Prisforskel på coatede engangskatetre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisforskel på coatede engangskatetre"

Transkript

1 1 af :17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2: Rådsmødet den 26. januar Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre. Coatede engangskatetre anvendes af patienter, der ikke selv kan komme af med vandet. Anvendelsen initieres i forbindelse med indlæggelse på sygehus og fortsættes oftest resten af patientens liv. Når patienten udskrives, er det med en ansøgning om bevilling til anvendelsen af engangskateter efter Lov om Social Service 97. Kommunen vil herefter bevilge patienten anvendelse af et kateter efter lægens forskrift. Der er to store leverandører på markedet for coatede engangskatetre. Det coatede kateter blev udviklet og markedsført af henholdsvis Astra Tech AB og Astra Tech A/S for 10 år siden. Coloplast A/S udviklede et tilsvarende kateter, som blev markedsført af Coloplast Danmark A/S i Sagen er vurderet efter konkurrencelovens 6 og 11. Der er intet i sagen, der tyder på, at der skulle eksistere en ulovlig aftale om samordning af priser mellem de to leverandører. Der er således ikke tale om en overtrædelse af konkurrencelovens 6. Astra Tech A/S har en dominerende stilling på markedet og er således omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1. Det er derfor blevet undersøgt, om Astra Tech A/S har misbrugt sin stilling i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 1, ved at tage henholdsvis for høje og for lave priser ved salg til grossistmarkedet og hospitalsmarkedet. Eller om der er tale om et samlet marked således, at Astra Tech A/S i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 3 diskriminerer mellem handelspartnerne ved at kræve forskellig pris for den samme ydelse. Det er vurderingen, at der er tale om to adskilte markeder (hospitalsmarkedet og grossistmarkedet), og at den leverede ydelse ikke er den samme. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at virksomheden tager for høje priser for sit produkt. De lave priser til hospitalsmarkedet synes på baggrund af det oplyste at være forårsaget af, at virksomheden beskytter sin markedsandel og forholdet udgør derfor næppe en overtrædelse af konkurrencelovens 11, stk.2. Da der er tale om to adskilte markeder mellem hvilke, der ikke sker samhandel, vil grossisterne ikke blive stillet ringere i konkurrencen trods prisforskellen. Derfor vil forholdet ikke være omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 11, stk. 2, nr Afgørelse Det meddeles Odense Kommune, at Coloplast Danmark A/S og Astra Tech A/S ikke på det foreliggende grundlag har overtrådt forbudet i konkurrencelovens 6, stk.1 om indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler og at Astra Tech A/S ikke har overtrådt forbudet i konkurrencelovens 11, stk.1, vedrørende misbrug af dominerende stilling. Der gøres opmærksom på, at de kommunalretlige regler ikke, ifølge Indenrigsministeriets vurdering, skulle forhindre kommunen og amtskommunen i at etablere fælles indkøb af coatede engangskatetre. Tillige oplyses det, at kommunerne har mulighed for at slå sig sammen om etablering af udbud af coatede katetre, for derved at opnå muligheden for mere attraktive købspriser. Det bemærkes i denne forbindelse, at kommunerne, efter hvad der foreligger oplyst, vil kunne udlevere alternative mærker til hjemsendte patienter, idet hjemmesygeplejersken eller den praktiserende læge vil

2 2 af :17 kunne give supplerende vejledning i anvendelsen, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 3. Sagsfremstilling Baggrund Odense Kommune har skrevet til Konkurrencestyrelsen for at få en vurdering af lovligheden af prisforskellene på coatede engangskatetre ved salg til henholdsvis amter/hospitaler og til kommuner/grossister, samt af de to leverandørers ens priser på disse katetre. Odense Kommune indkøber efter lægelig anvisning coatede engangskatetre til patienter, der efter at have påbegyndt brugen heraf på hospital, efter hjemsendelsen og med hjemmel i Lov om Social Service skal forsynes med det specifikke hjælpemiddel af kommunen. Katetret anvendes af patienter, der ikke selv kan tømme blæren. Patienten foretager selv ved hjælp af engangskatetret tømning af blæren et antal gange om dagen. Denne procedure oplæres patienten i på hospitalet. Der udarbejdes, som et led i udskrivning af patienten, en plejerapport, hvori bl. a. fremgår hvilket kateter patienten behandles med, størrelsen heraf samt antal behandlinger per døgn. Valget af kateter foretages således på hospital. Der er dog ifølge Sundhedsstyrelsen ingen formelle regler, der angiver, at patienten efterfølgende skal have det samme kateter, ligesom der heller ikke, ifølge Sundhedsstyrelsen, vil være nogle nævneværdige problemer med at skifte mærke efterfølgende. En eventuel supplerende vejledning ville kunne gives af hjemmesygeplejersken eller af den praktiserende læge. Kommunen har tidligere i disse tilfælde/situationer efter hjemsendelsen forsynet patienterne med almindelige- ikke coatede- katetre, idet denne type katetre tidligere blev anvendt på hospitalerne. For ti år siden udviklede og markedsførte Astra Tech A/S det coatede engangskateter. Kateteret er efter en neddypning i vand (via absorbtion heraf) beklædt med en vandkappe, der gør at modstanden ved ud- og indføring i urinrøret mindskes væsentligt. Dette kateter foretrækkes nu i stigende grad i den anførte behandling. Coloplast A/S har udviklet og markedsført et coated engangskateter i De to leverandører sælger deres katetre via to salgssystemer til henholdsvis hospitalsmarkedet og grossistmarkedet. Grossisterne varetager som hovedregel leverancerne til den primære sundhedssektor (kommuner., plejehjem, m.v.). Ved salg til hospitalsmarkedet er undervisningsmateriale samt undervisning af patient og personale en del af produktet. Det er også oplyst, at kontakten mellem sygehuspersonale og leverandør giver mulighed for samarbejde om produktudvikling. Det er på dette marked produktvalget foretages. Det efterfølgende forbrug af henholdsvis Astra Tech A/S' eller Coloplast Danmark A/S' katetre efter patientens hjemsendelse er direkte afledt af det produktvalg, der foretages i hospitalssektoren. Derfor er leverandørernes markedsføring alene afgrænset til dette marked. Der er efter de foreliggende oplysninger ingen samhandel på tværs af de to afsætningskanaler. Der er således tale om to adskilte markeder. Ved salg til grossist er det kun det coatede engangskateter, der leveres. Grossisten tilbyder i sin samhandel med kommuner, plejehjem, m.v. et bredt sortiment af medicinske hjælpemidler og sygeplejeartikler fra forskellige leverandører. Grossisten tilbyder også leverancer direkte til forbrugeren. De to leverandører tilbyder rabat efter forskellige kriterier i deres samhandel med grossisterne. Rabatterne vurderes ikke at have indflydelse på konkurrencen.

3 3 af :17 Leverandørerne tilbyder salg direkte til kommunerne til en vejledende listepris uden rabat. Det er oftest grossisterne, der deltager i kommunale udbud. Hvis producenterne bliver inviteret til at deltage, består deres bud som hovedregel af den vejledende listepris. Odense Kommune har i 1996 gennemført et udbud på coatede engangskatetre. Der var tre bydende - to grossister og et specialcenter med udsalg af sygeplejeartikler. Den grossist, der vandt opgaven havde ens priser på katetre fra henholdsvis Astra Tech A/S og Coloplast A/S. Da Astra Tech A/S markedsførte sit coatede kateter var priserne til hospitalsmarkedet lidt lavere end priserne til grossistmarkedet. Da Coloplast Danmark A/S kom på markedet i 1993 var det med ens priser til henholdsvis hospitaler og grossister. I de følgende år har der været en voldsom konkurrence de to producenter imellem ved salg til hospitalsmarkedet. Konkurrencen har presset priserne ned i en sådan grad, at salgsprisen nu ligger væsentligt under produktets produktions /indkøbspris. Prisen ved salg til grossisterne har ligget nogenlunde konstant i perioden og på et niveau, hvor den gennemsnitlige avance for Astra Tech A/S ved salg til grossist er mellem x og x% af udsalgsprisen og avancen på den vejledende listepris er x %. Avancen for Coloplast Danmark A/S (ikke dominerende virksomhed) er x % ved salg til grossist og x % på den vejledende listepris. Odense Kommune har uden held forsøgt at indgå samhandel med Fyns Amt om indkøb af katetre. Forsøget blev tilbagevist med henvisning til kommunalfuldmagten og konkurrencereglerne. Der er til orientering fremsendt en gennemgang af reglerne i forbindelse med amtskommunalt og kommunalt samarbejde i Ringkøbing Amt, hvori det konkluderes at samarbejde ikke forhindres af ovennævnte regelsæt. Virksomhederne Astra Tech A/S er et markedssføringsselskab, der markedsfører produkter fra Astra Tech AB. Astra Tech A/S havde i 1998 en omsætning på x kr. heraf x kr. på coatede engangskatetre (LoFric). Salget til grossisterne af de coatede engangskatetre udgør ( i volumen) x % af det samlede salg af samme. Salget til hospital udgør x %. Virksomhedens markedsandel på markedet for coatede engangskatetre er x- x %. Astra Tech A/S' gennemsnitlige salgspris til grossist: X kr. for LoFric male X kr. for LoFric female. Priserne til hospitaler varierer fra: x-x på Lofric male x-x på LoFric female. Vejledende listepris: x for LoFric male x for LoFric female. Astra Tech A/S' indkøbspris: x kr. for LoFric male x kr. for LoFric female. Coloplast Danmark A/S er et salgsselskab, der markedsfører og sælger produkter for Coloplast A/S. Salgsselskabet havde i 1997/98 en omsætning på x kr., heraf x kr. på coatede

4 4 af :17 engangskatetre (EasiCath). Salget til grossist udgør (i volumen) x % af det samlede salg af coatede engangskatetre. Salget til hospitaler udgør de resterende x %. Virksomhedens markedsandel på markedet for coatede engangskatetre er x %. Coloplast A/S' gennemsnitlige salgspris til grossist er x kr. Gennemsnitlig salgspris til hospitaler (98/99) x kr. Vejledende listepris er x kr. De gennemsnitlige omkostninger der medgår til produktet er x kr. Odense Universitetshospital/Fyns Amt har oplyst, at man i 1998 på baggrund af begrænset udbud havde købt katetre til en gennemsnitspris fra Astra Tech A/S på x kr. pr. stk. For 1999 er der indgået aftaler om levering af katetre fra Astra Tech A/S og Coloplast Danmark A/S til henholdsvis x kr. (female), x kr. (male) og x kr. (female), x kr., (male). Klager Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen er i henhold til Lov om Social Service 97 forpligtet til at yde hjælp til køb af engangskatetre som hjælpemiddel. Kommunen leverer, som tidligere anført, det kateter som er foreskrevet af lægen på hospitalet ved udskrivning af patienten. Kommunen indkøber ca katetre årligt. Markedet Produktmarkedet Det relevante produktmarked er markedet for coatede engangskatetre. Ikke coatede katetre tilhører ikke samme marked, idet produkterne ikke er substituerbare. Efter oplysning fra producenterne er der så væsentlige forskelle knyttet til produkternes anvendelse, selvom de i princippet har samme funktion, at de samme patienter aldrig i praksis skifter fra anvendelsen af coatede til ikke coatede katetre. Prisstrukturen på markedet er omtalt ovenfor. Det samlede marked udgør skønsmæssigt x kr. i 1998 og det solgte antal katetre udgør x stk. Det geografiske marked Det geografiske marked er Danmark. Oplæring i såvel patientens som personalets brug af produktet på hospitalsmarkedet, er afhængig af kommunikation mellem parterne, hvorfor der skønnes at være en sprogbarriere. Afsætning til hospitaler på det danske marked vil derfor være forbundet med investering i en salgs- og markedsføringsorganisation, der kan etablere den nødvendige undervisning og service på nationalsproget. Salget til grossist er ikke bundet af kommunikation mellem parterne om anvendelsen af produktet. Der kunne derfor være tale om et europæisk marked, selvom handel over landegrænserne ikke skønnes praktiseret. Astra Tech A/S har oplyst, at der er minimum 6 alternative udbydere af coatede engangskatetre indenfor EU. Astra Tech A/S's kateter udbydes via markedsføringsselskaber på flere EU landes markeder. Virksomheden har også oplyst, at man ikke har kendskab til nogen form for grænseoverskridende indkøb fra de danske grossisters side. En grossist har oplyst, at der ingen hindringer er for grænseoverskridende handel. Eventuel parallelimport, der jo ville være eneste importmulighed i medfør af bindingen ved lægens "ordination" ved udskrivning af patienten, foretages dog ikke.

5 5 af :17 Da der således ikke i praksis synes at foregå en grænseoverskridende handel hverken på hospitals- eller grossistmarkedet, må det geografiske marked afgrænses til Danmark. 4. Vurdering Konkurrencelovens 6, stk.2, nr.1 indeholder forbudet mod indgåelse af aftaler om fastsættelse af købs- eller salgspriser. Det fremgår af oplysningerne fra Astra Tech A/S og Coloplast Danmark A/S, at leverandørernes salgspriser på coatede engangskatetre ikke er ens, hverken når de sælges til hospitalerne eller til den primære sundhedssektor. Ved salg til hospitaler er der intens konkurrence mellem leverandørerne og ved salg til grossister anvender leverandørerne forskellige rabat systemer. Det er den enkelte grossist, der fastsætter prisen ved videresalg. Prisen fastsættes efter individuel forhandling. Producenterne har i deres materiale oplyst en vejledende listepris. Der er således intet, der tyder på, at der skulle være en ulovlig prisaftale om samordning af priser mellem Astra Tech A/S og Coloplast Danmark A/S og dermed er der ikke tale om en overtrædelse af konkurrencelovens 6. Konkurrencelovens 11, stk.1 vedrører forbudet mod misbrug af en eller flere virksomheders dominerende stilling. Ved vurdering af en virksomheds eventuelle dominans, er virksomhedens markedsandel et væsentligt kriterium. En markedsandel på 50 % vil i sig selv, med mindre der foreligger helt usædvanlige omstændigheder, indebære, at der foreligger en dominerende stilling. Coloplast Danmark A/S har ifølge det oplyste en markedsandel for coatede engangskatetre på x % og Astra Tech A/S en markedsandel for samme på x %. Således har Astra Tech A/S en dominerende stilling på markedet. Konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 1 vedrører forbudet mod den dominerende virksomheds påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller andre urimelige forretningsbetingelser. Det skal vurderes, om Astra Tech A/S påtvinger sine samhandelspartnere urimelige købspriser. Coatede engangskatetre afsættes, efter de foreliggende oplysninger, hovedsagelig via to salgssystemer. Det ene salgssystem indebærer direkte salg til hospitalerne og det andet indirekte salg via grossister til kommuner, plejehjem, m.v. Ved salg til hospitalsmarkedet er forskelligt undervisningsmateriale samt undervisning af patient og sygehuspersonale en del af produktet. Det er også oplyst, at kontakten mellem sygehuspersonale og leverandør giver mulighed for samarbejde om produktudvikling. Som tidligere anført er det på dette marked, at leverandørerne koncentrerer sig om markedsføring af produktet. Ved salg til grossister, m.v. er det kun det coatede engangskateter, der leveres. Astra Tech A/S har fra 1983 og ti år frem været eneproducent på det danske marked for coatede engangskatetre. Da Coloplast Danmark A/S i 1993 kom på markedet med EasyCath var det med ens priser ved salg til henholdsvis grossister og hospitaler. I de følgende år har der været en voldsom konkurrence de to producenter imellem ved salg til hospitaler. Præference for brug af produktet skabes på hospitalerne. Det fremgår af oplysningerne, at konkurrencen mellem Coloplast A/S og Astra Tech A/S har været så intens i kampen om hospitalsmarkedet, at salgsprisen nu ligger væsentligt under produktets

6 6 af :17 produktionspris. Bl.a. skriver Coloplast A/S, at det var nødvendigt for Coloplast A/S at xxx Astra Tech A/S pris, for at formå hospitalerne til at skifte leverandør fra det kendte og rutinemæssige. De to leverandørers priser til hospitalsmarkedet ligger tæt. Astra Tech A/S laveste hospitalspris er x kr. Coloplast Danmark A/S' gennemsnitlige salgspris til hospitalerne er x kr. Det skal anføres, at Astra Tech A/S i 1993 havde en markedsandel på x % og at Coloplast Danmark A/S i 1998/1999 har opnået en markedsandel på x %. Spørgsmålet er, om den prisreduktion, der har fundet sted, skyldes Astra Tech A/S' forsøg på at hindre Coloplast A/S i at komme ind på markedet eller på at drive dem ud af markedet, eller der blot er tale om en imødegåelse af konkurrence for at fastholde egne kunder, som ikke indebærer en overtrædelse af konkurrencelovens bestemmelser, jf. Konkurrencestyrelsens redegørelse om prisdiskriminering, afsnit 5.3, UFR 1996 B. 404 vedr. konkurrencerettens meeting the competitionprincip og AKZO mod Kommissionen, sag C-62-86, Saml , 3475 præmis 156. Det er ofte - også i denne sag - vanskeligt at afgøre, om den dominerende virksomhed har udvist en sådan adfærd, ved at være initiativtagende, aggressiv og ved at gennemføre prisnedsættelser i et sådant omfang, at der er tale om hensigt om at drive konkurrenten ud af markedet. De foreliggende oplysninger giver ikke grundlag for at fastslå, at Astra Tech A/S' priser ved salg til hospitalsmarkedet indebærer en overtrædelse af forbudet i konkurrencelovens 11, stk. 2, nr.1. Salget til hospitaler udgør ifølge det oplyste en lille del af det samlede salg. Det tabsgivende salg er begrænset til dette marked. På basis af det oplyste er der ikke noget, der tyder på, at den pris Astra Tech A/S tager ved salg til grossist eller kommune (vejledende listepris), udgør en påtvingelse af urimelige købspriser. Astra Tech A/S' avance ved salg til dette marked er på niveau med den gennemsnitlige avance i gummiog plastindustrien og den ligger langt under den gennemsnitlige avance i f.eks. medicinalindustrien. På det grundlag udgør virksomhedens priser til den primære sektor ikke en overtrædelse af bestemmelsen i 11, stk. 2, nr. 1 om påtvingelse af urimelige priser. Konkurrencelovens 11, stk.2, nr.3 angår forbudet mod anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi overfor handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen. Det er tidligere slået fast, at der er tale om to adskilte markeder for afsætningen af coatede engangskatetre. Det bemærkes, at Odense Kommune ikke er enig i dette. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der er to salgskanaler, og at der ikke er samhandel på tværs af disse. Såfremt en sådan handel etableres, foreligger der en ny situation. Coloplast Danmark A/S og Astra Tech A/S varetager salget til amterne/hospitalerne. Sammen med det egentlige produkt ydes også undervisning af personale og patient samt levering af undervisningssmateriale produceret af virksomheden. Grossisterne vil formentlig ikke være i stand til at levere den form for service, da deres organisation er opbygget til at varetage andre typer af opgaver. Grossisterne varetager som hovedregel salget til kommuner, m.v. Der synes at være en tradition for anvendelsen af grossistleddet, da grossisten tilbyder et omfattende produktprogram fra flere leverandører samt direkte leverancer til slutbrugeren. Såfremt de aftagere, der normalt køber deres produkter hos grossisterne, kan købe produkterne billigere hos hospitalerne, ville grossisterne være stillet ringere i konkurrencen, idet de ikke ville kunne udbyde produktet på et konkurrencedygtigt prisniveau. De vil derfor miste kunder til hospitalerne, der ville kunne sælge produkterne langt billigere. Skulle hospitalerne videreforhandle katetre til grossisternes traditionelle kunder, ville der være

7 7 af :17 tale om erhvervsdrift. Hvis der er tale om salg ud over de amtskommunale grænser, ville en sådan handel være i strid med de almindelige kommunalretlige grundsætninger om amtskommuners opgavevaretagelse. Klager/Odense Kommune har uden held forsøgt at indgå samhandel med Fyns Amt om indkøb af katetre. Forsøget blev tilbagevist med henvisning til kommunalfuldmagten og konkurrencereglerne. Der er til orientering fremsendt en gennemgang af reglerne i forbindelse med amtskommunalt og kommunalt samarbejde i Ringkøbing Amt, hvori det konkluderes, at samarbejde indenfor en given amtskommunes rammer ikke under visse betingelser forhindres af ovennævnte regelsæt. Men der foregår, i følge sagens oplysninger, ikke nogen form for handel eller indkøbskoordining fra hospitalernes side. Adskillelsen af markederne er forårsaget af strukturelle forhold, herunder kommunernes manglende viden om de kommunalretlige regler for fælles indkøb samt traditionelle og faglige hensyn. Da opdelingen af markedet ikke er kunstigt skabt af leverandørerne og da der ikke sker en forvridning af konkurrencen mellem køberne på de to markeder, fordi de rent faktisk er helt adskilte, synes praksis at pege på, at der ikke er konkurrenceretlige problemer forbundet med, at en virksomhed tager forskellige priser på forskellige markeder, jf. Konkurrencestyrelsens redegørelse om prisdiskriminering, punkt 5, 2. Det vurderes derfor, at der ikke er tale om en overtrædelse af konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 3.

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2005-01-28: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-01-28: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-01-28: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. januar 2005 i sagen 04-34.599 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Fornyet behandling af sag om bl.a. leveringsnægtelse og markedsopdeling (Kirudan A/S og Maersk Medical A/S (i dag Unomedical A/S))

Fornyet behandling af sag om bl.a. leveringsnægtelse og markedsopdeling (Kirudan A/S og Maersk Medical A/S (i dag Unomedical A/S)) Fornyet behandling af sag om bl.a. leveringsnægtelse og markedsopdeling (Kirudan A/S og Maersk Medical A/S (i dag Unomedical A/S)) Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0574/skn/sek Resumé

Læs mere

Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet

Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet Rådsmødet den 28. januar 1998 Jnr.: 2:20-1917/SEN 1. Resumé På Konkurrencerådets møde den 29. januar 1997 blev det besluttet, at der i henhold

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet 1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet»År 1998, den 22. december afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-110.215, T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. FORMÅLET MED KONKURRENCEREGLERNE...

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 BESPARELSESUDSAGN VED MARKEDSFØRING AF FYRVÆRKERI Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko 1 af 11 18-06-2012 14:26 Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko Journal nr.2:802-299 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen modtog i 1999 henvendelser fra kommuner,

Læs mere

Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog

Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Rådsmødet den 27. april 2005 Journal nr. 3/1120-8901-1258/FI/mco Resumé 1. Konkurrencestyrelsen gav i 2000 Rørforeningen en ikke

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere