kolonne 2 Land Kolonne 3 Valuta Kolonne 4 Sektor Kolonne 5 Branche Kolonne 6-9 Strømidentitet Kolonne 6 Beholdning primo måneden Kolonne 7 Nettotransaktioner Kolonne 8 Værdiændringer Kolonne 9 Beholdning ultimo måneden Kolonne 10 Optjente/skyldige renter og udbytter Rækkeskema Kolonner i skema QBA1 og QVP Kolonner i skema QBA3 og QRE1/YRE Kolonner i skema YRE Andre skemaer Beskrivelse af balanceposter Aktivposterne Indskud Værdipapirer ekskl. aktier Aktier og andre kapitalandele (ekskl. aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og pengemarkedsforeninger) Aktier/andele i investeringsforeninger, specialforeninger mv. og pengemarkedsforeninger Finansielle derivater (aktivsiden) Ikke-finansielle aktiver (inkl. anlægsaktiver) Øvrige aktiver Passivposter Lån Medlemmernes formue Finansielle derivater (passivsiden) Øvrige passiver... 32

3 3 7. Beskrivelse af resultatopgørelsesposter Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Resultat af aktiviteter under afvikling Skat Beskrivelse af nøgletal og supplerende oplysninger Indre værdi pr. andel Udlodning pr. andel Årets afkast i procent Omkostningsprocent Sharpe ratio Active share Tracking error Gennemgang af indberetningsskemaerne Skema Masterdata Masterdata Afdelingsniveau Masterdata Forvaltningsselskabsniveau Månedlig stamdataindberetning Skema FON Stamdata for fonde og forvaltningsselskaber Skema Afd1 Identificerende afdelingsstamdata Skema Afd2 Beskrivende afdelingsstamdata Skema ISIN Afdelingens ISIN-koder Skema SE Afdelingens SE-/CVR-numre Skema INDFUS Indfusionerede afdelinger Månedlig indberetning Skema MBAF Medlemmernes formue i afdelinger uden ISIN-kode Skema MREP Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forb. med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende Kvartalsvis indberetning Skema QBA1 Balancetotaler Skema QBA2 Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue Skema QBA3 Tillæg og fradrag Skema QVP1 Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde Skema QVP2 Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde Skema QVP3 Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde Skema QVP4 Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier... 91

4 Skema QRE1 Resultatoplysninger Halvårlig indberetning PL skema 1 Investeringsforeninger, der følger indeks jf. LIF PL skema 2 Investeringsforeninger PL skema 3 Investeringsforeninger PL skema 4 Investeringsforeninger PL skema 5 Investeringsforeninger PL skema 6 Investeringsforeninger PL skema 7 Investeringsforeninger PL skema 8 Investeringsforeninger PL skema 9 Investeringsforeninger PL skema 10 alle afdelinger med tilknyttede andelsklasser med klassespecifikke aktiver PL skema 11 alle afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser som har klassespecifikke afledte instrumenter Årlig indberetning Skema YRE1 Resultatoplysninger Skema YRE2 Administrationsomkostninger Skema YDIV Nøgletal og supplerende oplysninger Bilag Bilag 1 Sektorkoder Bilag 2 Brancheklassifikation Bilag 3 ISO-lande- og -møntkoder Bilag 4 Koder for internationale organisationer Bilag 5 Vejledning til behandling af derivater Bilag 6 Eksempler på indberetning af skemaerne PL10 og PL11 i IFP-indberetningen

5 5 1. Indledning Nationalbanken og Finanstilsynet har udarbejdet en fælles indberetning for danske UCITS 1 og alternative investeringsfonde (herefter samlet refereret til som fonde), der dækker både Nationalbankens og Finanstilsynets krav, med henblik på at minimere samfundets samlede byrde forbundet med indsamling af oplysninger fra fondene. Formålet med indsamlingen er henholdsvis Nationalbankens statistikproduktion, herunder ECBs forordning, og Finanstilsynets tilsyn på området, herunder Finanstilsynets statistikforpligtelser Hjemmel Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens 14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger indenfor dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område Anvendelse Nationalbanken anvender de indsamlede oplysninger til at producere og offentliggøre statistik. De anvendes også i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område. Oplysningerne sendes til ECB (herunder European Systemic Risk Board (ESRB)) og andre institutioner, som Nationalbanken skal indberette til. Finanstilsynet anvender oplysningerne til tilsynsformål på afdelingsniveau samt statistikproduktion Fortrolighed De indberettede oplysninger behandles fortroligt, således at institutspecifikke oplysninger ikke misbruges eller kommer uvedkommende i hænde. 1 Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. I Danmark er danske UCITS en samlet betegnelse for investeringsforeninger, SIKAV er (Selskaber for Investering med KApital, der er Variabel) og værdipapirfonde.

6 6 2. Generelle bestemmelser for indberetning 2.1. Rapporteringspopulation Rapporteringspopulationen udgøres af afdelinger under: 1. Danske UCITS jf. gældende lov om investeringsforeninger mv. 2. Danske alternative investeringsfonde, der er forvaltet af forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse jf. gældende lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Fonde uden underafdelinger har i indberetningssammenhæng pr. definition én afdeling, der svarer til fonden. De indberetningspligtige afdelinger kan vælge at lade en tredje part, fx et investeringsforvaltningsselskab eller en forvalter af alternative investeringsfonde, foretage indberetning på fondens vegne, dog uden at fondens indberetningspligt og -ansvar bortfalder. Indberetningen skal altid foretages på afdelingsniveau. Populationen ses også skitseret i figuren nedenfor, hvor det er forsøgt illustreret, at fonde uden underafdelinger pr. definition har én afdeling. ILLUSTRATION AF POPULATIONEN 2.2. Første indberetning En afdeling, der er omfattet af ovennævnte rapporteringspopulation, indgår i populationen fra og med den måned, hvor afdelingens emissionsperiode starter Sidste indberetning Hvis en afdeling ophører, fx som følge af fusion eller opsplitning, skal det angives i skemasættet IFS (stamdataindberetningen) på skema Afd1 i måneden, hvor ophøret finder sted. Skemasættet IFM skal indberettes i måneden,

7 7 hvor ophøret finder sted, og skemasættet IFQ i kvartalsmåneden efter ophøret (kan være måneden, hvor ophøret finder sted, hvis dette er en kvartalsmåned). Skemasættende IFP og IFY skal ikke indberettes efter at ophør har fundet sted Indberetningstidspunkt og -sted Indberetningen sendes til Nationalbanken, som indsamler data på vegne af både Nationalbanken og Finanstilsynet. Månedlige indberetninger af stamdata skal være Nationalbanken i hænde senest 2. bankdag kl. 13:00. Månedlige og kvartalsvise indberetninger af balance- og regnskabsdata skal være Nationalbanken i hænde senest 8. bankdag kl efter udløbet af den pågældende indberetningsperiode. De halvårlige og årlige indberetninger skal være Nationalbanken i hænde senest henholdsvis ultimo august og ultimo februar. Indberetningen foretages elektronisk Erstatningsindberetninger Erstatningsindberetninger som følge af forespørgsler, der er blevet kommunikeret til afdelingen/indberetteren inden kl , skal være Nationalbanken i hænde senest den efterfølgende bankdag kl Bemærk, at hele skemasættet, IFS, IFM, IFQ, IFP eller IFY, af tekniske årsager skal medsendes ved erstatningsindberetninger, også selv om rettelserne kun vedrører ét eller flere skemaer i det pågældende skemasæt Revisioner Revisioner, der vedrører foregående perioder, skal kun indberettes, såfremt den enkelte revision overstiger enten 1 mio.kr. eller 1 pct. af den pågældende post. Revisionen skal ledsages af en kort forklaring Opgørelsestidspunkt Balancedagen er den sidste bankdag i referenceperioden. Ved indberetning af markedsværdier benyttes dermed periodens slutkurser, som opgøres første bankdag i den efterfølgende indberetningsperiode. Indgåede forretninger medtages i balancen opgjort på handelsdagen Beløbsangivelse og indberetningsvaluta Alle beløb i skemaerne indberettes i DKK eller EUR 1.000, medmindre andet er anført. Alle skemaerne skal udfyldes i samme valuta Indberetningsskemaer og -frekvens Der er fem skemasæt. Ét til månedlig stamdataindberetning, et til månedlig indberetning, ét til kvartalsvis indberetning, ét til halvårlig indberetning og ét til årlig indberetning. Ikke alle afdelinger skal indberette alle skemaer, jf. tabel 1. INDBERETNINGSFREKVENS OG POPULATION Tabel 1

8 8 Skemasæt Frekvens Population IFS Månedlig stamdataindberetning Alle forvaltningsselskaber IFM Månedlig indberetning Alle afdelinger(ikke nødvendigvis alle skemaer) IFQ Kvartalsvis indberetning Alle afdelinger(ikke nødvendigvis alle skemaer) IFP Halvårlig indberetning Kun UCITS afdelinger IFY Årlig indberetning Kun UCITS afdelinger I tabel 2 er vist en oversigt over samtlige indberetningsskemaer, der er omfattet af de fem skemasæt, med angivelse af, hvilke afdelinger der skal indberette hvilke skemaer, samt med hvilken frekvens og indberetningsfrist. Indberetningsfristen er opgjort som tiden efter referenceperiodens udløb. INDBERETNINGSSKEMAER Tabel 2 Skema Betegnelse Månedlig IFS FOR Stamdata for forening og forvaltnings- /administrationsselskab Frekvens Population Indberetningsfrist M A 2. bankdag Afd1 Identificerende afdelingsstamdata M A 2. bankdag Afd2 Beskrivende afdelingsstamdata M A 2. bankdag ISIN Afdelingens ISIN-koder M A 2. bankdag SE Afdelingens SE-/CVR-numre M A 2. bankdag INDFUS Indfusionerede afdelinger M A 2. bankdag Andels delsklasser Afdelingers andelsklasser M A 2. bankdag Månedlig IFM MBAF Medlemmernes formue i afdelinger uden ISIN-kode M I 8. bankdag MREP Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende M A 8. bankdag Kvartalsvis IFQ QBA1 Balancetotaler K A 8. bankdag QBA2 Detaljeret balance ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue K A 8. bankdag QBA3 Tillæg og fradrag K C 8. bankdag QVP1 Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde K D 8. bankdag QVP2 Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde K A 8. bankdag QVP3 Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde K U 8. bankdag QVP4 Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier K A 8. bankdag QRE1 Resultatoplysninger K A 8. bankdag Halvårlig IFP PL1-11 Placeringsskemaer H C Ultimo feb. og aug. Årlig IFY YRE1 Resultatoplysninger Å C Ultimo feb. YRE2 Administrationsomkostninger Å C Ultimo feb. YDIV Nøgletal og supplerende oplysninger Å C Ultimo feb. Frekvens: M = Månedlig K = Kvartalsvis H = Halvårlig Å = Årlig Population: A = Alle I = Afdelinger uden ISIN-kode C = UCITS afdelinger D = Afdelinger med værdipapirer i dansk depot U = Afdelinger med værdipapirer i udenlandsk depot

9 9 3. Kontrolprocessen i Nationalbanken Nationalbankens kontrolproces, jf. figuren i boks 1.3, begynder, når en indberetning modtages i STINA. For at det kan ske, skal følgende tre variable på Stamdata-skemaet være angivet korrekt: Registreringsnummer Indberetningsperiode Løbenr. Hvis registreringsnummeret ikke er kendt af Nationalbanken, indberetningsperioden endnu ikke er aktiv, eller løbenummeret ikke er korrekt angivet, vil indberetningen blive afvist af STINA med besked herom. Den indberettende afdeling retter en eller flere af de tre variable og sender indberetningen igen. Efter at indberetningen er modtaget af STINA, udføres tre typer af kontroller (format-, objektive og analytiske kontroller), der alle kan medføre krav om, at afdelingen sender en erstatningsindberetning, hvor fejlene er rettet og udslag, der ikke skyldes fejl, er kommenteret. Bemærk, at indberetningen først betragtes som indberettet til Nationalbanken, når det første kontroltjek, formatkontroller, ikke medfører fejl. Det vil også sige, at objektive og analytiske kontroller ikke kan udføres, før eventuelle formatfejl er rettet. Nedenfor er de tre kontroltyper: formatkontroller, objektive kontroller og analytiske kontroller kort beskrevet. KONTROLPROCESSEN Boks Formatkontroller Når en indberetning er modtaget af STINA, foretages der som det første en række formatkontroller, fx at der ikke skrives tekst i datafelter, og at datoer er angivet korrekt. Ved fejl modtager den indberettende afdeling besked, straks indberetningen forsøges sendt. Instituttet retter fejlene og sender indberetningen igen.

10 Objektive kontroller Når indberetningen er modtaget af Nationalbanken, udføres en række objektive kontroller. De er defineret som et sandt eller falsk udsagn, hvorfor alle fejl skal rettes. Der er for hver objektiv kontrol defineret en bagatelgrænse, så fx afrundinger ikke resulterer i fejludslag. Kontrollerne omfatter fx aktiver lig med passiver, overholdelse af strømidentiteten (primo plus månedens bevægelser er lig med ultimo) og primo er lig med ultimo i foregående periode. Ved fejl modtager den indberettende afdeling besked, sædvanligvis kort tid efter indsendelse. Instituttet retter fejlene og sender en erstatningsindberetning Analytiske kontroller Efter at de objektive kontroller er udført på indberetningen, udføres der analytiske kontroller. Udslag fra disse kontroller er ikke nødvendigvis fejl, og derfor skal de vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, som tager stilling til, om udslaget kræver stillingtagen af den indberettende afdeling. Hvis udslaget skyldes en fejlindberetning, skal afdelingen sende en erstatningsindberetning. Hvis det ikke er en fejl, skal afdelingen give en forklaring på udviklingen. Da udslag fra analytiske kontroller skal vurderes af en medarbejder i Nationalbanken, er det ikke muligt at angive, hvornår afdelingen kan forvente at få besked om eventuelle udslag. Det kan derfor ske i perioden, fra Nationalbanken har modtaget indberetningen, og til Nationalbanken offentliggør data. Bemærk, at Nationalbanken også kan stille spørgsmål til indberetninger efter, at data er offentliggjort. Hvis en sådan korrespondance fører til krav om ny indberetning, er der tale om revisioner, jf. afsnit 2.6.

11 11 4. Opgørelsesmetoder og definitioner 4.1. Værdiansættelse Beholdninger Generelle opgørelsesmetoder og definitioner tager udgangspunkt i den europæiske nationalregnskabsmanual, ENS2010, og Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Værdiansættelse af aktiv- og passivposter skal tage udgangspunkt i aktuelle markedspriser (dagsværdi) ultimo indberetningsperioden, medmindre andet er nævnt. Per definition er primobeholdningen lig ultimobeholdningen for foregående periode. For værdipapirer er det tilladt at bruge enten lukkekurser eller gennemsnitskurs ved lukketid. Hvor markedspriser ikke objektivt kan fastsættes, fx i forbindelse med unoterede aktiver og passiver, anvendes bedste estimat for markedsværdien. For nedenstående poster gælder desuden følgende: Indskud (jf. boks 11) og lån (jf. boks 18) opgøres efter Finanstilsynets værdiansættelsesprincipper, dvs. til markedsværdi. Dog opgøres variabelt forrentede tilgodehavender/forpligtelser efter første indregning til amortiseret kostpris. Værdipapirer ekskl. aktier (jf. boks 12) værdiansættes til markedsværdi, dvs. inkl. vedhængende rente (dirty prices). Medlemmernes formue (jf. boks 19) opgøres til indre værdi Transaktioner Transaktioner registreres på handelsdagen. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end afdelingens indberetningsvaluta, omregnes til denne efter valutakursen på transaktionsdagen. Transaktioner opgøres til den værdi, som transaktionen er foretaget til ekskl. gebyrer (handelsomkostninger), provisioner, kommissioner og lignende betalinger for tjenester ydet i forbindelse med transaktionen. Desuden gælder følgende: Værdipapirer ekskl. aktier. For værdipapirer ekskl. aktier registreres emissioner til emissionskursen. Når værdipapirer markedsføres af udstederne gennem tegningsgaranter eller andre mellemmænd og derefter sælges til højere priser til de endelige investorer, er det de værdier, der betales af investorerne, som skal registreres. Investering i papirer i omløb på det sekundære marked registreres til børskursen eller markedsværdien. Transaktionerne opgøres i dirty prices, dvs. inkl. vedhængende rente i forbindelse med køb og salg. Køb/salg af vedhængende rente indberettes tillige særskilt. Aktier og andre kapitalandele. For aktier og andre kapitalandelsbeviser gælder det, at nye aktier registreres til emissionskurs/markedsværdi. Dette

12 12 indebærer bl.a., at erhvervelsen af fondsaktier, hvor emissionskursen/markedsværdien er lig 0, ikke skal medtages som en finansiel transaktion. Transaktioner i aktier i omløb registreres til transaktionsværdien. Udbytteaktier værdiansættes ud fra det udbytte, emittenten har foreslået. Transaktionsværdien af andre kapitalandele er lig med de midler, der overføres til selskaber eller kvasi-selskaber af disses ejere. Andele i investerings- og pengemarkedsforeninger. Transaktioner i andele i bevisudstedende afdelinger omfatter periodens nettokøb af andele opgjort til markedsværdi. Transaktioner i andele i kontoførende afdelinger omfatter periodens nettoindskud, dvs. nye indskud foretaget af foreningen/afdelingen minus udtræk foretaget af afdelingen. Medlemmernes formue. Transaktionerne i medlemmernes formue omfatter for bevisudstedende afdelinger periodens emissioner fratrukket periodens indløsninger opgjort til markedsværdi, som er lig den indre værdi. Transaktioner for kontoførende afdelinger omfatter periodens nye indskud foretaget af medlemmerne minus udtræk foretaget af medlemmerne Resultatoplysningsposter Værdiansættelse af posterne i resultatopgørelsen skal ske i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger. I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue: 1. Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger. 2. Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling eller indberetningsvaluta og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes Kupon- og udbyttebetalinger I boks 2 og 3 er beskrevet, hvorledes kupon- og udbyttebetalinger skal indberettes. For obligationer registreres ændringer, der kan relateres til kuponbetalinger, som transaktioner, mens ændringer relateret til udbyttebetalinger for aktier angives som værdiændringer.

13 13 BEHANDLING AF KUPONBETALINGER Boks 2 I periode t 0 ejer afdelingen værdipapirer ekskl. aktier til en værdi af 100. I takt med at der optjenes vedhængende renter, stiger beholdningen af værdipapirer ekskl. aktier (med 5 pct. mellem t 0 og t 1). Stigningen i beholdningen som følge af de optjente renter registreres som en positiv transaktion, der også er reflekteret i medlemmernes formue. Aktiver t 1 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Værdipapirer ekskl. aktier Passiver Medlemmernes formue I periode 2 optjener afdelingen ligeledes vedhængende renter på 5, hvilket registreres som en positiv transaktion i værdipapirer ekskl. aktier og medlemmernes formue. Ultimo perioden modtager afdelingen kuponbetaling, svarende til de samlede optjente vedhængende renter på 10, hvorved beholdningen af værdipapirer ekskl. aktier falder til 100. Kuponbetalingen registreres som en positiv transaktion på 10 under indskud og negativ transaktion på -10 under værdipapirer ekskl. aktier (som derved samlet bliver -5). Aktiver t 2 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Inskud Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Værdipapirer ekskl. aktier Passiver Medlemmernes formue Bemærk at kolonnen Periodens optjente renter/udbytter kun udfyldes for værdipapirer ekskl. aktier og ikke for indskud, da kuponudbetalingen relaterer sig til posten værdipapirer ekskl. aktier. Hvis afdelingen i periode t 3 udlodder kuponbetalingen til afdelingens medlemmer, registreres det som en negativ transaktion i medlemmernes formue og en tilsvarende negativ transaktion på aktivsiden under indskud: Aktiver t 3 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Inskud Værdipapirer ekskl. aktier Passiver Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Medlemmernes formue

14 14 BEHANDLING AF UDBYTTER Boks 3 I periode t 0 ejer afdelingen 10 aktier til en værdi af 10 stykket. I perioden fra t 0 til t 1 stiger værdien af aktierne til 10,5 stykket som følge af akkumulerede ikke-udbetalte overskud. Da stigningen skyldes akkumulerede ikke-udbetalte overskud, registreres stigningen i værdien af aktierne som en værdiændring (som følge af forventninger til dividendeudbetaling): Aktiver t 1 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Aktier og andre kapitalandele Passiver Medlemmernes formue Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Hvis afdelingen i periode t 2 modtager udbytter på 5 fra beholdningen af aktier (0,5 pr. aktie), stiger indskud med 5, og beholdningen af aktier og andre kapitalandele falder til 100. Faldet i værdien af aktierne som følge af udbyttebetalingen registreres som en værdiændring under aktier og andre kapitalandele og tilsvarende på passivsiden under medlemmernes formue. Udbetalingen af udbytter i kontanter registreres som en transaktion under indskud, der overføres til medlemmerne af afdelingen som en reinvestering i medlemmernes formue. De nævnte registreringer ses nedenfor. Aktiver t 2 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Indskud Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Aktier og andre kapitalandele Passiver Medlemmernes formue Hvis afdelingen i periode t 3 udlodder udbyttebetalingen til afdelingens medlemmer, registreres det som en negativ transaktion i medlemmernes formue og en tilsvarende negativ transaktion på aktivsiden under indskud: Aktiver t 3 Beholdning primo kvartalet (1.000) Nettotransaktioner (1.000) Værdiændringer (1.000) Beholdning ultimo kvartalet (1.000) Indskud Aktier og andre kapitalandele Passiver Periodens optjente renter/udbytter (1.000) Medlemmernes formue Omklassifikationer Hvis der sker et skifte i modpartens/udstederens lande-, valuta-, sektor- eller branchekode, skal både den gamle og nye kode indberettes på to forskellige linjer. I én linje indberettes en nedgang i beholdningen med den gamle kode og i en anden linje indberettes en tilsvarende stigning i beholdningen med den nye kode. Nedgangen og stigningen registreres hverken som en transaktion eller værdiændring, men blot som en ændring i ultimobeholdningen, da der er tale om en omklassifikation Korte positioner Korte positioner i et aktiv skal føres som en reduktion af den pågældende aktivpost. Reduktionen angives som en negativ transaktion. Beholdningen af den pågældende aktivpost kan derfor blive negativ.

15 Midlertidigt overdragne eller modtagne værdipapirer Hvis en afdeling midlertidigt overdrager værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån eller lignende, skal værdipapirerne forblive i afdelingens balance. Eksempler på sådanne forretninger er givet i boks 35. De modtagne beløb for midlertidigt overdragne værdipapirer registreres på aktivsiden under indskud og på passivsiden som gæld til erhververen under lån. Er afdelingen modtager af værdipapirer, føres beløbet for de midlertidigt modtagne værdipapirer som en fordring på overdrageren under aktivposten Indskud, men værdipapirerne medtages ikke i afdelingens balance. Disse forretninger skal desuden indberettes separat på skema MREP i de tilfælde, hvor afdelingen anvender dansk depot og modparten i de ovennævnte transaktionstyper er udlænding. Ved videresalg af værdipapirer erhvervet via sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån eller lignende forretninger, skal salget føres som en reduktion af den pågældende aktivpost Valutaomregning Balanceposter i en anden valuta end indberetningsvalutaen (DKK eller EUR) omregnes til denne efter kursen for valutaen på balancedagen. Resultatoplysningsposter og transaktioner i en anden valuta end indberetningsvalutaen omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen. Som valutakurs anvendes GMT-kursen for valutaen på balancedagen. For valutaer, hvor der ikke offentliggøres en kurs, anvendes en bedst skønnet kurs Løbetidsfordeling Ved fordeling af balanceposter på løbetid benyttes oprindelig løbetid som kriterium. Den oprindelige løbetid for et finansielt instrument er tidsrummet fra oprettelsen heraf til forfaldstidspunktet, før hvilket det pågældende finansielle instrument ikke normalt kan indfries, eller hvor dette kun kan ske mod betaling af et rentetillæg og/eller et gebyr Derivater Derivater opgøres på balancen på bruttobasis. Individuelle derivataftaler med positive bruttomarkedsværdier registreres på balancens aktivside, og derivataftaler med negative bruttomarkedsværdier registreres på passivsiden. Derivater skal opdeles på henholdsvis Optioner og Derivater andre end optioner. Som hjælp til opdelingen er der i boks 4 en definition af optioner. Der henvises desuden til CFI-listen (Classification of Financial Instruments), jf. ISO standarden.

16 16 OPTION Boks 4 En option er en kontrakt mellem to parter, som giver erhververen en ret, men ikke en pligt til at købe eller sælge et givent underliggende aktiv, ofte et værdipapir, til en bestemt pris på en på forhånd aftalt dato eller inden for en på forhånd aftalt tidsperiode. Overordnet set skal transaktioner og værdiændringer, der påvirker værdien af beholdningen, indberettes. Betaling af provision og gebyr mv. eller sikkerhedsstillelse skal ikke indberettes som transaktioner på skemaerne. Beholdningen skal opgøres til markedsværdi (dagsværdi), dvs. typisk en tilbagediskonteret fremtidig betalingsstrøm på kontrakten, mens transaktionerne blot skal indberettes som de faktiske betalinger. Gevinster og tab på det samme derivat i samme indberetningsperiode kan angives som en nettogevinst (-tab). Se Bilag 6 for uddybende forklaring og eksempler Noterede/unoterede På en række skemaer skal angives beholdninger af henholdsvis noterede og unoterede værdipapirer. Opdelingen skal følge definitionen i boks 5. NOTEREDE/UNOTEREDE VÆRDIPAPIRER Boks 5 Inden for EU Et værdipapir betragtes som noteret, hvis det er optaget til handel på et EU-reguleret marked, jf. gældende bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel mv. Værdipapirer, der er optaget til handel på et ikke-reguleret marked, samt værdipapirer, der ikke er optaget til handel, kategoriseres som unoterede. Regulerede markeder i Danmark er OMX og Dansk AMP, mens First North er et eksempel på et ikke-reguleret marked. Uden for EU Værdipapirer optaget til handel på en børs uden for EU betragtes som noterede. Værdipapirer, som er optaget til handel på en markedsplads uden for EU, der ikke kan kategoriseres som en børs, samt værdipapirer, der ikke er optaget til handel, kategoriseres som unoterede Fusioner og opsplitninger Fusioner og opsplitninger skal angives i den månedlige stamdataindberetning for alle de involverede afdelinger. Nedenfor er eksempler på, hvordan en fusion og en opsplitning skal indberettes i skemasættet IFS Angivelse af en fusion mellem to afdelinger i IFS Ophørende afdeling A er bevisudstedende med reg.nr Fortsættende afdeling B er bevisudstedende med reg.nr I boks 6 er illustreret, hvad der skal indberettes for henholdsvis afdeling A og B i IFS i relation til fusionen:

17 17 INDBERETNING AF IFS, DER RELATERER SIG TIL FUSIONEN Boks 6 Skema Kolonne Afdelings reg.nr. Fusioneret over i (reg.nr.) Afd1 Lukkedato Kontoførende/ bevisudstedende Afdeling A YYYYMMDD B Afdeling B B Skema ISIN Kolonne Afdelings reg.nr. ISIN-koder Afdeling A DK Afdeling B DK Skema SE Kolonne Afdelings reg.nr. SE-/CVR-numre Afdeling A Afdeling B Skema Kolonne INDFUS Indfusionerede Afdelings reg.nr. afdelingers reg.nr. Afdeling B Afdeling A indberetter, at den er fusioneret over i afdeling B i kolonnen "fusioneret over i" på skema Afd1. Afdeling A's ISIN-kode og SE-nr. forbliver hos afdeling A i perioden, hvor fusionen finder sted, dvs. afdelingen indberetter blot sin ISIN-kode og sit SE-nr. som hidtil i den sidste indberetning. Afdeling B indberetter desuden, at afdeling A er indfusioneret på skema INDFUS Angivelse af en opsplitning af en afdeling over i to eller flere afdelinger i IFS Opsplittet afdeling A er bevisudstedende med reg.nr Fortsættende er afdeling B, der er bevisudstedende med reg.nr , og afdeling C, der er bevisudstedende med reg.nr i boks 7 er illustreret, hvad henholdsvis afdeling A, B og C skal indberette i IFS i relation til opsplitningen:

18 18 INDBERETNING AF IFS, DER RELATERE SIG TIL OPSPLITNING Boks 7 Skema Afd1 Kolonne Afdelings reg.nr. Fusioneret over i (reg.nr.) Lukkedato Kontoførende/ bevisudstedende Afdeling A YYYYMMDD B Afdeling A YYYYMMDD B Afdeling B B Afdeling C B Skema ISIN Kolonne Afdelings reg.nr. ISIN-koder Afdeling A DK Afdeling B DK Afdeling C DK Skema SE Kolonne Afdelings reg.nr. SE-/CVR-numre Afdeling A Afdeling B Afdeling C Skema Kolonne INDFUS Indfusionerede afdelingers Afdelings reg.nr. reg.nr. Afdeling B Afdeling C Afdeling A indberetter, at den er opsplittet over i henholdsvis B og C ved på to linjer at angive henholdsvis B og C's reg.numre i kolonnen "fusioneret over i". Afdeling A's ISIN-kode og SE-nr. forbliver hos afdeling A i perioden, hvor fusionen finder sted, dvs. afdelingen indberetter blot sin ISINkode og sit SE-nr. som hidtil. Da det er en opsplitning over i to afdelinger, indberetter både afdeling B og C, at afdeling A er indfusioneret på skema INDFUS Sidste indberetning Se afsnit Overførsel af balancen ved fusion eller opsplitning Ved en fusion/opsplitning overføres den ophørende afdelings balance til den eller de fortsættende afdelinger. Hvordan overførslen registreres og indberettes afhænger af balanceposten Ikke-værdipapirposter For ikke-værdipapirposter indberetter den ophørende afdeling en balance, der går i nul, på skema QBA1 og QBA2. På QBA2 indberettes desuden bevægelserne fra foregående periode som nettotransaktioner (og eventuelt værdiændringer). Den eller de fortsættende afdelinger indberetter overførs-

19 19 len som en stigning i balancen for de pågældende balanceposter på QBA1 og QBA2. Stigningen registreres som en positiv nettotransaktion på QBA Værdipapirposter For værdipapirposter indberetter den ophørende afdeling en balance, der går i nul, på skema QBA1, mens den eller de fortsættende afdelinger indberetter en tilsvarende stigning på QBA1. Desuden indberetter den ophørende afdeling en værdipapirbeholdning der går i nul på skema QVP1 eller QVP3, alt efter om afdelingen anvender dansk eller udenlandsk depotbank. Bevægelserne fra foregående periode registreres som nettotransaktioner (og eventuelt værdiændringer). Tilsvarende indberetter den fortsættende afdeling en stigning i ultimobeholdningen på QVP1 eller QVP3. Stigningen som følge af fusionen/opsplitningen registreres som nettotransaktioner Medlemmernes formue For medlemmernes formue indberetter den ophørende afdeling en balance, der går i nul, på skema QBA1, mens den eller de fortsættende afdelinger indberetter en tilsvarende stigning på QBA1. Hvis de involverede afdelinger er bevisudstedende, skal de ikke indberette yderligere vedrørende medlemmernes formue. Hvis den ophørende afdelinger er kontoførende, indberettes der en formue, der går i nul, på skema MBAF. Bevægelserne fra foregående periode registreres som tilbagekøb (og eventuelt salg eller værdiændringer). Tilsvarende hvis den eller de fortsættende afdelinger er kontoførende, indberettes en stigning i ultimobeholdningen på MBAF. Stigningen som følge af fusionen/opsplitningen registreres som salg STAT-ordbog For yderligere forklaringer og beskrivelser af diverse økonomisk-statistiske begreber, henvises der til STAT-ordbogen udarbejdet af Statistisk Afdeling i Nationalbanken. Ordbogen kan findes på Nationalbankens websted via følgende link

20 20 5. Opbygning af indberetningsskemaer Indberetningsskemaerne kan deles op i tre kategorier, henholdsvis kolonneskemaer, rækkeskemaer og andre skemaer. Tabel 3 nedenfor giver en oversigt over opdelingen. Skemasættet IFS er udeladt nedenfor, men er uddybet i detaljer i afsnit 9.4. KATEGORISERING AF INDBERETNINGSSKEMAERNE Tabel 3 Skema Månedlig IFM Betegnelse Kolonneskema MBAF Medlemmernes formue i afdelinger uden ISIN-kode x Rækkeskema Andre MREP Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer i forbindelse med sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende x Kvartalsvis IFQ QBA1 Balancetotaler x QBA2 Detaljeret balance ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue QBA3 Tillæg og fradrag x x QVP1 Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde x QVP2 Andele i UCITS, AIF'er og andre fonde x QVP3 Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i UCITS, AIF'er og andre fonde x QVP4 Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier x QRE1 Resultatoplysninger x Halvårlig IFP PL1-PL11 Placeringsskemaer 1-11 x Årlig IFY YRE1 Resultatoplysninger x YRE2 Administrationsomkostninger x YDIV Nøgletal og supplerende oplysninger x Generelt for alle skemaerne gælder følgende farvekoder: Blå felter Felterne indeholder information om, hvilke oplysninger der skal posteres i den pågældende kolonne eller på den pågældende linje. Hvide felter De hvide felter skal altid udfyldes, hvis indberetteren har relevante tal for det pågældende felt. Grå felter De mørkegrå felter skal aldrig udfyldes. Det skyldes enten, at Nationalbanken kan hente oplysningerne fra andre kilder, at Nationalbanken selv kan beregne tallet, eller at Nationalbanken har vurderet, at omkostningerne ved at skulle afgive de pågældende oplysninger er for store. Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte skematyper.

Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeninger, specialforeninger mv. til Finanstilsynet og Nationalbanken

Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeninger, specialforeninger mv. til Finanstilsynet og Nationalbanken FINANSTILSYNET og DANMARKS NATIONALBANK Version 10.0 Januar 2016 Indberetningsvejledning Indberetning for investeringsforeninger, specialforeninger mv. til Finanstilsynet og Nationalbanken Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] repo DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1204951 Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for erhvervsvirksomheder Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber mellemværender

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af udenlandske dattervirksomheder og udenlandsk ejerskab til Danmarks Nationalbank årlig for MFI'er Vejledning og skemaer dberetning af udenlandske dattervirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere