Analyse af serviceassistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af serviceassistenter"

Transkript

1 Brevid.: Analyse af serviceassistenter Indledning Med afsæt i budget 2011 er det besluttet at se nærmere på serviceassistenter i Region Sjælland: Serviceassistenter Opgaverne inden for serviceassistenter er som udgangspunkt ens på regionens sygehuse, men forskelligt organiseret. Der foretages derfor en analyse, der omfatter elementerne i de eksisterende ordninger, herunder opgavesammensætning, faggrupper, lokal organisering, ledelse og økonomi. Analysen vil indeholde en konkret beskrivelse af de erfaringer, der er gjort med de enkelte ordninger, herunder en oplistning af fordele og ulemper. (Budget 2011) Analysen er ikke i sig selv et beslutningsgrundlag til en model for løsning af serviceopgaverne i Region Sjælland, men er udelukkende en beskrivelse af den nuværende organisering og arbejdstilrettelæggelse for så vidt angår serviceassistenter. Den omhandler derfor ikke en sammenligning med andre modeller for løsning af serviceopgaverne, men fokuserer udelukkende på, hvordan serviceassistenterne er organiseret i Region Sjælland. Analysen baserer sig på følgende materiale: Interviews med servicecheferne de steder, hvor der er ansat serviceassistenter, de pågældende enheders driftsaftaler, oplysninger om løn og sygefravær, opgave- og kompetenceprofiler for serviceassistenter, oplysninger om uddannelsesmæssige kompetencer samt diverse materiale i form af rapporter, analyser og evalueringer i forbindelse med opretningen af serviceassistentfunktionerne i 1990 erne. Analysen skal ses i sammenhæng med andre tiltag i forbindelse med serviceopgaverne, herunder den analyse af konkurrenceudsættelse, som bl.a. indeholder en analyse af rengøringsområdet, logistikoptimeringsprojektet (LOOP) samt Danske Regioners benchmark af støttefunktioner (rengøring og vaskeri). Serviceopgaver De serviceopgaver, der kan varetages af serviceassistenter, dækker over opgaver inden for følgende områder: Side 1 af 9

2 Rengøring, Madservering Patienttransport Kørsel af affald mv. Rekvirering af depotvarer Linnedhåndtering Anden understøttelse af plejepersonalet Kapelfunktion Opredning af senge Begrebet serviceopgaver dækker også over opgaver af mere teknisk karakter, som f.eks. el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse, elevatordrift mv. Disse opgaver indgår ikke i denne analyse, og begrebet serviceopgaver bruges her kun om de opgaver, der kan varetages af serviceassistenter jf. ovenstående. Serviceopgaverne kan varetages af en eller flere af følgende faggrupper: Portører Rengøringsassistenter Husassistenter Serviceassistenter. Hvilke faggrupper, der varetager hvilke opgaver, afhænger af, hvordan opgaverne er organiseret. Serviceassistenter - historik Serviceassistenterne er en forholdsvis ny faggruppe, hvis opgaver og kompetencer udgør en kombination af rengøringsassistenternes, husassistenternes og i nogle tilfælde også portørernes opgaver og kompetencer samt i mindre grad dele af plejepersonalets kompetencer. Serviceassistentfunktionen er opfundet i 1990 erne med afsæt i den daværende udvikling i form af øgede krav fra borgere, politikere, patienter og medarbejdere om øget kvalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtighed. De øgede krav, herunder måske særligt fra medarbejderne, om større indflydelse på eget arbejde og for at undgå nedslidning både fysisk og psykisk, gav anledning til at se nærmere på en udvikling af servicefunktionerne. Særligt rengøringsassistenterne har historisk været ramt af det hårde fysiske arbejde med et højt sygefravær til følge, og udgangspunktet har derfor mange steder været, hvordan man kunne give rengøringsassistenterne mere ansvar og mere varierede arbejdsopgaver. Konkret udmøntede overvejelserne sig nogle steder i en sammenlægning af faggrupperne: husassistenter, rengøringsassistenter og visse steder også portører. Ligesom der nogle steder blev arbejdet på at flytte opgaver fra plejepersonalet til serviceassistenterne. Et af de steder, hvor der blev evalueret på etableringen af serviceassistentfunktionen var på Køge Sygehus i Serviceassistenterne blev introduceret i på Køge sygehus, og erstattede fuldt ud rengøringsassistenter, portører og husassistenter. Hovedkonklusionen i evalueringen er, at serviceassistentprojektet er en succes ud fra følgende parametre: Side 2 af 9

3 En række faggrænser er brudt op Der er færre faggrupper og overenskomster Der er større fleksibilitet Den enkelte serviceassistent har opnået større arbejdstilfredshed Der er sket et uddannelsesløft Nogle af serviceassistenterne har fået et lønløft. Derudover konkluderer evalueringen, at omlægningen giver mindre sårbarhed ved sygdom og færre barrierer for at udføre arbejdet fleksibelt under hensyntagen til en helhedsbetragtning. Omkring fleksibilitet vurderer evalueringen endvidere, at der med tiden vil blive en højere grad af fleksibilitet i takt med at rutinerne og erfaringerne opsamles i servicegrupperne. I forbindelse med kvaliteten af de opgaver der løses af serviceassistenter, herunder særligt rengøringsopgaverne, er konklusionen ud fra de almindelige kontroller, at standarden er tilfredsstillende. Serviceopgaverne i Region Sjælland I de tre amter, der siden er blevet til Region Sjælland, er der gjort forskellige erfaringer med organisering af serviceopgaverne, og de forskellige måder at organisere arbejdet på, har sat sine spor på organisationen i dag. Overordnet set er der således i Region Sjælland i dag to måder at organisere serviceopgaverne på: den ene model er en opsplitning af serviceopgaverne i rengøring, madservice og portøropgaver, mens den anden model er ved at samle funktionerne i serviceenheder, som har ansvaret for alle opgaver inden for servicefunktionerne. I den første model er visse af serviceopgaverne (primært rengøring, men også opgaver i relation til madservice, sengehåndtering, m.v.) samlet i Koncernservice og heraf er dele af opgaverne udliciteret til private aktører. Den resterende del af opgaverne (portøropgaver) er organiseret på sygehusene. I den anden model, hvor serviceopgaverne er samlet i serviceenheder på sygehusene, er der i varierende grad arbejdet med at nedbryde barriererne mellem de forskellige funktioner ved at samle de forskellige opgaver inden for færre faggrupper. Det betyder, at der, hvor nedbrydningen af de faglige barrierer er nået længst, er rengøringsassistenter, husassistenter og portører erstattet af serviceassistenter, samt at der er flyttet opgaver fra plejepersonalet til serviceassistenterne. I Region Sjælland er der i alt 283 serviceassistenter fordelt på primært serviceafdelingerne på følgende 4 sygehuse: Køge 122 (+ 5 i driftsafdeling), Nykøbing F. 56, Næstved 53 og Psykiatrien 28. De resterende 19 serviceassistenter er fordelt med en til tre på forskellige afdelinger, hvor de varetager specifikke opgaver. Disse 19 indgår ikke i analysen. Oversigt - Serviceassistenter i Region Sjælland pr. 25. januar 2011 Enhed Antal Køge sygehus serviceafdeling 122 Køge sygehus driftsafdeling 5 Nakskov sygehus serviceafdeling 12 Nykøbing F. sygehus serviceafdeling 56 Side 3 af 9

4 Næstved sygehus serviceafdeling 53 Næstved sygehus anæstesiafdeling 1 Næstved sygehus - kirugisk afdeling 1 Slagelse sygehus - medicinsk afdeling 1 Psykiatrien serviceafdeling 28 Psykiatrien - børne- og ungeområdet 1 Sygehusapoteket 3 I alt 283 Note: Opgørelsen er udtryk for den enkeltes organisatoriske tilhørsforhold ifølge lønsystemet. Organisering af serviceopgaverne Som det fremgår af ovenstående er serviceassistenterne i Region Sjælland primært placeret inden for 4 sygehuse: Køge, Nykøbing, Næstved og Psykiatrien. I det følgende beskrives organiseringen i form af ledelse, struktur og sammenhæng med afdelingerne samt de opgaver, der varetages af serviceassistenterne. Køge Der er i dag 122 serviceassistenter i Serviceafdelingen på Køge sygehus. De er organiseret i 10 selvstyrende grupper med en fast opgaveportefølje, som varierer afhængigt af, hvilke afdelinger de arbejder på. Hver servicegruppe servicerer flere afdelinger og arbejdet tilrettelægges i samarbejde med afdelingsledelserne og med afsæt i de konkret behov på det pågældende tidspunkt. Der lægges vægt på fleksibilitet og kontinuitet i opgaveløsningen. De selvstyrende grupper er organiseret i en samlet Serviceafdeling, med en servicechef i spidsen. De overordnede rammer for grupperne fastlægges i en driftsaftale, der indgås mellem serviceafdelingen og sygehusledelsen. Som eksempler på serviceafdelingens opgaver, kan nævnes: Rengøring Bestilling og håndtering af patienttøj og andet linned samt uniformer Lejring, forflytning og intern transport af patienter Anretning og servering af mad til patienter Vask og opredning samt udbringning af senge Kapelfunktion Transport, sortering og bortskaffelse af affald Transport af medicin og udbringning af sterilvarer På Køge sygehus er modellen med serviceassistenter således gennemført i forhold til at nedbryde de faglige barrierer, idet de tre faggrupper husassistenter, portører og rengøringsassistenter er lagt sammen til serviceassistenter. Uddannelsesmæssigt har serviceassistenterne på Køge sygehus gennemgået et overenskomstaftalt uddannelsesforløb til serviceassistent, men der tilbydes også løbende den erhvervsfaglige uddannelse til serviceassistent. Serviceafdelingen har som mål at skabe rammerne for det optimale patientforløb. Serviceassistenterne indgår derfor i teamet på de afdelinger, de er tilknyttet, for i fællesskab med afdelingerne at skabe gode forhold for den enkelte patient. Side 4 af 9

5 Serviceafdelingen varetager driftsrelationerne til eksterne leverandører og koncernservice vedrørende madleverancer, rengørings- og vaskeriydelser og står for uddannelse af serviceassistenter. Næstved og Nykøbing På Næstved og Nykøbing sygehuse er serviceopgaverne samlet i fælles serviceafdelinger på de respektive geografier. I Serviceafdelingerne er der siden år 2000 (i det daværende Storstrøms Amt) arbejdet med en gradvis overgang fra rengøringsassistenter til serviceassistenter i form af, at rengøringsassistenterne bliver tilbudt erhvervsuddannelsen til serviceassistent. I Serviceafdelingerne er der ansat både serviceassistenter, rengøringsassistenter og portører. For Nykøbing sygehus ser fordelingen således ud: Serviceassistenter (56), rengøringsassistenter (44) og portører (47). Tilsvarende for Næstved sygehus: Serviceassistenter (53) rengøringsassistenter (68) og portører (54). Dertil kommer den øvrige del af Serviceafdelingerne, som også varetager opgaver af mere teknisk og administrativ karakter. I Næstved og Nykøbing sygehuse (Storstrøms Amt) var beslutningen om at indføre faggruppen serviceassistenter ikke begrundet i et ønske om at nedbryde de faglige barrierer i forhold til portørerne, men i stedet at skabe en fleksibilitet omkring og gradvis flytning af plejeopgaverne, hvilket der efterfølgende er arbejdet løbende med. Konkret er opgaver, der tidligere blev varetaget af sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter som f.eks. bestilling af depotvarer, sterilvarer, linned, på pladslægning og fyldning i skabe, betjening af buffet, tilberedning, anretning og servicering af patientmad, forflytning af patienter, hjælp til genoptræning, lejring af patienter samt diverse rengøring af udstyr m.m. flyttet til serviceassistenterne. Serviceassistenterne undervises endvidere i HLR (hjerte-lunge-redning), hjertestop og lejring af patienter. Hovedopgaverne i Serviceafdelingen er at løse rengørings-, service- og forflytningsopgaver, samt postudleveringen på sygehusene. Det tilstræbes at tilpasse serviceydelserne til sygehusets udvikling og behov, og der flyttes, i samarbejde med afdelingerne, flere og flere opgaver fra afdelingerne ind i Serviceafdelingen, bl.a. som følge af, at det i flere perioder har været svært at rekruttere faguddannet plejepersonale. Konkret er det aftalt, at Serviceafdelingerne fra skal varetage alle opgaver i forbindelse med depot, bestilling, på pladslægning mv. for afdelingerne. I forhold til rengøringsassistenterne er det hensigten, at de skal uddannes til serviceassistenter. Udover uddannelse i rengøring, hygiejne og planlægning, giver serviceassistentuddannelsen også en grundlæggende uddannelse i dansk og IT. Uddannelsen anvendes som et rekrutteringsværktøj. Specielt for Nykøbing sygehus Medarbejderne på rengøringsområdet, herunder både serviceassistenter og rengøringsassistenter, er organiseret i to grupper, der refererer til hver sin serviceleder. Hver gruppe er tilknyttet faste afdelinger på sygehuset og der arbejdes pt. på etablering af teams i form af et pilotprojekt og med implementering i efteråret Parallelt dertil er portørerne organiseret i en gruppe, der refererer til egen serviceleder, og Side 5 af 9

6 endelig er de resterende funktioner (kapellet, informationen, depot og affaldshåndtering) organiseret under en fjerde serviceleder også på disse områder arbejdes der med teamstruktur. De fire serviceledere samarbejder tæt og koordinerer i forhold til planlægning, ferier, sygdom mv. For så vidt angår portørerne, arbejdes der med en tættere sammenhæng mellem portøropgaverne og serviceassistentopgaverne. Konkret får portørerne flere og flere opgaver, der også varetages af serviceassistenter, som f.eks. opredning af senge. Det overvejes pt. på Nykøbing sygehus gradvist at udfase portørerne til fordel for serviceassistenter med særligt fokus på transportopgaverne, men hvor rengøringsopgaverne også indgår i højere grad end i dag. Vedr. organiseringen arbejdes der med at opbygge selvstyrende teams. Målet er 6-7 teams, hvoraf et allerede er oprettet. Specielt for Næstved På Næstved er der, i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling, indført operationsassistenter, som bistår under f.eks. hofteoperationer. Denne opgave udføres pt. af 3 forskellige portører, hvilket er et fagligt løft for denne gruppe - der foregår således også her opgaveglidning. Organiseringen af serviceopgaverne på Næstved sygehus svarer til organiseringen på Nykøbing F. sygehus. Serviceassistenter, portører og rengøringsassistenter refererer til en serviceleder, men er fast tilknyttet afdelinger/områder. Vedr. organiseringen er der også på Næstved sygehus planer om en form for selvstyrende teams. Dette er dog ikke i implementeringsfasen endnu. Psykiatrien Serviceassistenterne i Psykiatrien er organiseret i en Serviceafdeling med en servicechef samt to serviceledere, der er placeret i henholdsvis Roskilde og Vordingborg. Der er i dag 28 serviceassistenter i Psykiatrien samt 22 under uddannelse. Serviceassistenterne er organiseret i selvstyrende teams, med en koordinator som omdrejningspunktet, som har den løbende kontakt til servicelederen. Hvert team servicerer bestemte afdelinger, og det tilstræbes, at det er de samme serviceassistenter, der servicerer de samme afdelinger. Der er i Psykiatrien ganske få portører, som varetager flytninger mv. Psykiatrien har ikke flytninger af patienter på samme måde som de somatiske sygehuse, og behovet for portører i Psykiatrien har derfor aldrig været i samme omfang som på de somatiske sygehuse. Portørerne erstattes efterhånden som det bliver muligt af serviceassistenter. Rengøringsassistenter er kun i Psykiatrien indtil de kan blive uddannet serviceassistenter, og det er således kun i en kort overgang fra ansættelse til gennemført uddannelse, at de er rengøringsassistenter. Hovedopgaverne for serviceassistenterne i Psykiatrien er rengøring, opvarmning, servering og anretning af mad samt diverse transportopgaver. I Psykiatrien arbejdes der løbende med en bedre udnyttelse af serviceassistenternes kompetencer inden for bl.a. hygiejne, transport og pleje, herunder at serviceassistenterne på sigt skal varetage flere plejeopgaver, transportopgaver og køkkenrelaterede opgaver. Side 6 af 9

7 Opsamling og vurdering Der er serviceassistenter på fire af Region Sjællands sygehuse. Der er forskelle i måden serviceopgaverne er organiseret på de fire sygehuse imellem. Der er blandt de interviewede tilfredshed med serviceassistentfunktionen. I Køge er der arbejdet med selvstyrende grupper, hvor en af serviceassistenterne påtager sig en koordinerende rolle i forhold til servicelederen og afdelingsledelserne. Denne måde at organisere arbejdet på, er under overvejelse de øvrige tre steder. I Nykøbing er den første selvstyrende gruppe således etableret, mens Psykiatrien ser nærmere på selvstyrende grupper i forbindelse med flytning til det kommende Psykiatrisygehus i Slagelse. I forhold til serviceopgaverne på Køge sygehus blev der i 2004, gennemført en sammenligning med servicefunktionerne på Roskilde sygehus. Denne sammenligning viste, at det ikke var muligt at vurdere, hvilken model for organiseringen, der var den mest effektive. Det, der dog blev konkluderet var, at tilfredsheden i såvel afdelinger som blandt medarbejderne var størst på Køge sygehus, hvilket blev angivet til at skyldes fleksibiliteten og den nære sammenhæng mellem afdelingerne og de selvstyrende grupper af serviceassistenter. Vurderingen fra alle fire steder er, at serviceassistenternes kompetencer giver en fleksibilitet i opgaveløsningen samt et løft i kvaliteten til gavn for både den enkelte medarbejder og afdelingerne. Der er dog forskelle i kompetencerne i form af, at der i Psykiatrien, Næstved og Nykøbing satses udelukkende på serviceassistenter med erhvervsuddannelsen, mens der i Køge også fortsat er serviceassistenter, der uddannes på de overenskomst aftalte uddannelse. Denne forskel kan forklares primært ved, at der i Køge er truffet beslutning om udelukkende at have serviceassistenter, hvilket betyder, at når der rekrutteres udefra, tilbydes som opstart en overenskomstaftalt serviceassistentuddannelse, mens erhvervsuddannelsen tilbydes senere. I Næstved og Nykøbing rekrutteres i første omgang rengøringsassistenter, som så tilbydes erhvervsuddannelsen til serviceassistent hvilket også er tilfældet i Psykiatrien. Alle fire steder arbejdes der med opgaveglidning i den forstand, at der flyttes opgaver fra afdelingerne til serviceassistenterne. Alligevel er vurderingen, at der de fleste steder fortsat er et potentiale i at udnytte serviceassistenternes kompetencer bedre særligt de serviceassistenter, der har den erhvervsmæssige uddannelse. Konkret er det kun i Køge og Psykiatrien, at serviceassistenterne har overtaget portøropgaverne, hvilket betyder, at den fleksibilitet serviceassistenterne kan medføre, ikke udnyttes fuldt ud på Næstved og Nykøbing sygehuse. Dertil kommer de opgaver, der traditionelt er løst af plejepersonalet, hvor det fortsat kun er enkelte opgaver, der er flyttet til serviceassistenterne. Umiddelbart vurderes det, at de opgaver serviceassistenterne på Nykøbing F. og Næstved sygehuse varetager, i høj grad svarer til opgaverne for rengøringsassistenter på f.eks. Slagelse og Holbæk sygehuse, idet portøropgaverne ikke indgår. På Slagelse og Holbæk sygehuse er der også sket en opgaveglidning i retning af, at rengøringsassistenter varetager flere og flere opgaver, f.eks. i relation til linnedhåndtering, bestilling og modtagelse af depotvarer, klargøring af senge, opfyldning af forbrugsartikler, laboratorieopvask, kiosk og kantinefunktioner, posthåndtering m.m. Til sammenligning kan det endvidere oplyses, at en rengøringsassistents uddannelse består af sidemandsoplæring suppleret med interne kurser i rengøringsstandarder samt Side 7 af 9

8 et levnedsmiddelhygiejnecertifikat-kursus eller suppleret med AMU-kurser med et grundforløb i daglig erhvervsrengøring på 10 dage suppleret med kurser af 1-3 dages varighed inden for forskellige områder (f.eks. rengøringshygiejne 1 dag, arbejdsteknik 2 dage, hospitals- og institutionshygiejne 3 dage). Gennemsnitslønnen for en serviceassistent er knap 1000 kr. højere pr. måned end for en rengøringsassistent i Region Sjælland. I forbindelse med uddannelse af serviceassistenter bidrages til at regionen lever op til aftalen med regeringen om antallet af uddannelsespladser samt regeringens udmelding om erhvervsuddannelse til alle. Et særligt fokus i forbindelse med udviklingen af serviceassistentfunktionen har været at kompetenceudvikle en særlig medarbejdergruppe, med henblik på at skabe bedre arbejdsmiljø, mindske sygefravær, skabe større arbejdsglæde, mere variation i arbejdet samt fastholde medarbejdere samtidig med at serviceopgaverne udvikles. Ses der nærmere på sygefraværet er det dog ikke muligt at underbygge antagelsen om, at serviceassistenter skulle have lavere sygefravær end rengøringsassistenter. Det højere kompetenceniveau hos serviceassistenterne har betydning i forhold til kvalitet og opgaveglidning, og gør det muligt at flyttet flere opgaver fra afdelingerne til serviceenhederne, ligesom serviceassistenterne kan varetage flere opgaver selv hvilket der løbende arbejdes på. Hvad angår sammenhængen med afdelingerne, er der også her forskelle i organiseringen. I Køge og Psykiatrien er de selvstyrende grupper koblet tæt på afdelingerne i det daglige arbejde, hvilket her vurderes at give værdi i forhold til opgaveløsningen. I Næstved og Nykøbing koordineres sammenhængen til afdelingerne i højere grad via servicelederne, og det væsentligste vurderes her at være, at der er kontinuitet i de serviceassistenter, der kommer på afdelingerne. Generelt kan det konkluderes, at et væsentligt element i forhold til fleksibiliteten og kvaliteten i opgaveløsningen er kendskab til og erfaring med hinanden og arbejdsopgaverne. Det betyder, at stor personaleomsætning eller ændringer i opgaverne (f.eks. som følge af flytning af en afdeling) har betydning for opgaveløsningen. Konklusion: Udviklingen i retningen af serviceassistenter vurderes af alle fire geografier hvor ordningen findes at have betydet en større fleksibilitet i opgaveløsningen, og erfaringerne på alle fire geografier med den nye faggrupper er positive. Analysen har samtidig vist, at den lokale organisering af serviceassistenterne betyder, at der er variationer i organiseringen af serviceopgaverne og særligt i, hvordan serviceassistenternes kompetencer bruges. Analysen viser derfor, at der er behov for at arbejde med en harmonisering i forhold til organisering og opgaveportefølje, herunder en nærmere udredning af: Serviceassistenternes organisering i selvstyrende teams. Portørfaggruppens opgaver de steder, der er serviceassistenter. Serviceassistenternes kompetencer i forhold til plejeopgaverne, herunder mulighed for opgaveglidning. Fastlæggelse af ensartet uddannelsesniveau for serviceassistenterne i Region Sjælland. Side 8 af 9

9 I forhold til om området kan konkurrenceudsættes, vurderes det ikke muligt pt. at konkurrenceudsætte området samlet, idet organiseringen af opgaverne og opgaveporteføljerne varierer afhængigt af geografien. I forhold til sammenhængen med de kliniske afdelinger, vurderes dette ikke at være en hindring for konkurrenceudsættelse, men det vil p.t. være tvivlsomt, om der findes private aktører, der har kompetencen til at byde ind på området. I forhold til tilrettelæggelsen af de samlede serviceopgaver i Region Sjælland har denne analyse ikke inddraget dette aspekt. En vurdering af, hvordan serviceopgaverne fremadrettet skal tilrettelægges på regionens samlede sygehuse kan med fordel ske i sammenhæng med arbejdet omkring Fremtidens sygehusvæsen, Organisation og ledelsesprojektet, idet dette projekt også inkluderer støttefunktioner og fællesfunktioner på sygehusene. Side 9 af 9

Dertil kommer at snitflader i forhold til lager, madservice, linned og affaldshåndtering ikke er organiseret på samme måde alle steder.

Dertil kommer at snitflader i forhold til lager, madservice, linned og affaldshåndtering ikke er organiseret på samme måde alle steder. Dato: Brevid: 1609605 Notat vedr. organisering af serviceopgaverne på sygehusene En række opgaver i form af rengøring, madservering, patientflytning, patientmobilisering, patientløft, kørsel af affald

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Serviceassistenter ledelse og organisation

Serviceassistenter ledelse og organisation Serviceassistenter ledelse og organisation En undersøgelse gennemført for Region Sjælland Notat Christina Holm-Petersen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Det Nationale

Læs mere

Serviceassistenter - ledelse og organisation

Serviceassistenter - ledelse og organisation Serviceassistenter - ledelse og organisation En undersøgelse gennemført for Region Sjælland Christina Holm-Petersen NOTAT / PROJEKT 3489 November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Serviceassistentprojektet. Afrapportering af kortlægningsfasen

Serviceassistentprojektet. Afrapportering af kortlægningsfasen Serviceassistentprojektet Afrapportering af kortlægningsfasen KU Produktion November 2013 Forord Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe Serviceassistenter - en hel ny faggruppe Opkvalificering af medarbejdere Sygehus Thy-Mors blev bevilget midler fra Region Nordjyllands projekt De bedste arbejdspladser, der har fokus på fastholdelse og

Læs mere

Serviceassistent - projektet

Serviceassistent - projektet Serviceassistent - projektet Rammerne Serviceassistenter integreres organisatorisk i de enkelte kliniske afdelinger efter et fælles koncept på alle regionens sygehuse, og med reference til den kliniske

Læs mere

Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet At parathed i organisationen bliver et parameter for udrulning

Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet At parathed i organisationen bliver et parameter for udrulning Dato: 8.6.2016 Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet Baggrund for projektet Der udføres i dag servicearbejde af plejepersonale. Serviceassistent-projektet gør det muligt at få

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Fagre nye serviceverden

Fagre nye serviceverden Fagre nye serviceverden 1 Info om Fagre serviceassistenterne nye serviceverdenog - juni deres 2011uddannelse Sygehus Thy-Mors, juni 2011 Internt nyhedsbrev for Sygehus Thy-Mors juni 2008 Udgivet af servicechef

Læs mere

Afklarende spørgsmål til materialet om serviceassistentprojektet til behandling i MED-Hovedudvalget den 22. juni 2016

Afklarende spørgsmål til materialet om serviceassistentprojektet til behandling i MED-Hovedudvalget den 22. juni 2016 Dato: 21. juni 2016 Brevid: 2987626 Afklarende spørgsmål til materialet om serviceassistentprojektet til behandling i MED-Hovedudvalget den 22. juni 2016 13.6.2016/sl Side 1 Ifølge notatet Serviceassistent-projektet

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010

Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010 Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010 Rejsescenens debatspil dramatiserede faglige skænderier - og mulige løsninger når en servicemedarbejder vil klare patient-opgaver

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling. Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice

Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling. Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice Fokus punkter i mit oplæg Serviceassistenter på Odense Universitetshospital

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Regionshus* Holbæk Sygehus Psykiatrien

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Regionshus* Holbæk Sygehus Psykiatrien Bilag 2 Arbejdsulykker med - uden fravær, opgjort i årsagskategorier Strakspåbud, påbud, afgørelser, m.m. delt på emner 2013 Arbejdsulykker uden ventet fravær øvrig teknik med Regionshus* 15 14 7 69 5

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Tirsdag den 4. februar kl i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø, mødelokale 1

Tirsdag den 4. februar kl i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø, mødelokale 1 REFERAT Mødeemne: Referencegruppemøde/ Serviceassistent-projektet Tid: Tirsdag den 4. februar kl. 8.00-12.00 i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø, mødelokale 1 Mødeleder: Projektchef Bodil Mentz Deltagere:

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hvad ved vi om serviceområdet?

Hvad ved vi om serviceområdet? Hvad ved vi om serviceområdet? Serviceprojektet Aarhus Universitetshospital TIDSPLANEN 2012-2013 Aug. sep. 2012 Interview med medarbejdere og ledere i afdelingerne Første konference 5. okt. Okt. apr. Hvordan

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø og sygefravær blandt serviceassistenter

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø og sygefravær blandt serviceassistenter F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø og sygefravær blandt serviceassistenter Kolofon Politisk ansvarlig: Gina Liisborg og Berit Jakobsen, Kost- og Servicesektoren Redaktion: Katrine Bonde Nielsen,

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenternes faglighed Marts 2008 Indledning Dette notat beskriver serviceassistenternes faglighed. Det er ikke altid en let opgave at beskrive en gruppes faglighed.

Læs mere

Notat. Baggrund for beslutning. Begrundelse for beslutning om fremtidig organisering af serviceområdet på Aarhus Universitetshospital

Notat. Baggrund for beslutning. Begrundelse for beslutning om fremtidig organisering af serviceområdet på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Hospitalsledelsen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7846 4444 www.auh.dk Notat Begrundelse for beslutning om fremtidig organisering af serviceområdet på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Serviceassistenterne faglighed fremtid

Serviceassistenterne faglighed fremtid F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenterne faglighed fremtid Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Poul Henningsen Serviceassistenterne Faglighed & Fremtid er udgivet af Kost- og Servicesektoren

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Serviceassistentprojektet. Afrapportering af den eksterne evaluering af pilotfasen

Serviceassistentprojektet. Afrapportering af den eksterne evaluering af pilotfasen Serviceassistentprojektet Afrapportering af den eksterne evaluering af pilotfasen Maj 2016 Indholdsfortegnelse Summary... 3 Hovedindtryk fra evalueringen... 3 Anbefalinger... 6 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Organisationsdiagram Serviceafdelingen, Hillerød Hospital

Organisationsdiagram Serviceafdelingen, Hillerød Hospital Organisationsdiagram Serviceafdelingen, Hillerød Hospital Jens Kappel Jensen Servicechef Planlægningsafdeling Helge Elsgaard Lotte Juul Næsland Niels Thomsen Planlægningsleder Souschef Sekretariat Eva-Lena

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Punkt 5 - bilag 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER... 5 3. JUSTERING AF DET ORGANISATORISKE KONCEPT... 7 4. OPGAVEBEGREBET... 8 5. FUNKTIONSBESKRIVELSER HVILKE OPGAVER

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

at Medborgersalen inklusive caféen og studiekredslokalerne udskilles som en selvstændig funktion under ledelse af inspektøren i Medborgerhuset.

at Medborgersalen inklusive caféen og studiekredslokalerne udskilles som en selvstændig funktion under ledelse af inspektøren i Medborgerhuset. Pkt.nr: 11 Arbejdstilrettelæggelse og organisering af de tekniske servicemedarbejdere på rådhusgrunden 184020 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller Medborgersalen inklusive caféen og studiekredslokalerne

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER...

ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER... Punkt 7 bilag 4 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER... 5 3. JUSTERING AF DET ORGANISATORISKE KONCEPT... 7 4. OPGAVEBEGREBET... 9 5. FUNKTIONSBESKRIVELSER... 10 6. UDDANNELSE...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice. Job- og kvalifikationsprofil

Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice. Job- og kvalifikationsprofil Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice Job- og kvalifikationsprofil for Serviceleder i Rengøring & Patientservice Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen... 3 1.1 Nuværende organisering

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND Venstres valgprogram til regionsvalget 2013 Morgendagens Region Sjælland At leve en meningsfyldt tilværelse med et sundt legeme og et rask sind står øverst på de fleste danskeres

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag.

Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag. Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag. OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus er et af Danmarks fire universitetshospitaler. OUH er det største og mest specialiserede hospital i Region

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse 2011 Analyse af konkurrenceudsættelse I Region Sjælland Analyse af konkurrenceudsættelse i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Resume 3 Kapitel 1 4 1. Analysens formål 4 2. Region Sjællands samarbejde

Læs mere