Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Det ny Jyllinge"

Transkript

1 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge År 2008, den 23. april, kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Formanden Morten Aagreen bød velkommen til generalforsamlingen, og der behandledes herefter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Eskild Kyhn valgtes enstemmigt til dirigent, og han konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelse af 27. marts 2008 samt vedtægternes bestemmelser om afholdelse af ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen var repræsenteret 24 ud af foreningens 505 medlemmer. Eskild Kyhn orienterede om, at de i dagsordenens pkt. 4 fremlagte forslag krævede kvalificeret majoritet for at disse kunne godkendes, hvilket krævede, at mindst 2/3 af medlemmerne var fremmødt for at det kunne vedtages på denne generalforsamling. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden Morten Aagreen aflagde følgende beretning: Beretning Igen i år har været et aktivt år for bestyrelsen, og er der sket mange positive ting. Bestyrelsens beretning er delt op i følgende hovedafsnit: 1) Fokusområder for ) Henvendelser til/fra grundejerne 3) Vedligehold af vores arealer 4) Status snerydningsordning 5) Fokusområder Indholdsfortegnelse Til slut nogle generelle afsluttende bemærkninger. Ad 1) Fokusområder for På sidste generalforsamling fremlagde bestyrelsen følgende fokusområder: a) Opbygge relation til Roskilde kommune b) Udarbejde strategi og handlingsplan for at forskønne (vedligeholde) grundejerforeningens område (bænke, ny beplantning for enden af vejene, hundetoiletter el.lign., etablering af legeplads m.v.) c) Kigge på muligheden for at etablere en fælles storskraldsordning d) Gennemføre Temaaften Bestyrelsens fire fokusområder det forgange år Ad a) Opbygge relation til Roskilde kommune

2 Vi tog kort efter generalforsamlingen sidste år kontakt til grundejerforeningerne Vestbo og Lindebjerg, der dækker hhv. resten af Lystbådevejene mod havnen og ædelstenskvarteret ved Møllevej. Grundejerforeningerne ligner hinanden og måtte dermed formodes at have nogenlunde sammenfaldende interesser, med henblik på at vi kunne tage kontakt til kommunen som en samlet treenighed. Vi repræsenterer tilsammen ca. 820 grundejere. Vi blev alle tre enige om, at dét var en god ide. Vores ønsker til samarbejdet med kommunen, Park og vej, var (er): - Årligt møde og løbende kommunikation - Fungere som den lokale indsigtsfulde partner fx vedr. prioriteringer af anlægsopgaver - At få information ved nye tiltag og ændringer Bestyrelsen har sammen med grundejerforeningen Vestbo opbygget relation til Roskilde Kommune med rigtig godt resultat (Vestbo dækker 192 parceller vest for os mod havnen) Det viste sig, at Roskilde Kommune var interesseret i at mødes med os. Det første indledende møde med kommunen blev afholdt d. 7. september Kun Vestbo og Det ny Jyllinge deltog, da Lindebjerg blev forhindret. Der var en gensidig positiv stemning. Kommunen var interesseret i et samarbejde fuldstændigt efter vores ønsker. Det ny Jyllinge og Vestbo prioriterede følgende 3 emner til den første dialog med kommunen: 1. Vedligehold og udskiftning af Veststiens beplantning 2. Baunegårdsvej fartdæmpning ikke optimal (opstribning slidt, ensidede chikaner fungerer ikke efter hensigten) 3. Flådevej mangler slidlag efter et vejarbejde. Ad 1) Kommunen er netop gået i gang med at udskifte eksisterende beplantning, primært fyrtræer klippet som buske, mod Veststien for enden af Evertvej, Fregatvej, Gondolvej, Karavelvej, Korvetvej og Krydservej med blomstrende lav beplantning og 3 4 blomstrende træer. Udskiftning af vestsiden er ikke planlagt endnu. Ad 2) Kommunen får tegnet kantlinierne på igen. Kommunen vil se på muligheden for at fjerne de ensidede chikaner. Ad 3) Udbedres inden udgangen af maj. Det første årlige møde med kommunen blev afholdt d. 8. april Tre prioriterede opgaver blev præsenteret for kommunen d ) Vestien sættes derfor i stand. 2) Baunegårdsvej får opmalet kantlinierne. 3) Flådevej får endelig nyt slidlag efter endt vejarbejde Vi fik sat tid på de 3 prioriteter fra det indledende møde. Kommunen fortalte derudover om bl.a. følgende udførte/planlagte arbejder: - Beskæring af træerne på Værebrovej (mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej). - Ny asfalt på dele af stisystemet mellem Jylllinge Centret, Baunehøjskolen og planetvejene.

3 - Der lægges (referent: er lagt) græs v. P pladserne foran Jyllinge Centret. Næste møde er aftalt til april Generelt er det bestyrelsens opfattelse, at Roskilde Kommunes Park og vej er væsentlig mere aktiv, end vi har oplevet tidligere. Dette ses bl.a. på beskæringer af buske og træer og lugning af diverse bede i Jyllinge som helhed. Ad b) Udarbejde strategi og handlingsplan for at forskønne (vedligeholde) grundejerforeningens område Behandles under generalforsamlingens agenda punkt 8 Bestyrelsens fokusområder. Ad c) Kigge på muligheden for at etablere en fælles storskraldsordning Bestyrelsen er blevet spurgt, om den vil etablere en afhentningsordning af storskrald efter at kommunens afhentning ophørte i forbindelse med etablering af genbrugsstationen i Mølleengen. Vi er kommet frem til, at etablering af egen storskraldsordning vil blive meget tidskrævende og dyr at etablere, samt tilgodese de få på de manges bekostning, og bestyrelsen vil derfor ikke arbejde videre med sagen. Etablering af fælles storskraldsordning er skrinlagt. Baggrundsinformation: Ifølge kommunens affaldsplan kan vi opnå refusion fra kommunen, hvis foreningen vil stå for behandling af affaldet. Det kan fx ske ved en afhentningsordning eller etablering af steder, hvor foreningens medlemmer kan aflevere deres affald. Men for at opnå refusionen stiller kommunen krav til, at affaldet sorteres i en række hovedgrupper: pap metal brændbart affald (ikke dagrenovation, pap, papir, haveaffald). Kan afleveres som småt og/eller stort brændbart. affald til deponi, herunder ikke genanvendeligt pvc affald og imprægneret træ haveaffald hård pvc til genanvendelse køleskabe og frysere kviksølvholdige lyskilder (lysstofrør og lavenergipærer) elektronikaffald (tv, computere, radio m.m.) Affaldstyperne må ikke være blandet sammen. En afhentningsordning vil kræve en meget stor selvdisciplin fra alle medlemmer om at overholde regler for sortering og antal af colli, der kan hentes. Grundejerforeningen har tidligere haft en afhentningsordning af storskrald og vores erfaring fra dengang er, at den selvdisciplin ikke findes hos alle medlemmer til stor gene og udgift for de øvrige medlemmer. Desuden blev vores afhentningsordning også

4 misbrugt af personer udenfor grundejerforeningen, som via vores ordning så en lejlighed til let at komme af med deres affald på andres bekostning. Derudover vil denne ordning medføre en stigning af medlemsgebyret på ca. 45% med mulighed for afhentning af storskrald og haveaffald forår og efterår. Foreningen kan i stedet etablere aflukkede steder, hvor foreningens medlemmer kan aflevere deres affald. Ud over at finde stedet, hvor en sådan plads skal placeres, samt omkostningen til at etablere og vedligehold af pladsen, må der nødvendigvis være en vis kontrol og opsyn med et sådan plads, hvis ikke den skal drukne i rod og uafhentet (og forkert sorteret) affald. Bestyrelsen vurderer derfor, at ingen af de to nævnte løsninger vil kunne konkurrere med kommunens ringeordning. Ringeordningen er etableret for borgere, der ikke har mulighed for at køre på genbrugspladsen, fordi de enten ikke har bil, eller fordi de af andre grunde ikke ønsker at benytte pladsen, vil der være en supplerende ordning for indsamling af storskrald. 6 gange om året vil det være muligt at ringe til en vognmand, der har lavet en aftale med kommunen om afhentning af storskrald. Borgeren betaler vognmanden for kørsel af affaldet ved hver bestilt afhentning, mens renovationsordningen betaler for behandling af affaldet. Ad d) Gennemføre Temaaften Vi er i gang med at planlægge en ny temaften d. 9. oktober Arbejdstitlen er Roskilde Kommunes visioner og planer for Jyllinge anno Roskilde Kommune har lavet en planstrategi for kommunen, der rækker frem til Planstrategien kan findes på kommunens hjemmeside ( Den ser positiv ud for Jyllinge, og virker til at opfylde en række ønsker indenfor alt fra infrastruktur til fritids og kulturtilbud. For at fastholde og forankre dette såvel lokalt som hos politikerne afholdes denne temaaften. Derved udviser vi proaktivitet og engagement, som gerne skulle føre til, at vi set med kommunens øjne bliver en aktiv medspiller i en positiv udvikling for grundejerforeningen og Jyllinge. Vi planlægger derfor at invitere både politikere og forvaltningen til aftenen. Bestyrelsen vil forsøge at få temaaftenen omtalt i lokalmedierne. Bestyrelsen planlægger en temaaften, der skal handle om Roskilde Kommunes visioner og planer for Jyllinge anno Aftenen afholdes d. 9. oktober Ad 2) Henvendelser til/fra grundejerne Der har været diverse telefoniske henvendelser om alt fra naboer, der kører for stærkt til manglende fjernelse af kommunalt byggemateriale efter afsluttet arbejde. Bestyrelsen har fået en række skriftlige henvendelser. Bl.a. vedr. oprettelse af en indkøbskonto hos en malergrossist i Ølstykke. En enig bestyrelse afslog da den mener, at det ligger ud over foreningens formål. Der har været en forespørgsel vedr. regler for brug af motorredskaber. Bestyrelsen har kigget på, hvad andre grundejerforeninger har af regler på området, og udar Der har været diverse mundtlige og skriftlige henvendelser fra grundejerne.

5 bejder anbefalinger, der tages med i arbejdet Forskønnelse af vores område /Godt naboskab. Der har været henvendelser omkring parkering af lastbiler, campingvogne på foreningens område o.lign. Dette hører under færdselsloven, da det ikke er private veje. Grundejerforeningen har således ingen hjemmel hér. Generelt opfordrer bestyrelsen til at grundejerne i første omgang selv tager fat i naboer, der måtte være behov for en dialog med, i stedet for at rette henvendelse til bestyrelsen. En forudsætning for at løse eventuelle konflikter er at tale sammen i en god tone. Bestyrelsen har anmodet teknisk afd. om dokumentation for div. igangværende byggesager. Ad 3) Vedligehold af vores område Bestyrelsen gennemgår én gang årligt beskæring af beplantning mod skel. Beplantningen må ikke gå ud over skel og der skal være en frihøjde på minimum 2,10 meter over fortovet. En del grundejere har i den anledning modtaget en opfordring fra bestyrelsen til at få bragt tingene i orden. Bestyrelsen har også gjort grundejere grund mod stierne opmærksom på deres pligt til at holde beplantningen indenfor skel hér. Bestyrelsen har yderligere iværksat kraftig beskæring af buske samt fjernelse af selvplantede træer mellem Bygaden og Kometvej rækkehusene. Dette arbejde udføres primo maj. Samtidig vurderer vi muligheden for at minimere vores omkostninger. Husk at beskære jeres hække/buske/træer mod skel! også mod stierne Kometvejs beplantning får en tiltrængt overhaling Ad 4) Status snerydningsordning Snerydning har i vinteren 2007 / 2008 været i funktion. Der har som bekendt ikke været mange snedage. Slet ingen i 2007, mens vi har ryddet sne 3 gange i 2008 (6 1, 19 3 og 22 3). Alle gange var det på tidspunkter, hvor sneen ikke blev permanent liggende, men hvor der alligevel var behov for snerydning i morgentimerne. Den ene gang kom Gartnergården ikke ud kl. 6 om morgenen som aftalt, hvorfor vi fik 50 % rabat for sen udrykning. Gartnergården rydder sne hver morgen fra ca. kl. 5 6, såfremt der ligger 3 5 cm. Yderligere snerydning på samme dag vil blive vurderet i samråd med os. Snerydningen fungerer upåklageligt. Der har ikke været henvendelser til bestyrelsen denne vinter. Ordningen fungerer rigtig godt og som ønsket. Vi fortsætter ordningen til næste sæson. Ad 5) Fokusområder Bestyrelsen vil have følgende tre fokusområder: Bestyrelsens fokus

6 - Færdiggøre arbejdet med definition, fastlæggelse og prioritering af bestyrelsens fokusområder - Samarbejde med kommunen - Temaaften områder Afsluttende bemærkninger Som afslutning på denne beretning vil jeg på bestyrelsens vegne opfordre grundejerne til at huske at klippe buske mm. ind til skel langs fortove og stier, så man kan komme frem uden at dukke sig eller blive revet i tøjet af grene, samt igen henstille til hundeejerne at fjerne jeres hundes efterladenskaber uanset om det er på fortov, rendestenen eller på fælles græsarealer. Dét er godt naboskab! Dårlig samvittighed? Fjern nu jeres hundes høm høm!!! Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren Jørgen Jensen aflagde på bestyrelsens vegne regnskab for 2007, der havde været udsendt til medlemmerne. Han oplyste, at der i 2008 var brugt ca. kr til snerydning, og at der i alt i 2008 var til disposition kr inkl. det beløb, som var hensat i regnskabet på kr Der var i 2007 budgetteret med et underskud på kr og underskuddet blev lidt mindre, nemlig ca. kr Vedrørende restancerne oplyste han, at det drejede sig om 2 medlemmer, 1 der skyldte for 2006 og 1 for Foreningen havde nu en egenkapital på kr , hvortil kom indeståendet på vejfonden med kr Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. 4. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægternes 4, 15 og 18. Eskild Kyhn gennemgik kort ændringsforslagene, hvoraf de 2 i 4 og 18 alene var af redaktionel art nemlig ændring af ordet Gundsø Kommune til Roskilde Kommune. Dette var udelukkende en følge af kommunesammenlægningen. I 15 foreslog bestyrelsen, at der fremover alene skulle være én ekstern revisor i stedet for nu 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Bestyrelsen fandt ikke, at der var behov herfor, hvortil kom at den interne revisor havde samme ansvar som den eksterne revisor, uden at den interne revisor var dæk-

7 ket af en forsikring. Eskild Kyhn gjorde opmærksom på, at der ikke i vedtægtsforslaget var stillet krav om, at den eksterne revisor skulle være enten statsautoriseret eller registreret. Det måtte derfor være op til generalforsamlingen hvert år at tage stilling til dette punkt. Generalforsamlingen vedtog herefter enstemmigt ændringerne af vedtægterne i 4, 15 og 18 som foreslået af bestyrelsen. Eskild Kyhn meddelte, at der ikke var det fornødne antal medlemmer til stede, hvorfor forslaget måtte vedtages på den efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som der allerede var indkaldt til, til afholdelse d.d., kl. 20, Valg af medlemmer til bestyrelsen inkl. suppleant jfr. vedtægternes 12 Erik Strand og Ole Luthmann meddelte, at de ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorimod Lars Bai Jensen var villig til genvalg. Generalforsamlingen genvalgte herefter enstemmigt Lars Bai Jensen og nyvalgte Inger Margrethe Siemsen og Mette Bo som bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Morten Aagreen, Lars Bai Jensen, Jørgen Jensen, Inger Margrethe Siemsen og Mette Bo. Ole Luthmann blev enstemmigt nyvalgt som bestyrelsessuppleant. 6. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter Eskild Kyhn gjorde opmærksom på, at valg måtte foretages i overensstemmelse med de gamle vedtægter, idet de nye vedtægter ikke var endeligt vedtaget. a) Generalforsamlingen nyvalgte Revisionsfirmaet RIR Himmelev og Dan Poulsen som revisorer. b) Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Henrik Paaske og Poul Kortegaard som revisorsuppleanter. 7. Fremlæggelse af budget for 2008 samt fastlæggelse af kontingent Kassereren Jørgen Jensen gennemgik budgettet for 2008, der havde været udsendt til medlemmerne. Der opereredes med uændret kontingent på kr. 350,- pr. medlem. Budgettet var i øvrigt opstillet således, at det var nemmere at overskue med hensyn til eksterne omkostninger og interne omkostninger. Eksterne omkostninger er primært snerydning og vedligeholdelse af arealer samt henlæggelse til vejfond. Under administrative udgifter forventede han, at udgiften til revision ville blive reduceret. Budgettet opererede med et driftsunderskud på kr , hvilket var planlagt, og således at man kunne nedbringe foreningens egenkapital successivt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for 2008 og dermed også kontingentet på kr. 350,-. 8. Bestyrelsens fokusområder. Præsentation af nye aktiviteter i 2008 samt senere aktivitetsområder.

8 Formanden Morten Aagreen gav en præsentation af specielt Roskilde Kommunes planstrategi frem til Lars Bai Jensen fremlagde bestyrelsens visioner omkring grundejerforeningens formål i fremtiden, hvor hovedmålet er, at skabe et af kommunens mest attraktive villakvarterer. I forbindelse med udsendelse af nærværende referat vedhæftes uddrag af Roskilde Kommunes planstrategi samt bestyrelsens opstillede mål for fremtiden. Bestyrelsen faciliterede herefter en drøftelse på generalforsamlingen om de mål, som foreningen skulle sætte sig, og herunder hvad bestyrelsen specielt skulle fokusere på. De enkelte medlemmer havde lejlighed til at fremføre deres ønsker og egne visioner, som blev indsamlet af bestyrelsen til anvendelse i det videre arbejde. Der blev specielt fra de fremmødte medlemmer fokuseret på følgende: 1 Etablering af strandpark 2 Bedre cykelstier til Stenløse 3 Gangsti langs fjorden til Roskilde 4 Etablering af legepladser i området, også til større børn 5 Etablering af området Spraglehøj til kulturområde 6 Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner til overgivelse til Roskilde Kommune med hensyn til vejvedligeholdelse 7 Kampagne for at gøre husene i området smukkere og samtidig se på, at få opgraderet f.eks. Jyllinge Centret. 8 Foreningen bør udsende velkomstbrev til nye medlemmer af foreningen med diverse forklaringer om faciliteter m.m. i området. 9 Foreningen bistår kommunen med at få bygningsreglementet overholdt. 10 Afholdelse af sommerfester. 11 Forbedring af trafikale forhold, specielt i kryds ved Baunegårdsvej/Jyllinge Parkvej 12 Hastighedsdæmpende foranstaltninger 13 Hundetoiletter Generelt var konklusion at medlemmerne var positive overfor bestyrelsens initiativer, og bestyrelsen tog dette til efterretning og vil arbejde videre på sagen til senere fremlæggelse på generalforsamling. 9. Eventuelt Et medlem spurgte, om der kunne gribes ind overfor de efterhånden stærkt generende kombifyr, og mod mere eller mindre ulovlige parkering af lastbiler og andre køretøjer på vejene. Ole Luthmann svarede, at bestyrelsen ville tage disse spørgsmål op og oplyste, at Gundsø Kommune havde tilladt byggeri indtil 2½ meter fra skel mod de små veje og 5 meter fra skel mod de store veje, hvorfor der burde være plads til parkering på de enkelte parceller. Et medlem påtalte, at der var for høj fart på Snekkevej og spurgte, om der var mulighed for at etablere hastighedsbegrænsninger.

9 Morten Aagreen oplyste, at såfremt der skal etableres f.eks. 40 km hastighedsbegrænsning kræver dette, at der samtidig bliver etableret bump eller lignende. Etablering af 40 km zone er derfor en relativ bekostelig affære for kommunen. Det er ikke kun et spørgsmål om opsætning af skilte. Han oplyste, at stien bag Planetvej ville blive renoveret med ny asfalt. Endelig oplyste han, at Roskilde Kommune var i færd med at undersøge behovet for etablering af legepladser i området. ---oo0oo--- Morten Aagreen takkede på bestyrelsens vegne de fratrådte bestyrelsesmedlemmer, for den indsats de havde gjort for foreningen i den forløbne tid. Generalforsamlingen hævet. Formand Dirigent

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Deltagere Sted: Dato/tid: Grundejerne I Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Ugelbølle Friskole 30. marts 2016 Kl. 19.00 ca. 21.30 Generalforsamling den 30. marts 2016, Referat af

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 2014 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af regnskab 2013. 4. Indkomne forslag 5. Valg af

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 16.3.2016 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 medlemmer var repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Poul Barslund, nr. 58 blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han takkede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere