Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005"

Transkript

1 Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005 i sag nr. K : Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune (advokat Christian K. Clasen) mod Lærernes Centralorganisation (advokat K.L. Németh) Dommere: Michael Berner, Børge Dahl (retsformand), Mogens Kroman, Kent Lassen, Ettier Trier Petersen, Per Rohde Soelberg og H.C. Thomsen. Den 26. marts 2003 nedlagde lærerne på Dansborgskolen i Hvidovre arbejdet i 10-frikvarteret og forlod skolen, og spørgsmålet er, om de 11 tjenestemandsansatte lærere, der deltog, kan slippe for sædvanlig bødesanktion med henvisning til, at arbejdsnedlæggelsen var lovlig som følge af fare for lærernes helbred og Hvidovre Kommunes håndtering af problemer med skolens indeklima. PARTERNES PÅSTANDE Klager, Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune, har nedlagt påstand om, at den stedfundne arbejdsnedlæggelse kendes ulovlig, og at der ikendes deltagerne i arbejdsnedlæggelsen bøde, subsidiært irettesættelse og mere subsidiært advarsel. Indklagede, Lærernes Centralorganisation, har påstået frifindelse, subsidiært at deltagerne i arbejdsnedlæggelsen pålægges Tjenestemandsrettens mildeste sanktion i form af advarsel/irettesættelse. Det fremgår af sagens bilag 1, hvilke 11 tjenestemandsansatte lærere, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, og det er i sagens bilag 2 beregnet, hvad en bøde til hver enkelt efter Den Kommunale Tjenestemandsrets normale takster beløber sig til. SAGSFREMSTILLING

2 Efter sommerferien 2002 modtog Dansborgskolen i Hvidovre Kommune et stigende antal klager fra skolens lærere over helbredsmæssige gener begrundet i dårligt indeklima på skolen. Lærernes sikkerhedsrepræsentant, Dorthe Jensen, kontaktede med Dansborgskolens ledelses indforståelse Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune med henblik på en gennemgang af indeklimaet på skolen. Den 17. september 2002 besigtigede projektleder Erik Frederiksen, Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune, Dorthe Jensen og Hvidovre Kommunes tilsynsassistent for skolens rengøring, Vivi Groos, en række lokaler på Dansborgskolen. Det hedder i et tilsynsnotat udfærdiget af Erik Frederiksen samme dag bl.a.: Nr i Stuetagen Det blev oplyst at der er en lugt som sur jord, og at der kan være kloaklugt når vandet løber i vasken. Der er lidt udsugning. I dag var lugten ikke mærkbar. Nr. 10 i Stueetagen Klassen benyttes af en 1. klasse om formiddagen 8-13 og af Fritidshjemmet om eftermiddagen. Der klages over dårlig lugt. Lærer Stine får hovedpine. Der er udsugning med 4 stk anemostater i loftet. 4.b på 1. sal mod hjemmeplejen. nr. 2. Lærer Hanne har tidligere mistet stemmen ved ophold i lokalet, og flere elever har haft eksem og knopper i ansigtet. Efter en forøget rengøring har alle i en periode fået det bedre, men problemerne er nu begyndt igen. Bogdepot i kælderen (bogkælder). Der er en udtalt lugt af gamle bøger og der er varmt, da mange varmerør går gennem lokalet. Der er støv på bøgerne, men ikke meget i forhold til de mange bøger. En vandret faldstamme er stærkt tæret og skal udskiftes, ligesom den lodrette faldstamme skal udskiftes, da den er tæret og mufferne er utætte, og kan lugte. Det foreslås at lade Østergaard Miljø se på sagen. Erik Frederiksen rettede henvendelse til ØSTERGAAARD Bygge- & Indeklimateknik a/s (herefter Østergaard) med anmodning om foretagelse af en indeklimaundersøgelse på Dansborgskolen. Undersøgelsen blev gennemført den 31. oktober og 6. november Østergaards notat med resultatet af de foretagne undersøgelser med tilhørende bilag blev med brev af 2. december 2002 sendt til Erik Frederiksen og den 4. december 2002 til

3 viceskoleinspektør på Dansborgskolen, Lene Bøgsted. I brevet til Erik Frederiksen hedder det bl.a.: Der kunne ikke konstateres lugtproblemer på skolen i forbindelse med besigtigelsen. Dette kan skyldes, at der enten er tale om et periodisk problem, som f.eks. optræder under visse klimatiske forhold, eller der er tale om et periodisk problem, som f.eks. optræder i forbindelse med bestemte aktiviteter. For at belyse forholdet nærmere vil det være nødvendigt, at vi bliver tilkaldt når lugten er tilstede. Med hensyn til rengøringsforholdene på skolen er der i rapporten peget på, at der er målt støvforekomster over det vejledende krav fra AMI (Arbejdsmiljøinstituttet), ligesom der er skrevet at rengøringsniveauet skal øges. Årsagen til de aktuelle rengøringsforhold kan ligge i, at der ikke gøres tilstrækkeligt rent, hvilket enten kan skyldes, at skolen får hvad den betaler for, men det er ikke tilstrækkeligt, eller skolen får ikke hvad den betaler for. En kombination af disse forhold kan også være en mulighed. Skal vi se nærmere på dette forhold, vil det være formålstjenligt, at der afholdes møde med skolens rengøringspersonale. I Østergaards notat af 20. november 2002, Mikrobiel indeklimaundersøgelse af udvalgte lokaler på Dansborgskolen, hedder det bl.a.: Baggrunden for undersøgelsen var, at der var blevet registreret sur lugt i nogle lokaler, samt at læreren i lokale 10 klagede over hovedpine. Som følge heraf var der nervøsitet overfor en eventuel forekomst af skimmelsvamp i udvalgte områder. Formålet med undersøgelsen var derfor, at afgøre om de konstaterede gener skyldtes skimmelsvampe eller støvsamlinger samt måle støjniveauet fra ventilationsanlægget i lokale 10. Observationer Generelt Der var på forhånd indhentet informationer om indeklimagener i lokalerne, dog ikke lokale 9. Læreren i lokale 2 havde mistet stemmen og flere elever havde eksem og knopper i ansigtet. Rengøringsniveauet var blevet øget i ca. 2 måneder hvilket havde medført en tilsvarende periode hvor alle havde det bedre, men er meldes om tilbagevendende problemer.

4 Vurderingsgrundlag Ifølge vejledende krav fra AIM i bilag 3, må det forventes at rengøringen på Dansborgskolen generelt bør overholde kvalitetsniveau 2, også kaldet mellem-niveau, hvor genebilledet ikke umiddelbart forventes at være unormalt højt. Prøverne skal overholde følgende: Borde: max 2 % støv Gulve: max 7 % støv Vurdering Med baggrund i de observerede forhold samt analysesvarene vurderes det, at der umiddelbart ikke er forekomster af skimmelsvamp i et omfang, der kan forklare de oplyste gener. Det må derfor samlet vurderes, at niveauet af skimmelsvampe i de undersøgte lokaler er på et acceptabelt niveau. I seks af lokalerne blev støvniveauet på gulve og borde undersøgt. Dette resulterede i støvprocenter mellem 10,9 18,6 % for gulvene og fra 2,7 11,8 % for bordene. Gulvene generelt og en del af bordene fremstod med tydelige støvforekomster. Det må derfor vurderes, at rengøringsniveauet ikke overholder de vejledende krav Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater konkluderes følgende: Der blev generelt ikke fundet forhøjede niveauer af skimmelsvampe i de undersøgte lokaler. Der er et lokalt problem med fugt på ydervæggen i gangarealet ved lokale 10 samt på de to lette vægge i gangarealet i kælderen. Der blev målt støvforekomster over de vejledende krav fra AMI. Støjniveauet i lokale 10 overstiger grænsen angivet i BR 95 på 35 db. Temperatur og luftfugtighed overholder grænserne angivet i At-vejledning A.1.2. Handlingsplan Det anbefales at følgende tiltag iværksættes, for at afhjælpe gener i indeklimaet: Rengøringsniveauet øges, så kravene til minimum kvalitetsniveau 2 overholdes

5 Ved brev af 10. december 2002 til Dansborgskolen orienterede Teknisk Forvaltning ved Erik Frederiksen om de tiltag, Teknisk Forvaltning havde iværksat på Dansborgskolen på baggrund af Østergaards undersøgelse. Herudover indeholder brevet bl.a. følgende anbefalinger: Det anbefales at drøfte rengøringsniveauet med Michael Østergaard og skolens rengøringsleder, samt kommunens rengøringskonsulent Charlotte Grome, for at afstemme AMI s kvalitetskrav, vurderet efter prøvetagning med Dustdetektor, med den kvalitetsvurdering som er grundlaget for rengøringsnormeringen på Dansborgskolen. Det kan samtidig anbefales, at kontakte sikkerhedsleder Leif Warner, samt orientere sikkerhedsudvalget om rapporten, og anbefalingen vedrørende rengøring, herunder resultatet af eventuelle opklarende drøftelser som nævnt ovenfor. Herudover skal følgende bemærkes: Det kan anbefales at vurdere personbelastningen i lokalerne, dels i forhold til luftens kvalitet i relation til udåndingsluften og personlugte, og dels i relation til støvbelastningen. Personbelastningen har betydning for udluftningshyppighed og for hvor hurtigt lokalerne bliver tilsmudset. Med en god udluftning svarende til åbning af vinduer for hver time kan luftkvaliteten holdes på et acceptabelt niveau, således at luften ikke virker tung. På den baggrund skal opmærksomheden henledes på tidligere aftale angående udluftning i lokalerne. Teknisk forvaltning vil afvente resultatet af drøftelser og tiltag vedrørende rengøringsniveauet, og vil udover førnævnte ikke foretage sig yderligere i sagen for nærværende. Teknisk Forvaltning vil naturligvis fortsat være til rådighed med rådgivning i nødvendigt omfang, og er der behov for information om indeklima i almindelighed, og den tilfredshedsprocent som kan forventes ud fra tilsvarende undersøgelser, vil Michael Østergaard være til rådighed. Ved den 11. december 2002 til Lene Bøgsted orienterede Erik Frederiksen om, at rengøringen af Dansborgskolens lokale 2 ville blive øget. Ved brev af 6. januar 2003 ansøgte Dansborgskolen ved Lene Bøgsted Kultur- og Skoleforvaltningen om yderligere rengøringstid til lokale nr. 10 og gangarealet ud for lokale

6 nr. 9 og 10, idet rengøringen ikke var blevet opnormeret i forbindelse med, at lokale nr. 10 var blevet inddraget til tillige at fungere som værkstedslokale for fritidshjemmet Dansborg. I et brev ligeledes af 6. januar 2003 til Hovedsikkerhedsudvalget under Skole- og Kulturområdet i Hvidovre Kommune orienterede Lene Bøgsted om indeklimaproblemerne på Dansborgskolen. Det hedder i brevet bl.a.: Hen over vinteren 2001/2002 reagerede nogle lærere og elever med snue, stemmesvigt og hududslet i et bestemt område af skolen (nærmere bestemt området omkring klasselokale nr. 2 ). Da vi kunne konstatere, at der var en del støv og snavs i området, fik vi i samarbejde med Teknisk Forvaltning foretaget en ekstraordinær hovedrengøring af dette klasselokale fulgt op af en øget rengøring af dette lokale i en 2 måneders periode. Dette medførte en markant bedring i de medførte gener. Den intensiverede rengøring var fra Teknisk Forvaltnings side kun bevilget i 2 måneder; ydermere kunne vi ikke på daværende tidspunkt vide, om hovedrengøringen og den efterfølgende ekstrarengøring permanent havde løst problemet, hvorfor vi på daværende tidspunkt (maj 2002) valgte at tro på, at problemet syntes løst. I perioden efter sommerferien 2002 i løbet af august og september fik vores sikkerhedsrepræsentant imidlertid flere henvendelser omkring gener, der muligvis kunne skyldes indeklimaet. Ud over det ovennævnte blev der klaget over stærk hovedpine og øjensymptomer de sidstnævnte klagepunkter hidrørte specielt fra et område, der dels anvendes som klasselokale for skolen og dels som værksted for fritidshjemmet Dansborg. Teknisk Forvaltning blev kontaktet, og de foretog en besigtigelse sammen med vores sikkerhedsrepræsentant Efterfølgende blev klagerne intensiveret, og på baggrund af dette blev Teknisk Forvaltning atter kontaktet for at sætte skub i planerne om at lade et eksternt miljøfirma se på sagen. Symptomerne hos lærerne, der underviste i lokale 10 var på det tidspunkt så udtalte, at vi valgte, at lade klassen, der har dette lokale som klasselokale, undervise andre steder på skolen. D. 28/10 påbegyndte firmaet Østergaard Miljøteknik en undersøgelse af forholdene på skolen. Umiddelbart kunne konstateres at den gren af ventilationsanlægget, der var blevet etableret i forbindelse med fritidshjemmet Dansborgs udvidelse til at inddrage et klasselokale på som værkstedsområde i august 2000, havde et støjniveau, der lå langt

7 over grænsen i BR 95. I samarbejde med Teknisk Forvaltning blev der foretaget en midlertidig støjreduktion og en mere permanent løsning er under udarbejdelse. Dette tiltag betød en øjeblikkelig afhjælpning af klagerne over hovedpine i det pågældende område. En anden konklusion på undersøgelsen er, at der på alle de målte steder blev konstateret støvforekomster over det vejledende krav fra AMI. Vi har ingen belæg for at tro, at vores rengøringspersonale ikke gør deres arbejde godt nok under de givne forudsætninger. Derfor er der 2 forhold, der skal analyseres i forbindelse med rengøringen: 1) Om ændrede rengøringsprocedurer kan bedre forholdene 2) Om vores nuværende problemer kun vil kunne løses ved en forøget ressource til rengøring af skolens lokaler. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad løsningen bliver. Vi har efter anbefaling fra Teknisk Forvaltning planlagt møde med Michael Østergaard fra miljøteknikfirmaet, Hvidovre Kommunes rengøringskonsulent, skolens egen tilsynsassistent for rengøring, vores sikkerhedsrepræsenter og vores tekniske serviceleder. Vi håber selvfølgelig at kunne løse problemet internt, men har alligevel valgt at informere Hovedsikkerhedsudvalget på nuværende tidspunkt, for evt. hurtigere at kunne hente hjælp, råd og vejledning fra den side, dersom det skulle vise sig nødvendigt. Jeg kan for at understrege sagens alvor oplyse, at en af vores lærere i starten af december af sin læge og speciallæge i allergi blev rådet til at sygemelde sig, indtil forholdende var bragt i orden, så hun kunne tåle at opholde sig på skolen. Vi løste dog denne problematik sammen med Teknisk Forvaltning, der igen bevilgede en ekstraordinær hovedrengøring efterfulgt af intensiveret daglig rengøring i det klasselokale, vedkommende lærer underviser i. Den pågældende lærer overvejer nu i samråd med sine læger at anmelde sin sygdom som en arbejdsbetinget lidelse, der efter hendes lægers udsagn skulle være udløst af den sag om mineraluldsfibre, der i 1999 betød at hele skolen fik skiftet de gamle dampaloftet og blev totalt hovedrengjort flere gange, før målingerne for mineraluldsfibre var bragt ned på et acceptabelt niveau. Den 9. januar 2003 blev afholdt et møde på Dansborgskolen med deltagelse af Michael Østergaard Hansen, rengøringskonsulent Charlotte Crome, Dansborgskolens tilsynsassistent for rengøringen, Vivi Groos, sikkerhedsrepræsentanten på Dansborgskolen, Dorthe Jensen, og skolens tekniske serviceleder. På mødet blev drøftet forskellige tiltag til nedbringelse af de målte støvværdier, og skolen besluttede, at der i tilfælde af sygdom hos rengøringspersonalet kunne antages vikarbistand betalt over skolens vikarkonto. Det blev aftalt, at Østergaard skulle foretage yderligere undersøgelser for at belyse, om de først udtagne prøver var

8 retvisende, og om de allerede iværksatte initiativer til forbedring af rengøringen havde en effekt. Lene Bøgsted indskærpede samme dag og efterfølgende flere gange skriftligt over for skolens lærere, at rengøringsnormeringen er baseret på, at lokalerne er ryddelige, at stolene er sat op, at papirkurve er tømt, og at der er grovfejet (der må ikke ligge papir, jordklumper, appelsinskræller og lignende på gulvet), samt at det er lærernes ansvar at sørge for, at dette er i orden, når klasselokalet forlades og aflåses efter sidste lektion. Den 28. januar 2003 foretog Mikael Østergaard Hansen i samarbejde med Vivi Groos nye undersøgelser på Dansborgskolen. Resultatet af prøverne fremgår af Østergaards notat af 5. februar 2003, hvori det bl.a. hedder: Baggrunden for undersøgelsen var, at der ved vores undersøgelse afrapporteret i 2002 var blevet registreret høje støvforekomster i klasselokalerne. Formålet med denne undersøgelse var derfor, at fastlægge hvordan forholdene så ud umiddelbart før og efter rengøring af udvalgte lokaler. Aktuelle forhold På skolen gøres der rent efter et rengøringsprogram 511 i klasselokalerne. Dvs. 5 gange rengøring pr. uge med en gang grundig gulv- og inventarrengøring. I lokale 2, hvor rengøringen er intensiveret, gøres der rent efter et rengøringsprogram 522, dvs. med to gange grundig gulv- og inventarrengøring. Vurderingsgrundlag Som anført i tidligere rapport er der taget udgangspunkt i de vejledende krav fra AMI. Det forventes at rengøringen på Dansborgskolen generelt bør overholde kvalitetsniveau 2, også kaldet mellem-niveau. Prøverne skal derfor overholde følgende: Gulve: max 7 % støv Borde: max 2 % støv Vurdering I syv af lokalerne blev støvniveauet på gulve og borde undersøgt. Dette resulterede i støvprocenter fra 3 17,1 % for gulvene og fra 0 17,6 % for bordene.

9 Få steder på gulvene forekom der jord eller decideret snavs, medens der flere steder kunne ses en hinde, som lokalt gav et lettere snavset indtryk. Af resultaterne fra gulvene var der ingen klare informationer om, at der var renere det sted, hvor der lige var gjort rent (lokale 16) i forhold til det sted, der ikke var gjort rent i en uge (lokale 12). Men hvor der gøres rent efter 522 programmet (lokale 2) ses den laveste gennemsnitsværdi i forhold til de øvrige lokaler, hvor der gøres rent efter 511 programmet. Af resultaterne fra bordene var der også en tendens til, at intervallet mellem grundig rengøring har betydning for støvniveauet, idet procenterne i snit er lavere få dage efter den grundige rengøring i forhold til mange dage efter den grundige rengøring. Det skal dog anføres, at der også her stedvist kunne ses en hinde på tapen, når den blev fjernet fra bordfladen. Hvad den omtalte hinde, som er konstateret på såvel gulve som borde er lavet af, kan prøverne ikke vise, men der er formodentlig tale om rester af det anvendte rengøringsmiddel, som jf. oplysning skulle være grundrensemiddel. Da partikler fra en sådan hinde kan frigives til luftrum, må det vurderes, at dette kan have betydning for indeklimaet. Derfor bør der ses nærmere på doseringen af rengøringsmidler samt metoden hvormed der gøres rent. Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater konkluderes følgende: At der især på gulve, men også på borde, blev målt støvforekomster over det vejledende krav fra AMI. At mange steder skyldtes støvforekomster formodentlig den hinde, der kunne trækkes af fladerne. Hvad denne hinde består af vides ikke, men det drejer sig formodentlig om rengøringsmiddelrester, som ikke fjernes ved den aktuelle rengøringsprocedure. At partikler fra en sådan hinde formodes at kunne frigives til rumluften, hvilket kan have betydning for indeklimaet. At der for gulvene ses en tydelig tendens til, at rengøringsprogrammet 522, som er anvendt i lokale 2, har en mere begrænsende effekt på mængden af støv på gulvene end hvor der gøres rent efter rengøringsprogrammet 511. For bordene ses samme tendens. Handlingsplan Det anbefales at følgende tiltag iværksættes, for at afhjælpe gener i indeklimaet som følge rengøringen:

10 Mængden og arten af rengøringsmidler vurderes nøje. Det er her vigtigt at afpasse midlet til den pågældende flade der skal rengøres, ligesom det er vigtigt ikke at overdossere. Rengøringsmetoden bør overvejes, eventuelt skal der afsluttes med aftørring af gulvet efter vask med rent vand og klud. Dette forhold kan sandsynligvis ikke udføres uden øget tidsforbrug. Dersom ovenstående ikke har den tilsigtede effekt på skolens indeklima, må det overvejes at øge rengøringsniveauet til et 522 program, hvilket dog vil bevirke at rengøringspersonalet skal have mere tid til rengøringen. Da undersøgelsen ikke kan fastlægge hvad hinden på de rengjorte overflader består af, kan det ikke med sikkerhed fastslås, hvilken indflydelse den har på indeklimaet. Derfor bør det overvejes at lade hinden analyseres således, at dens sammensætning kan fastlægges, og indholdsstofferne kan vurderes i forhold til de indeklimagener, der opleves på skolen. Ved brev af 6. februar 2003 til Skole- og Kulturforvaltningen anmodede formanden for Dansborgskolens bestyrelse, Karin Kofoed, om bevilling til analyse af den konstaterede hinde. I brevet hedder det bl.a.: Blandt skolens personale og bestyrelse er der stor usikkerhed og utryghed over, hvilke helbredsmæssige konsekvenser såvel støv som den omtalte hinde har både på kort og lang sigt. P.t. er 2 lærere sygemeldte i en længere periode p.gr.a. deres indeklimarelaterede gener. Den ene af disse 2 er i samråd med sin læge i gang med en anmeldelse af en arbejdsbetinget lidelse. I forbindelse med de seneste års APV [arbejdspladsvurdering] har skolen hver gang påpeget, at rengøringsnormeringen ikke er tilstrækkelig. Ved brev af 10. februar 2003 meddelte Teknisk Forvaltning Dansborgskolen, at yderligere undersøgelser henhørte under Skole- og Kulturforvaltningen, da de konstaterede gener efter de foreliggende undersøgelser med stor sandsynlighed skyldtes rengøringsmæssige ikke bygningsmæssige forhold. Ved brev af 18. februar 2003 til Hovedsikkerhedsudvalget i Hvidovre Kommune anmodede Lene Bøgsted og Dorthe Jensen om, at Hovedsikkerhedsudvalget optog indeklimaet på Dansborgskolen til behandling med henblik på rådgivning og bistand. Det hedder i brevet bl.a.:

11 D. 6/1-03 fremsendte vi en redegørelse for indeklimaproblematikken på Dansborgskolen. I den mellemliggende periode er generne ikke blevet mindre snarere tvært imod. Vi har nu 2 lærere, der er sygemeldte på ubestemt tid med henvisning på indeklimagener. Den enes hovedproblem er støvbetinget astma, den anden lider bl.a. af tilstoppede, smertende bihuler næseblod og dertil hudproblemer og stemmesvigt. Derudover klager flere ansatte over tilstoppede bihuler, hovedpine, flimrende syn o. lign. Vi har ikke modtaget direkte klager fra forældre og elever, men vi erfarer gennem lærere, at der er elever med gener af samme karakter som de ovenfor beskrevne. Vi har derfor brug for bistand for at kunne afhjælpe denne situation hurtigt og effektivt. Det vi har brug for lige nu, er dels at få vished for, hvad den konstaterede hinde består af om den kan være årsagen helt eller delvis, eller om den i virkeligheden er uskadelig, så vi udelukkende skal bestræbe os på at få støvniveauet bragt ned og dels at få fulgt op på målingerne af støvniveauet for at se, om den intensiverede indsats der gøres fra rengøringspersonalets side har effekt. De ansatte på skolen er meget urolige og dermed meget opmærksomme på situationen. Med til billedet hører, at skolen jo for et par år tilbage havde en stor indeklimasag i forbindelse med gamle lofter, hvorfra der dryssede mineraluldsfibre. På daværende tidspunkt var skolen også ramt af flere langtidssygemeldinger bl.a. de samme som p.t. har måttet sygemeldes. Det er vigtigt nu endeligt at få fastslået, hvad der er årsagen til de tiltagende klager, for derved at kunne iværksætte en effektiv handleplan, der kan sikre et sundt miljø for såvel elever som ansatte. Ved brev af 19. februar 2003 orienterede Skole- og Kulturforvaltningen Dansborgskolens bestyrelse om, at forvaltningen ville søge at afklare, hvad der skulle til for at afhjælpe de indeklimaproblemer, der måtte være på Dansborgskolen. Den 26. februar 2003 vedtog Hvidovre Kommunes skoleudvalg pr. 1. juli 2003 at udvide fritidshjemmet Trankebar, som er placeret i umiddelbar tilknytning til Dansborgskolen, fra 65 til 80 pladser. Dansborgskolens rengøringsnormering blev i den forbindelse med virkning fra den 1. juli 2003 forøget med 45 timer årligt.

12 På Hovedsikkerhedsudvalgets møde den 3. marts 2003 orienterede udvalgets formand, kulturdirektør Erik Pedersen, om skoleudvalgets beslutning den 26. februar 2002 om forøgelse af rengøringsnormeringen på Dansborgskolen pr. 1. juli 2003, men det blev fejlagtigt oplyst, at forøgelsen skete som forsøg på afhjælpning af indeklimaproblematikken på Dansborgskolen, som herefter ikke blev drøftet nærmere, idet dog Steen Jeppesen, der er næstformand i Hvidovre Lærerforening og medlem af udvalget, ifølge sine bemærkninger til referatet fra mødet i brev af 13. marts 2003 påpegede, at han på mødet havde givet udtryk for, at de igangsatte tiltag var helt uacceptable i forhold til de foretagne undersøgelsers resultater og anbefalinger. Sikkerhedschef i Skole- og Kulturforvaltningen, Leif Warner, førte den 11. marts 2003 en e- mailkorrespondance med navnlig Lene Bøgsted om inddragelse af BST Danmark a/s (tidligere Bedriftssundhedstjenesten, i det følgende: BST) i løsningen af indeklimaproblemerne på Dansborgskolen. Leif Warner oplyste således, at to konsulenter fra BST ville deltage i et indledende møde den 28. marts 2003 på Dansborgskolen med deltagelse af Lone Caspersen, Skole- og Kulturforvaltningen, Erik Frederiksen, Michael Østergaard Hansen, Charlotte Crome og ham selv og i et mere grundigt møde den 9. april Mødedatoerne var fastsat så tidligt, som det kunne lade sig gøre. Lene Bøgsted gav udtryk for, at hun var ked af, at møderne ikke kunne berammes før, og hun anførte, at Vores ansatte er oprevne over situationen og helt bestemt og forståeligt nok bliver utilfredse over, at der ikke er udsigt til at der kan ske noget i nær fremtid. Leif Warner gav udtryk for, at han forstod frustrationerne. Ved brev af 12. marts 2003 meddelte Erik Pedersen Lene Bøgsted, at Skole- og Kulturforvaltningen var indforstået med at afholde udgifterne til analyse af den konstaterede hinde, og at forvaltningen efter møderne den 28. marts og 9. april 2003 med bl.a. deltagelse af BST og Østergaard ville vurdere, om der var grundlag for at udvide skolens rengøringsnormering. Den 19. marts 2003 foretog Østergaard undersøgelser på Dansborgskolen af den konstaterede hinde.

13 Samme dag blev afholdt møde i Dansborgskolens skolebestyrelse med deltagelse af bl.a. de 2 lærerrepræsentanter. I referatet fra mødet hedder det bl.a.: LB [Lene Bøgsted] orienterede om, at vi nu har fået svar fra SKF [Skole- og Kulturforvaltningen] om, at de vil finansiere den analyse af hinden, som firmaet Østergaard Miljøteknik har anbefalet. HSU har holdt møde d tager sagen alvorligt HSU har bevilget midler til at Bedriftssundhedstjenesten indgår i det videre arbejde med at forbedre indeklimaet. Der holdes møde d på Dansborgskolen et møde med deltagelse af BST, Østergaard Miljøteknik, SKF, TF [Teknisk Forvaltning], den daglige sikkerhedsleder, skoleledelsen, Rengøringssikkerhedsrep, rengøringens tilsynsførende, sikkerhedsrep. for det pædagogiske personale, TR for lærerne. SB-formanden deltager også i mødet. Rengøringen arbejder fortsat med de anbefalede procedurer. Lærerne forventer en hurtigere sagsbehandling. Såvel ansatte som børn påvirkes og kan udvikle allergier. AA orienterede om, at sikkerhedsgrupperne på Dansborgskolen vil tage problemstillingen med i Arbejdspladsvurderingen igen i år. Fremhævelse af at undervisningen i dag er alsidig og forgår på alle kvadratmetere, en høj frekvens af sambrug, et stigende elevtalog rengøringstakten er den samme. Rengøringstakten bør øges. Elevrådet vil meget gerne støtte diverse initiativer, der kan forbedre indeklimaet. Lokalt vil være med til at sætte fokus på oprydningen i klasserne, kampagne om større ansvarlighed. Fortsat god udluftning i frikvartererne. Alle skal gøre en indsats. Den 26. marts 2003 kl (10- frikvarteret) afholdt lærerne på Dansborgskolen et møde. På mødet blev bl.a. fremlagt og drøftet resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens lærere indeholdt i et notat med overskriften Et papir om indeklima, som var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af lærere på Dansborgskolen. I notatet hedder det bl.a. andet: Indledning Igennem de sidste tre år har der været problemer med indeklimaet på Dansborgskolen. På trods af forskellige tiltag fra sikkerhedsrepræsentanten og skolens ledelse, ser det ikke ud til, at Hvidovre Kommune har i sinde at få bragt disse forhold i orden. Konsekvenserne heraf er meget uheldige. Udvikling, kvalitet og god skoledrift må vige for det, der efterhånden har udviklet sig til et truende indeklimaproblem for elever og lærere.

14 Er dette rigtigt? Er det god etik og moral? Er det lovligt, at Dansborgskolen efterhånden ikke er i stand til at rumme de lærere og elever, der først bukker under for de indeklimaproblemer, der end måtte være? Det synes vi ikke. Derfor har vi nu taget sagen i egen hånd, lavet en undersøgelse og udgivet dette papir. Ikke på baggrund af et stort dybdegående videnskabeligt arbejde. Tværtimod. Det bør opfattes som et udbrud af frustration grænsende til raseri over tingenes tilstand. Lidt historie For tre år siden gjorde lærerne opmærksom på, at man var generet af indeklimaet. Man kunne konstatere gener i slimhinder og luftvejssystem samt hovedpine. I visse tilfælde var der tale om en meget alvorlig forringelse af helbredet. To lærere var så mærkede, at de måtte langtidssygemeldes. Sammenhængen med indeklimaet og disse sygemeldinger blev verificeret af egne læger. Lærerne klagede over, at skolen var beskidt og støvet. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at luften var dårlig. Efterfølgende undersøgelser af indeklimaet viste, at indholdet af mineraluldsfibre visse steder på skolen var over de tilladte grænseværdier. Skolen var støvet, og iltmængden i lokalerne var for ringe. I den forbindelse blev lofterne udskiftet. Skolen blev gjort hovedrent, og det blev vedtaget, at vinduer i klasser og på gange skulle åbnes i alle frikvarterer. Desuden blev der indført udeordning for alle børn i 10-frikvarteret. Efterfølgende viste målinger, at problemet med mineraluld skulle være løst. Lidt nyere historie En rundspørge i uge blandt lærerne viser nu, at helbredstilstanden bliver mere og mere uacceptabel. Undersøgelsen viser også, at mange peger på indeklimaet som årsagen. Nedenstående skema er generelt og viser intet om symptomernes specifikke karakter og grad. Det er dog vores opfattelse, at man ved nærlæsning må anse tilfældene af bronkitis, lungebetændelse, astma og allergiske reaktioner som værende over et acceptabelt niveau. Ud af 43 adspurgte lærere blev resultatet følgende: Øjne (kløe, svie) 14 32,5% Næse (løbe, nyse, blod) 16 37,2% Hals (tørhed, kløe, kradse, 17 39,5% hæshed, mistet stemme) Udslet/tørhed (revne, kløe, rødme) 9 20,9% Hovedpine (tunghed, migræne, 12 27,9% træthed) Søvnbesvær 16 37,2% Tiltagende sygdomsmængde 4 9%

15 Derudover gjorde mange opmærksom på, at de var meget generet af: Støjniveauet i klasser og på lærerværelset. I forbindelse hermed bør nævnes, at skolens elevtal er vokset med ca. 50 % siden 1995 og forventes at stige yderligere. Kulde og træk. Den megen udluftning gør, at der især i vinterhalvåret er meget koldt, store temperaturforskelle og megen træk. Støvet og beskidt. Dette punkt er ikke rettet mod skolens rengøringspersonale, som, vi ved selvsyn kan konstatere, ikke har de rammer, der skal til for at holde skolen ren. Skrivelsen indeholder endvidere en række udsagn fra de adspurgte om deres helbredsgener m.v. På mødet blev besluttet at nedlægge arbejdet med omgående virkning. Kun børnehaveklasselederne fortsatte undervisningen. Lærerne forlod herefter skolen for at tage hen på Lærernes Centralorganisations stedlige kredskontor. På kredskontoret udfærdigede lærerne en række breve bl.a. til byrådsmedlemmerne i Hvidovre Kommune, hvori de redegjorde for baggrunden for arbejdsnedlæggelsen. På kredskontoret opfordrede kredsformanden og næstformand, Steen Jeppesen, lærerne til straks at genoptage arbejdet, hvilket først skete om morgenen den 27. marts Den 28. marts 2003 afholdtes det planlagte møde om skolens indeklima med den planlagte deltagerkreds og desuden formanden for Dansborgskolens skolebestyrelse, Karin Kofoed, i hvis referat af mødet det bl.a. hedder: Blandt lærerne er der en generel opfattelse om at når rengøringen intensiveres bedres almen tilstanden. Der er ikke blandt lærere, ledelse og skolebestyrelse på Dansborg tvivl om at rengøringspersonalet gør deres yderste, men til gengæld er der et udtrykt ønske om at tilkendegivelserne om bedring i lokalemiljøet efter intensiveret rengøring udmønter sig i en ændret rengøringstakt. (Bedre normering og fuld vikardækning ved sygdom) Der er foretaget opmåling af rengøringen sep.02. Ny opmåling er undervejs. Skolebestyrelsen ønskede at der indregnes en faktor som sikre at der rengøres i forhold til det høje børnetal, brugergraden og undervisningsformen. Som udgangspunkt ønskede skolebestyrelsen, skoleledelsen og ikke mindst lærerne og rengøringsfolkene at takten ændres fra den nuværende 511 til 522 (1- og 2tallene anviser den ugentlige frekvens for grundigere rengøring)

16 Rengøringspersonalet så gerne selv en mindre omlægning af deres arbejdstid, hvis man ikke kunne opnå den ønskede 522 rengøring. Der var et udtrykt ønske om at møde en time før, fordi man så også kunne nå at få rengjort gangarealet før børnene mødte og derved mindsket mængden af gammelt snavs, der kunne bringes ind i de netop rengjorte klasselokaler. Om øget rengøringstakt: Det blev påpeget af Skole- og kulturforvaltningen at det krævede en politisk beslutning da man ikke i forvaltningen rådede over beløb der kunne honorere en øget rengøring på Dansborg, endsige det massive krav der kunne formodes at opstå på kommunens andre skoler og institutioner. Handlingsplan for Dansborg: Tilbud på tilbundsgående støvprøver vil foreligge d. 2/4-03. Hvis bevillingen gives kan Østergaard Miljøteknik love en hurtig sagsbehandling. BST giver tilsagn om hurtig interview-/spørgeskemaundersøgelse. Gennemførelse/plan skal være klar til det opfølgende møde d. 9/4-03. Pilotprojekt om omlægning af rengøringspersonalets arbejdstid igangsættes. Arbejdstilsynet tilkaldes til det videre forløb. Skoleudvalget i Hvidovre Kommune vedtog den 9. april 2003, at der straks blev foretaget hovedrengøring af de lokaler på Dansborgskolen, hvor behovet var størst, men at øvrige tiltag skulle afvente Østergaards senere undersøgelser. På et ekstraordinært møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 14. april 2003 orienterede Erik Pedersen bl.a. om, at analysen af hinden ville blive forelagt Skoleudvalget på dets møde den 21. maj Det hedder i referatet bl.a.: Anni Jensen kunne orientere om at man på Dansborgskolen har udvalgt de 8 mest belastede klasseværelser, billedkunstlokalet, musiklokalet, lærerværelset samt gangene til hovedrengøring, der iværksættes den 22. april som pilotprojekt. Skoleledelsen og rengøringspersonalet på Dansborgskolen har mandag den 14. april diskuteret i hvilket omfang der skal afsættes rengøringstimer og personale til ekstra rengøring. Steen Jeppesen mente, at denne alvorlige sag havde verseret alt for længe før der fra kommunens side nu bliver taget reelle initiativer til en afhjælpning af problemerne via analyse af hinde, de besluttede undersøgelser af støvprøver og iværksættelse af en hovedrengøring af de mest belastede lokaler. Han var derfor tilfreds med de nu igangsatte initiativer, som sker i samarbejde med BST, som bl.a. foretager en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerpersonalet til afdækning af genebilledet og en vurdering af de anvendte rengøringsmidler. Den 14. og 15. april 2003 foretog Østergaard nye undersøgelser på Dansborgskolen.

17 Den 12. maj 2003 blev der afholdt et nyt møde i Hovedsikkerhedsudvalget. Det hedder i referatet bl.a.: Indeklima på Dansborgskolen. Lene Bøgsted orienterede om at skolen i øjeblikket står i venteposition, hvor man i øjeblikket afventer tilbagemelding fra BST og Michael Østergaard Miljøteknik vedr. spørgeskemaundersøgelse og støvprøveanalyse samt yderligere prøver af hinden. Disse resultater forventes modtaget inden afholdelse af Skoleudvalgets næste møde den 21. maj 2003, hvor de vil blive drøftet. Der er foretaget hovedrengøring i 8 lokaler, 2 faglokaler samt lærerværelset af eksternt rengøringsfirma. Siden hovedrengøringen har der ikke været konstateret nogen langtidssygemeldinger. En lærer døjer dog stadig med stemmesvigt og udslæt. Peter Larsen orienterede om at Risbjerskolen på et tidspunkt havde haft 2 langtidssyge med udslæt og snue, grundet de af kommunen godkendte rengøringsmidler. Dansborgskolen har i samarbejde med Merete Paarup fra BST foretaget en gennemgang af de af skolen anvendte rengøringsmidler for at være sikre på at det er de korrekte midler der anvendes. Steen Jeppesen forespurgte om Arbejdstilsynet var blevet inddraget i sagen. Dorte Jensen forklarede at Arbejdstilsynet ikke så nogen grund til at involvere sig i sagen så længe kommunen tog initiativ til at udrede problemet i samarbejde med andre instanser såsom BST. På skoleudvalgsmødet den 21. maj 2003 forelå BST s rapport om indeklimaet på Dansborgskolen. I rapporten hedder det bl.a.: Indeklima på Dansborgskolen BST Danmark a/s er af sikkerhedsleder Leif Warner blevet bedt om at foretage en afdækning af indeklimagener og helbredsgener i forbindelse med en indeklimaundersøgelse på Dansborgskolen. Baggrund BST Danmark a/s er som uvildig part blevet bedt om at foretage en ny spørgeskemaundersøgelse til afdækning af genebilledet blandt personalet på Dansborgskolen. Spørgeskemaundersøgelsen skulle omfatte spørgsmål om helbredsgener (som også var indehold i den spørgeskemaundersøgelse lærerne selv har foretaget) og skulle yderligere indeholde spørgsmål om indeklimagener. Endvidere skulle der være mulighed for at komme med yderligere kommentarer om problematikken vedrørende indeklimaet. Denne indeklimaundersøgelse skulle yderligere tilføre en validering af de ansattes helbredsgener samt deres billede af indeklimagenerne.

18 Konklusion Der er rapporteret massive indeklimaproblemer på Dansborgskolen. De besvarelser de ansatte har afgivet, giver et billede af en skole, hvor de ansatte har både massive helbredsgener og indeklimagener. Spørgeskemaundersøgelsen Der blev i april 2003 uddelt 85 spørgeskemaer blandt skolens lærere, rengøringspersonale og administrative personale og der er kommet 73 svar tilbage, hvilket giver en svarprocent på86 %, hvilket er meget tilfredsstillende for en spørgeskemaundersøgelse. Vurderingskriterier I SBI s Indeklimahåndbogen er beskrevet følgende vurderingskriterier: Klager over træk, varme og indelukket luft betragtes som generelle, karakteristiske problemer for bygningen, hvis flere end ca. 20% klager. Klager over støj eller belysning er generelle, hvis flere end 10% klager. Hvis forekomsten af slimhindeirritationer eller almensymptomer som hovedpine, unaturlig træthed og koncentrationsbesvær overstiger 15-20%, er der tale om generelle problemer. Reference: Indeklimahåndbogen, SBI-anvisning 196. Det fremgår af besvarelserne om helbredsgener, at der er følgende markante gener: Mere end 40% lider ofte af slimhindeirritation 40% lider af hudirritation. 41% lider af hovedpine og ca. 41% lider af unaturlig træthed. 33% har ofte svært ved at koncentrere sig og også 35% bliver let irriteret over småting. I kategorien ofte indgår svarene månedligt, ugentligt eller dagligt. På spørgsmålene om indeklimagener, svarer 29% at de ofte er generet af træk, 34% af skiftende temperaturer, 24% af for høj temperatur, 55% klager over indelukket luft og 24% klager over lugte fra lokalet. 43% er generet af tør luft, 39% er generet af støv i luften og 52% er generet af snavs. 21% er generet af statisk elektricitet, 30% er generet af støj fra lokalet, 17% er generet af støj fra andre lokaler, mens 16% er generet af støj udefra. 13% klager over for dårlig belysning, mens hele 50% klager over trange pladsforhold. Resten af besvarelserne ligger indenfor det normale område. Svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet angiver, at der er massive problemer med indeklimaet. Anbefalinger Ved indeklimaproblemer kan der meget sjældent peges på en enkelt faktor i indeklimaet, der er årsag til generne. Oftest er det en kombination af påvirkningerne, der giver problemerne, som normalt kan gøres mindre eller løses helt. Det følgende giver en række muligheder for løsning til inspiration Forbedre rengøringen

19 Overveje om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til rengøringen alternativt fastholde den nuværende midlertidige ordning med at rengøringspersonalet møder tidligere ind. Overveje om der kan laves forholdsregler, der sikrer at der ikke slæbes jord med ind fra fodboldbanerne mm. Overveje om der kan etableres mere hyldeplads til de ansatte, således at rengøringen kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Gennemgå resultaterne af rengøringspersonalets konference for at bedre forholdene for rengøringen. Forbedre pladsforholdene Nedbringe varmebelastningen, så der kan holdes en temperatur på 21 o C i lokalerne: Forbedre luftkvaliteten Overveje muligheden for at etablere ventilation i klasseværelser. Etablere rygerum til rygerne således, at rygning ikke forekommer i lærerværelset. Overveje muligheden for at etablere ventilation i lærerværelset. Etablere udluftningsprocedurer lærerværelse og klasseværelser. Diskutere trivslen på Dansborgskolen Der er ikke mange, der har valgt at komme med kommentarer omkring det psykiske arbejdsmiljø, men de massive indeklimasymptomer kan være udtryk for trivselsproblemer på arbejdspladsen. Det skal dog lige i denne sammenhæng tilføjes, at flere har givet udtryk for, at de er meget glade for arbejdspladsen. Den 21. maj 2003 forelå et foreløbigt notat fra Østergaard med resultatet af undersøgelserne den 15. og 16. april Det endelige notat forelå den 6. juni I notatet hedder det bl.a.: Baggrunden for undersøgelsen var, at der ved vores tidligere undersøgelser afrapporteret i 2002 og 2003 var blevet registreret høje støvforekomster jf. vejledende krav fra AMI i udvalgte klasselokaler, som blev vurderet til at kunne have sammenhæng med de indeklimagener, der oplevet blandt lærerne på skolen. Formålet med denne undersøgelse var derfor, at fastlægge hvad støvet bestod af samt vurdere om indholdsstofferne kunne føre til de omtalte indeklimagener. Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater kan følgende konkluderes, dersom de udtagne prøver er repræsentative:

20 At støvniveauerne i rumluft alene ligger i et niveau, hvor der er en middel påvirkning af indeklimaet. At støvniveauerne på gulv alene ligger i et niveau, hvor der er en lav til middel påvirkning af indeklimaet. At skimmelsvampeniveauet i gulvstøvet ligger på et niveau, hvor der er ingen til en middel påvirkning af indeklimaet. At hunde-, katte- og hesteallergener ligger i et niveau, hvor der er ingen til middel påvirkning af indeklimaet. At sammensætningen af støvet indeholder mange små partikler, hvilket kan forværre den aktuelle indeklimapåvirkning. At skimmelsvampesammensætningen ikke svarer til den forventelige, hvilket som følge af at de fundne dominerende skimmelsvampe, der er særligt biologisk aktive, kan forværre den aktuelle indeklimapåvirkningen. At hinden på gulvene består af snavs og ikke rester af rengøringsmidler. At der hverken forekommer mineraluldsfibre i gulvstøvet eller rumluften. At samlet set kan det forventes, at støvet som følge af dets sammensætning har en eksponeringsstyrke, der ligger i området middel til høj, hvormed en sammenhæng mellem støvets indholdsstoffer og de oplevede indeklimagener må forventes. At lokale 2 tilsyneladende er det lokale, hvor påvirkningen af indeklimaet er størst, stort set hvad enten der ses på støvmængde eller sammensætning. Handlingsplan Med udgangspunkt i denne undersøgelse anbefales det, at følgende tiltag iværksættes for at afhjælpe gener i indeklimaet: At der foretages en nøjere vurdering af, om der er en kilde til forekomsten af skimmelsvampene Fusarium og Trichoderma viride/harzianum. At der ses nærmere på, hvordan de små partikler fjernes mest effektivt. At der ses nærmere på, om niveauet af snavs på gulvflader kan reduceres, f.eks. ved anderledes rengøringsmetoder.

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder).

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder). Bilag 3: Påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima mht luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tune Skole

Undervisningsmiljøvurdering Tune Skole Undervisningsmiljøvurdering Tune Skole Udarbejdet af elevrådets sikkerhedsudvalg Problem Årsag Konsekvens hvis problemet ikke Mobning. Udluftning. Rengøringsmiddel lugter dårligt. Oprydningen på skolen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole Dato: 5. juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ ELEVERNES ARBEJDSMILJØ PÅ DALGASSKOLEN. ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ DALGASSKOLEN 2006-2007 Indhold: Side: Redegørelse for anvendelse af "Termometeret" 2 Overordnet sammendrag af undersøgelsen 3 Mødeplan

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 20. december 2013 J.nr. 2012-1154/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var part i en forældremyndighedssag,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV Sådan! Dato: 18-3-2011 Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

APV Vibeholmskolen 2015

APV Vibeholmskolen 2015 APV Vibeholmskolen 2015 Skolereformen førte mange ændringer med sig fra 2014 og frem. Ændringerne var selvfølgelig tydelige i børnenes hverdag, men også skolens medarbejdere og deres arbejdsmiljø blev

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Udarbejdet af 8.B 2006 OBS1:Skolens tilføjelser eller kommentarer til elevernes forslag til handleplan vil stå efter hvert punkt i kursiv. Vurderingsskema for den Psykiske arbejdmiljø

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense Dato: 23. januar 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere