Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole"

Transkript

1 Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

2 På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på mere trafikerede veje skal de cykle en og en. Løbeture Hvis elever fra Sundeved Efterskole er ude og løbe skal de have den gule refleksvest på. Kørsel i skolens bus Der må kun køres med det antal elever, der kan få en sele på i bussen. Skitur Ved både langrend og alpint skiløb udvises det man på norsk kalder skivett (sikker og hensynsfuld opførsel). I forbindelse med alpint skiløb skal elever fra Sundeved Efterskole have en skihjelm på. De må kun færdes uden lærer på de løjper, der på forhånd er blevet godkendt af en lærer. Eleverne skal altså have kørt turen med en lærer først. Elever, der færdes uden lærer skal færdes i grupper på mindst 3 elever. I tilfælde af uheld, kan en elev blive på stedet, mens en anden henter hjælp. Havkajakroning Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakroning i linjefaget OUTDOOR på Sundeved Efterskole Aktiviteter på vandet, sejlads og havkajak på Sundeved Efterskole følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Vi tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Havkajaksamrådet, Dansk Kano- & Kajakforbund (DKF), DGI samt Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs. Derudover har skolen tilsluttet sig Efterskoleforeningens manifest om Sikkerhed ved sejlads. Skolen har en samarbejdsaftale med DKF, hvilket bl.a. betyder, at vi som skole tilbyder at certificere eleverne ud fra EPP-normerne. Det er en forudsætning for elevens deltagelse i undervisningsforløb og samværsaktiviteter til vands, at forældrene har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteterne. Dette sker ved tilmelding til et efterskoleår på Sundeved Efterskole. Derudover opfordrer skolen forældrene til at sørge for, at eleven er dækket af en privattegnet ulykkesforsikring. 1. Identifikation af reder Reder er forstander Bjarne Ebbesen, Sundeved Efterskole, Bovrup Storegade 5, 6200 Aabenraa. 2. Fastlæggelse af sejladsaktiviteter, hvor og hvornår de må foregå Al sejladsaktivitet foregår i 1. Lokalt farvand Kystnært i farvandet omkring Aabenraa Fjord, Rundt om Als og Flensborg Fjord 2. Ukendt farvand Der henvises til punkt 7

3 Sejlads finder kun sted i perioden 1. april oktober. 3. Identifikation af risici a. Har nogle af eleverne en sygdom eller et handikap, der skal tages hensyn til? b. Hvordan foregår kommunikationen på vandet? c. Hvilken påklædning har eleverne? d. Hvad gør vi ved en provokeret kæntring? e. Hvad gør vi ved en uprovokeret kæntring? f. Hvad gør vi i forhold til de fysiske forhold ved den aktuelle kyst? g. Hvordan handler vi i forhold til en akut nødsituation? h. Hvad gør vi, hvis udstyr/kajak driver væk fra kysten? 4. Tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici Generelt Før start på sejladsaktiviteten søger instruktøren/læreren information om lokal vind-, bølge- og vejrudsigt via eller lignende hjemmeside. SOK informeres evt. om aktiviteten og dens omfang pr. telefon eller mail, hvis det skønnes nødvendigt. Før start på sejladsaktiviteten orienteres deltagende elever om følgende: Formål med aktiviteten Varighed Destination for turen Sikkerhedsproceduren: "hvad gør vi, hvis der sker en ulykke?" Turkort placeres synligt ved kajaktrailer, der står ved start- eller slutsted for sejladsen. Sejladsliste opbevares på kontoret på Sundeved Efterskole. Se beskrivelsen af Turkort og Sejladsliste under punkt 10. 4a Jf. Efterskolens faste procedure skal forældrene inden skolestart oplyse om evt. handikaps/sygdomme (f.eks. diabetes), der kan have sikkerhedsmæssig betydning for den enkelte elev. 4b Alle havkajakinstruktører skal medbringe mobiltelefon i vandtæt hylster. Eleverne undervises i grundlæggende tegn og fagter, som er relevante for havkajaksejlads. 4c Eleverne oplæres i at klæde sig efter vejrforholdene. Der skal altid bæres godkendt svømmevest. Der kan anvendes vindtæt rojakke efter behov. Ved vandtemperaturer under 15 grader C skal der bæres våddragt (long-john og evt. jakke) samt vådsko. 4d Den enkelte elev oplæres i sikkerhed omkring kæntring. Via vandtilvænningsøvelser gøres eleven fortrolig med kæntringssituationer. Der instrueres i selvredning samt makkerredning. 4e

4 Der laves klare aftaler med eleverne hver gang vi er på vandet. Normal procedure er, at eleverne danner par to og to (makker). Disse par skal altid være inden for råbeafstand til hinanden og være bevidste om ansvaret for hinanden. Alle par skal være trænet i at kunne foretage en sikker og hurtig makkerredning. 4f Det lokale sejladsområde befinder sig i beskyttede nord- og østvendte fjorde. Vi ror altid kystnært og tager bestik af den aktuelle vejrmelding inden og under den enkelte kajaktur. Ved roning forbi Varnæs Hoved tages der altid hensyn til strøm- og vindforholdene lokalt. Der er daglig færgetrafik fra Ballebro til Hardeshøj, hvorfor der foretages ekstra opmærksomhed ved kajakroning omkring dette område. Derudover er vi generelt særligt opmærksomme på fralandsvind fra 8 m/s og opefter. Instruktørerne skærper alt efter forholdene aftalerne (gruppestørrelse, afstand mellem roerne, antal instruktører, særlige redningsforhold mv.) inden vi går vandet. 4g Se punkt 8. 4h Instruktøren sikrer sig altid, at alle kajakker samt alt udstyr er trukket op på land. Der tages hensyn til de aktuelle vejr- og strømforhold. Alle kajakker er mærket med Tryg-mærkat. Hvis en forlist kajak ikke kan bringes på land, kontaktes SOK med information om situationen. 5. Sikring af, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynede med den nødvendige udrustning Havkajakker Havkajakkerne skal som minimum have to vandtætte skot og være fuldt funktionsdygtige. Der anvendes udelukkende havkajakker af anerkendte mærker (pt. Valley og Current Design). Alle kajakker er mærket med skolens navn, telefonnummer samt sikkerhedsmærkat fra Tryg-fonden Al beklædning og udstyr skal være CE-godkendt eller af anerkendte mærker. Alle deltagere anvender godkendt svømmevest med refleks og i signalfarver (f.eks. rød eller gul). Al materiel kontrolleres regelmæssigt for skader og anvendelighed. Underviser kan, afhængigt af sejladsaktivitetens karakter, medbringe følgende: paddlefloat, lænsepumpe, reservepagaj, lifeshelter (vindsæk), survivalbag, kontaktline, bugserline, førstehjælpsudstyr, reperationsudstyr, ekstra tøj, forplejning (mad og varm drikke), søkort/landkort med vej/adresser på land i hjemligt farvand samt personligt sikkerhedsudstyr jf. EPP3. Andre fartøjer Ved sejlads i andre fartøjer udarbejdes et appendiks, der tilpasses den aktuelle aktivitet. 6. Undervisernes uddannelse For undervisning i havkajak: Efterskolelærer Carsten Damsgaard, brugerniveau BCU3 og DKF Havkajakinstruktør 2 Forventningerne til undervisere i havkajak er at man er myndig og udviser godt sømandsskab, samt overholder søfartsreglerne at man er uddannet havkajakinstruktør efter retningslinjerne fra DKF (havkajakinstruktør 2) eller DGI (havkajakinstruktør) at man efterlever krav til instruktørkompetencer og -færdigheder under DKF/DGI

5 at man er bekendt med den aktuelle vejrudsigt/farvandsudsigt (www.yr.no og og planlægger efter denne at man som minimum har 12 timers førstehjælpsuddannelse at man altid bærer godkendt svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og vandtemperaturer (f.eks. våddragt eller tørdragt) at man er udstyret med relevant sikkerheds- og alarmeringsudstyr at der tages specifikke hensyn ved elever med særlige behov (epilepsi, vandskræk mm.) 7. Beskrivelse af de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Der er en normering på max. 12 elever i havkajak på vandet pr. havkajakinstruktør 2. Deltagerantal på mellem elever udløser altid en havkajakinstruktør 2 eller en hjælpeinstruktør med DGI klubinstruktøruddannelse eller DKF Havkajakinstruktør 1. Der roes udelukkende i lokalt farvand, hvis der anvendes hjælpeinstruktør (se pkt. 2). Der anvendes eventuelt ledsagebåd, hvis der er tale om længere ture i farvand uden for det i punkt 2 beskrevne lokale farvand. 8. Sikring af, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke Det grundlæggende princip for al sejladsaktivitet kalder vi for "tur efter evne". Ved en ulykke alarmeres redningstjenesten via alarmcentralen (112) på mobiltelefonen. Derefter kontaktes skolen på vagttelefonen for information om situationen. Som udgangspunkt er alle elever instrueret i straks at søge til land og herefter samles i gruppen, hvis en ulykke indtræffer. Herefter skal gruppen afvente nærmere instruks fra instruktørerne. 9. Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde Instruktørerne har altid en mobiltelefon i vandtæt hylster med på kajakture. Derudover er der placeret turkort i forruden på skolens bus ved startsted (se pkt. 10). 10. Sikrer at deltagerantallet af personer i vandaktiviteten er kendt i land og er let tilgængelig På Sundeved Efterskole anvender vi et Turkort samt en Sejladsliste til sikring af information om antal deltagere, destination/turbeskrivelse, forventet hjemkomst samt mobilnr. på deltagende undervisere. Sejladslisten indeholder: navne på deltagende elever navn på deltagende lærer samt mobilnummer start- og slutsted forventet hjemkomst til skolen Et Turkort indeholder: antal deltagere på kajakturen navn samt mobilnummer på deltagende lærere oplysning om destination samt forventet hjemkomst Turkortet placeres ved kajaktraileren og Sejladslisten opbevares på kontoret på Sundeved Efterskole. 11. Sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start

6 Der gives altid inden sejladsens start sikkerhedsinstruks (se pkt. 4) til alle deltagere Sikkerhedsudstyret tjekkes og medbringes i forbindelse med alle vandaktiviteter. 12. Beskrivelse af hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker I forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisning i vandaktiviteter gennemføres en evaluering hvert år efter sæsonslut (november-december måned). Denne evaluering består dels af en elevevaluering og en lærerevaluering. I forbindelse med pressehåndtering i tilfælde af utilsigtet hændelse eller ulykke er der følgende handlinger: Sundeved Efterskoles forstander eller stedfortræder står for al kontakt med forældre og presse. /Version cd Badning Hvis elever fra Sundeved efterskole tager til stranden for at bade eller tager i svømmehallen, skal de ledsages af en voksen. Træklatring Sundeved Efterskole tager sikkerheden i forbindelse med klatreaktiviteter meget seriøst og følger derfor Klatresamrådets norm for sikkerhed ved træklatring. På Sundeved Efterskole arbejdes der med 2 former for træklatring. Den første hvor eleverne prøver klatrebaner og klatreaktiviteter, der er sat op af klatreinstruktøren. Skolen følger her Klatresamrådets norm 2 for sikkerhed ved åbne arrangementer med træklatring (http://www.dansktraeklatreforening.dk/content/normer). Den anden måde er hvor eleverne selv lærer at sætte klatrebaner op. Her følges Klatresamrådets minimumskrav til begynderkursus i træklatring norm 1 (http://www.dansktraeklatreforening.dk/content/normer). Det er en forudsætning for elevernes deltagelse i undervisningsforløb og klatreaktiviteter, at forældrene har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteterne. Dette sker ved tilmelding til et efterskoleår på Sundeved Efterskole. Det er naturligvis skolens ansvar, at de lærere der underviser i træklatring og som står for træklatreaktiviteter er uddannet til opgaven. Beskrivelse af instruktørens kompetencer: Torben Baumgartner Træklatreinstruktør, Instruktørnummer: 2009-TI-118 Springgymnastik Regler om brug af trampolin: Der er ikke længere et generelt forbud mod anvendelse af trampoliner i undervisningen, men aktiviteten er omfattet af skærpede tilsynskrav krav til instruktørernes uddannelsesmæssige forudsætninger

7 særlige forsikringsbestemmelser behov for forældretilsagn Skolens skærpede ansvar og tilsynsforpligtelse gælder i såvel undervisningstid som fritid. Skolens ansvar og tilsynsforpligtelse er den samme, uanset om elevernes anvendelse af trampolin foregår på skolen eller i en forening. Skolens ansvar Brug af trampolin skal beskrives som en aktivitet forbundet med skærpet tilsyn Må kun udøves når en uddannet instruktør har tilsyn og godkender den aktivitet der foregår Der sikres at materialet er i korrekt stand og at opstillingen er sikkerhedsmæssig forsvarlig Sikre sig at eleverne overholder de aftaler der er indgået Skærpet ansvar. Da trampolinspring anses som værende en risikobetonet aktivitet, har vi et øget ansvar for at aktiviteten foregår sikkert og efter gældende regler Hvis retningslinjerne ikke følges kan skolen blive gjort økonomisk ansvarlig, da forsikringen ikke dækker i sådanne tilfælde. Hvis en gymnast/elev kommer til skade som følge af, at den pågældende er uheldig eller har udført en handling, som vedkommende ikke måtte, foreligger der ikke noget ansvarsgrundlag. Har eleven tillige gjort noget denne ikke måtte, (egen skyld) er der ingen at gøre ansvarlig for den skete skade. Hvis uheldet er ude er der indberetningspligt til sundhedsstyrelsen Ledelsens ansvar er, at kompetencer hos instruktører/undervisere og udstyr er i orden Forældretilsagn Skolen skal sikre sig, at forældre giver skriftlig tilladelse til, at eleven må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, hvad enten det er kajaksejlads, klatring eller brug af trampolin. I forbindelse med tilmelding til skolen, anbefales det forældrene, at eleven er omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Instruktørens/underviserens ansvar er at udøve skøn om den enkelte elevs forudsætninger, niveau og kvalifikationer Forsikringsmæssige krav Skolen skal sikre sig, at skolens ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar Bemærk i den forbindelse, at forsikringen kun dækker, hvis relevant sikkerhedsudstyr anvendes, og hvis forældrene har accepteret, at deres barn deltager i aktiviteten. Krav til kompetenceniveau Basis kompetenceniveau (lærer der har kendskab til spring og en baggrund som spring instruktør) Kompetenceniveau hos faglærer

8 Liniefagsuddannelse i idræt, som svarer til kompetenceprofil defineret nedenfor. Arbejdsgruppen fastholder, at hvis liniefagsuddannede læreres uddannelse ikke har tilgodeset kompetencer svarende til dem, der er defineret nedenfor, skal idrætslæreren erhverve sig tilsvarende viden og kompetencer for at kunne anvende minitrampolinen i undervisningen. Afsætsredskaber Forbuddet mod brug af stortrampolin fastholdes Alle andre afsætsredskaber tillades (Fast-track, hjælpeopstillinger med mini tramp.) Springtyper Alle springtyper tillades dog må eleven maksimalt foretage én rotation omkring horisontal akse Ved horisontale saltorotationer skal der anvendes forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets højeste kant Horisontale saltorotationer med afsæt fra minitrampolin må kun ske uden forudgående tilløb Liniefagslærerens basis-kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af minitrampolin på skoleområdet: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved brug af minitrampolin. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser vedrørende materiel Udvidet kompetenceniveau (springlærer ) Kompetenceniveau hos faglærer: Linjefagsuddannelse i idræt eller realkompetence på et tilsvarende niveau opnået gennem specialkurser fra primært idrætsforbundene ( DGI & DGF ) og fra idrætshøjskolerne Afsætsredskaber Alle afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades rotationer i minitrampolin med tilløb, og i stortrampolin. Vi følger Dansk Gymnastikforbunds retningslinjer mht. til springudvikling. Alle springlærere på Sundeved Efterskole er certificerede modtagere. Ledelsens vurdering: På mange efterskoler er der instruktører, der gennem praksis og deltagelse i diverse kurser, har erhvervet sig realkompetence til at forestå sikker brug af trampolin. Det er skolens ledelse, der vurderer, om de nødvendige realkompetencer er til stede, og om deltagelse i suppleringskurser giver de nødvendige forudsætninger. Skolens ledelse har ansvaret for at foretage en sådan vurdering, uanset om man lægger basis- eller udvidet kompetenceniveau til grund for sin undervisning.

9 Spring og brug af trampolin på Sundeved Efterskole Da trampolinspring betegnes som en risikobetonet aktivitet gælder der særlige regler, da vi som skole har skærpet tilsynspligt & øget ansvar. Derfor skal skolen sikre sig, at elevernes forældre har givet skriftlig tilladelse til, at de må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, og vi anbefaler at forældrene sikrer sig, at eleven er omfattet af en ulykkesforsikring. Trampolinerne må kun benyttes når der er en uddannet lærer til stede Basisuddannet lærer Springlærer med Udvidet kompetenceniveau Fasttrack + hjælpeopstilling med mini trampolin uden tilløb Stortrampolin Fast-track Stortrampolin Mini trampolin med tilløb Kun enkelt rotationer Alle spring, jf. DGF s retningslinjer for springudvikling Der må kun benyttes springopstillinger som er godkendt af læreren Der må kun foretages spring som er godkendt af den lærer der er til stede Spring kun sikre spring, nye spring indøves kun når der er en springlærer til stede Efter undervisningen aflåses trampolinerne Regler for spring i fritiden. Skolens øvrige springfaciliteter er til fri afbenyttelse for eleverne i fritiden. Der må kun udføres - sikre og godkendte spring men lavt risiko moment. Reglerne for brug af Sundeved springcenter skal overholdes, misbrug eller overtrædelser kan medføre borvisning. (Dette gælder også lejere af springcenteret.) - Kun elever med skriftlig godkendelse må foretage dobbeltroterende spring i fritiden (liste hænger i springcenter) - Brug af løsskumsgrav kun efter aftale med springlærer og kun godkendte spring (liste hænger i springcenteret) - Brug af Fast-track i fritiden kun efter aftale med springlærer og kun godkendte spring (liste hænger i springcenteret)

10 Procedure ved brand Eleverne bliver altid i løbet af de første dage på skolen instrueret i følgende: 1. Væk evt. andre sovende elever 2. Kom ud 3. Slå alarm tast 112 og alarmer nattevagten (natklokke ved kontoret) 4. Alle elever går til deres faste plads i spisesalen som er udpeget som vores samlingsplads

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Anvendelse af trampolin på efterskole

Anvendelse af trampolin på efterskole Anvendelse af trampolin på efterskole Vejledning om minimumsforskrifter for at sikre at anvendelse af trampolin i efterskolen foregår så betryggende som muligt. Målgruppen for denne vejledning er skolens

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2008 kl. 1915 hos Mariann, P.S. Krøyer vej 16. Tilstede: Mariann, Ejlev, René, Grethe, Marianne og Jacob. speciel indbudt ankom

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001

Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001 Rapport HAVKAJAKSEMINAR Den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Rapporten består af samlinger af papirer fra seminaret som er blevet scannet og samlet efterfølgende Invitation...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Temaplanche 1 - På stuen

Temaplanche 1 - På stuen Temaplanche 1 - På stuen Fald-, kontakt- og klemskader indendørs Formål: Planchen lægger særligt op til en snak om bevægelsesformer indendørs, og hvordan møbler og andre større redskaber bruges til leg.

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2015-2016

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2015-2016 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2015-2016 Maj 2015 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Inden ferien udsendes en nærmere

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar,

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

- kom godt i gang. uge 26, 28 og 33-2015. Nørgaards Højskole - nrgaard.dk

- kom godt i gang. uge 26, 28 og 33-2015. Nørgaards Højskole - nrgaard.dk h a v k a j a k - kom godt i gang uge 26, 28 og 33-2015 Nørgaards Højskole - nrgaard.dk 86 68 23 00 Havkajak - kom rigtigt i gang (inkl. epp2 frigiverbevis) Velkommen til havkajak - kom godt i gang, på

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Juni 2014 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Du kan vælge imellem nedenstående

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik...

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik... Indhold Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3 Formålet med Skjolds begynderundervisning... 3 Forudsætninger for at blive medlem af Skjold... 3 Sikkerhed på vandet... 3 Kulde, sult og træthed...

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere