MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

4

5 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget Renteindtægter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på udlån mv Udlån, langfristede tilgodehavender Afdrag på optagne lån Optagne lån Tilskud og udligning Skatter... 41

6

7 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Finansiering konto budget for 2015 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 21 Renteindtægter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på udlån, langfr. tilgodeh Udlån, langfristede tilgodehavender Afdrag på optagne lån Optagne lån Tilskud og udligning Skatter I alt

8 8

9 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 21 Renteindtægter Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 21 - Renteindtægter Regnskab Budget Budget Indskud i pengeinstitutter Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb Andre forsyningsvirksomheder Kassekredittet og byggelån (repoforretninger) Serviceområde i alt Bemærkninger: Renter af likvide aktiver Renteindtægterne består næsten udelukkende af renteindtægter af indestående i likvide midler og værdipapirer. Der budgetteres i alt med en netto indtægt på ca. 20,7 mio. kr. inkl. værdipapirer for deponerede beløb Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Der forventes indtægter på 1,1 mio. kr. vedr. tilgodehavender i betalingskontrol samt indtægter vedr. DRIFT på 1,6 mio. kr., Renter af langfristede tilgodehavender Renteindtægter vedr. pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskudslån samt andre langfristede udlån og tilgodehavender forventes at andrage 1,5 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. vedr. gældsbrev til EnergiMidt. Renter af deponerede beløb er omtalt og er en del af indtægten under funktion

10 10

11 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 21 Renteindtægter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 21Renteindtægter Renter Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Renteraflikvideaktiver Indskudipengeinstitutterm.v Investerings-ogplaceringsforeninger Realkreditobligationer Renterafkortfristedetilgodehavenderiøvrigt Tilgodehavenderibetalingskontrol Andretilgodehavendervedrørendehovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m. overenskomst Renteraflangfristedetilgodehavender Pantebreve Udlåntilbeboerindskud Andrelangfristedeudlånogtilgodehavender Deponeredebeløbforlånm.v Kurstabogkursgevinsterm.v Garantiprovision

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Renteudgifter Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 22 - Renteudgifter Regnskab Budget Budget Renter af kortfristede tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Kassekreditter og byggelån Anden kortfristet gæld med indenlandsk bet.modt Selvejende institutioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Serviceområde i alt Bemærkninger: Renter af kortfristede tilgodehavender. Der forventes en renteudgift på kr. 0,2 mio. kr Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. Der forventes renteudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. renovationsområdet Renter af kortfristet gæld i øvrigt Der forventes udgifter på 0,2 mio. kr Renter af langfristet gæld Renteudgifter vedr. selvejende institutioner forventes at andrage 0,4 mio. kr. Renteudgifter af Realkredit- og Kommunekredit lån forudsættes at udgøre 18,4 mio. kr. Heraf forventes ældreboliglån at andrage 13,1 mio. kr. Endelig forventes renteudgifter med 5,5 mio. kr. vedr. lån i pengeinstitutter. 13

14 14

15 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Renteudgifter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 22Renteudgifter Renter Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Renterafkortfristedetilgodehavenderiøvrigt Andretilgodehavendervedrørendehovedkonto Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andreforsyningsvirksomheder Renterafkortfristetgældiøvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renteraflangfristetgæld Selvejendeinstitutionermedoverenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Budget 2015 Indtægter 15

16 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 24 Finansforskydninger Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 24 - Finansforskydninger Regnskab Budget Budget Ændringer i likvide aktiver Parkeringsfonden Alderssparefond Diverse mellemregningskonti - udviklingsfonden Serviceområde 24 - i alt Bemærkninger: Forskydninger i likvide aktiver. Der er budgetteret med en likviditetsforbedring på 1,4 mio. kr Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Der er budgetteret med indtægter for 0,6 mio. kr. vedr. salg af parkeringspladser Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Beløbet vedr. en pensionsforpligtelse for tjenestemænd og pensionister i det tidligere kommunale selskab "Energigruppen Jylland A/S" Anden gæld I forbindelse med salget af aktier i "Energigruppen Jylland A/S" blev der afviklet gæld. Sparede renter og afdrag vedrørende de ekstraordinære indfriede lån opspares i en udviklingsfond. Beløbet for budgetår 2015 udgør 20 mio. kr. 17

18 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 24 Finansforskydninger Desuden indeholder serviceområdet følgende mellemværende med staten vedr. sociale ydelser med 100 % refusion. Tabellen er vist i løbende priser. Serviceområde 24 - Sikringsydelse med 100% refusion Regnskab Budget Budget Sygedagpenge hos forsikrede Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion Delpension Refusion af delpension Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP ATP-bidrag til kontanthjælpsmodtagere Aktiverings- og oplæringsydelse ATP-bidrag til sygedagpenge Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion af fleksydelse Fleksydelsesbidrag til staten Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag ATP-bidrag til revalidering Sikringsydelse med 100% refusion i alt Udbetaling Danmark overtog i løbet af 2013 langt de fleste udbetalinger vedr. pensioner, barselsdagpenge, bidrag og børnetilskud. Kommunerne administrerer sygedagpenge hos forsikrede ledige samt sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion. Desuden administreres fleksydelse samt diverse ATP-bidrag Kirkelige skatter og afgifter Der er for 2015 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som andrager ,347 mio. kr. Skatteprocenten er fastsat (uændret) til 0,99 %, og giver et samlet provenu på 110,497 mio. kr. Serviceområde 24 - Kirkelige skatter og afgifter Regnskab Budget Budget Landskirkeskatten Lokale kirkelige kasser Øvrige udgifter Forskudsbeløb vedr. kirkeskat Budgetteret over/underskud Kirkelige skatter og afgifter i alt Ultimo 2015 forventes det, at kommunen skylder kirkekasserne 0,06 mio. kr. 18

19 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 24 Finansforskydning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 24Finansforskydning Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydningerilikvideaktiver Kontantebeholdninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Parkeringsfond Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Alderssparefond Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52Forskydningerikortfristetgældiøvrigt Mellemregningskonto

20 20

21 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 25 - Afdrag på udlån, lang tilgodehavender Regnskab Budget Budget Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Serviceområde i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Indtægter vedr. diverse pantebreve fra Fermaten og Studsgård Friskole anslås til 0,2 mio. kr. Desuden er det budgetteret med 0,155 mio. kr. som vedrører statens andel af lån til byfornyelse og sanering. Budgettet på funktion Deponerede beløb er flyttet til serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender. 21

22 22

23 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 25Afdragpåudlån,langfristedetilgodehavender Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydningerilangfristedetilgodehavender Pantebreve Andrelangfristedeudlånogtilgodehavender Budget 2015 Indtægter 23

24 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 26 Udlån, langfristede tilgodehavender Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender Regnskab Budget Budget Pantebreve Udlån til beboerindskudslån Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb Afdrag til Herning Vand Serviceområde i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristede tilgodehavender. Udgiften vedr. pantebreve vedrører likviditetsforstrækning til Messecenter Herning A/S som et led i visionsplan 2025, og udgør i ,5 mio. kr. Desuden er der indarbejdet et lån til DAMRC på 1,6 mio. kr. Desuden er der budgetteret med 0,2 mio. kr., som kan henføres til henlæggelse til udvendig vedligeholdelse jf. lejelovens 63a, samt en indtægt fra Trehøje Golfklub vedr. arealerhvervelse. Der er indarbejdet en indtægt på 11,5 mio. kr., som vedrører løbende indtægter fra salg af Energigruppen Jylland. I forbindelse med salget af aktier i Energigruppen Jylland A/S (handel 2) blev der deponeret 375 mio. kr. Dette beløb kan frigives med 1/10 hvert år. Det er besluttet, at de frigivne beløb skal indgå i det samlede årsresultat. Fra regnskab 2010 blev spildevandsområdet udskilt fra kommunens regnskab. Kommunens gæld til spildevandsområdet androg kr. 58,760 mio. kr. Restgælden blev indfriet i

26 26

27 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 26 Udlån, langfristede tilgodehavender BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 26Udlån,langfristedetilgodehavender Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydningerilangfristedetilgodehavender Pantebreve Andrelangfristedeudlånogtilgodehavender Deponeredebeløbforlånm.v Budget 2015 Indtægter 27

28 28

29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 27 Afdrag på optagne lån Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån Regnskab Budget Budget Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Serviceområde i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristet gæld. Der er budgetteret med udgifter til afdrag på optagne lån vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst på 2,1 mio. kr. Afdrag på øvrige kommunale realkredit- og kommunekreditlån forventes at andrage 17,9 mio. kr. Endelig forventes afdrag på kommunale ældreboliger at beløbe sig til 16,9 mio. kr. Samlet gæld forventes ultimo 2015 at udgøre 600,0 mio. kr. Heraf forventes gæld vedr. ældreboliger at beløbe sig til 534,1 mio. kr. 29

30 30

31 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 27Afdragpåoptagnelån BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 27Afdragpåoptagnelån Afdragpålånogleasingforpligtelse Balanceforskydninger Forskydningerilangfristetgæld Selvejendeinstitutionermedoverenskomst Realkredit Kommunekredit Langfristetgældvedrørendeældreboliger Budget 2015 Indtægter 31

32 32

33 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 28 Optagne lån Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 28 - Optagne lån Regnskab Budget Budget Låneoptagelse til kvalitetsfondsprojektet Lån til energirenoveringer Låneoptagelse vedrørende ældreboliger Serviceområde i alt Bemærkninger: Forskydninger i langfristet gæld. Der budgetteres med låneoptagelse på 6,0 mio. kr. til diverse energirenoveringer af kommunale bygninger. 33

34 34

35 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 28 Optagne lån BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 28Optagnelån Finansiering Balanceforskydninger Forskydningerilangfristetgæld Kommunekredit

36 36

37 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 29 - Tilskud og udligning Regnskab Budget Budget Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud vedr. ældreområdet Tilskud vedr. kvalitetsreformen Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til boligsociale områder Refusion af købsmomse tilskud Serviceområde i alt Bemærkninger: Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Der budgetteres med indtægter på 983,4 mio. kr. i kommunal udligning, 171,7 mio. kr. i statstilskud og endelig en indtægt på 13,7 i udligning vedrørende selskabsskatter. I beløbet er indregnet en ekstraordinært finansieringstilskud, som for 2015 udgør 59,3 mio. kr. Der er ligeledes budgettet med udgift på 13,8 mio. kr., som vedrører en forventet efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering, idet udgiftsskønnet for 2015 er nedjusteret efter at bloktilskuddet var udmeldt Udligning og tilskud vedr. udlændinge Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet ydet et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Herning kommunes andel udgør 12,7 mio. kr Kommunale bidrag til regionerne Udviklingsbidraget andrager kr. 127 pr. indbygger. Der forventes et samlet befolkningstal på Kommunens andel udgør 10,8 mio. kr. Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af Regionsrådet. Regionsrådet vil ikke kunne gennemføre forhøjelser af bidragene ud over grundbidraget fra året før reguleret med sats- 37

38 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning reguleringsprocenten, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse. Beløbet reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten Særlige tilskud Funktionen består af diverse puljer. Den ene pulje består af et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen, og et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Puljen udgør 23,6 mio. kr. i Tilskuddet til kvalitetsfonden indregnes fra 2014 i det samlede bloktilskud. Kommunerne overtog i 2010 ansvaret for de forsikrede ledige både hvad angår aktivering og udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Udgifterne til ordningen findes på serviceområde 17. Til finansiering af denne udgift modtager kommunen et bloktilskud på 157,9 mio. kr. det såkaldte beskæftigelsestilskud. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2015: Ved udmeldingen pr. 1. juli 2014 består beskæftigelsestilskuddet for 2014 af: Et grundtilskud, opgjort som den enkelte kommunens samlede tilskud for 2013 reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt den forventede pris- og lønudvikling. Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem de skønnede samlede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret og grundtilskuddet for Desuden budgetteres med et tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud på 8,4 mio. kr. Endelig budgetteres med et tilskud til borgere med sociale problemer på 5,4 mio. kr. 38

39 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 29 Tilskud og udligning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 29Tilskudogudligning Finansiering Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Tilskudogudligning Udligningoggenerelletilskud Udligningogtilskudvedrørendeudlændinge Kommunalebidragtilregionerne Særligetilskud

40 40

41 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 30 Skatter Budgettets hovedposter (netto-tal, løbende priser, kr.): Serviceområde 30 - Skatter Regnskab Budget Budget Kommunal indkomstskat Afregning vedr. det skrå skatteloft Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Serviceområde i alt Bemærkninger: Kommunal indkomstskat Herning kommune har til budget 2015 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Skatteprocenten er fastsat til 24,9. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag andrager ,1 mio. kr., og med en skatteprocent på 24,9 % bliver provenuet 3.248,0 mio. kr Selskabsskat Kommunens andel af selskabsskatterne udgør 63,3 mio. kr. Der er tale om en endelig afregning på baggrund af indkomståret 3 år tidligere. Indtægten er ca. 15 mio. kr. større end budget Anden skat pålignet visse indkomster På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet visse indkomster. Indtægterne vedrører eksempelvis andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven, kommunens andel af skat af dødsboer og indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven. Indtægten forventes at andrage 2,0 mio. kr Grundskyld Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug jfr. 33, stk. 1 i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. Folketinget vedtog i juni 2010 at nedsætte grundskyldspromillen for ovennævnte med yderligere 5,1 promillepoint. Grundskyldspromillen er fastudsat til 20,53 dog 5,73 promille (10,83) for landbrug o.l. 41

42 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 30 Skatter Kommunerne får i budget 2015 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr Udskrivningsgrundlaget for grundskyld er anslået til 3.048,6 mio. kr. for produktionsjord, og ,4 mio. kr. for øvrigt jord. Provenuet er beregnet til 223,1 mio. kr Anden skat på fast ejendom Dækningsafgiften opkræves af ejendomme, der i henhold til Ejendomsskattelovens 7, stk. 1, litra b eller 7, stk. 3, er fritaget for grundskyld. Der skal svares dækningsafgift af grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien. I budgetforslag 2015 er det forudsat, at der opkræves 10,265 promille i dækningsafgift og 8,750 promille i forskelsværdier. Udskrivningsgrundlaget for dækningsafgifter for statsejendomme, ejendomme tilhørende regionerne samt kommunale ejendomme er beregnet til 1.462,8 mio. kr. Der opkræves 10,265 promille og provenuet andrager 15,0 mio. kr. Udskrivningsgrundlaget for beregning af forskelsværdien 2.514,3 mio. kr. Der opkræves 8,75 promille og provenuet andrager 22,0 mio. kr. 42

43 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 30 Skatter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 30Skatter Finansiering Renter,tilskud,udligningogskatterm.v Skatter Kommunalindkomstskat Selskabsskat Andenskatpålignetvisseindkomster Grundskyld Andenskatpåfastejendom

44 44

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere