Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere"

Transkript

1 Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013

2 Indhold Indhold... 2 Baggrund... 3 Forkortelser... 4 Medarbejdere og målgrupper... 5 Skoler... 6 Generelt om kompetence- og meritafklaring... 7 Forberedende undervisning... 8 Meritafklaring af medarbejdere i kategori Uddannelsesforløb for medarbejdere i kategori Uddannelsesforløb for medarbejdere i kategori

3 Baggrund Som led i Region Sjællands budgetaftale for 2013, er det besluttet at gennemføre et uddannelsesprojekt for serviceassistenter, rengøringsassistenter og portører på regionens sygehuse. Der er ligeledes besluttet, at uddannelsesprojektet skal gennemføres ved at ansætte vikarer i jobrotation. Uddannelsesprojektet skal løbe over en årrække begyndende med et pilotprojekt. Projektplanen foreskriver en forventet start på pilotprojektet i januar Uddannelsesbehovet hos regionens serviceassistenter er bestemt af en omfattende arbejdskraftanalyse som udføres af Kvalitet og Udvikling. Analysen skal resultere i et design af, eller funktionsbeskrivelse for, serviceassistenternes fremtidige opgaver. På baggrund af funktionsbeskrivelsen, kan man afdække uddannelsesbehovet hos regionens servicemedarbejdere. Ud over en erhvervsuddannelse som serviceassistent med speciale i hospitalsservice, kan der blive tale om et behov for uddannelse inden for områder, der ikke er omfattet af den nuværende uddannelse. I disse tilfælde, vil opkvalificering kunne ske ved efteruddannelse i form af valgfri fag eller AMU-kurser. Planlægning og gennemførelse af udannelsesaktiviteterne sker i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Medarbejdere der allerede har serviceassistentuddannelsen, vil sandsynligvis kunne efteruddannes, så de opnår de påkrævede kvalifikationer. Dette oplæg retter sig mod pilotprojektet. Det skal dog bemærkes, at de koncepter, der er anvendt i pilotprojektet, i de fleste tilfælde, vil kunne overføres direkte til det endelige projekt. KHR lægger dog op til, at relevante elementer evalueres og eventuelt justeres, efter pilotprojektet. 3

4 Forkortelser AMU-kurser Arbejdsmarkedsuddannelser er korte kurser, der kan bruges som opsupplering af en erhvervsuddannelse. I Serviceassistentprojektet, kan kurserne anvendes til at give medarbejderne kompetencer, der ligger uden for den nuværende uddannelsesordning på serviceassistentuddannelsen. Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov. De er kompetencegivende, og der gives et uddannelsesbevis for hvert kursus, der gennemføres. AUB (tidligere AER) Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag er støtte, der kan søges til medarbejdere i skoleperioder på en EUDuddannelse. Der kan ikke søges om støtte til medarbejdere, som regionen tidligere har modtaget AUB/AER for. EUD EUD står for Erhvervsuddannelser og er uddannelser under erhvervsuddannelsesloven. En EUD-uddannelse består af skole- og praktikforløb. Erhvervsuddannelsen som serviceassistent tager to år. Hvis eleven kan få merit for erfaring eller kurser, kan uddannelsen forkortes. Hvis eleven får merit for et år, kan uddannelsen tages som etårig merit. Hvis eleven kan få merit for mere end et år, kan uddannelsen tages på en GVU-plan (læs mere nedenfor). FVU FVU er forberedende undervisning i fagene dansk og matematik. FVU kan tilrettelægges, så medarbejderen er på skole i enkelte dage eller timer. GVU Grundlæggende voksenuddannelse er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, GVU-plan, som resulterer i, at medarbejderens får en erhvervsuddannelse. Inden forløbet meritafklares medarbejderen. IKV Individuel kompetencevurdering (IKV) tilbydes af erhvervsskolerne i forbindelse med en meritafklaring. En IKV vurderer medarbejderen ud fra erhvervserfaring og forudgående uddannelse, herunder kurser. VEU-godtgørelse VEU står for Voksen Efteruddannelse og kan søges til dække af lønomkostninger for medarbejder, der tager fx FVU eller AMU. VLV Vejledende læsetest for voksne. Formålet med testen er at vurdere, om medarbejderen har behov for FVU eller om medarbejderen har behov for undervisning i dansk som andet sprog eller har behov for specialundervisning. 4

5 Medarbejdere og målgrupper Medarbejderne kan opdeles i to kategorier ud fra de uddannelsesbehov, der forventes i forhold til Serviceassistentprojektet. Kategori 1: Medarbejdere, der ikke har erhvervsuddannelse som serviceassistent Gruppe 1: Rengøringsassistenter og servicemedarbejdere, der ikke har erhvervsuddannelse som serviceassistent. Gruppe 2: Gruppe 3: Portører Medarbejdere, der er uddannet rengøringsteknikere (en etårig uddannelse). Kategori 2: Medarbejdere, der har erhvervsuddannelse som serviceassistent Gruppe 4: Medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse som serviceassistent uden speciale i hospitalsservice. Gruppe 5: Gruppe 6: Medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse som serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Medarbejdere, der af forskellige grunde, ikke skal opkvalificeres til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Før projektplanen udarbejdes, skal medarbejderne afklares i forhold til om deres uddannelsesbehov ligger inden for kategori 1 eller kategori 2. Afklaringen foregår ved at sende et spørgeskema ud til medarbejdernes daglige leder. Efter afklaringen, skal medarbejdere i gruppe 1-3 meritafklares individuelt i forhold til serviceassistentuddannelsen. Denne afklaring fortages af erhvervsskolerne. Med forbehold for individuelle hensyn, vil alle medarbejdere i kategori 1 skulle varsles om væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet inden uddannelsen påbegyndes, jævnfør Funktionærlovens 2. Varslet vil svare til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. 5

6 Skoler Serviceassistentuddannelsen og meritafklaring udbydes af følgende erhvervsskoler: 1: CELF i Nakskov 2: EUC Sjælland i Næstved og Køge 3: URC Slagteriskolen i Roskilde Skolerne vil sandsynligvis kunne etablere undervisning på andre geografier efter aftale. ANSSC, Koncern HR - Jura og Forhandling Såfremt uddannelsen skal indeholde kurser på pleje- og omsorgsområdet, udbydes disse på SOSU-skolerne i Holbæk, Slagelse, Næstved, Greve og Nykøbing F. VLV-test og FVU udbydes lokalt. 6

7 Generelt om kompetence- og meritafklaring Inden uddannelsen påbegyndes Kompetence- og meritafklaring udføres af erhvervsskolerne. Meritafklaring i forhold til en erhvervsuddannelse er tidskrævende, da medarbejdernes kompetencer består af både praktisk erfaring og kurser. Forløbet kan tage op til 10 dage. Meritafklaring kræver, at medarbejderen fremviser ansættelsespapirer samt kursus- og eventuelle eksamensbeviser. Der kan endvidere være tale om en prøve i praktiske færdigheder. Erfaringen viser, at det kan tage tid at samle dokumentation for diverse erhvervs- og uddannelsesaktiviteter, hvorfor skolerne anbefaler, at arbejdet påbegyndes i god tid inden uddannelsesstart. Kompetenceafklaringen er gyldig i op til 6 år eller til der laves ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen. Styregruppen har besluttet: - At kompetence- og meritafklaring påbegyndes cirka 6 måneder inden medarbejderen starter på uddannelsen. 7

8 Forberedende undervisning VLV (Vejledende læsetest for voksne) og FVU (Forberedende voksenundervisning) FVU er forberedende undervisning i fagene dansk og matematik. Behovet for FVU afdækkes ved at lave en vejledende læsetest for voksne (VLV-test), som indikerer den enkelte medarbejders behov for FVU i dansk. Der bør laves en tilsvarende test i matematik. VLV-testen foregår på arbejdspladsen. Der kræves et undervisningslokale med en PC med hovedtelefon pr. medarbejder samt en printer. Deltagere der opnår lav score i testen tilbydes en individuel udredning med en læsepædagog. Udredningen tager ca. 2½ time. Undervisningsinstitutionen kan ydermere søge om en it-rygsæk til de medarbejdere, der er ordblinde. Det skal bemærkes, at bevilling af en it-rygsæk kan tage op til 3 måneder. IT-rygsækken kan suppleres med en SmartPhone, som kan stilles til rådighed af virksomheden eller af medarbejderen selv. Virksomheden er dog ikke forpligtiget til at stille hjælpemidler til rådighed. FVU undervisning kan foregå i hold på arbejdspladsen fx 1 dag om ugen i 5-10 uger inden start på selve uddannelsen. Varigheden af undervisningsforløbet afhænger af medarbejderens testresultater og vedkommendes sproglige kompetencer. Der må påregnes yderligere undervisning for medarbejdere, der er ordblinde eller medarbejdere, der har dansk som andet sprog. Med FVU forventes det, at medarbejderne bliver gjort uddannelsesparate, hvilket sandsynligvis vil mindske frafaldet på serviceassistentuddannelsen. Kompetenceafklaringen i forhold til FVU er gyldig i to år. Styregruppen anbefaler, at MED-HU tager stilling til: - At medarbejdere i gruppe 1, 2 og 3 anbefales at tage en VLV-test i fagene dansk og matematik. - At medarbejdere i gruppe 1, 2 og 3 opfodres til at tage Forberedende voksenundervisning, hvis VLVtesten indikerer et behov. - At medarbejdere i gruppe 4 og 5 ikke VLV-testes. - At medarbejdere i gruppe 6 tilbydes VLV-test efter en konkret vurdering af deres uddannelsesbehov. 8

9 Meritafklaring af medarbejdere i kategori 1 Rengørings- og servicemedarbejdere, der ikke har nogen erhvervsuddannelse som serviceassistent, portører samt medarbejdere, der er uddannet rengøringsteknikere (etårig uddannelse), skal meritafklares i forhold til en etårig merituddannelse eller en GVU-plan. Begge uddannelsesformer giver samme uddannelsesbevis, som den toårige erhvervsuddannelse som serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Som led i meritafklaringen gennemfører erhvervsskolen en individuel realkompetencevurdering (IKV), som er en individuel vurdering af hver medarbejder ud fra erfaring, kurser og uddannelse. Herefter udarbejdes en individuel uddannelsesplan for hver medarbejder. Tilpasning af uddannelsen i forhold til KU s design På nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvorvidt KU s design vil resultere i, at medarbejderne skal have en specialisering, der går ud over rammerne for den ordinære uddannelse som serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Hvis KU s analyse resulterer i, at regionens servicemedarbejdere i fremtiden skal løse opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet, vil deres uddannelse skulle indeholde kurser inden for områder, der ligger uden for den nuværende uddannelsesbekendtgørelse. 9

10 Uddannelsesforløb for medarbejdere i kategori 1 Etårig merituddannelse Hvis medarbejderen er fyldt 25 år og har minimum to års praktisk erfaring inden for rengøringsområdet, opnås der sædvanligvis merit for uddannelsens første år. Medarbejderen vil derfor kunne tage uddannelsen som en etårig merituddannelse. En etårig merituddannelse indeholder 28 ugers skoleforløb og 18 ugers praktik. Der skal være mindst 3 praktikforløb på uddannelsen. Såfremt KUs design af fremtidens serviceassistentopgaver vil afdække et behov for uddannelse inden for områder, der ikke er indeholdt i den nuværende uddannelse, vil der være mulighed for at lægge i alt 6 ugers uddannelse ind i den etårige merituddannelse, da den indeholder to ugers valgfri specialefag og derudover giver mulighed for at vælge 4 ugers påbygning. Uddannelsen vil således tage i alt 50 uger. Yderligere efteruddannelse kan tilrettelægges som AMU-kurser. Uddannelse på GVU-plan Hvis medarbejderen er fyldt 25 år og har minimum to års relevant erhvervserfaring, vil der være mulighed for at tage uddannelsen på en GVU-plan (Grundlæggende voksenuddannelse). For at tage uddannelsen på en GVU-plan kræves der, at medarbejderen har et kendskab til dansk og matematik, der svarer til folkeskolens afgangsniveau. En GVU-plan har som regel ikke praktikperioder og har en varighed på mellem 18 og 25 ugers skoleforløb. Hvis KUs design af fremtidens serviceassistentopgaver vil afdække et behov for uddannelse inden for områder, der ikke er indeholdt i den nuværende uddannelse, vil der være mulighed for at bruge de 2 ugers valgfri undervisningen, GVU-planen indeholder. Yderligere efteruddannelse kan tilrettelægges som AMUkurser. Styregruppen har besluttet: - At medarbejderne i kategori 1, som udgangspunkt, tager uddannelsen som etårige merit. - At medarbejdere i kategori 1, der har lang erfaring indenfor området, får mulighed for at tage uddannelsen på en GVU-plan efter konkret vurdering fra skolen. - At medarbejdere i kategori 1, om nødvendigt, supplerer uddannelsen med AMU-kurser inden for pleje- og omsorg. 10

11 Uddannelsesforløb for medarbejdere i kategori 2 Gruppe 4 og 5 er medarbejdere, der har uddannelsen som serviceassistent med virksomheds- eller hospitalsspeciale samt medarbejdere, der af forskellige grunde, ikke skal opkvalificeres til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. I forbindelse med projektet, laves der en konkret vurdering af medarbejderne i gruppe 4 og 5 i forhold til den nye funktionsbeskrivelse for regionens serviceassistenter. Derefter tilbydes opkvalificering i form af AMU-kuser. Gruppe 6 er medarbejdere, der, af forskellige årsager, ikke skal opkvalificeres til erhvervsuddannede serviceassistenter. Disse medarbejder kan, efter individuel vurdering, tilbydes opkvalificering i form af AMU-kurser. Styregruppen har besluttet: - At medarbejdere i gruppe 4 og 5 opkvalificeres ved at tage fag inden for pleje- eller omsorg som supplerende AMU-kurser. - At medarbejdere i gruppe 6 tilbydes uddannelse eller AMU-kurser efter individuel vurdering. 11

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 1 Program 8.30-9.00 Morgenmad 9.00-9.10 Velkomst v/virksomhedsnetværkcabi 9.10-9.55 Strategisk kompetenceløft af hele

Læs mere