sprog, læsning og skrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sprog, læsning og skrivning"

Transkript

1 Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommune

2 2 Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Indledning Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere. I den forbindelse er det af afgørende betydning at sikre børn og unges sproglige og skriftsproglige kompetencer. Et varieret sprog øger børn og unges mulighed for at blive forstået og forstå omverdenen, og sproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling. Barnet starter denne udvikling som nyfødt. Derfor er en tidlig og målrettet indsats omkring den sproglige udvikling afgørende for børns trivsel og læring. Sproglig udvikling finder sted overalt i hjemmet, i dagtilbud, i skolen, blandt kammeraterne og i fritiden. Børn og unges sproglige og skriftsproglige udvikling 1 styrkes i samarbejde med forældrene ved en fælles og tidlig indsats. I Favrskov Kommunes dagtilbud og skoler foregår mange spændende og virkningsfulde initiativer og indsatser i forhold til sprog og skriftsprog. Derfor lægger denne strategi sig i forlængelse af den igangværende praksis og har til hensigt at styrke sammenhængen i og videndelingen omkring sprogarbejdet. Hensigten med strategien er desuden at danne en fælles ramme for udmøntningen af de nationale og kommunale mål på området, så alle børn og unge oplever sammenhæng og får mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Strategien indeholder kommunens målsætning og indsatsområder på det sproglige og skriftsproglige felt for børn og unge mellem 0 18 år. Den er baseret på: Dagtilbudslovens seks læreplanstemaer, folkeskoleloven, de nationale mål for folkeskolens udvikling, Fælles Mål, Favrskov Kommunes Børneog ungepolitik samt Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud i Favrskov Kommune. Organisering af den sproglige og skriftsproglige indsats i Favrskov Kommune Den overordnede sprog- og skriftsprogsindsats i Favrskov Kommunes dagtilbud og skoler koordineres af sprogansvarlige pædagoger i dagtilbud og læsevejledere på skoleområdet. De er dermed i samarbejde med kommunens tale- og hørelærere og læsekonsulent nøglepersoner i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet med børns sproglige og skriftsproglige udvikling. Konkret forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole Favrskov Kommunes dagtilbud og skoler er forpligtede på sammen at etablere et fælles læringssyn som konkret er udmøntet i en fælles pædagogisk platform, eksempelvis med fælles læringsmål og fælles ansættelser. Det konkrete forpligtende samarbejde danner derfor også grundlag for en sammenhængende indsats i forhold til børns sproglige udvikling. Mål for strategi for sprog, læsning og skrivning At alle børn og unge tilegner sig sproglige og skriftsproglige kompetencer, der gør dem i stand til: - aktivt at anvende sprog, skrivning og læsning som led i personlig, social og faglig udvikling og dannelse - at gennemføre en uddannelse og deltage aktivt i samfundslivet Delmål At alle parter samarbejder om at skabe sammenhæng og progression omkring barnet og den unges sproglige og skriftsproglige udvikling At alle børn og unge møder passende udfordringer og bliver så dygtige, som de kan At alle fagpersoner med deres viden og kompetencer løbende bidrager til et opdateret læringsmiljø, der understøtter børn og unges sprog- og skriftsproglige udvikling 1 Skriftsproglig udvikling betegner, at læsning og skrivning er parallelle processer, der udvikles i en sammenhængende progression

3 3 Indsatsområder Som overordnet og tværgående ramme for strategi for sprog, læsning og skrivning er der udformet tre indsatsområder i forlængelse af delmålene: Sammenhæng og samarbejde Læring for alle børn og unge Kompetenceudvikling og videndeling Sammenhæng og samarbejde Struktureret samarbejde En sammenhængende og udviklingsorienteret sproglig indsats stiller krav til et struktureret samarbejde, hvor der gives gensidig feedback og opretholdes en tværgående forståelse af sproglig læring og udvikling. Et fælles sprog om og en fælles holdning til sprog- og skriftsprogsindsatsen fremmer ligeledes den fælles indsats og er samtidig med til at udvikle en stærk og bæredygtig kultur i alle barnets/den unges overgange. Det er vigtigt, at den sproglige indsats, der ydes i én sammenhæng, videreføres i den næste. Det kræver en fælles indsats og et tæt samarbejde mellem de forskellige parter - forældre, sundhedsplejen, dagtilbud, skole/sfo og ungdomsuddannelse. Overlevering af viden Favrskov Kommunes sundhedspleje, dagtilbud og skoler har fokus på, at den viden om barnets sproglige kunnen, som dokumenteres, videregives for at fastholde en rød tråd i indsatsen og de krav, som stilles. Barnet bør opleve, at det lærte Mål Delmål Indsatsområder At alle børn og unge tilegner sig sproglige og skriftsproglige kompetencer, der gør dem i stand til: - Aktivt at anvende sprog, skrivning og læsning som led i personlig, social og faglig udvikling og dannelse - At gennemføre en uddannelse og deltage aktivt i samfundlivet At alle parter samarbejder om at skabe sammenhæng og progression omkring barnet og den unges sproglige og skriftsproglige udvikling At alle børn og unge møder passende udfordringer og bliver så dygtige, som de kan At alle fagpersoner med deres viden og kompetencer løbende bidrager til et opdateret læringsmiljø, der understøtter børn og unges sprog- og skriftssproglige udvikling Sammenhæng og samarbejde - Struktureret samarbejde - Overlevering af viden - Fælles læringsmål for sproglig udvikling mellem dagtilbud og skole Læring for alle børn og unge - Tidlig målrettet indsats - Indsatser der bygger på evidensbaseret viden - Systematisk evaluering af progression - Motivation og lyst i arbejdet med sprog, læsning og skrivning Kompetenceudvikling og videndeling - Løbende opkvalificering af fagpersonalet - Kultur for videndeling, erfaringsudveksling og sparring.

4 4

5 5 er ønsket og anvendeligt i den nye sammenhæng. Dette gælder også ved overgange mellem skolernes enkelte klasser, afdelinger og ved personaleskift. Særligt for barnet og den unge, som oplever sproglige eller skriftsproglige vanskeligheder, er det af stor betydning, at kompetencer og igangsatte tiltag videreføres, så der ikke sker et kompetencetab. Fælles læringsmål for sproglig udvikling mellem dagtilbud og skole I Favrskov Kommune danner dagtilbud og skolers fælles pædagogiske platforme grundlag for det tværgående samarbejde og videndeling mellem de professionelle i forhold til barnets sproglige udvikling. Den fælles platform skal indeholde fælles læringsmål for sproglig udvikling samt aftaler om evaluering og organisering af samarbejdet. Forældrenes rolle En målrettet og sammenhængende indsats skal ske i tæt samarbejde med forældrene. Barnets sproglige udvikling er afhængig af kontakt og dialog med forældrene. Forældrene er sproglige rollemodeller for deres barn, både når de taler, læser og skriver. Sundhedsplejens samarbejde med forældrene er helt centralt, idet deres vejledning og rådgivning omkring barnets sproglige udvikling er omfattet i en række tilrettelagte hjemmebesøg, som blandt andet har til hensigt at følge barnets sproglige udvikling. Sundhedsplejens viden om barnets sproglige udvikling inddrages ved overlevering til dagtilbud. Dagtilbud og skole skal understøtte og understrege forældrenes betydning for barnets sprogudvikling. Dagtilbud og skole tilbyder løbende samarbejde, inspiration og rådgivning om, hvordan forældrene kan understøtte barnets sprog- og skriftsprogsudvikling i hjemmet. Daglig læsning i hjemmet er en forudsætning En positiv skriftsprogsudvikling kræver hjemmets interesse og opbakning, hvor daglig læsning er en forudsætning. Derfor er det vigtigt, at forældrene er velinformerede om, hvordan man arbejder med sprog- og skriftsprog i dagtilbuddet og skolen, samt hvordan de bedst bidrager til at understøtte denne indsats.

6 6 I skolen er elevplanen et vigtigt redskab til samarbejdet mellem forældre, lærere, pædagoger og elev om de sproglige og skriftsproglige læringsmål, status på målene og plan for opfølgning. Tværgående sprogvurdering I Favrskov Kommune sprogvurderes alle 3-årige. Sprogvurderingens resultat danner grundlag for tilrettelæggelsen af en sproglig indsats målrettet det enkelte barns behov, hvis resultatet viser, at barnet kan have behov for yderligere sprogstimulering. I starten af børnehaveklassen sprogvurderes alle elever, så læringsmål og undervisning fra start kan tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, og så det sikres, at både sprogligt stærke og sprogligt svage børn udfordres og udvikles. Favrskov Kommune benytter vurderingsredskabet Rambøll Sprog både i dagtilbud og i børnehaveklassen. Det gør det muligt at følge det enkelte barns sproglige færdigheder og forudsætninger og fortsætte de pædagogiske tiltag i skolen, som er iværksat i dagtilbud. Sproglige og skriftsproglige læringsmål er en tværgående samarbejdsopgave i skolen På skoleområdet samarbejder det enkelte fagteam om de sproglige læringsmål med henblik på at skabe sammenhæng og progression i faget for hele skoleforløbet. I klasse- eller årgangsteamet drøftes den enkelte elevs læse-skrivefærdigheder og -strategier jævnligt, og der samarbejdes om undervisningsmetoderne i den faglige læsning og skrivning. Fra grundskole til ungdomsuddannelse Når en elev med skriftsproglige vanskeligheder ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller et 10. klassetilbud, skal skole og UU-vejleder opfordre elev og forældre til at beskrive de skriftsproglige vanskeligheder og behovet for støtteforanstaltninger i uddannelsesplanen. Det sker for at sikre en smidig overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Fælles Mål Fælles Mål er de nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Målene er bindende og skal være styrende for undervisningen i folkeskolen. I Fælles Mål beskrives det tværgående tema Sproglig udvikling og de sproglige læringsmål i fagene. Det tydeliggør, at elevens udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer udgør et væsentligt element i alle fag og er et fælles ansvar for samtlige lærere omkring en klasse på alle klassetrin. Det er afgørende for elevernes læring, at de udvikler sig til målrettede og strategiske læsere af fagenes tekster og bliver dygtige til at kommunikere mundtligt og skriftligt i fagsprog. Eleverne skal støttes i at tilegne sig fagenes sprog, ordforråd og tekster. Det er lærernes opgave at bygge bro fra hverdagssprog til fagsprog og at opstille sproglige læringsmål for eleverne med fokus på alle fire sprogfærdigheder: lytte, samtale, læse og skrive. Tegn på målopfyldelse af indsatsområdet... Sammenhæng og samarbejde Sundhedsplejen og dagtilbud: Sundhedsplejen medvirker til at skabe sammenhæng mellem hjem og dagpleje/vuggestue Sundhedsplejen og dagtilbud har en koordineret indsats for børns sproglige udvikling Den sproglige indsats fra sundhedsplejen videreføres i dagtilbud

7 7

8 8 Børn og forældre: Børnenes sproglige kompetencer fortsætter med at udvikle sig også i overgangene fra 0-2-års området til børnehave, fra børnehave til førskoletilbud og fra førskoletilbud til skole Forældre informeres og inddrages løbende i det pædagogiske arbejde med sprog og skriftsprog Børn og forældre oplever sammenhæng i indsatserne Dagtilbud og skole: Aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, tænkes ind i alle temaer og arbejdet med de pædagogiske læreplaner Skole og dagtilbud har en fælles pædagogisk platform med beskrivelse af fælles læringsmål for børns sproglige udvikling I Rambøll sprog ligger der beskrivelser af indsatser fra dagtilbud Dagtilbud og skole er løbende i dialog om arbejdet med sprog og skriftsprog Sprogansvarlige og læsevejledere samarbejder med hinanden Barnets sproglige udvikling indgår som et fast element på overleveringsmøder i forbindelse med skolestart I efteråret afholdes evalueringsmøde mellem dagtilbud og skole omkring sprogindsatsen blandt andet med udgangspunkt i sprogvurderingen af den senest startede årgang. Elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling er på dagsordenen i teamsamarbejde Ungdomsuddannelse: De nye studerende med behov for it-støtte er i god tid før uddannelsens start blevet informeret om, hvor de skal beskrive behovet, for at ungdomsuddannelsen søger den specialpædagogiske støtte hjem. Læring for alle børn og unge Tidlig og målrettet indsats Sprogindsatsen i Favrskov Kommunes dagtilbud og skoler bygger på evidensbaseret viden. Derved sikres det, at indsatserne gøres på et afprøvet og velbegrundet grundlag. Forskning peger på, at den tidlige sprogtilegnelse har afgørende betydning for barnets senere skriftsprogstilegnelse. Derfor er der i Favrskov Kommune fokus på en tidlig, struktureret og målrettet sprogindsats. For at understøtte den tidlige sprogudvikling tilrettelægges hverdagen, så det enkelte barn lytter til og bruger sproget ofte. Leg og læring ses som en helhed, og pædagogernes viden om børns sproglige udvikling, sætter rammen for sproglige aktiviteter hvor børnene udfordres, og leg og læring indgår i et meningsfuldt samspil. På 0 2-års området er der en målrettet sproglig indsats i form af vejledning og rådgivning til dagtilbuddets pædagogiske personale. Indsatsen varetages af tale/hørelærere, og tager afsæt i en evidensbaseret tilgang, som giver pædagoger ny viden omkring redskaber og teknikker, der understøtter de 0 2-åriges sproglige udvikling på centrale punkter som ordforråd, narrativer, lydlig opmærksomhed og nysgerrighed i forhold til skriftsproget. Herved understøttes og udvikles den sproglige bevidsthed, og lysten til og glæden ved sproglige aktiviteter øges. For at sikre en systematisk indsats omkring børn med særlige behov, anvendes målrettede metoder, der både understøtter talesproglige kompetencer og læse- og skriveforudsætninger. Børn med sproglige og skriftsproglige udfordringer Børn, der af forskellige årsager har en forsinket sprogudvikling, har behov for en fokuseret indsats. I dagtilbud følges børn med behov for fokuseret indsats med TRAS 2. Der udarbejdes en individuel handleplan for barnet, og der iværksættes et udvidet samarbejde med forældrene og PPR om, hvordan barnet stimuleres bedst muligt. For børn med behov for en særlig indsats rettes, efter aftale med forældrene, henvendelse til PPR om yderligere vurdering. 2 TRAS, Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. Materiale beregnet til at følge småbørns sprogudvikling.

9 9 Sprogvurdering Når et barn sprogvurderes, placeres det i én af tre kategorier: Generel indsats omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig udvikling. Fælles for børnene er, at de bruger et varieret sprog, og har en god forståelse for sproget. Fokuseret indsats omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogområde. Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men begge dele kun i et vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder. Særlig indsats omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. Denne særlige indsats medfører ofte en indstilling til PPR. Børn med begrænset ordforråd eller med ringe fonologisk (sproglyde) bevidsthed er i særlig risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Både dagtilbud og skole har fokus på, at disse børn identificeres tidligst muligt. I skolen er der formuleret opmærksomhedspunkter, der kan støtte børnehaveklasseleder eller lærer i at vurdere, hvornår en elev har brug for særlig opmærksomhed. Hvis en elev ikke opfylder den grad af målopfyldelse, der er udtrykt i et af opmærksomhedspunkterne, iværksætter skolen den nødvendige indsats for at sikre elevens fortsatte faglige udvikling. Skolerne har en overordnet plan for den forebyggende, foregribende og indgribende indsats i forhold til udviklingen af læse- og skrivefærdigheder for elever i skriftsprogsvanskeligheder. Denne plan skal være en del af skolens læsehandleplan. Elever med mangelfuld afkodnings- eller stavefærdighed skal sikres optimale muligheder for at udvikle viden og kompetencer ved hjælp af

10 10 læse-skrive-teknologier og anden it jf. Vejledning om undersøgelse og indsats omkring ordblindhed i Favrskov Kommune. Motivation og lyst i arbejdet med sprog, læsning og skrivning Forskning viser, at motivation har indirekte betydning for læse- og skriveudviklingen, idet motivationen skaber større udholdenhed og vilje til at takle udfordringer og overvinde vanskeligheder under skrive- og læseprocessen. I dagtilbud er der fokus på, at det tidlige sprog- og skriftsprogsarbejde indgår meningsfuldt i institutionens hverdag og tilpasses barnets udvikling, læringsmåde og interesser. Lysten og motivationen er drivkraften. I dagtilbud er der læringsmiljøer, hvor der med en legende tilgang følges op på barnets interesser for og erfaringer med sprog- og skriftsprog, og hvor alle parter italesætter elementer som lyd og skrift i relevante kontekster. Også i børnehaveklassen er der særligt fokus på en legende tilgang til de sproglige og skriftsproglige aktiviteter. For at skabe en positiv skriftsprogsudvikling skal børn og unge have interesse og motivation for at arbejde med at læse og skrive. Læselyst og læseglæde skal bevares og udvikles gennem hele skoleforløbet. Et anerkendende læringsmiljø præget af gode relationer, god klasseledelse, dialog og tydelige, opnåelige mål har stor indflydelse på børns interesse og indstilling til at lære. Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) har fokus på at skabe en motiverende og varieret skoledag og danner således rammen for et centralt lærings- og læsemiljø, som kan inspirere til og støtte elevens fortsatte skriftsprogsudvikling og læselyst. PLC præsenterer elever og lærere for inspirerende læringsressourcer herunder bøger til elevernes fritidslæsning og for alsidige tilgange i arbejdet med læsning og fremstilling af tekster 3. 3 Tekster omfatter i denne sammenhæng også multimodale tekster, der er produceret både i skrift, tale, billede og lyd.

11 11 Evaluering og mål for læring Dagtilbud I dagtilbud evalueres arbejdet med den sproglige udvikling både overordnet og i forhold til det enkelte barn. Overordnet evalueres sprogindsatsen i de pædagogiske læreplaner. Her angives mål for børnenes læring, og de relevante pædagogiske metoder og aktiviteter beskrives. Den sprogansvarlige medvirker ved udarbejdelsen af læreplanerne, for at sikre at læreplanerne afspejler den nyeste viden omkring børns sprogudvikling. I forhold til det enkelte barn gennemføres sprogvurdering, når barnet er 3 år. Desuden gennemføres dialogvurderinger 4 i samarbejde med forældrene, når barnet er 2, 3 og 5 år. Her indgår en vurdering af barnets sproglige udvikling. Er der formodning om, at et barn kan have behov for yderligere sprogstimulering, sprogvurderes barnet, når det er 3 år. Medarbejdernes løbende iagttagelser anvendes som grundlag for opfølgning på barnets sproglige udvikling, og TRAS anvendes, når dagtilbuddet konstaterer, at et barn har behov for en fokuseret indsats. Sprogvurderingen giver viden om barnets sproglige udvikling og danner sammen med den pædagogiske læreplan grundlaget for den pædagogiske indsats i forhold til børnegruppen og det enkelte barns sproglige udvikling. Dagtilbudsområdets kvalitetsrapport beskriver mål og rammer for sprogvurdering og den sprogunderstøttende indsats. Sprogvurderingens resultater beskrives ligeledes i kvalitetsrapporten, herunder resultater i forhold til tosprogede børn og børn der ikke er i dagtilbud. Skole I skolen arbejder lærerne med sproglige og skriftsproglige læringsmål i tilrettelæggelsen af undervisningen med afsæt i Fælles Mål og ud fra en viden om elevernes forudsætninger. Evalueringen af elevernes sprog- og skriftsproglige forudsætninger og udvikling foregår på mange forskellige og indbyrdes supplerende måder. Skolens læsevejleder sikrer, at skolen har en overordnet plan for evaluering af læsningen på skolen og yder vejledning i forhold til tolkning af resultater samt valg af materialer og metoder. 4 Et dialogredskab som anvendes i dialogen mellem forældre og pædagoger om det enkelte barn. Vurderingen foretages i forhold til barnets udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Herudover vurderes barnets trivsel. Læreren kan eksempelvis analysere elevernes højtlæsning og skriftlige produkter og anvende logbog. Som supplement til den løbende indsamling og evaluering af data arbejdes der med en række standardiserede tests, der kan bruges på klasseniveau eller i forhold til den enkelte elev. Det centrale er, at evalueringen skal anvendes til at vurdere elevernes progression mod målet for undervisningen og fortløbende støtte læreren i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af den læringsmålstyrede undervisning, så såvel svage som stærke elever udfordres passende. Evalueringen gør det muligt for læreren at give eleverne feedback på deres læringsudbytte undervejs og inddrage den enkelte elev i dialog om status, aftaler og formulering af konkrete, fremtidige mål. Bedre læseresultater Skoler, som grundigt, systematisk og løbende følger deres børns læseudvikling med formelle og uformelle evalueringsredskaber, opnår bedre læseresultater. Skolerne foretager en række obligatoriske test. Det er sprogvurderingen i børnehaveklassen og de nationale test i læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin. Favrskov Kommunes skoler har fokus på, at de nationale test anvendes til systematisk at følge den enkelte elev og hele klassens progression. Derfor anvendes den frivillige nationale test i læsning på 3., 5. og 7. klassetrin, og alle skoler har adgang til excel-værktøjet Beregneren. Beregneren er et værktøj, som kan vise den faglige progression for den enkelte elev på tværs af klassetrin med udgangspunkt i elevens nationale testresultater. Kommunen ønsker desuden at følge elevernes udvikling på 1. klassetrin med en ordlæseprøve og på 5. klassetrin med en staveprøve (jf. Vejledning om undersøgelse og indsats omkring ordblindhed i Favrskov Kommune) Skolernes arbejde med at indfri de nationale mål evalueres i Kvalitetsrapport for folkeskolen. Skoler, der ikke har nået resultatmålet, at 80 % af eleverne er gode til at læse i de nationale læsetest, skal

12 12

13 13 udarbejde en handlingsplan, som skal fremgå af skolens kvalitetsrapport. Skolens leder er ansvarlig for dette. Skolens læsevejleder og eventuelt kommunens læsekonsulent yder i den forbindelse råd og vejledning. Oversigt over obligatoriske evalueringer fra 0 18 år Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke evalueringer der skal foretages i Favrskov Kommune. Nationale resultatmål for læsning Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver, så dygtige de kan. Mindst 80 % af eleverne skal være defineret som gode til at læse i de nationale test i læsning. Samtidig skal andelen af de allerdygtigste elever i dansk stige år for år, mens andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år. 0-9 mdr. 3 dage gammel, obligatorisk hørescreening. Udføres af hospitalsvæsenet. Sprogudvikling 9 mdr.-3 år Sundhedsplejen 9 mdr. BOEL prøve (pludre i stavelser, hørelse) Udføres af sundhedsplejerske. Sundhedsplejen vurderer ved hvert hjemmebesøg, om der er en relation mellem mor og barn, pludren og om der er turtagning i dialogen. Sundhedsplejen sikrer således, at alle forældre bliver gjort opmærksomme på og guidet i vigtigheden af den tidlige kontakt og forældre-barn samspil, hvor barnets første sproglige udvikling understøttes. Dagplejen/vuggestuen Dagplejen afholder 2-års samtaler, hvor sprogudvikling indgår som et fast element. Ifølge dagtilbudsloven skal der udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som beskriver målet for børnenes læring inden for 6 temaer, hvor den sproglige udvikling er et selvstændigt tema. Sprogvurdering af børn, hvor der er en formodning om, at barnet kan have behov for yderligere tiltag.

14 14 Sprogudvikling 3-6 år Børnehaven Ifølge dagtilbudsloven skal der udarbejdes skriftlige pædagogiske læreplaner, som beskriver målet for børnenes læring inden for 6 temaer, hvor den sproglige udvikling er et selvstændigt tema. Dagtilbud udarbejder en sprogvurdering af alle børn. 0.klasse 1.klasse 2.klasse 3.klasse 4.klasse Sprogvurdering af alle elever august-september. Opmærksomhedspunkt*: Eleverne kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z) Ordlæseprøve 1 i marts april National test i læsning DVO nonordsstavning for alle i juni måned. Elever i risiko laver hele DVOen Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme). Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan formulere sammenhængende sætninger. Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan stave til lydrette og almindelige ikke-lydrette ord. Frivillig national test i læsning Elever i risiko fra 2. klasse gentestes med hele DVO i marts april National test i læsning Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan læse tekster om et velkendt fagligt emne med ca. 120 ord pr. minut. Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen 5. klasse ST5 staveprøve, eller anden tilsvarende staveprøve for alle elever i 5. klasse i september-oktober Frivillig national test i læsning

15 15 6. klasse National test i læsning Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få over- 7. klasse Frivillig national test i læsning 8. klasse National test i læsning 9. klasse Opmærksomhedspunkt*: Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout klasse Mindst en gang pr skoleår udarbejdes en elevplan, som indeholder både en statusdel og en opfølgningsdel. *Opmærksomhedspunkterne er en beskrivelse af den mindste grad af målopfyldelse i forbindelse med udvalgte læringsmål, som er en forudsætning for, at eleverne kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin. Opmærksomhedspunkterne er således ikke udtryk for, hvilke mål der er vigtigst, og en elevs arbejde kan ikke reduceres til udelukkende at rette sig mod opmærksomhedspunkterne. Tegn på målopfyldelse af indsatsområdet... Læring for alle børn og unge Børn og forældre: Alle børn oplever lyst og glæde ved sproglige aktiviteter Alle børn udvikler et så nuanceret og brugbart sprog som muligt og udfordres i deres skriftsproglige nysgerrighed Alle børn viser interesse for bøger Alle børn viser interesse for at skrive Alle børn benytter sproget til at udtrykke behov og følelser Forældrene kan beskrive en positiv udvikling i barnets sprog ved samtaler med dagtilbuddet eller skolen Barnets kontaktform i forhold til andre børn bærer tydeligt præg af forståelse for brug af sproget i forskellige situationer eksempelvis, når barnet indgår i en leg med andre Elever og forældre inddrages aktivt i evaluering, opfølgning og løbende opstilling af læringsmål for elevens læse- og skriveudvikling Dagtilbud: Personalet kan gennem iagttagelse konstatere, at det enkelte barn udtrykker tilfredshed og glæde ved brug af sproget Personalet kan beskrive en positiv udvikling i barnets sproglige udvikling Personalet har fokus på barnets kommunikative kompetencer både verbalt og nonverbalt Igangværende indsatser målrettes og tilpasses det enkelte barn

16 16 De sprogansvarliges faglige netværk arbejder systematisk og målrettet med evidensbaseret viden Den sprogansvarlige medvirker ved udarbejdelsen af læreplanen Børn, som kræver en fokuseret indsats, registreres kontinuerligt og entydigt ved brug af observationsmaterialet TRAS Skole: Ved sprogvurderingen i børnehaveklassen er andelen af elever placeret i kategorien generel indsats større end landsnormen De nationale resultatmål for læsning indfries Sprog, skrivning og læsning anvendes kommunikativt i dagligdagen Lærerne anvender indsamlet data til vurdering af, hvor eleven er i sin læring, til fastlæggelse af fremadrettede læringsmål og til vurdering af, hvordan eleven bedst når sit mål Der afholdes læringssamtaler på årgang- eller klasseniveau med deltagelse af skoleleder, læsevejleder og klassens lærerteam. Ved samtalen er der fokus på elevernes sproglige og skriftsproglige progression på baggrund af indsamlet data. Skolerne anvender DVO-testen i 3. klasse og staveprøve i 5. klasse til at identificere elever i læsevanskeligheder, følge deres udvikling og målrette indsatsen Elever i svære skriftsprogsvanskeligheder modtager særligt tilrettelagt undervisning og anvender læse- og skriveteknologier PLC præsenterer elever og lærere for inspirerende læringsressourcer og alsidige, motiverende tilgange i arbejdet med læsning og skrivning

17 17

18 18 Kompetenceudvikling og videndeling I Favrskov Kommune tilegner pædagoger og lærere sig løbende ny viden om børns sproglige og skriftsproglige udvikling. De tilrettelægger på den baggrund differentierede læringssituationer med udgangspunkt i børnenes/elevernes sproglige og skriftsproglige forudsætninger. Alle dagtilbud har sprogansvarlige pædagoger, og alle skoler har uddannede læsevejledere til at styrke børns sprog og skriftsprog og til at understøtte videndeling med udgangspunkt i evidensbaseret viden. De sprogansvarlige og læsevejlederne skal inspirere og medvirke til at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppens viden, kompetencer og målrettede indsatser i forhold til sprog og skriftsprog. Ledelsen sikrer en kultur for videndeling og kompetenceudvikling inden for sprogområdet og har fokus på at bringe den sprogansvarlige og læsevejlederens kompetencer i spil og rammesætte deres opgaver. Sprogansvarlige Formålet med de sprogansvarlige er: at motivere de øvrige medarbejdere og sikre, at viden om børns sproglige udvikling og sproglige aktiviteter udbredes i dagtilbuddet at sikre, at læringsmiljøet i dagtilbud stimulerer og udvikler børns lyst til og glæden ved at bruge sproget i mangfoldige tale-, lytte-, læse- og skriveaktiviteter at der i dagtilbuddet er et samarbejde mellem ledelse og sprogansvarlig omkring de forskellige sproglige tiltag at medvirke til, at dagtilbuddets pædagogiske læreplaner afspejler nyeste viden omkring børns sprogudvikling at deltage i målrettede indsatser, reflektere over metoders virkning, lave opfølgning og forankring at omsætte evidensbaseret viden til handling i samarbejde med tale/hørelærerne at samarbejde med læsevejlederne om at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole Læsevejledere Formålet med læsevejlederne er: at samarbejde med de sprogansvarlige om at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole at medvirke til at koordinere og udvikle det professionelle, målrettede arbejde med skriftsprogstilegnelse og -undervisning på skolen i samarbejde med skoleledelsen og PLC. at igangsætte initiativer til at fremme elevernes læse og skrivekompetence at medvirke til at understøtte lærere og lærerteam i arbejdet med sproglig udvikling i fagene, herunder faglig læsning og skrivning samt dansk som andetsprog at understøtte lærere og lærerteam i arbejdet med læringsmålstyret skriftsprogsundervisning at understøtte lærere og lærerteam i arbejdet med at inkludere elever i skriftsprogsvanskeligheder at sikre, at den nyeste viden om læsning og skrivning gøres tilgængelig på skolen at inspirere til arbejdet med at udvikle elevers lyst til og glæde ved at bruge sproget i meningsfulde og mangfoldige sprog-, læse- og skriveaktiviteter at sikre, at skolen har en Handlingsplan for læsning som både omfatter almenundervisningen, identificering af og tidlig indsats i forhold til elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, plan for skolens evaluering af læsning samt anbefalinger, forventninger og nyttige informationer til forældrene. Handlingsplanen justeres løbende. Netværk De sprogansvarlige og læsevejlederne deltager løbende i faglige sammenhænge, hvor ny viden, videndeling og kompetenceudvikling er på dagsordenen. Begge grupper er organiseret i netværk, som skal facilitere videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunens dagtilbud og skoler.

19 19 Elever fra 1. klasse på Hadbjerg Skole har skrevet en velkomstbog om skolen med alle de vigtigste oplysninger set i børnehøjde til børnehavens skolestartere. Netværkene skal sikre en løbende opkvalificering af de sprogansvarlige pædagoger og læsevejledere. Tale/hørelærerne og læsekonsulenten er ansvarlige for netværkene. De faglige netværk i skolerne er åbne for alle med interesse for den aktuelle dagsorden. De sprogansvarlige pædagoger deltager i faglige netværk De sprogansvarlige pædagoger videreformidler viden omkring sprog til det øvrige personale Den pædagogiske praksis afspejler brugen af it i sprogstimuleringen Tegn på målopfyldelse af indsatsområdet... Kompetenceudvikling og videndeling Dagtilbud: Personalet udtrykker, at de har den fornødne viden til at arbejde med børnenes sproglige udvikling, og at de anvender denne viden, når de planlægger, udfører og evaluerer sprogarbejdet Personalet arbejder målrettet og systematisk ud fra evidensbaseret viden Skole: Personalet udtrykker, at de har den fornødne viden om skriftsprogstilegnelse og differentieret skriftsprogsundervisning, og at de anvender denne viden, når de planlægger, udfører og evaluerer det differentierede sprogarbejde Læsevejlederne og PLC-medarbejderne deltager i faglige netværk Læsevejlederne og PLC-medarbejderne videreformidler viden omkring sprog og skriftsprog til det øvrige personale og vejleder kolleger og team i forhold til konkret praksis De pædagogiske læringsmiljøer afspejler målrettede sproglige og skriftsproglige aktiviteter

20 Favrskov Kommune

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere