Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005"

Transkript

1 Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005 i sag nr. K : Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune (advokat Christian K. Clasen) mod Lærernes Centralorganisation (advokat K.L. Németh) Dommere: Michael Berner, Børge Dahl (retsformand), Mogens Kroman, Kent Lassen, Ettier Trier Petersen, Per Rohde Soelberg og H.C. Thomsen. Den 26. marts 2003 nedlagde lærerne på Dansborgskolen i Hvidovre arbejdet i 10-frikvarteret og forlod skolen, og spørgsmålet er, om de 11 tjenestemandsansatte lærere, der deltog, kan slippe for sædvanlig bødesanktion med henvisning til, at arbejdsnedlæggelsen var lovlig som følge af fare for lærernes helbred og Hvidovre Kommunes håndtering af problemer med skolens indeklima. PARTERNES PÅSTANDE Klager, Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune, har nedlagt påstand om, at den stedfundne arbejdsnedlæggelse kendes ulovlig, og at der ikendes deltagerne i arbejdsnedlæggelsen bøde, subsidiært irettesættelse og mere subsidiært advarsel. Indklagede, Lærernes Centralorganisation, har påstået frifindelse, subsidiært at deltagerne i arbejdsnedlæggelsen pålægges Tjenestemandsrettens mildeste sanktion i form af advarsel/irettesættelse. Det fremgår af sagens bilag 1, hvilke 11 tjenestemandsansatte lærere, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, og det er i sagens bilag 2 beregnet, hvad en bøde til hver enkelt efter Den Kommunale Tjenestemandsrets normale takster beløber sig til. SAGSFREMSTILLING

2 Efter sommerferien 2002 modtog Dansborgskolen i Hvidovre Kommune et stigende antal klager fra skolens lærere over helbredsmæssige gener begrundet i dårligt indeklima på skolen. Lærernes sikkerhedsrepræsentant, Dorthe Jensen, kontaktede med Dansborgskolens ledelses indforståelse Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune med henblik på en gennemgang af indeklimaet på skolen. Den 17. september 2002 besigtigede projektleder Erik Frederiksen, Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune, Dorthe Jensen og Hvidovre Kommunes tilsynsassistent for skolens rengøring, Vivi Groos, en række lokaler på Dansborgskolen. Det hedder i et tilsynsnotat udfærdiget af Erik Frederiksen samme dag bl.a.: Nr i Stuetagen Det blev oplyst at der er en lugt som sur jord, og at der kan være kloaklugt når vandet løber i vasken. Der er lidt udsugning. I dag var lugten ikke mærkbar. Nr. 10 i Stueetagen Klassen benyttes af en 1. klasse om formiddagen 8-13 og af Fritidshjemmet om eftermiddagen. Der klages over dårlig lugt. Lærer Stine får hovedpine. Der er udsugning med 4 stk anemostater i loftet. 4.b på 1. sal mod hjemmeplejen. nr. 2. Lærer Hanne har tidligere mistet stemmen ved ophold i lokalet, og flere elever har haft eksem og knopper i ansigtet. Efter en forøget rengøring har alle i en periode fået det bedre, men problemerne er nu begyndt igen. Bogdepot i kælderen (bogkælder). Der er en udtalt lugt af gamle bøger og der er varmt, da mange varmerør går gennem lokalet. Der er støv på bøgerne, men ikke meget i forhold til de mange bøger. En vandret faldstamme er stærkt tæret og skal udskiftes, ligesom den lodrette faldstamme skal udskiftes, da den er tæret og mufferne er utætte, og kan lugte. Det foreslås at lade Østergaard Miljø se på sagen. Erik Frederiksen rettede henvendelse til ØSTERGAAARD Bygge- & Indeklimateknik a/s (herefter Østergaard) med anmodning om foretagelse af en indeklimaundersøgelse på Dansborgskolen. Undersøgelsen blev gennemført den 31. oktober og 6. november Østergaards notat med resultatet af de foretagne undersøgelser med tilhørende bilag blev med brev af 2. december 2002 sendt til Erik Frederiksen og den 4. december 2002 til

3 viceskoleinspektør på Dansborgskolen, Lene Bøgsted. I brevet til Erik Frederiksen hedder det bl.a.: Der kunne ikke konstateres lugtproblemer på skolen i forbindelse med besigtigelsen. Dette kan skyldes, at der enten er tale om et periodisk problem, som f.eks. optræder under visse klimatiske forhold, eller der er tale om et periodisk problem, som f.eks. optræder i forbindelse med bestemte aktiviteter. For at belyse forholdet nærmere vil det være nødvendigt, at vi bliver tilkaldt når lugten er tilstede. Med hensyn til rengøringsforholdene på skolen er der i rapporten peget på, at der er målt støvforekomster over det vejledende krav fra AMI (Arbejdsmiljøinstituttet), ligesom der er skrevet at rengøringsniveauet skal øges. Årsagen til de aktuelle rengøringsforhold kan ligge i, at der ikke gøres tilstrækkeligt rent, hvilket enten kan skyldes, at skolen får hvad den betaler for, men det er ikke tilstrækkeligt, eller skolen får ikke hvad den betaler for. En kombination af disse forhold kan også være en mulighed. Skal vi se nærmere på dette forhold, vil det være formålstjenligt, at der afholdes møde med skolens rengøringspersonale. I Østergaards notat af 20. november 2002, Mikrobiel indeklimaundersøgelse af udvalgte lokaler på Dansborgskolen, hedder det bl.a.: Baggrunden for undersøgelsen var, at der var blevet registreret sur lugt i nogle lokaler, samt at læreren i lokale 10 klagede over hovedpine. Som følge heraf var der nervøsitet overfor en eventuel forekomst af skimmelsvamp i udvalgte områder. Formålet med undersøgelsen var derfor, at afgøre om de konstaterede gener skyldtes skimmelsvampe eller støvsamlinger samt måle støjniveauet fra ventilationsanlægget i lokale 10. Observationer Generelt Der var på forhånd indhentet informationer om indeklimagener i lokalerne, dog ikke lokale 9. Læreren i lokale 2 havde mistet stemmen og flere elever havde eksem og knopper i ansigtet. Rengøringsniveauet var blevet øget i ca. 2 måneder hvilket havde medført en tilsvarende periode hvor alle havde det bedre, men er meldes om tilbagevendende problemer.

4 Vurderingsgrundlag Ifølge vejledende krav fra AIM i bilag 3, må det forventes at rengøringen på Dansborgskolen generelt bør overholde kvalitetsniveau 2, også kaldet mellem-niveau, hvor genebilledet ikke umiddelbart forventes at være unormalt højt. Prøverne skal overholde følgende: Borde: max 2 % støv Gulve: max 7 % støv Vurdering Med baggrund i de observerede forhold samt analysesvarene vurderes det, at der umiddelbart ikke er forekomster af skimmelsvamp i et omfang, der kan forklare de oplyste gener. Det må derfor samlet vurderes, at niveauet af skimmelsvampe i de undersøgte lokaler er på et acceptabelt niveau. I seks af lokalerne blev støvniveauet på gulve og borde undersøgt. Dette resulterede i støvprocenter mellem 10,9 18,6 % for gulvene og fra 2,7 11,8 % for bordene. Gulvene generelt og en del af bordene fremstod med tydelige støvforekomster. Det må derfor vurderes, at rengøringsniveauet ikke overholder de vejledende krav Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater konkluderes følgende: Der blev generelt ikke fundet forhøjede niveauer af skimmelsvampe i de undersøgte lokaler. Der er et lokalt problem med fugt på ydervæggen i gangarealet ved lokale 10 samt på de to lette vægge i gangarealet i kælderen. Der blev målt støvforekomster over de vejledende krav fra AMI. Støjniveauet i lokale 10 overstiger grænsen angivet i BR 95 på 35 db. Temperatur og luftfugtighed overholder grænserne angivet i At-vejledning A.1.2. Handlingsplan Det anbefales at følgende tiltag iværksættes, for at afhjælpe gener i indeklimaet: Rengøringsniveauet øges, så kravene til minimum kvalitetsniveau 2 overholdes

5 Ved brev af 10. december 2002 til Dansborgskolen orienterede Teknisk Forvaltning ved Erik Frederiksen om de tiltag, Teknisk Forvaltning havde iværksat på Dansborgskolen på baggrund af Østergaards undersøgelse. Herudover indeholder brevet bl.a. følgende anbefalinger: Det anbefales at drøfte rengøringsniveauet med Michael Østergaard og skolens rengøringsleder, samt kommunens rengøringskonsulent Charlotte Grome, for at afstemme AMI s kvalitetskrav, vurderet efter prøvetagning med Dustdetektor, med den kvalitetsvurdering som er grundlaget for rengøringsnormeringen på Dansborgskolen. Det kan samtidig anbefales, at kontakte sikkerhedsleder Leif Warner, samt orientere sikkerhedsudvalget om rapporten, og anbefalingen vedrørende rengøring, herunder resultatet af eventuelle opklarende drøftelser som nævnt ovenfor. Herudover skal følgende bemærkes: Det kan anbefales at vurdere personbelastningen i lokalerne, dels i forhold til luftens kvalitet i relation til udåndingsluften og personlugte, og dels i relation til støvbelastningen. Personbelastningen har betydning for udluftningshyppighed og for hvor hurtigt lokalerne bliver tilsmudset. Med en god udluftning svarende til åbning af vinduer for hver time kan luftkvaliteten holdes på et acceptabelt niveau, således at luften ikke virker tung. På den baggrund skal opmærksomheden henledes på tidligere aftale angående udluftning i lokalerne. Teknisk forvaltning vil afvente resultatet af drøftelser og tiltag vedrørende rengøringsniveauet, og vil udover førnævnte ikke foretage sig yderligere i sagen for nærværende. Teknisk Forvaltning vil naturligvis fortsat være til rådighed med rådgivning i nødvendigt omfang, og er der behov for information om indeklima i almindelighed, og den tilfredshedsprocent som kan forventes ud fra tilsvarende undersøgelser, vil Michael Østergaard være til rådighed. Ved den 11. december 2002 til Lene Bøgsted orienterede Erik Frederiksen om, at rengøringen af Dansborgskolens lokale 2 ville blive øget. Ved brev af 6. januar 2003 ansøgte Dansborgskolen ved Lene Bøgsted Kultur- og Skoleforvaltningen om yderligere rengøringstid til lokale nr. 10 og gangarealet ud for lokale

6 nr. 9 og 10, idet rengøringen ikke var blevet opnormeret i forbindelse med, at lokale nr. 10 var blevet inddraget til tillige at fungere som værkstedslokale for fritidshjemmet Dansborg. I et brev ligeledes af 6. januar 2003 til Hovedsikkerhedsudvalget under Skole- og Kulturområdet i Hvidovre Kommune orienterede Lene Bøgsted om indeklimaproblemerne på Dansborgskolen. Det hedder i brevet bl.a.: Hen over vinteren 2001/2002 reagerede nogle lærere og elever med snue, stemmesvigt og hududslet i et bestemt område af skolen (nærmere bestemt området omkring klasselokale nr. 2 ). Da vi kunne konstatere, at der var en del støv og snavs i området, fik vi i samarbejde med Teknisk Forvaltning foretaget en ekstraordinær hovedrengøring af dette klasselokale fulgt op af en øget rengøring af dette lokale i en 2 måneders periode. Dette medførte en markant bedring i de medførte gener. Den intensiverede rengøring var fra Teknisk Forvaltnings side kun bevilget i 2 måneder; ydermere kunne vi ikke på daværende tidspunkt vide, om hovedrengøringen og den efterfølgende ekstrarengøring permanent havde løst problemet, hvorfor vi på daværende tidspunkt (maj 2002) valgte at tro på, at problemet syntes løst. I perioden efter sommerferien 2002 i løbet af august og september fik vores sikkerhedsrepræsentant imidlertid flere henvendelser omkring gener, der muligvis kunne skyldes indeklimaet. Ud over det ovennævnte blev der klaget over stærk hovedpine og øjensymptomer de sidstnævnte klagepunkter hidrørte specielt fra et område, der dels anvendes som klasselokale for skolen og dels som værksted for fritidshjemmet Dansborg. Teknisk Forvaltning blev kontaktet, og de foretog en besigtigelse sammen med vores sikkerhedsrepræsentant Efterfølgende blev klagerne intensiveret, og på baggrund af dette blev Teknisk Forvaltning atter kontaktet for at sætte skub i planerne om at lade et eksternt miljøfirma se på sagen. Symptomerne hos lærerne, der underviste i lokale 10 var på det tidspunkt så udtalte, at vi valgte, at lade klassen, der har dette lokale som klasselokale, undervise andre steder på skolen. D. 28/10 påbegyndte firmaet Østergaard Miljøteknik en undersøgelse af forholdene på skolen. Umiddelbart kunne konstateres at den gren af ventilationsanlægget, der var blevet etableret i forbindelse med fritidshjemmet Dansborgs udvidelse til at inddrage et klasselokale på som værkstedsområde i august 2000, havde et støjniveau, der lå langt

7 over grænsen i BR 95. I samarbejde med Teknisk Forvaltning blev der foretaget en midlertidig støjreduktion og en mere permanent løsning er under udarbejdelse. Dette tiltag betød en øjeblikkelig afhjælpning af klagerne over hovedpine i det pågældende område. En anden konklusion på undersøgelsen er, at der på alle de målte steder blev konstateret støvforekomster over det vejledende krav fra AMI. Vi har ingen belæg for at tro, at vores rengøringspersonale ikke gør deres arbejde godt nok under de givne forudsætninger. Derfor er der 2 forhold, der skal analyseres i forbindelse med rengøringen: 1) Om ændrede rengøringsprocedurer kan bedre forholdene 2) Om vores nuværende problemer kun vil kunne løses ved en forøget ressource til rengøring af skolens lokaler. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad løsningen bliver. Vi har efter anbefaling fra Teknisk Forvaltning planlagt møde med Michael Østergaard fra miljøteknikfirmaet, Hvidovre Kommunes rengøringskonsulent, skolens egen tilsynsassistent for rengøring, vores sikkerhedsrepræsenter og vores tekniske serviceleder. Vi håber selvfølgelig at kunne løse problemet internt, men har alligevel valgt at informere Hovedsikkerhedsudvalget på nuværende tidspunkt, for evt. hurtigere at kunne hente hjælp, råd og vejledning fra den side, dersom det skulle vise sig nødvendigt. Jeg kan for at understrege sagens alvor oplyse, at en af vores lærere i starten af december af sin læge og speciallæge i allergi blev rådet til at sygemelde sig, indtil forholdende var bragt i orden, så hun kunne tåle at opholde sig på skolen. Vi løste dog denne problematik sammen med Teknisk Forvaltning, der igen bevilgede en ekstraordinær hovedrengøring efterfulgt af intensiveret daglig rengøring i det klasselokale, vedkommende lærer underviser i. Den pågældende lærer overvejer nu i samråd med sine læger at anmelde sin sygdom som en arbejdsbetinget lidelse, der efter hendes lægers udsagn skulle være udløst af den sag om mineraluldsfibre, der i 1999 betød at hele skolen fik skiftet de gamle dampaloftet og blev totalt hovedrengjort flere gange, før målingerne for mineraluldsfibre var bragt ned på et acceptabelt niveau. Den 9. januar 2003 blev afholdt et møde på Dansborgskolen med deltagelse af Michael Østergaard Hansen, rengøringskonsulent Charlotte Crome, Dansborgskolens tilsynsassistent for rengøringen, Vivi Groos, sikkerhedsrepræsentanten på Dansborgskolen, Dorthe Jensen, og skolens tekniske serviceleder. På mødet blev drøftet forskellige tiltag til nedbringelse af de målte støvværdier, og skolen besluttede, at der i tilfælde af sygdom hos rengøringspersonalet kunne antages vikarbistand betalt over skolens vikarkonto. Det blev aftalt, at Østergaard skulle foretage yderligere undersøgelser for at belyse, om de først udtagne prøver var

8 retvisende, og om de allerede iværksatte initiativer til forbedring af rengøringen havde en effekt. Lene Bøgsted indskærpede samme dag og efterfølgende flere gange skriftligt over for skolens lærere, at rengøringsnormeringen er baseret på, at lokalerne er ryddelige, at stolene er sat op, at papirkurve er tømt, og at der er grovfejet (der må ikke ligge papir, jordklumper, appelsinskræller og lignende på gulvet), samt at det er lærernes ansvar at sørge for, at dette er i orden, når klasselokalet forlades og aflåses efter sidste lektion. Den 28. januar 2003 foretog Mikael Østergaard Hansen i samarbejde med Vivi Groos nye undersøgelser på Dansborgskolen. Resultatet af prøverne fremgår af Østergaards notat af 5. februar 2003, hvori det bl.a. hedder: Baggrunden for undersøgelsen var, at der ved vores undersøgelse afrapporteret i 2002 var blevet registreret høje støvforekomster i klasselokalerne. Formålet med denne undersøgelse var derfor, at fastlægge hvordan forholdene så ud umiddelbart før og efter rengøring af udvalgte lokaler. Aktuelle forhold På skolen gøres der rent efter et rengøringsprogram 511 i klasselokalerne. Dvs. 5 gange rengøring pr. uge med en gang grundig gulv- og inventarrengøring. I lokale 2, hvor rengøringen er intensiveret, gøres der rent efter et rengøringsprogram 522, dvs. med to gange grundig gulv- og inventarrengøring. Vurderingsgrundlag Som anført i tidligere rapport er der taget udgangspunkt i de vejledende krav fra AMI. Det forventes at rengøringen på Dansborgskolen generelt bør overholde kvalitetsniveau 2, også kaldet mellem-niveau. Prøverne skal derfor overholde følgende: Gulve: max 7 % støv Borde: max 2 % støv Vurdering I syv af lokalerne blev støvniveauet på gulve og borde undersøgt. Dette resulterede i støvprocenter fra 3 17,1 % for gulvene og fra 0 17,6 % for bordene.

9 Få steder på gulvene forekom der jord eller decideret snavs, medens der flere steder kunne ses en hinde, som lokalt gav et lettere snavset indtryk. Af resultaterne fra gulvene var der ingen klare informationer om, at der var renere det sted, hvor der lige var gjort rent (lokale 16) i forhold til det sted, der ikke var gjort rent i en uge (lokale 12). Men hvor der gøres rent efter 522 programmet (lokale 2) ses den laveste gennemsnitsværdi i forhold til de øvrige lokaler, hvor der gøres rent efter 511 programmet. Af resultaterne fra bordene var der også en tendens til, at intervallet mellem grundig rengøring har betydning for støvniveauet, idet procenterne i snit er lavere få dage efter den grundige rengøring i forhold til mange dage efter den grundige rengøring. Det skal dog anføres, at der også her stedvist kunne ses en hinde på tapen, når den blev fjernet fra bordfladen. Hvad den omtalte hinde, som er konstateret på såvel gulve som borde er lavet af, kan prøverne ikke vise, men der er formodentlig tale om rester af det anvendte rengøringsmiddel, som jf. oplysning skulle være grundrensemiddel. Da partikler fra en sådan hinde kan frigives til luftrum, må det vurderes, at dette kan have betydning for indeklimaet. Derfor bør der ses nærmere på doseringen af rengøringsmidler samt metoden hvormed der gøres rent. Konklusion I henhold til undersøgelsens resultater konkluderes følgende: At der især på gulve, men også på borde, blev målt støvforekomster over det vejledende krav fra AMI. At mange steder skyldtes støvforekomster formodentlig den hinde, der kunne trækkes af fladerne. Hvad denne hinde består af vides ikke, men det drejer sig formodentlig om rengøringsmiddelrester, som ikke fjernes ved den aktuelle rengøringsprocedure. At partikler fra en sådan hinde formodes at kunne frigives til rumluften, hvilket kan have betydning for indeklimaet. At der for gulvene ses en tydelig tendens til, at rengøringsprogrammet 522, som er anvendt i lokale 2, har en mere begrænsende effekt på mængden af støv på gulvene end hvor der gøres rent efter rengøringsprogrammet 511. For bordene ses samme tendens. Handlingsplan Det anbefales at følgende tiltag iværksættes, for at afhjælpe gener i indeklimaet som følge rengøringen:

10 Mængden og arten af rengøringsmidler vurderes nøje. Det er her vigtigt at afpasse midlet til den pågældende flade der skal rengøres, ligesom det er vigtigt ikke at overdossere. Rengøringsmetoden bør overvejes, eventuelt skal der afsluttes med aftørring af gulvet efter vask med rent vand og klud. Dette forhold kan sandsynligvis ikke udføres uden øget tidsforbrug. Dersom ovenstående ikke har den tilsigtede effekt på skolens indeklima, må det overvejes at øge rengøringsniveauet til et 522 program, hvilket dog vil bevirke at rengøringspersonalet skal have mere tid til rengøringen. Da undersøgelsen ikke kan fastlægge hvad hinden på de rengjorte overflader består af, kan det ikke med sikkerhed fastslås, hvilken indflydelse den har på indeklimaet. Derfor bør det overvejes at lade hinden analyseres således, at dens sammensætning kan fastlægges, og indholdsstofferne kan vurderes i forhold til de indeklimagener, der opleves på skolen. Ved brev af 6. februar 2003 til Skole- og Kulturforvaltningen anmodede formanden for Dansborgskolens bestyrelse, Karin Kofoed, om bevilling til analyse af den konstaterede hinde. I brevet hedder det bl.a.: Blandt skolens personale og bestyrelse er der stor usikkerhed og utryghed over, hvilke helbredsmæssige konsekvenser såvel støv som den omtalte hinde har både på kort og lang sigt. P.t. er 2 lærere sygemeldte i en længere periode p.gr.a. deres indeklimarelaterede gener. Den ene af disse 2 er i samråd med sin læge i gang med en anmeldelse af en arbejdsbetinget lidelse. I forbindelse med de seneste års APV [arbejdspladsvurdering] har skolen hver gang påpeget, at rengøringsnormeringen ikke er tilstrækkelig. Ved brev af 10. februar 2003 meddelte Teknisk Forvaltning Dansborgskolen, at yderligere undersøgelser henhørte under Skole- og Kulturforvaltningen, da de konstaterede gener efter de foreliggende undersøgelser med stor sandsynlighed skyldtes rengøringsmæssige ikke bygningsmæssige forhold. Ved brev af 18. februar 2003 til Hovedsikkerhedsudvalget i Hvidovre Kommune anmodede Lene Bøgsted og Dorthe Jensen om, at Hovedsikkerhedsudvalget optog indeklimaet på Dansborgskolen til behandling med henblik på rådgivning og bistand. Det hedder i brevet bl.a.:

11 D. 6/1-03 fremsendte vi en redegørelse for indeklimaproblematikken på Dansborgskolen. I den mellemliggende periode er generne ikke blevet mindre snarere tvært imod. Vi har nu 2 lærere, der er sygemeldte på ubestemt tid med henvisning på indeklimagener. Den enes hovedproblem er støvbetinget astma, den anden lider bl.a. af tilstoppede, smertende bihuler næseblod og dertil hudproblemer og stemmesvigt. Derudover klager flere ansatte over tilstoppede bihuler, hovedpine, flimrende syn o. lign. Vi har ikke modtaget direkte klager fra forældre og elever, men vi erfarer gennem lærere, at der er elever med gener af samme karakter som de ovenfor beskrevne. Vi har derfor brug for bistand for at kunne afhjælpe denne situation hurtigt og effektivt. Det vi har brug for lige nu, er dels at få vished for, hvad den konstaterede hinde består af om den kan være årsagen helt eller delvis, eller om den i virkeligheden er uskadelig, så vi udelukkende skal bestræbe os på at få støvniveauet bragt ned og dels at få fulgt op på målingerne af støvniveauet for at se, om den intensiverede indsats der gøres fra rengøringspersonalets side har effekt. De ansatte på skolen er meget urolige og dermed meget opmærksomme på situationen. Med til billedet hører, at skolen jo for et par år tilbage havde en stor indeklimasag i forbindelse med gamle lofter, hvorfra der dryssede mineraluldsfibre. På daværende tidspunkt var skolen også ramt af flere langtidssygemeldinger bl.a. de samme som p.t. har måttet sygemeldes. Det er vigtigt nu endeligt at få fastslået, hvad der er årsagen til de tiltagende klager, for derved at kunne iværksætte en effektiv handleplan, der kan sikre et sundt miljø for såvel elever som ansatte. Ved brev af 19. februar 2003 orienterede Skole- og Kulturforvaltningen Dansborgskolens bestyrelse om, at forvaltningen ville søge at afklare, hvad der skulle til for at afhjælpe de indeklimaproblemer, der måtte være på Dansborgskolen. Den 26. februar 2003 vedtog Hvidovre Kommunes skoleudvalg pr. 1. juli 2003 at udvide fritidshjemmet Trankebar, som er placeret i umiddelbar tilknytning til Dansborgskolen, fra 65 til 80 pladser. Dansborgskolens rengøringsnormering blev i den forbindelse med virkning fra den 1. juli 2003 forøget med 45 timer årligt.

12 På Hovedsikkerhedsudvalgets møde den 3. marts 2003 orienterede udvalgets formand, kulturdirektør Erik Pedersen, om skoleudvalgets beslutning den 26. februar 2002 om forøgelse af rengøringsnormeringen på Dansborgskolen pr. 1. juli 2003, men det blev fejlagtigt oplyst, at forøgelsen skete som forsøg på afhjælpning af indeklimaproblematikken på Dansborgskolen, som herefter ikke blev drøftet nærmere, idet dog Steen Jeppesen, der er næstformand i Hvidovre Lærerforening og medlem af udvalget, ifølge sine bemærkninger til referatet fra mødet i brev af 13. marts 2003 påpegede, at han på mødet havde givet udtryk for, at de igangsatte tiltag var helt uacceptable i forhold til de foretagne undersøgelsers resultater og anbefalinger. Sikkerhedschef i Skole- og Kulturforvaltningen, Leif Warner, førte den 11. marts 2003 en e- mailkorrespondance med navnlig Lene Bøgsted om inddragelse af BST Danmark a/s (tidligere Bedriftssundhedstjenesten, i det følgende: BST) i løsningen af indeklimaproblemerne på Dansborgskolen. Leif Warner oplyste således, at to konsulenter fra BST ville deltage i et indledende møde den 28. marts 2003 på Dansborgskolen med deltagelse af Lone Caspersen, Skole- og Kulturforvaltningen, Erik Frederiksen, Michael Østergaard Hansen, Charlotte Crome og ham selv og i et mere grundigt møde den 9. april Mødedatoerne var fastsat så tidligt, som det kunne lade sig gøre. Lene Bøgsted gav udtryk for, at hun var ked af, at møderne ikke kunne berammes før, og hun anførte, at Vores ansatte er oprevne over situationen og helt bestemt og forståeligt nok bliver utilfredse over, at der ikke er udsigt til at der kan ske noget i nær fremtid. Leif Warner gav udtryk for, at han forstod frustrationerne. Ved brev af 12. marts 2003 meddelte Erik Pedersen Lene Bøgsted, at Skole- og Kulturforvaltningen var indforstået med at afholde udgifterne til analyse af den konstaterede hinde, og at forvaltningen efter møderne den 28. marts og 9. april 2003 med bl.a. deltagelse af BST og Østergaard ville vurdere, om der var grundlag for at udvide skolens rengøringsnormering. Den 19. marts 2003 foretog Østergaard undersøgelser på Dansborgskolen af den konstaterede hinde.

13 Samme dag blev afholdt møde i Dansborgskolens skolebestyrelse med deltagelse af bl.a. de 2 lærerrepræsentanter. I referatet fra mødet hedder det bl.a.: LB [Lene Bøgsted] orienterede om, at vi nu har fået svar fra SKF [Skole- og Kulturforvaltningen] om, at de vil finansiere den analyse af hinden, som firmaet Østergaard Miljøteknik har anbefalet. HSU har holdt møde d tager sagen alvorligt HSU har bevilget midler til at Bedriftssundhedstjenesten indgår i det videre arbejde med at forbedre indeklimaet. Der holdes møde d på Dansborgskolen et møde med deltagelse af BST, Østergaard Miljøteknik, SKF, TF [Teknisk Forvaltning], den daglige sikkerhedsleder, skoleledelsen, Rengøringssikkerhedsrep, rengøringens tilsynsførende, sikkerhedsrep. for det pædagogiske personale, TR for lærerne. SB-formanden deltager også i mødet. Rengøringen arbejder fortsat med de anbefalede procedurer. Lærerne forventer en hurtigere sagsbehandling. Såvel ansatte som børn påvirkes og kan udvikle allergier. AA orienterede om, at sikkerhedsgrupperne på Dansborgskolen vil tage problemstillingen med i Arbejdspladsvurderingen igen i år. Fremhævelse af at undervisningen i dag er alsidig og forgår på alle kvadratmetere, en høj frekvens af sambrug, et stigende elevtalog rengøringstakten er den samme. Rengøringstakten bør øges. Elevrådet vil meget gerne støtte diverse initiativer, der kan forbedre indeklimaet. Lokalt vil være med til at sætte fokus på oprydningen i klasserne, kampagne om større ansvarlighed. Fortsat god udluftning i frikvartererne. Alle skal gøre en indsats. Den 26. marts 2003 kl (10- frikvarteret) afholdt lærerne på Dansborgskolen et møde. På mødet blev bl.a. fremlagt og drøftet resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens lærere indeholdt i et notat med overskriften Et papir om indeklima, som var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af lærere på Dansborgskolen. I notatet hedder det bl.a. andet: Indledning Igennem de sidste tre år har der været problemer med indeklimaet på Dansborgskolen. På trods af forskellige tiltag fra sikkerhedsrepræsentanten og skolens ledelse, ser det ikke ud til, at Hvidovre Kommune har i sinde at få bragt disse forhold i orden. Konsekvenserne heraf er meget uheldige. Udvikling, kvalitet og god skoledrift må vige for det, der efterhånden har udviklet sig til et truende indeklimaproblem for elever og lærere.

14 Er dette rigtigt? Er det god etik og moral? Er det lovligt, at Dansborgskolen efterhånden ikke er i stand til at rumme de lærere og elever, der først bukker under for de indeklimaproblemer, der end måtte være? Det synes vi ikke. Derfor har vi nu taget sagen i egen hånd, lavet en undersøgelse og udgivet dette papir. Ikke på baggrund af et stort dybdegående videnskabeligt arbejde. Tværtimod. Det bør opfattes som et udbrud af frustration grænsende til raseri over tingenes tilstand. Lidt historie For tre år siden gjorde lærerne opmærksom på, at man var generet af indeklimaet. Man kunne konstatere gener i slimhinder og luftvejssystem samt hovedpine. I visse tilfælde var der tale om en meget alvorlig forringelse af helbredet. To lærere var så mærkede, at de måtte langtidssygemeldes. Sammenhængen med indeklimaet og disse sygemeldinger blev verificeret af egne læger. Lærerne klagede over, at skolen var beskidt og støvet. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at luften var dårlig. Efterfølgende undersøgelser af indeklimaet viste, at indholdet af mineraluldsfibre visse steder på skolen var over de tilladte grænseværdier. Skolen var støvet, og iltmængden i lokalerne var for ringe. I den forbindelse blev lofterne udskiftet. Skolen blev gjort hovedrent, og det blev vedtaget, at vinduer i klasser og på gange skulle åbnes i alle frikvarterer. Desuden blev der indført udeordning for alle børn i 10-frikvarteret. Efterfølgende viste målinger, at problemet med mineraluld skulle være løst. Lidt nyere historie En rundspørge i uge blandt lærerne viser nu, at helbredstilstanden bliver mere og mere uacceptabel. Undersøgelsen viser også, at mange peger på indeklimaet som årsagen. Nedenstående skema er generelt og viser intet om symptomernes specifikke karakter og grad. Det er dog vores opfattelse, at man ved nærlæsning må anse tilfældene af bronkitis, lungebetændelse, astma og allergiske reaktioner som værende over et acceptabelt niveau. Ud af 43 adspurgte lærere blev resultatet følgende: Øjne (kløe, svie) 14 32,5% Næse (løbe, nyse, blod) 16 37,2% Hals (tørhed, kløe, kradse, 17 39,5% hæshed, mistet stemme) Udslet/tørhed (revne, kløe, rødme) 9 20,9% Hovedpine (tunghed, migræne, 12 27,9% træthed) Søvnbesvær 16 37,2% Tiltagende sygdomsmængde 4 9%

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

, skal betale 360.600,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober 2012. Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4.

, skal betale 360.600,93 kr. med procesrente fra den 28. oktober 2012. Sagen, der er behandlet under medvirken af 3 dommere, er anlagt den 4. Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. november 2013 i sag nr. BS R3-44/2013: HK/Danmark s.m.f. A mod X Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 i sag nr. A2010.0535: KL for Københavns Kommune og for en række selvejende institutioner (advokat Jørgen Vinding) mod Landsorganisationen i Danmark for FOA Fag og

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere