AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi Statusorientering fra arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen Amagerbrogade som handels- og strøggade Mobilitet og Trafik 5. Meddelelse om medlemsrokade samt informationsmøde for AØLU-suppleanter 6. Lokaludvalgets deltagelse i Kvarterhusets 10 års fødselsdag 7. Forslag til håndtering af puljemiddel-styringsredskaber 8. Statusorientering 9. Status på puljemidlerne 10. Ekstern puljeansøgning: 52_Udskiftning til LED pærer på julebelysning (BIFUK) 11. Ekstern puljeansøgning: 61_Børn kan også hjælpe- med førstehjælp (BIFUK) 12. Ekstern puljeansøgning: 62_ Supersøndag på Kulturhuset Islands Brygge (BIFUK) 13. Ekstern puljeansøgning: 63_ Teater og litteratur for de små (BIFUK) 14. Ekstern puljeansøgning: 65_Kunsten at være sammen på cykel (BIFUK) 15. Ekstern puljeansøgning: 66_AMAR TAR ORDET (BIFUK) 16. Ekstern puljeansøgning: 67_Sundby Rocks (BIFUK) 17. Ekstern puljeansøgning: 69_ AMAGER BØRNETEATERFESTIVAL (BIFUK) 18. Ekstern puljeansøgning: 70_Kvarterhuset 10 år (BIFUK) 19. Ekstern puljeansøgning: 72_ Bærekraft i kulturinterventioner (BIFUK) 20. Ekstern puljeansøgning: 73_ NaturKultur BørneFestival (BIFUK) 21. Ekstern puljeansøgning: 74_ Judo for alle - åbent hus (BIFUK) 22. Ekstern puljeansøgning: 75_ Fortællinger om ibrugtagningen af PB43 (BIFUK) 23. Ekstern puljeansøgning: 71_Det lette valg (SOCIAL) 24. Intern puljemiddelansøgning: Gården som mødested (SOCIAL) 25. Formandens meddelelser: 26. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 27. Eventuelt

2 FRAVÆRENDE MED AFBUD: STEEN HØJSTRØM (HANS SUPPLEANT KÄTE HOMMELGÅRD DELTOG I MØDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG I MØDET) OVE LØBNER (HANS SUPPLEANT SØREN ALBÆK DELTOG I MØDET) JAN KYRSTING FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ESBEN BIRK MORTENSEN TEJ F. EGEFJORD CASPER MORTENSEN SØREN ALBÆK ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. IB WENDRUP ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 10 OG FORLOD SALEN. EVA DAMGAARD ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKTERNE 15, 16, 17, 18 OG 20 OG FORLOD SALEN. RANDI SØRENSEN ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKTERNE 15 OG 20 OG FORLOD SALEN.

3 1. Borgerbesøg og henvendelser 10 personer var mødt op for at overvære Lokaludvalgsmødet den 22. juni Formanden for Lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ville have ordet. Hr. og fru Hansen fra Sundby Parkvej præsenterede sig og rejste problemstilling vedr. 600 ekstra lastbiler ad Amager Strandvej, samt at grusstien på jernbanetracèet i forlængelsen af Krimsvej ikke bliver vedligeholdt. Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen oplyste, at Lokaludvalget i Bydelsplanen for Amager Øst har anbefalet en cykelrute på stien ved jernbanetracèet. Lokaludvalgsmedlem Eva L. Damgaard oplyste, at Lokaludvalget den 24. august 2009 og 26. februar 2010 har afgivet høringssvar, hvoraf fremgår, at Lokaludvalget ikke ønsker øget tung trafik på Amager Strandvej. Lokaludvalget vil undersøge sagerne og Lokaludvalget vil sende et svar på henvendelsen til ægteparret. Johannes Jørgensen (ansøger om midler til Sundby Rocks Pkt.16), redegjorde for sin ansøgning og svarede på spørgsmål fra Lokaludvalget. Steen Andersen, Anders Find og Marie Toft-Jensen (ansøgere om midler til Fortællinger om ibrugtagningen af PB 43 Pkt.22), redegjorde for deres ansøgning og svarede på spørgsmål fra Lokaludvalget. Tom Fuglevig (ansøger om midler til Udskiftning af glødepærer til energibesparende og miljørigtige LEDpærer på julebelysningen over Amagerbrogade Pkt.10), redegjorde for sin ansøgning og svarede på spørgsmål fra Lokaludvalget. Frank Olsen (ansøger om midler til NaturKultur BørneFestival Pkt.20), redegjorde for sin ansøgning, og pointerede blandt andet, at alle bands har udgifter til transport svarende til ca. kr. 500 pr. band, og svarede herefter på spørgsmål fra Lokaludvalget. Herudover var der ingen borgere der ønskede ordet.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev omdelt 5 dokumenter til dette møde; Ændringsforslag til dagsordenpunkt 3, stillet af Lokaludvalgsformand Ole Pedersen Uddrag af bydelsplanen. Indsatsområde 13, cyklisme København cyklernes by Cykelregnskabet Tryghedsindeks, København Appendix til halvårsplan for andet halvår af 2011 for Miljøpunkt Amager Herudover blev det oplyst, at høringsfristen for høring Københavns Cykelstrategi , dagsordenens punkt 3, på grund af sommerferie er rykket til den 12. august Desuden blev det oplyst, at der under dagsordenens punkt 6 er en snip, hvor lokaludvalgsmedlemmerne kan tilmelde sig deltagelse i Kvarterhusets 10 års fødselsdag, som behandles under dagsordenens punkt 6. Lokaludvalgsformand, Ole Pedersen, anmodede om; At afslutningen af mødet blev sat til kl i stedet for kl.22.00, grundet en meget omfattende dagsorden. Der var ingen indvendinger mod Lokaludvalgsformandens anmodning. Dagsordenen blev, med disse bemærkninger, godkendt uden afstemning.

5 3. Høring Københavns Cykelstrategi Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Fra god til verdens bedste - Københavns Cykelstrategi drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Københavns Kommunes nuværende cykelstrategi ( Cykelpolitik ) er - som det fremgår af titlen - på vej til at udløbe. Hertil kommer, at der siden vedtagelsen af strategien fra 2002 er sket meget på cykelområdet, både på gaden og vedrørende de politiske målsætninger på området. Derfor er der udarbejdet en ny cykelstrategi, som er tilpasset de politiske målsætninger på området, og som kan anvendes som ramme for de mere langsigtede og overordnede prioriteringer på cykelområdet. Strategien er baseret på viden bl.a. fra effektvurderinger af københavnske cykelprojekter og fra udenlandske byer, særligt Holland. Desuden har den omfattende inddragelse af eksterne parter (herunder byens lokaludvalg) i forbindelse med kommunens arbejde med Handlingsplan for Grøn Mobilitet (endnu ikke publiceret) givet mange nyttige input, som også er medtaget i arbejdet med strategien. Høringsudgaven af den nye strategi blev godkendt på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2011 og er nu i høring. Fristen for høringssvar er 12. august INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Fra god til verdens bedste - Københavns Cykelstrategi drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, Cykelsekretariatet på mailadressen senest fredag d. 12. august 2011.

6 BILAG Høringsudkastet Fra god til verdens bedste - Københavns Cykelstrategi kan findes på (er på 32 sider). Vedlagt, udkast til høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalgsformand Ole Pedersen fremkom med et ændringsforslag til høringsudkastet, som blev omdelt i starten af mødet (se desuden pkt.2 Godkendelse af dagsorden). Lokaludvalgsmedlem Martin Hein fremkom med et ændringsforslag til høringsudkastet, som blev omdelt på mødet, under behandlingen af dette punkt. Efter en debat, blev det vedtaget at lave en redaktionsgruppe bestående af de tre lokaludvalgsmedlemmer Martin Hein, Eva Damgaard og Ole Pedersen som er fremkommet med udkast til høringssvar. Redaktionsgruppen vil skrive udkast til endeligt høringssvar. Dette udkast mailes efterfølgende til lokaludvalget til godkendelse. Redaktionsgruppen fremsender det godkendte høringssvar til lokaludvalgsekretæren. Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen foreslog, at høringssvaret formes som et egentligt kort høringssvar samt et detaljeret bilag, således at arbejdsgruppens forslag til høringssvar og Ole Pedersen forslag til høringssvar uden de konkrete forslag, samskrives til en forside, og de konkrete forslag vedlægges som bilag. Lokaludvalgsformand Ole Pedersen foreslog, at de tre udkast til høringssvar sidestilles og samskrives til ét høringssvar uden bilag. Der blev stemt om disse forslag. For Ole Pedersens forslag stemte: Steen Olesen, Jens Green Jensen, Käte Hommelgaard, Søren Albæk, Martin Hein, Svend Aage Sørensen, Ole Meldgaard, Martin Duus, Randi Sørensen og Ole Pedersen, i alt 10 medlemmer. For Karls Voigts forslag stemte Karl Vogt-Nielsen, Ib Wendrup, Lone Munk, Jens William Grav, Rune Solvang, Anne Duus, Bjarne Kallesøe og Eva L. Damgaard, i alt 8 medlemmer. Undlod at stemme Hans Jørgen Møller, i alt 1 medlem. Ole Pedersens forlag blev hermed vedtaget.

7 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper opfølgning på bydelsplanen Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at statusorienteringen fra ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppen Amagerbrogade som handels- og strøggade tages til efterretning. 2. at statusorienteringen fra ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppen Mobilitet og Trafik tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Lokaludvalget har på de forgangne Lokaludvalgsmøder vedtaget nedsættelsen af flg. ad hoc arbejdsgrupper; - Amagerbrogade som handels- og strøggade (LU-mødet, den 17.juni 2010) - Mobilitet og Trafik (LU-mødet, den 19.august 2010) - Musikøen Amager (LU-mødet, den 23.september 2010) - Vandgruppen (LU-mødet, den 23.september 2010) - Naturcenter Amager Strandpark (LU-mødet, den 23.september 2010) - Bedre belysning og tryghed i Sundbyøster (LU-mødet, den 16.december 2010) INDSTILLING Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering fra ad hoc bydelsplan-arbejdsgrupperne Amagerbrogade som handels- og strøggade samt Mobilitet og Trafik til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Ad hoc bydelsplan-arbejdsgrupperne Amagerbrogade som handels- og strøggade samt Mobilitet og Trafik aflægges statusorientering igen senest om ½ år (dvs. på LU-mødet januar 2012). BILAG Vedlagt, status vedr. Amagerbrogade som handels- og strøggade. Vedlagt, status vedr. Mobilitet og Trafik.

8 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Statusorienteringerne blev taget til efterretning. Det blev som en konsekvens heraf taget til efterretning at Mobilitet og Trafik ad hoc arbejdsgruppen har skiftet navn til Mobilitet, Trafik og Energi ad hoc arbejdsgruppen.

9 5. Meddelelse om medlemsrokade samt informationsmøde for AØLU-suppleanter Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager meddelelsen om medlemsrokader i Amager Øst Lokaludvalg til efterretning. 2. at, orienteringen om at Tovholder-kredsen samt Lokaludvalgssekretæren vil afholde et informationsmøde med suppleanterne i Amager Øst Lokaludvalg i august-september 2011, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Siden det nuværende Amager Øst Lokaludvalg blev sammensat på repræsentantskabsmødet i februar 2010 har der været en del ændringer på flere medlems- og suppleantposter. Medlems- og suppleantrokader; Filip Hedegaard-Kristensen fra de Radikale er pr. 1/ udtrådt som medlem af Amager Øst Lokaludvalg. Jvf. 5, stk.4 i regulativ for Amager Øst Lokaludvalg indtræder 1.suppleanten for medlemmet. Ledigblevne pladser som 1.suppleant indtages af 2.suppleanten. Således indtræder, Esben Birk Mortensen som medlem af Amager Øst Lokaludvalg for de Radikale og Anders Thomsen som 1.suppleant for de Radikale. Filip Hedegaard-Kristensens udtræden er BR-godkendt. Med virkning fra 14. april 2011 er Kamilla Wind indtrådt som 1.suppleant i Amager Øst Lokaludvalg for Socialistisk Folkeparti. Den hidtidige 1.suppleant, Peter Kjøller er herefter 2. suppleant i Amager Øst Lokaludvalg for Socialistisk Folkeparti. Ændringen er BR-godkendt. Med virkning fra 2. december 2010 er Steen Olesen indtrådt som medlem i Amager Øst Lokaludvalg for Dansk Folkeparti. Ændringen er BR-godkendt. Lokaludvalgsmedlem Svend Aage Sørensens 1.suppleant, Peter Sonne og 2.suppleant, Birte Illemann Poulsen har begge meddelt at de ønsker at udtræde af Amager Øst Lokaludvalg. Mona Sillemann, rådsmedlem i "Amager Øst Ældreråd" indtræder i Amager Øst Lokaludvalg som 1. suppleant for Svend Aage Sørensen og Ebbe Worsøe Petersen, der er bestyrelsesmedlem i "Ældre Sagen Sundby" indtræder i Amager Øst Lokaludvalg som 2. suppleant for Svend Aage Sørensen. Ændringen er endnu ikke indstillet til BR-sekretariatet og/eller BR-godkendt Lokaludvalgsmedlem Eva Lyhne Damgaards 2.suppleant, Lisbeth Riget Petersen har meddelt at hun ønsker at udtræde af Amager Øst Lokaludvalg. Ny 2.suppleant for Eva Damgaard er ved at blive fundet. Ændringen er endnu ikke indstillet til BR-sekretariatet og/eller BR-godkendt De Lokaludvalgsmedlemmer, der ingen 1. og/eller 2.suppleanter har, er af Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat blevet anmodet om, at melde ind hvorvidt de selv kan hverve personer til suppleantposterne.

10 Informationsmøde for suppleanter i Amager Øst Lokaludvalg En del af de suppleanter der kom i Amager Øst Lokaludvalg i forbindelse med repræsentantskabsmødet, har ikke siden haft nogen nævneværdig kontakt med Lokaludvalget, udover den information der tilflyder dem via mails. Det samme er tilfældet for de ovenfor nævnte nytiltrådte suppleanter. I den forbindelse vil Tovholder-kredsen invitere interesserede Lokaludvalgssuppleanter til et informationsmøde i august-september Formålet er, at høre om suppleanterne føler sig tilstrækkeligt orienteret om arbejdet i Amager Øst Lokalvalg og om de ønsker at blive inddraget (yderligere) i Lokaludvalgets og/eller arbejdsgruppernes arbejde og i givet fald med hvilke opgaver. Udvalgssekretæren vil tillige deltage i informationsmødet. INDSTILLING Det indstilles, 1. at Lokaludvalget tager meddelelsen om medlemsrokader i Amager Øst Lokaludvalg til efterretning. 2. at, Lokaludvalget tager orienteringen om at Tovholder-kredsen samt Lokaludvalgssekretæren vil afholde et informationsmøde med suppleanterne i Amager Øst Lokaludvalg i august-september 2011, til efterretning. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Liste over medlemmer og suppleanter i Amager Øst Lokaludvalg, pr.16/ BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalgsmedlem Eva L. Damgaard oplyste, at der indtræder en ny førstesuppleant, og at hendes nuværende suppleant fremover bliver 2. suppleant Lokaludvalgsmedlem Martin Duus opfordrede til, at listen gennemgås med henblik på at beskrive hvilke funktioner de enkelte medlemmer har i lokaludvalget. Lokaludvalgsnæstformand Randi Sørensen opfordrede til, at forslag til indhold på det kommende møde for lokaludvalgssuppleanter sendes til sekretariatet. Herefter blev meddelelsen og orienteringen taget til efterretning.

11 6. Lokaludvalgets deltagelse i Kvarterhusets 10 års fødselsdag Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at lokaludvalget drøfter og godkender Amager Øst Lokaludvalgs deltagelse i Kvarterhusets 10 års fødselsdag SAGSFREMSTILLING Sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg har modtaget flg. fra Kulturmedarbejder i Kvarterhuset, Vibeke (Søs) Nielsen; Onsdag den 24 august fylder Kvarterhuset 10 år. Dvs. ikke bare Kvarterhuset, men dermed også at ungdomsskolen og biblioteket har boet her i 10 år. Det skal fejres og en af det vigtigste indholdsdele på dagen bliver deltagelse af beboerne i huset. Derfor: Har lokaludvalget lyst til at deltage? I så hvilken form, tidsrum mm. kunne det lade sig gøre? Lidt baggrund: Alle i huset inviteres til at deltage - store som små. Isabella, der har det lille massagerum stiller sig ud på gaden og er med et par timer. Biblioteket udtænker nogle happenings - vi snakker om "byvandringer" i huset med forskellige personer og historier. Og der bliver morgenmad på Jemtelandsgade hvor ungdomsskolens nystartede 10 klasser vil servere for alle lokale der har lyst til en bid brød og en snak. På scenen (måske scenerne) bliver der musik af forskellig art og underholdning i løbet af dagen og aftenen. Tovholder-kredsen drøftede henvendelsen fra Kvarterhuset på sit møde den 15. juni 2011 og kom frem til at det vil være oplagt for Amager Øst Lokaludvalg at deltage, dels for at komme ud blandt borgerne og gøre opmærksom på lokaludvalgets eksistens, dels fordi arrangementet har deltagelse af en række institutioner som Lokaludvalget i forvejen samarbejder med. Endelig er en fejring af Kvarterhusets 10 års dag i sig selv en begivenhed, der er værd at gå i brechen for. Arrangementet finder sted i og omkring Kvarterhuset, primært i tidsrummet kl (se i øvrigt puljeansøgning - dagsordenspunkt 18 for mere detaljeret program). Tovholder-kredsen forestiller sig, at Amager Øst Lokaludvalg deltager med en pavillon bemandet af lokaludvalgsmedlemmer og/eller -suppleanter, hvor der orienteres om lokaludvalgets arbejde og kan gåes i dialog med interesserede borgere omkring deres ønsker til bydelen. Sekretariatet vil se til, at der i pavillonen forefindes bannere/reklameflag (beachflag), plancher over de projekter der er i gang, idé-postkort, infofoldere, balloner, saftevand/kaffe, lap-top med overhead-projektor, etc. Da pavillonen tilstræbes bemandet med lokaludvalgsmedlemmer/-suppleanter, i tidsrummet kl er der

12 forneden på denne side en slip som bedes udfyldt og afleveret til udvalgssekretæren ved ankomsten til dette lokaludvalgsmøde. Der vil gennem hele dagen være en medarbejder fra AØLU-sekretariatet til stede i pavillonen. INDSTILLING Det indstilles, at lokaludvalget drøfter og godkender Amager Øst Lokaludvalgs deltagelse i Kvarterhusets 10 års fødselsdag. ØKONOMI Udgifterne i forbindelse med arrangementet til pavillon, etc. afholdes af sekretariatsmidlerne. VIDERE PROCES De indkøbte Merchandise vil fremtidigt indgå i en LU-medlems-kit (en slags udstyrspakke, som lokaludvalgsmedlemmerne nemt kan tage med sig ud til arrangementer, hvor Amager Øst Lokaludvalg kan gøre opmærksom på sin eksistens) DELTAGELSE ONSDAG DEN 24. AUGUST 2011 (SÆT ÉT ELLER FLERE KRYDSER): JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE KL JEG KAN DELTAGE EFTER KL.18 JEG KAN SLET IKKE DELTAGE NAVN: BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Der var mulighed for at aflevere tilbagemeldinger på mødet og der blev orienteret om at man kan tilmelde sig efterfølgende.

13 7. Forslag til håndtering af puljemiddel-styringsredskaber Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at Tovholder-kredsens forslag til håndtering af styringsredskaber af puljemidlerne, drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Efter en debat om fordeling af puljemidler over året, samt brugen af de resterende midler for 2011, blev det på Lokaludvalgsmødet den 28. april 2011, under pkt.14 (Status på puljemidlerne) besluttet uden afstemning, at styringsredskaber for brug af puljemidler bliver taget op på Tovholdermødet i maj 2011 og sidenhen behandlet på et Lokaludvalgsmøde. På Tovholdermøder den 17. maj og den 15. juni 2011 er emnet blevet debatteret på baggrund af data, leveret af sekretariatet. Hvor status over puljemidlerne på april 2011 LU-mødet varslede forbrug af alle puljemidlerne, tidligt på året - og dermed behov for en styring af puljemiddelforbruget - synes puljemiddelforbruget på maj LU-mødet og dette LU-møde at have et fornuftigt niveau. Forudsat niveauerne fra maj og juni LU-møderne fortsætter året ud, synes der også at være puljemidler som kan søges resten af I erkendelse af, at der kommer flere og flere puljemiddelansøgninger til Amager Øst Lokaludvalg, finder Tovholder-kredsen det ikke desto mindre vigtigt, at der med henblik på fremtidige års tildeling af puljemidler udarbejdes forslag til styringsredskaber af puljemiddeløkonomien. Med henblik på puljemidlerne for 2012 foreslås det, at Formandskabet, til lokaludvalgsmødet den 27. oktober 2011, udarbejder et oplæg til kommissorium, hvor alle væsentlige problemstillinger vedr. håndtering beskrives. Samtidig udarbejder formandskabet forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med oplægget. INDSTILLING Det indstilles, at Amager Øst Lokaludvalg drøfter og godkender Tovholder-kredsens forslag til håndtering af styringsredskaber af puljemidlerne.

14 ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Formandskabet præsenterer Amager Øst Lokaludvalg for et oplæg til kommissorium til håndtering af puljemiddel-styringsredskaber på lokaludvalgsmødet den 27. oktober BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen vedtaget uden afstemning.

15 8. Statusorientering Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, at statusorienteringen om de engagementer Amager Øst Lokaludvalg er involveret i, tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har iværksat en lang række projekter og er indgået i en række arbejder. I den forbindelse aflægges der en kort statusorientering om hver af aktiviteterne, med det sigte at holde Lokaludvalgets medlemmer ajour med hvad der sker. INDSTILLING Amager Øst Lokaludvalg tager statusorientering om flg. emner, til efterretning; Infomøde om KK-cykelstrategi d.20/6-11 (v/eva Damgaard) Frivillighøring, d.17/5-11 (v/anne Duus) Inspirationsmøde forud for udarbejdelse af restaurationsplan, d.31/5-11 (v/jwg) Møde om Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. Amagerforbrændingen, d. 10/6-11 (v/ove Løbner se desuden vedlagte referat fra mødet). Krimsvej Lodsejermøde (Miljø & Plan). Miljøfestival (Miljø & Plan). Miljøpunktet har af TMF fået tilsagn om kr. til aktiviteter i forbindelse med Miljøfestivalen. Aktiviteterne finder sted som joint venture mellem Amager Øst og Amager Vest.. Fælleshenvendelse om Letbaner (v/karl Vogt-Nielsen henvendelsen er vedlagt) Fælleshenvendelse om Grøn Mobilitet (v/miljø & Plan) Møde om Lommepark på Palermovej, d.15/6-11 (v/rune Solvang) Svarskrivelse på borgerhenvendelse vedr. Kastrup Fortet (v/anne Duus) Invitation til TMU-Borgmester om besøg i Amager Øst bydel (v/ole Pedersen invitationen er vedlagt) ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser.

16 BILAG Vedlagt, referat fra mødet den 10. juni 2011 vedr. borgerhøring Amagerforbrændingen. Vedlagt, invitation til TMU-Borgmester om besøg i Amager Øst bydel. Vedlagt, fælleshenvendelse om Letbaner til de øvrige københavnske Lokaludvalg. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Eva L. Damgaard havde deltaget i infomøde om KK-cykelstrategi d.20/6-11. Anne Duus refererede fra sin deltagelse i Frivillighøring d.17/5-11 Jens William Grav berettede fra mødet den 31/5-11 om Restaurationsliv, at det blev debatteret, om planen eventuelt kan deles op i bydele. Der afholdes et forberedelsesmøde den 28/6-11forud for borgermøde om Amagerforbrændingen. Jens William, Ole Pedersen, Karl Vogt-Nielsen og Ove Løbner deltager i formødet. Krimsvej Miljø & Plan undersøger hvem der er lodsejere. Herefter arrangerer Miljø & Plan et møde med dem. Gruppen gav udtryk for at den har brug for sekretariatets hjælp til at finde lodsejerne. Miljøfestival (Miljø & Plan). Der var intet at tilføje. Fælleshenvendelse om Letbaner. Der var intet at tilføje. Fælleshenvendelse om Grøn Mobilitet. Der var intet at tilføje. Rune Solvang orienterede om Lommepark Palermovej. Der var været afholdt et indledende møde. Der arbejdes også med kortlægning af ejerforhold. Anne Duus beskrev svarskrivelse vedr. Kastrupfortet henviser til beslutning i TMU om placering af bro, og desuden beskrives hvem der kan kontaktes vedr. fiskerettigheder Desværre var der ikke plads i borgmesterens kalender før sommerferien.vi har alternativt sendt datoer frem til et møde i august måned. JWG efterlyste datoer, så disse ikke kom til at kollidere med arbejdsgruppens planer. Desuden orienterede Randi Sørensen om en henvendelse og et møde med Preben Poulsen og Niels Balling fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. frivillighedsdag.

17 9. Status på puljemidlerne Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne ansøgninger og på puljeøkonomien. Til behandling på dette Lokaludvalgsmøde har Amager Øst Lokaludvalg modtaget 15 puljeansøgninger; Ansøgninger Juni 2011 Ansøgt beløb Arbejdsgruppe Arbejdsgruppern es indstilling Udskiftning til LED pæ rer på julebelysning BIFUK Børn kan også hjæ lpe - m ed førstehjælp BIFUK 0 Super søndag BIFUK 0 Teater og litteratur for de sm å BIFUK 0 Kunsten at væ re sam m en på cykel BIFUK AM AR TAR O RDET BIFUK Sundby Rocks BIFUK Am ager Børneteaterfestival BIFUK Kvarterhuset 10 år BIFUK? Bæ rekraft i kulturinterventioner BIFUK 0 NaturKultur BørneFestival BIFUK 0 Judo for alle - åbent hus BIFUK 0 Fortæ llinger om ibrugtagningen af PB BIFUK 0 Det lette valg SO CIAL I alt eksterne G ården som m ødested SO CIAL I alt interne Eksterne og interne

18 ØKONOMI Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i Årets samlede puljebudget (2011 Juni): Budget Ansøgt indtil nu (dette LUmøde ikke inkl) Disponeret (bevilget) Kendt underforbrug Rest til disposition Indstillet til Rest hvis mødet 22. juni indstillinger følges Ansøgninger Løn + Overheadudg Miljøpunktet Borgerinddragelsespulje I alt OBS! Ansøgninger der trækkes fra dagsordenen indgår ikke i ovenstående skemas 3. kolonne ( ansøgt indtil nu ). Hvis indstillingerne til mødet den 22. juni 2011 følges, vil der være kr til disposition til de resterende 5 møder i 2011, hvilket giver kr pr. møde. Der er disponeret kr til borgerinddragelsespuljen, disse midler er medregnet i de disponible midler. Opmærksomheden henledes på, at der for én puljemiddelansøgning på kr ikke foreligger nogen indstilling. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Orienteringen blev taget til efterretning.

19 10. Ekstern puljeansøgning: 52_Udskiftning til LED pærer på julebelysning (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Sundbyernes Handelsforening (Ama r Butikkerne) søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Udskiftning af glødepærer til energibesparende og miljørigtige LED-pærer på julebelysningen over Amagerbrogade. Ansøgers overordnede mål er at skabe en miljøprioriteret handelsgade på Amagerbrogade bl.a. ved at udskifte julebelysningen til energibesparende og miljørigtige LED-pærer. Udskiftning til LED-pærer vil give en væsentlig miljøforbedring, idet traditionelle glødepærer skal udskiftes hvert år, og en stor del af pærerne yderligere skiftes i den periode kæderne er ophængt. LED-pærer har en levetid på 3-5 år og deres energiforbrug langt lavere end traditionelle glødepærer. Der skal imidlertid en stor investering til for at opnå denne miljøforbedring og energibesparelse, hvorfor Ama r Butikkerne søger støtte i de to lokaludvalg på Amager. OM ANSØGER Ansøger har tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til julebelysningen i 2008 (Søgt, fået og forbrugt kr ), 2009 (Søgt, fået og forbrugt kr )og 2010 (Søgt, fået og forbrugt kr ) evaluering ligger under punkt 29 på evaluering ligger under punkt 77 på evaluering ligger under punkt 76 på Evalueringerne beskriver samstemmende en populær tradition med stor borgerdeltagelse. Evalueringen for 2010 beskriver endvidere at der har været udført forsøg med forskellige energisparepærer, som lægger op til ansøgningen i år. Ansøger angiver Aut. El-installatør Jens Christophersen A/S, Kongelundsvej 294, 2770 Kastrup som samarbejdspartner. Ansøger angiver kr som medfinansiering Ansøger har søgt kr i støtte hos Amager Vest Lokaludvalg, som er bevilget den

20 INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at der bevilges kr. under forudsætning af, at ansøger indhenter yderligere et tilbud på udførsel af arbejdet. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at det er en god idé at udskifte til energibesparende pærer. Imidlertid konstaterer BIFUK-arbejdsgruppen, at handelsstandsforeningen ikke har søgt Energisparefonden eller Miljøpunkt Amager om medfinanciering. BIFUK-arbejdsgruppen har tidligere opfordret ansøger til at kontakte R98-fonden for at undersøge eventuelle støttemuligheder derfra, men ansøger har fået afslag på støtte fra R98-fonden BIFUK-arbejdsgruppen finder, at handelsstandens medfinansiering burde være større end de budgetterede 33%. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 1. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr. i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der var undren over, at sagen var behandlet i BIKUK. Tidligere ansøgninger af samme slags er tidligere behandlet i Plan & Miljø-arbejdsgruppen. Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen bemærkede, at brugen af LED belysning i juleguirlander ikke har den store reelle betydning for CO2 udslippet, da pærerne kun er i funktion i kort tid. Derfor bør en eventuel bevilling følges med en betingelse om, at der skal reklameres for LED pærer i daglig brug. Dette blev vedtaget uden afstemning og indføjes i svarskrivelsen til ansøger. Lokaludvalgsmedlem Bjarne Kallesøe ønskede, at ansøger indsender et budget for drift og anlæg af projektet, samt en vurdering af hvornår det samlede projekt med udskiftning af pærer til LED-lys forventes tilendebragt. Dette blev vedtaget uden afstemning og indføjes i svarskrivelsen til ansøger. Lokaludvalgsmedlem Jens Green Jensen foreslog at støtte projektet med de ansøgte kr Der blev herefter stemt om projektet skulle støttes med kr som indstillet af arbejdsgruppen, eller kr som foreslået af Jens Green Jensen.

21 For arbejdsgruppens indstilling stemte: Karl Vogt-Nielsen, Käte Hommelgaard, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Lone Munk, Jens William Grav, Ole Meldgaard, Martin Duus, Eva L. Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen, i alt 11 medlemmer. For forslaget af Jens Green stemte: Steen Olesen, Jens Green Jensen, Søren Albæk, Svend Aage Sørensen, Anne Duus, Bjarne Kallesøe, i alt 6 medlemmer Undlod: Rune Solvang, ialt 1 medlem Ansøgningen bliver dermed støttet med kr

22 11. Ekstern puljeansøgning: 61_Børn kan også hjælpe- med førstehjælp (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Sønderbro Skole søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Børn kan også hjælpe med førstehjælp. Ansøger ønsker at give børnene i indskolingsalderen på Sønderbro skole viden om og træning i førstehjælp. Med projektet vil børnene lære den førstehjælp, som de aldersmæssigt er klar til. Træningen foregår via en teaterform, så børnene kan få et forhold til og viden om hvordan de kan hjælpe andre, der har brug for det. Undervisningen suppleres med Sikker trafik, Kroppens anatomi og forebyggelse af førstehjælp. Det er vigtigt, at børn har den rette viden og derved bedre muligheder, når de oplever en ulykke, så børnene bliver klædt på til at håndtere ulykker bedst muligt. På den måde undgås, at børnene føler sig handlingslammet og dermed kan børnene hjælpe hinanden og måske også redde liv. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt. Ansøger angiver, at der ikke er truffet aftaler om eksterne samarbejdsparter Ansøger angiver en medfinansiering i form af lokaler og undervisning fra skolen Ansøger angiver, at der er søgt støtte i Nordea (afventer) Bikube Fonden (afslået) INDSTILLING BIFUK indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at det er et sympatisk projekt, men mener ikke, at førstehjælpsindsatsen i folkeskolen bør foregå i privat regi. BIFUK-arbejdsgruppen undrer sig over projektets målgruppe, da arbejdsgruppen ikke mener så små børn har overblik nok til at gå ind på dette område.

23 VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 31. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der ikke tildeles støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte.

24 12. Ekstern puljeansøgning: 62_ Supersøndag på Kulturhuset Islands Brygge (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Foreningen Kulturbroen Folkloric søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Supersøndag på Kulturhuset Islands Brygge ved den ghanesiske dans og musikgruppe Folkloric Selamta. Optræden, igangsætning, oplysning, marked. Ansøger ønsker at få børn og deres forældre og andre interesserede fra hele Amager til at komme og opleve den afrikanske dans sang og musik, at få musikken ind under huden og lade sig inspirere/ hengive sig til glæden og rytmen. At mødes og inspireres af de inciterende rytmer og dans. Musikken og dansen kan åbne op for os nogle gange lidt stive danskere. Ansøger håber også, at forskellige nationaliteter fra området vil komme og være en del af det fællesskab, musikken og dansen kan skabe! Foreningen vil samtidigt fortælle om sine aktiviteter i Ghana, med kulturcenter, børnegrupper, jordmodercenter mm. og appellere til tilskuerne om evt. at deltage i foreningen/ rejse til Ghana, og til fortsat dans og musik i deres liv. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt. Ansøger har tidlig på LU søgt og fået kr til dansedag på Naturlegepladsen. Evalueringen er i billedform, og findes under punkt 59 på siden Ansøger angiver samarbejde med Kulturhuset Islandsbrygge ved Stine Tange. Ansøger angiver en medfinansiering i form af arbejdskraft til Organisering af Folkloric Selamta Ansøger angiver, at de har fået støtte fra Christianshavn, Vesterbro, Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg til lokale arrangementer. Der er givet afslag fra Amager Vest Lokaludvalg, DCCD (Danish Center for Culture and Development ) og Danidas Oplysningsmidler til rejse og opholdsudgifter! INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. Der er tale om et danse- og musikprojekt, som BIFUK-arbejdsgruppen vurderer ikke har lokal kontakt og ikke er netværksskabende, da de ansøgte midler udelukkende udgør honorarer til de optrædende. Desuden foregår arrangementet i Amager Vest, og BIFUK-arbejdsgruppen kan ikke af projektbeskrivelsen se, at borgere i Amager Øst inddrages.

25 VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 31. august ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der ikke tildeles støtte. BILAG Ansøgningsskema og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev, med en bemærkning fra Martin Duus om, at argumentet om at arrangementet ikke foregår i Amager Øst slettes, vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte.

26 13. Ekstern puljeansøgning: 63_ Teater og litteratur for de små (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Teaterforeningen Teatret på Hjul søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Teater og litteratur for de små. Ansøger ønsker at give et Kulturelt tilbud til institutions- og dagplejebørn i bydelen, og inviterer derfor børneinstitutionerne og dagplejen i Amager Øst til en børneteaterforestilling, som er specielt lavet til de små børn på 2-5 år. Forestillingen opføres 4 gange og er bygget op omkring H.C. Andersens eventyr Den standhaftige Tinsoldat. Den er fortalt uden mange ord men med musik og mimik, som børn umiddelbart kan forstå og derfor undgås sproglige barrierer. Ansøger finder, at det er vigtigt at børnene, fra den helt unge alder, introduceres i litteraturens verden som en del af deres udvikling. I den tidlige alder udvikles sproget, hvor lydene så småt begynder at blive til ord. Teaterforestilling er en fortælling med musik og en scenografi der tager børnenes opmærksomhed. OM ANSØGER Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte. Ansøger angiver, at der ønskes samarbejde med et kulturhus eller bibliotek om lokalitet til forestillingen Ansøger angiver en medfinansiering til transport, reklamer og administration. Ansøger angiver, at der ikke er søgt støtte andre steder. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen ikke imødekommes. BIFUK-arbejdsgruppen sympatiserer med projektets formål, men finder ikke, at det lægger op til netværksskabelse i bydelen. BIFUK-arbejdsgruppen vurderer desuden, at projektet ikke væsentligt adskiller sig fra det rigelige udbud af gode børneteatre, der i forvejen findes i bydelen.

27 VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. november ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der ikke tildeles støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalgsmedlem Eva L. Damgaard foreslog at støtte projektet med de ansøgte kr Efter en diskussion blev forslaget sendt til afstemning For at følge indstillingen fra BIFUK stemte: Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Käte Hommelgaard, Hans Jørgen Møller, Svend Aage Sørensen, Jens William Grav, Ole Meldgaard, Martin Duus, Randi Sørensen og Ole Pedersen, i alt 10 medlemmer. For forslaget om at støtte projektet med kr stemte: Martin Hein, Lone Munk, Bjarne Kallesøe og Eva L. Damgaard, i alt 4 medlemmer; Undlod: Ib Wendrup, Steen Olesen, Søren Albæk, Rune Solvang og Anne Duus, i alt 5 medlemmer Dermed blev ansøgningen ikke støttet.

28 14. Ekstern puljeansøgning: 65_Kunsten at være sammen på cykel (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Råderum mobilt kontor for samtidskunst søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Kunsten at være sammen på cykel - en social cykelskulptur til Amagers borgere. Ansøger ønsker, med udgangspunkt i cyklens naturlige miljøvenlige potentiale, at skabe en social cykelskulptur. Cyklen bliver en videreudvikling af tandemen, til fire personer, som kun kan køre, hvis man er sammen om det. Med til cyklen hører cykelkort med forslag til anderledes ture gennem byen. Cyklen kan frit afhentes og lånes på Sadolinfabrikken på Prags Boulevard. Ansøger ønsker at forankre cyklen i lokalmiljøet og skabe en ny måde for alle Amagers borgere at være sammen på. Ansøger ønsker Amager Øst lokaludvalgs tilskud til at forankre cykelen blandt Amager Østs borgere, således at cyklen får en opmærksomhed og en anvendelighed for hele bydelen. Dette skal ske igennem borgerkontakt, opsøgende kontakt til lokale netværker og grupper samt via en åbningsevent og sjove flyers. Om ansøger Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte. Ansøger angiver Givrum på Sadolinfabrikken, Prags Boulevard, Miljøpunkt Amager og Cykellaboratorium Sadolin, Amager som samarbejdsparter. Ansøger angiver en medfinansiering på opstarts og udviklingsfasen forud for produktionen af cyklen. Ansøger angiver, at der er bevilget kr fra Miljøpunkt Amager til produktion af cyklen INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at det ansøgte beløb bevilges. BIFUK-arbejdsgruppen mener, at der er tale om et nytænkende udviklingsarbejde og et utraditionelt projekt, der vil kunne promovere cykling. BIFUK-arbejdsgruppen stiller som betingelse for en eventuel bevilling, at fællescyklen ikke udnyttes til kommercielle formål (udlejning), at Amager Øst Lokaludvalg kan benytte cyklen til events, og at Amager Øst Lokaludvalgs logo placeres på cyklen.

29 VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 15. december ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr. i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således en støtte på kr Indstillingen blev godkendt med den bemærkning at cyklen ikke må benyttes til kommercielle formål, f.eks. udlejning. Hvis Råderum ophører med at eksistere forventes cyklen at overgå til Miljøpunktets cykelprojekt.

30 15. Ekstern puljeansøgning: 66_AMAR TAR ORDET (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING GRUPPEN BAG AMA R TAR ORDET søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet AMA R TAR ORDET! PÅ GADEN. Ansøger ønsker med årets udgave af Ama r Ta r Ordet! at sætte focus på det visuelle, gadekunsten, og de flygtige, midlertidige kunstoplevelser i byens rum på Amager. Dermed ønsker ansøgerne at inddrage byrummet som formidlingsrum og åbne op for de eventyr, der gemmer sig i byen. Det skal ske ved hjælp af bl.a. street art og såkaldt flashmobs, der har til formål at skabe et flygtigt og midlertidigt rum i byrummet, hvor der er plads og overskud, smil og til at være til stede i nuet. Ansøger ønsker at skabe nye sammenhænge mellem de mange små bydele i bydelen 2300 S: SundbyØster, - Vester, Amagerbro, Bryggen, Ørestad, Sundholmsvej osv og invitere alle i Sundby til at opleve happenings på Amagerbro St. eller opleve et gadegalleri i Urbanplanen. Ønsket er at skabe udvikling indenfor den tilladte gadekunst og tilbyde amagerkanerne nye oplevelser med egen lokalkunst. Ansøger beskriver festivalen som unik.i missionen om at sætte øen på Københavns kulturelle landkort. Samtidig lægger festivalen op til at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af de organiserende institutioner og foreninger bag projektet. OM ANSØGER Ansøger har tidligere søgt Lokaludvalget om støtte til dette projekt i 2008, 2009 og I 2008 blev der søgt, bevilget og brugt kr , i 2009 blev der søgt, bevilget og brugt kr , i 2010 blev der søgt kr , bevilget og brugt kr Alle evalueringer fra de foregående år beskriver nogle populære og særdeles velbesøgte arrangementer. Evaluering 2010 under punkt 25, Evaluering 2009 under punkt 8, Evaluering 2008 under punkt 3, Ansøger angiver ikke, at der er indgået samarbejdsaftaler. Ansøger angiver en medfinansiering på kr plus lokaler, rengøring mm..

31 Ansøger angiver, at der er søgt støtte på kr i Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen (er Bevilliget) og søgt kr i Amager Vest Lokaludvalg. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at der bevilges kr. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at Ama r ta r ordet er et godt koncept, men det undrer, at det i år foreslås, at et verdensomspændende privat event-bureau, Streethearts, mere eller mindre står for hele arrangementet som udbyder. BIFUK-arbejdsgruppen er af den opfattelse, at når man laver arrangementer, der gentages år efter år, må dele af PR-indsatsen kunne genbruges, og en finansieringsplan, som involverer de mange samarbejdspartnere kunne etableres, idet en større egenfinansiering savnes. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. oktober ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr. i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Indstillingen blev vedtaget uden afstemning med den bemærkning, at der i evalueringen tages stilling til, fordele og ulemper ved at inddrage professionelle eventmagere. Der ydes således en støtte på kr

32 16. Ekstern puljeansøgning: 67_Sundby Rocks (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Projekt Sundby Rocks v/ Johannes Jørgensen søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet Sundby Rocks. Den 27. August 2011 Ansøger ønsker at afholde koncertarrangementet Sundby Rocks i Kvarterhuset i Jemtelandsgade, hvor lokale bands og artister får mulighed for at præsentere deres materiale for områdets beboere. Formålet med arrangementet er dels at skabe en unik lokal kulturel oplevelse for områdets beboere - og dels at støtte det lokale kulturliv som en vigtig udviklende og nyskabende kraft i lokalmiljøet. Det er endvidere arrangørernes forhåbning og ambition, at arrangementet kan medvirke til at skabe nye netværk og dermed en større lokal sammenhængskraft og integration i lokalområdet. OM ANSØGER Ansøger har ikke tidligere søgt Lokaludvalget om støtte. Ansøger angiver, at der er truffet aftaler om samarbejde med Kvarterhuset Jemtelandsgade v/ Vibeke Nathalia Nielsen, Ungehuset Norgesgade v/ Rasmus Schmidt og Projektbasen v/ Kristjana Kristjánsdóttir Ansøger angiver en medfinansiering i kraft af gratis lokaler i Kvarterhuset Ansøger angiver ikke, at der er søgt støtte andre steder. INDSTILLING BIFUK-arbejdsgruppen indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at ansøgningen imødekommes med kr. BIFUK-arbejdsgruppen finder, at arrangementet er en god måde at give up-coming bands mulighed for at spille, inspirere hinanden og give koncert på, og arrangmentet er netværksskabende. Arbejdsgruppen ønsker ikke at finansiere honorar, mad & drikke og diverse. BIFUK-arbejdsgruppen undrer sig over, hvilken funktion professionelle bands har ved et sådant arrangement. Budgetmæssigt konstaterer arbejdsgruppen, at der ikke finder egenbetaling sted, men at der samtidig ikke betales for lokaler og lyd.

33 VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ansøgningen, skal regnskab og evalueringsrapport foreligge senest den 30. september ØKONOMI Der er søgt om støtte på kr af 2011 puljemidlerne. Det indstilles at der tildeles kr. i støtte. BILAG Ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalgsmedlem Martin Hein foreslog at støtte projektet med kr Lokaludvalgsformand Ole Pedersen foreslog at hæve støtten med kr i forhold til indstillingen, til at dække transportudgifter for de bands der skal spille, således at der i alt støttes med kr Efter diskussion blev forslaget sendt til afstemning. For at støtte med kr stemte: Karl Vogt-Nielsen, Steen Olesen, Søren Albæk, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Svend Aage Sørensen og Rune Solvang, i alt 7 medlemmer; For at støtte med kr stemte: Ib Wendrup, Jens Green Jensen, Käte Hommelgaard, Lone Munk, Jens William Grav, Ole Meldgaard, Bjarne Kallesøe, Randi Sørensen og Ole Pedersen, i alt 9 medlemmer; Undlod: Martin Duus og Anne Duus, i alt 2 medlemmer. Ansøgningen bliver hermed støttet med kr.

34 17. Ekstern puljeansøgning: 69_ AMAGER BØRNETEATERFESTIVAL (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg: at Lokaludvalget godkender indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. SAGSFREMSTILLING Amager Børneteaterfestival søger om støtte af 2011 puljemidlerne på kr til projektet AMAGER BØRNETEATERFESTIVAL. Ansøger ønsker at børn og voksne fra hele øen får en unik mulighed for at opleve noget af Danmarks bedste børneteater helt lokalt! Arrangøren var rigtig godt tilfreds med festivalen i 2010, og ønsker derfor at arrangere en festival igen i år. Årets festival udvides med spillesteder flere steder i Sundby, således at bydelen er endnu bedre repræsenteret, og det bliver muligt at opleve den gode teaterkunst helt inde i eget nærmiljø. Ansøger ønsker en uge med teaterforestillinger og værksteder, hvor børnene selv arbejder med teatrets magi og virkemidler. 6 kulturinstitutioner på Amager indgår i et nyt og unikt samarbejde og kan tilbyde ca siddepladser til Amagers teatergængere i efterårsferien fra den 16. til den 23. Oktober, hvor Amager vil sprudle af nye og spændende teateroplevelser for børn og voksne. Om ansøger Ansøger har i 2010 søgt, fået bevilget og brugt kr i støtte til dette arrangement. Evalueringen beskriver et velafviklet arrangement, som har opmuntret arrangørerne til at lave en børneteaterfestival igen i Evalueringen ligger under punkt 53, Ansøger angiver, at der er truffet aftaler om samarbejde med 6 spillesteder i Sundby: Solvang bibliotek, Kulturhuset islandsbrygge, Kvarterhuset, Bibliotekshuset Rodosvej, BETA og ZeBU Ansøger angiver en medfinansiering på kr Ansøger angiver, at der er søgt støtte på kr i Amager Vest Lokaludvalg samt kr i Sundholmsvej områdefornyelse

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

AMA RØSTEN. Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds

AMA RØSTEN. Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds UDGIVES AF AMA RØSTEN 16. ÅRGANG NR. 87 SEPTEMBER 2015 Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds Et forbilledligt samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og lokale borgere har tilsyneladende båret

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

AMA RØSTEN PRAGS BOULEVARD 43 ER SOLGT

AMA RØSTEN PRAGS BOULEVARD 43 ER SOLGT AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 84 DECEMBER 2014 PRAGS BOULEVARD 43 ER SOLGT Siden 2010 har 150 kreative mennesker haft den tidligere lakfabrik på Prags Boulevard 43 som kreativ

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere