Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole"

Transkript

1 Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

2 På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på mere trafikerede veje skal de cykle en og en. Løbeture Hvis elever fra Sundeved Efterskole er ude og løbe skal de have den gule refleksvest på. Kørsel i skolens bus Der må kun køres med det antal elever, der kan få en sele på i bussen. Skitur Ved både langrend og alpint skiløb udvises det man på norsk kalder skivett (sikker og hensynsfuld opførsel). I forbindelse med alpint skiløb skal elever fra Sundeved Efterskole have en skihjelm på. De må kun færdes uden lærer på de løjper, der på forhånd er blevet godkendt af en lærer. Eleverne skal altså have kørt turen med en lærer først. Elever, der færdes uden lærer skal færdes i grupper på mindst 3 elever. I tilfælde af uheld, kan en elev blive på stedet, mens en anden henter hjælp. Havkajakroning Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakroning i linjefaget OUTDOOR på Sundeved Efterskole Aktiviteter på vandet, sejlads og havkajak på Sundeved Efterskole følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Vi tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Havkajaksamrådet, Dansk Kano- & Kajakforbund (DKF), DGI samt Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs. Derudover har skolen tilsluttet sig Efterskoleforeningens manifest om Sikkerhed ved sejlads. Skolen har en samarbejdsaftale med DKF, hvilket bl.a. betyder, at vi som skole tilbyder at certificere eleverne ud fra EPP-normerne. Det er en forudsætning for elevens deltagelse i undervisningsforløb og samværsaktiviteter til vands, at forældrene har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteterne. Dette sker ved tilmelding til et efterskoleår på Sundeved Efterskole. Derudover opfordrer skolen forældrene til at sørge for, at eleven er dækket af en privattegnet ulykkesforsikring. 1. Identifikation af reder Reder er forstander Bjarne Ebbesen, Sundeved Efterskole, Bovrup Storegade 5, 6200 Aabenraa. 2. Fastlæggelse af sejladsaktiviteter, hvor og hvornår de må foregå Al sejladsaktivitet foregår i 1. Lokalt farvand Kystnært i farvandet omkring Aabenraa Fjord, Rundt om Als og Flensborg Fjord 2. Ukendt farvand Der henvises til punkt 7

3 Sejlads finder kun sted i perioden 1. april oktober. 3. Identifikation af risici a. Har nogle af eleverne en sygdom eller et handikap, der skal tages hensyn til? b. Hvordan foregår kommunikationen på vandet? c. Hvilken påklædning har eleverne? d. Hvad gør vi ved en provokeret kæntring? e. Hvad gør vi ved en uprovokeret kæntring? f. Hvad gør vi i forhold til de fysiske forhold ved den aktuelle kyst? g. Hvordan handler vi i forhold til en akut nødsituation? h. Hvad gør vi, hvis udstyr/kajak driver væk fra kysten? 4. Tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici Generelt Før start på sejladsaktiviteten søger instruktøren/læreren information om lokal vind-, bølge- og vejrudsigt via eller lignende hjemmeside. SOK informeres evt. om aktiviteten og dens omfang pr. telefon eller mail, hvis det skønnes nødvendigt. Før start på sejladsaktiviteten orienteres deltagende elever om følgende: Formål med aktiviteten Varighed Destination for turen Sikkerhedsproceduren: "hvad gør vi, hvis der sker en ulykke?" Turkort placeres synligt ved kajaktrailer, der står ved start- eller slutsted for sejladsen. Sejladsliste opbevares på kontoret på Sundeved Efterskole. Se beskrivelsen af Turkort og Sejladsliste under punkt 10. 4a Jf. Efterskolens faste procedure skal forældrene inden skolestart oplyse om evt. handikaps/sygdomme (f.eks. diabetes), der kan have sikkerhedsmæssig betydning for den enkelte elev. 4b Alle havkajakinstruktører skal medbringe mobiltelefon i vandtæt hylster. Eleverne undervises i grundlæggende tegn og fagter, som er relevante for havkajaksejlads. 4c Eleverne oplæres i at klæde sig efter vejrforholdene. Der skal altid bæres godkendt svømmevest. Der kan anvendes vindtæt rojakke efter behov. Ved vandtemperaturer under 15 grader C skal der bæres våddragt (long-john og evt. jakke) samt vådsko. 4d Den enkelte elev oplæres i sikkerhed omkring kæntring. Via vandtilvænningsøvelser gøres eleven fortrolig med kæntringssituationer. Der instrueres i selvredning samt makkerredning. 4e

4 Der laves klare aftaler med eleverne hver gang vi er på vandet. Normal procedure er, at eleverne danner par to og to (makker). Disse par skal altid være inden for råbeafstand til hinanden og være bevidste om ansvaret for hinanden. Alle par skal være trænet i at kunne foretage en sikker og hurtig makkerredning. 4f Det lokale sejladsområde befinder sig i beskyttede nord- og østvendte fjorde. Vi ror altid kystnært og tager bestik af den aktuelle vejrmelding inden og under den enkelte kajaktur. Ved roning forbi Varnæs Hoved tages der altid hensyn til strøm- og vindforholdene lokalt. Der er daglig færgetrafik fra Ballebro til Hardeshøj, hvorfor der foretages ekstra opmærksomhed ved kajakroning omkring dette område. Derudover er vi generelt særligt opmærksomme på fralandsvind fra 8 m/s og opefter. Instruktørerne skærper alt efter forholdene aftalerne (gruppestørrelse, afstand mellem roerne, antal instruktører, særlige redningsforhold mv.) inden vi går vandet. 4g Se punkt 8. 4h Instruktøren sikrer sig altid, at alle kajakker samt alt udstyr er trukket op på land. Der tages hensyn til de aktuelle vejr- og strømforhold. Alle kajakker er mærket med Tryg-mærkat. Hvis en forlist kajak ikke kan bringes på land, kontaktes SOK med information om situationen. 5. Sikring af, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynede med den nødvendige udrustning Havkajakker Havkajakkerne skal som minimum have to vandtætte skot og være fuldt funktionsdygtige. Der anvendes udelukkende havkajakker af anerkendte mærker (pt. Valley og Current Design). Alle kajakker er mærket med skolens navn, telefonnummer samt sikkerhedsmærkat fra Tryg-fonden Al beklædning og udstyr skal være CE-godkendt eller af anerkendte mærker. Alle deltagere anvender godkendt svømmevest med refleks og i signalfarver (f.eks. rød eller gul). Al materiel kontrolleres regelmæssigt for skader og anvendelighed. Underviser kan, afhængigt af sejladsaktivitetens karakter, medbringe følgende: paddlefloat, lænsepumpe, reservepagaj, lifeshelter (vindsæk), survivalbag, kontaktline, bugserline, førstehjælpsudstyr, reperationsudstyr, ekstra tøj, forplejning (mad og varm drikke), søkort/landkort med vej/adresser på land i hjemligt farvand samt personligt sikkerhedsudstyr jf. EPP3. Andre fartøjer Ved sejlads i andre fartøjer udarbejdes et appendiks, der tilpasses den aktuelle aktivitet. 6. Undervisernes uddannelse For undervisning i havkajak: Efterskolelærer Carsten Damsgaard, brugerniveau BCU3 og DKF Havkajakinstruktør 2 Forventningerne til undervisere i havkajak er at man er myndig og udviser godt sømandsskab, samt overholder søfartsreglerne at man er uddannet havkajakinstruktør efter retningslinjerne fra DKF (havkajakinstruktør 2) eller DGI (havkajakinstruktør) at man efterlever krav til instruktørkompetencer og -færdigheder under DKF/DGI

5 at man er bekendt med den aktuelle vejrudsigt/farvandsudsigt (www.yr.no og og planlægger efter denne at man som minimum har 12 timers førstehjælpsuddannelse at man altid bærer godkendt svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og vandtemperaturer (f.eks. våddragt eller tørdragt) at man er udstyret med relevant sikkerheds- og alarmeringsudstyr at der tages specifikke hensyn ved elever med særlige behov (epilepsi, vandskræk mm.) 7. Beskrivelse af de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Der er en normering på max. 12 elever i havkajak på vandet pr. havkajakinstruktør 2. Deltagerantal på mellem elever udløser altid en havkajakinstruktør 2 eller en hjælpeinstruktør med DGI klubinstruktøruddannelse eller DKF Havkajakinstruktør 1. Der roes udelukkende i lokalt farvand, hvis der anvendes hjælpeinstruktør (se pkt. 2). Der anvendes eventuelt ledsagebåd, hvis der er tale om længere ture i farvand uden for det i punkt 2 beskrevne lokale farvand. 8. Sikring af, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke Det grundlæggende princip for al sejladsaktivitet kalder vi for "tur efter evne". Ved en ulykke alarmeres redningstjenesten via alarmcentralen (112) på mobiltelefonen. Derefter kontaktes skolen på vagttelefonen for information om situationen. Som udgangspunkt er alle elever instrueret i straks at søge til land og herefter samles i gruppen, hvis en ulykke indtræffer. Herefter skal gruppen afvente nærmere instruks fra instruktørerne. 9. Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde Instruktørerne har altid en mobiltelefon i vandtæt hylster med på kajakture. Derudover er der placeret turkort i forruden på skolens bus ved startsted (se pkt. 10). 10. Sikrer at deltagerantallet af personer i vandaktiviteten er kendt i land og er let tilgængelig På Sundeved Efterskole anvender vi et Turkort samt en Sejladsliste til sikring af information om antal deltagere, destination/turbeskrivelse, forventet hjemkomst samt mobilnr. på deltagende undervisere. Sejladslisten indeholder: navne på deltagende elever navn på deltagende lærer samt mobilnummer start- og slutsted forventet hjemkomst til skolen Et Turkort indeholder: antal deltagere på kajakturen navn samt mobilnummer på deltagende lærere oplysning om destination samt forventet hjemkomst Turkortet placeres ved kajaktraileren og Sejladslisten opbevares på kontoret på Sundeved Efterskole. 11. Sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start

6 Der gives altid inden sejladsens start sikkerhedsinstruks (se pkt. 4) til alle deltagere Sikkerhedsudstyret tjekkes og medbringes i forbindelse med alle vandaktiviteter. 12. Beskrivelse af hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker I forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisning i vandaktiviteter gennemføres en evaluering hvert år efter sæsonslut (november-december måned). Denne evaluering består dels af en elevevaluering og en lærerevaluering. I forbindelse med pressehåndtering i tilfælde af utilsigtet hændelse eller ulykke er der følgende handlinger: Sundeved Efterskoles forstander eller stedfortræder står for al kontakt med forældre og presse. /Version cd Badning Hvis elever fra Sundeved efterskole tager til stranden for at bade eller tager i svømmehallen, skal de ledsages af en voksen. Træklatring Sundeved Efterskole tager sikkerheden i forbindelse med klatreaktiviteter meget seriøst og følger derfor Klatresamrådets norm for sikkerhed ved træklatring. På Sundeved Efterskole arbejdes der med 2 former for træklatring. Den første hvor eleverne prøver klatrebaner og klatreaktiviteter, der er sat op af klatreinstruktøren. Skolen følger her Klatresamrådets norm 2 for sikkerhed ved åbne arrangementer med træklatring (http://www.dansktraeklatreforening.dk/content/normer). Den anden måde er hvor eleverne selv lærer at sætte klatrebaner op. Her følges Klatresamrådets minimumskrav til begynderkursus i træklatring norm 1 (http://www.dansktraeklatreforening.dk/content/normer). Det er en forudsætning for elevernes deltagelse i undervisningsforløb og klatreaktiviteter, at forældrene har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteterne. Dette sker ved tilmelding til et efterskoleår på Sundeved Efterskole. Det er naturligvis skolens ansvar, at de lærere der underviser i træklatring og som står for træklatreaktiviteter er uddannet til opgaven. Beskrivelse af instruktørens kompetencer: Torben Baumgartner Træklatreinstruktør, Instruktørnummer: 2009-TI-118 Springgymnastik Regler om brug af trampolin: Der er ikke længere et generelt forbud mod anvendelse af trampoliner i undervisningen, men aktiviteten er omfattet af skærpede tilsynskrav krav til instruktørernes uddannelsesmæssige forudsætninger

7 særlige forsikringsbestemmelser behov for forældretilsagn Skolens skærpede ansvar og tilsynsforpligtelse gælder i såvel undervisningstid som fritid. Skolens ansvar og tilsynsforpligtelse er den samme, uanset om elevernes anvendelse af trampolin foregår på skolen eller i en forening. Skolens ansvar Brug af trampolin skal beskrives som en aktivitet forbundet med skærpet tilsyn Må kun udøves når en uddannet instruktør har tilsyn og godkender den aktivitet der foregår Der sikres at materialet er i korrekt stand og at opstillingen er sikkerhedsmæssig forsvarlig Sikre sig at eleverne overholder de aftaler der er indgået Skærpet ansvar. Da trampolinspring anses som værende en risikobetonet aktivitet, har vi et øget ansvar for at aktiviteten foregår sikkert og efter gældende regler Hvis retningslinjerne ikke følges kan skolen blive gjort økonomisk ansvarlig, da forsikringen ikke dækker i sådanne tilfælde. Hvis en gymnast/elev kommer til skade som følge af, at den pågældende er uheldig eller har udført en handling, som vedkommende ikke måtte, foreligger der ikke noget ansvarsgrundlag. Har eleven tillige gjort noget denne ikke måtte, (egen skyld) er der ingen at gøre ansvarlig for den skete skade. Hvis uheldet er ude er der indberetningspligt til sundhedsstyrelsen Ledelsens ansvar er, at kompetencer hos instruktører/undervisere og udstyr er i orden Forældretilsagn Skolen skal sikre sig, at forældre giver skriftlig tilladelse til, at eleven må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, hvad enten det er kajaksejlads, klatring eller brug af trampolin. I forbindelse med tilmelding til skolen, anbefales det forældrene, at eleven er omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Instruktørens/underviserens ansvar er at udøve skøn om den enkelte elevs forudsætninger, niveau og kvalifikationer Forsikringsmæssige krav Skolen skal sikre sig, at skolens ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar Bemærk i den forbindelse, at forsikringen kun dækker, hvis relevant sikkerhedsudstyr anvendes, og hvis forældrene har accepteret, at deres barn deltager i aktiviteten. Krav til kompetenceniveau Basis kompetenceniveau (lærer der har kendskab til spring og en baggrund som spring instruktør) Kompetenceniveau hos faglærer

8 Liniefagsuddannelse i idræt, som svarer til kompetenceprofil defineret nedenfor. Arbejdsgruppen fastholder, at hvis liniefagsuddannede læreres uddannelse ikke har tilgodeset kompetencer svarende til dem, der er defineret nedenfor, skal idrætslæreren erhverve sig tilsvarende viden og kompetencer for at kunne anvende minitrampolinen i undervisningen. Afsætsredskaber Forbuddet mod brug af stortrampolin fastholdes Alle andre afsætsredskaber tillades (Fast-track, hjælpeopstillinger med mini tramp.) Springtyper Alle springtyper tillades dog må eleven maksimalt foretage én rotation omkring horisontal akse Ved horisontale saltorotationer skal der anvendes forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets højeste kant Horisontale saltorotationer med afsæt fra minitrampolin må kun ske uden forudgående tilløb Liniefagslærerens basis-kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af minitrampolin på skoleområdet: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved brug af minitrampolin. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser vedrørende materiel Udvidet kompetenceniveau (springlærer ) Kompetenceniveau hos faglærer: Linjefagsuddannelse i idræt eller realkompetence på et tilsvarende niveau opnået gennem specialkurser fra primært idrætsforbundene ( DGI & DGF ) og fra idrætshøjskolerne Afsætsredskaber Alle afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades rotationer i minitrampolin med tilløb, og i stortrampolin. Vi følger Dansk Gymnastikforbunds retningslinjer mht. til springudvikling. Alle springlærere på Sundeved Efterskole er certificerede modtagere. Ledelsens vurdering: På mange efterskoler er der instruktører, der gennem praksis og deltagelse i diverse kurser, har erhvervet sig realkompetence til at forestå sikker brug af trampolin. Det er skolens ledelse, der vurderer, om de nødvendige realkompetencer er til stede, og om deltagelse i suppleringskurser giver de nødvendige forudsætninger. Skolens ledelse har ansvaret for at foretage en sådan vurdering, uanset om man lægger basis- eller udvidet kompetenceniveau til grund for sin undervisning.

9 Spring og brug af trampolin på Sundeved Efterskole Da trampolinspring betegnes som en risikobetonet aktivitet gælder der særlige regler, da vi som skole har skærpet tilsynspligt & øget ansvar. Derfor skal skolen sikre sig, at elevernes forældre har givet skriftlig tilladelse til, at de må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, og vi anbefaler at forældrene sikrer sig, at eleven er omfattet af en ulykkesforsikring. Trampolinerne må kun benyttes når der er en uddannet lærer til stede Basisuddannet lærer Springlærer med Udvidet kompetenceniveau Fasttrack + hjælpeopstilling med mini trampolin uden tilløb Stortrampolin Fast-track Stortrampolin Mini trampolin med tilløb Kun enkelt rotationer Alle spring, jf. DGF s retningslinjer for springudvikling Der må kun benyttes springopstillinger som er godkendt af læreren Der må kun foretages spring som er godkendt af den lærer der er til stede Spring kun sikre spring, nye spring indøves kun når der er en springlærer til stede Efter undervisningen aflåses trampolinerne Regler for spring i fritiden. Skolens øvrige springfaciliteter er til fri afbenyttelse for eleverne i fritiden. Der må kun udføres - sikre og godkendte spring men lavt risiko moment. Reglerne for brug af Sundeved springcenter skal overholdes, misbrug eller overtrædelser kan medføre borvisning. (Dette gælder også lejere af springcenteret.) - Kun elever med skriftlig godkendelse må foretage dobbeltroterende spring i fritiden (liste hænger i springcenter) - Brug af løsskumsgrav kun efter aftale med springlærer og kun godkendte spring (liste hænger i springcenteret) - Brug af Fast-track i fritiden kun efter aftale med springlærer og kun godkendte spring (liste hænger i springcenteret)

10 Procedure ved brand Eleverne bliver altid i løbet af de første dage på skolen instrueret i følgende: 1. Væk evt. andre sovende elever 2. Kom ud 3. Slå alarm tast 112 og alarmer nattevagten (natklokke ved kontoret) 4. Alle elever går til deres faste plads i spisesalen som er udpeget som vores samlingsplads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Indhold 1.0 Formål... 1 2.0 Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen... 1 3.0 Overordnet tidsplan for planlægning... 2 3.1 Gruppens organisation... 3 3.2

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere