Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 01 Finansiering I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet er helt identisk med budgetbeløbene fra sidste års budgetlægning, da budgetindberetningerne altid foretages i løbende priser, og derfor ikke påvirkes af den normale P/L-fremskrivning som er gældende for alle øvrige politikområder. Ad 1) Fra budgetkontrollen 1/ er indarbejdet kr. som flytning imellem politikområder, i form af forventet ekstra afkast til dækning af administrationsudgifter i forbindelse med porteføljeplejeaftaler. Ad 5) Der er indarbejdet i alt 55,6 mio. kr. i 2013, 56,3 mio. kr. i 2014, 144,1 mio. kr. i 2015 og 42,1 mio. kr. i 2016 i tekniske ændringer. Det er primært ændringer i tilskud, skatter og lån, men samtidig er kassebeholdningens bevægelser også teknisk 0-stillet frem mod budgetseminaret. Se specifikation af tekniske ændringer nedenfor:

2 I hele kr., nettoudgifter i løbende priser Specifikation: Funktion 7.22 Renter af likvide aktiver Funktion 7.28 Renter af kortfr. tilgodehav Funktion 7.32 Renter af langfr. Tilgodehav Funktion 7.35 Renter af forsyningsvirksomh Funktion 7.51 Renter af langfr. Gæld til staten Funktion 7.52 Renter af langfr. Gæld i øvrigt Funktion 7.55 Renter af langfristet gæld Funktion Garantiprovision Funktion Udligning og tilskud Funktion Udligning, udlændinge Funktion Bidrag til regionerne Funktion Særlige tilskud Funktion Købsmoms Funktion Kommunal indkomstskat Funktion Selskabsskat Funktion Anden skat Funktion Grundskyld Funktion Anden skat på fast ejendom Funktion 8.22 Forskydn. i likvide aktiver Funktion 8.32 Forskydn. i langfr. Tilg.hav Funktion Kirkelige skatter og afgifter Funktion Mlm.regning Funktion 8.55 Afdrag på lån Funktion 8.55 Låneoptagelse Ændringer på budget til budgetseminar Ad 8) Ved 2. behandlingen blev følgende ændringer indarbejdet. Nr. Ændring Tekniske ændringer: 1 Lånedispensation nedsat 3 mio. kr Renter og afdrag af nedsat lånedispensation Andel af øget balancetilskud på 700 mio. kr Ny skatteprognose. Statsgaranti 2013, øget skat Ny skatteprognose. Statsgaranti 2013, bloktilskud Nedjusteret skøn grundskyld og dækningsafgift Nyt skøn renter, langfristet gæld Kassebevægelse afledt af 2. behandlingen Tekniske ændringer i alt

3 Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Buisness Case: Effektiv opkrævning/uddk, træk i kt.hjælp Effektiv opkrævning/uddk, 2. rykkerkørsel Øvrige korrektioner/omflytninger ialt Specifikation af budget Nedenfor er vist en specifikation af det samlede budget inkl. alle tekniske indberetninger, som det foreløbigt ser ud til budgetseminaret. I hele kr., nettoudgifter i løbende priser Specifikation: Funktion 7.22 Renter af likvide aktiver Funktion 7.28 Renter af kortfristet tilgodehaven Funktion 7.32 Renter af langfristet tilgodehave Funktion 7.35 Renter af forsyningsvirksomhede Funktion 7.51 Renter af kortfr. gæld til staten Funktion 7.52 Renter af kortfr. gæld i øvrigt Funktion 7.55 Renter af langfristet gæld Funktion Garantiprovision Funktion Udligning og tilskud Funktion Udligning, udlændinge Funktion Bidrag til regionerne Funktion Særlige tilskud Funktion Købsmoms Funktion Kommunal indkomstskat Funktion Selskabsskat Funktion Anden skat, forsker-/dødsbos Funktion Grundskyld Funktion Anden skat på fast ejendom Funktion 8.22 Forskydn. i likvide aktiver Funktion Tilgodehav. i bet.kontrol Funktion andre langfristede udlån Funktion Indskud i Landsbyggefonden Funktion 8.51 Forskydn.kortfr. gæld til staten Funktion 8.52 Kirkelige skatter og afgifter Funktion 8.55 Afdrag på lån Funktion 8.55 Låneoptagelse Budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte beløb Budget

4 Funktion Renter Der er afsat et nettoudgiftsbudget på 19,6 mio. kr. til renter i Der forventes heraf renteindtægter på -4,5 mio. kr. af kommunens likvider. Renter af kortfristede tilgodehavender vedrører indtægter på -3,3 mio. kr. fra rentetilskrivning af debitorer i betalingskontrol. Indtægter på 2 x -0,1 mio. kr. kommer fra hhv. pantebreve og beboerindskud. Af andre poster udgør de primære indtægtsposter -0,4 mio. kr. fra rentetilskrivning af lån til betaling af ejendomsskat. Nettorenteudgiften på kr. af udlæg til forsyningen udgør væsentligt en renteudgift på kr. til renovation og kun kr. vedr. rotter. Afregningen med renovation beregnes på baggrund af forventet ultimo saldo 2012 på 35,73 mio. kr. med den opgjorte rentesats på 1,9 % fra budgetdirektivet for Kommunens skyldige mellemværende forventes efterfølgende nedbragt med 5,6 mio. kr. til 2014, og efterfølgende arbejdes frem imod en forventet primosaldo 2016 på 19,1 mio. kr. Den samlede renteudgift af kortfristet gæld udgør 0,5 mio. kr. De kr. vedrører kompenserende rentegodtgørelse ved nedsættelse af grundværdier. 2 x kr. vedrører hhv. ydelser udbetalt via KMD-Aktiv og forrentning af mellemværende med ældreboligerne. Renteudgifterne til langfristet gæld på samlet 28,0 mio. kr. fordeler sig med hhv. 0,4 mio. kr. vedr. selvejende institutioner, 0,1 mio. kr. vedr. Hypotekbanken, 0,5 mio. kr. til realkreditlån, 0,8 mio. kr. til lån i pengeinstitutter, 0,4 mio. kr. til kommunekreditlån vedr. kommunal andel af ældreboliger og 25,8 mio. kr. vedr. øvrige kommunekreditlån. Garantiprovision på 1% ved kommunale garantistillelser for forsyningsselskabernes låntagning budgetteres med en indtægt i 2013 på -1,2 mio. kr. Funktion Udligning og generelle tilskud Budget til udligning og generelle tilskud, kan specificeres således:

5 I hele kr., i løbende priser Kommunal udligning Tab selvbudgett.kommuner 2011, 700 mio Statstilskud Statstilsk betinget service 3 mia./anlæg 1mia Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud i alt Den samlede indtægt til udligning og generelle tilskud udgør -1,106 mia. kr. i Beregningen af tilskud og udligning i KL s tilskudsmodel er senest foretaget pr. 5/9-12 på baggrund af de forventede udskrivningsgrundlag omtalt under afsnittet for indkomstskatter. Der er regnet med et statsgaranteret betalingskommunefolketal på pr. 1/ Betalingskommunefolketallet skønnes i at svare til vores egen befolkningsprognose korrigeret for en difference på 397 personer som forskellen mellem faktisk folketal og betalingskommunefolketal opgjort pr. 1. januar Der regnes herefter med et betalingskommunefolketal på hhv pr. 1/1-14, pr. 1/1-15 og pr. 1/1-16. Det samlede beløb til tilskud og udligning i 2013 ved selvbudgettering er foreløbig 26,7 mio. kr. større end statsgarantien. Sammenholdes dette dog med et skatteprovenu som er 28,2 mio. kr. mindre end statsgarantien i 2013, så udgør tabet ved valg af selvbudgettering i ,4 mio. kr. før efterregulering i Medtages i opgørelsen en foreløbig positiv efterregulering på 0,2 mio. kr. vedr i 2016, så udgør tabet netto 1,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering vedr. indkomstår Beregningen er foretaget på baggrund af skatteprognose fra 24. kørsel pr. 29/ For 2013 er der derfor valgt statsgaranti. For alle årene er kalkuleret med 100% indtægt fra det betingede balancetilskud. Forudsætningen herfor er i første omgang at kommunernes budgetlægning samlet skal overholde både en serviceramme og en anlægsramme. Betingelserne for begge budgetrammer er opfyldt med budgetvedtagelserne. Efterfølgende skal servicerammen også overholdes regnskabsmæssigt. Alternativt kan modregnes helt op til 3 mia. kr. ved overskridelse af servicerammen på landsplan ved regnskabsafslutningen. 8 selvbudgetteringskommuner har samlet tabt 700 mio. kr. mere end budgetteret vedr. indkomstår Dette vil landets øvrige kommuner, herunder Næstved, drage fordel af i 2014, da balancetilskuddet hæves

6 ekstraordinært med 700 mio. kr., hvilket i Næstved giver et ekstra provenu på 10 mio. kr. Funktion Udligning og tilskud vedr. udlændinge Budgettet til udligning og tilskud vedr. udlændinge, kan specificeres således: I hele kr., i løbende priser Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge Tilsvar vedr. indvandrere og flygtninge Efterreg. vedr. tidligere tilskudsår Udligning og tilskud vedr. udlænd. i alt Den samlede netto merudgift udgør 17,1 mio. kr. i Beregningen af udligning og tilskud vedr. udlændinge er baseret på den samme kørsel i KL s tilskudsmodel pr. 5/9-12, og for 2013 er indarbejdet i statsgarantien. Funktion Kommunale bidrag til regionerne Budgettet til kommunale bidrag til regionerne kan specificeres således: I hele kr., i løbende priser Kommunalt udviklingsbidrag Kommunale bidrag til regionerne i alt Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til regionerne. For 2013 er taksten sat til 124 kr. pr. indbygger i udviklingsbidrag. Bidragene skal ganges med et befolkningstal på i 2013 svarende til det garanterede betalingskommunefolketal. Der skal således afregnes 10,0 mio. kr. i udviklingsbidrag i Funktion Særligt tilskud Budgettet til særlige tilskud, kan specificeres således: I hele kr., i løbende priser Tilskud fra kvalitetsfonden Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet) Tilskud til bedre kvalitet i dagplejen Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud, efterreg Udligning og generelle tilskud i alt

7 Tilskud vedr. kvalitetsfonden ydes som et løft til de kommunale anlægsbudgetter. Beløbene i årene udgør en årlig størrelsesorden omkring -29 mio. kr. Der modtages 2 særlige tilskud til kommunen vedrørende ældreområdet. Begge særlige ældretilskud er blevet gjort permanente i Det ene ældretilskud ydes til et generelt løft og udgør -9,895 mio. kr. i Det andet ældretilskud ydes med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen i kommunerne og udgør i ,26 mio. kr. I forbindelse med Finansloven for 2010 blev denne pulje øget med årligt over yderligere -4 mio. kr. for Næstved. Tilskuddene er tidligere blevet tilført ældreområdets budgetter. Beskæftigelsestilskuddet udgør -211,668 mio. kr. i 2013, før ekstraordinær efterregulering vedr som udgør en udgift på 33,54 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet udgør finansieringen til de forsikrede ledige efter, at kommunen har overtaget hele opgaven. De modsvarende driftsudgifter medtages under politikområde Arbejdsmarked, helt udgiftsneutralt for Næstved Kommune. Fra 2013 modtages et nyt tilskud på -6,829 mio. kr. til bedre kvalitet i dagplejen. Tilskuddet er tilført dagpasningsområdets budgetter. Funktion Kommunal indkomstskat Ovenstående budget til kommunal indkomstskat, kan specificeres således: I hele kr., i løbende priser Forskudsbeløb kommunal indkomstskat Afregning forskelsbeløb Afregning vedr. skrå skatteloft Udligning og generelle tilskud i alt Forskudsbeløb af indkomstskatter udgør -3,0 mia. kr. i 2013, -3,046 mia. kr. i 2014, -3,124 mia. kr. i 2015 og -3,196 mia. kr. i Der er forudsat en udskrivningsprocent på 25,0. Modsat budgetteres årligt med en udgift til skrå skatteloft på ca. 2,1 mio. kr. Der indgår ikke efterregulering (3 år efter) i perioden , da der i alle aktuelle efterreguleringsår er valgt statsgaranti. Indtægtsprognosen bygger på 24. skattekørsel fra 29/8-12 til fastlæggelse af udskrivningsgrundlaget i første omgang for indkomståret Der er pr. 24/8-12 opgjort ca. 99,0 % af indkomsterne, og i mandtal mangler i alt 727, der ikke er slutlignede.

8 Den fremadrettede beregning af udskrivningsgrundlaget besværliggøres af ændrede skatteregler i alle årene Senest i 2012 skal tages højde for effekten af Boligjobplanen med skattemæssige fradrag for lønudgifter til hjælp til istandsættelse i hjemmet. Endvidere skal tages højde for Tilbagetrækningsreformen hvor det i 2012 har været muligt at få indbetalte efterlønspenge udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af ordningen. Betydningen af de enkelte skatteændringer kan have varierende betydning fra kommune til kommune. Aligevel bygger beregningen primært på KL s skønnede fremskrivningsprocenter gældende for hele landet, dog med en korrektion i den forventede udvikling i antal skattepligtige borgere, tilpasset primært i nedadgående retning i forhold til egen befolkningsprognose. Der er regnet med et statsgaranteret betalingskommunefolketal på pr. 1/ Betalingskommunefolketallet skønnes i at svare til vores egen befolkningsprognose korrigeret for en difference på 397 personer, som forskellen mellem faktisk folketal og betalingskommunefolketal opgjort pr. 1. januar Der regnes herefter med et betalingskommunefolketal på hhv pr. 1/1-14, pr. 1/1-15 og pr. 1/1-16. indt. år Ny beregning Fremskr. % Benyttet til samm.lign. med KL Fremsk. % fra år til år Faktisk Fremskrevet beløb UG (Statsgaranti ) Skatte-% Forventet indtægt 2006 opgørelse ,7% opgørelse 2, ,7% opgørelse 1, ,0% opgørelse 4, ,0% Opgørelse 3, ,0% fremskr. KL 2,2% 2,5 3, ,0% fremskr. KL 4,1% 4,0 2, ,0% fremskr. KL 5,3% 4,7 5, ,0% fremskr. KL 3,0% 2,5 1, ,0% fremskr. KL 2,82% 2,6 2, ,0% fremskr. KL 2,54% 2,3 2, ,0% Næstved Kommune valgte i alle årene statsgaranti, og de foreløbige prognoser peger også på, at det vil være det rigtige for Det samlede beløb til tilskud og udligning i 2013 ved selvbudgettering er foreløbig 26,735 mio. kr. større end statsgarantien. Sammenholdes dette dog med et skatteprovenu som er 28,173 mio. kr. mindre end statsgarantien i 2013, så udgør tabet ved valg af selvbudgettering i ,438 mio. kr. før efterregulering i Medtages i opgørelsen en foreløbig positiv efterregulering på 0,22 mio. kr. vedr i 2016, så udgør tabet netto 1,218 mio. kr. ved valg af selvbudgettering vedr. indkomstår 2013.

9 For 2013 er det derfor statsgarantien som er indarbejdet. Der kan suppleres med at alle landets 98 kommuner har valgt statsgaranti i Funktion Selskabsskat Der er budgetteret med -18,58 mio. kr. i indtægter fra selskabsskat i Beløbet er faktisk opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sidste år forventede KL en positiv vækst fra 2012 til 2013 på 20,83%, hvilket nu faktisk kan opgøres til 5,33 % for hele landet. Den faktiske udvikling blev til sammenligning i Næstved på kun 2,69 %, svarende til et mindreprovenu på 3,3 mio. kr. i forhold til den indarbejdede forventede indtægt ved sidste års budgetlægning af overslagsår 2013! Der findes ikke et lokalt fremskrivningsgrundlag som alternativ til KL s skøn, hvorfor KL s forventede vækst fortsat benyttes fra 2013 til KL forventer et betydeligt fald i selskabsskatten i 2014 på -9,85 %, hvorefter der er indlagt årlige stigninger på 15,89 % i 2015 og 10,29% i Indtægtsprovenuerne i alle overslagsårene , udgør herefter hhv. -16,75 mio. kr., -19,41 mio. kr. og -21,41 mio. kr. Funktion Anden skat Der er budgetteret med indtægt fra dødsboskat vedr. indkomstskatteår 2010 på -4,64 mio. kr., kun til afregning i Funktion Grundskyld Der er budgetteret med 249,639 mio. kr. i indtægter fra grundskyld i 2013, stigende akkumuleret med yderligere årligt tillagt indtægtsprovenu på ca. -11 mio. kr. frem til Heraf vedrører 17,504 mio. kr. et grundskyldsprovenu vedr. opkrævning på 7,2 af de afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme på 2,431 mia. kr. Det resterende beløb på 232,135 mio. kr. vedrører grundskyldsprovenu på 25,0 af øvrige afgiftspligtige grundværdier på 9,285 mia. kr. I det samlede grundskyldsprovenu er indregnet udgift på 1,45 mio. kr. til dækning af klagesager, hvor der gives medhold i nedsættende reguleringer.

10 Funktion Anden skat på fast ejendom Budgettet til anden skat på fast ejendom, kan specificeres således: I hele kr., i løbende priser Dækn.afg. af off. ejendommes grundværdi Dækn.afg. af off. ejendommes forskelsværdi Dækn.afg. af forr.ejendommes forskelsværdi Anden skat på fast ejendom i alt Der er budgetteret med i alt ca. -3,7 mio. kr. om året i indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Det er et provenu på ca. -0,7 mio. kr. vedrørende offentlige ejendommes grundværdier, svarende til 12,5 af de dækningspligtige grundværdier på 51,7 mio. kr., og et provenu på ca. -3,1 mio. kr. vedrørende forskelsværdien (bygningsværdien) af offentlige ejendomme, svarende til 8,75. af den dækningspligtige forskelværdi på 349,5 mio. kr. Dækningsafgift af erhvervsejendomme budgetteres med indtægt på -23,9 mio. kr., svarende til 5,0 af dækningsafgiftsgrundlaget for forretningsejendomme på ca. 4,79 mia. kr. På baggrund af tidligere års erfaringer, er der i det samlede afgiftsprovenu indregnet udgift på 3,2 mio. kr. til dækning af klagesager, hvor der gives medhold i nedsættende reguleringer. Heraf er alene afsat 2,5 mio. kr. vedrørende erhvervsejendomme. Funktion Forskydninger i likvide aktiver Der er budgetteret med en forøgelse af likvide aktiver på 1,2 mio. kr. og 2,4 mio. kr. i hhv og Omvendt budgetteres med et træk på -63,9 mio. kr. og -159,7 mio. kr. i hhv og Funktion Tilgodehavender i betalingskontrol Jf. rapport 2012 om implementering af effektiviseringsstrategien er udarbejdet business case på at fastholde timer i Team Opkrævning, på trods af at en række opgaver på opkrævningsområdet overgår til Udbetaling Danmark. Timerne benyttes til en øget indsats, hvor følgende tiltag forventes implementeret: 1) Modregning i kontanthjælp til dækning af løbende daginstitution. 2) Udsendelse af 2. rykker vedr. ejendomsskat/renovation. De samlede budgetterede indtægter på -0,25 mio. kr. modsvarer i første omgang lønudgiften, men der er en klar forventning om at den endelige indtægt vil blive større.

11 Funktion Indskud i Landsbyggefonden Der er ikke budgetlagt med indskud i Landsbyggefonden i Funktion Langfristede udlån og tilgodehavender Den samlede indtægt fra tilbagebetaling på tilgodehavender udgør i budget 2013 i alt kr. Heraf vedrører afdrag fra Herlufmagle-Hallen årligt kr. på langfristet gæld, som er endelig afviklet i Endelig modtages årlig afdragsbetaling på vedr. tilskudslån til renovering af almennyttigt byggerier, Engparken. Funktion Forskydning i kortfristet gæld til staten 40% modregning vedr. energiselskaber vedrører udlodning på samlet 110 mio. kr. fra NK-Forsyning. Indtægterne modtages i hhv og 2012 og de 40% inkl. forrentning modregnes året efter i bloktilskuddet, i dette tilfælde i hhv og I 2012 afregnes 17,69 mio. kr. til staten vedr. udlodningen på 43,5 mio. kr. modtaget i 2011 tillagt en anslået diskontorente pr. 1/ på 1,25% p.a. Modsat optages kortfristet gæld på -27,043 mio. kr. indregnet med samme diskontorente 1,25% vedr. udlodningen på 66,5 mio. kr., som modtages i 2012, men som først afregnes i Netto udgør budgettet herefter -9,353 mio. kr. i 2012 og 27,043 mio. kr. i 2013, hvorefter dette mellemværende betragtes som afsluttet. Området skal ses i sammenhæng med funktion Funktion Kirkelige skatter og afgifter Kirkeskatten er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirker på kr. svarende til en medlemsandel på 86,14 % i forhold til kommunens samlede budgetterede (statsgaranterede) udskrivningsgrundlag for 2013 på kr. Kirkeskatteprocenten er fastsat til 0,98 %. Dette giver et forventet kirkeskatteprovenu på ca. 101,4 mio. kr., og disse indtægter modsvarer nedenstående udgiftsfordeling i 2013: Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille Hammer-Vester Egesborg Herlufsholm kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 Herlufmagle Holsted Hyllinge Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Karrebæk Kvislemark-Fyrendal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved kirkegårde (Via Sct. Morten) Rislev Rønnebæk Sandby Næstved Sct. Morten Næstved Sct. Peder Skelby-Gunderslev Næstved Sct. Jørgen Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tyvelse, Aversi, Tybjerg, Vrangstrup Vallensved Vejlø I alt kirke- og præstegårdskasser Provstiudvalgets 5 % rådighedsmidler Næstved Provsti (PUK) I alt Provstiudvalget Landskirkeskat Total udgift kirken Budgetteret kirkeskatteprovenu Mellemregning med kommunen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Budget 2013 mellemregningen på 0 kr. er udtryk for, at Provstiudvalgets budget er i balance, sådan at udgiftsbudgettet nøjagtig svarer til den budgetterede indtægt i form af kirkeskatteprovenuet. Samtidig er der ikke noget løbende mellemværende med kommunen vedr. tidligere regnskabsår.

13 Funktion Afdrag på lån Der er budgetteret med årlige afdrag på kommunens lån på ca. 68,8 mio. kr. i 2013, 67,6 mio. kr. i 2014, 77,4 mio. kr. i 2015 og 61,1 mio. kr. i Afdragene fordeler sig i 2013 med hhv. 1,0 mio. kr. til selvejende institutioner, 0,6 mio. kr. til realkreditlån, 3,9 mio. kr. til lån i pengeinstitutter, 0,6 mio. kr. til kommunekreditlån vedr. kommunal andel af ældreboliger og med 62,8 mio. kr. vedr. øvrige Kommunekreditlån. Funktion Låneoptagelse Der er budgetteret med følgende låneoptagelse i de kommende fire år: I hele kr., i løbende priser Skole/kvalitetsfond Lån til jordkøb Energibesparende foranstaltninger ESCO-projekt (energibesp. foranstaltninger) Forventet lånedisp. 50% Sydlig Ford.vej Låneoptagelse i alt Samlet er der budgetteret med låneoptagelse for -45,07 mio. kr. i Det samlede lån til skolebyggeri samt øvrige områder omfattet af kvalitetsfond er fastlagt på et niveau på -11,0 mio. kr. svarende til lånedispensationen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Lån til hhv. jordkøb og energibesparende udgifter udgør hhv. -8,67 mio. kr. og -5,4 mio. kr. Ingen af disse lån skal forhåndsansøges og kan derfor hjemtages direkte på baggrund af forventede/faktiske anlægsudgifter. ESCO-Projekt til energisparende foranstaltninger sidestilles lånemæssigt med øvrige energibesparende foranstaltninger, og kan derfor hjemtages direkte på baggrund af forventede/faktiske anlægsudgifter, i dette tilfælde afsat på investeringsoversigten i budget Nyt vejprojekt vedr. Sydlig Fordelingsvej forventes at få bevilget en lånedispensation på 50% af de afholdte udgifter i 2015 og Lånedispensationen er foreløbig ikke ansøgt.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 01 Finansiering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i løbende priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.620.642-4.809.298-5.007.399-5.007.399

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.681.949-4.754.020-4.826.830-4.826.830

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere