31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1"

Transkript

1 Onsdag den 5. december 2012 (D) møde Onsdag den 5. december 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). 1) Til finansministeren af: Jacob Jensen (V): Mener ministeren fortsat, at det er realistisk at indfri reformbehovet frem mod 2020 med de reformværktøjer, som regeringen anviser i sin 2020-plan? (Spm. nr. S 569). 2) Til finansministeren af: Jacob Jensen (V): Hvilke reformer mener ministeren, det er nødvendigt at bringe i anvendelse, hvis regeringens 2020-plan stadig skal nås? (Spm. nr. S 570). 3) Til finansministeren af: Peter Christensen (V): Kan ministeren bekræfte, at regeringen til foråret vil fremlægge»en opdateret udgave af 2020-planen«, som Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen, siger til Jyllands-Posten den 28. november 2012? (Spm. nr. S 575). 4) Til finansministeren af: Peter Christensen (V): Vil ministeren redegøre for regeringens ambitioner for, hvad en kontanthjælpsreform efter ministerens mening skal bidrage med til regeringens 2020-mål? (Spm. nr. S 576). 5) Til beskæftigelsesministeren af: Joachim B. Olsen (LA): Er ministeren enig i, at østarbejdere bidrager positivt til Danmarks velstand? (Spm. nr. S 580). 6) Til social- og integrationsministeren af: Martin Henriksen (DF): Hvordan vil regeringen sikre en fornuftig integrationsproces, når regeringen samtidig ikke gør noget ved det stigende antal asylansøgere? (Spm. nr. S 577). 7) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af: Liselott Blixt (DF): Hvordan agter ministeren at sikre, at Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg bliver forbedret, her tænkes bl.a. på hurtigere tilsyn, når styrelsen modtager en anmeldelse m.v.? (Spm. nr. S 578). 8) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af: Liselott Blixt (DF): Hvordan vil ministeren sikre, at en»ikkealvorlig akut sygdom«, men en sygdom, som kan have alvorlige konsekvenser, bliver prioriteret i sundhedsvæsenet? (Spm. nr. S 579). 9) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af: Når det i forbindelse med indførelse af det elektroniske medicinkort bliver ekstra nødvendigt at sikre ansvaret for opdaterede oplysninger, hvordan vil ministeren så sikre, at dette sker, og hvem skal være ansvarlig for opdateringerne? (Spm. nr. S 582). 10) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af: Hvordan påtænker ministeren at sikre sammenhængende patientforløb, herunder at det i systemet klart defineres, om det er kommune, sygehus eller praktiserende læge, der har ansvaret for forløbet og borgeren, og hvad er ministerens holdning til en løsning som Epitalet? (Spm. nr. S 583). 11) Til forsvarsministeren af: Pernille Skipper (EL): Hvad mener ministeren om de fremkomne oplysninger om, at en dansk efterretningstjeneste har bidraget til, at der kunne placeres et sporingsredskab på en uvidende person, da denne skulle mødes med en kendt terrorleder, med henblik på at et andet lands myndigheder kunne slå den pågældende terrorleder ihjel ved brug af de såkaldte dronefly? (Spm. nr. S 581). 12) Til forsvarsministeren af: Pernille Skipper (EL): Kan ministeren slå fast, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke gennem oplysninger, kontakter eller anden bistand har assisteret CIA i lokaliseringen af Al-Qaeda-lederen al-awlaki, og kan ministeren fastslå, at Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med eventu-

2 2 Onsdag den 5. december 2012 (FM ) elt efterretningsarbejde vedrørende førnævnte ikke har overtrådt dansk ret eller folkeretten? (Spm. nr. S 584). Mødet er åbnet. Kl. 13:00 Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Kl. 13:00 Til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervisningsministeren. Til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser er anmeldt følgende spørgere: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Rosa Lund (EL) Lars Dohn (EL) Til børne- og undervisningsministeren er anmeldt følgende spørgere: Karen Ellemann (V) Alex Ahrendtsen (DF) Lars Dohn (EL) Mai Henriksen (KF) Peter Juel Jensen (V) Rosa Lund (EL) Er der flere, der ønsker at melde sig som spørgere? Det er ikke tilfældet. Så skal jeg sige, at vi nok må imødese, at vi kun når tre til den første minister og fem til den anden minister, så fru Rosa Lund kommer kun på til den første minister. Det er som bekendt sådan, at spørger og minister begge har 2 minutters taletid i første runde, og derefter følger to runder, hvor spørger og minister hver har 1 minuts taletid. Jeg giver ordet til hr. Jens Henrik Thulesen Dahl for spørgsmål til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Værsgo. Kl. 13:01 Spm. nr. US 56 Tak. Jeg vil gerne spørge lidt ind til noget i forbindelse med forskningsområdet. Jeg så en artikel i Børsen forleden dag med overskriften»mange fakturaer er det ikke blevet til«, hvori det handler lidt om, at vi laver en masse forskning, og det giver på forskellige niveauer både viden og patenter og i et eller andet omfang også en afsmitning ude i erhvervslivet. Jeg vil gerne sige, at vi i Dansk Folkeparti er meget enige med ministeren i, at det er væsentligt med basismidler og grundforskning og at styrke de dele. Diskussionen har gået lidt på, at man skulle prioritere anderledes i forhold til bl.a. Højteknologifonden. Men det, jeg egentlig gerne spørge ind til, er, at ministeren i det her interview siger og jeg citerer:»hvis det var sådan, at det massive fokus på at øge de strategiske forskningsmidler og Højteknologifonden havde gjort forskellen, så skulle vi jo se bedre ud i statistikkerne. Så det har ikke været den rette vej at gå, for det fører nok til patenter men ikke til nye virksomheder. Der er brug for, at forskerne oplever en meget mere direkte vej til at komme ud og få skabt nye virksomheder på.«her vil jeg gerne høre, hvad ministeren så tænker på. Er det meningen, at vi nu skal have forskerne skubbet ud, så de skal væk fra basisforskningen og ud at skabe nogle virksomheder? Det troede jeg ikke lige var det primære sigte, men jeg vil meget gerne høre ministerens svar på det. Kl. 13:02 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Kl. 13:02 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard): Tusind tak for spørgsmålet, som er om et, synes jeg, meget væsentligt emne, nemlig hvordan vi får et større samfundsmæssigt afkast af de 20 mia. kr., vi for tiden investerer i forskning hvert eneste år. Det, jeg har forsøgt at gøre på baggrund af den nyeste statistik over, hvor mange spinoffvirksomheder der er fra bl.a. universiter, er at sige, at den tankegang, der prægede den tidligere regerings arbejde, nemlig det her med fra forskning til faktura, tilsyneladende ikke har ført til så mange fakturaer. Derfor og der tror jeg at spørgeren og jeg vil kunne finde hinanden er det jo et spørgsmål om at bryde den, synes jeg, forældede tilgang op, hvor man siger, at man enten giver basismidler til universiteterne, og det gavner ikke noget som helst, eller også giver man strategiske forskningsmidler til bestemte fonde, og det gavner så erhvervslivet, vækst og beskæftigelse. Det, jeg gerne vil, og som bl.a. også er ambitionen med den innovationsstrategi, som vi arbejder på i regeringen, er jo at skabe en kultur, hvor der er et direkte samarbejde mellem vores universiteter, som jo nu har historisk høje basisbevillinger og endda i et 3-årigt forløb, som de har ønsket sig det, og erhvervslivet et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Jeg ser her også meget gerne, at forskere eller ph.d.er, der undervejs finder anvendelse for de resultater, de får, starter en virksomhed og bidrager til at få gang i jobskabelsen i Danmark. Så det er det, der er mit ærinde: at prøve at bryde den skyttegravskrig, der måske har været i de sidste 10 år, lidt op. Det er netop for at sige, at det, at pengene er givet til basisforskning og den fri forskning i almindelighed, bestemt også kan spille en rolle, når det handler om at få gang i jobskabelsen i Danmark og få et højere afkast af de store investeringer, vi gør og fortsat skal gøre, i forskning i Danmark. Kl. 13:04 Hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Kl. 13:04 Jamen jeg forstår i og for sig meget udmærket, hvad ministeren siger. Jeg ved ikke lige, om jeg fik svar på, hvordan det her giver forskerne en mere direkte vej til at komme ud og få skabt nye virksomheder. En af udfordringerne i det her er jo også, at hvis man skal skabe et tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder, så fører det, som det er i dag, ofte til, at nogle patenter ender på universiteterne, og som ministeren har gjort opmærksom på, kommer de heller ikke nødvendigvis ud.

3 Onsdag den 5. december 2012 (US 57) 3 Vil ministeren være med til at se på at gøre det nemmere for virksomheder og universiteter at lave aftaler, hvor patenterne ender i virksomhederne, og hvor universiteterne måske så har, man kan sige den publiceringsmæssige fordel af at indgå i noget forskning, men ikke har de samme krav til, at de skal skabe direkte indtægt og dermed selv have patenterne, altså så de faktisk kan gå ind i det samarbejde med virksomhederne, sådan at virksomhederne får udbyttet og patenterne til at køre og universiteterne får den forskningsmæssige værdi? Kl. 13:05 Kl. 13:05 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard): Jeg har lyst til at understrege, at jeg jo bakker varmt op om både Højteknologifonden og Det Strategiske Forskningsråds gode arbejde. Så det er ikke sådan, at jeg hopper ned i den anden skyttegrav. Det, jeg beder om, er i virkeligheden, at alle kommer lidt op og spiller på den forskningspolitiske midtbane, om man så må sige. Min kommentar i Børsen refererede til, at man kan se i statistikkerne, at det ikke giver så mange nye virksomheder, som det eksempelvis gør i andre lande, og det er et udtryk for den tilgang, man har haft, hvor man sådan var lidt nede i den ene skyttegrav, og det har tilsyneladende ikke givet de ønskede resultater. Men når det gælder spørgsmålet fra spørgeren, nemlig det her med teknologioverførsel i bredeste forstand, altså videnoverførsel, mener jeg, vi har et helt aktuelt problemfelt, hvor ikke bare nogle af de emner, der rejses her, men også en lang række andre ting, er relevante. Altså at forskere i deres karriere kan bevæge sig fra at være ansat på en forskningsinstitution til at være ansat i en privat virksomheder eller starte en virksomhed, uden at det bliver oplevet som en pauseknap i forskerkarrieren. Derfor er der mange forskellige elementer, som skal i spil. Men der er ingen tvivl om, at det er et problemfelt, som skal adresseres, hvis der skal komme et større samfundsmæssigt afkast af forskningsudgifterne. Kl. 13:07 Hr. Jens Henrik Thulesen Dahl for sidste runde. Kl. 13:07 Jeg glæder mig over, at ministeren gerne vil adressere det. Jeg synes dog ikke, at jeg får ret klare svar på ret meget, og det kan der jo være mange grunde til. Jeg er helt enig i, at man skal prøve at lave en incitamentstruktur, hvor forskerne også får en motivation til at bære deres viden med sig ud i virksomhederne. Og det kan måske ske ved, at de bliver målt på andet end udelukkende deres publikationsmængde. Men det, jeg egentlig forsøger at spørge til, er sådan set det helt lavpraktiske. Ministeren har selv peget på, at patenter kan have svært ved at komme ud og blive aktiveret. Jeg kunne godt forestille mig, at det bl.a. bunder i, at de ligger i nogle skuffer inde på universiteterne og venter på, at nogen vil noget med dem. Kunne man så ikke meget enkelt sige, at når universiteter og virksomheder laver aftaler, så skal det være meget nemmere at sige: Jamen virksomhederne er faktisk de mest velegnede til at føre de patenter, der kommer ud af det, ud i livet? Det er sådan set deres opgave altså drage nytte af en viden og få den omsat til produkter og få det sendt ud hvorimod universiteterne har brug for at have den forskningsmæssige viden, der kommer ud af det, for det er den, de har ejerskab til. Kunne jeg få et svar på det? Kl. 13:08 Kl. 13:08 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard): Svaret er jo da langt hen ad vejen et ja. Man kunne godt forestille sig, at det var lettere at have det samarbejde. Men i forhold til det her med, at der skulle være et bestemt indtjeningskrav til universiteterne, er det jo ikke et krav. Jeg stiller ikke noget krav om, at man skal slå mønt af sine patenter eller sine opdagelser i øvrigt, men det er klart, at der er en lovgivning omkring forskeres opdagelser, som selvfølgelig skal følges. Så er der en stående diskussion imellem og det er den, jeg siger er det interessante problemfelt, vi bør interessere os mere for hvordan det er, man skaber en smidig relation mellem universiteterne, de intellektuelle ophavsrettigheder og så det, der er det afgørende, nemlig at hvis et patent skal give et samfundsmæssigt afkast, skal det jo anvendes. Det er derfor, jeg har givet hele den forskningspolitiske satsning, vi gør, overskriften»fra forskning til forandring«. For hvis ikke det kommer ud og arbejder ude i virkeligheden gennem en virksomhed, eller ved at en forsker starter en ny virksomhed, er der jo ingen nytte af det, og så kommer der ikke nye job ud af det. Derfor tror jeg ikke, at vi er så uenige, men det, det handler om, er jo måden at løse det på. Der har jeg sagt til universiteterne i deres udviklingskontrakter at de over de næste 3 år skal bidrage til, at Danmarks innovationskapacitet øges, og det forventer jeg mig meget af. Der er sat konkrete individuelle mål universitet for universitet, og det handler ikke specifikt om indtjeningen på deres patenter. Kl. 13:09 Spørgsmålet er sluttet. Det næste spørgsmål til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser er fra fru Rosa Lund, værsgo. Kl. 13:09 Spm. nr. US 57 Rosa Lund (EL): Jeg har et spørgsmål til ministeren, og det drejer sig for det første om læreruddannelsen og for det andet om efteruddannelsen af folkeskolelærere. For jeg kan forstå, at regeringen nu lægger op til, at man skal være uddannet i det, man underviser i i folkeskolen. Det synes jeg bestemt er en god idé, og jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg faktisk synes, det er på tide, at vi begynder at stille den slags krav. Så mit spørgsmål til ministeren er: Hvordan vil de i regeringen sikre, at man som lærerstuderende har mulighed for at få de linjefag, som man gerne vil undervise i? Det er selvfølgelig i relation til, at man har lavet en ny læreruddannelse, hvor professionshøjskolerne, læreruddannelserne, får mulighed for at tone læreruddannelsen i en bestemt retning. Jeg har svært ved ligesom at se det i relation til, at alle folkeskolelærere det er jo mange nu skal være uddannet i det, de underviser i. Lægger regeringen op til, at der så er en sikring af, at man også rent faktisk kan få undervisning i det fag, man selv gerne vil undervise i, når man er færdiguddannet? Kl. 13:11

4 4 Onsdag den 5. december 2012 (US 57) Kl. 13:11 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard): Det er fuldstændig korrekt, at som et led i det løft af folkeskolen, som vi har præsenteret, har vi en målsætning om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de skal undervise i, og det er en målsætning, vi agter at nedfælde i folkeskoleloven. Vi afsætter 1 mia. kr. til at efteruddanne lærerne, altså dem, der er uddannet, og som har behov for at få løftet deres kompetencer, så det svarer til undervisningskompetenceniveau. Det betyder selvfølgelig en massiv satsning på efteruddannelse, en historisk satsning, kan man sige. Hvad angår læreruddannelsen, var et af problemerne med den læreruddannelse, som vi nu forlader, at for få kom ud med undervisningskompetence, altså det, der i dag hedder linjefag, i tre af de fag, der er på skemaet i folkeskolen. Nogle kom kun ud med to linjefag, andre med tre linjefag, men det ene var et metodisk fag og ikke et fag, der er på skemaet i folkeskolen. Det har vi nu ændret, så normen bliver, at man får undervisningskompetence i tre fag, som alle sammen er at genfinde på folkeskolens skema. Det kommer til at gøre en verden til forskel, når man skal lægge puslespillet ude på de enkelte skoler for at få dækket undervisningen med folk, der er undervisningskompetente. For det andet har vi skærpet forsyningspligten for professionshøjskolerne, så de får mere frihed, men også en skærpet forpligtelse til at sørge for, at der uddannes lærere til at dække hele paletten i det område, hvor professionshøjskolerne agerer, og de ligger typisk regionalt. Derfor mener jeg faktisk, at kombinationen af, at vi ændrer strukturen, så normen bliver tre linjefag, som er på skemaet i folkeskolen, og den skærpede forsyningspligt gør, at vi vil adressere det hensyn, som ligger spørgeren på sinde. Kl. 13:12 Fru Rosa Lund. Kl. 13:12 Rosa Lund (EL): Jeg kan følge ministeren så langt, som at det er rigtig godt, at normen nu bliver, at man, når man er færdiguddannet som lærer, er uddannet i at kunne undervise i tre linjefag. Det synes jeg er rigtig positivt. Men jeg vil gerne bede ministeren om en forsikring om, at man rent faktisk får mulighed for at vælge de linjefag, om hvilke man som lærerstuderende tænker: Dem vil jeg gerne undervise i, de gør mig til den folkeskolelærer, jeg gerne vil være. Når man giver professionshøjskolerne mulighed for at tone læreruddannelsen, vil der jo være meget stor forskel på, om man er lærerstuderende på Blaagaards Seminarium, eller om man er lærerstuderende på seminariet i Hjørring. Min bekymring går i virkeligheden på, om man også løser opgaven med nationalt at sikre, at vi har de folkeskolelærere, vi skal bruge lokalt i de forskellige regioner og kommuner, altså der, hvor folkeskolerne ligger. Det samme gælder i øvrigt for efteruddannelse. Kan man sikre, at professionshøjskolerne rent faktisk har mulighed for at udbyde den efteruddannelse, som bliver efterspurgt? Kl. 13:14 Kl. 13:14 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard): Ja, hvis vi igen starter med forsyningspligten, vil det jo i tilfældet med læreruddannelsen i Hjørring være UCN, der dækker det område, og de vil altså have en forpligtelse til at sørge for, at de samlet set udbreder en palet af læreruddannelse, der gør, at skolerne kan ansatte dem, de har brug for. Det bliver min opgave at holde øje med, at de gør det, og ellers gå i dialog med dem om, hvordan de vil tilpasse det. Det næste er så spørgsmålet om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ikke hensigtsmæssigt, at man kan tone uddannelser. Sprogudvalget, der kiggede på danskernes fremmedsprogskompetencer, opfordrede til, at man lavede en trefaglig sproguddannelse. Det bliver der nu skabt mulighed for. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at det bliver udbudt på samtlige læreruddannelsessteder i Danmark, at man kan blive sproglærer alene i tre fag. Men det vil da være godt, at der bliver nogle steder, og så må man jo søge derhen. Det kan også være, som vi har set eksempler på, at nogle vil lave en såkaldt science teacher-uddannelse, altså hvor det på forhånd er givet, at de ting, man skal have med at gøre, på en eller anden måde er i naturvidenskabens verden matematik, fysik, biologi, eller hvad det nu kan være. Det er jo heller ikke sikkert, at man alle vegne vil lave den kombination. Men jeg synes ikke, der er grund til at frygte, at man gør det nogle steder, og at man skærper sin indsats på bestemte områder, for det tror jeg vil betyde, at læreruddannelsen bliver mere attraktiv for en bredere kreds, end tilfældet er i dag, hvor der eksempelvis stort set ikke rekrutteres lærerstuderende med HTXstudentereksamen. Kl. 13:15 Fru Rosa Lund, sidste runde. Kl. 13:15 Rosa Lund (EL): Jeg vil sige det samme, nemlig at det er forståeligt, hvis ministeren ikke nåede at svare på det med efteruddannelse, som det her jo også drejer sig om, og som ministeren var inde på i sit første svar: Regeringen afsætter i forbindelse med det her krav 1 mia. kr. til efteruddannelse. Det er rigtig positivt. Det er bestemt ikke en kritik af det. Det er en bekymring for, hvorvidt man så også giver professionshøjskolerne mulighed for at udbyde det omfang af efteruddannelse, der bliver efterspurgt. Kl. 13:15 Kl. 13:15 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard): Jamen jeg tror, at professionshøjskolerne vil se det her som en kæmpe mulighed for at øge deres efteruddannelsesaktiviteter. Det, vi i læreruddannelsesforligskredsen har aftalt, er jo, at vi også vil lægge pres på professionshøjskolerne for at få dem til at tilbyde efteruddannelse på en langt mere fleksibel måde, end tilfældet er nu. Det, at vi nu har struktureret uddannelsen i moduler i stedet for det, man kendte før, hvor den var sådan en perlerække af beslutninger truffet her på Christiansborg og omegn om, hvad man skulle lære hvornår, vil også gøre det langt lettere for dem, som måske bare skal have lidt efteruddannelse for at kunne opnå et niveau svarende til undervisningskompetence.

5 Onsdag den 5. december 2012 (US 58) 5 Derfor mener jeg, at den strukturændring, vi laver af læreruddannelsen, samt den milliard kroner, vi afsætter, vil gøre, at professionshøjskolerne kan dække behovet. Jeg tror faktisk, de er meget ivrige efter at bidrage, og det vil også tjene det formål, som jeg synes er nok så vigtigt, nemlig at den viden, som professionshøjskolerne også skal til at bidrage til i højere grad med de penge, der er afsat til evidens for kvalitetsudvikling, vil få en lettere vej ud i folkeskolen, hvis man har en løbende efteruddannelse af lærerne, som på den måde kan komme i kontakt med den nyeste viden om, hvad der virker i de konkrete fag. Kl. 13:17 Spørgsmålet er sluttet. Hr. Lars Dohn har afstået fra at stille spørgsmål til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, så vi siger tak til ministeren, og vi ser den næste minister gå hen på sin plads. Det første spørgsmål til børne- og undervisningsministeren er fra fru Karen Ellemann, værsgo. Kl. 13:17 Spm. nr. US 58 Karen Ellemann (V): Mange tak for det. Det er yderst relevant, at børne- og undervisningsministeren er i spørgetimen i dag, det værdsætter jeg meget. Og det er jo klart, at med det store udspil, der blev lanceret i går, og som vi har ventet længe på, kan vi endelig begynde at diskutere indholdet i selve reformen, og det er sådan set det, jeg har tænkt mig at bruge mine spørgsmål på her i dag. Det, jeg har taget med, er den tidligere regerings udspil til en bedre folkeskole, der hedder»faglighed og frihed«, og som vi udkom med tilbage i december Det, jeg godt kunne tænke mig at høre ministerens syn på, er, at et af de klare mål, der er, f.eks. i det her udspil tilbage fra 2010, bl.a. er en 6-timers skoledag for de yngste elever, altså fra 8 til 14, som jo er præcis magen til det udspil, vi nu har set fra regeringen. Og det, der skete i forbindelse med det her udspil, var, at der forlod Socialdemokraterne forhandlingerne, og der blev ikke lavet nogen aftale. Men hvad er det, der har ændret sig, fra udspillet kom i december 2010, til det nu i dag er blevet regeringens politik, at man faktisk også synes, at børn i de små klasser eksempelvis skal gå i skole fra kl til kl ? Kl. 13:18 Børne- og undervisningsministeren. Kl. 13:18 Se, nu har jeg jo den fordel, at jeg var Socialdemokraternes ordfører på det tidspunkt, og derfor kan jeg berolige spørgeren fra Venstre med, at Socialdemokraterne bestemt ikke forlod forhandlingerne. Der skete bare ikke særlig meget i de forhandlinger, men der var til gengæld lidt ministerskift på det tidspunkt. Der var nemlig en minister, der forlod posten i foråret 2011, og så kom der en anden minister til. Derfor gik forhandlingerne simpelt hen i stå, hvilket var ærgerligt, for der var bestemt elementer i det udspil, som vi også dengang syntes var interessante, og en af de ting var at have en lidt længere skoledag. Men det, som jeg synes er rigtig vigtigt i regeringens udspil, er, at det jo ikke bare handler om flere timer, men også om mere spændende og varierede timer. Og derfor lægger vi også op til i regeringen, at det skal være fra 8 til 14 for de mindste elever, dvs. fra 0. til 3. klasse og så kan de gå i SFO men fra 4. klasse og frem er det fra 8 til 15. Og nogle af de aktiviteter, som børnene laver i dag i klubben, i fritteren, i SFO'en, som er det med bevægelse, med værksted, hvor man er ude at lære på andre måder, er nogle af de ting, vi godt vil lægge mere fleksibelt ind i løbet af skoledagen sammen med pædagogerne. Kl. 13:19 Fru Karen Ellemann. Kl. 13:19 Karen Ellemann (V): Jeg er helt bevidst om udspillet fra den siddende regering og har også taget positivt imod det og jo netop udtalt, at jeg synes, der er utrolig meget, jeg kan genkende fra det udspil, som den tidligere regering kom med. Det er sådan set bare det skift, der et eller andet sted er sket, i forhold til at man fra socialdemokratisk side jo ikke var med og ikke nikkede til det, som jeg egentlig godt lige kunne tænke mig at spørge ind til. For det er korrekt, at der var et ministerskift, og det var så hr. Troels Lund Poulsen, der fortsatte som undervisningsminister og fortsætte forhandlingerne tilbage i august måned Så var der ikke mere at forhandle om, for Socialdemokraterne ønskede ikke at være med. Er det ikke korrekt? Kl. 13:20 Kl. 13:20 Jeg er desværre nødt til at skuffe spørgeren, fordi jeg i øvrigt meget værdsætter det samarbejde, vi har med Venstre, men det er ikke korrekt, at forløbet var sådan. Der var bare ikke særlig mange møder, det gik på en eller anden måde lidt i stå. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor de forhandlinger gik i stå, men det ændrer jo ikke ved, at der absolut er elementer fra det udspil, som jeg synes er rigtig interessante, og jeg har også noteret mig med stor glæde, at der har været rigtig positive signaler fra de andre partier, som er en del af forligskredsen, både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti. For vi kan jo kun lave det her løft til at få en bedre folkeskole, hvis vi når frem til ikke bare at indgå et kompromis, men forhåbentlig en rigtig god fælles aftale. For jeg har også et mål om, at vi skal kunne lave nogle rammer for fremtidens folkeskole, så vi ikke hele tiden skal lave småjusteringer. Så vi siger: Nu prøver vi at tage sådan ét stort skridt, for at vi får en endnu bedre folkeskole. Kl. 13:21 Fru Karen Ellemann. Kl. 13:21 Karen Ellemann (V): Nu er det jo så en kendt sag, at jeg ikke selv sad som undervisningsminister eller sad med i forhandlingerne der tilbage i Jeg beskæftigede mig med miljøområdet på det tidspunkt. Men ikke desto mindre har jeg da i hvert fald fået refereret og mener også at kunne erindre, at Socialdemokraterne rent faktisk ikke ønskede at indgå en aftale på baggrund af det her udspil. Nu har vi så fået den nuværende regerings udspil, og regeringen har modtaget utrolig positive reaktioner fra den nuværende opposition og en fremstrakt hånd til, at det her skal vi nok nå til enighed om. Det bliver så ting, der først kommer til at gælde for skoleeleverne i skoleåret 2014, og med det in mente, når man nu står med et udspil

6 6 Onsdag den 5. december 2012 (US 59) her fra en tidligere regering, hvor der virkelig er sammenfald i forhold til udspillet i dag, så skal mit sidste spørgsmål sådan set bare være: Synes ministeren ikke, det er ærgerligt, at der faktisk er gået mindst 2 år, at der faktisk er spildt mindst 2 år i forhold til at skabe de forbedringer, som alle er enige om der er behov for i folkeskolen, når vi taler om, at op mod 20 pct. rent faktisk forlader folkeskolen uden faglige kvalifikationer stærke nok til, at de kan fortsætte i en ungdomsuddannelse? Synes ministeren ikke, det er ærgerligt, at vi nu faktisk har yderligere mindst to årgange, som har haft den samme type skole, hvor man ikke har kunnet opnå de forbedringer? Kl. 13:22 Børne- og undervisningsministeren. Kl. 13:22 Tværtimod glæder jeg mig faktisk rigtig meget over, at vi er nået dertil, at der i alle partier, som er en del af forligskredsen det er jo den bredeste forligskreds, tror jeg, der endnu har været på folkeskoleområdet er de her positive signaler. Det er det, jeg vil bruge, så vi forhåbentlig lander en god aftale. Hvis vi når i mål her i løbet af foråret, vil det være sådan, at når vi kommer til august 2014, vil de nye 0. klasser og de elever, der i øvrigt er i folkeskolen, få gavn af den her bedre og mere varierede skole, der kommer fremover. Så jeg synes, vi skal tage den derfra. Det er fuldstændig rigtigt, at der absolut er elementer, som man kan inspireres af, også fra den tidligere regering, men der var altså også nogle ideologiske ting, som vi ikke bryder os om i regeringen, bl.a. hele tanken om at offentliggøre nationale test, skoleranglister og sådan noget. Det er så ikke en del af regeringens udspil, men jeg synes også, det vigtigste er, hvordan vi får den her varierede dag, hvor børn bliver så dygtige, som de kan, på en spændende måde. Kl. 13:23 Spørgsmålet er sluttet. Det næste spørgsmål til børne- og undervisningsministeren er af hr. Alex Ahrendtsen, værsgo. Kl. 13:24 Spm. nr. US 59 Alex Ahrendtsen (DF): Spørgsmålet, jeg vil stille, handler selvfølgelig også om folkeskolereformen og det udspil, som regeringen er kommet med, men det bliver et mere specifikt spørgsmål, fordi det handler om faget kristendom. Måske har ministeren allerede forventet det. Jeg kunne jo se, at socialdemokraternes undervisningsordfører, hr. Troels Ravn, jo havde meldt ud, at faget kristendom skulle ændres til religion. Senere trak han så vistnok i land og følte sig misforstået. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vide, hvad regeringens politik egentlig er på det her område. Kl. 13:24 Børne- og undervisningsministeren. Kl. 13:24 Som det fremgår af det udspil, som vi fremlagde i går, der hedder»gør en god skole bedre«, er det ikke en del af vores udspil at ændre faget kristendomskundskab. Det, vi til gengæld vil gøre, er at komme med en vifte af afbureaukratiseringsforslag, som det også fremgår af udspillet. En af de lidt underlige ting, som man skal i dag, er, at det jo er frivilligt, om eleverne skal gå til faget kristendomskundskab, men der skal man så lige præcis til det fag møde op som forældre, hvis man vil sige, at man ikke synes, at ens barn skal have kristendomskundskab; nu synes vi, det er i orden, hvis man meddeler det til skolen. Det er sådan et lille, enkelt afbureaukratiseringsforslag, der er der, men regeringen har ikke nogen planer med hensyn til kristendomsundervisningen, og det fremgår heller ikke af udspillet. Kl. 13:25 Hr. Alex Ahrendtsen. Kl. 13:25 Alex Ahrendtsen (DF): Jamen det var jo klar tale. Det er jo meget rart at få på plads, at der ikke bliver ændret på faget kristendom, sådan som det foreligger. Der har været lidt frem og tilbage. Jeg har også set i udspillet, at det skal være lettere at blive fritaget for undervisningen, end det allerede er i dag. Jeg ved så ikke rigtig, hvordan det skal foregå, om man bare skal sende en sms. Vi i Dansk Folkeparti synes jo, det er en god idé, at der er det her møde, for der er mange myter om faget kristendom. Mange tror jo, at det er forkyndende, hvor det er et oplysende fag. Der er jo nogle af dem, som melder fra, som godt kunne have gavn af at tage faget, altså f.eks. elever med en ikkekristen baggrund. Så hvordan kommer den her fritagelse fremover til at foregå, og mener ministeren virkelig ikke, at det er en god idé, at skolelederen får mulighed for at oplyse forældre, der eventuelt skulle sige fra, om faget kristendom? Kl. 13:26 Kl. 13:26 Vi synes i regeringen, at det er vigtigt, at forældrene selv træffer den beslutning, og at de så meddeler den til skolen. Det kan man gøre på mange måder, man kan sende et brev, en , man kan ringe. Kl. 13:26 Hr. Alex Ahrendtsen, sidste omgang. Kl. 13:26 Alex Ahrendtsen (DF): Man kan også sende en sms, og det er vi jo frygtelig kede af. Jeg vil opfordre regeringen til, at vi fastholder det her møde. Vi forhindrer dem jo ikke i at sige fra. Det er afgørende, at forældrene får det her møde med skolelederen. Der er ingen grund til at svække kristendommen, og især gælder det her de elever, som har brug for det. Er ministeren ikke enig med Dansk Folkeparti i, at det faktisk ville være noget godt for elever med en ikkekristen baggrund at få den oplysning, det er, som faget kristendomsfaget egentlig giver? Kl. 13:27 Kl. 13:27 Jeg synes, at kristendomsundervisningen og også undervisningen i andre religioner det er jo også en del af kristendomsundervisningen er rigtig vigtig. Nu er det bare sådan, at netop fordi det er kristendomsundervisning og der er jo religionsfrihed her i landet kan forældre bede deres barn fritaget for at deltage i den. Det kan

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 47. møde Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). I spørgetimen møder undervisningsministeren og transportministeren.

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 37. møde Onsdag den 13. januar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

92. møde. Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1

92. møde. Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1 Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1 92. møde Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 42: Forespørgsel til statsministeren om god regeringsførelse. Af Kristian Jensen (V), Kristian Thulesen

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1. i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke

24. møde. Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1. i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1 24. møde Tirsdag den 1. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Charlotte

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

93. møde. Tirsdag den 19. maj 2015 (D) 1. samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).

93. møde. Tirsdag den 19. maj 2015 (D) 1. samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.). Tirsdag den 19. maj 2015 (D) 1 93. møde Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetimen med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 42: Forespørgsel til justitsministeren

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

2 Onsdag den 15. januar 2014 (FM )

2 Onsdag den 15. januar 2014 (FM ) Onsdag den 15. januar 2014 (D) 1 39. møde Onsdag den 15. januar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se nedenfor). 2) Eventuelt: 1. behandling af

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere