Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005"

Transkript

1 Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005 i sag nr. K : Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune (advokat Christian K. Clasen) mod Lærernes Centralorganisation (advokat K.L. Németh) Dommere: Michael Berner, Børge Dahl (retsformand), Mogens Kroman, Kent Lassen, Ettier Trier Petersen, Per Rohde Soelberg og H.C. Thomsen. Den 26. marts 2003 nedlagde lærerne på Dansborgskolen i Hvidovre arbejdet i 10-frikvarteret og forlod skolen, og spørgsmålet er, om de 11 tjenestemandsansatte lærere, der deltog, kan slippe for sædvanlig bødesanktion med henvisning til, at arbejdsnedlæggelsen var lovlig som følge af fare for lærernes helbred og Hvidovre Kommunes håndtering af problemer med skolens indeklima. PARTERNES PÅSTANDE Klager, Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune, har nedlagt påstand om, at den stedfundne arbejdsnedlæggelse kendes ulovlig, og at der ikendes deltagerne i arbejdsnedlæggelsen bøde, subsidiært irettesættelse og mere subsidiært advarsel. Indklagede, Lærernes Centralorganisation, har påstået frifindelse, subsidiært at deltagerne i arbejdsnedlæggelsen pålægges Tjenestemandsrettens mildeste sanktion i form af advarsel/irettesættelse. Det fremgår af sagens bilag 1, hvilke 11 tjenestemandsansatte lærere, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, og det er i sagens bilag 2 beregnet, hvad en bøde til hver enkelt efter Den Kommunale Tjenestemandsrets normale takster beløber sig til. SAGSFREMSTILLING

2 Efter sommerferien 2002 modtog Dansborgskolen i Hvidovre Kommune et stigende antal klager fra skolens lærere over helbredsmæssige gener begrundet i dårligt indeklima på skolen. Lærernes sikkerhedsrepræsentant, Dorthe Jensen, kontaktede med Dansborgskolens ledelses indforståelse Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune med henblik på en gennemgang af indeklimaet på skolen. Den 17. september 2002 besigtigede projektleder Erik Frederiksen, Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune, Dorthe Jensen og Hvidovre Kommunes tilsynsassistent for skolens rengøring, Vivi Groos, en række lokaler på Dansborgskolen. Det hedder i et tilsynsnotat udfærdiget af Erik Frederiksen samme dag bl.a.: Nr i Stuetagen Det blev oplyst at der er en lugt som sur jord, og at der kan være kloaklugt når vandet løber i vasken. Der er lidt udsugning. I dag var lugten ikke mærkbar. Nr. 10 i Stueetagen Klassen benyttes af en 1. klasse om formiddagen 8-13 og af Fritidshjemmet om eftermiddagen. Der klages over dårlig lugt. Lærer Stine får hovedpine. Der er udsugning med 4 stk anemostater i loftet. 4.b på 1. sal mod hjemmeplejen. nr. 2. Lærer Hanne har tidligere mistet stemmen ved ophold i lokalet, og flere elever har haft eksem og knopper i ansigtet. Efter en forøget rengøring har alle i en periode fået det bedre, men problemerne er nu begyndt igen. Bogdepot i kælderen (bogkælder). Der er en udtalt lugt af gamle bøger og der er varmt, da mange varmerør går gennem lokalet. Der er støv på bøgerne, men ikke meget i forhold til de mange bøger. En vandret faldstamme er stærkt tæret og skal udskiftes, ligesom den lodrette faldstamme skal udskiftes, da den er tæret og mufferne er utætte, og kan lugte. Det foreslås at lade Østergaard Miljø se på sagen. Erik Frederiksen rettede henvendelse til ØSTERGAAARD Bygge- & Indeklimateknik a/s (herefter Østergaard) med anmodning om foretagelse af en indeklimaundersøgelse på Dansborgskolen. Undersøgelsen blev gennemført den 31. oktober og 6. november Østergaards notat med resultatet af de foretagne undersøgelser med tilhørende bilag blev med brev af 2. december 2002 sendt til Erik Frederiksen og den 4. december 2002 til

3 viceskoleinspektør på Dansborgskolen, Lene Bøgsted. I brevet til Erik Frederiksen hedder det bl.a.: Der kunne ikke konstateres lugtproblemer på skolen i forbindelse med besigtigelsen. Dette kan skyldes, at der enten er tale om et periodisk problem, som f.eks. optræder under visse klimatiske forhold, eller der er tale om et periodisk problem, som f.eks. optræder i forbindelse med bestemte aktiviteter. For at belyse forholdet nærmere vil det være nødvendigt, at vi bliver tilkaldt når lugten er tilstede. Med hensyn til rengøringsforholdene på skolen er der i rapporten peget på, at der er målt støvforekomster over det vejledende krav fra AMI (Arbejdsmiljøinstituttet), ligesom der er skrevet at rengøringsniveauet skal øges. Årsagen til de aktuelle rengøringsforhold kan ligge i, at der ikke gøres tilstrækkeligt rent, hvilket enten kan skyldes, at skolen får hvad den betaler for, men det er ikke tilstrækkeligt, eller skolen får ikke hvad den betaler for. En kombination af disse forhold kan også være en mulighed. Skal vi se nærmere på dette forhold, vil det være formålstjenligt, at der afholdes møde med skolens rengøringspersonale. I Østergaards notat af 20. november 2002, Mikrobiel indeklimaundersøgelse af udvalgte lokaler på Dansborgskolen, hedder det bl.a.: Baggrunden for undersøgelsen var, at der var blevet registreret sur lugt i nogle lokaler, samt at læreren i lokale 10 klagede over hovedpine. Som følge heraf var der nervøsitet overfor en eventuel forekomst af skimmelsvamp i udvalgte områder. Formålet med undersøgelsen var derfor, at afgøre om de konstaterede gener skyldtes skimmelsvampe eller støvsamlinger samt måle støjniveauet fra ventilationsanlægget i lokale 10. Observationer Generelt Der var på forhånd indhentet informationer om indeklimagener i lokalerne, dog ikke lokale 9. Læreren i lokale 2 havde mistet stemmen og flere elever havde eksem og knopper i ansigtet. Rengøringsniveauet var blevet øget i ca. 2 måneder hvilket havde medført en tilsvarende periode hvor alle havde det bedre, men er meldes om tilbagevendende problemer.

4 Vurderingsgrundlag Ifølge vejledende krav fra AIM i bilag 3, må det forventes at rengøringen på Dansborgskolen generelt bør overholde kvalitetsniveau 2, også kaldet mellem-niveau, hvor genebilledet ikke umiddelbart forventes at være unormalt højt. Prøverne skal overholde følgende: Borde: max 2 % støv Gulve: max 7 % støv Vurdering Med baggrund i de observerede forhold samt analysesvarene vurderes det, at der umiddelbart ikke er forekomster af skimmelsvamp i et omfang, der kan forklare de oplyste gener. Det må derfor samlet vurderes, at niveauet af skimmelsvampe i de undersøgte lokaler er på et acceptabelt niveau. I seks af lokalerne blev støvniveauet på gulve og borde undersøgt. Dette resulterede i støvprocenter mellem 10,9 18,6 % for gulvene og fra 2,7 11,8 % for bordene. Gulvene generelt og en del af bordene fremstod med tydelige støvforekomster. Det må derfor vurderes, at rengøringsniveauet ikke overholder de vejledende krav Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater konkluderes følgende: Der blev generelt ikke fundet forhøjede niveauer af skimmelsvampe i de undersøgte lokaler. Der er et lokalt problem med fugt på ydervæggen i gangarealet ved lokale 10 samt på de to lette vægge i gangarealet i kælderen. Der blev målt støvforekomster over de vejledende krav fra AMI. Støjniveauet i lokale 10 overstiger grænsen angivet i BR 95 på 35 db. Temperatur og luftfugtighed overholder grænserne angivet i At-vejledning A.1.2. Handlingsplan Det anbefales at følgende tiltag iværksættes, for at afhjælpe gener i indeklimaet: Rengøringsniveauet øges, så kravene til minimum kvalitetsniveau 2 overholdes

5 Ved brev af 10. december 2002 til Dansborgskolen orienterede Teknisk Forvaltning ved Erik Frederiksen om de tiltag, Teknisk Forvaltning havde iværksat på Dansborgskolen på baggrund af Østergaards undersøgelse. Herudover indeholder brevet bl.a. følgende anbefalinger: Det anbefales at drøfte rengøringsniveauet med Michael Østergaard og skolens rengøringsleder, samt kommunens rengøringskonsulent Charlotte Grome, for at afstemme AMI s kvalitetskrav, vurderet efter prøvetagning med Dustdetektor, med den kvalitetsvurdering som er grundlaget for rengøringsnormeringen på Dansborgskolen. Det kan samtidig anbefales, at kontakte sikkerhedsleder Leif Warner, samt orientere sikkerhedsudvalget om rapporten, og anbefalingen vedrørende rengøring, herunder resultatet af eventuelle opklarende drøftelser som nævnt ovenfor. Herudover skal følgende bemærkes: Det kan anbefales at vurdere personbelastningen i lokalerne, dels i forhold til luftens kvalitet i relation til udåndingsluften og personlugte, og dels i relation til støvbelastningen. Personbelastningen har betydning for udluftningshyppighed og for hvor hurtigt lokalerne bliver tilsmudset. Med en god udluftning svarende til åbning af vinduer for hver time kan luftkvaliteten holdes på et acceptabelt niveau, således at luften ikke virker tung. På den baggrund skal opmærksomheden henledes på tidligere aftale angående udluftning i lokalerne. Teknisk forvaltning vil afvente resultatet af drøftelser og tiltag vedrørende rengøringsniveauet, og vil udover førnævnte ikke foretage sig yderligere i sagen for nærværende. Teknisk Forvaltning vil naturligvis fortsat være til rådighed med rådgivning i nødvendigt omfang, og er der behov for information om indeklima i almindelighed, og den tilfredshedsprocent som kan forventes ud fra tilsvarende undersøgelser, vil Michael Østergaard være til rådighed. Ved den 11. december 2002 til Lene Bøgsted orienterede Erik Frederiksen om, at rengøringen af Dansborgskolens lokale 2 ville blive øget. Ved brev af 6. januar 2003 ansøgte Dansborgskolen ved Lene Bøgsted Kultur- og Skoleforvaltningen om yderligere rengøringstid til lokale nr. 10 og gangarealet ud for lokale

6 nr. 9 og 10, idet rengøringen ikke var blevet opnormeret i forbindelse med, at lokale nr. 10 var blevet inddraget til tillige at fungere som værkstedslokale for fritidshjemmet Dansborg. I et brev ligeledes af 6. januar 2003 til Hovedsikkerhedsudvalget under Skole- og Kulturområdet i Hvidovre Kommune orienterede Lene Bøgsted om indeklimaproblemerne på Dansborgskolen. Det hedder i brevet bl.a.: Hen over vinteren 2001/2002 reagerede nogle lærere og elever med snue, stemmesvigt og hududslet i et bestemt område af skolen (nærmere bestemt området omkring klasselokale nr. 2 ). Da vi kunne konstatere, at der var en del støv og snavs i området, fik vi i samarbejde med Teknisk Forvaltning foretaget en ekstraordinær hovedrengøring af dette klasselokale fulgt op af en øget rengøring af dette lokale i en 2 måneders periode. Dette medførte en markant bedring i de medførte gener. Den intensiverede rengøring var fra Teknisk Forvaltnings side kun bevilget i 2 måneder; ydermere kunne vi ikke på daværende tidspunkt vide, om hovedrengøringen og den efterfølgende ekstrarengøring permanent havde løst problemet, hvorfor vi på daværende tidspunkt (maj 2002) valgte at tro på, at problemet syntes løst. I perioden efter sommerferien 2002 i løbet af august og september fik vores sikkerhedsrepræsentant imidlertid flere henvendelser omkring gener, der muligvis kunne skyldes indeklimaet. Ud over det ovennævnte blev der klaget over stærk hovedpine og øjensymptomer de sidstnævnte klagepunkter hidrørte specielt fra et område, der dels anvendes som klasselokale for skolen og dels som værksted for fritidshjemmet Dansborg. Teknisk Forvaltning blev kontaktet, og de foretog en besigtigelse sammen med vores sikkerhedsrepræsentant Efterfølgende blev klagerne intensiveret, og på baggrund af dette blev Teknisk Forvaltning atter kontaktet for at sætte skub i planerne om at lade et eksternt miljøfirma se på sagen. Symptomerne hos lærerne, der underviste i lokale 10 var på det tidspunkt så udtalte, at vi valgte, at lade klassen, der har dette lokale som klasselokale, undervise andre steder på skolen. D. 28/10 påbegyndte firmaet Østergaard Miljøteknik en undersøgelse af forholdene på skolen. Umiddelbart kunne konstateres at den gren af ventilationsanlægget, der var blevet etableret i forbindelse med fritidshjemmet Dansborgs udvidelse til at inddrage et klasselokale på som værkstedsområde i august 2000, havde et støjniveau, der lå langt

7 over grænsen i BR 95. I samarbejde med Teknisk Forvaltning blev der foretaget en midlertidig støjreduktion og en mere permanent løsning er under udarbejdelse. Dette tiltag betød en øjeblikkelig afhjælpning af klagerne over hovedpine i det pågældende område. En anden konklusion på undersøgelsen er, at der på alle de målte steder blev konstateret støvforekomster over det vejledende krav fra AMI. Vi har ingen belæg for at tro, at vores rengøringspersonale ikke gør deres arbejde godt nok under de givne forudsætninger. Derfor er der 2 forhold, der skal analyseres i forbindelse med rengøringen: 1) Om ændrede rengøringsprocedurer kan bedre forholdene 2) Om vores nuværende problemer kun vil kunne løses ved en forøget ressource til rengøring af skolens lokaler. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad løsningen bliver. Vi har efter anbefaling fra Teknisk Forvaltning planlagt møde med Michael Østergaard fra miljøteknikfirmaet, Hvidovre Kommunes rengøringskonsulent, skolens egen tilsynsassistent for rengøring, vores sikkerhedsrepræsenter og vores tekniske serviceleder. Vi håber selvfølgelig at kunne løse problemet internt, men har alligevel valgt at informere Hovedsikkerhedsudvalget på nuværende tidspunkt, for evt. hurtigere at kunne hente hjælp, råd og vejledning fra den side, dersom det skulle vise sig nødvendigt. Jeg kan for at understrege sagens alvor oplyse, at en af vores lærere i starten af december af sin læge og speciallæge i allergi blev rådet til at sygemelde sig, indtil forholdende var bragt i orden, så hun kunne tåle at opholde sig på skolen. Vi løste dog denne problematik sammen med Teknisk Forvaltning, der igen bevilgede en ekstraordinær hovedrengøring efterfulgt af intensiveret daglig rengøring i det klasselokale, vedkommende lærer underviser i. Den pågældende lærer overvejer nu i samråd med sine læger at anmelde sin sygdom som en arbejdsbetinget lidelse, der efter hendes lægers udsagn skulle være udløst af den sag om mineraluldsfibre, der i 1999 betød at hele skolen fik skiftet de gamle dampaloftet og blev totalt hovedrengjort flere gange, før målingerne for mineraluldsfibre var bragt ned på et acceptabelt niveau. Den 9. januar 2003 blev afholdt et møde på Dansborgskolen med deltagelse af Michael Østergaard Hansen, rengøringskonsulent Charlotte Crome, Dansborgskolens tilsynsassistent for rengøringen, Vivi Groos, sikkerhedsrepræsentanten på Dansborgskolen, Dorthe Jensen, og skolens tekniske serviceleder. På mødet blev drøftet forskellige tiltag til nedbringelse af de målte støvværdier, og skolen besluttede, at der i tilfælde af sygdom hos rengøringspersonalet kunne antages vikarbistand betalt over skolens vikarkonto. Det blev aftalt, at Østergaard skulle foretage yderligere undersøgelser for at belyse, om de først udtagne prøver var

8 retvisende, og om de allerede iværksatte initiativer til forbedring af rengøringen havde en effekt. Lene Bøgsted indskærpede samme dag og efterfølgende flere gange skriftligt over for skolens lærere, at rengøringsnormeringen er baseret på, at lokalerne er ryddelige, at stolene er sat op, at papirkurve er tømt, og at der er grovfejet (der må ikke ligge papir, jordklumper, appelsinskræller og lignende på gulvet), samt at det er lærernes ansvar at sørge for, at dette er i orden, når klasselokalet forlades og aflåses efter sidste lektion. Den 28. januar 2003 foretog Mikael Østergaard Hansen i samarbejde med Vivi Groos nye undersøgelser på Dansborgskolen. Resultatet af prøverne fremgår af Østergaards notat af 5. februar 2003, hvori det bl.a. hedder: Baggrunden for undersøgelsen var, at der ved vores undersøgelse afrapporteret i 2002 var blevet registreret høje støvforekomster i klasselokalerne. Formålet med denne undersøgelse var derfor, at fastlægge hvordan forholdene så ud umiddelbart før og efter rengøring af udvalgte lokaler. Aktuelle forhold På skolen gøres der rent efter et rengøringsprogram 511 i klasselokalerne. Dvs. 5 gange rengøring pr. uge med en gang grundig gulv- og inventarrengøring. I lokale 2, hvor rengøringen er intensiveret, gøres der rent efter et rengøringsprogram 522, dvs. med to gange grundig gulv- og inventarrengøring. Vurderingsgrundlag Som anført i tidligere rapport er der taget udgangspunkt i de vejledende krav fra AMI. Det forventes at rengøringen på Dansborgskolen generelt bør overholde kvalitetsniveau 2, også kaldet mellem-niveau. Prøverne skal derfor overholde følgende: Gulve: max 7 % støv Borde: max 2 % støv Vurdering I syv af lokalerne blev støvniveauet på gulve og borde undersøgt. Dette resulterede i støvprocenter fra 3 17,1 % for gulvene og fra 0 17,6 % for bordene.

9 Få steder på gulvene forekom der jord eller decideret snavs, medens der flere steder kunne ses en hinde, som lokalt gav et lettere snavset indtryk. Af resultaterne fra gulvene var der ingen klare informationer om, at der var renere det sted, hvor der lige var gjort rent (lokale 16) i forhold til det sted, der ikke var gjort rent i en uge (lokale 12). Men hvor der gøres rent efter 522 programmet (lokale 2) ses den laveste gennemsnitsværdi i forhold til de øvrige lokaler, hvor der gøres rent efter 511 programmet. Af resultaterne fra bordene var der også en tendens til, at intervallet mellem grundig rengøring har betydning for støvniveauet, idet procenterne i snit er lavere få dage efter den grundige rengøring i forhold til mange dage efter den grundige rengøring. Det skal dog anføres, at der også her stedvist kunne ses en hinde på tapen, når den blev fjernet fra bordfladen. Hvad den omtalte hinde, som er konstateret på såvel gulve som borde er lavet af, kan prøverne ikke vise, men der er formodentlig tale om rester af det anvendte rengøringsmiddel, som jf. oplysning skulle være grundrensemiddel. Da partikler fra en sådan hinde kan frigives til luftrum, må det vurderes, at dette kan have betydning for indeklimaet. Derfor bør der ses nærmere på doseringen af rengøringsmidler samt metoden hvormed der gøres rent. Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater konkluderes følgende: At der især på gulve, men også på borde, blev målt støvforekomster over det vejledende krav fra AMI. At mange steder skyldtes støvforekomster formodentlig den hinde, der kunne trækkes af fladerne. Hvad denne hinde består af vides ikke, men det drejer sig formodentlig om rengøringsmiddelrester, som ikke fjernes ved den aktuelle rengøringsprocedure. At partikler fra en sådan hinde formodes at kunne frigives til rumluften, hvilket kan have betydning for indeklimaet. At der for gulvene ses en tydelig tendens til, at rengøringsprogrammet 522, som er anvendt i lokale 2, har en mere begrænsende effekt på mængden af støv på gulvene end hvor der gøres rent efter rengøringsprogrammet 511. For bordene ses samme tendens. Handlingsplan Det anbefales at følgende tiltag iværksættes, for at afhjælpe gener i indeklimaet som følge rengøringen:

10 Mængden og arten af rengøringsmidler vurderes nøje. Det er her vigtigt at afpasse midlet til den pågældende flade der skal rengøres, ligesom det er vigtigt ikke at overdossere. Rengøringsmetoden bør overvejes, eventuelt skal der afsluttes med aftørring af gulvet efter vask med rent vand og klud. Dette forhold kan sandsynligvis ikke udføres uden øget tidsforbrug. Dersom ovenstående ikke har den tilsigtede effekt på skolens indeklima, må det overvejes at øge rengøringsniveauet til et 522 program, hvilket dog vil bevirke at rengøringspersonalet skal have mere tid til rengøringen. Da undersøgelsen ikke kan fastlægge hvad hinden på de rengjorte overflader består af, kan det ikke med sikkerhed fastslås, hvilken indflydelse den har på indeklimaet. Derfor bør det overvejes at lade hinden analyseres således, at dens sammensætning kan fastlægges, og indholdsstofferne kan vurderes i forhold til de indeklimagener, der opleves på skolen. Ved brev af 6. februar 2003 til Skole- og Kulturforvaltningen anmodede formanden for Dansborgskolens bestyrelse, Karin Kofoed, om bevilling til analyse af den konstaterede hinde. I brevet hedder det bl.a.: Blandt skolens personale og bestyrelse er der stor usikkerhed og utryghed over, hvilke helbredsmæssige konsekvenser såvel støv som den omtalte hinde har både på kort og lang sigt. P.t. er 2 lærere sygemeldte i en længere periode p.gr.a. deres indeklimarelaterede gener. Den ene af disse 2 er i samråd med sin læge i gang med en anmeldelse af en arbejdsbetinget lidelse. I forbindelse med de seneste års APV [arbejdspladsvurdering] har skolen hver gang påpeget, at rengøringsnormeringen ikke er tilstrækkelig. Ved brev af 10. februar 2003 meddelte Teknisk Forvaltning Dansborgskolen, at yderligere undersøgelser henhørte under Skole- og Kulturforvaltningen, da de konstaterede gener efter de foreliggende undersøgelser med stor sandsynlighed skyldtes rengøringsmæssige ikke bygningsmæssige forhold. Ved brev af 18. februar 2003 til Hovedsikkerhedsudvalget i Hvidovre Kommune anmodede Lene Bøgsted og Dorthe Jensen om, at Hovedsikkerhedsudvalget optog indeklimaet på Dansborgskolen til behandling med henblik på rådgivning og bistand. Det hedder i brevet bl.a.:

11 D. 6/1-03 fremsendte vi en redegørelse for indeklimaproblematikken på Dansborgskolen. I den mellemliggende periode er generne ikke blevet mindre snarere tvært imod. Vi har nu 2 lærere, der er sygemeldte på ubestemt tid med henvisning på indeklimagener. Den enes hovedproblem er støvbetinget astma, den anden lider bl.a. af tilstoppede, smertende bihuler næseblod og dertil hudproblemer og stemmesvigt. Derudover klager flere ansatte over tilstoppede bihuler, hovedpine, flimrende syn o. lign. Vi har ikke modtaget direkte klager fra forældre og elever, men vi erfarer gennem lærere, at der er elever med gener af samme karakter som de ovenfor beskrevne. Vi har derfor brug for bistand for at kunne afhjælpe denne situation hurtigt og effektivt. Det vi har brug for lige nu, er dels at få vished for, hvad den konstaterede hinde består af om den kan være årsagen helt eller delvis, eller om den i virkeligheden er uskadelig, så vi udelukkende skal bestræbe os på at få støvniveauet bragt ned og dels at få fulgt op på målingerne af støvniveauet for at se, om den intensiverede indsats der gøres fra rengøringspersonalets side har effekt. De ansatte på skolen er meget urolige og dermed meget opmærksomme på situationen. Med til billedet hører, at skolen jo for et par år tilbage havde en stor indeklimasag i forbindelse med gamle lofter, hvorfra der dryssede mineraluldsfibre. På daværende tidspunkt var skolen også ramt af flere langtidssygemeldinger bl.a. de samme som p.t. har måttet sygemeldes. Det er vigtigt nu endeligt at få fastslået, hvad der er årsagen til de tiltagende klager, for derved at kunne iværksætte en effektiv handleplan, der kan sikre et sundt miljø for såvel elever som ansatte. Ved brev af 19. februar 2003 orienterede Skole- og Kulturforvaltningen Dansborgskolens bestyrelse om, at forvaltningen ville søge at afklare, hvad der skulle til for at afhjælpe de indeklimaproblemer, der måtte være på Dansborgskolen. Den 26. februar 2003 vedtog Hvidovre Kommunes skoleudvalg pr. 1. juli 2003 at udvide fritidshjemmet Trankebar, som er placeret i umiddelbar tilknytning til Dansborgskolen, fra 65 til 80 pladser. Dansborgskolens rengøringsnormering blev i den forbindelse med virkning fra den 1. juli 2003 forøget med 45 timer årligt.

12 På Hovedsikkerhedsudvalgets møde den 3. marts 2003 orienterede udvalgets formand, kulturdirektør Erik Pedersen, om skoleudvalgets beslutning den 26. februar 2002 om forøgelse af rengøringsnormeringen på Dansborgskolen pr. 1. juli 2003, men det blev fejlagtigt oplyst, at forøgelsen skete som forsøg på afhjælpning af indeklimaproblematikken på Dansborgskolen, som herefter ikke blev drøftet nærmere, idet dog Steen Jeppesen, der er næstformand i Hvidovre Lærerforening og medlem af udvalget, ifølge sine bemærkninger til referatet fra mødet i brev af 13. marts 2003 påpegede, at han på mødet havde givet udtryk for, at de igangsatte tiltag var helt uacceptable i forhold til de foretagne undersøgelsers resultater og anbefalinger. Sikkerhedschef i Skole- og Kulturforvaltningen, Leif Warner, førte den 11. marts 2003 en e- mailkorrespondance med navnlig Lene Bøgsted om inddragelse af BST Danmark a/s (tidligere Bedriftssundhedstjenesten, i det følgende: BST) i løsningen af indeklimaproblemerne på Dansborgskolen. Leif Warner oplyste således, at to konsulenter fra BST ville deltage i et indledende møde den 28. marts 2003 på Dansborgskolen med deltagelse af Lone Caspersen, Skole- og Kulturforvaltningen, Erik Frederiksen, Michael Østergaard Hansen, Charlotte Crome og ham selv og i et mere grundigt møde den 9. april Mødedatoerne var fastsat så tidligt, som det kunne lade sig gøre. Lene Bøgsted gav udtryk for, at hun var ked af, at møderne ikke kunne berammes før, og hun anførte, at Vores ansatte er oprevne over situationen og helt bestemt og forståeligt nok bliver utilfredse over, at der ikke er udsigt til at der kan ske noget i nær fremtid. Leif Warner gav udtryk for, at han forstod frustrationerne. Ved brev af 12. marts 2003 meddelte Erik Pedersen Lene Bøgsted, at Skole- og Kulturforvaltningen var indforstået med at afholde udgifterne til analyse af den konstaterede hinde, og at forvaltningen efter møderne den 28. marts og 9. april 2003 med bl.a. deltagelse af BST og Østergaard ville vurdere, om der var grundlag for at udvide skolens rengøringsnormering. Den 19. marts 2003 foretog Østergaard undersøgelser på Dansborgskolen af den konstaterede hinde.

13 Samme dag blev afholdt møde i Dansborgskolens skolebestyrelse med deltagelse af bl.a. de 2 lærerrepræsentanter. I referatet fra mødet hedder det bl.a.: LB [Lene Bøgsted] orienterede om, at vi nu har fået svar fra SKF [Skole- og Kulturforvaltningen] om, at de vil finansiere den analyse af hinden, som firmaet Østergaard Miljøteknik har anbefalet. HSU har holdt møde d tager sagen alvorligt HSU har bevilget midler til at Bedriftssundhedstjenesten indgår i det videre arbejde med at forbedre indeklimaet. Der holdes møde d på Dansborgskolen et møde med deltagelse af BST, Østergaard Miljøteknik, SKF, TF [Teknisk Forvaltning], den daglige sikkerhedsleder, skoleledelsen, Rengøringssikkerhedsrep, rengøringens tilsynsførende, sikkerhedsrep. for det pædagogiske personale, TR for lærerne. SB-formanden deltager også i mødet. Rengøringen arbejder fortsat med de anbefalede procedurer. Lærerne forventer en hurtigere sagsbehandling. Såvel ansatte som børn påvirkes og kan udvikle allergier. AA orienterede om, at sikkerhedsgrupperne på Dansborgskolen vil tage problemstillingen med i Arbejdspladsvurderingen igen i år. Fremhævelse af at undervisningen i dag er alsidig og forgår på alle kvadratmetere, en høj frekvens af sambrug, et stigende elevtalog rengøringstakten er den samme. Rengøringstakten bør øges. Elevrådet vil meget gerne støtte diverse initiativer, der kan forbedre indeklimaet. Lokalt vil være med til at sætte fokus på oprydningen i klasserne, kampagne om større ansvarlighed. Fortsat god udluftning i frikvartererne. Alle skal gøre en indsats. Den 26. marts 2003 kl (10- frikvarteret) afholdt lærerne på Dansborgskolen et møde. På mødet blev bl.a. fremlagt og drøftet resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens lærere indeholdt i et notat med overskriften Et papir om indeklima, som var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af lærere på Dansborgskolen. I notatet hedder det bl.a. andet: Indledning Igennem de sidste tre år har der været problemer med indeklimaet på Dansborgskolen. På trods af forskellige tiltag fra sikkerhedsrepræsentanten og skolens ledelse, ser det ikke ud til, at Hvidovre Kommune har i sinde at få bragt disse forhold i orden. Konsekvenserne heraf er meget uheldige. Udvikling, kvalitet og god skoledrift må vige for det, der efterhånden har udviklet sig til et truende indeklimaproblem for elever og lærere.

14 Er dette rigtigt? Er det god etik og moral? Er det lovligt, at Dansborgskolen efterhånden ikke er i stand til at rumme de lærere og elever, der først bukker under for de indeklimaproblemer, der end måtte være? Det synes vi ikke. Derfor har vi nu taget sagen i egen hånd, lavet en undersøgelse og udgivet dette papir. Ikke på baggrund af et stort dybdegående videnskabeligt arbejde. Tværtimod. Det bør opfattes som et udbrud af frustration grænsende til raseri over tingenes tilstand. Lidt historie For tre år siden gjorde lærerne opmærksom på, at man var generet af indeklimaet. Man kunne konstatere gener i slimhinder og luftvejssystem samt hovedpine. I visse tilfælde var der tale om en meget alvorlig forringelse af helbredet. To lærere var så mærkede, at de måtte langtidssygemeldes. Sammenhængen med indeklimaet og disse sygemeldinger blev verificeret af egne læger. Lærerne klagede over, at skolen var beskidt og støvet. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at luften var dårlig. Efterfølgende undersøgelser af indeklimaet viste, at indholdet af mineraluldsfibre visse steder på skolen var over de tilladte grænseværdier. Skolen var støvet, og iltmængden i lokalerne var for ringe. I den forbindelse blev lofterne udskiftet. Skolen blev gjort hovedrent, og det blev vedtaget, at vinduer i klasser og på gange skulle åbnes i alle frikvarterer. Desuden blev der indført udeordning for alle børn i 10-frikvarteret. Efterfølgende viste målinger, at problemet med mineraluld skulle være løst. Lidt nyere historie En rundspørge i uge blandt lærerne viser nu, at helbredstilstanden bliver mere og mere uacceptabel. Undersøgelsen viser også, at mange peger på indeklimaet som årsagen. Nedenstående skema er generelt og viser intet om symptomernes specifikke karakter og grad. Det er dog vores opfattelse, at man ved nærlæsning må anse tilfældene af bronkitis, lungebetændelse, astma og allergiske reaktioner som værende over et acceptabelt niveau. Ud af 43 adspurgte lærere blev resultatet følgende: Øjne (kløe, svie) 14 32,5% Næse (løbe, nyse, blod) 16 37,2% Hals (tørhed, kløe, kradse, 17 39,5% hæshed, mistet stemme) Udslet/tørhed (revne, kløe, rødme) 9 20,9% Hovedpine (tunghed, migræne, 12 27,9% træthed) Søvnbesvær 16 37,2% Tiltagende sygdomsmængde 4 9%

15 Derudover gjorde mange opmærksom på, at de var meget generet af: Støjniveauet i klasser og på lærerværelset. I forbindelse hermed bør nævnes, at skolens elevtal er vokset med ca. 50 % siden 1995 og forventes at stige yderligere. Kulde og træk. Den megen udluftning gør, at der især i vinterhalvåret er meget koldt, store temperaturforskelle og megen træk. Støvet og beskidt. Dette punkt er ikke rettet mod skolens rengøringspersonale, som, vi ved selvsyn kan konstatere, ikke har de rammer, der skal til for at holde skolen ren. Skrivelsen indeholder endvidere en række udsagn fra de adspurgte om deres helbredsgener m.v. På mødet blev besluttet at nedlægge arbejdet med omgående virkning. Kun børnehaveklasselederne fortsatte undervisningen. Lærerne forlod herefter skolen for at tage hen på Lærernes Centralorganisations stedlige kredskontor. På kredskontoret udfærdigede lærerne en række breve bl.a. til byrådsmedlemmerne i Hvidovre Kommune, hvori de redegjorde for baggrunden for arbejdsnedlæggelsen. På kredskontoret opfordrede kredsformanden og næstformand, Steen Jeppesen, lærerne til straks at genoptage arbejdet, hvilket først skete om morgenen den 27. marts Den 28. marts 2003 afholdtes det planlagte møde om skolens indeklima med den planlagte deltagerkreds og desuden formanden for Dansborgskolens skolebestyrelse, Karin Kofoed, i hvis referat af mødet det bl.a. hedder: Blandt lærerne er der en generel opfattelse om at når rengøringen intensiveres bedres almen tilstanden. Der er ikke blandt lærere, ledelse og skolebestyrelse på Dansborg tvivl om at rengøringspersonalet gør deres yderste, men til gengæld er der et udtrykt ønske om at tilkendegivelserne om bedring i lokalemiljøet efter intensiveret rengøring udmønter sig i en ændret rengøringstakt. (Bedre normering og fuld vikardækning ved sygdom) Der er foretaget opmåling af rengøringen sep.02. Ny opmåling er undervejs. Skolebestyrelsen ønskede at der indregnes en faktor som sikre at der rengøres i forhold til det høje børnetal, brugergraden og undervisningsformen. Som udgangspunkt ønskede skolebestyrelsen, skoleledelsen og ikke mindst lærerne og rengøringsfolkene at takten ændres fra den nuværende 511 til 522 (1- og 2tallene anviser den ugentlige frekvens for grundigere rengøring)

16 Rengøringspersonalet så gerne selv en mindre omlægning af deres arbejdstid, hvis man ikke kunne opnå den ønskede 522 rengøring. Der var et udtrykt ønske om at møde en time før, fordi man så også kunne nå at få rengjort gangarealet før børnene mødte og derved mindsket mængden af gammelt snavs, der kunne bringes ind i de netop rengjorte klasselokaler. Om øget rengøringstakt: Det blev påpeget af Skole- og kulturforvaltningen at det krævede en politisk beslutning da man ikke i forvaltningen rådede over beløb der kunne honorere en øget rengøring på Dansborg, endsige det massive krav der kunne formodes at opstå på kommunens andre skoler og institutioner. Handlingsplan for Dansborg: Tilbud på tilbundsgående støvprøver vil foreligge d. 2/4-03. Hvis bevillingen gives kan Østergaard Miljøteknik love en hurtig sagsbehandling. BST giver tilsagn om hurtig interview-/spørgeskemaundersøgelse. Gennemførelse/plan skal være klar til det opfølgende møde d. 9/4-03. Pilotprojekt om omlægning af rengøringspersonalets arbejdstid igangsættes. Arbejdstilsynet tilkaldes til det videre forløb. Skoleudvalget i Hvidovre Kommune vedtog den 9. april 2003, at der straks blev foretaget hovedrengøring af de lokaler på Dansborgskolen, hvor behovet var størst, men at øvrige tiltag skulle afvente Østergaards senere undersøgelser. På et ekstraordinært møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 14. april 2003 orienterede Erik Pedersen bl.a. om, at analysen af hinden ville blive forelagt Skoleudvalget på dets møde den 21. maj Det hedder i referatet bl.a.: Anni Jensen kunne orientere om at man på Dansborgskolen har udvalgt de 8 mest belastede klasseværelser, billedkunstlokalet, musiklokalet, lærerværelset samt gangene til hovedrengøring, der iværksættes den 22. april som pilotprojekt. Skoleledelsen og rengøringspersonalet på Dansborgskolen har mandag den 14. april diskuteret i hvilket omfang der skal afsættes rengøringstimer og personale til ekstra rengøring. Steen Jeppesen mente, at denne alvorlige sag havde verseret alt for længe før der fra kommunens side nu bliver taget reelle initiativer til en afhjælpning af problemerne via analyse af hinde, de besluttede undersøgelser af støvprøver og iværksættelse af en hovedrengøring af de mest belastede lokaler. Han var derfor tilfreds med de nu igangsatte initiativer, som sker i samarbejde med BST, som bl.a. foretager en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerpersonalet til afdækning af genebilledet og en vurdering af de anvendte rengøringsmidler. Den 14. og 15. april 2003 foretog Østergaard nye undersøgelser på Dansborgskolen.

17 Den 12. maj 2003 blev der afholdt et nyt møde i Hovedsikkerhedsudvalget. Det hedder i referatet bl.a.: Indeklima på Dansborgskolen. Lene Bøgsted orienterede om at skolen i øjeblikket står i venteposition, hvor man i øjeblikket afventer tilbagemelding fra BST og Michael Østergaard Miljøteknik vedr. spørgeskemaundersøgelse og støvprøveanalyse samt yderligere prøver af hinden. Disse resultater forventes modtaget inden afholdelse af Skoleudvalgets næste møde den 21. maj 2003, hvor de vil blive drøftet. Der er foretaget hovedrengøring i 8 lokaler, 2 faglokaler samt lærerværelset af eksternt rengøringsfirma. Siden hovedrengøringen har der ikke været konstateret nogen langtidssygemeldinger. En lærer døjer dog stadig med stemmesvigt og udslæt. Peter Larsen orienterede om at Risbjerskolen på et tidspunkt havde haft 2 langtidssyge med udslæt og snue, grundet de af kommunen godkendte rengøringsmidler. Dansborgskolen har i samarbejde med Merete Paarup fra BST foretaget en gennemgang af de af skolen anvendte rengøringsmidler for at være sikre på at det er de korrekte midler der anvendes. Steen Jeppesen forespurgte om Arbejdstilsynet var blevet inddraget i sagen. Dorte Jensen forklarede at Arbejdstilsynet ikke så nogen grund til at involvere sig i sagen så længe kommunen tog initiativ til at udrede problemet i samarbejde med andre instanser såsom BST. På skoleudvalgsmødet den 21. maj 2003 forelå BST s rapport om indeklimaet på Dansborgskolen. I rapporten hedder det bl.a.: Indeklima på Dansborgskolen BST Danmark a/s er af sikkerhedsleder Leif Warner blevet bedt om at foretage en afdækning af indeklimagener og helbredsgener i forbindelse med en indeklimaundersøgelse på Dansborgskolen. Baggrund BST Danmark a/s er som uvildig part blevet bedt om at foretage en ny spørgeskemaundersøgelse til afdækning af genebilledet blandt personalet på Dansborgskolen. Spørgeskemaundersøgelsen skulle omfatte spørgsmål om helbredsgener (som også var indehold i den spørgeskemaundersøgelse lærerne selv har foretaget) og skulle yderligere indeholde spørgsmål om indeklimagener. Endvidere skulle der være mulighed for at komme med yderligere kommentarer om problematikken vedrørende indeklimaet. Denne indeklimaundersøgelse skulle yderligere tilføre en validering af de ansattes helbredsgener samt deres billede af indeklimagenerne.

18 Konklusion Der er rapporteret massive indeklimaproblemer på Dansborgskolen. De besvarelser de ansatte har afgivet, giver et billede af en skole, hvor de ansatte har både massive helbredsgener og indeklimagener. Spørgeskemaundersøgelsen Der blev i april 2003 uddelt 85 spørgeskemaer blandt skolens lærere, rengøringspersonale og administrative personale og der er kommet 73 svar tilbage, hvilket giver en svarprocent på86 %, hvilket er meget tilfredsstillende for en spørgeskemaundersøgelse. Vurderingskriterier I SBI s Indeklimahåndbogen er beskrevet følgende vurderingskriterier: Klager over træk, varme og indelukket luft betragtes som generelle, karakteristiske problemer for bygningen, hvis flere end ca. 20% klager. Klager over støj eller belysning er generelle, hvis flere end 10% klager. Hvis forekomsten af slimhindeirritationer eller almensymptomer som hovedpine, unaturlig træthed og koncentrationsbesvær overstiger 15-20%, er der tale om generelle problemer. Reference: Indeklimahåndbogen, SBI-anvisning 196. Det fremgår af besvarelserne om helbredsgener, at der er følgende markante gener: Mere end 40% lider ofte af slimhindeirritation 40% lider af hudirritation. 41% lider af hovedpine og ca. 41% lider af unaturlig træthed. 33% har ofte svært ved at koncentrere sig og også 35% bliver let irriteret over småting. I kategorien ofte indgår svarene månedligt, ugentligt eller dagligt. På spørgsmålene om indeklimagener, svarer 29% at de ofte er generet af træk, 34% af skiftende temperaturer, 24% af for høj temperatur, 55% klager over indelukket luft og 24% klager over lugte fra lokalet. 43% er generet af tør luft, 39% er generet af støv i luften og 52% er generet af snavs. 21% er generet af statisk elektricitet, 30% er generet af støj fra lokalet, 17% er generet af støj fra andre lokaler, mens 16% er generet af støj udefra. 13% klager over for dårlig belysning, mens hele 50% klager over trange pladsforhold. Resten af besvarelserne ligger indenfor det normale område. Svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet angiver, at der er massive problemer med indeklimaet. Anbefalinger Ved indeklimaproblemer kan der meget sjældent peges på en enkelt faktor i indeklimaet, der er årsag til generne. Oftest er det en kombination af påvirkningerne, der giver problemerne, som normalt kan gøres mindre eller løses helt. Det følgende giver en række muligheder for løsning til inspiration Forbedre rengøringen

19 Overveje om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til rengøringen alternativt fastholde den nuværende midlertidige ordning med at rengøringspersonalet møder tidligere ind. Overveje om der kan laves forholdsregler, der sikrer at der ikke slæbes jord med ind fra fodboldbanerne mm. Overveje om der kan etableres mere hyldeplads til de ansatte, således at rengøringen kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Gennemgå resultaterne af rengøringspersonalets konference for at bedre forholdene for rengøringen. Forbedre pladsforholdene Nedbringe varmebelastningen, så der kan holdes en temperatur på 21 o C i lokalerne: Forbedre luftkvaliteten Overveje muligheden for at etablere ventilation i klasseværelser. Etablere rygerum til rygerne således, at rygning ikke forekommer i lærerværelset. Overveje muligheden for at etablere ventilation i lærerværelset. Etablere udluftningsprocedurer lærerværelse og klasseværelser. Diskutere trivslen på Dansborgskolen Der er ikke mange, der har valgt at komme med kommentarer omkring det psykiske arbejdsmiljø, men de massive indeklimasymptomer kan være udtryk for trivselsproblemer på arbejdspladsen. Det skal dog lige i denne sammenhæng tilføjes, at flere har givet udtryk for, at de er meget glade for arbejdspladsen. Den 21. maj 2003 forelå et foreløbigt notat fra Østergaard med resultatet af undersøgelserne den 15. og 16. april Det endelige notat forelå den 6. juni I notatet hedder det bl.a.: Baggrunden for undersøgelsen var, at der ved vores tidligere undersøgelser afrapporteret i 2002 og 2003 var blevet registreret høje støvforekomster jf. vejledende krav fra AMI i udvalgte klasselokaler, som blev vurderet til at kunne have sammenhæng med de indeklimagener, der oplevet blandt lærerne på skolen. Formålet med denne undersøgelse var derfor, at fastlægge hvad støvet bestod af samt vurdere om indholdsstofferne kunne føre til de omtalte indeklimagener. Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater kan følgende konkluderes, dersom de udtagne prøver er repræsentative:

20 At støvniveauerne i rumluft alene ligger i et niveau, hvor der er en middel påvirkning af indeklimaet. At støvniveauerne på gulv alene ligger i et niveau, hvor der er en lav til middel påvirkning af indeklimaet. At skimmelsvampeniveauet i gulvstøvet ligger på et niveau, hvor der er ingen til en middel påvirkning af indeklimaet. At hunde-, katte- og hesteallergener ligger i et niveau, hvor der er ingen til middel påvirkning af indeklimaet. At sammensætningen af støvet indeholder mange små partikler, hvilket kan forværre den aktuelle indeklimapåvirkning. At skimmelsvampesammensætningen ikke svarer til den forventelige, hvilket som følge af at de fundne dominerende skimmelsvampe, der er særligt biologisk aktive, kan forværre den aktuelle indeklimapåvirkningen. At hinden på gulvene består af snavs og ikke rester af rengøringsmidler. At der hverken forekommer mineraluldsfibre i gulvstøvet eller rumluften. At samlet set kan det forventes, at støvet som følge af dets sammensætning har en eksponeringsstyrke, der ligger i området middel til høj, hvormed en sammenhæng mellem støvets indholdsstoffer og de oplevede indeklimagener må forventes. At lokale 2 tilsyneladende er det lokale, hvor påvirkningen af indeklimaet er størst, stort set hvad enten der ses på støvmængde eller sammensætning. Handlingsplan Med udgangspunkt i denne undersøgelse anbefales det, at følgende tiltag iværksættes for at afhjælpe gener i indeklimaet: At der foretages en nøjere vurdering af, om der er en kilde til forekomsten af skimmelsvampene Fusarium og Trichoderma viride/harzianum. At der ses nærmere på, hvordan de små partikler fjernes mest effektivt. At der ses nærmere på, om niveauet af snavs på gulvflader kan reduceres, f.eks. ved anderledes rengøringsmetoder.

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Opdateret den. februar 24 Denne vejledning til spørgeskemaet, normalmateriale samt tilhørende programmer til indtastning og analyse af data er udarbejdet af de arbejdsmedicinske klinikker i Glostrup, Bispebjerg,

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Opdateret den 3. februar 29 Center for Indeklima- og Stressforskning www.cis-indeklima.dk har deltaget i udvikling af et spørgeskema, som kan anvendes til kortlægning af en virksomheds indeklimaproblemer

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60

Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 Voldby Skole Sangstrupvej 32 - Voldby e-mail: voldby.skole@nr-djurs.dk 8500 Grenaa. Tlf. 86 33 25 66 Fax. 86 33 25 63 SFO tlf. 86 33 26 60 7. november 2006 Undervisningsmiljø for eleverne på Voldby Skole

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere