4. Statusorientering fra arbejdsgrupper - Opfølgning på bydelsplanen ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Statusorientering fra arbejdsgrupper - Opfølgning på bydelsplanen ( )"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg 1. Borgerhenvendelser før lokaludvalgsmødet ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Beslutningspunkt, Proces for bydelsplanlægning ( ) 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper - Opfølgning på bydelsplanen ( ) 5. Statusorientering ( ) 6. Status på lokaludvalgets puljemidler december 2011 ( ) 7. Ekstern puljeansøgning, Ibrugtagning af hal PB43 ( ) 8. Ekstern puljeansøgning SEX v/rolf Novotny (BIFUK) ( ) 9. Ekstern puljeansøgning, Reolen, (2012) (BIFUK) ( ) 10. Ekstern puljeansøgnin, Skolekor (2012) (BIFUK) ( ) 11. Ekstern puljeansøgning (2011/2012) (BIFUK) ( ) 12. Ekstern puljeansøgning, Copenhagen Sea Challenge (2012) (BIFUK) ( ) 13. Ekstern Puljeansøgning, verdensmusik i Jenagade (2012) (BIFUK) ( ) 14. Ekstern puljeansøgning, Drøm din By (2012) (BIFUK) ( ) 15. Ekstern Puljeansøgning, Herreværk (2012) (SOCIAL) ( ) 16. Ekstern Puljeansøgning, PC-Café (2012) (SOCIAL) ( ) 17. Intern puljeansøgning, elcykler (2011) ( ) 18. Amagerbrogadegruppen: Flytning af reklameskilt ved hjørnet af Amagerbrogade og Shetlandsgade ( ) 19. Lukket punkt: En redegørelse for situationen i lokaludvalgets sekretariat og forholdet mellem sekretariatet og formandskabet ( ) 20. Valg af ny næstformand for Amager Øst Lokaludvalg ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER ØST LOKALUDVALG REFERAT fortsat, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg 21. Meddelelser fra formanden ( ) 22. Punkter til det kommende lokaludvalgsmøde ( ) 23. Eventuelt ( ) 24. Afslutning ( ) 2

3 PROTOKOL 1. Borgerhenvendelser før lokaludvalgsmødet ( ) Mads Ellebæk fra foreningen PB43 vil præsentere projektet Ibrugtagning af hallerne PB 43. Hvis der ikke er andre borgerhenvendelser, vil lokaludvalgsmødet gå i gang umiddelbart herefter. BILAG Mads Ellebæk præsenterede sit projekt vedrørende PB 43. Mads Ellebæk bekræftede, at lejekontrakten løber et år, men han håber på en forlængelse. Om afklaring spillestederne imellem bemærkede Mads, at han ikke ser nogen interessekonflikt, da publikum til PB43 vil være et andet end det til de øvrige spillesteder. Medlemmerne stillede spørgsmål til projektet, herunder om de ansøgte midler skulle anvendes til indretning, hvilket var en forudsætning/myndighedskrav for at stedet kan bruges, og om lokaludvalget ville kunne anvende stedet til borgermøder - begge dele blev bekræftet. Endvidere oplyste Mads Ellebæk, at der vil blive søgt alkoholbevilling. Jenny Drejer præsenterede skolekorsprojektet. Hun fortalte, at projektet var en en kæmpe success sidste år med 100 elever på scenen, og projektet tegner til at blive endnu større i år. Værket er komponeret af Jakob Høgsbro, som har skrevet værket "Teknik Tiktak". Der er også søgt om støtte i Amager Vest LU, som har bevilget et beløb, svarende til det, der er søgt om i Amager Øst Lokaludvalg. Jan Vejle fra Glasseriet præsenterede deres projekt. Han bemærkede, at det ikke er korrekt, som det fremgår af indstillingen, at ferniseringen er en del af et salgsfremstød. Folkene bag Glasseriet vil gerne skabe mere liv i Jenagade, som er et af byens mest belastede kvarterer. Jan forventer ikke et overskud. Der er tre Amagerkunstnere på programmet. Der bliver kun solgt kunst i galleriet for mindre end 1000 kr. om året. Martin Hein spurgte, om det ville give mening at give et mindre beløb, det havde Jan Vejle ikke taget stilling til. 1

4 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. AFBUD Karl Vogt-Nielsen havde meldt afbud. 1. suppleant Louise Rasmussen er flyttet fra bydelen. 2. suppleanten Bente Lildballe deltog. Casper Mortensen havde meldt afbud. Der var ingen suppleant. Mødet begyndte kl og sluttede kl Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Lokaludvalget besluttede at udvide mødets længde, således at det senest skulle slutte kl. 23. Jens William Grav deltog fra kl

5 3. Beslutningspunkt, Proces for bydelsplanlægning ( ) Amager Øst Lokaludvalg skal tage stilling til processen omkring bydelsplanlægningen i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget tager nedenstående grundlag, rammer og procesplan for bydelsplanlægningen til efterretning, samt 2. at lokaludvalget beslutter, hvordan processen skal styres 3. at lokaludvalget tager stilling til, hvornår weekendseminaret skal afholdes SAGSFREMSTILLING GRUNDLAG OG RAMMER I henhold til de vedtagne rammer for bydelsplanlægningen 2012 vil processen forme sig væsentlig anderledes end sidste gang Rammen for bydelsplanlægningen er temaerne i Kommuneplanstrategien Bydelsplanlægningen vil foregå i alle 10 bydele på samme tid. Der vil være et koordinerende forum bestående af repræsentanter for alle lokaludvalgene der jævnligt holder møde med økonomiforvaltningen. Borgerinddragelsesperioden vil kun blive 5 måneder (hvoraf den ene er juli måned ) i modsætning til sidst hvor borgerinddragelsesperioden var på 7 måneder Der er ikke denne gang aftalt at der skal udarbejdes en arbejdsplan for bydelsplanlægning, som skal godkendes Den nye bydelsplanlægning sker på grundlag af den gamle bydelsplanlægning Fagforvaltningerne er mere ind over bydelsplanlægningen Processen starter i februar måned, med et møde mellem lokaludvalgene og økonomiforvaltningen, således at alt er afklaret før borgerinddragelses periodens start i marts måned. Hele processen er færdig og produktet politisk godkendt marts Bydelsplanlægningen er fast punkt på LU dagsorden så længe processen løber. FORSLAG TIL STYRING AF PROCESSEN Tovholdergruppen foreslår to alternativer i forhold til styring af processen: Forslag 1: Styregruppen består af de tre tovholdere for de faste arbejdsgrupper samt en fra formandskabet, og 1 valgt blandt de medlemmer, der ikke er med i en af arbejdsgrupperne (5 medlemmer i alt) 3

6 Forslag 2: Styregruppen består af 4 eller 6 medlemmer, valgt direkte af lokaludvalget samt et medlem fra formandskabet (5 eller 7 medlemmer). Forslag 3: De temagrupper som bliver oprettet i forbindelse med bydelsplansarbejdet udpeger, hvis man ønsker det, en repræsentant til styregruppen. Formandskab og tovholdere er fødte medlemmer af styregruppen og dækker de temaer, der ikke selv måtte ønske at være repræsenteret i styregruppen, ligesom det er tovholdernes opgave at have en koordinerende (områdeopdelt) funktion temagrupperne i mellem. TIDSPLAN FOR DEN VIDERE PROCES Januar: Udkast til struktur og styring kommer på dagsorden Der udsendes pr. mail orientering til foreninger mv (vores foreningsdatabase). Orienteringen handler om bydelsplanlægningen og en opfordring til at indsende forslag til temaer og projekter. Materialet bearbejdes og bruges som input til vores Weekend seminar i februar måned Februar: Deltagelse i fællesmøde med Økonomiforvaltningen Weekend Seminar forslag til datoer: Enten d. 28/29. jan. eller d. 4/5. feb. På seminaret udarbejdes forslag til temaer og evt. projekter samt processer og eventuelle prioriteringer. Temaer og projekter fra den gamle bydelsplan inddrages og indskrives i planen for ny bydelsplanlægning. Forslag fra Weekend seminaret kommer på LU dagsorden til vedtagelse. Marts: Opstart med borgerne. Borgerne indbydes til møder, events mv. og der nedsættes af temagrupper. Temagrupperne starter udviklingen af projekter sammen med borgerne. April Maj Videre udvikling af projekter og borgerinddragelse. Juni Start på sammenskrivning i henhold til skabelon. Videre udvikling af projekter og borgerinddragelse. Juli: sommerferie. 4

7 August: Udkast til tekst til bydelsplan sendes til Økonomiforvaltningen. Styregruppen opløses, og det videre arbejde lægges i tovholdergruppen. (Hvis det ønskes er der ingen problemer i at køre videre med styregruppen). ad 1) Grundlag, rammer og procesplan for bydelsplanlægningen blev vedtaget uden afstemning. ad 2) Lokaludvalget drøftede de tre muligheder for styring af processen. Lasse Rossen opfordrede til, at lokaludvalget retter henvendelse til studerende, der kan lide at lave borgerinddragelse. Jens William Grav foreslog, at temagrupperne bliver sat i gang så hurtigt som muligt efter seminaret. Ole Meldgaard bemærkede, at styregruppens opgave var at styre processen, ikke nødvendigvis med deltagelse fra temagrupperne fra begyndelsen. Det blev uden afstemning vedtaget at tage udgangspunkt i forslag 3 og på næste lokaludvalgsmøde drøfte et forslag fra tovholderne om, hvordan temagrupperne kan få plads i styregruppen. Eva Damgaard foreslog, at der i begyndelsen af januar afholdes et møde med Supertanker om et samarbejde om borgerinddragelsen. Eva tager initiativ til dette møde. Ved håndsoprækning blev det konstateret, at næsten lige mange kunne deltage på seminar i weekenden 28/29 januar (13) og 4/5 februar (15), det vil derfor afhænge af, hvad der praktisk kan lade sig gøre, hvornår seminaret placeres. Tovholdergruppen lovede at melde hurtigt tilbage. 5

8 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper - Opfølgning på bydelsplanen ( ) En orientering fra de arbejdsgrupper, der er involveret i opfølgning på bydelsplanen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i forlængelse af arbejdet med bydelsplanen nedsat en række arbejdsgrupper til at følge op på bydelsplanen. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om flere af projekterne. 1. Statusorientering om Naturcenter Amager Strand (v/martin Hein). 2. Helhedsplan for Sundbyøster Hallen (v/ole Pedersen). LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Statusorientering fra arbejdsgruppen Helhedsplan for Sundbyøster hallen Martin Hein orienterede om naturcenter Amager Strand og omdelte et statusnotat. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ole Pedersen gav en status på helhedsplanen for Sundbyøster Hallen. Fire forvaltninger er involveret: ØKF er tovholder, TMF administrerer området og skal lave ny lokalplan, BUF skal 6

9 bygge ny skole og administrerer daginstitution, KFF burde også være partner, men projektet kommer i privat udbud. Lokaludvalget har genoplivet den gamle projektgruppe fra bydelsplanen, som bliver den lokale følgegruppe, der hele tiden tager hensyn til lokale forhold. Der kommer også en kommunal følgegruppe. Startredegørelsen er på trapperne (bliver behandlet på næste LU-møde) Både Plan & Miljø og BIFUK laver høringssvar til denne. Eva Damgaard foreslog, at Amagerbro Kultur kommer ind over. Ole Pedersen meddelte, at han allerede havde bedt Gert fra Prismen og dermed Amagerbro Kultur om at deltage, hvilket Gert har sagt ja til. Ole Pedersen meddelte, at kommissorium til ad hoc gruppe vedrørende Sundbyøster Idrætsanlæg ville komme på dagsordenen til januar mødet som et beslutningspunkt. Hans Jørgen Møller bad om, at det blev overvejet at etablere offentlige toiletter med handicapadgang i forbindelse med byggeriet. Udvalget tog orienteringen til efterretning 7

10 5. Statusorientering ( ) En orientering om projekter, lokaludvalget har deltaget i. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne. 1. Statusorientering Lodsejermøde, Krimsvej d. 29. november 2011 (v/lasse Rossen) 2. AØLU-deltagelse i Kvarterhusets juledag d.3. december 2011 (v/ole Pedersen). 3. AØLU-julearrangement og uddeling af Frivillighedspris 2011 d. 13. december 2011 (Ole Pedersen). 4. Uddeling af årets facadepris d. 14. december 2011 (v/randi Sørensen). LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. ad 1) Lasse Rossen orienterede om, at Miljø & Plan har afholdt et møde med lodsejerne ved Krimsvej, hvor arkitekt Peter Holst orienterede om lokaludvalgets alternative projekt. Lasse Rossen ønsker, at arbejdsgruppen drøfter, om lokaludvalgets projekt omkring Krimsvej nu er afsluttet. Ole Pedersen bemærkede, at han gerne ser, at arbejdsgruppen har tid til at lave et slutdokument, for at vi kan lære af erfaringerne. Simon Kjær, Centerchef i Center for Bydesign, har inviteret Ole og Lasse til møde om de løse ender i projektet den 22. december. Rune Solvang vil gerne fortsætte projektet. Ole Pedersen bad om, at den videre diskussion foregår i arbejdsgruppen, og at gruppen herefter lægger op til lokaludvalget, hvad der videre skal ske i sagen. 8

11 Bjarne Kallesøe vil gerne deltage i mødet den Ole Pedersen lovede at undersøge, om dette er muligt. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. ad 2) Ole Pedersen orienterede om Kvarterhusets julearrangement, som han beskrev som hyggeligt, velbesøgt og vellykket. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning ad 3) Ole Meldgaard fortalte, at 5-øren og Prags Have delte frivillighedsprisen; arrangementet var rigtig velbesøgt med over 40 deltagere. Ole Pedersen mente, at der nu er fundet en god model for, hvordan arrangementet kan afvikles fremover. Jens William Grav bemærkede, at han havde hørt fra nogen deltagere, at de gerne ville have haft lidt mindre musik og lidt mere tid til at tale sammen. Ole Pedersen lovede, at en liste over de indstillede til frivillighedsprisen ville blive sendt til medlemmerne pr. mail. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Amagerbladet skal have en notits om uddelingen af frivillighedsprisen. Ad 4) Randi Sørensen fortalte, at facadeprisen af et enigt udvalg var blevet tildelt Cafeen The og Kaffe på Amagerbrogade. The og Kaffe er en relativt nystartet forretning, som sælger økologiske varer. De blev glade for at modtage prisen. Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 9

12 6. Status på lokaludvalgets puljemidler december 2011 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager opdateringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien for Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget tre eksterne puljeansøgninger og to interne puljeansøgninger. Ansøgninger december 2011 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppernes indstilling Fødevarerelaterede arrangementer 500 BIFUK - Ibrugtagning af hal på PB BIFUK - PC-cafe BIFUK I alt eksterne Flytning af reklameskilt v/amagerbrogade Elcykler til gavn og glæde for bydelen Amagerbrogade ad hos gruppen Ole Petersen og Lasse Rossen I alt interne Eksterne og interne ansøgninger

13 Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien for Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget otte eksterne puljeansøgninger. Ansøgninger december 2011 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppernes indstilling Skolekorprojekt på Amager BIFUK Verdensmusik i Jenagade BIFUK - Copenhagen Sea Challenge BIFUK SEX af Rolf Nowotny BIFUK - DRØM DIN BY BIFUK REOLEN BIFUK - Fødevarerelaterede arrangementer BIFUK - Herreværk SOCIAL I alt eksterne I alt interne 0 0 I alt eksterne og interne ØKONOMI Årets samlede puljebudget for 2011 (december 2011): Budget Ansøgt indtil nu Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til dispositio n Indstillet til mødet 15. decembe r Rest hvis indstillinge r følges Ansøgninger , , ,5 Løn + Overheadudg Miljøpunktet Borgerinddragelsespulj e I alt , , ,5 OBS! Ansøgninger der trækkes af ansøger indgår ikke i ovenstående skemas 3. kolonne ( ansøgt indtil nu ). Hvis indstillingerne til mødet den 15. december 2011 følges, vil der være kr ,5 i 11

14 mindreforbrug på lokaludvalgets puljemiddelsbudget. Der er budgetteret kr til borgerinddragelsespuljen, heraf er kr disponeret. De resterende kr er medregnet i de disponible midler. Nedenstående tabel viser lokaludvalgets bevillinger af puljemidlerne 2012 samt puljeansøgninger for 2012 budgettet, der skal behandles på lokaludvalgsmødet d. 15. december Årets samlede puljebudget for 2012 (december 2011): Budget Ansøgt indtil nu Disponere t (bevilget) Kendt underforbrug Rest til dispositio n Indstillet til mødet 15. decembe r Ansøgninger Løn + Overheadudg. Miljøpunktet Borgerinddragelsespulj e I alt Rest hvis indstillinge r følges Der var rettelser til tabellerne vedr. regnskabsåret Fejlene blev påpeget på mødet og er efterfølgende rettet i indstillingen. Herefter blev orienteringen taget til efterretning. 12

15 7. Ekstern puljeansøgning, Ibrugtagning af hal PB43 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Mads Ellebæk Petersen søger på vegne af foreningen PB43 om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til at etablere og drive en ny urban non-profit kulturinstitution med plads til ca 650 gæster. PB43 (Prags Boulevard 43) i København S er en 6400m2 stor grund, der består af 4 bygninger som er blevet stillet til rådighed af Akzo Nobel gennem interesseorganisationen Givrum.nu. Foreningen PB43 varetager den daglige drift,udlejning og vedligeholdelse af stedet. Foreningens sigte er at skabt et brugerdrevet kultursted, der bidrager positivt til lokalområdet i takt med at brugerne udfordrer og nytænker pladsen og bygningerne. Alle lokaler er i løbet af blevet taget i brug, og over 130 personer har nu deres gang på stedet. Alle rum har fået nye funktioner og rummer nu bl.a.: cykelværksted, byhave, træværksteder, galleri, urbant laboratorium, tekstiltrykkeri, keramikværksted, film- og fotostudier, nycirkusproduktionslokale, pladeselskab samt diverse andre værksteder, atelierer og kontorer. Ansøgeren ønsker at bruge hallerne til at etablere og drive en ny urban nonprofit kulturinstitution med plads til ca. 650 gæster. Stedet skal via rimelige fordelingsnøgler skabe et rum for det kreative vækstlag og nye eksperimenterende platforme, såvel som for etablerede institutioner af høj kunstnerisk kvalitet. Med en naturlig netværks- og erfaringsmæssig udveksling mellem de involverede. Som nonprofit-institution ønsker kulturhal-projektet desuden at give plads til velgørende arrangementer, der kan have meget svært ved at finde egnede gratis eller billige lokaler i København til større arrangementer. Der ansøges om puljemidler, i alt kr , til projektets fase 2; til forskellige konstruktioner og ombygninger, der er nødvendige for ibrugtagning af en del af institutionen for 150 brugere. OM ANSØGER Ansøgeren angiver medfinansiering i form af, at selve byggeriet udføres af frivillig arbejdskraft. Ansøgeren angiver en lang række samarbejdspartnere og netværk i København, Malmø og i New York. INDSTILLING: BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. 13

16 Begrundelsen fra BIFUK-arbejdsgruppen er de usikre fremtidsperspektiver eftersom lejemålet er midlertidigt (en tidshorisont på 1 år), og vi kan ikke støtte med midler til bygningsopbygninger, da der er tale om lejede bygninger. BIFUK ønsker også en afklaring spillestederne imellem - i Musikøen Amager - om prioriteringen af spillestederne, der i øjeblikket i høj grad mangler publikum. Samtidig har vi ikke kendskab til, om udbygningerne er realiserbare inden for de eksisterende kommunale rammer. Vi synes, projekterne i PB 43 er spændende og nyskabende, og det er dem vi ønsker at prioritere, hvis vi skal give støtte. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der ansøges om kr af 2011-puljemidlerne. Ole Pedersen bemærkede, at han syntes, at der var tale om et spændende projekt. Han vil efter en nøje gennemlæsning af ansøgningen gerne gå ind for projektet. Martin Hein var enig. Martin Hein syntes, at det var positivt, at der skulle aktiveres mange frivillige kræfter blot på at få gennemført projektet. Michael F. Christensen konstaterede, at rigtig mange, der tidligere stod uden netværk i Støberigården har fundet et netværk i PB43. Han forholder sig derfor positivt til ansøgningen. Eva Damgaard tilsluttede sig de positive bemærkninger. De lidt uvorne knægte er også begyndt at søge mod PB43. Hun fandt det sandsynligt, at lejemålet ville blive forlænget, efter at hun havde talt med udlejer. Randi Sørensen ville gerne have stillet som en betingelse, at det grej, der nu investeres i kan gå videre til andre aktører i Amager Øst, hvis PB43 ikke kan forlænge lejekontrakten. Desuden vil hun gerne have som betingelse, at musikudbuddet koordineres med de øvrige aktører i bydelen. Svend Aage Sørensen bemærkede, at alt i fase II ville være naglefast og derfor ikke kunne gå videre til andre. Hans Jørgen Møller ville gerne have, at PB 43 i videst muligt omfang blev gjort tilgængelig for handicappede. Jan Kyrsting ville gerne have stillet betingelse om, at lokaludvalget kan bruge stedet til borgermøder. 14

17 Endelig en betingelse om at stedet også skal kunne huse lidt skæve eksistenser. Bjarne tilsluttede sig de positive bemærkninger. Lokaludvalget stemte om en ændret indstilling, hvorefter ansøgningen imødekommes med det fulde beløb af 2011-puljemidlerne på betingelse af at: - Grej, som er indkøbt for lokaludvalgsmidler, i det omfang det er muligt, går videre til andre aktører i Amager Øst, såfremt lejekontrakten ikke kan forlænges, - Musikudbuddet koordineres med andre aktører i bydelen, - Der tilstræbes tilgængelighed for handicappede, samt - Lokaludvalget kan få stillet lokaler til rådighed til borgermøder. For den ændrede indstilling stemte: Rune Solvang, Jens Green Jensen, Bente Lildballe, Michael F. Christensen, Lasse Rossen, Steen Olesen, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Bjarne Kallesøe, Eva L. Damgaard, Randi Sørensen samt Ole Pedersen (i alt 13) Imod den ændrede indstilling stemte: Ib Wendrup, René Brommeson, Svend Aage Sørensen, Ove Løbner, Jens William Grav, Martin Duus samt Anne Duus (i alt 7) 1 medlem, Ole Meldgaard, undlod at stemme. Lokaludvalget vedtog dermed at bevilge kr af 2011 puljemidlerne til projektet. 15

18 8. Ekstern puljeansøgning SEX v/rolf Novotny (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Jeanette Sætre søger på vegne af galleriet Antechamber - Projectspace for Drawing and Other Research om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til kunstudstillingen SEX af Rolf Nowotny. Der søges om støtte til forberedelse, fernisering og afvikling af udstillingen, som finder sted i januar 2012 på galleriets adresse på Strandlodsvej. OM ANSØGER Galleriet Antechamber beskriver sig selv som et nyt kunstnerdrevet projektrum i København. Deres første kunstudstilling bliver den, der her ansøges om puljemidler til, med kunstneren Rolf Nowotny. Formålet med udstillingen er Forbedret kendskab til kunstnerdrevne initiativer, og samtisdkunst af høj kvalitet på Amager, til glæde for borgerne. Kunstneren har tidligere udstillet i andre gallerier. Ansøgeren angiver en medfinansiering på kr Der er endvidere søgt om tilskud på kr fra Københavns Kommunes kunstudvalg. Der er ikke angivet nogen samarbejdspartnere. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Begrundelsen er, at der er tale om et privat galleri, der viser en salgsudstilling, der henvender sig til en snæver gruppe. BIFUK-arbejdsgruppen bemærker, at der sikkert er tale om en spændende samtidskunstudstilling, men de opfatter ikke en sådan udstilling som specielt lokalt netværksskabende. ØKONOMI Der ansøges om kr af 2012 puljemidlerne. VIDERE PROCES Hvis ansøgningen imødekommes, skal budget og evaluering indsendes senest 1. marts

19 Jan Kyrsting bemærkede, at der havde været en diskussion i arbejdsgruppen om definitionen af gallerivirksomhed, og var nået frem til, at der var tale om privat virksomhed. Der er ikke taget stilling til indholdet, kun om det ansøgte ligger inden for de rammer, lokaludvalget ønsker at støtte. Ole Pedersen tilføjede, at man bør meddele ansøger, at man gerne vil i dialog om deres aktivitet for at få afdækket, i hvilket omfang der er tale om kommerciel gallerivirksomhed. Bente Lildballe bemærkede, at galleriet lå i et spændende område, og at der var tale om et ikkekommercielt projekt på linje med PB43. Ole Pedersen fastholdt arbejdsgruppens indstilling. Der er tale om en snæver målgruppe og det i et budgetår, hvor der ikke var mange midler at gøre godt med. Eva Damgaard vil sætte gallerierne i kontakt med PB 43. Hun ønsker at støtte projektet. Randi Sørensen mente, at laver man en kunstudstilling, er det for at sælge kunst. Men støtter at der bliver holdt et møde. Hvis der skal gives støtte, skal der gives støtte til rigtig mange gallerier. Lokaludvalget stemte om indstillingen. For at følge indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen og dermed give afslag på ansøgningen stemte: Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, René Brommeson, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Ove Løbner, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Martin Duus, Anne Duus, Bjarne Kallesøe, Randi Sørensen samt Ole Pedersen (i alt 16) Imod indstillingen, og dermed for at imødekomme ansøgningen, stemte: Michael F. Christensen og Eva Damgaard (i alt 2). Rune Solvang og Lasse Rossen undlod at stemme. Lokaludvalget vedtog dermed at meddele afslag på ansøgningen. 17

20 9. Ekstern puljeansøgning, Reolen, (2012) (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Hilda Ekeroth søger på vegne af Galleriet Antechamber Project Space for Drawing and Other Research om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til kunstinstallationen Reolen. Der søges om støtte til opbygning og indvielse af reolen, der er tænkt som et arkiv, der bliver hjertet i galleriets udstillingsvirksomhed. Det er planen, at information og værker fra alle galleriets udstillinger skal samles i Reolen. OM ANSØGER Galleriet Antechamber beskriver sig selv som et nyt kunstnerdrevet projektrum, udstillingssted og atelierfælleskab for kunst, med fokus på tegning. Reolen bliver deres andet projekt efter udstillingen SEX af Rolf Nowotny. Ansøgeren angiver en medfinansiering på kr Der er søgt om støtte på kr fra Københavns Kommunes Kunstudvalg. Kunstneren og designeren Andreas Bertilsson er angivet som samarbejdspartner. INDSTILLING BIFUK arbejdsgruppen har indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes. Begrundelsen er, at der er tale om et privat galleri, der viser en salgsudstilling henvendt til en snæver gruppe. BIFUK arbejdsgruppen bemærker, at der sikkert er tale om en spændende installation, men arbejdsgruppen opfatter ikke en sådan udstilling som specielt lokalt netværksskabende. ØKONOMI Der ansøges om kr af 2012 puljemidlerne. 18

21 VIDERE PROCES Hvis ansøgningen imødekommes, skal der indsendes evaluering og regnskab senest 1. april Lokaludvalget stemte om indstillingen, efter at udvalget havde konstateret, at denne i store træk svarer til ansøgningen i pkt. 8. Eva Damgaard stemte for at imødekomme ansøgningen, Rune Solvang og Lasse Rossen undlod at stemme. De øvrige medlemmer af lokaludvalget (i alt 18) stemte alle for BIFUK arbejdsgruppens indstilling og vedtog dermed at meddele afslag på ansøgningen. 19

22 10. Ekstern puljeansøgnin, Skolekor (2012) (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Jenny Siri Dreijer Ansøger på vegne af Skolekorene fra Gerbrand skole, Højdevangens skole, Skolen ved Sundet, Islands Brygge skole, Lergravsparken skole samt Dyveke skolen om støtte af puljemidlerne på kr til afholdelse af en stor fælles kor koncert i Amager Bio i april Der søges om støtte til afholdelse af to workshop-dage samt selve koncerten. Støtten skal bl.a. gå til leje af Amager Bio, løn til band og dirigent samt lydtekniker. OM ANSØGER Ansøgeren repræsenterer selv Højdevangens Skole. Der er ligeledes søgt om støtte med kr i Amager Vest Lokaludvalg og Børnekulturhuset. Sidstnævnte er angivet som samarbejdspartner. Egenfinansiering vil ske i form af at skolerne selv aflønner korlederne. Der er tale om et tilbagevendende projekt, som lokaludvalget tidligere har støttet. Projektet er dog væsentligt udbygget i forhold til tidligere. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. (2012), idet der ikke kan give støtte på 500 kr. til et allerede afholdt formøde. Arbejdsgruppen finder, at der er tale om et kreativt og delvis frivilligt arbejde, der involverer mange lokale børn og unge, der samles til koncert, hvor der vil være et stort publikum. Desuden finder arbejdsgruppen, at korprojektet ligger helt inden for Musikøen Amagers tanker om at udbrede kendskabet til musikken og give flere børn og unge muligheden for selv at være aktive ved at deltage i en fælles musikalsk oplevelse. Selv om der er tale om et tilbagevendende projekt, er der i 2012 tale om en udbygning af arrangementet, hvor flere skolekor deltager. Det skaber yderligere samarbejdsrelationer og giver inspiration til det fremtidige korarbejde. 20

23 ØKONOMI Der ansøges om støtte af puljemidlerne på kr Det indstilles, at der bevilges kr VIDERE PROCES Såfremt støtten bevilges, vil der skulle indsendes evaluering og regnskab senest den 15. maj Randi Sørensen erklærede sig inhabil. Jan Kyrsting bemærkede, at der var tale om et godt projekt, som han fuldt ud kunne støtte. BIFUK arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget vedtog dermed at imødekomme ansøgningen med fradrag for et allerede afholdt møde, det vil sige kr

24 11. Ekstern puljeansøgning (2011/2012) (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter BIFUK arbejdsgruppens indstilling og tager stilling til, om ansøgningen skal imødekommes. SAGSFREMSTILLING Nina Boelslund Nielsen søger på vegne af Københavns Fødevarefællesskab Amager om støtte af puljemidlerne på kr. 500 i 2011 og kr i Der søges om støtte til afholdelse af forskellige fødevare relaterede arrangementer ca. 1 gang om måneden fra december 2011 og et år frem for alle beboere på Amager med udgangspunkt i fødevarefælleskabets nye faciliteter på Amager Fælled Skole. OM ANSØGER Ansøgerne beskriver sig selv som en 100% non profit, medlemsdrevet forening, som indkøber og distribuerer økologiske, lokaldyrkede grøntsager. Foreningen har 7 afdelinger fordelt over hele København. Amagerafdelingen har ca. 350 medlemmer. Foreningen har netop fået stillet café og køkkenfaciliteter til rådighed på Amager Fælled Skole. Der søges om støtte til afholdelse af foredrag og fællesspisningsarrangementer. Der er søgt om støtte på kr i Amager Vest Lokaludvalg. Egenbetaling gives i form af indkøb af økologiske grønsager til arrangementerne, som foreningen selv betaler. INDSTILLING I BIFUK har der været uenighed om indstillingen. To ønsker ikke at støtte, da der er tale om en forening, som handler med varer. Medlemmerne må finansiere aktiviteterne selv gennem medlemskontingent og egenbetaling. Ellers er der tale om en konkurrenceforvridende støtte. Tre ønsker at støtte med 2600 kr. til 1 foredrag i 2011 (500 kr.) og 3 i 2012, dækkende oplæg/foredrag, herunder forplejning og gaver (3x500 kr. + 3x200 kr. = 2100 kr. ) En ønsker at støtte med det fulde beløb, som dog kun udgør 500 kr. ( i 2011) kr. (i 2012), idet der ikke kan kalkuleres med et overskud, som i det opgjorte budget. 22

25 Der er tale om en non-profit medlemsdrevet forening, der indkøber og distribuerer økologiske, lokaldyrkede grøntsager, og som ønsker at udbrede kendskabet til denne alternative distribution af sunde fødevarer, og på denne måde involvere flere. ØKONOMI Der er søgt om støtte på 500 kr. i 2011 og 5000 kr. i Sekretariatet bemærker, at der ikke må generes et overskud ved bevillingen, hvorfor det endelige beløb, såfremt der bevilges støtte, vil afhænge af regnskabet. VIDERE PROCES Såfremt støtten bevilges skal der indsendes evaluering og regnskab senest den 1. december Jan Kyrsting redegjorde for de forskellige holdninger i arbejdsgruppen Anne Brøndum bemærkede, at arrangementerne som de er beskrevet i ansøgningen falder inden for kommunalfuldmagten. Ole Pedersen bemærkede, at det var indlysende, at ansøgningen skulle imødekommes. Han fandt projektet meget netværksdannende, ligesom han syntes, at det støtter udbredelsen af sund mad. Jan Kyrsting ville gerne støtte foredragsvirksomheden (forslag 2). Bente Lildballe oplyste, at foreningen fungerer på den måde, at for at være medlem skal man lægge en indsats. Hun var enig i, at de aktiviteter, der søges om støtte til er meget netværksdannende. Hun bemærkede, at man ikke nødvendigvis får billigere varer gennem foreningen. Eva Damgaard oplyste, at hun gerne vil støtte foredragene. Martin Duus bemærkede, at lige nøjagtig foredragene er der, hvor man gør noget netværksdannende. Ole Pedersen trak sit forslag om at støtte med det fulde beløb (fratrukket overskud) og tilsluttede sig i stedet forslag 2 om at give tilsagn om støtte til 1 foredrag i 2011 og 3 i Lokaludvalget stemte om indstillingen. For forslag 2 stemte alle medlemmer af lokaludvalget, bortset fra Jens William Grav, som stemte imod at give støtte til projektet. Lokaludvalget vedtog dermed at give tilskud på kr. 500 af 2011 puljemidlerne og kr af 2012 puljemidlerne til afholdelse af i alt 4 foredrag. 23

26 12. Ekstern puljeansøgning, Copenhagen Sea Challenge (2012) (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Thure Fuhrman Kjær søger på vegne af foreningen Multimotion Amager om støtte af puljemidlerne på kr til afholdelse af et gratisarrangement under Copenhagen Sea Challenge for alle interesserede borgere. Der er tale om et arrangement, hvor alle gratis kan komme og prøve at sejle i kajak. Der søges om støtte til instruktører og kajakker. Arrangementet afholdes som en del af Copenhagen Sea Challenge, som er et kajakmaraton rundt om Amager, der afholdes den 10. juni Sidstnævnte kræver forudtilmelding og deltagerbetaling. OM ANSØGER Thure Fuhrman Kjær oplyser at såvel Copenhagen Sea Challenge som gratisarrangementet afvikles for første gang. Det er derfor usikkert, om økonomien i kajakmarathonet holder. INDSTILLING BIFUK arbejdsgruppen indstiller, at det fulde beløb bevilges som underskudsgaranti. Der er tale om et netværksskabende og sundt motionsprojekt, hvor interesserede under kyndig vejledning får mulighed for at stifte bekendtskab med kajaksporten. Initiativtageren Thure Kjær fra foreningen Multimotion Amager havde søgt foretræde for udvalget og fortalte om forhistorien, hvor foreningen bestående af cykelryttere, kajaksejlere og løbere i foråret 2011 (med 60 hold) og i efteråret 2011 (med 100 hold) stod for et multisportsarrangement på Islands Brygge, i øvrigt støttet af Amager Vest Lokaludvalg. I 2012 ønsker foreningen at videreføre succesen med en kajakkonkurrence i Amager Øst samt med et projekt, hvor borgerne gratis kan prøve at sejle i havkajak. Foreningen har afholdt møder med Wonderfull Copenhagen og Metro om PR og Marinehjemmeværnet vil stå for sikkerheden til arrangementet 10. juni. Fremtidsudsigterne er en satsning på at fortsætte i en periode på 3 år. 24

27 ØKONOMI Der søges om støtte på kr af 2012 midlerne. Såfremt der gives tilsagn, vil det være som underskudsgaranti op til kr VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 15. august Jan Kyrsting bemærkede, at ansøgningen er tæt knyttet til det kommercielle arrangement, men der søges kun om støtte til den del af arrangementet, der går på at alle kan prøve at sejle i kajak. Martin Duus bemærkede, at det åbne arrangement vil blive særligt promoveret til Amager Øst borgere. Jens William Grav bemærkede, at det skulle specificeres meget klart i en evt tilsagsnskrivelse, at der kun gives tilskud til den ikke kommercielle del. På denne baggrund blev indstillingen vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget vedtog dermed uden afstemning at give tilsagn om støtte af 2012 puljemidlerne på kr

28 13. Ekstern Puljeansøgning, verdensmusik i Jenagade (2012) (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Rikke Bruzelius og Jan Vejle søger på vegne af Glasseriet om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til afholdelse af 6 ferniseringer i 2012 med underholdning af nogle af landets mest markante world musikere. Formålet med arrangementerne er, at angivet til at være at formidle kultur i Amager Øst og skabe positiv opmærksomhed og samhøringhed omkring Strandlodsvej/Jenagade-området, som er et område, hvor der bor et stort antal mennesker med anden etnisk baggrund. OM ANSØGER Glasseriet er et glaspusteri og galleri i Jenagade. I 2012 planlægger galleriet 6 udstillinger med billedkunstnere. Der søges om støtte til bl.a. honorar til verdensmusikere, transport og udstyr til i alt 6 arrangementer. Der angives en medfinansiering på kr INDSTILLING BIFUK arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Begrundelsen er, at der er tale om et privat galleri, der viser 6 salgsudstillinger og samtidig vil opkvalificere ferniseringerne med koncerter. Arbejdsgruppen finder, at der sikkert er tale om nogle spændende udstillinger og koncerter, men arbejdsgruppen opfatter ikke arrangementerne som specielt lokalt netværksskabende. Koncerterne er efter arbejdsgruppens mening en del af opmærksomheds- og salgsarbejdet for udstillingerne. ØKONOMI Der søges om støtte af 2012 puljemidlerne på kr. 26

29 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningerne imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest den 1. december Jan Kyrsting fandt det meget vigtigt, at der bliver taget en diskussion med galleriejerne som nævnt under pkt. 8. Martin Hein syntes, at arrangementet har en anden karakter end de øvrige galleri arrangementer og foreslog, at der gives støtte til 3 arrangementer med kr - de tre arrangementer, hvor der anvendes Amagerkunstnere. Ole Pedersen fastholdt indstillingen fra arbejdsgruppen. Han mente fortsat, at der var tale om kommerciel virksomhed. Lokaludvalget stemte om Martin Heins ændringsforslag, hvorefter der gives støtte på i alt kr. af 2012 puljemidler til afholdelse af de tre arrangementer, hvor der deltager Amagerkunstnere. For forslaget stemte Martin Hein, Lasse Rossen, Rune Solvang, Ove Løbner, Anne Duus samt Eva Damgaard ( i alt 6) For den oprindelige indstilling om at meddele afslag på ansøgningen stemte: Michael F. Christensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, René Brommesson, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Bjarne Kallesøe, Randi Sørensen samt Ole Pedersen ( i alt 12). 3 medlemmer, Jens Green Jensen, Bente Lildballe samt Martin Duus undlod at stemme. Lokaludvalget vedtog dermed at følge BIFUK arbejdsgruppens indstilling og meddele afslag på ansøgningen. 27

30 14. Ekstern puljeansøgning, Drøm din By (2012) (BIFUK) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Nild Regout søger på vegne af Børnekulturhuset Ama r, Amagerbro Kultur, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade, Prismen samt Bibliotekshuset om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til afholdelse af Børnekulturfestivalen Karavanen i vinterferien Der er tale om en børnekulturfestival for børn og unge i aldersgruppen 3-16 år med en lang række forskellige aktiviteter og workshops OM ANSØGER Ansøgerne er velkendte kulturinstitutioner i bydelen, der tidligere har afholdt mange lignende arrangementer. Der søges om støtte til honorarer i forbindelse med afholdelse af en række forskellige workshops. Som samarbejdspartnere er angivet Børnekulturhus Ama r, Amagerbro kultur, og alle kulturhuse og biblioteker i København. Der er angivet egenfinansiering på kr igennem fælles projekt og kr fra Børnekulturhuset Ama r til arkitekt i projekt i BKH Ama r. INDSTILLING BIFUK indstiller, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb. Som begrundelse peger arbejdsgruppen på, at der er tale om en børnekulturfestival Karavanen, der afvikles over hele København i vinterferien. Hertil er der særlige aktiviteter i Amager Øst med et nyudviklet projekt Drømmeby arkitektur. Arbejdsgruppen finder, at det er børnekultur af høj kvalitet og med målgruppen børn og unge i vinterferien. Der er flere nye og spændende projekter, arkitekturprojektet, i forhold til sidste år, som i særlig grad er målrettet børn og unge på Amager. Der er tale om et fint samarbejdsprojekt. 28

31 Arbejdsgruppen ser dog gerne, at der er flere børn, der kan deltage i arkitekturprojektet ØKONOMI Der søges om kr af 2012 puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal evaluering og regnskab indsendes senest den 15. marts Randi Sørensen og Eva Damgaard erklærede sig inhabile. Jan Kyrsting bemærkede, at ansøgningen handler om at aktivere børn og unge i vinterferien. Han mente, at der var tale om et rigtig godt projekt. Martin Duus oplyste, at BIFUK arbejdsgruppen især er begejstrede for arkitekturprojektet, der er lidt smalt, og for at bredden er sikret i de øvrige projekter. BIFUK arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget besluttede dermed at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb. 29

32 15. Ekstern Puljeansøgning, Herreværk (2012) (SOCIAL) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Majken Hvid ansøger på vegne af PB43 og Klondike om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til brug for opførelse af et nyt tilholdssted for øldrikkerne på Prags Boulevard. Øldrikkernes værested gennem 15 år gik til ved en brand for nylig. Øldrikkerne vil gerne blive på Prags Boulevard, hvor de nu selv har sat nogle pressenninger og brædder op som midlertidigt læ mod vejr og vind. OM ANSØGER Projektgruppen Klondike angiver, at de i samarbejde med brugerne og PB 43 ønsker at genopføre øldrikkernes tilholdssted på Prags Boulevard, som ansøgerne oplever, udfylder en vigtig funktion for brugerne. Ansøgerne angiver, at de som initiativtagere har erfaring med produktion af små film og fotografiske registreringer. Denne erfaring vil de bruge til dokumentation om projektet. Der søges om støtte til køb af skurvogn og til køb af materialer til genopførelse af tilholdsstedet. INDSTILLING SOCIAL arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et rammebeløb på kr. når følgende betingelser er opfyldt: at 1) Teknik- og Miljøforvaltningen kan acceptere opstillingen af skurvognen, 2) at der kan tilvejebringes en sikker finansiering af driftsudgifterne. Socialgruppen/sekretariatet søger om tilladelse i TMF. Ansøgerne udarbejder en model for finansiering, som bl.a. bygger på sikre tilsagn fra kvarteret om bidrag til betaling af driftsudgifterne for i hvert fald et år. Ansøgerne eller foreningen PB43 påtager sig ansvaret for skurvognsprojektet. Der forventes ikke vanskeligheder med at få en skurvogn stillet til rådighed. Det er usikkert om og hvor meget af projektet, der kan realiseres i år. Godkender Lokaludvalget indstillingen kan pengene først frigives den 15. december. Det kan blive nødvendig med en ny ansøgning i Der forudses ingen ændringer i kulturen omkring skurvognen ØKONOMI Der søges om støtte på kr af 2012 puljemidlerne. 30

33 VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 1. september Ole Meldgaard oplyste, at man har forsøgt at få Mikkel Warming til at interessere sig for projektet, i første omgang uden held. I anden omgang har socialborgmesteren indvilget i et møde. Socialgruppen har sagt god for ansøgningen på visse betingelser. Ole Pedersen bemærkede, at det positive ved ansøgningen er, at det er en gruppe frivillige fra PB 43, der har taget sagen i egne hænder, og vil have skurvognen op at stå igen i et samarbejde med brugerne. Ole Pedersen bemærkede desuden, at det er nyt, at Socialborgmester Mikkel Warming gerne vil holde et møde. Ole Pedersen forventer, at der kan findes en løsning sammen med TMF. De frivillige vil gerne opstille et driftsbudget, der kan holde. Gruppen kan muligvis skaffe en skurvogn, så det ansøgte beløb bliver mindre. Jens William Grav vil gerne støtte af 2012 midlerne, forudsat betingelserne opfyldes. Ove Løbner var i tvivl om driftsgarantien ville holde og synets, at man skulle bede Mikkel Warming om at understøtte driften. Randi Sørensen synes, at det er et vigtigt signal at sende til øldrikkerne, at man gerne vil støtte dem og til gruppen om, at det er en fin indsats, de gør. Ole Pedersen anførte, at han har lært, at man ikke skal vente på politikerne. Han mente, at 1 års drift er bedre end ingenting. Jan Kyrsting og Rene Brommesson kunne ikke se, at gruppen indestår for finansieringen. Ole Meldgaard gjorde opmærksom på, at der var to betingelser for støtte: Der skal ligge en model for finansieringen det første år samt en aftale med TMF. Ove Løbner bad om, at det blev undersøgt, om der kunne tegnes en forsikring mod brand. Ib Wendrup foreslog i forlængelse heraf, at det blev undersøgt, om skurvognen kunne erstattes af en container. Lokaludvalget var enige om, at de sidste 2½ linje fra "Godkender lokaludvalget" til "Der forudses" skulle slettes fra indstillingen (tredjesidste og næstsidste sætning udgår, mens sidste sætning bliver stående). Med denne ændring blev indstillingen sat til afstemning. René Brommeson stemte imod indstillingen, alle de øvrige medlemmer stemte for indstillingen fra SOCIAL arbejdsgruppen. Lokaludvalget vedtog dermed at imødekomme ansøgningen med det fulde beløb på betingelse af, at ansøger indsender en model for finansieringen af skurvognen samt at TMF giver tilladelse til, at den opstilles. 31

34 16. Ekstern Puljeansøgning, PC-Café (2012) (SOCIAL) ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender indstillingen fra SOCIAL arbejdsgruppen SAGSFREMSTILLING Palle Kummerfeldt søger på vegne af Ældre Sagen om støtte af 2012 puljemidlerne på kr til køb af tre bærbare PCere. PCerne skal bruges til at hjælpe ældre medborgere i bydelen i gang med at bruge computere i hverdagen. OM ANSØGER Ansøger er Ældre Sagens lokalafdeling i Sundy/Amagerbro. Afdelingen har ca medlemmer. Der søges om støtte til køb af bærbare PCere, som skal opstilles i en PC-cafe i Ældre Sagens lokaler. Der angives egenfinansiering i form af etablering af trådløst netværk, IT-programmer, undervisere samt kr. til yederligere programmer. Der er ikke angivet samarbejdspartnere. INDSTILLING SOCIAL arbejdsgruppen har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det søgte beløb. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012 puljemidlerne VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, vil evaluering og regnskab skulle indsendes senest 1. juni Ole Pedersen stillede det forslag, at lokaludvalget beslutter at støtte projektet, hvis det kan realiseres for 2011-midlerne. I modsat fald ønsker han sagen henvist til ny behandling. Dette forslag blev vedtaget uden afstemning. 32

35 17. Intern puljeansøgning, elcykler (2011) ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til et forslag fra Ole Pedersen og Lasse Rossen om at Amager Øst Lokaludvalg køber tre elcykler, hvoraf den ene er en ladcykel.. MEDLEMSFORSLAG OG BESLUTNING Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et forslag fra Ole Pedersen og Lasse Rossen om at lokaludvalget køber tre elcykler, heraf en ladcykel- SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at Amager Øst lokaludvalg køber tre EL cykler, hvoraf den ene er en ladcykel Cyklerne stilles til rådighed for lokaludvalgets arrangementer i lokalområdet, hvor lokaludvalget har brug for transport, til brug for medlemmer af lokaludvalget, hvor de skal repræsentere lokaludvalget ved møder og deslige, og til borgere i bydelen. Desuden stilles cyklerne til rådighed for Miljøpunkt Amager i forbindelse med projektet Bicycle Innovation Lab, som er støttet af Amager Øst lokaludvalg. Ved udlån af el-cyklerne vil Miljøpunkt Amager kunne give svar på i hvilken udstrækning el-cyklen vil være et redskab i udviklingen af en mere grøn transport på Amager og i København. Dette vil ske gennem brugerundersøgelser foretaget hos brugerne af cyklerne. El-cyklen er en videreudvikling af den traditionelle pedalcykel, hvor der er påført et batteri, der populært sagt giver medvind på cykelstien. Cyklernes brug, vedligeholdelse og opbevaring varetages af miljøpunkt Amager. Udlånet af cyklerne vil foregå gennem cykelkulturhuset Bicycle Innovation Lab, der allerede i dag udlåner specialcykler til borgerne på Amager ( Med initiativet vil der blive indkøbt to almindelige elcykler og en ladelcykel Der søges om kr inkl. moms af 2011 puljemidlerne. Cyklerne koster op til kr. og udstyres med ekstra batteri, så de altid kan bruges. Desuden forsynes cyklerne med streamer så det fremgår, at det er Amager Øst lokaludvalg der ejer dem Ud over den praktiske brug og anvendelse vil cyklerne have en PR værdi både for lokaludvalget og for Milljøpunkt Amager. 33

4. Statusorientering fra arbejdsgrupper - Opfølgning på bydelsplanen (2011-178164)

4. Statusorientering fra arbejdsgrupper - Opfølgning på bydelsplanen (2011-178164) DAGSORDEN, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg 1. Borgerhenvendelser før lokaludvalgsmødet (2011-175222) 2. Godkendelse af dagsordenen (2011-175222) 3. Beslutningspunkt, Proces for bydelsplanlægning (2011-175222)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ANDERS HJORTH SUPPLEANTEN NIELS HALD DELTOG. STEEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, august 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Forfatterspirerne, efterår 2012

Læs mere

4. Kommissorium for ad hoc gruppe vedr. udvikling af Sundbyøster Idrætsanlæg ( )

4. Kommissorium for ad hoc gruppe vedr. udvikling af Sundbyøster Idrætsanlæg ( ) PROTOKOL, kl. 18:30 i Kvartershuset 1. Borgerbesøg- og henvendelser (2012-5843) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-5843) 3. Fremlæggelse af rapport om letbaner (2012-6151) 4. Kommissorium for ad hoc gruppe

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg

Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg. Evalueringsskema for modtagere af puljemidler Fra Amager Øst Lokaludvalg Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: DRØM DIN BY 3012 Formål Det er festivalens formål at: Samarbejde med kunstnere, der arbejder med inddragelse af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

15. Ansøgning: Kunst i Prismens cafeområde af HuskMitNavn ( )

15. Ansøgning: Kunst i Prismens cafeområde af HuskMitNavn ( ) BESLUTNINGSPROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2012-23138) 2. Statusorientering om 'Den Blå sti' (2012-27337) 3. Øvrige statusorienteringer (2012-27337) 4. Høring vedr. Vandforsyningsplan

Læs mere

Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011

Dagsorden for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 24. november 2011 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Nyt Bydelsplankoncept 4. Høring Restaurationsplan 5. AØLU-Kommentarer til naboorienteringer 6. Oplæg til kommissorium til håndtering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG FRAVÆRENDE MED AFBUD: LASSE ROSSEN (HANS SUPPLEANT LONE MUNK DELTOG I STEDET) ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I STEDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg

PROTOKOL. for mødet den , kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg PROTOKOL, kl. 18:30 i Amager Øst Lokaludvalg FRAVÆRENDE MED AFBUD: OLE PEDERSEN STEEN CHRISTENSEN SUSANNE MØLLER MARTIN HEIN LISSY OVERGAARD SVENDSSON ANDERS HJORT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LASSE E. ROSSEN

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

24. Intern Puljeansøgning, Deltagelse i Naturens dag d.11/9-11 25. Intern Puljeansøgning, Midler til afholdelse af info-møde for AØLU-suppleanter.

24. Intern Puljeansøgning, Deltagelse i Naturens dag d.11/9-11 25. Intern Puljeansøgning, Midler til afholdelse af info-møde for AØLU-suppleanter. 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring - Skoledistriktsændringer 2012-2013 4. Høring - Budget 2012 5. AØLU-deltagelse i Lørdage på musiktorvet 6. Statusorientering 7. Status

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler september Ekstern puljemiddelansøgning, Amagers bedste hundegård (Miljø & Plan)

4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler september Ekstern puljemiddelansøgning, Amagers bedste hundegård (Miljø & Plan) 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler september 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amagers bedste hundegård (Miljø

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: MARTIN HEIN MELDTE AFBUD. SUPPLEANT BRITT SKOVDAL RASMUSSEN INDKALDT MEN DELTOG IKKE. OLE PEDERSEN, EVA DAMGAARD OG JAN KYRSTING HAVDE PÅ FORHÅND ERKLÆRET SIG INHABILE TIL

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

9. Status på puljemidlerne

9. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Statusorientering - Krimsvej 4. Høring BUSplan Flintholm 5. Musikøen Amager De 7 anbefalinger 6. Godkendelse af arbejdsplan - 2.halvår 2011 -

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Wagnersvej 19 2450 København SV Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

FRAVÆRENDE MED AFBUD: FRAVÆRENDE MED AFBUD: SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG I STEDET) STEN HØJSTRØM (HANS SUPPLEANT KÄTE HOMMELGÅRD DELTOG I STEDET) OLE MELDGAARD (HANS SUPPLEANT ULLA BUSK DELTOG

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL RUNE SOLVANG FORLOD MØDET KL UNDER PKT.3. HANS SUPPLEANT PETER KJØLLER

BESLUTNINGSPROTOKOL RUNE SOLVANG FORLOD MØDET KL UNDER PKT.3. HANS SUPPLEANT PETER KJØLLER FRAVÆRENDE MED AFBUD: OLE MELDGAARD CASPER MORTENSEN ESBEN BIRK MORTENSEN SABEENA SAREEN KARL VOGT-NIELSEN (HANS SUPPLEANT BENTE LILDBALLE DELTOG I STEDET) RUNE SOLVANG FORLOD MØDET KL.19.15 UNDER PKT.3.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere