ENDELIGT SKØDE. Zohre Øzel og Ali Øzel Frederiksborgvej 22, 1. th Farum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SKØDE. Zohre Øzel og Ali Øzel Frederiksborgvej 22, 1. th Farum"

Transkript

1 Matr.nr. 4 en Stavnsholt By Farum Anmelder Advokat Marianna Bækkel Rådhustorvet 1, Farum Tlf.nr Beliggende Ellegårdspark 12, 3520 Farum Afgift kr ,00 Afgift kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE Undertegnede Inge Fasting, Ellegårdspark 12, 3520 Farum, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede: Zohre Øzel og Ali Øzel Frederiksborgvej 22, 1. th Farum den sælger i følge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 4 en Stavnsholt By, Farum, beliggende Ellegårdspark 12, 3520 Farum. Ejendommens areal udgør ifølge tingbogen 444 m 2 heraf vej 0 m 2. Ejendomsværdi pr er ansat til kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. Overdragelsen finder sted på følgende nærmere VILKÅR ror _569 A A Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 1 N Ejendommen overdrages, således som den nu er og forefindes, som beset og gennemgået af køberne, med de på grunden værende bygninger, disses grund, mur og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger og installationer samt alle på grunden værende hegn, buske og beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. Endvidere medfølger følgende løsøre i gældfri og funktionsdygtig stand på overtagelsesdagen: Bord-elkomfur, indbygningsovn, emhætte, opvaskemaskine, kølefryseskab, vaskemaskine. 2 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgerne og tidligere ejere, i hvilken forbindelse bemærkes, at der på ejendommen er lyst følgende servitutter: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. Tillige lyst pantstiftende Dok. om grundejerforening mv Dok. om parkering mv., fællesantenneanlæg mv Lokalplan nr Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. Tillige lyst pantstiftende. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 3 Køberne har fået udleveret tilstandsrapport af , udarbejdet af Jørgen Hvid, Tagetesvej 12, 3390 Hundested. Der foreligger tilbud på ejerskifteforsikring fra. Codan. Sælger bekræfter at ville betale halvdelen af den femårige præmien, såfremt køberne fremlægger original dokumentation for forsikringstegning. 2

3 4 Købesummen er aftalt til: kr ,00 skriver enmillionfirehundredetotitretusindeottehundredesekstito 00/100, der berigtiges som følger: A. Køberne overtager et i sælgers navn optaget ejerskiftelån i Unikredit, stort: Lånet er et 20-årigt obligationslån til rente 7%. Første års ydelse angivet til kr ,36. Kontantværdien udgør kr ,00 B. Ved købsaftalens underskrift er der deponeret hos Horne, Farum Hovedgade 50 B, 3520 Farum: Ved skødets underskrift, dog senest deponeres yderligere hos sælgers bank, Den Danske Bank, Frederikssundsvej 177, 2700 Brønshøj: kr ,00 kr ,00 kr ,00 KØBESUM I ALT kr ,00 Til sikkerhed for alle forpligtigelser over for grundejerforeningen, herunder andel i fællesudgifter, er der den tinglyst pantstiftende byrde for kr ,00 og den tinglyst pantstiftende byrde for kr ,00, hvilke hæftelser køberne overtager udenfor købesummen i overensstemmelse med det herom i vedtægterne fastsatte. Der overtages i øvrigt ingen gæld udenfor købesummen. Når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, kan købesummen frigives. Depositar er dog berettiget til forinden af de deponerede beløb at betale eventuel restgæld, indfri gæld, som ikke skal overtages af køberne samt betale eventuel refusionssaldo i købernes favør. 5 Ejendommen overtages af køberne den 1. januar Såfremt køberne får udleveret nøgler til ejendommen før overtagelsesdagen, sker det på betingelse af, at forbrugsmålerne aflæses og udgifterne til forsyningsselskaberne betales af køberne fra aflæsningstidspunktet. Endvidere skal.03 3 Form.267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 samtlige deponeringer være sket før nøgleoverdragelse kan finde sted. Køberne overtager risikoen for ejendommen senest på overtagelsesdagen. Såfremt ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køberne ved købsaftalens underskrift. Køberne er da berettiget til erstatning fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Ejendommen er forsikret i Østifterne Forsikring under police nr Sælger vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil dispositionsdagen. 6 Med overtagelsesdagen som skæringsdag, udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Eventuel refusionssaldo i købernes favør reguleres over den kontante udbetaling. Eventuelt forfaldne ydelser før eller på skæringsdagen betales af sælger og reguleres ligeledes over refusionsopgørelsen. c 1 De med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger betales af køberne. Køberne afholder udgiften til stempling af skøde, tinglysningsgebyr samt salær til advokat Marianna Bækkel, Rådhustorvet 1, 3520 Farum. Sælger betaler eventuelt salær til egen advokat og til Horne, Farum Hovedgade 50 B, 3520 Farum, samt alle omkostninger i øvrigt, herunder alle omkostninger vedrørende aflysning af prioriteter, som ikke skal overtages af køberne etc.. Dato: 2 Dato: Som sælger: Som købere: Inge Fasting Z_a&hry Zohre Øzel al) Ali Øzel

5 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivers myndighed for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Bopæl: +.4\ I 'N/ Underskrift: `;"'"4 r3l5)1e--vpces. -2 g 2G Navn: Stilling: Bopæl: Underskrift:.41,j13?eleclør Bolig KollekolleveJ Værløse Tlf, Man.. nr / Si4N 5 4.4' 4!, Vurdering 1.4),enr. [jetdontværdi: Grurd-.,:rr:i: /4-Z5 00 oo3s's ro.aoo 34/60o!_xjbI.Issi rrin. ap.robation r f m 2 11'14' Areal Heraf vej A realei-er/er ikke noteret som del af en s.irn let ejenk.orn - i forening med matr. nr. Arealf:..,-.1gor ikke cn landbrugsejendom eller del af sådan. Noteringen i matriklen som landbrug eller lign. omfatter ma.. rir. Farum Kommune den 2 OP - gomo E8 di o 3 5 Form. 267 G Otto B. Wroblewskl, Nytorv 19, 1450 København K

6 C Ol *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Hillerød *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: ø 669 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 EN, Stavnsholt By, Farum Ejendomsejer: Zohre øzel m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Anm: Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk Retten i Hillerød den Allan Poulsen

7 Afgift :-.. kr- Ej erlav Slangerup by, Slangerup. Matr., nr.. 13 CE Gade og husnr-:: Birkemosevej Slangerup Side Laf Anmelder Sparbank. Vest Slotsgade : Skive : 0.0 Akt:: skab ø nr.."---/oc) (Udfyldes; af tinglysningskontoret) Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån. kr.. - Indfrielsessum, indfriede lån _931 kr - Omkostninger, indfriede lån kr.. - Forholdsmæssige omkostninger,. nyt lån kr.. Debitors navn og bopæl: Kreditors navn og bopæl Afgiftspligtigt beløb kr.. Der er anvendt nominel værdi g metode kursværdimetode X.. Lånets størrelse:: PANTEBREV - pant nr KONTANTLÅN MED RENTETILPASNING OG DELVIS AFDRAGSFRIHED Kenneth Lindtoft Birkemosevej Slangerup Pia. Lindtoft Birkemosevej : Slangerup erkender herved at skylde Totalkredit A/S, CVR-nr.. 2L Helgeshmj- Alle 53, Taastrup GENPART TA y 00 K kr.. I-400_000,00 30-årigt kontantlån, inkonverterbart, rentetilpasning, annuitet, 10 års. afdragsfrihed... Serie:: Se pkt.. 1 under særlige- bestemmelser_ Rente og- Lånets pålydende rente er foreløbigt ansat til betalingsvilkår:: 2:,,25: Renten, fastsætteer, endeligt ved lånetsudbetaling. og ændres ved refinansiering af lånets restga_lcl... Lånet afvikles som. annuitetslån,, dog sårledes:,; at der de førsta. Lak år alene betales NB- Bopæisforandring skal meddeles til Ved'. forsinket betaiinw af renter og; afcc-a, kair.k..tecritar forrang kapitalen. indfriet, ae!s$datep side sicde punkt %a::- r ansen

8 rente og bidragif... punkt 4t,. Refinansiering under "'Særlige. bestemmelser Hele lånets; restgæld refinansie-res hvert år med virkning pr januar- Hyppighed af refinansiering kan ændres efter, aftale mellem debitor og; To.taikredit Totalkredit kan. bes:iu.tte,. at refinansierings - tidspunktet ændres,. if.. afsnit 4 om. refinansiering under "Særlige bestemmelser"'.. Ydelsen forfalder til betaling- hver den 1..3,.1..6, 1..9: og og erlægges kontant. med sidate, rettidige: betalingsdag den. s ids:te.- hverdag(bankdag) i marts, j.uni..ereptember og - december- Ydelsen. anvendes til dækning; af renter af res.tgælden t afdrag på denne. samt bidra.. Bidraget beregnes som. en_ procentdel af: pantebrevets; res.tgæld., og: er for nærværende lån, fastsat. til 0:,.50%. p a af pantebrevets: restgæld.. Opsigelse: Den pantsatte ej endorn: Lånet er uopsigeligt fra. Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt. 3, 7 og. 8 under "Særlige bestemmelser"' og, punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debi- - tors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser.. Matr.. nr.. 13 CE Slangerup by, Slangerup Oprykkende. panteret efter:' Respekterede. servitutter m..v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) GRUNDAREAL:. 830 kvm. Ingen. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1.. Hæftelse De før sådanne, der Totalkredits Rte_ % Kreditor lyste med. undtagelse af efter deres indhold respekterer panteret.. For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid, fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmeli Totalkredits vedtægter., Der henvises øvrigt til. de_ til debitor- udleverede. "Almindelige forretningsbetingelser." samt "Særlige bestemmelser"' i nærværende pantebrev-.. For lånet hæfter debitor både med: det pantsatte og personligt over for Totalkredit.. Såfremt ejendommen. har flere eiers,, skal samtlige ejere tiltræde pantebre.vet s,one solidarisk, hæftende debitorer. Debitorovertager samtidig med s'inundersktift, P& nærværen de pantebrev- det personlige gældsansvar for ældre. iån. til. Tatalkcedit. med

9 I Syde 3- af pant i eiendorarnen mediaindre:., sådan overtagelse allerede har fundet sted.. Nærværende lån_ er baseret på serieopdeite obligationer, og, låntager hæfter udover eget lån. sotiderislc sammen med seriens; andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol.. Låntager hæfter ikke- personligt fbr det beløb,. som: udgør den. solidariske hæftelse, men. alene med den. pantsatte ejendom.. Såfremt lånet er ydet som. et annuitetslån uden_ rentetilpasning er lånets obligationer emitteret. Lserie llic-.. Er lånet ydet som et. serielån. uden. rentetilpasning, er lånets' obligationer emitteret i serie. 211a.. Serie 111c og; serie 21Ic: omfatter alene konverterbare faatforrentede obligationer.. Såfremt lånet er ydet som: et inkonverterbart annuitetsobiigationslånmed: rentetilpasning, er lånets. obligationer emitteret i. serie I22c._ Serie. llic, 211c, I22c, 41c. og; 32Ic. hæfter solida.risk for hinandens forpligtelser if.. i øvrigt punkt 4.. Refinansiering.. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav. på at få udbetalt en. andel af seriereservefonden Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfanggarantien gøres- gældende, indtræder garanten alle henseender Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og- forpligtelser for den, del af lånet, som garanten har indfriet Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut., Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden. 2 år fra udbetalingsdagen dokurnenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende: belåningsgrænser for pågældende ej endoms kategori,. eller byggeriet ikke er påbegyndt. senest.6 måneder efter, lånet er udbetalt.. Refinansiering Lånets restgæld refinansieres som anført under "Rente- og- betalings- Totalkredit fastsætter vilkårene for refinansiering og herunder bl..a.. hvilke, obligationer en_ refinansiering skal ske på. basis af.. Ved refinansiering. af. lånet kan. Totalkredit vælge at lade, refinanaieringen ske på basis af obligationer fra et nyt kapitaicenter hvorfra. der: emitteres; obligationer uden. solidarisk hæftelse.. Under særlige kursforhold ved lånets, udbetaling; og/.eller refinansiering; kan_ det være nødvendigt at. Totaikredit pr.. sidste bankdag : r i. år, hvor Iler ikke skal, ske refin.ansiering udsteder yder ligere obligationer, hvorved rånats; obl'igatioraccest~dle,ges, ag; således at det er denne forøgede obii.gationareittgzel.cl, der:: skal af drages henholdsvis indfries.. E. sådariuctseedelze. yderli.qare gationer medfører en ændring: af lånets kontantrente'set,fi.--fårhalct. _ 267 G Reihdar Hnseilf ps,til D01 - ~.~~scrp,a»~~.~.

10 til den ved udbetalingen. henholdsvis, refinansieringen. fastsatte kon.- tantrente.. Hvis en sådan yderligere, udatedeis-e af obligationer er- nødvendig,- vælger Totalkredit i hvilke- fondskoder obligationerne: skal udstedes.. Under forudsætning af Totalkredits accept kan debitor i forbindelse med: en refinansiering aftale ændring- af lånets : refinansieringsfrekvens. Lånet kan ikke afdrages langsommere og på. andre vilkår end den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende realkreditlån. giver mulighed for. På. tidspunktet for betaling; af lånets sidste terminsydelse kan der henstå. en restgæld: svarende til summen af ordinære stipulerede- afdrag, der ikke blev erlagt L den. 10-årige afdragsfri periode, og denne restgæld forfalder til fuld indfrielse med betaling af lånets sidste terminsydelse:_ Aftale. mellem debitor og Totalkredit om: ændringer i forbindelse. med en refinansiering kan. kun blive virksom,: hvis: debitor har underskrevet. et dokument med angivelse- af de-'ændrede vilkår,. og aftalen iøvrigt er indgået rettidigt. i forhold: til de af T.otalkredit fastsatte frister gældende for sådanne. aftaler._ Totalkredit kan med 2 måneders varsel til en 1_ januar bestemme, at refinansieringstidspunktet, som p.t.. er med virkning pr januar, ændres til en anden dato.. Ændring af refinansieringstidspunktet kan ske således, at den førstkommende renteperiode enten bliver længere eller kortere '.. Herefter vil lånet blive refinansieret med samme interval som anført under rente og betalingsvilkår. Totalkredit kan senere på ny - med samme varsel som anført - træffe beslutning om ændring af refinansierings tidspunktet. 5.. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets' restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregnings - principperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en. termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode- ændres lånets ydelser Første og sidste terminsydelse. Den første ydelse: forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder eventuelt. afdrag samt rente og bidrag,. der beregnes forholdsmæssigt fra-. og: med udbetalingsdagen_ Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag: indtil udgangen. af terminsmåneden... Totalkredit vil i sidste. termin opkræve en. ydelse, der dækker rente,,, bidrag. og den på. forfalds tidspunktet værende obligation.srestgæld Eiendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er stancia.rdmæss:ig,t ydet under den forudsætning, at den belånte eiendom er en ejerbolig. - herunder- fritidshus-_ eller grund,. der agtes bebygget med: ete-rbolig- s._ Er ej'endommen en_ helårsbolig, forudsættes den: beboet af e-ier-(ne): - Overgår ed:endōmme= til anden. anvendelse eller udlejes dere helt ener delvis- - skal dette straks raedklelst. To:tw,13tcr-

11 s±:eze. S dit, der herefter kan. forlange lånet indfriet.. Såfremt den. pantsatte ejendom. er en: bygning; på. lejret grund,. medpan.tsættes; samtlige debitors rettigheder i henhold til: lejekontrakten. vedrørende grunden. herunder bl.a.- depositum,. forudbe.tait leje,. afståelses- og; fremiejeret_ Pantebrevet. giver sikkerhed for betaling. af Leje, indskud, depositum, inddriveisesomkostninger eller anden pligtig, ydelse i henhold. til lejekontrakten:eller lejeloven,, som- Totalkredit måtte betale til grundejeren henhold til den. indgåede, lejekontrakt, jf. punkt 8 Jus ti tsminis teriets : pantebrevsformular. B.. Hvis. debitor opfører yderligere bebyggelse på., det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet skal Totalkredit straks: efter igangsættelsen af byggeriet/e-rhverveisen_underrettes herom... Total-- kredit skal. pål begæring være berettiget til at få, panteretten udvidet i tilsvarende omfang og; med samme: prioritetsstilling: som. i den/ de hidtidige- bygning (er)._ Totalkredit kan. forlange lånet indfriet,. såfremt lejekontrakten op - siges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør.. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der, herefter kan forlange lånet indfriet. Overgår ej endommen. til anden. anvendelse -, f..eks.. erhverv. - skal det te straks, meddeles Totalkredit,- der herefter kan. forlange. lånet indfriet Totalkredits opsigelse- af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige: oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelseaf ej-endommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye. ejer kan. dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse_ Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den_ nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen.. Er den. nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kre ditoplysningsbureau vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges.. Debitor er forpligtet til at acceptere en. hel eller delvis- omlægning_ af realkreditlånet til et lån, der ikke: er et realkreditlån,. ydet på tilsvarende vilkår,. såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lov givningens regler for realkreditbelåning Deb ito,rs : opsigelse af lånet til fuld indfrielse Der kan ikke foretages; delvis indfrielse af lånet if2rige. nærværende pantebrev- men. der- kan. foretages fuld indfrielse på em af nedemnævnte måder,. dog tidligst fra I.. ju.ti 2044L s.:: a) Indfrielse- med obligationer G. Relhdar Hansen ApS. Tlf

12 Side Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets. obii.- gationer. obligationer af samme årgang og med samme pålydende rente som lånets 'obligationer (samme fondskode) Totalkredit kan. ikke påtage sig at. opkøbe. lånets obligationer på debitors vegne.eller bistå debitor i forbindelse med op-. køb af lånets obligationer men. henviser. debitor til selv- at købe. lånets obligationer på gældende markedsvilkår.. -Obligationsindfrielse kan. ikke, foretages i perioden i året forud for -refinansieringen af lånet., Såfremt der foretages, obligationsindfrielse i november forud for året, hvori lånet. refinansieres, skal obligationerne. være. Totalkredit i hænde: senest kl ' den. sidste bankdag i november-.. b) Opsigelse af lånet til indfrieis.e. til kurs 100 i: året forud fbr refinansieringen. af lånet-- Et lån kan. opsiges til en. såkaldt. pariindfrielse.,. d..v..s... at lånets obligationsrestgæld indfries kontant til kurs 100 pr.. en refinansiering den Opsigelse_ til pariindfrielse kan kun. foretages perioden i året. forud for det år., hvori lånet refinansieres idet Totalkredi.t senest kl den sidste bankdag i november i året forud for refinansieringen af lånet. skal have modtaget skriftlig meddelelse om, at lånet opsiges: til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminenc) Inkonverterbare kontantlån med rentetilpasning kan indfries ved en. såkaldt paris.traksindfrielse i året forud for en refinansiering ved at betale obligationsrestgælden til kurs 100 samt renter frem til refinansiering den Ønskes lånet. paris traksindfriet i perioden forudsætter det at lånet er opsagt senest den sidste bankdag i november kl Ved straksindfrielse betales bidrag fra seneste termin frem til tidspunktet for straksindfrielsen og altså ikke frem til indfrielses terminen. Af det modtagne indfrielsesbeløb vil Totalkredit godtgøre låntager med en. rente.. Godtgørelsesrenten. er- den rente Totalkredit forrenter låntagers betaling- med frem til tidspunktet for betalingen' til obligationsejerne.. Forskellen mellem godtgørelsesrenten. og obligationsrenten betegnes som differencerente.. Dif ferencerenten_ varierer i takt med. den. aktuelle markedsrente for indlån.. Oplysninger om- den aktuelle godtgørelsesrente og dermed differencerente fås ved. henvendelse til Totalkredit eller det låneformidlende pengeinstitut._ For de ovennævnte indfrieisesmetoder gælder det. at såfremt de an_- førte frister' overskrides, skal lånet refinansieres- Totalkredit kankræve at debitor stiiier sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt...

13 ai-cla 71 af Morarenter Betales en. terminsydelse; ikke rettidigt,, skal der betales morarenter fra forfaldsda:gen. d-v.-s.. : enten en ' :..6: 1'..9- eller 1.52 og indtil udgangen.. af den. måned,. hvori, betaling: sker.. Morarenten er fastsat til 1.,:5 96: pr.. påbegyndt måned.. Satsen. kan til enhver- tid ændres af Totaikredits, bestyrelse.. Der kan: pålægges debitor gebyr for rykkerbreve.. Der henvises til. den til enhver tid gældende prisoversigt., Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr samt morarenter kan. opkræ ves. sammen. med den. næstfølgende- terminsydelse.. Om rettidig betaling via et. pengeinstitut henvises til punkt 4; i Justitsministeriets: pantebrevsformular B'.. Betales- en. terminsydelse. ved fremsendelse af check til Totalkredit, anses- betalingen. for rettidig når checken er Totalkredit. i hænde På sidste rettidige beta-- lingsdag-.. Det er debitor,. der bærer ansvaret for forsinkelse. ved fremsendelse af check.. Ved :. betaling: med. check skal tydeligt angives pant nr.. eiendommens adresse. og; eier Betaling for serviceydelser Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler.. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt Betaling af inkassogebyr og andre- omkostninger som følge af retsforfølgning- vedrørende den pantsatte ejendom- - Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling. af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift,. Totalkredit måtte have anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet,. derunder for anmeldelser i boer.. Der henvises til den til enhver tid. gældende prisoversigt Lån ydet til omlægning: af. realkreditlån Såfremt nærværende låns- provenu er anvendt til indfrielse af et el- - ler flere realkreditlån ydet af Totalkredit og/eller andre godkendte realkreditinstitutter og lånet. ik..ke-k.cut -opn 'c'l den nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder Totalkredit sig ret til at erstatte nærværende lån. med lån. med hovedstol (e), der svarer til restgæld(en) på de (t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/d -e indfriede lån, og løbetiden på. lånet/lånene ikke. overstiger restløbetiden på det/de, indfriede lån.. FOrce majeure-. Totalkredit: er erå tatnings-ans.varli.g hvisr.totalkredit pæ grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte, forpli:gtelser for sent ler mangelfuldt.. Selv på. de- områder hvori: ;der gælder et strengere ansvar,. er- Totaikredit ikke ansvarlig for 'tab- : som=, skyldes:: 267G. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor Totalkredit fuldmagt til på. debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne, dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev (.e) vedrørende. det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev- i overensstemmelse. med ovenstående' bestemmelse,- ~1-1~1ApS.TILW~-

14 ' Wide 6t- af 1.1 a) nedbrud irmanglende adgang til I'L"-systemer eller beskadigelser af data. disse systemer,. der kan. henføres: til nedennævnte begivenheder,. uanset om det er Totaikred'it selv eller en ekstern le verandør,. der står for driften: af systemerne b) svigt Totalkredits strømforsyning- eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaitningsakter naturkatastrofer, krig,. oprør, borgerlige_ uroligheder,. sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus: og: -hacking), c) strejke,. lockout, boykot eller blokade', uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Totalkredit selv eller Totalkredits organisation., og uanset konfliktens årsag.. Det gælder også når konflikten kun_ rammer dele af Totalkredit, d) andre- omstændighed -er som, er uden. for Totalkredits kontrol. Totalkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:: a) Totalkredit burde have forudset det forhold., som. er årsag til tabet., da aftalen. blev indgået.,. eller burde have, undgået eller overvundet årsagen. til tabet,. b) lovgivningen. under alle omstændigheder gør Totalkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet,. Ved en sådan indtrædelse-i panteretten som følge af en garants. indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold. til efterstående pant- og udlægshavere... I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste sider) -

15 . S'ide'. af Il a ø E For så vidt pantebrevet alene underskrives af en. debitor, erklærer denne samtidig,- at være ugift, eller at den pantsatte. ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18.. den. 1Q OL( For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteska bets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen.. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og pantsætter.. Debitors underskrift Evt.. neddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en. anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om. underskriftens (ernesg_thecl.,. tighed og underskriverens (nes) myndighed:- dattal-ingpns rg Navn:. LIS LUNDGREEN FinansFormidler Stilling:: Tjørnehakken Lynge Bopæl:- Navn: Stilling: SUSANNE LUNAU FinansFormidler Bopæl: Ordrupdalvcj Charlottenlund Tlf ' 267 G Reihdar Hansen ApS. T1f.-63:

16 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Hillerød *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 12 Akt.nr.: ø 569 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 CE, Slangerup By, Slangerup Ejendomsejer: Pia Lindtoft m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit, Dkk Ejerpantebrev med medd Sparbank Vest-Slotsgade/Skive, Dkk Retten i Hillerød den Jonna Jørgensen

17 E Side 1 af 11 Afgift : kr Ejerlav: Slangerup by, Slangerup Matr. nr.: 13 CE Anmelder Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Gade og husnr.: Birkemosevej Slangerup Sparbank Vest, (884) Adelgade Skive Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Der er anvendt nominel værdis metode kursværdimetode X. PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN pant nr RENTETILPASNING Debitors navn og bopæl: Kenneth Lindtoft Birkemosevej Slangerup Pia Lindtoft Birkemosevej Slangerup GENPART ,2007 TA p00 K erkender herved at skylde Kreditors Totalkredit A/S, CVR-nr navn og bopæl: Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt delvist konverterbart obligationslån, rentetilpasning, annuitet. Rente og Lånets pålydende rente er variabel og p.t. fastsat betalingsvilkår: til 4,3763%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p.t. 4,4486%. Lånet afvikles som annuitetslån. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3., 1.6., 1.9. og 1.12., og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af rest- NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af, renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. 267 G Relhdar Hansen ApS. Tlf

18 Side 2 af 11 gælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,37% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 13 CE Slangerup by, Slangerup GRUNDAREAL: 830 kvm. Oprykkende Kr.: Rte. % Kreditor panteret efter: ,00 Totalkredit Kontantlån med rentetilpasning Indeholder en eller flere afdragsfrie perioder Respekterede De før lyste med undtagelse af servitutter m.v.: sådanne, der efter deres indhold respekterer (henvisning til Totalkredits panteret. tingbogen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og per sonligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Lånets obligationer er emitteret i serie 37D, Nykredit Realkredit (Totalkredit). Debitor har ved indfrielse af lånet - såvel ordinært som ekstraordinært - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden.

19 Side 3 af Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selyskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang 'garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i -Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Rentefastsættelse og refinansiering Obligationsrenten, der er lig med lånets pålydende rente, fastsættes hvert halve år med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates). Obligationsrenten beregnes på følgende måde: Der beregnes et simpelt gennemsnit af CIBOR rentesatsen i de sidste 5 bankdage frem til og med 4. sidste bankdag i henholdsvis juni og december; CIBOR rentegennemsnittet tillægges 0,35 pct.point og multipliceres herefter med 365/360. Den således beregnede rentesats vil være obligationsrenten for det efterfølgende halvår startende den 1.7. eller 1.1. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, eller Totalkredit vurderer, at CIBOR rentesatsen ikke længere afspejler det danske pengemarked, kan Totalkredit beregne obligationsrenten med udgangspunkt i en tilsvarende markedskonform 6 måneders pengemarkedsrentesats. Den periodevise rentetilpasning er foreløbig aftalt til og med perioden , idet lånets obligationer udløber den til kurs 100, og hvor lånet derfor skal refinansieres, se nedenfor. For nærværende obligationslån med rentetilpasning gælder en rentegaranti, idet den beregnede obligationsrente ikke kan overstige 5,0000% p.a. frem til tidspunktet for lånets refinansiering. Med virkning fra'den vil lånets restgæld blive refinansieret ved salg af nye 10-årige, delvist konverterbare obligationer med variabel rente,.jf. ovennævnte rentefastsættelsesvilkår. Refinansiering vil herefter ske på samme vilkår hvert 10. år med virkning fra en 1.1. I øvrigt forbliver pantebrevets bestemmelser uændret gældende efter en refinansiering. Såfremt debitor træffer beslutning om anden refinansiering, som indebærer andre ændringer end beskrevet i nærværende afsnit, vil refinansieringen medføre tinglysning af nyt pantebrev. Totalkredit forbeholder sig ret til 267 G Reihdar Hansen ApS. TH

20 Side 4 af 11 at opkræve kurtage, gebyrer og foretage kursskæring ved refinansiering, for hvilke omkostninger nærværende pantebrev giver sikkerhed. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til debitor(er) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes tilophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles. Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfri-

21 Side 5 af 11 å r a 2 N E et. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 8. Totalkredits opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a)debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b)når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lovgivningens regler for realkreditbelåning. 9. Debitors opsigelse af lånet til fuld indfrielse Der kan ikke foretages delvis indfrielse af lånet ifølge nærværende pantebrev, men der kan foretages fuld indfrielse på en af nedennævnte måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld, dvs. obligationer af samme årgang og med samme pålydende rente som lånets obligationer (samme fondskode). Totalkredit kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne eller bistå debitor i forbindelse med opkøb af lånets obligationer, men henviser debitor til selv at købe lånets obligationer på gældende markedsvilkår. Obligationsindfrielse kan ikke foretages i perioden i året for refinansieringen af lånet pr. en , eller hvor obligationerne bag lånet udløber førstkommende 1.1. Totalkredit kan ændre denne frist. Såfremt der foretages obligationsindfrielse i november i året, hvori lånet refinansieres pr. en , skal obligationerne være Totalkredit i hænde senest kl den sidste bankdag i november. b) Indfrielse med opsigelse til kurs 105 Lånet kan skriftligt opsiges til kontant indfrielse med mindst 2 måneders varsel til en 1.1., 1.4., 1.7. eller Indfrielse sker ved betaling af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationerne til kurs 105. Det nominelle obligationsbeløb beregnes som lånets obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. Beløbet beregnes af Totalkredit med bindende virkning for debitor. Indfrielsesbeløbet skal være 267 G Reihdar Hansen ApS. TH

22 Side 6 af 11 Totalkredit i hænde på det tidspunkt, der fastsættes af Totalkredit, og som senest er sidste rettidige betalingsdag i terminsmåneden forud for 1.1., 1.4., 1.7. eller Totalkredit kan ændre denne frist. Der skal betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. C) Indfrielse af lånet til kurs 100 (pariindfrielse) i året for refinansieringen af lånet Et lån kan indfries ved en såkaldt pariindfrielse, dvs. at lånets obligationsrestgæld indfries kontant til kurs 100 til en refinansiering pr. en Opsigelse til pariindfrielse kan kun foretages i perioden 1.7. til sidste bankdag i november i det år, hvori lånet refinansieres pr. en Totalkredit skal senest kl den sidste bankdag i november i året for refinansieringen af lånet pr. en have modtaget skriftlig meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der skal betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. For de ovennævnte indfrielsesmetoder gælder det, at såfremt de anførte frister overskrides, skal lånet refinansieres. Totalkredit kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. 10. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3., 1.6., 1.9. eller og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af Totalkredits bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til Totalkredit, anses betalingen for rettidig, når checken er Totalkredit i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. 11. Betaling for serviceydelser Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og

23 Side 7 af 11 inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, Totalkredit måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af Totalkredit og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder Totalkredit sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol(e), der svarer til restgæld(en) på de(t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor Totalkredit fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev(e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. 14. Force majeure Totalkredit er erstatningsansvarlig, hvis Totalkredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Totalkredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: a) nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Totalkredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, b) svigt i Totalkredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), c) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Totalkredit selv eller Totalkredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Totalkredit, d) andre omstændigheder, som er uden for Totalkredits kontrol. Totalkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: a) Totalkredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller - overvundet årsagen til tabet, b) lovgivningen under alle omstændigheder gør Totalkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag tiltabet. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet ind- 267 G RefficlarllanseriApS.TtL6311W12

24 Side 8 af 11- træder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om-in-dfrielse.og opsigelse uændrede i forhold-- til'efters-tående pant : og-udlægshavere..7 Dette er ligeledes heller ikke til hinder for, at pantebrevet overdrages til Nykredit Realkredit A/S, såfremt koncernforbindelsen mellem Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S måtte ophøre. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste sider).

25 Side 9 af 11:- den \ -i--) ) For så vidt pantebrevet alene underskrives af &I debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. Debitors underskrift For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og pantsætter. -ces1 Ægtefælles underskri,tt 2/ci.71-0/71 Evt. neddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitt tighed o Navn: ed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigrskriverens(nes) myndighed: Navn: R a,d Stilling:L FinansFormidler Bopæl: Tiomph2kken Lynge Tlf. 48 1s stilling: Lalhilirnigreer Direktør Bopæl: Tjørnebakken 2 T Lynog Lynge z G Reihdar Hansen ApS. Tlf

26 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Hillerød *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 12 Akt.nr.: ø 569 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 13 CE, Slangerup By, Slangerup Ejendomsejer: Pia Lindtoft m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Hillerød den Linda Nielsen

27 Stempel- og retsafgift: Stempelafgift Overført stempel Retsafgift Afgift i alt k r. kr. kr. kr ,00 0, , ,00 Unibank Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sælgerpantebrev ja Anmelder _er.5- c3 nej Ejerlav: Slangerup By, Slangerup Matr.nr.: 13 ce (Ejerlejlighedsnr.) Gade og huser.: Birkeinosevej Slangerup Ejerpantebrev (Fast ejendom) linibank A/S Slangerup Afdeling Brobæksgade Slangerup Tlf.nr.: Ref.: Mette Dalby Debitorernes navn og bopæl: KENNETH LINDTOFT PIA LINDTOFT giver Lånets størrelse: Kr ,00 BIRKEMOSEVEJ 28 BIRKEMOSEVEJ SLANGERUP 3550 SLANGERUP herved os selv eller den, som pantebrevet bliver overdraget til som eje eller pant, panteret uden personligt gældsansvar for Renteog betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes ikke. I tilfælde af tvangsauktion over den pantsatte ejendom forrentes den del af ejerpantebrevet, der opnåede dækning, med rentelovens til enhver tid gældende morarentesats (for tiden diskontoen + 5% årligt). Beløbet forrentes fra auktionsdagen til betaling sker. Opsigelse: Pantebrevet kan opsiges ar kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 13 ce Ejerlav Slangerup By, Slangerup Ejerligheds-/parcelnr. Oprykkende panteret efter: Kreditor Unikredit BG Bank Oprindelig kr , ,00 til % p.a. 7% 7,75. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, punkt 9 a.

28 Respekterede servitutter m.v.: Særlige bestemmelser: Unibank Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, (ler efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Unibank A/S Slangerup Afdeling Brohæksgade Slangerup der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Den oprykkende panteret omfatter også indtægter, erstatnings- og forsikrin gssummer knyttet til de pantsatte genstande. øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3). Dato: 43112, Debitor erklærer, at denne ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. Underskrifter: KENNETH LINDTOFT PIA LINDTOFT 77 Til vitterlighed om ægte underskrifter, daterin gens rigtighed og udstedernes myndighed: Navn: \\-,--.5.-'-a,.. Navn: Mette Dalby Stilling: Stilling- Inge Vang ra lt;:,..r.p.!5, Fuldmægtig ut,,t)).:,i,.:1;;..he 12 Unibank A/S Bopæl: ::?5'3(1 5;1,,,v,y,-,r1:;) Bopæl. Brobæksgade 12 Tlf !u Slangerup

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf.

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf. e: kr. 1.400 kr. 12.000 kr. 13.400 Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby GENPART 360189 03 0000.0018 18.07.2007 TA 13.400,00 K Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden 17 4050 Skibby

Læs mere

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE v Vedrørende: Matr. Jyllinge 22 EQ, Jyllinge By ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej 51 4320 Lejre Tlf. 46 48 13 90 Tlf. 40 26 43 40,7 3 o ENDELIGT SKØDE Underskrevne

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse.

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse. Akt: Jskabnr.^/, (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen må ikke offentliggøres. -i- Matr. nr.: 5 aa Aars Præstegaard, Aars Købers bopæl: Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C Gade og hus nr.: Peder Stubsvej

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97 Reg.afgift kr. 8.800,00 Akt: skab nr. b32. (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 08-0875.GENPART 139332 01 0000.0018 13.1202002 TA 8.800 r 00 K Ejerlav: Taastrup-Valby By, Rønnevang Matr.nr.: 8HQ Anmelder:

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

10 02d BETINGET SKØDE

10 02d BETINGET SKØDE Advokataktieselskabet KIRK LARSEN & ASCANIUS Ejerlav: Haslev by, Haslev Matr.nr. 17 mr Gade og hus nr.: Lysholm Alle 75 4690 Haslev 10 02d Anmelder: Advokataktieselskabet Akt: skab nr. -5": / 7 3 (udfyldes

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Undertegnede fr. Annie Bente Møller, Ejby Mosevej 195, Ejby, 2600 Glostrup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede

Undertegnede fr. Annie Bente Møller, Ejby Mosevej 195, Ejby, 2600 Glostrup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede /2. (;c)c, (-- - fy C,C,C) S 1S Matr.nr.: 0007 U Ejby by, Glostrup Beliggenhed: Ejby Mosevej 195, Ejby 2600 Glostrup Anmelder: Advokat Tove Nielsen Bernstorffsvej 123 2900 Hellerup Telf.nr.: 32 64 36 36

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ken Berkowitz og Christina Holstener Berkowitz Fyrrehegnet 50, 2670 Greve

ENDELIGT SKØDE. Ken Berkowitz og Christina Holstener Berkowitz Fyrrehegnet 50, 2670 Greve C X 30 atr. nr.: E Karlslunde By, Karlslunde Stempel: kr. 14.400,00 ade og hus nr.: Retsafgift: kr. 1.400,00 artslunde Landevej 11 I alt: kr. 15.800,00 690 Karlslunde GENPART 130631 02 0000.0022 14.11.2005

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE.

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Æ 5q Matr. nr.: 54, Glostrup by, Glostrup Beliggenhed: Stjernevangen 18 Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTERLEX Advokater Strandvejen 94 8100 Århus

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE ADVOKATFIRMAET LEDET WILLAD SEN BRINCK SEIDELINS GADE 9 9800 HJØRRING Akt: skab nr. 0-66 (udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 1-rd Glostrup by, Glostrup ANMELDER: Advokatfirmaet Ledet & Willadsen

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

*** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen

*** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk 1.651.000 Vedrørende matr.nr. 14 A, Følle By, Bregnet Ejendomsejer: Jette Olesen m.fl. Lyst første

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv Afgift: kr. 216.4 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matr.nr. 19 k Gade og husnr. Anmelder Nørrebrogade 18 Navn: 22 København N Adresse: Tlf.nr.: Akt: skabt nr. L/2.-- (udfyldes af tinglysningskontoret)

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Akt: skab nr. /t?-y (Udfyldes af tinglysningskontoret) LANDSRETSSAGFØRER (H) HENNING JENSEN ADVOKAT (1-1) R. KOPP PEDERSEN SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF. 58523320 - GIRO 5456428 - FAX 58501217 KØBESUMMEN

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere