Analyse af serviceassistenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af serviceassistenter"

Transkript

1 Brevid.: Analyse af serviceassistenter Indledning Med afsæt i budget 2011 er det besluttet at se nærmere på serviceassistenter i Region Sjælland: Serviceassistenter Opgaverne inden for serviceassistenter er som udgangspunkt ens på regionens sygehuse, men forskelligt organiseret. Der foretages derfor en analyse, der omfatter elementerne i de eksisterende ordninger, herunder opgavesammensætning, faggrupper, lokal organisering, ledelse og økonomi. Analysen vil indeholde en konkret beskrivelse af de erfaringer, der er gjort med de enkelte ordninger, herunder en oplistning af fordele og ulemper. (Budget 2011) Analysen er ikke i sig selv et beslutningsgrundlag til en model for løsning af serviceopgaverne i Region Sjælland, men er udelukkende en beskrivelse af den nuværende organisering og arbejdstilrettelæggelse for så vidt angår serviceassistenter. Den omhandler derfor ikke en sammenligning med andre modeller for løsning af serviceopgaverne, men fokuserer udelukkende på, hvordan serviceassistenterne er organiseret i Region Sjælland. Analysen baserer sig på følgende materiale: Interviews med servicecheferne de steder, hvor der er ansat serviceassistenter, de pågældende enheders driftsaftaler, oplysninger om løn og sygefravær, opgave- og kompetenceprofiler for serviceassistenter, oplysninger om uddannelsesmæssige kompetencer samt diverse materiale i form af rapporter, analyser og evalueringer i forbindelse med opretningen af serviceassistentfunktionerne i 1990 erne. Analysen skal ses i sammenhæng med andre tiltag i forbindelse med serviceopgaverne, herunder den analyse af konkurrenceudsættelse, som bl.a. indeholder en analyse af rengøringsområdet, logistikoptimeringsprojektet (LOOP) samt Danske Regioners benchmark af støttefunktioner (rengøring og vaskeri). Serviceopgaver De serviceopgaver, der kan varetages af serviceassistenter, dækker over opgaver inden for følgende områder: Side 1 af 9

2 Rengøring, Madservering Patienttransport Kørsel af affald mv. Rekvirering af depotvarer Linnedhåndtering Anden understøttelse af plejepersonalet Kapelfunktion Opredning af senge Begrebet serviceopgaver dækker også over opgaver af mere teknisk karakter, som f.eks. el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, elevatordrift mv. Disse opgaver indgår ikke i denne analyse, og begrebet serviceopgaver bruges her kun om de opgaver, der kan varetages af serviceassistenter jf. ovenstående. Serviceopgaverne kan varetages af en eller flere af følgende faggrupper: Portører Rengøringsassistenter Husassistenter Serviceassistenter. Hvilke faggrupper, der varetager hvilke opgaver, afhænger af, hvordan opgaverne er organiseret. Serviceassistenter - historik Serviceassistenterne er en forholdsvis ny faggruppe, hvis opgaver og kompetencer udgør en kombination af rengøringsassistenternes, husassistenternes og i nogle tilfælde også portørernes opgaver og kompetencer samt i mindre grad dele af plejepersonalets kompetencer. Serviceassistentfunktionen er opfundet i 1990 erne med afsæt i den daværende udvikling i form af øgede krav fra borgere, politikere, patienter og medarbejdere om øget kvalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtighed. De øgede krav, herunder måske særligt fra medarbejderne, om større indflydelse på eget arbejde og for at undgå nedslidning både fysisk og psykisk, gav anledning til at se nærmere på en udvikling af servicefunktionerne. Særligt rengøringsassistenterne har historisk været ramt af det hårde fysiske arbejde med et højt sygefravær til følge, og udgangspunktet har derfor mange steder været, hvordan man kunne give rengøringsassistenterne mere ansvar og mere varierede arbejdsopgaver. Konkret udmøntede overvejelserne sig nogle steder i en sammenlægning af faggrupperne: husassistenter, rengøringsassistenter og visse steder også portører. Ligesom der nogle steder blev arbejdet på at flytte opgaver fra plejepersonalet til serviceassistenterne. Et af de steder, hvor der blev evalueret på etableringen af serviceassistentfunktionen var på Køge Sygehus i Serviceassistenterne blev introduceret i på Køge sygehus, og erstattede fuldt ud rengøringsassistenter, portører og husassistenter. Hovedkonklusionen i evalueringen er, at serviceassistentprojektet er en succes ud fra følgende parametre: Side 2 af 9

3 En række faggrænser er brudt op Der er færre faggrupper og overenskomster Der er større fleksibilitet Den enkelte serviceassistent har opnået større arbejdstilfredshed Der er sket et uddannelsesløft Nogle af serviceassistenterne har fået et lønløft. Derudover konkluderer evalueringen, at omlægningen giver mindre sårbarhed ved sygdom og færre barrierer for at udføre arbejdet fleksibelt under hensyntagen til en helhedsbetragtning. Omkring fleksibilitet vurderer evalueringen endvidere, at der med tiden vil blive en højere grad af fleksibilitet i takt med at rutinerne og erfaringerne opsamles i servicegrupperne. I forbindelse med kvaliteten af de opgaver der løses af serviceassistenter, herunder særligt rengøringsopgaverne, er konklusionen ud fra de almindelige kontroller, at standarden er tilfredsstillende. Serviceopgaverne i Region Sjælland I de tre amter, der siden er blevet til Region Sjælland, er der gjort forskellige erfaringer med organisering af serviceopgaverne, og de forskellige måder at organisere arbejdet på, har sat sine spor på organisationen i dag. Overordnet set er der således i Region Sjælland i dag to måder at organisere serviceopgaverne på: den ene model er en opsplitning af serviceopgaverne i rengøring, madservice og portøropgaver, mens den anden model er ved at samle funktionerne i serviceenheder, som har ansvaret for alle opgaver inden for servicefunktionerne. I den første model er visse af serviceopgaverne (primært rengøring, men også opgaver i relation til madservice, sengehåndtering, m.v.) samlet i Koncernservice og heraf er dele af opgaverne udliciteret til private aktører. Den resterende del af opgaverne (portøropgaver) er organiseret på sygehusene. I den anden model, hvor serviceopgaverne er samlet i serviceenheder på sygehusene, er der i varierende grad arbejdet med at nedbryde barriererne mellem de forskellige funktioner ved at samle de forskellige opgaver inden for færre faggrupper. Det betyder, at der, hvor nedbrydningen af de faglige barrierer er nået længst, er rengøringsassistenter, husassistenter og portører erstattet af serviceassistenter, samt at der er flyttet opgaver fra plejepersonalet til serviceassistenterne. I Region Sjælland er der i alt 283 serviceassistenter fordelt på primært serviceafdelingerne på følgende 4 sygehuse: Køge 122 (+ 5 i driftsafdeling), Nykøbing F. 56, Næstved 53 og Psykiatrien 28. De resterende 19 serviceassistenter er fordelt med en til tre på forskellige afdelinger, hvor de varetager specifikke opgaver. Disse 19 indgår ikke i analysen. Oversigt - Serviceassistenter i Region Sjælland pr. 25. januar 2011 Enhed Antal Køge sygehus serviceafdeling 122 Køge sygehus driftsafdeling 5 Nakskov sygehus serviceafdeling 12 Nykøbing F. sygehus serviceafdeling 56 Side 3 af 9

4 Næstved sygehus serviceafdeling 53 Næstved sygehus anæstesiafdeling 1 Næstved sygehus - kirugisk afdeling 1 Slagelse sygehus - medicinsk afdeling 1 Psykiatrien serviceafdeling 28 Psykiatrien - børne- og ungeområdet 1 Sygehusapoteket 3 I alt 283 Note: Opgørelsen er udtryk for den enkeltes organisatoriske tilhørsforhold ifølge lønsystemet. Organisering af serviceopgaverne Som det fremgår af ovenstående er serviceassistenterne i Region Sjælland primært placeret inden for 4 sygehuse: Køge, Nykøbing, Næstved og Psykiatrien. I det følgende beskrives organiseringen i form af ledelse, struktur og sammenhæng med afdelingerne samt de opgaver, der varetages af serviceassistenterne. Køge Der er i dag 122 serviceassistenter i Serviceafdelingen på Køge sygehus. De er organiseret i 10 selvstyrende grupper med en fast opgaveportefølje, som varierer afhængigt af, hvilke afdelinger de arbejder på. Hver servicegruppe servicerer flere afdelinger og arbejdet tilrettelægges i samarbejde med afdelingsledelserne og med afsæt i de konkret behov på det pågældende tidspunkt. Der lægges vægt på fleksibilitet og kontinuitet i opgaveløsningen. De selvstyrende grupper er organiseret i en samlet Serviceafdeling, med en servicechef i spidsen. De overordnede rammer for grupperne fastlægges i en driftsaftale, der indgås mellem serviceafdelingen og sygehusledelsen. Som eksempler på serviceafdelingens opgaver, kan nævnes: Rengøring Bestilling og håndtering af patienttøj og andet linned samt uniformer Lejring, forflytning og intern transport af patienter Anretning og servering af mad til patienter Vask og opredning samt udbringning af senge Kapelfunktion Transport, sortering og bortskaffelse af affald Transport af medicin og udbringning af sterilvarer På Køge sygehus er modellen med serviceassistenter således gennemført i forhold til at nedbryde de faglige barrierer, idet de tre faggrupper husassistenter, portører og rengøringsassistenter er lagt sammen til serviceassistenter. Uddannelsesmæssigt har serviceassistenterne på Køge sygehus gennemgået et overenskomstaftalt uddannelsesforløb til serviceassistent, men der tilbydes også løbende den erhvervsfaglige uddannelse til serviceassistent. Serviceafdelingen har som mål at skabe rammerne for det optimale patientforløb. Serviceassistenterne indgår derfor i teamet på de afdelinger, de er tilknyttet, for i fællesskab med afdelingerne at skabe gode forhold for den enkelte patient. Side 4 af 9

5 Serviceafdelingen varetager driftsrelationerne til eksterne leverandører og koncernservice vedrørende madleverancer, rengørings- og vaskeriydelser og står for uddannelse af serviceassistenter. Næstved og Nykøbing På Næstved og Nykøbing sygehuse er serviceopgaverne samlet i fælles serviceafdelinger på de respektive geografier. I Serviceafdelingerne er der siden år 2000 (i det daværende Storstrøms Amt) arbejdet med en gradvis overgang fra rengøringsassistenter til serviceassistenter i form af, at rengøringsassistenterne bliver tilbudt erhvervsuddannelsen til serviceassistent. I Serviceafdelingerne er der ansat både serviceassistenter, rengøringsassistenter og portører. For Nykøbing sygehus ser fordelingen således ud: Serviceassistenter (56), rengøringsassistenter (44) og portører (47). Tilsvarende for Næstved sygehus: Serviceassistenter (53) rengøringsassistenter (68) og portører (54). Dertil kommer den øvrige del af Serviceafdelingerne, som også varetager opgaver af mere teknisk og administrativ karakter. I Næstved og Nykøbing sygehuse (Storstrøms Amt) var beslutningen om at indføre faggruppen serviceassistenter ikke begrundet i et ønske om at nedbryde de faglige barrierer i forhold til portørerne, men i stedet at skabe en fleksibilitet omkring og gradvis flytning af plejeopgaverne, hvilket der efterfølgende er arbejdet løbende med. Konkret er opgaver, der tidligere blev varetaget af sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter som f.eks. bestilling af depotvarer, sterilvarer, linned, på pladslægning og fyldning i skabe, betjening af buffet, tilberedning, anretning og servicering af patientmad, forflytning af patienter, hjælp til genoptræning, lejring af patienter samt diverse rengøring af udstyr m.m. flyttet til serviceassistenterne. Serviceassistenterne undervises endvidere i HLR (hjerte-lunge-redning), hjertestop og lejring af patienter. Hovedopgaverne i Serviceafdelingen er at løse rengørings-, service- og forflytningsopgaver, samt postudleveringen på sygehusene. Det tilstræbes at tilpasse serviceydelserne til sygehusets udvikling og behov, og der flyttes, i samarbejde med afdelingerne, flere og flere opgaver fra afdelingerne ind i Serviceafdelingen, bl.a. som følge af, at det i flere perioder har været svært at rekruttere faguddannet plejepersonale. Konkret er det aftalt, at Serviceafdelingerne fra skal varetage alle opgaver i forbindelse med depot, bestilling, på pladslægning mv. for afdelingerne. I forhold til rengøringsassistenterne er det hensigten, at de skal uddannes til serviceassistenter. Udover uddannelse i rengøring, hygiejne og planlægning, giver serviceassistentuddannelsen også en grundlæggende uddannelse i dansk og IT. Uddannelsen anvendes som et rekrutteringsværktøj. Specielt for Nykøbing sygehus Medarbejderne på rengøringsområdet, herunder både serviceassistenter og rengøringsassistenter, er organiseret i to grupper, der refererer til hver sin serviceleder. Hver gruppe er tilknyttet faste afdelinger på sygehuset og der arbejdes pt. på etablering af teams i form af et pilotprojekt og med implementering i efteråret Parallelt dertil er portørerne organiseret i en gruppe, der refererer til egen serviceleder, og Side 5 af 9

6 endelig er de resterende funktioner (kapellet, informationen, depot og affaldshåndtering) organiseret under en fjerde serviceleder også på disse områder arbejdes der med teamstruktur. De fire serviceledere samarbejder tæt og koordinerer i forhold til planlægning, ferier, sygdom mv. For så vidt angår portørerne, arbejdes der med en tættere sammenhæng mellem portøropgaverne og serviceassistentopgaverne. Konkret får portørerne flere og flere opgaver, der også varetages af serviceassistenter, som f.eks. opredning af senge. Det overvejes pt. på Nykøbing sygehus gradvist at udfase portørerne til fordel for serviceassistenter med særligt fokus på transportopgaverne, men hvor rengøringsopgaverne også indgår i højere grad end i dag. Vedr. organiseringen arbejdes der med at opbygge selvstyrende teams. Målet er 6-7 teams, hvoraf et allerede er oprettet. Specielt for Næstved På Næstved er der, i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling, indført operationsassistenter, som bistår under f.eks. hofteoperationer. Denne opgave udføres pt. af 3 forskellige portører, hvilket er et fagligt løft for denne gruppe - der foregår således også her opgaveglidning. Organiseringen af serviceopgaverne på Næstved sygehus svarer til organiseringen på Nykøbing F. sygehus. Serviceassistenter, portører og rengøringsassistenter refererer til en serviceleder, men er fast tilknyttet afdelinger/områder. Vedr. organiseringen er der også på Næstved sygehus planer om en form for selvstyrende teams. Dette er dog ikke i implementeringsfasen endnu. Psykiatrien Serviceassistenterne i Psykiatrien er organiseret i en Serviceafdeling med en servicechef samt to serviceledere, der er placeret i henholdsvis Roskilde og Vordingborg. Der er i dag 28 serviceassistenter i Psykiatrien samt 22 under uddannelse. Serviceassistenterne er organiseret i selvstyrende teams, med en koordinator som omdrejningspunktet, som har den løbende kontakt til servicelederen. Hvert team servicerer bestemte afdelinger, og det tilstræbes, at det er de samme serviceassistenter, der servicerer de samme afdelinger. Der er i Psykiatrien ganske få portører, som varetager flytninger mv. Psykiatrien har ikke flytninger af patienter på samme måde som de somatiske sygehuse, og behovet for portører i Psykiatrien har derfor aldrig været i samme omfang som på de somatiske sygehuse. Portørerne erstattes efterhånden som det bliver muligt af serviceassistenter. Rengøringsassistenter er kun i Psykiatrien indtil de kan blive uddannet serviceassistenter, og det er således kun i en kort overgang fra ansættelse til gennemført uddannelse, at de er rengøringsassistenter. Hovedopgaverne for serviceassistenterne i Psykiatrien er rengøring, opvarmning, servering og anretning af mad samt diverse transportopgaver. I Psykiatrien arbejdes der løbende med en bedre udnyttelse af serviceassistenternes kompetencer inden for bl.a. hygiejne, transport og pleje, herunder at serviceassistenterne på sigt skal varetage flere plejeopgaver, transportopgaver og køkkenrelaterede opgaver. Side 6 af 9

7 Opsamling og vurdering Der er serviceassistenter på fire af Region Sjællands sygehuse. Der er forskelle i måden serviceopgaverne er organiseret på de fire sygehuse imellem. Der er blandt de interviewede tilfredshed med serviceassistentfunktionen. I Køge er der arbejdet med selvstyrende grupper, hvor en af serviceassistenterne påtager sig en koordinerende rolle i forhold til servicelederen og afdelingsledelserne. Denne måde at organisere arbejdet på, er under overvejelse de øvrige tre steder. I Nykøbing er den første selvstyrende gruppe således etableret, mens Psykiatrien ser nærmere på selvstyrende grupper i forbindelse med flytning til det kommende Psykiatrisygehus i Slagelse. I forhold til serviceopgaverne på Køge sygehus blev der i 2004, gennemført en sammenligning med servicefunktionerne på Roskilde sygehus. Denne sammenligning viste, at det ikke var muligt at vurdere, hvilken model for organiseringen, der var den mest effektive. Det, der dog blev konkluderet var, at tilfredsheden i såvel afdelinger som blandt medarbejderne var størst på Køge sygehus, hvilket blev angivet til at skyldes fleksibiliteten og den nære sammenhæng mellem afdelingerne og de selvstyrende grupper af serviceassistenter. Vurderingen fra alle fire steder er, at serviceassistenternes kompetencer giver en fleksibilitet i opgaveløsningen samt et løft i kvaliteten til gavn for både den enkelte medarbejder og afdelingerne. Der er dog forskelle i kompetencerne i form af, at der i Psykiatrien, Næstved og Nykøbing satses udelukkende på serviceassistenter med erhvervsuddannelsen, mens der i Køge også fortsat er serviceassistenter, der uddannes på de overenskomst aftalte uddannelse. Denne forskel kan forklares primært ved, at der i Køge er truffet beslutning om udelukkende at have serviceassistenter, hvilket betyder, at når der rekrutteres udefra, tilbydes som opstart en overenskomstaftalt serviceassistentuddannelse, mens erhvervsuddannelsen tilbydes senere. I Næstved og Nykøbing rekrutteres i første omgang rengøringsassistenter, som så tilbydes erhvervsuddannelsen til serviceassistent hvilket også er tilfældet i Psykiatrien. Alle fire steder arbejdes der med opgaveglidning i den forstand, at der flyttes opgaver fra afdelingerne til serviceassistenterne. Alligevel er vurderingen, at der de fleste steder fortsat er et potentiale i at udnytte serviceassistenternes kompetencer bedre særligt de serviceassistenter, der har den erhvervsmæssige uddannelse. Konkret er det kun i Køge og Psykiatrien, at serviceassistenterne har overtaget portøropgaverne, hvilket betyder, at den fleksibilitet serviceassistenterne kan medføre, ikke udnyttes fuldt ud på Næstved og Nykøbing sygehuse. Dertil kommer de opgaver, der traditionelt er løst af plejepersonalet, hvor det fortsat kun er enkelte opgaver, der er flyttet til serviceassistenterne. Umiddelbart vurderes det, at de opgaver serviceassistenterne på Nykøbing F. og Næstved sygehuse varetager, i høj grad svarer til opgaverne for rengøringsassistenter på f.eks. Slagelse og Holbæk sygehuse, idet portøropgaverne ikke indgår. På Slagelse og Holbæk sygehuse er der også sket en opgaveglidning i retning af, at rengøringsassistenter varetager flere og flere opgaver, f.eks. i relation til linnedhåndtering, bestilling og modtagelse af depotvarer, klargøring af senge, opfyldning af forbrugsartikler, laboratorieopvask, kiosk og kantinefunktioner, posthåndtering m.m. Til sammenligning kan det endvidere oplyses, at en rengøringsassistents uddannelse består af sidemandsoplæring suppleret med interne kurser i rengøringsstandarder samt Side 7 af 9

8 et levnedsmiddelhygiejnecertifikat-kursus eller suppleret med AMU-kurser med et grundforløb i daglig erhvervsrengøring på 10 dage suppleret med kurser af 1-3 dages varighed inden for forskellige områder (f.eks. rengøringshygiejne 1 dag, arbejdsteknik 2 dage, hospitals- og institutionshygiejne 3 dage). Gennemsnitslønnen for en serviceassistent er knap 1000 kr. højere pr. måned end for en rengøringsassistent i Region Sjælland. I forbindelse med uddannelse af serviceassistenter bidrages til at regionen lever op til aftalen med regeringen om antallet af uddannelsespladser samt regeringens udmelding om erhvervsuddannelse til alle. Et særligt fokus i forbindelse med udviklingen af serviceassistentfunktionen har været at kompetenceudvikle en særlig medarbejdergruppe, med henblik på at skabe bedre arbejdsmiljø, mindske sygefravær, skabe større arbejdsglæde, mere variation i arbejdet samt fastholde medarbejdere samtidig med at serviceopgaverne udvikles. Ses der nærmere på sygefraværet er det dog ikke muligt at underbygge antagelsen om, at serviceassistenter skulle have lavere sygefravær end rengøringsassistenter. Det højere kompetenceniveau hos serviceassistenterne har betydning i forhold til kvalitet og opgaveglidning, og gør det muligt at flyttet flere opgaver fra afdelingerne til serviceenhederne, ligesom serviceassistenterne kan varetage flere opgaver selv hvilket der løbende arbejdes på. Hvad angår sammenhængen med afdelingerne, er der også her forskelle i organiseringen. I Køge og Psykiatrien er de selvstyrende grupper koblet tæt på afdelingerne i det daglige arbejde, hvilket her vurderes at give værdi i forhold til opgaveløsningen. I Næstved og Nykøbing koordineres sammenhængen til afdelingerne i højere grad via servicelederne, og det væsentligste vurderes her at være, at der er kontinuitet i de serviceassistenter, der kommer på afdelingerne. Generelt kan det konkluderes, at et væsentligt element i forhold til fleksibiliteten og kvaliteten i opgaveløsningen er kendskab til og erfaring med hinanden og arbejdsopgaverne. Det betyder, at stor personaleomsætning eller ændringer i opgaverne (f.eks. som følge af flytning af en afdeling) har betydning for opgaveløsningen. Konklusion: Udviklingen i retningen af serviceassistenter vurderes af alle fire geografier hvor ordningen findes at have betydet en større fleksibilitet i opgaveløsningen, og erfaringerne på alle fire geografier med den nye faggrupper er positive. Analysen har samtidig vist, at den lokale organisering af serviceassistenterne betyder, at der er variationer i organiseringen af serviceopgaverne og særligt i, hvordan serviceassistenternes kompetencer bruges. Analysen viser derfor, at der er behov for at arbejde med en harmonisering i forhold til organisering og opgaveportefølje, herunder en nærmere udredning af: Serviceassistenternes organisering i selvstyrende teams. Portørfaggruppens opgaver de steder, der er serviceassistenter. Serviceassistenternes kompetencer i forhold til plejeopgaverne, herunder mulighed for opgaveglidning. Fastlæggelse af ensartet uddannelsesniveau for serviceassistenterne i Region Sjælland. Side 8 af 9

9 I forhold til om området kan konkurrenceudsættes, vurderes det ikke muligt pt. at konkurrenceudsætte området samlet, idet organiseringen af opgaverne og opgaveporteføljerne varierer afhængigt af geografien. I forhold til sammenhængen med de kliniske afdelinger, vurderes dette ikke at være en hindring for konkurrenceudsættelse, men det vil p.t. være tvivlsomt, om der findes private aktører, der har kompetencen til at byde ind på området. I forhold til tilrettelæggelsen af de samlede serviceopgaver i Region Sjælland har denne analyse ikke inddraget dette aspekt. En vurdering af, hvordan serviceopgaverne fremadrettet skal tilrettelægges på regionens samlede sygehuse kan med fordel ske i sammenhæng med arbejdet omkring Fremtidens sygehusvæsen, Organisation og ledelsesprojektet, idet dette projekt også inkluderer støttefunktioner og fællesfunktioner på sygehusene. Side 9 af 9

Serviceassistenter - ledelse og organisation

Serviceassistenter - ledelse og organisation Serviceassistenter - ledelse og organisation En undersøgelse gennemført for Region Sjælland Christina Holm-Petersen NOTAT / PROJEKT 3489 November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenternes faglighed Marts 2008 Indledning Dette notat beskriver serviceassistenternes faglighed. Det er ikke altid en let opgave at beskrive en gruppes faglighed.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Servicearbejde på sygehuse

Servicearbejde på sygehuse Servicearbejde på sygehuse arbejdsvilkår under forandring for portører, rengørings-, køkken- og serviceassistenter September 2004 Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman CASA Servicearbejde på sygehuse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER...

ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER... Punkt 7 bilag 4 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER... 5 3. JUSTERING AF DET ORGANISATORISKE KONCEPT... 7 4. OPGAVEBEGREBET... 9 5. FUNKTIONSBESKRIVELSER... 10 6. UDDANNELSE...

Læs mere

Analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse 2011 Analyse af konkurrenceudsættelse I Region Sjælland Analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Resume 3 Kapitel 1 4 1. Analysens formål 4 2. Region Sjællands samarbejde

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Odense Universitetshospital Servicecenter Rengøring & Patientservice

Odense Universitetshospital Servicecenter Rengøring & Patientservice Odense Universitetshospital Servicecenter Rengøring & Patientservice Job- og kvalifikationsprofil for Serviceleder i Rengøring & Patientservice Indholdsfortegnelse 1. Organisationen... 3 1.1 Nuværende

Læs mere

Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det!

Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det! Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det! Kost- og Servicesektoren 2007 Indhold Serviceassistenter gør hverdagen nemmere...... 3 Hvem er vi?...........................

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren Du kender os godt -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren 2005 Indhold Pas på husassistenterne................... 3 Hvem er vi?.............................. 4 Hvor er vi?...............................

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere