Skal Retslægerådet være overdommer? Gøtze, Michael; Herrmann, Janne Rothmar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal Retslægerådet være overdommer? Gøtze, Michael; Herrmann, Janne Rothmar"

Transkript

1 university of copenhagen Skal Retslægerådet være overdommer? Gøtze, Michael; Herrmann, Janne Rothmar Published in: Advokaten Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Gøtze, M., & Herrmann, J. R. (2009). Skal Retslægerådet være overdommer?. Advokaten, 88(6), Download date: 20. sep

2 POLITIRAPPORTEN LØGN OG LATIN? OVERDOMMERE KRAFTIG KRITIK AF RETSLÆGERÅDET KRIMINALITET EU-KOMMISSIONENS NYE STRAFRAMMER U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T MAND FOR SAMARBEJDE Advokaterne har valgt ny førstemand Søren Jenstrup

3 R E T S L Æ G E R Å D E T A F M I C H A E L G Ø T Z E, L E K T O R, P H. D., O G J A N N E R O T H M A R H E R R M A N N, A D J U N K T, P H. D., D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T, K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Skal Retslægerådet være overdommer? En undersøgelse af domspraksis viser, at det er Retslægerådet, der i praksis bestemmer udfaldet af retssager om bl.a. erstatning fra myndigheder og forsikringsselskaber til borgerne. Lægevidenskaben overtrumfer juraen. I MANGE RETSSAGER bliver Retslægerådet bedt om at udtale sig om lægefaglige forhold af betydning for løsningen af stridsspørgsmål. I retssystemet indgår jura og lægevidenskab således ofte i et tæt samspil, ligesom juraen på andre områder spiller tæt sammen med f.eks. tekniske, økonomiske og psykologiske vidensområder. Konkret bliver Retslægerådet inddraget for at bidrage til sagens oplysning og for at kaste lys over sundhedsfaglige spørgsmål, som ligger uden for dommernes juridiske viden. Da der i retssager er vide muligheder for at forelægge rådet spørgsmål til udtalelse, og da der er et stigende antal sager ved domstolene med sundhedsfaglige og lægevidenskabelige aspekter, er Retslægerådet rykket ind på den centrale midtbane som leverandør af indspark til domstolene. Der er derfor grund til at sætte fokus på Retslægerådet og domstolenes brug af rådets udtalelser. Et principielt men ofte overset spørgsmål er, om Retslægerådet også tildeles rollen som overdommer i forhold til jus og de rent retlige vurderinger, som de juridiske dommere i f.eks. patientskadesager skal foretage i relation til skadens karakter, årsag og følger. En gennemgang af domspraksis fra de seneste 10 år peger på en udvikling i den retning. Praksis viser i hvert fald meget entydigt, at domstolene er yderst tilbageholdende over for Retslægerådets udtalelser. Det synes ud fra læsning af dommene også at gælde i forhold til f.eks. den juridiske bevisbedømmelse, som jo ellers som udgangspunkt er en fri bedømmelse. Det er en betænkelig udvikling, hvis domstolene overlader det til Retslægerådet at fastlægge, hvad der er ret og rimeligt i de mange vigtige erstatnings- og sundhedsretlige sager. LUP PÅ ERSTATNINGER Selv om Retslægerådet blev oprettet så langt tilbage som 1909, gøres domstolenes brug af rådets sagkyndige udtalelser kun sjældent til genstand for systematisk analyse. Rent fagligt består rådet af 12 læger, som efter Retslægerådsloven har til opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet har ikke nogen udfarende rolle, men har til opgave at stå til rådighed med sin ekspertise og erfaring, hvis offentlige myndigheder eller domstole ønsker at forelægge rådet spørgsmål af lægevidenskabelig og faktuel karakter. I domspraksis inddrages Retslægerådet i en bred vifte af sagstyper, herunder bl.a. psykiatriske sager, færdselssager, sager om sterilisation og kastration, faderskabssager og andre sager om enkeltpersoners forhold, som det hedder i de officielle oplysninger om Retslægerådet. Det er den sidste sagstype, som vi har set nærmere på ved hjælp af trykt domspraksis fra 1998 frem til maj Kvantitativt omfatter vores undersøgelse godt 50 domme i primært civile sager afsagt af Højesteret og landsretterne og offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) eller Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED). Mere konkret er det især erstatningssager, som gemmer sig under etiketten andre sager om enkeltpersoners forhold. Tvisten i retssalen står som oftest mellem det forsikringsselskab eller den myndighed, der skal udbetale erstatning eller godtgørelse og det individ, som har pådraget sig en skade, f.eks. en ansat i forbindelse med varetagelse af sit arbejde, en patient i 16 ADVOKATEN NR 06/09

4 ADVOKATEN NR 06/09 17

5 R E T S L Æ G E R Å D E T forbindelse med sygdomsbehandling eller et offer i forbindelse med færdselsuheld. INDIVIDET TABER Den undersøgte domspraksis viser i den forbindelse, at dommerne lægger de afgivne udtalelser fra Retslægerådets medlemmer til grund, og at sagerne i sidste ende med andre ord står og falder med lægernes vurderinger. Dette gælder cirka 95 procent af dommene i UfR og FED. Kun i et par enkelte helt særlige sager er det forekommet, at retten er gået imod Retslægerådets fund eller konklusioner, hvad vi vender tilbage til. Man kan konstatere, at rådet således har en meget høj impact-faktor i forhold til rettens afgørelse af de sager, hvor rådet er blevet bedt om at udtale sig. Selv om der for så vidt ikke er noget underligt i, at domstolene udviser en vis tilbageholdenhed over for sagkundskab, er der tale om et bemærkelsesværdigt højt tal i de mange sager. Det er endvidere værd at bemærke, at rådet i størstedelen af de undersøgte sager udtaler sig til fordel for den myndighed eller det forsikringsselskab, hvis økonomiske forpligtelser over for individet ofte netop er sagens stridsspørgsmål. Det fremgår af domspraksis, at Retslægerådet sjældent deler sagsøgers og individets opfattelse af hændelserne. Selv i de tilfælde, hvor individet fremlægger lægeerklæringer fra egen læge, speciallæge, skadestue eller andre fagkyndige læger, som eventuelt har undersøgt den pågældende ved selvsyn, viser domspraksis, at disse bidrag til bevisførelsen sjældent vægtes tungt af domstolene. Dette skal sammenholdes med, at Retslægerådet stort set altid afgiver sin udtalelse på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale og altså uden en personlig lægelig undersøgelse af individet. Det hører dog med til det samlede billede, at Retslægerådets udtalelser har en anden og ofte lidt mere fokuseret karakter end det øvrige materiale, som sagsøgeren fremlægger, idet rådet netop bliver bedt om at belyse faktum i forhold til jus. Uanset hvad er det bundlinjen i de mange retssager, at Retslægerådet og i forlængelse også dommerne typisk giver sagsøgte medhold. Individet tager hjem fra retssalen som taber. Det fremgår af de to eksempler i faktaboksene, hvordan sagen afgøres på baggrund af Retslægerådets vurdering. RETSLÆGERÅDET TILSIDESAT Domstolene ses som nævnt kun i to sager at have omgjort Retslægerådet i den forstand, at dommerne har lagt vægt på andre oplysninger end Retslægerådets udtalelse alene. I U V havde to kirurgiske læger opereret nederste del af patientens mavesæk i stedet for tyktarmen. Embedslægeinstitutionen anførte i sin indstilling til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, at der ved identificeringen af tyktarmen var udvist manglende omhu, og patientklagenævnet anmodede herefter politimesteren om at rejse tiltale mod lægerne for overtrædelse af den dagældende lægelovs 18. Sagen blev også forelagt Retslægerådet, som ligeledes tilsluttede sig kritikken af de opererende læger. Et flertal af landsdommerne fandt ikke, at de lægelige oplysninger i sagen gav et tilstrækkelig sikkert grundlag for at anse den fejl, som lægerne havde begået i forbindelse PISKESMÆLD INGEN ERSTATNING RYGLIDELSE INGEN ERSTATNING I U Ø havde Ankestyrelsen som øverste administrative og sagkyndige instans eksempelvis ikke været i tvivl om, at sagsøgerens whiplash-syndrom kunne henføres til en færdselssituation, hvor sagsøgeren var blevet tvunget til at foretage en hård opbremsning for at undgå sammenstød. Ankestyrelsen støttede sin konklusion på erklæringer fra bl.a. speciallæge, skadestue og sagsøgers egen læge. Retslægerådet og den udmeldte tekniske syns- og skønsmand under sagens behandling i retten fandt derimod ikke, at der var medicinsk og teknisk belæg for at antage, at der var årsagssammenhæng mellem skaden og hændelsen. Landsretten frifandt på denne baggrund forsikringsselskabet for erstatningskravet, uanset Ankestyrelsens udtalelser. I U H havde sagsøger, der havde fået tilkendt mellemste førtidspension på grund af nedslidning af ryggen efter mange års slagteriarbejde, anmodet Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen om at få ryglidelsen anerkendt som en erhvervssygdom. Under landsrettens behandling af sagen var der blevet afgivet erklæring af speciallæge og af Retslægerådet. Retslægerådet udtalte, at det ikke var sandsynligt, at arbejdet udelukkende eller i overvejende grad var årsag til sagsøgerens gener. Landsretten fandt på denne baggrund ikke, at sagsøger havde godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem lidelsen og arbejdet, og hans ryglidelse kunne derfor ikke anerkendes som en arbejdsskade efter de dagældende regler i arbejdsskadeforsikringsloven om følger af arbejdets særlige art. Højesteret stadfæstede dommen i henhold til grundene. 18 ADVOKATEN NR 06/09

6 med operationen, som en sådan fejl, at den kunne betegnes som grovere forsømmelse eller skødesløshed. Lægerne blev herefter frifundet. I U V havde sagsøgeren påstået sin arbejdsgiver erstatningspligtig for svie og smerte under anbringende af, at sagsøgers sygdom skyldtes en arbejdsskade, der kunne henføres til arbejdsgiverens tilsidesættelse af arbejdsmiljøloven. Retslægerådet udtalte bl.a., at det var sandsynligt, at de af sagsøger hævdede arbejdsforhold havde været medvirkende årsag til den psykosomatisk betingede sygdomsperiode. Landsretten anførte, at det af arbejdsmiljøloven fremgik, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø bl.a. indebærer beskyttelse mod forjaget arbejde, og at det afgørende for, om trivselsproblemer er omfattet af loven, er, om problemerne aktuelt kan sættes i direkte forbindelse med sundhed og fravær. Da sagsøger ikke havde godtgjort, at hun i forbindelse med sit arbejde havde været udsat for sådanne direkte sundhedsskadelige påvirkninger, at der var grundlag for at gøre arbejdsgiveren ansvarlig i anledning af sygefraværet, blev arbejdsgiveren frifundet. Man kan i øvrigt bemærke, at rettens omgørelse af Retslægerådet i disse to særlige sager indebærer frifindelse af sagsøgte. LÆGERNE DØMMER Samlet set illustrerer domspraksis fra de seneste 10 år, at Retslægerådets udtalelser typisk har en meget stor gennemslagskraft i forhold til retssagens udfald. Det er ikke muligt inden for denne artikels rammer at gå nærmere ind i dommene, ligesom det ikke er vores hensigt at sætte spørgsmålstegn ved de konkrete dommes udfald. Pointen her er blot at pege på Retslægerådets gennemslagskraft på et principielt plan. Rent indholdsmæssigt kan det dog om de mange domme siges, at Retslægerådets udtalelser ofte indarbejdes i summariske vendinger i dommenes præmisser. Selv om der for så vidt kvitteres for Retslægerådets input i domsbegrundelser, kan man ved sammenligning af dommene fastslå, at der ofte er tale om en begrundelse med et noget rituelt præg. Dette betyder, at det bliver vanskeligt ud fra præmisserne at afkode, hvordan dommerne konkret har afvejet Retslægerådets udtalelser over for deres juridiske vurderinger. Der er uden tvivl mange forklaringer på disse mønstre i domspraksis. En mulig årsag til domstolenes fasttømrede respekt for Retslægerådet kan være en grundlæggende forestilling om, at lægevidenskaben altid giver eksakte og sikre svar. Da juraen på sin side som bekendt ofte er behæftet med afvejning og tvivl, kan domstolene i effektivitetens tegn muligvis føle sig fristet til at overlade også nogle af de vanskelige juridiske spørgsmål til lægerne. Hvis dommen bliver mødt med kritik, kan domstolen desuden forsvare sig med, at det er lægevidenskaben, der reelt afgjorde slagets gang. Det er i vores øjne betænkeligt, hvis den beskrevne udvikling skyldes sådanne hensyn. En mere teknisk forklaring på Retslægerådets gennemslagskraft kan være, at grænsen mellem faktum og jus ikke altid er helt klar. Ved nærlæsning af praksis får man dog her undertiden det indtryk, at det er Retslægerådet, der er mest bevidst om denne sondring. Rådet gør i visse sager med rette meget for at undgå at svare konkret på nogle af de spørgsmål, som netop vedrører juraen, og ikke lægevidenskaben. Der er også her grund til at holde fast i, at det er domstolene, der har ansvaret for den bedømmelse, der leder frem til et juridisk resultat. Dette gælder også i de mange sager, hvor bevisførelse og afdækning af hændelsesforløb forudsætter bidrag fra lægefagligt sagkyndige. Det er vigtigt, at domstolene foretager selvstændige vurderinger af hensyn til ensartethed og transparens, og at Retslægerådet ikke gøres til overdommer på juraens område. Det kan hverken domstole, parter eller Retslægerådet være tjent med. Rollefordelingen skal respekteres. Jura og lægevidenskab skal indgå i et samspil, men det bør være juraen, som er grundlaget for domstolenes fastlæggelse af ret og rimeligt. ADVOKATEN NR 06/09 19

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T FLOSSET NY 5-ÅRS PLAN FOR EU S RETSSTAT NÆVNET ADVOKAT TILBAGEHOLDT PENGE FRA HUSSALG RANSAGET BAGMANDSPOLITI IND PÅ ADVOKATKONTOR A D V O K A T E R N E S S E R V I C 9 2009 U D G I V E T A F A D V O K

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis

Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis Flores juris et legum. Festskrift til Nils Jareborg. Iustus Förlag 2002, s. 671-701. Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis af Jørn Vestergaard Agtpågivenhed er ikke, som vejret, noget der

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling

Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling Biintervenientens omkostningsmæssige retsstilling På baggrund af en kritisk gennemgang af den foreliggende retspraksis om på- og tillæggelse af sagsomkostninger til biintervenienter fremdrager artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet betænkning nr. 1019 1984 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5173-7 Stougaard Jensen/København Ju

Læs mere

Retslægerådet 1909-2009

Retslægerådet 1909-2009 Retslægerådet 1909-2009 1 ISBN 87-89648-11-0 Udgivet 2009 Omslag: Charlotte Oehlenschlæger Sats og tryk: Jespersen Tryk+Digital 2 Forord I alle samfund er det nødvendigt, at de dømmende eller udøvende

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Calculation of the compensation for loss of future earning capacity for young students af ELISABETH ANDERSEN-MØLLER Denne afhandling vurderer

Læs mere