Artikel til Samfundsfagsnyt tegn incl. mellemrum. Tendenser i Kinas økonomi og politik: En ny udviklingsmodel? Af Clemens Stubbe Østergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til Samfundsfagsnyt 24.000 tegn incl. mellemrum. Tendenser i Kinas økonomi og politik: En ny udviklingsmodel? Af Clemens Stubbe Østergaard"

Transkript

1 Artikel til Samfundsfagsnyt tegn incl. mellemrum Tendenser i Kinas økonomi og politik: En ny udviklingsmodel? Af Clemens Stubbe Østergaard Historisk er der ingen fortilfælde for så lang vedvarende vækst, og så stor fattigdomsreduktion, som Kina har præsteret de sidste 30 år. Det har været et heldigt, og også dygtigt styret, forløb. Efter 30 års (næsten)planøkonomi, så vi gennem årtier en stadig mere markedsorienteret udvikling. Men jo mere markedsorienteret, jo mere sandsynligt er det jo, at der vil komme økonomiske tilbageslag med alvorlige følger for beskæftigelsen. Den private sektors andel af bruttonationalproduktet er steget fra 17% i 1990 til 70% i dag, og i byerne er privatiseringen af boligmarkedet gået fra 15% til 70% ejerskab. Derfor vil en økonomisk nedtur ramme ind i en struktur, hvor beskæftigelsen er i private selskaber og hvor partiet ikke bare kan sige: I producerer videre til lager. Virksomhederne lukker og folk bliver arbejdsløse: hvordan så betale huslånet, skolepengene, lægeregningen? Den kraftige vækst har også givet problemer, som ikke er ukendte for højvækst økonomier: regional og individuel ulighed, øget land-by kløft, miljøforringelse ved hastig industrialisering i et svagt reguleringsregime, korruption og dårligt ledede lokalmyndigheder. De manglende institutionelle rammer til regulering af et vildtvoksende marked øger de nævnte problemer. Sundhed og uddannelse har lidt under afviklingen af de hidtidige offentlige rammer for dem. Jeg vil argumentere for, at de mange uheldige følger af den kraftige satsen på vækst under Deng Xiaopings udviklingsstrategi har overbevist de ledere som kom til i om, at et paradigmeskift er nødvendigt: med et konfuciansk kodeord det harmoniske samfund. I det følgende viser jeg først problemerne indenfor sundhed, uddannelse, miljø, korruption, så ser jeg på de fremgangsmåder den nye ledelse har anvendt for at ændre politik, derefter hvad den går ud på, og hvordan den kan forklares. Og endelig hvilke problemer den indebærer. Sundhed: et sort kapitel

2 Med 20% af verdens befolkning tegner regeringen sig for under 1% af verdens sundhedsudgifter. Det er faldet så meget i det seneste årti, at familierne nu må have halvdelen af udgifterne op af egen lomme (på landet ca 90%). Kun 12% har sygesikring og halvdelen af Kinas mange bønder har ikke råd til et lægebesøg. Land-by kløften er slem på dette felt: på landet er børnedødeligheden 2-3 gange større, det samme gælder underernæringen, og 20% af husstande på landet har ikke ordentligt drikkevand. Centralregeringen har simpelthen læsset udgifterne over på folk selv, eller på de lokale amts- eller bystyrer. De er ofte gået konkurs, eller er ihvert fald meget forgældede, og for at skaffe penge sælger klinikker og hospitaler hellere kure og mediciner, end de laver forebyggende arbejde.offentlige hospitaler får kun 10% af omkostninger dækket af staten. Uddannelse: Konfucius ville være bedrøvet En million børn er droppet ud af skolen hvert år, fordi familierne ikke har råd til skolepenge og bøger. Andelen af analfabeter steg 36% mellem 2000 og 2005, så den nåede 116 mio.. Her er igen læsset for meget over på småbyer og landsbyer, som simpelthen ikke har pengene til skoledrift og lærerlønninger. De laver så masser af afgifter og særskatter, som vender den tunge ende nedad. Der er en stor intelligensreserve på landet, men fire års universitetsuddannelse koster 40 års indtægt for en farmer i Vest-Kina. Der har manglet støtte til studerende fra landet. Miljø: træk ikke vejret for dybt Nu er 58% af Kinas floder så forurenede, at de ikke kan bruges til drikkevand. Grundvandet under 90% af byerne er også forurenet, og urensede kloakudløb ødelægger mange steder kysternes økosystemer. Enhver der har trukket vejret i en af Kinas 170 millionbyer ved at luftforureningen er slem, inden længe overgår Kina USA s CO2-udslip. De forudsigelige sundhedsmæssige omkostninger ved dette er meget høje. I det hele taget koster miljøskader, ifølge Verdensbanken, over 3% af nationalindkomsten, mod det globale gennemsnit på 0,81%. Bag nogle af problemerne ligger ineffektiv ressourceudnyttelse, som følge af et lavt teknologisk niveau. Fattigdom og ulighed: især land-bykløften

3 Tre fjerdedele af den fattigdomsreduktion verden har præsteret siden 1980 står Kina for. Efter at 400 millioner mennesker er løftet ud af fattigdom, har man fået reduceret andelen af fattige fra 53% til 8%. De er til gengæld rigtig svære: disse 130 mio som lever for under en dollar om dagen bor langt fra alfarvej i bjerge og andre naturligt ufavorable områder. Der er dog blevet flere i byerne: på 25 år er de vokset fra 2-3% til 9-12% af befolkningen. Den florererende kapitalisme, i en økonomi der ikke er transparent, har gjort nogle til milliardærer og millionærer. Indkomsten er steget i gennemsnit 9% om året de sidste 35 år. Men mens næsten alle er gået frem i absolutte tal, er indkomstuligheden vokset stærkt over 30 år, fra en Gini-koefficient på 0.21 til 0,45. Per capita indkomsten for de rigeste 100 af Kinas amter er 85 gange større end den for de fattigste 592 amter. Indlandsprovinser er ringere stillede end kystprovinser under reformpolitikken, og på individplanet ejer de rigeste 10% ikke mindre end 45% af værdierne, mens de fattigste 10% må nøjes med 1,4%. Det kunne der rådes bod på med et socialt sikkerhedsnet, men de fonde man er i gang med at opbygge mangler mellem 300 og 1000 mia yuan for at slå til. Korruption kan true partiets overlevelse En af Shanghai s topledere, Chen Liangyu, mistede sit job i foråret fordi han havde fundet mere givtige anvendelsesmuligheder for centralt tilførte pensionsmidler. I sommers fik den tidligere leder af Fødevare og Medicinstyrelsen Zheng Xiaoyu en dødsdom for bestikkelse, og nu skal alle de licenser udstedt under ham gennemgås. Bestikkelsessager findes hyppigt ved udnævnelser, offentlige indkøb og kontrakter, samt i bankvirksomhed og de selskaber der har monopoler, fx elforsyningen. Folk finder sig ikke i det: på landet skyldes 30% af uroligheder med over 100 deltagere korruption, 50% skyldes jordafståelsesproblemer som ofte har korrupt karakter, jf at 4-5 af Kinas ti rigeste mænd er i real estate. De sidste 20% skyldes forurening, hvor korrupt tilsynspraksis også kan være en faktor. Korruptionen er ikke værre end i andre u- lande, men den er vokset med reformerne og sidste år blev skredet ind overfor næsten af de 73 mio partimedlemmer. Problemerne er omfattende og erkendte. Samtidig giver de anledning til stigende utilfredshed. Men der synes at være en proces i gang for et paradigmeskift:

4 Det begyndte med en masse symbol-politik fra den nyvalgte Generalsekretær Hu Jintao og senere Premierminister Wen Jiabao: det første møde i det nyvalgte Politburo handlede om fattigdom; derefter en tur til en af revolutionens vugger og tale om enkel levevis og hård kamp; så til fattige områder i Nordøst-Kina og Indre Mongoliet, istedetfor at drage til det velstående Shanghai; ovenpå det en partikonference om fattigdom på landet, betegnet Prioriteternes prioritet ; videre til diskussioner om hvordan landbrugsstøtte kunne ydes direkte, udenom forskellige sugerør på provins og amtsniveau; endelig og her er det mere end symbolpolitik øgede bevillinger til uddannelse, sundhed og kultur især på landet. Processen gennem partiets styrende organer kan også aflæses. Den starter i den mindste forsamling, de ni mand der udgør Kinas koncernledelse, dvs. Politburoets forretningsudvalg. I det nye 24-mands Politburo holdes der i forbindelse med de månedlige møder temacentrerede 1- dagsseminarer med akademisk input fra universiteter og tænketanke, stundom med vestlige koncernledere. På de i gennemsnit årlige møder i Centralkomiteen fra 2003 frem bekræftes stadig mere artikulerede versioner af den ny politik. På mødet i oktober 2005 gælder det udmøntningen af 11.Femårsplan. Det er ikke længere planer i traditionel forstand, men det nærmeste man kommer et partiprogram og den viser hvilke emner der prioriteres Den vedtages efterfølgende i marts 2006 af Kinas parlament, Den nationale folkekongress. Den nye politiks gennemførelse er også afhængig af personer, og via en større kampagne over 18 måneder bliver hvert eneste partimedlem set efter i sømmene, så man kan selektere folk der vil implementere de nye tanker. På den 17. partikongres i oktober 2007 bekræftedes endelig de forløbne års politiske arbejde, så de bliver grundlag for Hu-Wen administrationens anden femårstermin til (Ledere sidder kun 2 x 5 år, en regel Deng Xiaoping fik indført for at forynge og regularisere ledelsen på alle niveauer.) Der mangler ikke slagord: Det harmoniske samfund, menneskecentreret politik, et samfund af boligejere. Hu Jintao siger i april 2006: Kina prøver at bygge et harmonisk samfund. et samfund med demokrati og retsstyre, med fairness og retfærdighed, integritet, broderskab, vitalitet, stabilitet, orden og harmoni mellem menneske og natur, Da jeg overfor en kinesisk bekendt anførte at det havde jeg ligesom hørt før, svarede han Men det har vi ikke, og det er jo

5 rigtigt. Efter mange år med først klassekamp og så vækstfetischisme, handler det nu om at imødegå sociale spændinger I punktform kan den nye politik sammenfattes sådan her: 1. Mere (livs)kvalitet og balance i væksten 2. Mere lighed by-land imellem og mellem regioner 3. Bæredygtighed økologisk og ressourcemæssigt, dvs genbrug og energibesparelse 4. Innovation og teknologi: at øge evnen til selvstændig nytænkning 5. Et harmonisk samfund: gennemsigtighed i administrationen og social retfærdighed Nu kunne det hele være varm luft, og populistiske forsøg på at samle om ikke stemmer, så goodwill i befolkningen. Derfor er det nødvendigt, at se efter indikationer i form af konkret gennemført politik indenfor problemområder indenfor de seneste år. Landbrugspolitik. Her er skattebyrden sænket til nul, den flere tusinde år gamle landbrugsskat er væk. Der er også givet løfte om helbredsklinikker i alle landsbyer, via en 87% stigning i sundhedsbudgettet. Der er givet gratis uddannelse til foreløbig 60% på landet, alle skal have det i løbet af de næste 2-3 år. Fra 2002 begyndte man at oprette andelssygeforsikring (sygekasser) med et bidrag fra staten. Det er formentlig første gang i Kinas lange historie, at der flyder ressourcer fra by til land, over regeringsbudgettet. Hidtil har landet betalt regningen for industrialiseringen og byernes boom. Miljøpolitik. Vesten ordnede miljøproblemerne da man blev rige. Kina skal klare dem mens de endnu er fattige. Der er en miljølovgivning, den skal bare håndhæves. Dvs at lokale funktionærer skal overbevises om, at de bliver fyret eller får en dårlig karriere, hvis de holder hånden over lokale virksomheder. Derfor overvejer man at ændre forfremmelseskriterierne, så økonomisk vækst betyder mindre. Man rammer nu også krænkende virksomheder ved at nægte dem banklån. Den ineffektive ressourceudnyttelse bekæmper man ved at lukke mange små sværindustrier for at give de store råd bedre teknologi (og forureningsindsats) Man giver også skattebegunstigelser til små nye virksomheder, der opfylder miljøkrav fra starten. I øvrigt bruger man tiltagende markedsmekanismen ved at lægge miljøafgifter på fx biler og træbaserede produkter, kræve miljøattester ved salg af nye boliger, etc. Kina har lavet 100 års udvikling på tyve år, og ditto

6 med forureningen desværre. Men den gode nyhed er at teknologien findes, andre har løst smogproblemer (London i 50 erne), flodforurening (Rhinen i 60erne), tungmetalproblemer (Japan i 70erne), etc. Regionalpolitik er et andet eksempel på, at sejlene rebes ift Deng Xiaopingtiden. Der er startet store programmer i Vest-Kina, på områder hvor Øst-Kina selv forventes at betale, så der er mere omfordeling end tidligere. Ikke i form af en skatterabat, men egentlige budgetoverførsler, øremærkede bevillinger og kompenserende overførsler. Industripolitik: efter at have fyret 45 mio arbejdere i den statsejede industri mellem 1995 og 2001, holder regeringen nu fast i visse vigtige firmaer. I syv nøglesektorer vil staten holde fast i over 51% ejerskab. Den resterende offentlige sektor stabiliseres nu overfor privatisering og udenlandske opkøb. Her ses altså også en opbremsning. Jordpolitik: Lokale myndigheders lyssky jordtransaktioner bliver nu overvåget af en ny styrelse, som meget snedigt har ni regionale kontorer, dvs. den ligger under centret i Bejing men ovenover de 30 provinser, så den ikke bliver fedtet ind i lokale hensyn. Her skal man huske, at en provins kan være på størrelse med Frankrig og rumme 100 mio indbyggere, så der er noget at holde opsyn med. Mange af de politikker som er beskrevet ovenfor var i deres vorden før 2002, men nu er der mere penge og power bagved. Der er også, hos de ledere der kom efter Jiang Zemin, et stærkt drive i retning af at identificere problemer i tide, og foretage sig noget for at reducere deres betydning. Man responderer på det der ses at bekymre befolkningen, næsten i en slags simuleret demokrati, som også omfatter tiltagende brug af offentlige høringer. Hvad er forklaringen på skiftet? Der er naturligvis mange gode grunde til at rette op på en politik, der har ført til de tilstande som er beskrevet tidligere, men hvilke faktorer har mon især været virksomme? -Den nye ledelses holdninger og dens baggrund i fattigere indlandsprovinser er et oplagt element i en forklaring.

7 -Den videnskabsbaserede tilgang til politik, og den megen anvendelse af forskningsinput hører også med. Der er ledt aktivt efter forbilleder i både tid og rum: Roosevelts New Deal politik fra 1930ernes USA, den tyske udgave af korporatisme, og nu den tiltrækkende nordiske model som studeres indgående af ekspeditioner fra Kommunistpartiet. -en voksende erkendelse af, at manglende bæredygtighed i bred forstand vil give en faldende levestandard og dermed undergrave partiets ledelsesmonopol, fratage det legitimering og dermed politisk magt. -en økonomisk begrundelse: for at komme yderligere væk fra eksportbaseret vækst skal der skabes et større hjemmemarked. Kineserne sparer meget op pga manglende pension og udgifter til sundhed og uddannelse, derfor kan man øge forbruget ved at sætte ind her. -endelig en mulig politisk begrundelse: hvis der er dannet en styrende alliance af økonomiske og politiske eliter, kan den have behov for at holde arbejdere og bønder i ro ved at smide nogle lunser om på bagsmækken. Dvs lapperi for at bevare systemet. Problemerne for denne New Deal politik er mange. Det største problem ligger i implementering, at få lokale myndigheder til at gennemføre centrets politik. Her er omlægningen af forfremmelseskriterier, så de omfatter fx miljø, fattigdomsbekæmpelse, uddannelses og sundhedsindsatser, vejen frem. Også udvælgelsesprocessen før den 17.Kongres er blevet brugt til at fremme den nye politik. Et andet problem ligger i det forhold, at markedsreformerne skabte nye grupper der havde fordel af reformer, og som dermed fik ressourcer til at støtte videre reform. Det var en vinderkoalition af politikere og erhvervsliv, som naturligvis også medførte nogen korruption. 39% af direktører er partimedlemmer, 35% af de rigeste kinesere er det også. New Deal politikken derimod gavner grupper der ikke har den samme gennemslagskraft. Der er ganske vist nogle ledere som prøver at kompensere reform-tabere ved en qinmin-politik (at række ud til almindelige mennesker). Men hvor langt kan man gå, før andre protesterer mod denne omfordeling? Den nye politik bruger jo budgettet til at gavne store interessegrupper, og på helt legitim vis. Alligevel kan man frygte en skatteprotest, hvis der fx laves en mere progressiv indkomstskat. Paradoksalt nok er der ikke meget demokrati-støtte at hente fra nogen side. De besiddende vil have regeringen til at værne

8 ejendomsretten, incl den nye Audi og ejerlejligheden; de tabende vil have velfærdsgarantier. Begge ser hen til at Kommunistpartiet kan levere varen. Et tredje og mindre problem har udenrigspolitisk karakter: hvis det lykkes at få kineserne til at spare mindre op, hvem skal så købe de statslåns- og andre papirer som financierer USA s store handels- og betalingsbalanceunderskud? Japanerne kan ikke klare det alene. Resumerende, hævder jeg altså, at Kina er gået fra Karl Marx via Adam Smith til Karl Polanyi : fra planøkonomi over (neo)liberalisme til New Deal-politik. Teoretikeren Eduard Bernstein og hans demokratiske socialisme er også relevant for en forståelse af Kina i dag. Man er gået fra Deng s det er glorværdigt at blive rig (lagt ham i munden af en journalist, men alligevel) til Wen Jiabao i 2007: flåden sejler ikke hurtigere end det langsomste skib.(i hans skånselsløse rapport til folkekongressen i marts). I løbet af de sidste fem år er den årlige indkomst per hoved fordoblet, til $2000, men det er ikke lykkedes at få bremset den stigende ulighed. Derfor var den i fokus i den rapport Hu Jintao gav til partiets 17. Kongres i oktober, en kongres som bekræftede genopretningspolitikken skitseret ovenfor. De kommende fem år vil så vise om den bliver gennemført i praktisk politik. Nogle oplagte supplerende spørgsmål: (fra diskussionen) Kan væksten fortsætte? Nej, den to-cifrede vækst kan ikke fortsætte. Men Kina har arbejdskraftreserve nok til år sålænge kan der vandre ti-millionvis fra land til by i verdenshistoriens mest omfattende urbanisering. (urbaniseringsgraden var 26% i 1990 og er nu 44%) Fra 2015 har Kina dog et demografisk problem, idet antallet af ældre ift den arbejdsdygtige befolkning stiger. Der er alligevel udsigt til, at Kina overhaler USA i 2040 og bliver verdens største økonomi. Per capita vil man dog stadig være et velsitueret udviklingsland, og meget langt fra det forventelige amerikanske niveau. Væksten breder sig fortsat ind i landet, mod Vest, og kinesiske lønninger stiger, i takt med at landets industrier bevæger sig opad i værdikæden. Derfor vokser middelklassen også, og den udgør allerede millioner.

9 Der er problemer med den makroøkonomiske styring under den nuværende overophedning af økonomien, hvor inflationen vokser lidt. Pengepolitik er svær at bruge, dels fordi kapitalmarkederne er underudviklede, så renteændringer ikke har den store virkning, dels fordi banksystemet endnu er så fragmenteret, at det er svært at videretransmittere centrale policy direktiver. Der skal derfor meget aggressiv kreditstramning til for at gøre indtryk, men det kan medføre arbejdsløshed og true samfundets stabilitet. Derfor bliver det fristende at anvende administrative midler, og så bliver centrale planlæggere vigtigere end centralbankfolk, når man skal genetablere kontrollen med en overophedet økonomi. Der er dog brugt andre makroøkonomiske midler til at opsuge den store overskydende likviditet i Kina: moderate rentestigninger, tilskyndelse til oversøiske investeringer, afkøling af aktiemarkedet med øget stempelafgift, moderat pengepolitisk stramning og lidt hurtigere revaluering af yuan en. En anden måde at begrænse investeringslysten er at adminstrativt begrænse den mængde jord der kan overføres til industri-og boligbyggeri. Investeringerne falder og effekten går så videre til andre industrier i bygge og ejendomssektoren. Desværre kan det også have en inflatorisk virkning på huspriserne. Løsningen på de omtalte styringsproblemer er at reformere det finansielle system, så pengepolitik bliver en effektiv måde at kontrollere efterspørgslen. Partiets ledelse nu og efter 17.Kongres Som det så ud i 2006 karakteriserede den meget erfarne amerikanske Kina-forsker, Alice Miller, landets styrende som den yngste, bedst uddannede, mest teknisk kvalificerede og professionelle ledelse Kina har haft. Den nye ledelse som fremkom af den 17.Kongres kaldes undertiden 5.generation (nl. efter Mao, Deng, Jiang Zemin og Hu) Den kommer typisk fra ydmyge kår, for 80% vedkommende med en kandidat eller Ph.d grad, mange i samfundsvidenskab og ikke i så høj grad som før ingeniører eller teknokrater. Mange har været i ledelsen af partiets ungdomsliga. Over halvdelen har været sendt ud på landet efter Kulturrevolutionen, og det er formentlig den eneste gang i Kinas historie, at så mange ledere vil have førstehåndserfaring med landbrug. De har en del udlandserfaring og er altovervejende civile og ikke militære. Hu s efterfølger, som skal lede partiet fra 2012 til 2022, må forventes at skulle findes blandt de 4-5 nyoptagne i partiets øverste ledergruppe, de 9 mand i Politburoets stående udvalg. Da personen gerne skal gå af før 70 må han være mellem 50 og 55 år nu, og han skal være en stærk manager

10 med erfaring både fra provinsledelse og center. Der tegner sig flere muligheder i den nyvalgte komite, dels til præsident og generalsekretær, dels til kommende premierminister og posten som leder af Kinas nationale folkekongres. Det er de tre til fire topposter i systemet. Hvor bliver demokratiet af? Der er mange forskellige synspunkter blandt forskere: Dorothy Solinger ser ikke demokrati som umiddelbart forestående, men derimod nok en stadig fremgang for de bedrestilledes gennemslagskraft og rådgivende kapacitet, ledsaget af indrømmelser (nogle substantielle andre symbolske) til de underpriviligerede, som vil blive fastlåst som de socialt og politisk udelukkede. Hun støttes af en kinesisk forsker, Yu Jianrong, fra Samfundsvidenskabernes Akademi, som i foråret skrev: Der er opstået en ny elite-alliance under denne nye fase (post-1989): en kombination af politiske eliter (regeringen), økonomiske eliter (erhvervslivets professionelle) og akademiske eliter (forskningsverdenen og kulturen) på den anden side af ligningen er arbejdere og bønder, som på grund af deres armod er undertrykt at stærke politiske kræfter og er, stort set, udelukket fra økonomisk, politisk og intellektuelt liv (de) har ingen sand repræsentation af deres interesser i den formelle politiske proces og har været ude af stand til at organisere sig til at kæmpe for en fælles interesse. En tredje forsker, amerikansk denne gang, mener at Hu Jintao prøver at gøre Kinas autoritære institutioner mere responsive, mere effektive og mindre korrupte. Men en neo-konfuciansk barnepigestat, selv en der er støttet af en alliance mellem stat og foretager-bourgeoisie, kan ikke rumme de komplicerede og brydende politiske interesser som opstår i et dynamisk moderniserende samfund. Især når demokratiseringen af information (siden 1979 er der blevet 50 gange flere blade og tidsskrifter, 30 gange så mange TV og radiostationer, 600 mio mobiltelefoner og 160 mio Internetbrugere) sætter fart i aggregeringen og artikuleringen af samfundsmæssige utilfredsheder, så de bliver sværere at ignorere og dermed presser styret til at komme op med flere institutionaliserede inputs, og muligheder for at stille det til regnskab som fx demokratiske valg. De vil formentlig fremkomme igennem styrets egne beregninger om

11 hvordan man bedst overlever, snarere end ud fra protestbevægelser fra neden. En evolutionær tilpasning vil altså ende i demokrati. Selv ser jeg, som antydet ovenfor, kun en lav folkelig interesse i demokrati, fordi både vindere og tabere ser hen til kommunistpartiets beskyttelse af deres interesser. Det er karakteristisk, at de mange små protester ikke samles, og ikke udfordrer parti eller system, men altid kun drejer sig om enkeltsager og lokale myndigheder. Udover den afsnørethed som kommer af, at de private foretagere er i en tæt nexus med partiet, ser befolkningen som helhed politisk stabilitet og et velordnet samfund som vigtigt for at landet kan gøre yderligere fremskridt, økonomisk og internationalt. Arbejdskraften er splittet og ser sjældent liberalt demokrati som løsningen på sine problemer. Disse ting betyder dog ikke stasis eller immobilisme. Dels gennemføres der hele tiden forsøg med udvidelse af demokratiske fremgangsmåder af hjemmedyrket art og også intra-parti demokrati, dels er der en løbende debat om nødvendigheden af demokrati (se fx Yu Keping i Beijing Aftenblad Oktober 2006 med lang efterfølgende debat). Endelig kan billedet ændres brat ved en økonomisk krise, eller mere gradvis hvis der tilvejebringes større økonomisk lighed, så hverken vindere eller tabere har så meget at frygte af en demokratisering. Clemens Stubbe Østergaard (lave en box med nyeste statistik, for første halvår 2007) (evt. box med mål i 11. femårsplan?) (evt box med Kina rangerer globalt.. )

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

Kina. Kina sætter fart på privatiseringer. Regeringen jagter overpriser i Kina. Fokus på den private sektor i Kina

Kina. Kina sætter fart på privatiseringer. Regeringen jagter overpriser i Kina. Fokus på den private sektor i Kina Kina UGEBREVET Business Kina #08 Kinesisk ældreboom skaber nyt vækstmarked Den kinesiske regering har sat fokus på ældreplejen et marked, der stiger kraftigt i et land, hvor antallet af ældre over 60 år

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21 1 PROBLEMFELT...3 1.1 DE ØKONOMISKE PROBLEMER...3 1.2 EN SUNDHEDSREFORM ER VEDTAGET...4 1.3 KAN SUNDHEDSREFORMEN LØSE PROBLEMERNE?...5 1.4 PROBLEMFORMULERING...7 2 METODE...8 2.1 BEGREBSAFKLARING...8 2.2

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

KINABLADET NR. 57. Et forkrøblet Kina med en falsk optimisme... 3 En satirisk tegners opfattelse af Kina

KINABLADET NR. 57. Et forkrøblet Kina med en falsk optimisme... 3 En satirisk tegners opfattelse af Kina NR. 57 FORÅR 2013 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på

Læs mere

Fattigdom i Kina i 1990 erne. - Den nye udvikling. Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg

Fattigdom i Kina i 1990 erne. - Den nye udvikling. Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg Fattigdom i Kina i 1990 erne - Den nye udvikling Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Problemformulering og opgavens struktur...3

Læs mere

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 189» marts 2013 samfundsfagsnyt Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Indhold Deadline: Blad nr. 190: 15.04.2013 Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise

Læs mere

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark En komparativ analyse af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen Af Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

KINA. Jysk discount. Den nye ledelse i Kina har de rigtige mål. Analyse: Kina står over for omfattende. bliver til kinesisk luksus

KINA. Jysk discount. Den nye ledelse i Kina har de rigtige mål. Analyse: Kina står over for omfattende. bliver til kinesisk luksus KINA UGEBREVET Business Kina #01 Dansk eksport til Kina har tabt kapløbet En skuffende dansk eksport til Kina er en alvorlig trussel mod regeringens vækststrategi. Problemet forstærkes af, at danske virksomheder

Læs mere

INVESTERING. Mange flere vil have EN BID AF KAGEN 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH

INVESTERING. Mange flere vil have EN BID AF KAGEN 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH INVESTERING [FEBRUAR 2010] 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI Mange flere vil have EN BID AF KAGEN TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH AKTIESTRATEG: AKTIEMARKEDET ER I VENTEPOSITION SMÅ

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Kinabladet nr.54 Sommer 2012

Kinabladet nr.54 Sommer 2012 NR. 54 SOMMER 2012 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

Bag om BRIKS. Den nye stormagtskoncert Brasilianske selvmål Rusland satser på BRIKS Indien efter 2014 Kina bag kulissen Sydafrikansk efternøler

Bag om BRIKS. Den nye stormagtskoncert Brasilianske selvmål Rusland satser på BRIKS Indien efter 2014 Kina bag kulissen Sydafrikansk efternøler Bag om BRIKS Den nye stormagtskoncert Brasilianske selvmål Rusland satser på BRIKS Indien efter 2014 Kina bag kulissen Sydafrikansk efternøler Ron Pundak om Tyve år efter Oslo Forholdet Iran-USA Flygtningepres

Læs mere

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje 2 Udvikling 4/02 Nye veje til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene er temaet for dette nummer af Udvikling. Der er bl.a. artikler med forslag

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere