Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)"

Transkript

1 Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel Monitoreringsmodel for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Monitoreringsmodel for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Monitoreringsmodel for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sydom 9 3. Dataopgørelser Forløbstidsindikatorer Aktivitetsindikatorer Antal forløb i alt Kvartilsopgørelser Datagrundlag Datakilder Population Dataopdatering Validitet og fortolkning Kvalitetssikring af data Nye registreringer påvirker datakvaliteten Fortolkning af data Formidling 19 Side 2

3 1. Baggrund På baggrund af udmelding fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012, er det i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet besluttet, at indføre en ny registrerings- og monitoreringsmodel på kræftområdet. Sundhedsdatastyrelsen har på den baggrund udarbejdet tre monitoreringsmodeller svarende til de tre områder, hvor der er udarbejdet pakkeforløbsbeskrivelser for kræftområdet. Pakkeforløbene på kræftområdet dækker følgende områder: Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Diagnostisk pakkeforløb med symptomer for alvorlig sydom Det har været obligatorisk at registrere efter de nye registreringsmodeller for kræftområdet siden 1. oktober Formålet med indførelse af den nye registrerings- og monitoreringsmodel er at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på kræftområdet, herunder sikre en robust monitorering af de specifikke faser beskrevet i pakkeforløbene for kræftområdet. Opmærksomheden skal henledes på, at monitoreringen alene medtager perioder i sygehusregi, uanset om der i pakkeforløbsbeskrivelserne er beskrevet forløb inden kontakten til sygehus. Nærværende notat beskriver overordnet metoden for monitoreringen af de tre ovennævnte pakkeforløb. Dette notat er opbygget således, at størstedelen af notatet er generisk for de tre pakkeforløb, og omfatter de overordnede træk i de tre monitoreringsmodeller. Såfremt der ønskes yderligere information om de enkelte monitoreringsmodeller henvises til de tre beskrivelser af monitoreringsmodellerne, som findes på Sundhedsdatastyrelsens Pakkeforløbsbeskrivelserne for de tre kræftområder findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Nye tiltag Pakkeforløb for kræft i prostata, nervebesparende kirurgi Patientforløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi medtages i monitoreringen fra og med 1. januar Dette indebærer, at området medtages i kvartalsopgørelse fra og med 1. kvartal 2014 henholdsvis i årsrapporten fra og med Ændring af benævnelse for kræft i blæren og nyre Som resultat af kommende indførelse af nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, der relaterer sig til pakkeforløb for kræft i blæren og nyre, ændres benævnelse for pakkeforløb nummer 13 fra kræft i blæren og nyre til kræft i urinveje. Ændringen er gældende fra 1. april Pakkeforløb for analkræft Patientforløb med analkræft medtages i monitoreringen fra og med 1. januar Dette indebærer, at området medtages i kvartalsopgørelse fra og med 1. kvartal 2015 samt årsrapporten fra og med Side 3

4 1.1.4 Nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Den 1. april 2014 blev der indført nye koder i forbindelse med en kommende oprettelse af et nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder. Pakkeforløb for nyrebækken og urinleder er relateret til pakkeforløbet for kræft i urinveje på samme måde som kræft i blæren og kræft i nyre relateres til kræft i urinveje, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Derfor er der alene oprettet koder for beslutning vedrørende initial behandling samt initial behandling start for pakkeforløbet. Pakkeforløbsnummer er 32, jævnfør oversigt i kapitel 4.3. Kodehierarkiet benævnes Kræft i nyrebækken eller urinleder: Markører for kræftpakkeforløb AFB32 alene for AFB32C* og AFB32F*. Implementeringsfristen for anvendelse af oprettede koder er den 1. januar Pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder medtages i monitoreringen fra og med 1. kvartal 2016 henholdsvis årsrapporten Nyt pakkeforløb for lungehindekræft Den 1. april 2014 blev der indført nye koder i forbindelse med en kommende oprettelse af et nyt pakkeforløb for lungehindekræft. Patientforløb med lungehindekræft medtages fra og med 1. oktober Dette indebærer, at området medtages i kvartalsopgørelse fra og med 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten fra og med Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med 1. juli blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer på uafsluttede indlæggelseskontakter. Teknisk vil dette medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende andre typer kontakter. Det er obligatorisk at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter fra og med 1. januar Dette tiltag kan have indflydelse på opgørelser for monitorering af kræftområdet, da der ved tidligere opgørelser alene blev anvendt afsluttede indlæggelseskontakter. Det vil måske afstedkomme en umiddelbar let øget tilgang af relevante registreringer. Men vurderingen er, at indflydelsen på sigt er minimal Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for analkræft med en revision af standardforløbstiderne for kirurgisk behandling til følge. Fremadrettet vil kirurgisk behandling ikke have angivet en standardforløbstid. Øvrige standardforløbstider er uændrede. Derfor vil der fremover alene foretages opgørelser, der medtager medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) og strålebehandling som initial behandling i monitoreringsmodellen. Side 4

5 Ændringen i standardforløbstid implementeres primo januar 2016 med tilbagevirkende kræft. Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten Dette vil medføre, at data for de involverede dynamiske opgørelser vil ændres bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data vil forblive uændrede Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for kræft i urinveje Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, ligeledes revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i urinveje med justering af angivne standardforløbstider for de øvrige tre involverede pakkeforløb. De ændrede forløbstider implementeres primo januar 2016 med tilbagevirkende kræft. Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten for Opgørelser for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder vil blive medtaget i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016, da implementeringsfristen for pakkeforløbet er 1. januar De ændrede standardforløbstider vil medføre, at de dynamiske data for tidligere opgjorte perioder, vil blive ændret bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data vil forblive uændrede. 2. Monitoreringsmodel For hver af de tre monitoreringsmodeller er der oprettet dedikerede koder, som anvendes i forbindelse med monitoreringen. Af de nedenstående figurer fremgår under punktet Registreringer de dedikerede koder, som er oprettet til hver af de tre monitoreringsmodeller. Modellerne viser, at hver registrering er med til at danne en periode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af nedenstående modeller. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid. Standardforløbstiderne beskriver den tid de enkelte undersøgelser og behandlinger i forløbets enkelte perioder tager og tiden mellem de enkelte elementer i forløbet til den først foretagne behandling. Tiderne angives i kalenderdage og er udarbejdet ud fra et standardpatientforløb. Den faktiske forløbstid kan derfor være længere afhængig af blandt andet patientens almen tilstand og omfanget af andre betydende sygdomme (komorbiditet). For nogle perioder i de tre pakkeforløb for kræftområdet er der ikke angivet standardforløbstider. Dette skyldes en sundhedsfaglig vurdering af, at disse forløb er så individuelle, at det ikke er muligt at fastsætte en standardforløbstid. For nærmere beskrivelse af standardforløbstiderne samt angivelse af de specifikke standardforløbstider for de enkelte pakkeforløb henvises til pakkeforløbsbeskrivelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside På baggrund af standardforløbstiden for perioderne beregnes forløbstidsindikatorerne. Forløbstidsindikatorerne angiver andele patientforløb, hvor antallet af kalenderdage i forløb ligger inden for en angiven standardforløbstid beskrevet i det pågældende pakkeforløb, hvilket beskrives nærmere i kapitel 3.1. Endvidere beregnes for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik Side 5

6 kræfttype og pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype en aktivitetsindikator, som angiver andele af patientforløb, hvor den oprindelige begrundende mistanke om kræftsygdom bliver afkræftet ved henholdsvis endt udredning og endt primær udredning, hvilket er yderligere beskrevet under hver monitoreringsmodel, jævnfør kapitel 3.2. Desuden opgøres ligeledes beregningsgrundlaget udtrykt i antallet af forløb, der falder inden for de pågældende udfaldsrum og vises som antal forløb i alt. Monitoreringsmodellen anvender Landspatientregisteret som datagrundlag. For de kvartalsvise offentliggørelser opgøres data cirka den 11. i måneden, hvor den månedlige opdatering af Landspatientregisteret er foretaget. For de årlige offentliggørelser opgøres data cirka den 11. i april måned efterfølgende år. Ved udgangen af et givet år låses data for det foregående år. Dette indebærer, at data i Landspatientregisteret for 2012 ikke længere opdateres per 1. januar 2014 og så fremdeles. Grundet dette opdateres opgørelserne for monitoreringen ej heller dynamisk efter dato for låsning for pågældende perioder, men vises ved efterfølgende offentliggørelser i en dataversion per udgangen af året før låsningsdato, hvilket vil sige opgørelse per ultimo december måned pågældende år. Dette medfører fx, at data for 4. kvartal 2012 opgøres dynamisk til og med ultimo december 2013, hvorefter denne version anvendes som stationær udgave ved fremtidige offentliggørelser. Opgørelse af forløbstidsindikatorerne anvender fuldt registrerede forløb, hvilket fx indebærer for indikatoren OF4* samlet tid til behandling for organspecifik kræfttype registrering af henvisning til pakkeforløb start og initial behandling start. Såfremt der er flere registreringer af henholdsvis henvisning til pakkeforløb start og/eller initial behandling start anvendes den første registrering i opgørelserne. Ved kvartalsopgørelserne anvendes forløb med registrering af henvisning til pakkeforløb start med dato i opgjorte kvartal samt registrering af initial behandling start i opgjorte kvartal samt efterfølgende tidsperiode til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget. Dette indebærer, at opgørelserne for 1. kvartal 2013 medtager fuldt registrerede forløb med registrering af henvisning til pakkeforløb start i perioden 1. januar 31. marts 2013, hvor den initiale behandling er registreret i perioden 1. januar og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for 1. kvartal, hvilket vil sige frem til den 14. maj Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet den 14. maj 2013, medtages ikke i opgørelserne for 1. kvartal Ved årsopgørelsen anvendes forløb med registrering af henvisning til pakkeforløb start med dato i opgjorte år samt registrering af initial behandling start i opgjorte år samt efterfølgende tidsperiode til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget. Dette indebærer, at opgørelserne for 2013 medtager fuldt registrerede forløb med registrering af henvisning til pakkeforløb start i perioden 1. januar 31. december 2013, hvor den initiale behandling er registreret i perioden 1. januar 2013 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for 2013, hvilket vil sige frem til den 12. april Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet den 12. april 2014, medtages ikke i opgørelserne for Ud over de koder, som fremgår af nedenstående tre monitoreringsmodeller, er der for hver model oprettet en kode, som kan afslutte et pakkeforløb ved patientens ønske: pakkeforløb slut, Side 6

7 patientens ønske. Desuden er der for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype og pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype oprettet en kode, hvis den begrundede mistanke om kræft afkræftes: pakkeforløb slut, diagnosen afkræftet. 2.1 Monitoreringsmodel for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype indeholder 30 forskellige organspecifikke pakkeforløb, undtaget de senest to tilkomne, der på nuværende tidspunkt ikke medtages i opgørelserne. Nedenstående monitoreringsmodel gælder alle 30 pakkeforløb, dog er det forskelligt for de 30 pakkeforløb, hvorvidt der er angivet en standardforløbstid for de forskellige perioder, og i givet fald hvad denne standardforløbstid er fastsat til. Figur 2.1 Monitoreringsmodel for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Beregningsgrundlaget vil ligeledes fremgå som antal forløb i alt. Af ovenstående monitoreringsmodel fremgår, at der for perioden udredningsperiode er to forskellige indikatorer OF2A og OF2B. Dette skyldes, at der dels beregnes en forløbstidsindikator for de patienter, hvor udredningsperioden medfører, at diagnosen bekræftes eller, at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Dels beregnes en forløbstidsindikator for de patienter, hvor diagnosen afkræftes i udredningsperioden. I ovenstående model er de to forskellige typer forløb skitseret under Registreringer, jævnfør figur 2.1. I ovenstående monitoreringsmodel fremgår endvidere, at der for perioden forberedelse til behandling findes fire forskellige indikatorer OF3A, OF3A1, OF3B og OF3C. Dette skyldes, at behandlingen for hovedparten af patienter kan falde inden for følgende tre behandlingsformer: kirurgisk behandling A, medicinsk behandling (kemoterapi) B eller strålebehandling C. For patienter med kræft i prostata kan behandlingen ligeledes være nervebesparende kirurgi, hvilket opgøres med indikator OF3A1. For de fire behandlingsformer kan der være angivet forskellige standardforløbstider, hvilket udmønter sig i fire forskellige indikatoropgørelser. Dette betyder endvidere, at der er forskellige standardforløbstider angivet for den samlede tid til behandling for OF4A, OF4A1, OF4B og OF4C, da disse ligeledes er opgjort på de fire behandlingsformer. Side 7

8 I det følgende beskrives de ovenfor nævnte indikatorer for monitoreringsmodellen for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype nærmere: Forløbstidsindikatorer: - OF1: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for henvisningsperiode, angivet i procent. - OF2A: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for udredningsperiode, hvor diagnosen bekræftes, eller hvor der fortsat er begrundet mistanke om kræft, angivet i procent. - OF2B: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for udredningsperiode, hvor diagnosen afkræftes, angivet i procent. - OF3A: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for forberedelse til behandling for patienter med kirurgisk behandling som første behandling, angivet i procent. - OF3A1: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for forberedelse til behandling for patienter med nervebesparende kirurgisk behandling som første behandling, angivet i procent. - OF3B: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for forberedelse til behandling for patienter i medicinsk behandling (kemoterapi) som første behandling, angivet i procent. - OF3C: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for forberedelse til behandling for patienter i strålebehandling som første behandling, angivet i procent. - OF4A: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for samlet tid til behandling for patienter med kirurgisk behandling som første behandling, angivet i procent. - OF4A1: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for samlet tid til behandling for patienter med nervebesparende kirurgisk behandling som første behandling, angivet i procent. - OF4B: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for samlet tid til behandling for patienter i medicinsk behandling (kemoterapi) som første behandling, angivet i procent. - OF4C: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for samlet tid til behandling for patienter i strålebehandling som første behandling, angivet i procent. Aktivitetsindikator - OA1: Angiver andele forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft afkræftes i udredningsperiode, angivet i procent. 2.2 Monitoreringsmodel for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype I nedenstående monitoreringsmodel fremgår, at der for den primære udredningsperiode er to forskellige indikatorer MF2A og MF2B. Dette skyldes, at der dels beregnes en forløbstidsindikator for de patienter, hvor den primære udredningsperiode medfører, at patienten skal videreudredes og dels beregnes en forløbstidsindikator for de patienter, hvor det i den primære udredningsperiode klinisk besluttes, at pakkeforløbet er slut. I nedenstående monitoreringsmodel er de to forskellige typer forløb skitseret under Registreringer, jævnfør figur 2.2. Side 8

9 Figur 2.2 Monitoreringsmodel for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype. Beregningsgrundlaget vil ligeledes fremgå som antal forløb i alt. I det følgende beskrives de nævnte indikatorer for monitoreringsmodellen for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype nærmere: Forløbstidsindikatorer - MF1: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær henvisningsperiode, angivet i procent. - MF2A: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær udredningsperiode, hvor der fortsat er begrundet mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype med henvisning til sekundær udredning, angivet i procent. - MF2B: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær udredningsperiode, hvor den begrundede mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype afkræftes, angivet i procent. - MF3: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for sekundær henvisningsperiode, angivet i procent. Aktivitetsindikator - MA1: Angiver andele forløb, som afsluttes efter primær udredningsperiode, angivet i procent. 2.3 Monitoreringsmodel for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sydom I den nedenstående monitoreringsmodel fremgår, at det alene er forløbsperiode DF3 fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slut, klinisk beslutning, der monitoreres. Den kliniske beslutning kan indebære Begrundet mistanke om kræft eller verificeret kræft Begrundet mistanke om anden sygdom Ingen anden sygdom Side 9

10 Figur 2.3 Monitoreringsmodel for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom. Beregningsgrundlaget vil ligeledes fremgå som antal forløb i alt. I det følgende beskrives den nævnte indikator for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sydom nærmere: - DF3: Angiver andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for forløbsperiode, angivet i procent. Derudover er der beskrevet yderligere to indikatorer, som nævnt nedenfor, disse indgår ikke i monitoreringsmodellen, da der ikke er specificeret standardforløbstider for forløbstiden i sygehus i pågældende pakkeforløbsbeskrivelse: - DF1: Henvisningsperiode. Andele forløb opgøres ikke, da der ikke er angivet en standardforløbstid for 'henvisningsperiode. - DF2: Udredningsperiode. Andele forløb opgøres ikke, da der ikke er angivet en standardforløbstid for 'udredningsperiode. 3. Dataopgørelser Alle data præsenteres kvartalsvist på landsplan og for hver af de fem regioner, og opgørelserne omfatter perioden fra og med 4. kvartal Desuden udgives en årlig opgørelse fra og med Denne indeholder udvalgte indikatorer blandt andet opgørelser for samlet tid til behandling for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifikke kræfttype samt definerede forløbstidsopgørelser for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom og pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype. Den årlige opgørelse opgøres ikke dynamisk efterfølgende år. For alle opgørelser gælder, at data tilskrives den sygehusregion, hvor startregistreringen 1 for den pågældende indikator er registreret. Det gælder uanset om dele af forløbet har fundet sted på et sygehus, der er uden for patientens bopælsregion. Endvidere tilskrives forløbene det kvartal henholdsvis år, hvor startregistreringen har fundet sted. Dette eksemplificeres her. En patient i 1 Med startregistrering menes den første registrering, der danner den givne periode/indikator. Eksempelvis er startregistreringen for udredningsperioden for diagnostisk pakkeforløb for kræftområdet udredning start, første fremmøde Side 10

11 pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype er henvist til og starter udredning i Region Sjælland, og Region Sjælland har derfor registreret startpunktet udredning start, første fremmøde for forløbstidsindikatoren for udredningsperiode. Undervejs i udredningsforløbet overflyttes patienten til Region Hovedstaden, og Region Hovedstaden foretager slutregistreringen 2 beslutning vedrørende initial behandling for forløbstidsindikatoren for udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft. Dette betyder, at denne periode alene indgår i dataopgørelserne for Region Sjælland, og hvis Region Sjælland eksempelvis har registreret udredning start, første fremmøde den 20. januar 2013, så tilskrives dette forløb 1. kvartal Grundet en mere kompleks forløbsstruktur for involverede pakkeforløb ved pakkeforløb for urinveje henføres data for indikatorerne forberedelse til behandling OF3* og samlet tid til behandling OF4* til den sygehusregion, hvor initial behandling start AFBxxF* er registreret. Dette kan indebære, at forløb, der oprindelig er startet i en region, medtages ved opgørelse af data i en anden region. Data for et patientforløb startet i Region Sjælland, hvor behandlingen er foretaget i Region Hovedstaden, vil fx blive medtaget i opgørelsen for Region Hovedstaden for pågældende indikatorer. For alle opgørelser gælder, at hvis der for en given periode er foretaget en registrering af et startpunkt, og der efterfølgende er foretaget en registrering af, at pakkeforløbet slutter fx pakkeforløb slut, patientens ønske, vil forløbet udgå af dataopgørelsen for den givne periode. Dog vil forløbet fortsat indgå i forudgående dataopgørelser i de kvartalsvise opgørelser, hvor der er korrekt registreret start- og slutpunkter. Hvis der for en patient i pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype eksempelvis er foretaget registreringer af start- og slutpunkterne for henvisningsperioden, og der efterfølgende i udredningsperioden er registreret pakkeforløb slut, patientens ønske, vil patientforløbet ikke indgå i dataopgørelserne for udredningsperioden. Men da der i den forudgående henvisningsperiode er korrekte registreringer af start- og slutpunktet, vil forløbstidsindikatoren for henvisningsperioden indgå i dataopgørelserne. Desuden opgøres beregningsgrundlaget for den enkelte indikator udtrykt i antallet af forløb, der falder inden for de pågældende udfaldsrum og vises som antal forløb i alt. I dataopgørelserne tages der højde for, at det er muligt at gennemgå parallelle forløb, skifte mellem pakkeforløb samt gennemgå samme pakkeforløb flere gange. For pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, opgøres data for hvert af de 30 pakkeforløb for det organspecifikke kræftområde. De to sidst nævnte medtages snarest muligt. 3.1 Forløbstidsindikatorer Forløbstidsindikatorerne beregnes for hver af de angivne perioder, hvor der i pakkeforløbsbeskrivelserne er angivet en standardforløbstid. Forløbstidsindikatorerne angiver andele patientforløb, hvor antallet af dage i forløb ligger inden for en angiven standardforløbstid beskrevet i den pågældende pakkeforløbsbeskrivelse. For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype er standardforløbstiden eksempelvis 6 kalenderdage for primær henvisningsperiode MF1. Ved opgørelsen af forløbstidsindikatoren for primær henvisningsperiode laves derfor en optælling af, hvor mange forløb, der er gennemført på 6 2 Med slutregistrering menes den sidste registrering, der danner en given periode/indikator. Eksempelvis er slutregistreringen for udredningsperioden for diagnostisk pakkeforløb pakkeforløb slut. Side 11

12 kalenderdage eller derunder ud af det samlede antal forløb, hvor der registreret en primær henvisningsperiode. Eksempelvis kan en optælling vise, at der er 80 forløb i primær henvisningsperiode, der er gennemført inden for standardforløbstiden på 6 kalenderdage ud af i alt 100 forløb, hvor der er registreret en primær henvisningsperiode. Dette betyder, at andelsværdien for forløbstidsindikatoren for primær henvisningsperiode bliver 80 procent. For forløbstidsindikatorerne gælder, at der skal være en start- og slutregistrering for den pågældende periode, for at patientforløbet indgår i indikatorberegningen. For at indgå i den enkelte forløbstidsindikator, stilles der ikke krav om, at der skal være foretaget registrering af relevante forudgående, mellemliggende eller efterfølgende registreringspunkter. Patientforløb kan således indgå i dele af monitoreringen, inden forløbet er komplet registreret for alle indikatorer. Dato for registrering af AFBxxA henvisning til pakkeforløb start bestemmer, hvilken tidperiode forløbet medtages i. Registreringen af ovennævnte kode bestemmer ligeledes, hvilken region opgørelsen henføres til. Grundet en mere kompleks forløbsstruktur for pakkeforløb ved pakkeforløb for urinveje gælder, at registrering af AFBxxF* initial behandling start bestemmer, hvilken region opgørelsen henføres til. Dette indebærer, at der kan være forløb, der fx er startet i Region Nordjylland, hvor behandlingen er foretaget i Region Midtjylland og dermed registreret tilsvarende, som medtages i opgørelsen for Region Midtjylland. Såfremt der ikke er angivet en standardforløbstid for en given periode, vises dette i tabellerne ved, at der i cellen med, hvor andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden skal angives, er angivet Ingen std. tid. Endvidere gælder, at såfremt forløbstidsindikatoren er beregnet på baggrund af 10 eller færre antal forløb i alt, vil de beregnede andele ikke fremgå af tabellen. I stedet vises cellen med andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden med N=0. Ved årsopgørelsen opgøres alene forløbstidsindikatoren samlet tid til behandling for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. For Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom opgøres de perioder, hvor der en angivet en standardforløbstid, jævnfør nedenstående oversigt: Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype o Samlet tid til behandling for patienter i kirurgisk behandling (OF4A) o Samlet tid til behandling for patienter med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi (OF4A1) o Samlet tid til behandling for patienter i medicinsk behandling (kemoterapi) (OF4B) o Samlet tid til behandling for patienter i strålebehandling (OF4C) Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype o Primær henvisningsperiode (MF1) o Primær udredningsperiode, hvor der fortsat er begrundet mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype (MF2A) o Primær udredningsperiode, hvor den begrundede mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype afkræftes (MF2B) o Sekundær henvisningsperiode (MF3) Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sydom Side 12

13 o Forløbsperiode (DF3) 3.2 Aktivitetsindikatorer Der opgøres en aktivitetsindikator for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype og pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype. Aktivitetsindikatoren for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype angiver andele forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. Aktivitetsindikatoren for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype angiver andele forløb, hvor den primære udredning fører til afslutning af pakkeforløb. For aktivitetsindikatorerne gælder, at det samlede antal forløb, der bruges som beregningsgrundlag i aktivitetsopgørelsen er de forløb, hvor der for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype er registreret afslutning af udredningsperiode, hvilket vil sige registrering enten af beslutning vedrørende initial behandling AFBxxC* eller pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFBxxX1. For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype anvendes forløb, hvor der er registreret en afslutning af primær udredningsperiode, hvilket vil sige registrering af henvisning til sekundær udredning AFD01C eller pakkeforløb slut, klinisk beslutning AFD01X1. Beregningsgrundlaget for aktivitetsindikatorerne udgøres af nævnte registreringer for de to forskellige pakkeforløb, som er skitseret under registreringer i monitoreringsmodellerne, jævnfør kapitel 2.1 og 2.2. Ved opgørelsen af aktivitetsindikatoren for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype laves eksempelvis en optælling af, hvor mange patienter, der har fået diagnosen afkræftet i løbet af udredningsperioden ud af det samlede antal forløb, hvor der er registreret afslutning af udredningsperiode, jævnfør kapitel 2.1. For aktivitetsindikatorerne stilles der ikke krav om, at der skal være foretaget registrering af forudgående eller efterfølgende registreringspunkter. Endvidere gælder, at der alene anvendes er registrering per cpr-nummer for samme forløb. Dato for registrering af AFBxxC* beslutning vedr. initial behandling og AFBxxX1 pakkeforløb slut, diagnose afkræftet for pakkeforløb for kræftområder, organspecifik kræfttype, samt AFD01C henvisning til sekundær udredning og AFD01X1 pakkeforløb slut, klinisk beslutning for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype bestemmer, hvilken tidperiode forløbet medtages i. Endvidere gælder, at såfremt aktivitetsindikatoren er beregnet på baggrund af 10 eller færre antal forløb i alt, vil de beregnede andele ikke fremgå af tabellen. I stedet vises cellen i tabellen med Antal forløb i alt For både forløbstidsindikatorerne og aktivitetsindikatorerne beregnes antal forløb i alt. For forløbstidsindikatorerne dækker antal forløb i alt over alle de forløb, hvor der er en startregistrering og en slutregistrering for den givne periode uanset forløbstiden for forløbet. Hvis det fx fremgår af opgørelserne for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, at Side 13

14 antal forløb i alt for primær henvisningsperiode er 150, så betyder dette, at der er 150 forløb, hvor der både er en registrering af henvisning til pakkeforløb start og en registrering af primær udredning start, første fremmøde med mulighed for beregning af forløbstidsperioden primær henvisningsperiode. Antal forløb i alt angiver beregningsgrundlaget for den pågældende forløbstidsperiode. Antal forløb i alt fremgår altid af tabellerne, uanset om der er en standardforløbstid eller ej. For aktivitetsindikatorerne dækker antal forløb i alt for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype summen af de forløb, hvor der er registreret afslutning af udredningsperiode. Dette vil sige, at antal forløb i alt er summen af registreringerne beslutning om initial behandling og pakkeforløb slut, diagnose afkræftet. Antal forløb i alt for aktivitetsindikatoren for pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype er summen af forløb, hvor der er registreret afslutning af primær udredningsperiode. Dette vil sige summen af registreringerne henvisning til sekundær udredning og pakkeforløb slut, klinisk beslutning, dog medtages alene et registrering per cpr-nummer for samme forløb. Som beskrevet i kapitel 3.1 og 3.2 vil andelsberegningen af forløbstids- og aktivitetsindikatorerne ikke blive vist, såfremt disse er beregnet på baggrund af 10 eller færre antal forløb i alt. Antallet af forløb vil i sådanne tilfælde fortsat blive vist. 3.4 Kvartilsopgørelser Ved opgørelse af forløbstidsperioderne beregnes desuden 1., 2. og 3. kvartil i kalenderdage ve de kvartalsvise opgørelser. Kvartilerne bliver beregnet på følgende opgørelser: Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Henvisningsperiode OF1 Udredningsperiode, diagnose bekræftet OF2A Udredningsperiode, diagnose afkræftet OF2B Forberedelse til behandling, kirurgisk behandling OF3A Forberedelse til behandling, nervebesparende kirurgisk behandling OF3A1 (kræft i prostata) Forberedelse til behandling, medicinsk behandling (kemoterapi) OF3B Forberedelse til behandling, strålebehandling OF3C Samlet tid til behandling, kirurgisk behandling OF4A Samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgisk behandling OF4A1 (kræft i prostata) Samlet tid til behandling, medicinsk behandling (kemoterapi) OF4B Samlet tid til behandling, strålebehandling OF4C Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Primær henvisningsperiode MF1 Primær udredningsperiode, hvor der fortsat er begrundet mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype MF2A Primær udredningsperiode, hvor den begrundede mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype afkræftes MF2B Sekundær henvisningsperiode MF3 Side 14

15 Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sydom Forløbsperiode DF3 1. kvartil afgrænser den fjerdedel (25 %) af patientforløbene med den korteste forløbstid fra de 75 % af patientforløbene med den længste forløbstid. 2. kvartil afgrænser den halvdel (50 %) af patientforløbene med den korteste forløbstid fra de 50 % af patientforløbene med den længste forløbstid. 3. kvartil afgrænser den trefjerdedel (75 %) af patientforløbene med den korteste forløbstid fra de 25 % af patientforløbene med den længste forløbstid. Der beregnes kvartiler uanset, om der er angivet en standardforløbstid eller ej og uanset antallet af forløb i alt. Såfremt kvartilsopgørelserne baseres på få observationer, kan data være behæftet med stor usikkerhed, og derfor bør data tolkes med forsigtighed. Eksempelvis kan det forekomme, at data kun baseres på ét forløb, hvilket betyder, at antallet af kalenderdage er ens for 1., 2., og 3. kvartil. I nedenstående figur vises et fiktivt eksempel på visning på esundhed af alle opgørelser inklusiv kvartilsberegning i kalenderdage for lungekræft under pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Ovenstående figur viser kvartilsberegning for forløbstidsindikatorerne for et givent kvartal. Opgørelsen viser, at 1. kvartil på landsplan for perioden samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) er 23 kalenderdage. Dette betyder, at den fjerdedel (25 procent) af lungekræftpatienter, der har kortest forløbstid i det givne kvartal på landsplan, har et forløb fra henvisning til pakkeforløb start til de modtager første medicinske behandling på 23 kalenderdage eller derunder. 2. kvartil på landsplan er 29 kalenderdage, hvilket betyder, at den halvdel (50 procent) af lungekræftpatienterne, der har kortest forløbstid i det givne kvartal på landsplan, har et forløb fra henvisning til pakkeforløb start til de modtager første medicinske behandling på 29 kalenderdage eller derunder. 3. kvartil på landsplan er 37 kalenderdage, hvilket betyder, at trefjerdedel (75 procent) af lungekræftpatienterne, der har kortest forløbstid i det givne kvartal på landsplan, har et forløb fra Side 15

16 henvisning til pakkeforløb start til de modtager første medicinske behandling på 37 kalenderdage eller derunder. Der opgøres ikke kvartiler i kalenderdage for forløbstidsindikatorerne ved årsopgørelse. 4. Datagrundlag 4.1 Datakilder Data er baseret på de dedikerede koder oprettet i SKS-klassifikationen til Landspatientregisteret til monitoreringen af kræftområdet. Det er således data fra Landspatientregisteret, som danner grundlag for alle dataopgørelser. Fra Landspatientregisteret anvendes data fra afsluttede indlæggelseskontakter samt afsluttede og uafsluttede ambulante kontakter. For yderligere information om de dedikerede koder henvises til registreringsvejledningerne for de tre kræftområder, som findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Data til de kvartalsvise opgørelser trækkes fra Landspatientregistret cirka den 11. i den måned, hvor de kvartalsvise opgørelser offentliggøres. Det vil sige, at data trækkes cirka den 11. maj, 11. august, 11. november og 11. februar. Data til årsopgørelsen trækkes fra Landspatientregisteret cirka den 11. april i det efterfølgende år. Dette vil sige, at for årsopgørelsen 2013 trækkes data den 12. april Endvidere trækkes data om dødsfald fra Det Centrale Personregister. Patientforløb, hvor patienten er død inden der foretages en slutregistrering i den enkelte indikator, udgår af indikatorberegningen, men indgår i forudgående fuldt registrerede indikatorer/perioder. Dette vil eksempelvis sige, hvis en patient i pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype dør i løbet af den primære udredningsperiode, vil patientforløbet ikke indgå i indikatoropgørelserne for denne periode. Dog vil patientens forløb indgå i indikatorberegningen for primær henvisningsperiode, såfremt der er foretaget korrekt start- og slut registrering for primær henvisningsperiode. Ved årsopgørelsen anvendes tillige data fra Cancerregisteret fra 1970 og frem til opgørelsestidspunktet til en sammenligning af data mellem monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype og data fra Cancerregisteret. Nærmere beskrivelse findes i Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Notatet kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Population Generelt gælder for monitoreringsmodellen, at den bygger på data vedrørende patienter, som har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Bopæl opgøres ved tidspunkt for startregistreringen i den enkelte indikator. Der er ikke indlagt alderskriterier i monitoreringsmodellen. Ved anvendelse af Cancerregisterdata i årsopgørelsen anvendes alderskriterier for kræft hos børn, defineret som til og med 14 år. Side 16

17 Monitoreringen inkluderer alle de patienter, hvor der er foretaget registreringer af de dedikerede koder, der er oprettet til monitorering af kræftområdet. De dedikerede koder anvendes udelukkende for de dele af patientforløbet, der foregår i sygehusregi. Det er obligatorisk at registrere efter den nye registreringsmodel til Landspatientregisteret fra den 1. oktober 2012 for forløb, hvor henvisning til start af pakkeforløb er modtaget i sygehusafdeling fra og med den 1. oktober 2012 eller senere. Dette betyder, at populationen for dataopgørelser udgør forløb, hvor der er registeret henvisning til pakkeforløb start fra 1. oktober 2012 og frem til i dag. For pakkeforløb for kræft i prostata er det obligatorisk at registrere kode for nervebesparede kirurgi fra den 1. januar For pakkeforløb for analkræft er det obligatorisk at registrere efter registreringsmodellen fra den 1. september For pakkeforløb for lungehindekræft er det obligatorisk at registrere efter registreringsmodellen fra og med 1. oktober Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke besluttet, hvornår afdelinger obligatorisk skal registrere efter registreringsmodellen for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder. Ligeledes anvendes de obligatoriske registreringer til Cancerregisteret fra 1970 og frem til og med datoen for dataopgørelse til årsopgørelsen. 4.3 Dataopdatering Ved hver offentliggørelse vil data være opdateret med de seneste indkomne data, og data vil derfor være dynamiske i den forstand, at der ved hver offentliggørelse også kan ske ændringer i de forudgående dataopgørelser. Det er valgt for at skabe så tidstro data som muligt ved hver offentliggørelse. Til gengæld kan data ikke forventes at være komplette, da ikke alle relevante data vil være indrapporteret på tidspunktet for datatrækket. Hvis der for en patient i pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype eksempelvis er en startregistrering for henvisningsperioden, registreret med henvisning til pakkeforløb start, men hvor der ikke er foretaget en slutregistrering for perioden, registreret med udredning start, første fremmøde inden data trækkes til den kvartalsvise offentliggørelse, så vil dette forløb ikke fremgå i dataopgørelsen, jævnfør kapitel 3. Hvis der inden datatrækket til næste kvartalsvise opgørelse på det givne patientforløb i mellemtiden er foretaget en slutregistrering af henvisningsperioden, vil forløbet tilskrives kvartalet, hvor startregistreringen er foretaget, hvilket vil sige det foregående opgjorte kvartal. Ved udgangen af et givet år låses data for det foregående år. Dette indebærer, at data i Landspatientregisteret for 2012 ikke længere opdateres per 1. januar 2014 og så fremdeles. Grundet dette opdateres opgørelserne for monitoreringen ej heller dynamisk efter dato for låsning for pågældende perioder, men vises ved efterfølgende offentliggørelser i en dataversion per udgangen af året før låsningsdato, hvilket vil sige opgørelse per ultimo december måned pågældende år. Dette medfører fx, at data for 4. kvartal 2012 opgøres dynamisk til og med ultimo december 2013, hvorefter denne version anvendes som stationær udgave ved fremtidige offentliggørelser. Side 17

18 Desuden udgives det enkelte kvartals dataleverance til Sundhedsstyrelsen i en PDF fil. Heri fremgår ligeledes stationære data for foregående kvartal for nedenstående indikatorer: Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype o Samlet tid til behandling for patienter med kirurgisk behandling (OF4A) o Samlet tid til behandling for patienter med nervebesparende kirurgisk behandling (OF4A1) (kræft i prostata) fra og med 1. kvartal 2014 o Samlet tid til behandling for patienter i medicinsk behandling (kemoterapi) (OF4B) o Samlet tid til behandling for patienter i strålebehandling (OF4C) Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype o Primær henvisningsperiode (MF1) o Primær udredningsperiode, hvor der fortsat er begrundet mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype (MF2A) o Primær udredningsperiode, hvor den begrundede mistanke om metastatisk kræft uden organspecifik kræfttype afkræftes (MF2B) o Sekundær henvisningsperiode (MF3) Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sydom o Forløbsperiode (DF3) De stationære data er defineret som, data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er blevet opdateret. Dette indebærer, at der i den kvartalsvise dataleverance for 4. kvartal 2013 både vil være data for 4. kvartal 2013 samt stationære data for 3. kvartal Årsopgørelsen vil ikke blive opdateret dynamisk ved fremtidige opgørelser. Årsopgørelsen vil medtage stationære data for sidste offentliggjorte år fra og med årsopgørelse Validitet og fortolkning 5.1 Kvalitetssikring af data I monitoreringsmodellen er der indbygget en vis tid til kvalitetssikring af data, da der er en tidsmæssig forskydning fra afslutning af kvartal henholdsvis år til data opgøres til offentliggørelse. Data til de kvartalsvise offentliggørelser opgøres med en tidsforskydning på 5-6 uger, mens der for årsopgørelsen er en tidsforskydning på 3 måneder og 1 2 uger. Eksempelvis bliver der for 1. kvartal 2013 opgjort data den 14. maj 2013, hvilket giver regionerne tiden fra kvartalsafslutning den 31. marts 2013 til opgørelsestidspunktet den 14. maj til kvalitetssikring. For årsopgørelsen 2013 vil perioden, hvor regionerne kan kvalitetssikre data være frem fra årsafslutning 31. december 2013 til dataopgørelse den 12. april For at forbedre datakvaliteten modtager regionerne ligeledes ugentlige og månedlige dataleverancer med patientforløbsinformationer, hvor der ligeledes leveres opmærksomhedslister. De ugentlige dataleverancer indeholder alle foretagne registreringer til monitorering af kræftområdet samt andre aftalte relevante datainformationer til kvalitetssikring af data. De Side 18

19 månedlige dataleverancer er aggregerede data opgjort efter samme model som monitoreringen foreskriver med regional mulighed for at vurdere data løbende. Opmærksomhedslisterne giver blandt andet oplysninger om patientforløb, hvor der er foretaget flere registreringer af samme målepunkt, eller hvor der mangler forudgående registreringer af målepunkter. Eksempelvis betyder dette, at når 4. kvartal 2013 afsluttes den 31. december 2013, så modtager regionerne den første torsdag efter den 11. januar, hvilket vil sige 16. januar 2014, den ugentlige dataleverance med kildedata, grunddata og opmærksomhedslister samt den månedlige dataleverance i form af rapporttabeller med aggregerede data for hver enkelt måned fra og med juli måned Herefter har regionerne yderligere cirka en måned til at foretage eventuelle efterregistreringer for de forløb, hvor dette vurderes relevant, inden data til offentliggørelse for 4. kvartal 2013 opgøres den 11. februar Nye registreringer påvirker datakvaliteten Der gøres opmærksom på, at ved indføring af nye registreringskoder i sygehusvæsenet, vil der altid være en vis implementeringsperiode. Dette betyder, at dataopgørelser, der dannes på baggrund af de nye registreringer, skal tolkes med en vis forsigtighed, da det ikke kan udelukkes, at der er registreringsmæssige uhensigtsmæssigheder i afdelingerne, som endnu ikke er helt varetaget. 5.3 Fortolkning af data Ved sammenligning af data mellem regionerne gøres opmærksom på, at data kan være påvirket af regionale forskelle i patientsammensætning. Derudover gøres opmærksom på, at dataopgørelser baseret på få observationer altid vil være behæftet med en vis statistisk usikkerhed, hvilket bør tages i betragtning ved tolkningen af data. Der gøres endvidere opmærksom på, at der i dataopgørelserne ikke tages højde for, at patienterne eksempelvis ønsker at udsætte undersøgelser eller behandlinger. Endvidere tages der i dataopgørelsen ej heller hensyn til, at patienterne kan have anden betydende sygdom (komorbiditet), som de skal udredes eller behandles for, før de blive undersøgt eller behandlet i regi af pakkeforløb for kræftområdet. Desuden er standardforløbstiderne defineret ud fra en standardpatient med et standardforløb. Sundhedsstyrelsens notat med kommentarer til opgørelserne vil af samme grund afspejle, at der ikke er en forventning om, at alle patientforløb gennemføres inden for de angivne standardforløbstider i pakkeforløbsbeskrivelserne. 6. Formidling Offentliggørelse sker kvartalsvist (ultimo maj, august, november og februar) samt årligt medio maj på Data præsenteres i skematisk og grafisk form. Desuden udgives de kvartalsvise dataleverancer til Sundhedsstyrelsen samt årsopgørelsen i en selvstændig rapport, der kan findes på Side 19

20 Det er Sundhedsdatastyrelsen, som har udarbejdet dataopgørelserne, og på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, vil der være yderligere information om blandt andet registreringsmodellerne og monitoreringsmodellerne for de tre pakkeforløb for kræftområdet. Sundhedsstyrelsen vil, samtidig med de kvartalsvise offentliggørelser af dataopgørelserne samt offentliggørelse af årsopgørelsen, offentliggøre et notat med Sundhedsstyrelsens kommentarer til opgørelserne. Ved vurdering af dataopgørelserne, vil der blive taget højde for, at der kan forekomme klinisk begrundet ventetid, fx grundet behandlingsmodning eller tungtvejende komorbiditet samt ventetid efter ønske fra patienten, fx grundet planlagt ferie. Notatet med kommentarer til opgørelserne bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Målgruppen for monitoreringen er især regionale og nationale beslutningstagere. Side 20

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog

24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 24. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 22. juni 2012 Sted j.nr. 4-1612-13/1/CIU 1. Orientering

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere