PREDATORY PRICING PREDATORY PRICING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PREDATORY PRICING PREDATORY PRICING"

Transkript

1 Obligatorisk afhandling Casper Gammelgaard Andersen Årskortnummer: Vejleder: Professor Palle Bo Madsen - konkurrenceretlig analyse af begrebet - PREDATORY PRICING på baggrund af dansk og EU praksis / - a competition law analysis of the principle of - PREDATORY PRICING based on Danish and EC practice Århus Universitet, Juridisk Institut Juni

2 1. Indledning Problemformulering Emneafgrænsning EF-traktatens artikel Markedsafgrænsning Det relevante marked Dominerende stilling på fællesmarkedet Misbrugsbegrebet Konkurrencelovens Pligten til EU-konform fortolkning Afhandlingens teoretiske fundamenter No-rule approach Price-cost tests Short-run cost-based testen Long-run cost-based tests To-trins testen Test baseret på samlede omkostninger Test baseret på undgåelige omkostninger Priser over omkostningerne Opsummering Gennemgang af EU-praksis AKZO-sagen ECS mod AKZO Chemie AKZO Chemie mod Kommissionen Tetra Pak II-sagen Compagnie Maritime Belge-sagen Deutsche Post AG-sagen Wanadoo-sagen Gennemgang af dansk praksis MetroXpress-sagen, Rådsmødet den 29. maj Em. Z. Svitzer-sagen, Rådsmødet den 27. november TDC-sagen, Rådsmødet den 29. januar Post Danmark-sagen, Rådsmødet den 24. november Objektive begrundelser for tabsgivende prissætning Meeting competition-doktrinen EU praksis United Brands-sagen AKZO-sagen Irish Sugar-sagen Wanadoo-sagen Dansk praksis MetroXpress-sagen, Rådsmødet den 29. maj

3 MetroXpress-sagen, Rådsmødet den 24. september Kritik af doktrinen Almindelige forretningsmæssige dispositioner Opsummering Analyse af det subjektive element elimineringshensigt EU-praksis Dansk praksis Opsummering Kravet om genindvinding AKZO-sagen Tetra Pak II-sagen Nyere tendenser Opsummering Konklusion Afsluttende bemærkninger

4 1. Indledning Priskonkurrence mellem virksomheder er fra en konkurrenceretlig synsvinkel som udgangspunkt et positivt fænomen. Det erklærede mål med den danske konkurrencelov er en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence, og et væsentligt middel til opnåelsen af en sådan situation er effektiv priskonkurrence. Prissætningen skal ske på baggrund af markedskræfternes frie udfoldelse, hvorigennem en dynamisk tilpasning af priserne sikres. Lave priser betragtes umiddelbart fra konkurrencemyndighedernes side som en positiv konsekvens af ovenstående. Paradokset er imidlertid, at disse kan blive så lave, at de må betragtes som udslag af den dominerende virksomheds ønske om at eliminere konkurrenterne. Det, der umiddelbart på kort sigt af den enkelte forbruger blev opfattet som noget positivt, kan på længere sigt udvikle sig til noget negativt, da den dominerende virksomhed efter eliminationen af konkurrenterne kan anvende monopolistiske priser. En sådan anvendelse af underbudspriser eller på engelsk predatory pricing, konstituerer en overtrædelse af såvel dansk som EU konkurrencelovgivning. Predatory pricing rangerer højt på listen over de oftest diskuterede problemstillinger i konkurrenceretten. Gennem årene har emnet tiltrukket sig betydelig international opmærksomhed, og de seneste år har de danske konkurrencemyndigheder i stigende grad beskæftiget sig med denne form for misbrug. Blandt andet har liberaliseringen af de tidligere statsmonopoler ført til problemstillinger, hvor predatory pricing har indgået med betydelig vægt. På trods af denne opmærksomhed er der stadig relativt store spørgsmålstegn forbundet med forbudets begrundelse og afgrænsning. Praksis på området synes også under stadig udvikling. Det kan være endog meget vanskeligt at afgøre, hvorvidt der er tale om misbrug i strid med lovgivningen eller blot hård konkurrence til gavn for samfundet og den enkelte forbruger Problemformulering Afhandlingen tager sigte på at analysere det konkurrenceretlige begreb predatory pricing og er primært funderet på en gennemgang af relevant EU og national praksis. En praksis der efterhånden er blevet forholdsvis omfattende, og specielt den danske er de seneste år blevet udbygget betragteligt. På baggrund af en kort indledende gennemgang af EF-traktatens artikel 82 samt konkurrencelovens 11 og bestemmelsernes forudsætninger, vil afhandlingen i afsnit 4 illustrere de forskellige tilgangsvinkler, teoretikere igennem tidens løb har haft til problemstillingen. Herunder, hvorvidt adfærden kan/skal sanktioneres via retlig regulering og i givet fald efter hvilke kriterier. 4

5 Afhandlingen vil herefter analyse såvel EU som dansk praksis og på baggrund heraf fastslå den præcise udstrækning af forbudet, hvis noget sådant er muligt. Fokus vil særligt være på, hvilken test konkurrencemyndighederne og domstolene anvender i vurderingen af predatory pricing. Et centralt punkt i afhandlingen vil være hvorvidt og i hvilken grad, der må antages at eksistere undtagelser til forbudet mod predatory pricing. Den såkaldte meeting competition-doktrinen analyseres på baggrund af praksis, og de kritiske røster, der har været rejst mod doktrinen, vil også blive kommenteret. Herudover undersøges det tillige, om der anerkendes, eller om der bør anerkendes, andre objektive begrundelser for en tabsgivende prissætning uden at forbudet mod predatory pricing overtrædes. I visse af de tests, der anvendes til at vurdere, hvorvidt en given adfærd konstituerer en overtrædelse af forbudet mod predatory pricing, indgår et subjektivt element. Hensigtsmæssigheden af dette vil blive analyseret og kommenteret i afsnit 8. Den dominerende virksomheds anvendelse af tabsgivende prissætning på kort sigt har til formål at bane vejen for anvendelsen af højere priser på lang sigt for herigennem at genindvinde tabene. Det undersøges, hvorvidt der på baggrund af praksis kræves at bevis for at denne mulighed foreligger og i benægtende fald, hvorvidt dette burde være tilfældet Emneafgrænsning For at en virksomheds adfærd kan konstituere en overtrædelse af forbudet mod predatory pricing, skal visse forudsætninger være opfyldt. Disse vil kort blive præsenteret i afsnit 2, men vil ikke blive analyseret dybdegående, da fokus forsøges fastholdt på begrebet predatory pricing og ikke på EF-traktatens artikel 82/konkurrencelovens 11 generelle anvendelsesområde. Den akademiske debat, problemstillingen gennem tiderne har affødt, vil blive søgt illustreret i afsnit 4, hvor også mere økonomiske begreber vil blive inkluderet. Gennemgangen prætenderer dog ikke at være en erhvervsøkonomisk analyse, men begreberne synes dog nødvendige at inddrage for fuldt ud at kunne forstå de enkelte tests bagvedliggende præmisser. Afhandlingen er primært baseret på EU samt dansk praksis. Sagernes faktiske omstændigheder vil dog kun medtages i meget begrænset omfang, hvor det skønnes nødvendigt for en fuld forståelse af præmisserne. Endvidere vil afhandlingen ikke indeholde en gennemgang af andre retssystemers behandling af problematikken. Visse steder vil amerikansk ret og litteratur dog inddrages, da disse til tider har haft en kraftig indflydelse på udviklingen i EU. Afhandlingen vil dog ikke særskilt analysere retsstillingen i amerikansk ret. Spørgsmålet om subsidiering af tabene på det relevante marked med midler fra et andet marked er ikke behandlet i afhandlingen. Krydssubsidiering kan i relation til fastlæggelsen af begrebet predatory pricing blot betragtes som 5

6 en finansieringskilde, hvorfor emnet er udeladt. Endvidere vil selektive prisnedsættelser ikke blive behandlet separat, men inddrages, såfremt nedsættelsen medfører, at omkostningerne ikke dækkes, og adfærden dermed kan have karakter af predatory pricing. Da fokus er på den materielle behandling af predatory pricing, er håndhævelses- og sanktionsmuligheder ikke inddraget. 6

7 2. EF-traktatens artikel 82 EF-traktatens artikel 82 forbyder virksomheders misbrug af en dominerende stilling på markedet. Bestemmelsen udtrykker det almindelige mål for Fællesskabets virksomhed fastlagt i artikel 3, litra g, hvorefter formålet er, at opretholde en effektiv, ufordrejet konkurrence på det indre marked. 1 Artikel 82 bestemmer således at: En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf er uforenelig med fællesmarkedet og forbudt i den udstrækning, samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes. Misbrug kan især bestå i: a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgsbetingelser eller af andre urimelige forretningsbetingelser b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne c)anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand Det afgørende kriterium er misbruget. Artikel 82 er en forbudsbestemmelse og gør misbrug af dominerende stilling ulovlig, uden der hertil kræves nogen forudgående konstatering fra myndighedernes side. Der er ikke, som det er tilfældet med artikel 81, indsat en undtagelsesbestemmelse, og misbruget kan heller ikke omfattes af en gruppefritagelsesforordning. Dette skyldes, at misbrug af en dominerende stilling under ingen omstændigheder kan tillades. 2 For at artikel 82 kan komme i anvendelse forudsættes det, at følgende grundlæggende forudsætninger er opfyldt: 1. at virksomheden indtager en dominerende stilling på et nærmere afgrænset marked 2. at dette marked skal udgøre en del af fællesmarkedet 3. at den dominerende stilling skal være misbrugt 4. at samhandlen herved kan være påvirket I de følgende afsnit gennemgås kort de problemstillinger, de enkelte forudsætninger giver anledning til. 1 Christensen m.fl., p Fejø, p

8 2.1. Markedsafgrænsning Det relevante marked Definitionen af det relevante marked tjener generelt to formål i forhold til konkurrencelovgivningens forbud mod predatory pricing. For det første er det nødvendigt at definere markedet for derigennem at beregne virksomhedens markedsandele, hvilket er en særdeles vigtigt parameter for, om den pågældende virksomhed indtager en dominerende stilling på markedet. For det andet er det med afsæt i det relevante marked, at virksomhedens konkrete adfærd skal bedømmes. Afgrænsningen af det relevante marked sker via en analyse af det relevante produktmarked samt det relevante geografiske marked. I 1997 udsendte EU-Kommissionen 3 en Meddelelse om afgræsningen af det relevante marked, hvoraf det fremgår, at formålet med afgræsningen er at fastlægge virksomhedernes adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 4 På linie hermed udtalte EF-domstolen 5 i Hoffmann-La Roche-sagen 6, i vendinger som genfindes i et stort antal af Domstolens senere domme, at: Begrebet dominerende stilling skal forstås som en virksomheds økonomiske magtposition, som sætter denne i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omgang uafhængig adfærd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne. Af Kommissionens Meddelelse fra 1997 fremgår det, at det relevante produktmarked skal forstås som markedet for alle de produkter/tjenesteydelser forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare. 7 I fastlæggelsen indgår de 3 væsentlige kriterier: efterspørgselssubstitution, udbudssubstitution samt den potentielle konkurrrence. Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret, og hvor forholdene er tilstrækkeligt ens, til at produkterne/tjenesteydelserne optræder som reelt substituerbare for forbrugerne, samtidig med at området kan afgrænses udadtil. 8 Med andre ord er krydspriselasticiteten en afgørende faktor Dominerende stilling på fællesmarkedet Hvorvidt virksomheden indtager en dominerende stilling på markedet, fastlægges efter en meget konkret helhedsbedømmelse. I Continental Can-sagen 9 udtaler Kommissionen, at dominans generelt foreligger, hvis virksomhederne har mulighed for en uafhængig adfærd, der sætter dem i stand til at handle uden større 3 Herefter kaldet Kommissionen 4 Meddelelsen, C-372/03 5 Herefter kaldet Domstolen 6 Hoffmann-La Roche-sagen 85/76, præmis 39 7 Meddelelsen, C-372/03, præmis 9 8 Madsen, p Continental Can-sagen, 6/72 8

9 hensyntagen til konkurrenter, aftagere og leverandører. Denne fortolkning er endvidere gentaget i Hoffmann-La Roche og United Brands 10 -sagerne. Markedsandelen er en vigtig del af vurderingen af, om der foreligger en dominerende stilling. Som udgangspunkt vil markedsandel på under 25 % ikke være tilstrækkeligt til at opnå en uafhængighed af en sådan styrke, at virksomheden kan karakteriseres som dominerende. En markedsandel over 25 %, men under 40 % vil ikke isoleret set opfylde betingelserne, men konkrete markedsforhold kan ændre på dette. Såfremt markedsandelen overstiger 50 %, foreligger der formodningsvist markedsdominans. 11 Der kan dog foreligge usædvanlige omstændigheder, der kan medføre, at virksomheder med selv meget store markedsandele ikke kan siges at være i stand til at dominere et givent marked. Det omvendte kan ligeledes være tilfældet. Den dominerende stilling skal ligeledes være til stede enten på fællesmarkedet eller på en væsentlig del heraf. Herudover skal misbruget aktuelt eller potentielt kunne påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil adfærden være omfattet af de enkelte medlemsstaters jurisdiktion Misbrugsbegrebet En yderligere forudsætning for, at en adfærd kan konstituere en overtrædelse af artikel 82 er, at adfærden skal kunne bedømmes som misbrug. Opregningen i artiklen er ikke udtømmende og andre former for misbrug end de eksemplificerede kan forekomme. Misbrug kan forekomme i 3 varianter. Udnyttende, ekskluderende samt strukturel misbrugsadfærd. Predatory pricing karakteriseres som ekskluderende adfærd. Misbrugsbegrebet er behandlet nedenfor i afsnit specifikt i relation til predatory pricing, hvorfor der henvises til dette afsnit. 10 United Brands-sagen, 27/76 11 Christensen m.fl., p

10 3. Konkurrencelovens 11 I 1997 vedtoges et forslag til en ny dansk konkurrencelov, der medførte, at lovgiver vendte sig bort fra det tidligere kontrolprincip og i stedet baserede reglerne på et forbudsprincip. Med et sådant principskifte havde dansk konkurrencelovgivning nu samme udgangspunkt som de EU-retlige konkurrenceregler. 12 Med fri og effektiv konkurrence for øje skulle reglerne udformes således, at konkurrencebegrænsninger, der hæmmer konkurrencen og effektiviteten, skulle minimeres. 13 Konkurrencelovs kap. 3 vedrører misbrug af dominerende stilling. Efter lovens 11, stk. 3 kan misbrug f.eks. foreligge ved urimelige købs- eller salgsbetingelser eller andre urimelige forretningsbetingelser. Herunder falder misbrug i form af predatory pricing. 14 Regelsættet er en pendant til EF-traktatens artikel 82 blot omsat til danske forhold 15, hvorfor der henvises til gennemgangen af denne ovenfor i afsnit Pligten til EU-konform fortolkning EU s traktatfæstede konkurrenceregler er umiddelbart anvendelige i de enkelte medlemsstater. Desuden har lovgiver ved flere lejligheder fundet anledning til at formulere, at også dansk lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten. I bemærkningerne til lovforslaget til konkurrenceloven af 1997 anførtes det, at et af formålene med principskiftet var, at skabe optimale muligheder for et godt samspil mellem de danske og de EU-retlige konkurrenceregler samt at sikre, at de konkurrenceretlige vilkår her i landet ikke adskiller sig markant fra det, der gælder efter EUreglerne. 16 Endvidere anføres det, at EU-praksis vil være vejledende for de danske myndigheders fortolkning af misbrugsbestemmelserne. De i loven opregnede misbrugsformer fandtes tilsvarende i artikel 86 (nuværende artikel 82) i EF-traktaten. På baggrund heraf vil afhandlingen tage sit udgangspunkt i de EU-retlige regler, særligt artikel 82 i EF-traktaten, og konkurrencelovens 11 vil ikke blive analyseret særskilt, da det lægges til grund, at disse to bestemmelser indholdsmæssigt ikke adskiller sig fra hinanden. 12 Madsen, p FT , Tillæg A., FT , Tillæg A., Madsen, p FT , Tillæg A.,

11 4. Afhandlingens teoretiske fundamenter Den juridiske litteratur blev først opmærksom på predatory pricings komplekse natur i forbindelse med en artikel af McGees offentliggjort i , hvori han forholdt sig kritisk til afgørelsen fra 1981, hvor Standard Oil of New Jersey, ejet af J.D. Rockefeller, blev fundet skyldig i overtrædelse af konkurrencelovgivningen på baggrund af princippet om predatory pricing. Meget af den teoretiske litteratur vedrørende predatory pricing blev dog først udgivet i 1970 erne, hvor akademikere indledte den stadigt igangværende debat om, hvorvidt der fra konkurrencemyndighederne skal gribes ind over for en sådan adfærd og i så fald ud fra hvilke parametre. Da Chicago-school -teoretikernes tilgangsvinkel vandt indpas i 1980 erne førte problematikken dog en lidt tilbagetrukket tilværelse. Dette skyldes, at økonomerne fra Chicago var af den klare opfattelse, at predatory pricing var et uhyre sjældent fænomen og tilmed var udslag af en irrationel økonomisk/juridisk tankegang, der ikke ansås som en trussel for konkurrencen. 18 Disse synspunkter blev dog senere afvist af post-chicago-school -teoretikerne, hvis synspunkter vandt gehør og konkurrencemyndighederne har siden da beskæftiget sig indgående med problematikken. Disse myndigheder har dog til stadighed store problemer med at udskille predatory pricing fra legitim konkurrencefremmende adfærd, da grænsen mellem disse er meget vanskelig at trække. 19 Gennem årene er mange forskellige test af, hvornår prissætningen bør anses for at konstatere misbrug blevet foreslået. Efterfølgende er nogle af disse blevet forkastet andre videreudviklet og moderniseret. Nedenfor vil de vigtigste af disse blive gennemgået og analyseret. Gennemgangen er ikke en dybdegående erhvervs-økonomisk analyse, men en inddragelse af visse markedsøkonomiske begreber er nødvendig for en fuldstændig forståelse af de principper, hvorpå konkurrenceretten herunder predatory pricing er funderet No-rule approach Visse teoretikere har gjort sig til talsmænd for den holdning, at predatory pricing ikke behøver specifikke regler og ikke kræver særskilt opmærksomhed. 21 Argumentet er, at predatory pricing kræver så store ofre fra den 17 McGee, p Furse, p Ibid. 20 Problemstillingen er behandlet af Karen Dyekjær i Konkurrenceretten: Juridisk regulering eller økonomisk styring, U.2005B.89, hvor forfatteren anfører at Økonomien er blevet en retskilde i sig selv 21 De klassiske fortalere for dette synspunkt er Robert H. Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself (1978), samt Frank Easterbrook, Predatory Strategies and Counterstrategies, University of Chicago Law Review, vol. 48,

12 misbrugende virksomheds side 22 og udsigten til genindvinding så minimale, at adfærden må karakteriseres som irrationel. Endvidere fokuseres på, at misbruget for at blive succesfuld kræver høje adgangsbarrierer, da andre virksomheder, ellers når priserne hæves, vil forsøge at (gen)indvinde markedsandele. Denne teori har dog ikke vundet gehør i nyere teori og har ført en tilbagetrukket tilværelse Price-cost tests Formålet med en price-cost test er at fastlægge, hvorvidt en virksomhed benytter sig af predatory pricing på baggrund af en analyse af pris og de med produktionen forbundne omkostninger. Ved at fokusere på disse objektivt konstaterbare størrelser fjernes fokus fra de mere subjektive forhold og virksomhedens individuelle bevæggrunde. Med denne test er fokus med andre ord på, hvordan virksomhedens adfærd påvirker markedet, og ikke på hvad virksomheden havde til hensigt. De fleste jurisdiktioner anvender en price-cost test i en mere eller mindre ændret form. Dette kan dog ikke fortolkes derhen, at det kan påstås, at der hersker generel enighed myndighederne imellem, da forskellige jurisdiktioner anvender forskellige omkostningsdækningsstandarder, hvilket fører til meget forskellige resultater. Følgende er en oversigt over de i afhandlingen anvendte begreber 24 : Faste omkostninger Variable omkostninger Samlede omkostninger Marginalomkostninger Ydelsesspecifikke meromkostninger (incremental costs) Undgåelige omkostninger (avoidable costs) Omkostninger, der er konstante uanset den producerede mængde Omkostninger, der varierer i forhold til den producerede mængde Faste omkostninger plus variable omkostninger Forøgelsen af de samlede omkostninger ved produktion af én yderligere enhed på et givent tidspunkt De samlede omkostninger, som opstår i forbindelse med fremstillingen af et bestemt produkt eller udførslen af en bestemt tjenesteydelse, og som derfor ville bortfalde, hvis virksomheden ophørte hermed, men fortsatte med at producere andre produkter eller ydelser De omkostninger (både faste og variable), som virksomheden kan undgå ved ikke at producere en bestemt mængde (ekstra) enheder 22 Begrebet dominerende er bevidst udeladt i gennemgangen af de forskellige tests, da visse jurisdiktioner ikke forudsætter en sådan stilling 23 Lang og O Donoghue, p Defineret som i Christensen m.fl., p

13 Short-run cost-based testen Den til dato oftest citerede og mest toneangivende test blev udviklet af Areeda og Turner i De to professorer foreslog, at man fokuserede på de kortsigtede marginale omkostninger, og såfremt prisen ikke dækkede disse, var der tale om predatory pricing. I et marked med teoretisk set fuldstændig konkurrence giver en sådan test god mening, da markedskræfterne og den fuldstændige konkurrence medfører, at virksomhedernes pris vil være lig med de marginale omkostninger. En prissætning herunder vil derfor være irrationel og udslag af et ønske om at eliminere konkurrenterne. Forfatterne anerkendte, at det kan være meget vanskeligt nøjagtigt at fastlægge de marginale omkostninger, samt at begrebet i mange tilfælde alene kan anses for et teoretisk økonomisk redskab, der ikke i realiteten lader sig udmåle. 26 De anbefalede derfor, at de gennemsnitlige variable omkostninger anvendes som et mere praktisk alternativ. Da testen udelukkende anvender objektivt konstaterbare begreber, er den forholdsvis simpel at anvende, og en analyse af mere subjektive forhold kan udelades. Det simple og enkle i testen er dens største fordel, men samtidig har disse karakteristika også været baggrund for stærk kritik. I visse tilfælde vil priser over de marginale omkostninger være udtryk for en elimineringshensigt. Endvidere har det været anført, at gennemsnitlige variable omkostninger ikke på tilfredsstillende vis kan substituere marginale omkostninger som relevant parameter. 27 På trods af kritikken har testen haft stor indvirkning på, hvorledes predatory pricing defineres i samtlige større retssystemer. Testens praktiske anvendelighed har vejet tungere end dens i visse situationer manglende præcision. 28 Som det vil fremgå i de følgende afsnit, har mange konkurrencemyndigheder dog valgt at kombinere testen med elementer fra andre tests Long-run cost-based tests En variant af testen genfindes i William Posners bud på en anvendelig test. Posner var af den opfattelse, at de langsigtede marginale omkostninger var en bedre parameter, da en virksomhed, såfremt man kun anvendte de kortsigtede marginale omkostninger, ville have mulighed for at eliminere en konkurrent på langt sigt, såfremt denne virksomhed ikke havde finansiel styrke til at modstå tab på kort sigt. Endvidere inkluderede Posner en subjektiv parameter i testen, da han krævede at elimineringshensigt blev påvist. Den nærmere udformning af og krav til denne hensigt kom Posner dog ikke med et bud på Areeda og Turner 26 OECD, 2005, p Lang og O Donoghue, p OECD, 2005, p OECD, 1989, p

14 Williamson fokuserede ligeledes på de langsigtede marginale omkostninger samt virksomhedens adfærd og fremkom i modsætning til Posner med en meget praktisk løsning. Testen gik blandt andet ud på, at virksomheden ikke måtte forøge produktionen i en måneders periode efter en konkurrents indtrængen på markedet. I en sådan fredningsperiode kunne den nye konkurrent så høste erfaringer og skabe de nødvendige kunderelationer. En sådan ordning ville ligeledes medføre, at den etablerede virksomhed ansporedes til generelt at fastsætte så lave priser, at potentielle konkurrenter ikke fandt markedet attraktivt. 30 Baumol gjorde sig ligeledes til talsmand for en test, der ikke udelukkende fokuserede på omkostninger. Hvor Williamson fokuserede på, hvorledes man gjorde det muligt for nye konkurrenter at etablere sig, fokuserede Baumol på virksomhedens adfærd efter gennemførelse af succesfuld elimination af konkurrenterne. Baumol ville pålægge virksomheden, at den ikke måtte hæve priserne igen før udløbet af en 5-årig tidsperiode. Forfatteren anerkender, at udformningen af testen ikke forhindrer predatory pricing, men at den blot formindsker muligheden for genindvinding To-trins testen I et forsøg på at lette konkurrencemyndighedernes arbejde og i anerkendelse af problemstillingens kompleksitet foreslog Joskow og Klevorick en test, hvorefter en stor del af anlagte sager umiddelbart kunne afvises. Testen indledes med en strukturel undersøgelse af markedsforholdene og såfremt disse ikke muliggjorde predatory pricing, skulle sagen afvises, og følgelig var alle prisnedsættelser efterfølgende lovlige. Denne screeningsproces skulle blandt andet frigøre midler således, at de resterende sager kunne få den opmærksomhed de krævede. Anden del af testen inkluderede en omkostningsanalyse samt en analyse af virksomhedens hensigter med den foretagne prissætning. 32 I amerikansk ret er to-trins testen anvendt (i lettere tilpasset form) i Brooke Group-sagen, der blev bedømt af US Supreme Court 1993, hvor muligheden for genindvinding og omkostningernes størrelse var relevante faktorer. 33 Som det vil fremgå nedenfor anvendte Domstolen i AKZO-sagen også to trin i deres analyse, men fokus var her på omkostninger samt den dominerende virksomheds hensigt. Denne test, der inddrager elementer fra en række forskellige tests, er også anvendt af de danske konkurrencemyndigheder Test baseret på samlede omkostninger Et af problemerne med en price-cost test baseret på variable omkostninger er, at testen ikke er omfattende nok. Den tager ikke højde for de marginale omkostninger og overser samtidig priser over variable omkostninger men 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Lang og O Donoghue, p Brooke Group-sagen 14

15 under de samlede omkostninger. En prissætning i dette niveau vil naturligvis ikke påføre en konkurrent de samme tab, som hvis prisen lå under de variable omkostninger, men såfremt priserne fastholdes gennem en længere periode, kan dette også medføre store tab for den konkurrerende virksomhed og potentielt betyde elimination. 34 På baggrund af sådanne betragtninger har visse jurisdiktioner, herunder EU, valgt at inkorporere en price-cost test baseret på de samlede omkostninger. Testen har elementer der genfindes i Joskow og Klevorick version. De foreslog en test, der inddrog såvel de variable som de samlede omkostninger. Priser under de variable omkostninger var per se ulovlige, men ved priser i lejet mellem de variable og de samlede omkostninger havde virksomheden mulighed for at tilbagevise påstanden om predatory pricing. Et sådan test er dog heller ikke uden negative sider. På samme måde som det kan være meget vanskeligt at fastlægge de marginale omkostninger, kan det være tilsvarende problematisk at fastlægge de variable omkostninger specielt hvis der er tale om en virksomhed, der producerer mere end et produkt. Endvidere kan der forekomme situationer, hvor en prissætning under de samlede omkostninger ikke er udtryk for predatory pricing. At pålægge virksomheden bevisbyrden for at bevise dette, kan kritiseres, da et sådant bevis kan være meget vanskeligt og krævende at føre Test baseret på undgåelige omkostninger Den nyeste version af en price-cost test er en test baseret på de gennemsnitlige undgåelige omkostninger (average avoidable costs) blandt andre formuleret af Baumol, der dermed delvist har ændret holdning til price-cost analysernes relevans. 35 Testen har klare lighedspunkter med den af Areeda og Turner formulerede. Formålet er at finde frem til hvor store tab virksomheden kunne undgå, hvis produktet ikke blev produceret. Når en virksomhed forøger produktionen som et led i en predatory pricing proces, kan dette medføre yderligere omkostninger end dem, der blot tilfældigvis varierer med antallet af producerede enheder, som indeholdes i de variable omkostninger. Visse faste omkostninger kan også stige drastisk, såfremt blot en enkelt ekstra enhed skal produceres. Endvidere tager testen også højde for, at virksomheder, der producerer flere produkter, kan spekulere i at forsøge allokere flest mulige af de faste omkostninger til det produkt, hvis prissætning er under mistanke for overtrædelse af forbuddet mod predatory pricing. På denne måde formindskes de variable omkostninger kunstigt og prisen kommer til at ligge i det leje, hvor konkurrencemyndighederne skal påvise elimineringshensigt. 36 Som med alle de price-cost baserede test er det også ved anvendelsen af undgåelige omkostninger meget afgørende, hvilken tidshorisont der benyttes. Jo længere tidshorisonten er, jo flere omkostningerne vil blive betragtet som undgåelige og de samlede omkostninger vil ligeledes stige. Dette har den virkning, at jo længere den lave prissætning foregår, desto nemmere vil det være for konkurrencemyndighederne at konstatere misbrug på baggrund af en test baseret på de undgåelige omkostninger. 34 OECD, 2005, p Baumol 36 OECD, 2005, p

16 Undgåelige omkostninger minder meget om ydelsesspecifikke meromkostninger som er set anvendt i såvel dansk som i europæisk praksis. Blot er udgangspunktet for de to begreber en anelse forskelligt. OECD anbefaler i deres seneste rapport, at konkurrencemyndighederne vender sig bort fra den traditionelle fokusering på de variable omkostninger og i stedet anvender de undgåelige omkostninger som parameter Priser over omkostningerne Det har været omdiskuteret, hvorvidt en prissætning over omkostningsniveauet teoretisk set kan konstituere overtrædelse af forbudet mod predatory pricing, hvis virksomheden ikke søger at maksimere den kortsigtede profit. 38 Ved at ofre en del af den kortsigtede profit forsøger virksomheden at holde konkurrerende virksomheder ude af markedet. Edlin har gjort sig til fortaler for, at der skal gribes ind også over for denne type af predatory pricing. 39 Han foreslår, muligvis inspireret af Williamson og Baumol, at nye konkurrenter gives en fredsperiode, i hvilken de kan få fodfæste og effektivisere produktionen. Grundlæggende har der fra mange sider været rejst stærk kritik imod hele ideen om at gribe ind over for en prissætning, der ligger over omkostningsniveauet med hjemmel i predatory pricing princippet. 40 Ideen synes ikke at have klar økonomisk eller juridisk dækning, da den giver mulighed for etablering og beskyttelse af mindre effektive virksomheder Opsummering Som det fremgår af ovenstående har der gennem tiderne været foreslået mange forskellige test, hovedsageligt baseret på diverse omkostningsdækningsstandarder. Hvis man ser bort fra fortalerne for no-rule approach, kredser de forskellige teorier om samme omkostningsdækningsstandarder og omkostningsstrukturer. Grundlæggende er det den samme adfærd, de søger at dæmme op for, men dette forsøges ud fra vidt forskellige forudsætninger og fører derfor til resultater, der ligger langt fra hinanden. 37 Ibid., p Begrebet benævnes også limit pricing, f.eks. i OECD, 2005, p Edlin, p Elhauge samt OECD, 2005, p

17 5. Gennemgang af EU-praksis I et Memorandum fra 1966 Memorandum on Concentration anførte Kommissionen, at misbrug af en dominerende stilling kan forekomme i form af: price competition that is engaged in for the purpose of ousting from the market a competitor who does not have sufficient financial resources to withstand for a longer period sales below cost price. 41 Der skulle dog gå næsten 20 år før Kommissionen fik mulighed for at sætte handling bag ordene AKZO-sagen Den første dom på området for predatory pricing var AKZO-sagen. Som det vil fremgå i dette og i senere afsnit, må afgørelsen stadig anses for at være om ikke ledende så grundlæggende på området. Domstolen tog i sagen stilling til, hvorvidt AKZO Chemie havde handlet på en måde, der kunne anses for at være i strid med traktatens daværende artikel 86 (nuværende artikel 82). Helt grundlæggende var dette domstolens første mulighed for at klarlægge, hvorledes og efter hvilke principper en given adfærd ifølge domstolen konstituerede en overtrædelse af EU-retten med hjemmel i principperne om predatory pricing. AKZO Chemie var en dominerende producent af organiske peroxider, der anvendes inden for plastindustrien. Desuden var AKZO Chemie en dominerende aktør på markedet for meladditivsektoren. På dette marked havde Engineering and Chemical Supplies, ECS, opereret gennem en årrække, men i 1979 valgte virksomheden imidlertid at udvide aktiviteterne til også at omfatte plastindustrien. AKZO Chemies modsvar til dette tiltag bestod af direkte trusler rettet mod ECS, som blev efterfulgt af betydelige prisnedsættelser inden for meladditivsektoren, der var ECS traditionelle kerneområde. Disse prisnedsættelser var direkte rettet mod ECS eksisterende kunder, hvorimod AKZO Chemie opretholdt 60 % højere priser for egne faste kunder inden for samme kategori. Kommissionen og Domstolen efterfølgende fik her for første gang muligheden for at tage stilling til om AKZO Chemies meget aggressive adfærd, hvor man tilmed direkte og uden omsvøb informerede den konkurrerende virksomhed om ens intentioner, opfyldte kriterierne for et misbrug af dominerende stilling i strid med daværende artikel van Bael og Bellis, p Se blandt andet ledende medarbejderes udtaler gengivet i AKZO-sagen, L 252/13, præmis 14 17

18 ECS mod AKZO Chemie Kommissionen reagerede indledningsvis på den af ECS indbragte klage med at pålægge AKZO Chemie via en foreløbig forholdsregel, at holde sig på samme profitniveauet, som det der eksisterede før ECS indtrængen på markedet for meladditiver 43. I den endelige beslutning var kommissionen nødt til at overveje AKZO Chemies modargumenter meget nøje, da disse blandt andet grundlæggende gik ud på, at den udviste prissætning ikke kunne konstituere et misbrug, da prissætningen til stadighed rummede et element af profit. Kommissionen fortolkede med rette dette som et udtryk for, at AKZO Chemie argumenterede for, at konflikten skulle løses efter de principper fastlagt af oprindeligt Areeda og Turner Med andre ord argumenterede AKZO Chemie for, at den fastsatte pris dækkede de gennemsnitlige variable omkostninger, og at der følgelig ikke kunne være tale om et retsstridigt misbrug. Kommissionen indledte spørgsmålet vedrørende det påståede misbrug af en dominerende stilling med at konstatere, at de i artikel 86 (nuværende artikel 82) opregnede former for misbrug ikke skal forstås som udtømmende. Der henvistes i den forbindelse til Domstolens bekræftelse af dette i Continental Can-sagen 46 fra 1973, hvor artikel 86 blev anset for også at omfatte adfærd, der havde til formål at eksludere en konkurrent. Dvs. en adfærd der rammer aktuelle samt potentielle konkurrenter og er egnet til at medføre, at konkurrencen fra disse virksomheder svækkes eller deres adgang til markedet hindres. 47 Der henvises endvidere af Kommissionen til Domstolens afgørelse i Hoffmann-La Roche-sagen 48, hvor det generelle misbrugsbegreb blev defineret objektivt og ud fra følgende parametre: Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter en af en markedsdominerende virksomhed udvist adfærd, som efter sin art kan påvirke strukturen på et marked, hvor konkurrencen netop som følge af den pågældende virksomheds tilstedeværelse er afsvækket, og som bevirker, at der lægges hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence på markedet eller udviklingen af denne konkurrence som følge af, at der tages andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser. 49 Ved at henvise til denne definition henledte Kommissionen opmærksomheden på, at såfremt den dominerende virksomhed udviser illoyal forretningspraksis med det formål at eliminere, disciplinere eller intimidere mindre konkurrenter, vil en sådan adfærd med baggrund i allerede fastslået Domstolspraksis konstituere en overtrædelse af traktatens bestemmelser. 43 AKZO-sagen, L 252/13 44 AKZO-sagen, L 374/1, præmis Se ovenfor afsnit Continental Can-sagen, 6/72 47 Jessen m.fl., p Hoffmann-La Roche-sagen, 85/76 49 Ibid., præmis 91 18

19 Kommissionen anførte herefter, som et modsvar til AKZO s argument gående ud på, at prisfastsættelsen dækkede de gennemsnitlige variable omkostninger, at artikel 86 ikke indeholder en omkostningsbaseret bestemmelse om, på hvilket eksakt niveau en dominerende virksomheds prisfastsætning kan betragtes som misbrug da: den brede anvendelse af begrebet misbrug på forskellige former for eliminerende adfærd taler imod så snævert et kriterium. 50 Kommissionen accepterede, at en omkostningsbaseret analyse er ét element, når det skal fastlægges, hvorvidt en given adfærd kan karakteriseres som predatory pricing. Kommissionen pointerer dog samtidig, at det ligeledes er et element, hvorvidt prissætningen kan ses et led i en strategi gående ud på at eliminere konkurrencen. Såfremt den subjektive hensigt er at eliminere aktuelle eller potentielle konkurrenter, vil adfærden principielt falde ind under forbudet. Samtidig erkendte Kommissionen dog, at en omkostningsbestemt analyse kan være af stor betydning, når en given prisfastsætning skal vurderes, samt når den subjektive hensigt skal fastslås. En entydig fokusering på de gennemsnitlige variable omkostninger, som fremført af AKZO Chemie, blev dog afvist: Kommissionen kan ikke godtage det argument, at anvendelsen af artikel 86 helt afhænger af den mekaniske anvendelse af et per se kriterium baseret på marginale eller variable omkostninger. Den af AKZO fremførte standard, der er baseret på et statisk og kortsigtet effektivitets begreb, tager ikke hensyn til de brede mål for EF s konkurrenceregler, der er fastsat i artikel 3, litra f), og navnlig behovet for at værne mod en forringelse af en effektiv konkurrencestruktur indenfor fællesmarkedet. Og den tager heller ikke hensyn til, at diskriminationselementet er af fundamental betydning, idet den tilsyneladende gør det muligt for en dominerende producent at få alle sine omkostninger dækket af de faste kunder og samtidig lokke en konkurrents kunder til sig gennem lavere priser. 51 På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen, at AKZO Chemie havde misbrugt sin dominerende stilling på det relevante marked og følgelig havde overtrådt artikel 86. Dette skete dog uden, at Kommissionen anførte efter hvilke omkostningsmæssige parametre, en given adfærd skulle bedømmes. I stedet anførtes det, at et sådant kriterium ikke ville tage tilstrækkeligt hensyn til det strategiske aspekt ved prisfastsættelser. Kommissionen gik så langt som til at konkludere, at selv prisnedsættelser, der ligger over virksomhedens omkostninger, kan have et konkurrencebegrænsende formål og derfor være i strid med art Kommissionen valgte derfor en anden tilgang til problemstillingen end de i afsnit 4 nævnte, og valgte i stedet at fokusere på karakteren af de anvendte midler samt den subjektive elimineringshensigt. En sådan test har lighedspunkter med flere af de oven for gennemgåede tests, men Kommissionens kombinerede version var ikke set før. 50 AKZO-sagen, L 374/1, præmis Ibid., præmis Ibid., præmis 79 19

20 AKZO Chemie mod Kommissionen 53 Domstolen indledte med at konstatere, at de klare utvetydige trusler, AKZO Chemie gentagne gange havde fremsat overfor ECS, konstituerede et misbrug af dominerende stilling 54. Domstolen anførte endvidere i overensstemmelse med Kommissions indledende bemærkninger, at misbrugsbegrebet skulle anskues objektivt, og begrebet blandt andet omfatter en af en markedsdominerende virksomhed udvist adfærd. 55 På trods af mange lighedspunkter i argumentationen må Domstolens vurdering af ankesagen anses for at differentiere sig fra Kommissionens beslutning på helt afgørende punkter. Domstolen anlagde som udgangspunkt en mindre skeptisk holdning til de af AKZO Chemie fremførte argumenter og anvendte en predatory pricing test, der var langt mere omkostningsbaseret. Domstolen citerer fra Kommissionens beslutning, hvori Kommissionen klart udtrykker, at virksomhedens omkostninger ikke kan anses for at være det afgørende kriterium. Heroverfor anfører Domstolen at: En detaljeret analyse af den dominerende virksomheds omkostninger kan alligevel være af stor betydning for vurderingen af, om dens prispolitik er rimelig. 56 Nedenfor fortsætter Domstolen med de meget centrale præmisser: Priser der er lavere end de gennemsnitlige variable omkostninger (dvs. omkostninger, der ændres i forhold til den producerede mængde), og som en dominerende virksomhed bruger i et forsøg på at eliminere en konkurrent, må betragtes som misbrug. En dominerende virksomhed har nemlig ingen anden interesse i at anvende sådanne priser end den at eliminere sine konkurrenter for efterfølgende at drage fordel af sin monopolstilling til at forhøje sine priser, eftersom den ved ethvert salg påføres et tab, nemlig samtlige faste omkostninger (dvs. omkostninger, der er konstante uanset den producerede mængde) og i det mindste en del af de variable omkostninger pr. produceret enhed. Priser, der er lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, dvs. de faste plus de variable omkostninger, men højere end de gennemsnitlige variable omkostninger, må anses for misbrug, når de fastsættes som led i en plan om at eliminere en konkurrent. Sådanne priser kan nemlig udelukke virksomheder fra markedet, der måske er lige så effektive som den dominerende virksomhed, men som ikke er i stand til at modstå den konkurrence, de udsættes for, som følge af deres mindre økonomiske styrke. Det er disse kriterier, der skal anvendes i denne sag AKZO-sagen, C-62/86 54 Ibid., præmis Ibid., præmis Ibid., præmis Ibid., præmis

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.2.2009 K(2009) 864 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

En teoretisk opgave om predatory pricing - med case-eksemplerne Post Danmark og Deutsche Post

En teoretisk opgave om predatory pricing - med case-eksemplerne Post Danmark og Deutsche Post Bachelorafhandling Forfattere: Mona R. Sørensen 303033 Sasja Borchmann 412014 Vejleder: Anna Piil Damm Afleveringsdato: 1. Maj 2014 Antal tegn (eksl. mellemrum) 123.177 En teoretisk opgave om predatory

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Emne...3 1.2 Baggrund for valg af emne...4 1.3 Problemformulering...4 1.4 Metode...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Afhandlingens opbygning...6 2. EF-traktatens artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere