Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse."

Transkript

1 Akt: Jskabnr.^/, (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen må ikke offentliggøres. -i- Matr. nr.: 5 aa Aars Præstegaard, Aars Købers bopæl: Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C Gade og hus nr.: Peder Stubsvej 48 A A Anmelder: A kk/id Advokatfirmaet Ejler Ejlersen, Kurt Kvist og Ole Anders Petersen Gothersgade Viborg Tlf Erklæring om ejendommens anvendelse. Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. stempel skøde kr ,00 E N D E L I G T SKØDE Underskrevne Jens Laurits Overvad Færch, Peder Stubsvej 48, 9600 Aars sælger og endeligt skøder herved til medunderskrevne Henrik Færch, Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, der er beliggende Peder Stubsvej 48, 9600 Aars og skyldsat under:

2 matr. nr. 5 aa Aars Præstegaard, Aars af areal ifølge tingbogen 944 m 2. Under overdragelsen, der sker med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed sælger har ejet den solgte ejendom, er indbefattet ejendommens rette til- og underliggende, påstående bygninger med disses mur-, søm«og nagelfaste tilbehør herunder centralvarmeanlæg tilsluttet fjernvarme samt alle sædvanlige installationer for el, vand m.v. Der medfølger desuden hårde hvidevarer m.v. ifølge aftale. Handlen er iøvrigt indgået på følgende vilkår: 1. Ejendommen overtages af køber den 1. marts 1997, men henligger al lerede fra aftalens indgåelse den 31. december 1996 for købers ri iko i brandskadetilfælde, således at køber i tilfælde af ildsvåde hæver assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Ejendommen er fuld- og nyværdiforsikret i Himmerland Forsikring gs under police nr Fra og med den 1. marts 1997 henligger ejendommen i enhver henseende for købers regning og risiko. 2. Skæringsdag for skatter og afgifter er ligeledes aftalt til den 1. marts Ejendommen overtages af køber, således som den er og forefindes og som besigtiget. 3. Det bemærkes særskilt, at visse elektriske apparater og disses

3 -3- * Akt: skab nr....! ; (Udfyldes af tinglysningskontoret) installationer ikke fungerer, ligesom der er påvist termoruder, som er punkterede. Sælger fralægger sig dog ethvert ansvar vedrørende fejl og/eller mangler, det være sig synlige som skjulte. Køberen kan således ikke gøre ansvar gældende overfor sælger som følge af konstaterede fejl og/eller mangler, hverken ud fra et culpa synspunkt eller ud fra synspunktet om forholdsmæssigt afslag. Der er i fastsættelsen af købesummen taget behørigt hensyn til ovennævnte. 4. Købesummen er aftalt til kr. 774,000,00, skriver syvhundredeogsyvtifiretusinde kroner, der berigtiges kontant pr. overtagelsesdagen. Sælger sørger for aflæsning af el, vand og varme og køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor el-, vand og varmeværket. 6. Køber respekterer: a. Dok. l. 22/ ang. bebyggelse, benyttelse m.v, b. Dok / ang. fjernvarmeanlæg m.v. Omkostningerne ved skødets oprettelse, stempling og tinglysning betales af parterne i forening med halvdelen hver. 7. Der har ikke medvirket mægler. 8.

4 Ved vore underskrifter tiltrædes samtidig påtegning på skødets forside med hensyn til ejendommens anvendelse* Aars, den 25. februar 1997, Som sælger: Jens Laurits Overvad Færch Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering samt myndighed: Navn: Stilling: Advokat Bopæl: 8800 Viborg Navn: Stilling: Bopæl: Aars, den 25. februar 1997, Som køber: Henrik Færch, /O3,2 V pr. /i vuidewt til komantejeiwtomsværdf.. twaf kontantorundvardi... Qendommeo. der hverken udgør en»endejøodom emer onttmer nogøn dot øf en s4den, -er ikke i rnotrikten 'noteret soffi 4M ør ^ AARt EJENDOMMK ATTÉKOWTO«. An \ l 96 Ar.

5 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Nibe Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen I 26 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 5 AA, Aars Præstegård, Aars Ejendomsejer: Henrik Færch Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Nibe den Hanne Jensen

6 X'

7 Side l af 10 CO c c Q. C c "E Ejerlav: Aars Præstegaard Matr. nr. : 5 AA Gade og husnr.: Peder Stubsvej Aars Afgift : kr, Anmelder Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars TOTALKREDIT hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån ' kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode _ PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN RENTETILPASNING kr. kursværdimetode pant nr Debitors navn og bopæl: Henrik Færch Peder Stubsvej 9600 Aars 48 GENPART T< 6.000F00 l- erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: TOTALKREDIT A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt inkonverterbart obligationsannuitetslån med rentetilpasning. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. l under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er variabel og p.t. fastsat til 3,7780%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p. t. 3,8319%. Lånet afvikles som annuitetslån. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Ydelsen anvendes til dækning'af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. FORMULA TRYXAGER

8 Side 2 af 10 til 0,70% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 5 AA Aars Præstegaard Lånet er uopsigeligt fra TOTALKREDITs side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis ind: frielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". GRUNDAREAL: 944 k vin. Oprykkende Kr.: Rte. % Kreditor panteret efter: ,00 6,0000 Totalkredit Respekterede De før lyste med undtagelse af servitutter m.v.: sådanne, der efter deres indhold respekterer (henvisning til TOTALKREDITs panteret. tingbogen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse For lånet gælder de af TOTALKREDITs bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af TOTALKREDITs bestyrelse med hjemmel i TOTALKREDITs vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for TOTALKREDIT. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til TOTALKREDIT med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Såfremt lånet er ydet som et annuitetslån uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie lllc. Er lånet ydet som et Serielån Uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 211c. Serie lllc og serie 211c omfatter alene konverterbare fastforrentede obligationer. Såfremt lånet er ydet som et inkonverterbart annuitetsobligationslån med rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 122c.

9 Side 3 af 10 Serie lllc, 211c og serie 122c samt en eventuel fremtidig serie omfattende inkonverterbare stående obligationer hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle TOTALKREDIT-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende/ indtræder garanten i alle henseender i TOTALKREDITs personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslan Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af TOTAL- KREDIT anerkendt pengeinstitut. TOTALKREDIT vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Refinansiering og rentefastsættelse Nærværende låns pålydende obligationsrente er fastsat som et gennemsnit af Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesatser (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates) i de første 10 bankdage i henholdsvis maj og november plus et fast tillæg på 0,2000% p.a. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere de anførte CIBOR rentesatser, vil TOTALKREDIT fastsætte renten som et gennemsnit af tilsvarende pengemarkedsrentesatser. Den beregnede gennemsnitsrente i maj plus tillægget på 0,2000% udgør obligationsrenten for perioden , og den beregnede gennemsnitsrente i november plus tillægget på 0,2000% udgør obligationsrenten for perioden Den periodevise rentetilpasning er foreløbig aftalt til og med perioden , idet lånets obligationer udløber den til kurs 100, og hvor lånet derfor skal refinansieres, se nedenfor. For nærværende obligationslån med rentetilpasning gælder en rentegaranti, idet obligationsrenten incl. ovennævnte tillæg på 0,2000% ikke kan overstige 7,7000% p.a. frem til tidspunktet for refinansiering. Med virkning fra den vil lånets restgæld blive refinansieret ved salg af nye 5-årige, inkonverterbare obligationer med variabel rente, j f. ovennævnte rentefastsættelsesvilkår. Refinansiering vil herefter ske på samme vilkår hvert 5. år med virkning fra en 1.1. I øvrigt forbliver pantebrevets bestemmelser uændret gældende efter en refinansiering. Såfremt låntager træffer beslutning om anden refinansiering, som indebærer andre ændringer end beskrevet i nærværende afsnit, vil refinansieringen medføre tinglysning af nyt pantebrev. TOTALKREDIT forbeholder sig ret til FORMULA TKYXAGER

10 Side 4 af 10 at opkræve kurtage, gebyrer og foretage kursskæring ved refinansiering/ for hvilke omkostninger nærværende pantebrev giver sikkerhed. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". TOTALKREDIT kan forhøje bidragssatsen og ændre beregnings - principperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag/ rente og bidrag/ der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin/ i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. TOTAL- KREDIT vil i sidste termin opkræve en ydelse/ der dækker rente/ bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et TOTALKREDIT-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning/ at den belånte ejendom er en ejerbolig/ herunder fritidshus eller grund/ der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig/ forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles TOTALKRE- DIT/ der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund/ medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum/ forudbetalt leje/ afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje/ indskud/ deposi-. tum/ inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til.lejekontrakten eller lejeloven/ som TOTALKREDIT måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt/ j f. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevs formular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal TOTALKREDIT-straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. TOTAL- KREDIT skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvi-.det i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). TOTALKREDIT kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges/ misligholdes/ ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet/ skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles TOTALKREDIT/ der herefter kan forlange lånet indfriet.

11 Side 5 af 10 Overgår ejendommen til anden anvendelse - f. eks. erhverv - skal dette straks meddeles TOTALKREDIT, der herefter kan forlange lånet indfriet. Q. 03 Q. CO CL ] l 8. TOTALKREDITs opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning TOTALKREDIT kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge TOTAL- KREDIT om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager TOTALKREDIT en vurdering af den nye ejer, ejendommens pris og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kredit information eller lignende kreditoplysnings - bureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel Debitors opsigelse af lånet til fuld indfrielse Der kan ikke foretages delvis indfrielse af lånet ifølge nærværende pantebrev, men der kan foretages fuld indfrielse på en af nedennævnte måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obligationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme nominelle rente som lånets obligationer (samme fondskode). TOTALKREDIT kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne, men må henvise debitor til selv at købe lånets obligationer på-gældende markedsvilkår. Obligationsindfrielse kan ikke foretages i perioden i året forud for refinansieringen af lånet. Såfremt der foretages Obligationsindfrielse i november forud for året, hvori lånet refinansieres, skal obligationerne være TOTALKRE- DIT i hænde senest kl den sidste bankdag i november. b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100 i året forud for refinansieringen af lånet. Et lån kan opsiges til en såkaldt pariindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries kontant til kurs 100 pr. en refinansiering den 1.1. Opsigelse til pariindfrielse kan kun foretages i perioden i året forud f or. det år, hvori lånet refinansieres, idet TOTALKREDIT senest kl den sidste bankdag i november i året forud for refinansieringen af lånet skal have modtaget skriftlig; meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. For begge indfrielsesmetoder gælder det, at såfremt den anførte frist overskrides, vil lånet blive refinansieret af TOTALKREDIT. FORMULA TRYXAGER

12 Side 6 af 10 TOTALKREDIT kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. 10. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af TOTALKREDITs bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til TOTALKREDIT, anses betalingen for rettidig, når checken er TOTALKREDIT i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. 11. Betaling for serviceydelser Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, TOTALKREDIT måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 13. Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af TOTALKREDIT og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder TOTAL- KREDIT sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol (e), der svarer til restgæld(en) på de (t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor TOTALKREDIT fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev(e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse.

13 Side 7 af Force majeure Q. cd c c CL c ( O) Q c TOTALKREDIT er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende/ indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige, uroligheder og naturkatastrofer. Ligeledes er TOTALKREDIT ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lockout eller blokade. Dette gælder uanset, om TOTALKREDIT selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af TOTALKREDITs funktioner. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterstående pant- og udlægshavere. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevs formular B (sidste sider). q FORMULA TRYXAGER

14 Side 8 af 10 den For så vidt pantebrevet alene underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen mede j er og/ellej^jaeddebi tor ^sdrn debitor og pansætter.\ Debitors underskrift // '/ Henrik Færch Ægtefælles underskrift Lene Færch / Evt. meddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn: j--^..., -j *\.Krebs Stilling: /f //Ivomorassisiem Bn»l ^parekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars Navn: Stilling: Bopæl: T* æren Fuldmægtig Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars J lur

15 *** * * * * * *** * *** *** *** Retten i Nibe Tinglysningsaf delingen Side: 11 Akt.nr.: I 26 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 5 AA, Aars Præstegård, Aars Ejendomsejer: Henrik Færch Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Nibe den Hanne Jensen

16

17 c O) D) - Afgift Ejerlav: Aars Præstegaard, Aars Matr. nr.: 5 AA Side l af 11 : kr. \ /oo x Akt: skab/t/ nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder 'c E Gade og husnr.: Peder Stubsvej Aars Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode kr. kursværdimetode PANTEBREV - pant nr KONTANTLÅN MED RENTETILPASNING OG DELVIS AFDRAGSFRIHED Debitors navn og bopæl: Henrik Færch Peder Stubsvej Aars erkender herved at skylde GENPART T H Kreditors navn og bopæl: Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt kontantlån, inkonverterbart, rentetilpasning, annuitet, 10 års afdragsfrihed. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt.'l under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er foreløbigt ansat til 2,5125%. Renten fastsættes endeligt ved lånets udbetaling og ændres ved refinansiering af lånets restgæld. Lånet afvikles som anhuitetslån, dog således, at der de første 10 år alene betales rente og bidrag, j f. punkt 4, Refinansiering under "Særlige bestemmelser". Hele lånets restgæld refinansieres hvert år med virkning pr. 1. januar. Hyppighed af refinansiering NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. FORMUIA TRYVAftFP

18 Opsigelse: Side 2 af 11 4 kan ændres efter aftale mellem debitor og Totalkredit. Totalkredit kan beslutte, at refinansierings - tidspunktet ændres/ j f. afsnit 4 om refinansiering under "Særlige bestemmelser". Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag(bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,70% p.a. af pantebrevets restgæld. Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises, til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Den pantsatte ej endom: Matr. nr. 5 AA Aars Præstegaard, Aars GRUNDAREAL: 944 kvm. Oprykkende panteret efter: Respekterede servitutter m.v, (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) Kr.: Rte. % Kreditor ,00 6,0000 Totalkredit ,00 Pantebrev med Totalkredit rentetilpasning De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevs formular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted.

19 Side 3 af 11 Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Såfremt lånet er ydet som et annuitetslån uden rentetilpasning, er w lånets obligationer emitteret i serie illc. Er lånet ydet som et serielån uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 211c. Serie Illc og serie 211c omfatter alene konverterbare c l fastforrentede obligationer. Såfremt lånet er ydet som et inkonver- I terbart annuitetsobligationslån med rentetilpasning, er lånets obli- 3 gationer emitteret i serie 122c. Serie Illc, 211c, 122c, 41c og 321c hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser, j f. i øvrigt punkt 4. Refinansiering. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende/ indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet/ som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, "såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres/ at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori/ eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter/ lånet er udbetalt. 4. Refinansiering Lånets restgæld refinansieres som anført under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit fastsætter vilkårene for refinansiering og herunder bl.a. hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af. Ved refinansiering af lånet kan Totalkredit vælge at lade refinansieringen ske på basis af obligationer fra et nyt kapitalcenter, hvorfra der emitteres obligationer uden solidarisk hæftelse. Under særlige kursforhold ved lånets udbetaling og/eller refinansiering kan det være nødvendigt, at Totalkredit pr. sidste bankdag i december i år, hvor der ikke skal ske refinansiering, udsteder yderligere obligationer, hvorved lånets obligationsrestgæld øges, og således at det er denne forøgede obligationsrestgæld, der skal afdrages henholdsvis indfries. En sådan udstedelse af yderligere obligationer medfører en ændring af lånets kontantrente set i forhold til den ved udbetalingen henholdsvis refinansieringen fastsatte kontantrente. FORMULA TRYXAtøR

20 Side 4 af 11 Hvis en sådan yderligere udstedelse af obligationer er nødvendig/ vælger Totalkredit, i hvilke fondskoder obligationerne skal udstedes. Under forudsætning af Totalkredits accept kan debitor, i forbindelse med en refinansiering aftale ændring af lånets refinansieringsfrekvens. Lånet kan ikke afdrages langsommere og på andre vilkår end den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende realkreditlån giver mulighed for. På tidspunktet for betaling af lånets sidste terminsydelse kan der henstå en restgæld svarende til summen af ordinære stipulerede afdrag, der ikke blev erlagt i den 10-årige afdragsfri periode, og denne restgæld forfalder til fuld indfrielse med betaling af lånets sidste terminsydelse. Aftale mellem debitor og Totalkredit om ændringer i forbindelse med en refinansiering kan kun blive virksom, hvis debitor har underskrevet et dokument med angivelse af de ændrede vilkår, og aftalen iøvrigt er indgået rettidigt i forhold til de af Totalkredit fastsatte frister gældende for sådanne aftaler. Totalkredit kan med 2 måneders varsel til en 1. januar bestemme, at refinansieringstidspunktet, som p. t. er med virkning pr. 1. januar, ændres til en anden dato. Ændring af refinansieringstidspunktet kan ske således, at den førstkommende renteperiode enten bliver længere eller kortere. Herefter vil lånet blive refinansieret med samme interval som anført under rente og betalingsvilkår. Totalkredit kan senere på ny - med samme varsel som anført - træffe beslutning om ændring af refinansieringstidspunktet. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet.

21 Side 5 af 11 Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, j f. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevs formular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 8. Totalkredits opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lovgivningens regler for realkreditbelåning. 9. Debitors.opsigelse af lånet til fuld indfrielse.der kan ikke foretages delvis indfrielse af lånet ifølge nærværende pantebrev, men der kan foretages fuld indfrielse på en af nedennævnte måder, dog tidligst fra 1. juli 2004: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obli- FORMULA TRYXAGFR

22 Side 6 af 11 gationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme pålydende rente som lånets obligationer (samme fondskode). Totalkredit kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne eller bistå debitor i forbindelse med opkøb af lånets obligationer, men henviser debitor til selv at købe lånets obligationer på gældende markedsvilkår. Obligationsindfrielse kan ikke foretages i perioden i året forud for refinansieringen af lånet. Såfremt der foretages Obligationsindfrielse i november forud for året/ hvori lånet refinansieres, skal obligationerne være Totalkredit i hænde senest kl den sidste bankdag i november. b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100 i året forud for refinansieringen af lånet. Et lån kan opsiges til en såkaldt påriindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries kontant til kurs 100 pr. en refinansiering den 1.1. Opsigelse til pariindfrielse kan kun foretages i perioden i året forud for det år/ hvori lånet refinansieres/ idet Totalkredit senest kl den sidste bankdag i november i året forud for refinansieringen af lånet skal have modtaget skriftlig meddelelse om/ at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. c) Inkonverterbare kontantlån med rentetilpasning kan indfries ved en såkaldt paristraksindfrielse i året forud for en refinansiering ved at betale obligationsrestgælden til kurs 100 samt renter frem til refinansiering den 1.1. Ønskes lånet paristraksindfriet i perioden forudsætter det at lånet er opsagt senest den sidste bankdag i november kl Ved straksindfrielse betales bidrag fra seneste termin frem til tidspunktet for s traksindf rieisen og altså ikke frem til indfrielsesterminen. Af det modtagne indfrielsesbeløb vil Totalkredit godtgøre låntager med en rente. Godtgørelsesrenten er den rente Totalkredit forrenter låntagers betaling med frem til tidspunktet for betalingen til obligationsejerne. Forskellen mellem godt-, gørelsesrenten og obligationsrenten betegnes som dif f erencerente. Differencerenten varierer i takt med dexi aktuelle markedsrente for indlån. Oplysninger om den aktuelle godtgørelsesrente og dermed differencerente fås ved henvendelse til Totalkredit eller det låneformidlende pengeinstitut. For de ovennævnte indfrielsesmetoder gælder'det/ at såfremt de anførte frister overskrides/ skal lånet refinansieres. Totalkredit kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. 10. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt/ skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3/ 1.6/ 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned/ hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af

23 Side 7 af 11 Totalkredits bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. l Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til Totalkredit, anses betalingen for rettidig, når checken er Totalkredit i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. 11. Betaling for serviceydelser Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, Totalkredit måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer* Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 13. Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af Totalkredit og/eller andre godkendte realkredit insti tut t er, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder Totalkredit sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol (e), der svarer til restgæld(en) på de (t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på.det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor Totalkredit fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev(e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. 14. Force majeure Totalkredit er erstatningsansvarlig, hvis Totalkredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de. områder,.hvor der gælder et strengere ansvar, er Totalkredit ikke ansvarlig for'tab, som skyldes: a) nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Totalkredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, b) svigt i Totalkredits strømforsyning eller telekommunikation, lov- FORMULA TBYYAr.FR

24 Side 8 af 11 indgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), c) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Totalkredit selv eller Totalkredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Totalkredit, d) andre omstændigheder, som er uden for Totalkredits kontrol. Totalkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: a). Totalkredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, b) lovgivningen under alle omstændigheder gør Totalkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår orn indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterstående pant- og udlægshavere. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevs formular B (sidste sider).

25 Side 9 af 11 a I i'c y For så vidt pantebrevet alene underskrives af én debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. den 20 OY For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og X underskrift Ægtefælles underskrift Evt. meddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om underskriftens (ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens (nes) myndighed: Navn: Stilling: fpve ØSfffil Navn: Stilling: Bopæl: Q600 Aars Bopæl: Solsortevej \' 9600

26

27 l * * * * * * *** * *** * * * Retten i Nibe * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk Vedrørende matr.nr. 5 AA, Aars Præstegård, Aars Ejendomsejer: Henrik Færch Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Side: 12 Akt.nr.: I 26 Retten i Nibe den Aase Nielsen

28

29 Afgift Ejerlav: Aars Præstegaard, Aars Matr. nr.: 5 AA Side l af 11 kr Anmelder Akt: skab J- nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Gade og husnr.: Peder Stubsvej Aars Sparekassen Himmerland Himmerlands gade Aars Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode _ kr. kursværdimetode _ PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN pant nr RENTETILPASNING Debitors navn og bopæl: Kreditors navn og bopæl: Henrik Færch Peder Stubsvej Aars erkender herved at skylde Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup GENPART ? Jt 2.i00F00 K Lånets størrelse: kr ,00 23-årigt inkonverterbart obligationslån, rentetilpasning, annuitet. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. l under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er variabel og p. t. fastsat til 2,6513%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p. t. 2,6778%. Lånet afvikles som annuitetslån. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag(bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. FORMULA TRYXAGER

30 Side 2 af 11 0,40% p.a. af pante- nærværende lån fastsat til brevets restgæld. Opsigelse: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Den pantsatte ej endom: Matr. nr. 5 AA Aars Præstegaard, Aars GRUNDAREAL: 944 kvm. Oprykkende panteret efter: Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) Kr.: Rte. % Kreditor ,00 Pantebrev med Totalkredit rentetilpasning ,00 Totalkredit Kontantlån med rentetilpasning Indeholder en eller flere afdragsfrie perioder De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevs formular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Lånets obligationer er emitteret i serie 122c.

31 Side 3 af 11 Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle Totalkredit-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet/ som garanten har indfriet. 3. Forhåndslan Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Rentefastsættelse og refinansiering Nærværende låns pålydende obligationsrente beregnes hvert halve år med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates) den 5. sidste bankdag i henholdsvis juni og december. CIBOR rentesatsen den pågældende bankdag tillægges 0,35 pct.point og omregnes herefter til pengemarkedsvilkår ved at blive multipliceret med brøken 365/360. Den således beregnede rentesats vil være obligationsrenten for det efterfølgende halvår startende den 1.7 eller Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, vil Totalkredit beregne obligationsrenten som anført ovenfor med udgangspunkt i en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Den periodevise rentetilpasning er foreløbig aftalt til og med perioden , idet lånets obligationer udløber den til kurs 100, og hvor lånet derfor skal refinansieres, se nedenfor. For nærværende obligationslån med rentetilpasning gælder en rentegaranti, idet den beregnede obligationsrente ikke kan overstige 5,6778% p.a. frem til tidspunktet for lånets refinansiering. Med virkning fra den vil lånets restgæld blive refinansieret ved salg af nye 10-årige, inkonverterbare obligationer med variabel rente, j f. ovennævnte rentefastsættelsesvilkår. Refinansiering vil herefter ske på samme vilkår hvert 10. år med virkning fra en 1.1. I øvrigt forbliver pantebrevets bestemmelser uændret gældende efter en refinansiering. Såfremt låntager træffer beslutning om anden refinansiering, som indebærer andre ændringer end beskrevet i nærværende afsnit, vil refinansieringen medføre FORMULA TRYXAGER

32 Side 4 af 11 tinglysning af nyt pantebrev. Totalkredit forbeholder sig. ret til at opkræve kurtage, gebyrer og foretage kursskæring ved refinansiering, for hvilke omkostninger nærværende pantebrev giver sikkerhed. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkredit kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholds mæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, j f. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfri-

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE v Vedrørende: Matr. Jyllinge 22 EQ, Jyllinge By ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej 51 4320 Lejre Tlf. 46 48 13 90 Tlf. 40 26 43 40,7 3 o ENDELIGT SKØDE Underskrevne

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf.

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf. e: kr. 1.400 kr. 12.000 kr. 13.400 Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby GENPART 360189 03 0000.0018 18.07.2007 TA 13.400,00 K Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden 17 4050 Skibby

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

10 02d BETINGET SKØDE

10 02d BETINGET SKØDE Advokataktieselskabet KIRK LARSEN & ASCANIUS Ejerlav: Haslev by, Haslev Matr.nr. 17 mr Gade og hus nr.: Lysholm Alle 75 4690 Haslev 10 02d Anmelder: Advokataktieselskabet Akt: skab nr. -5": / 7 3 (udfyldes

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97 Reg.afgift kr. 8.800,00 Akt: skab nr. b32. (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 08-0875.GENPART 139332 01 0000.0018 13.1202002 TA 8.800 r 00 K Ejerlav: Taastrup-Valby By, Rønnevang Matr.nr.: 8HQ Anmelder:

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Undertegnede fr. Annie Bente Møller, Ejby Mosevej 195, Ejby, 2600 Glostrup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede

Undertegnede fr. Annie Bente Møller, Ejby Mosevej 195, Ejby, 2600 Glostrup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede /2. (;c)c, (-- - fy C,C,C) S 1S Matr.nr.: 0007 U Ejby by, Glostrup Beliggenhed: Ejby Mosevej 195, Ejby 2600 Glostrup Anmelder: Advokat Tove Nielsen Bernstorffsvej 123 2900 Hellerup Telf.nr.: 32 64 36 36

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ken Berkowitz og Christina Holstener Berkowitz Fyrrehegnet 50, 2670 Greve

ENDELIGT SKØDE. Ken Berkowitz og Christina Holstener Berkowitz Fyrrehegnet 50, 2670 Greve C X 30 atr. nr.: E Karlslunde By, Karlslunde Stempel: kr. 14.400,00 ade og hus nr.: Retsafgift: kr. 1.400,00 artslunde Landevej 11 I alt: kr. 15.800,00 690 Karlslunde GENPART 130631 02 0000.0022 14.11.2005

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE ADVOKATFIRMAET LEDET WILLAD SEN BRINCK SEIDELINS GADE 9 9800 HJØRRING Akt: skab nr. 0-66 (udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 1-rd Glostrup by, Glostrup ANMELDER: Advokatfirmaet Ledet & Willadsen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE.

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Æ 5q Matr. nr.: 54, Glostrup by, Glostrup Beliggenhed: Stjernevangen 18 Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTERLEX Advokater Strandvejen 94 8100 Århus

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv Afgift: kr. 216.4 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matr.nr. 19 k Gade og husnr. Anmelder Nørrebrogade 18 Navn: 22 København N Adresse: Tlf.nr.: Akt: skabt nr. L/2.-- (udfyldes af tinglysningskontoret)

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

*** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen

*** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk 1.651.000 Vedrørende matr.nr. 14 A, Følle By, Bregnet Ejendomsejer: Jette Olesen m.fl. Lyst første

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Akt: skab nr. /t?-y (Udfyldes af tinglysningskontoret) LANDSRETSSAGFØRER (H) HENNING JENSEN ADVOKAT (1-1) R. KOPP PEDERSEN SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF. 58523320 - GIRO 5456428 - FAX 58501217 KØBESUMMEN

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Advokatfirmaet Lund Machenhauer Nielsen. Asnæs Centret 28B 4550 Asnæs Tlf ENDELIGT SKØDE

Advokatfirmaet Lund Machenhauer Nielsen. Asnæs Centret 28B 4550 Asnæs Tlf ENDELIGT SKØDE 0 E W) ---- Akt: skab nr. 7,7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Advokatfirmaet Lund Machenhauer Nielsen Asnæs Centret 28B 4550 Asnæs Tlf. 59 64 55 55 Matr.nr. 75 gr Kalundborg markjorder Beliggende: Karens

Læs mere

Afgift: kr ENDELIGT SKØDE. UFFE LARSEN Åvej 6, 3550 Slangerup. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

Afgift: kr ENDELIGT SKØDE. UFFE LARSEN Åvej 6, 3550 Slangerup. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne a 5 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) -11-/s-y 2 -! E Afgift: kr.12.100 Matr.nr. 13 BE Slangerup by, Slangerup Beliggende: Åvej 6, 3550 Slangerup Anmelder: Advokatfirmaet Peter Hesselholt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere