Regional Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland"

Transkript

1 Regional Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland 2009

2 Forord Den Regionale Udviklingsplan for Psykologer har til formål at give et overblik over den nuværende tilrettelæggelse af psykologområdet samt skabe rammerne for organiseringen på området i fremtiden. Planen skal samtidig bidrage til planlægningen af kapaciteten for psykologer i Region Sjælland og anskueliggøre samarbejdsflader med det øvrige sundhedsområde. Planen er udarbejdet inden for rammerne af Landsoverenskomst om Psykologhjælp, hvor Samarbejdsudvalget for Psykologer har haft til opgave at udarbejde en Regional Udviklingsplan. Den Regionale Udviklingsplan indeholder følgende: Beskrivelse af geografisk fordeling af psykologer i Region Sjælland Overenskomstmæssige forhold Spørgeskemaundersøgelse Den fremtidige udvikling inden for psykologområdet Anbefalinger Samarbejdsudvalget for Psykologer har udpeget en arbejdsgruppe bestående af psykologer fra udvalget samt repræsentanter fra administrationen. Følgende har deltaget i arbejdsgruppen: For Samarbejdsudvalget for Psykologer: Psykolog Karin Rasmussen Psykolog Claus Wennermark Fra administrationen Konsulent Victoria Tepper, Primær Sundhed Juridisk konsulent Bente Christiansen, Primær Sundhed Konsulent Lise Døj Bendixen, Primær Sundhed

3 Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland i tal og fakta Geografi og befolkning 1.2 Demografisk udvikling 2. Psykologområdet generelt Opbygning af psykologuddannelsen 2.2 Autorisation 3. Overenskomst om psykologhjælp Fastsættelse af antal ydernumre i regionen 4. Udfordringer på psykologområdet Samarbejdsudvalg og kvalitetssikring 4.2 Geografisk placering af ydernumre i regionen 5. Fakta om brug af psykologhjælp Hvor går borgerne til psykolog? 5.2 Aldersfordeling for henvendelse til psykolog 6. Fakta om psykologområdet i regionen Alderssammensætning for psykologer i Region Sjælland 6.2 Ventetider til psykologhjælp 7. Udviklingstendenser i samfundet inden for psykologområdet Etablering af samarbejdspraksis og lokalefællesskaber med 14 andre behandlere i sundhedsvæsnet 8.1 Samarbejde med psykiatrien 8.2 Samarbejde med almen praktiserende læger 8.3 Samarbejde med øvrigt fagpersonale 9. Kvalitet og efteruddannelse Sammenfatning af anbefalinger 16 Bilag 1. Knækgrænser 2008 Bilag 2. Prognose for speciallæger i Danmark Bilag 3. Regionen i tal og fakta Bilag 4. Spørgeskema 1 om anvendelse af klinikpersonale Bilag 5. Spørgeskema 2 om fastholdelse i speciallægepraksis Bilag 6. Opbygning af delplaner for specialerne Bilag 7. Arbejdsgruppernes anbefalinger for øjen-, øre-, hud- og kirurgispecialerne

4 1. Region Sjælland i tal og fakta Dette afsnit er en generel statistisk beskrivelse af Region Sjælland, som kan være af betydning for de sundhedsmæssige forhold. 1.1 Geografi og befolkning Region Sjælland dækker et samlet areal på km 2 inkl. 3 større øer med en samlet befolkning på indbyggere pr. 1. januar Regionen er dannet af de tre tidligere amter, Roskilde, Storstrøm og Vestsjælland, og består i den nye struktur af i alt 17 nye kommuner mod tidligere 58 kommuner. Der er stor forskel på kommunernes størrelse, hvor Solrød og Stevns kommuner er de mindste med omkring indbyggere, mens Roskilde og Næstved ligger i toppen med omkring indbyggere. 1.2 Demografisk udvikling Danmarks Statistik forventer en stigning på ca indbyggere i Region Sjælland over de næste 20 år svarende til 6,9 %, mens befolkningstallet i hele landet forventes at stige med ca indbyggere svarende til 4,7 % i samme periode. Alderssammensætningen i regionen er i relation til den demografiske forsørgerbyrde en smule mere skæv end i landet som helhed med overvægt i form af en større andel af ældre borgere.

5 2. Psykologområdet generelt 2.1 Opbygning af psykologuddannelsen Psykologstudiet er en 5-årig uddannelse, der giver retten til betegnelsen cand.psych. Uddannelsen består af 3 års bacheloruddannelse og 2 års kandidatuddannelse. Uddannelsen er primært et teoretisk studie, og det er først efter endt kandidateksamen, at faget anvendes i praksis. Dog er der placeret 16 ugers aktiv deltagelse på en psykologfaglig arbejdsplads i forbindelse med udarbejdelse af speciale. børnepsykologi, voksenpsykologi eller arbejds- og organisationspsykologi (Dansk Psykolog Forening). Desuden kan specialepsykologen blive supervisor og dermed kvalificeret til at yde supervision til andre psykologer. Det tager yderligere 2 år at blive supervisor. Endvidere kan psykologstudiet overbygges med en forskeruddannelse på 3 år, herved opnås en ph.d. grad. Videnskabeligt placerer psykologi sig i et krydsfelt mellem samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora og spænder dermed bredt. 2.2 Autorisation Efter bestået kandidateksamen i psykologi kan retten til at betegne sig som autoriseret psykolog erhverves ved supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed jf. psykologloven 2. Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis og foregår under supervision. En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og skal have modtaget mindst 160 timers supervision. Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau, idet psykologen under autorisationsuddannelsen modtager vejledning om det praktiske arbejde af en mere erfaren psykolog. 2.3 Videreuddannelse De fleste psykologer gennemgår en 2-årig overbygning, hvor de opnår offentlig autorisation (jf. ovenfor). Efter endt psykologstudie kan psykologer endvidere gennemføre en specialistuddannelse på 5 år. Der eksisterer pt. 10 specialistuddannelser inden for 5

6 3. Overenskomst om psykologhjælp Der er imellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening indgået aftale om en ny overenskomst. Denne trådte i kraft april 2008 og gælder for de næste tre år. Overenskomsten omhandler forhold vedrørende psykologhjælp. Med den nye overenskomst er der sket en række væsentlige ændringer. Herunder Der foregår forhandlinger mellem de centrale parter om en udvidelse af personkredsen vedrørende psykologbehandling af personer med let til moderat depression som følge af, at regionerne pr. 1. januar 2009 får yderligere 20 mio. kr. til området. Det er endnu uklart, hvor mange årgange målgruppen kan blive udvidet med. Dertil kommer, at der også skal tages stilling til en udvidelse af antallet af psykologer. - Udvidelse med persongruppen let til moderat depressive patienter mellem 18 og 37 år, der har mulighed for at modtage tilskud til behandling hos psykolog (pt. pågår forhandlinger om yderligere udvidelse af aldersgruppen). - Udvidelse af antallet af opgaver i de regionale samarbejdsudvalg, som er politiske organer. Fremover skal disse udarbejde regionale udviklingsplaner for psykologpraksis. Samarbejdsudvalgene skal forbehandle klager fra borgere og psykologer, inden de videresendes til Landssamarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalgene skal behandle indstillinger fra regioner om inddragelse af en psykologs ydernummer på baggrund af en for lav afregning, og de skal behandle ansøgninger om flytning af praksis internt i regionen. - Nye regler for minimumsafregning. Hvis en psykolog, der har haft ydernummer i minimum 3 år, har en årlig afregning på under kr. til regionen, skal psykologen belyse årsagen til den lave afregning. - Aldersgrænsen på 70 år for psykologer er ophævet. - Der er stillet yderligere krav til psykologers IT-system, digital signatur, psykologers praksisdeklarationer på Sundhed.dk og psykologers anvendelse af Henvisningshotellet, hvor henvisninger til behandlinger kan placeres elektronisk. - At regionen afsætter et fastlagt beløb til psykologers efteruddannelse på centrale og obligatoriske kurser vedrørende behandling af personer med depressioner. Det er endvidere aftalt, at der afsættes 25 mio.kr. årligt fra 2010 til psykologbehandling af voksne med let til moderat angst. Inden 2010 vil ordningen blive aldersafgrænset for personer over 18 år. Aldersgruppen vil blive fastlagt i samarbejde med Danske Regioner på baggrund af erfaringerne fra depressionsordningen. 3.1 Fastsættelse af antal ydernumre i regionen I hver region nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af 2 medlemmer udpeget af regionen og 2 medlemmer udpeget af Dansk Psykolog Forening. Bedømmelsesudvalgets træffer under hensyntagen til den geografiske fordeling af psykologer i øvrigt i regionen afgørelse om, hvilke psykologer der kan tiltræde overenskomsten. Psykologer, der kan tiltræde overenskomsten, er: - Psykologer, der mindst 22 timer ugentligt står til rådighed som privatpraktiserende psykolog og som ikke har ansættelse i et omfang, der overstiger 15 timer - Psykologer, der er autoriserede af Psykolognævnet, og - Psykologer, som besidder den nødvendige psykologfaglige kompetence, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis. Personkreds/henvisningsmuligheder jf. overenskomst: Overenskomsten fra april 2008 giver mulighed for 6

7 henvisning fra praktiserende læge til psykolog indenfor følgende områder: 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre 2. Trafik- og ulykkeofre 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 6. Pårørende ved dødsfald 7. Personer, der har forsøgt selvmord 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet 9. Personer, der, inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 10. Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år 7

8 4. Udfordringer på psykologområdet 4.1 Samarbejdsudvalg og kvalitetssikring Udover at udarbejde en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen skal samarbejdsudvalget fremme arbejdet med kvalitetssikring, herunder iværksættelse af kvalitetsprojekter. 4.2 Geografisk placering af ydernumre i regionen Pr. 1. januar 2009 var der 117 psykologer med ydernummer i Region Sjælland, og de er jævnt fordelt i regionen. I nedenstående tabel fremgår det, hvordan psykologerne fordeler sig i de enkelte kommuner i relation til befolkningsantallet. Sorø Kommune har flest psykologer per indbygger, og Solrød færrest psykologer per indbygger. Anbefaling Det er væsentligt, at der ved fordeling af ydernumre tages hensyn til udvikling i befolkningsantal, den generelle efterspørgsel i samfundet samt afgang af psykologer, så der forsøges allokeret psykologer til de kommuner, hvor der er færrest psykologer per borger. Det skal dertil nævnes, at regionen begrænses af, hvilke områder psykologerne søger til. Ud fra de ansøgninger, regionen modtager, er der en tendens til, at psykologerne ønsker at etablere sig i større byer/kommuner, hvor der naturligt vil være et større patientgrundlag. Derfor kunne der tænkes i etablering af faglige fællesskaber, hvor psykologerne vil kunne opdyrke et rimeligt patientgrundlag. Kommuner Antal ydernumre Antal indbyggere i aktuel kommune Gennemsnitligt antal indbyggere pr. psykolog i kommunen Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Vordingborg

9 5. Fakta om brug af psykologhjælp 5.1 Hvor går borgerne til psykolog? Ved placering af ydernumre vil det samtidig være relevant at se på, hvor borgerne går til psykolog i forhold til, hvilken kommune de bor i. Mange ting kan afhænge heraf, men nærliggende årsager til, at man som borger vælger en anden kommune, kan være: Man arbejder i en anden kommune, og det er derfor lettere at vælge en psykolog i nærheden af, hvor man arbejder Af anonymitetsårsager ønsker man ikke at møde sin psykolog i nærområdet og vælger derfor en psykolog i et andet område Der er lang ventetid på psykologer i den kommune, hvor man bor At der er få psykologer i nærområdet Nedenstående skema viser behandling hos psykolog i forhold til pendling til og fra kommunerne. Således kan der ud fra tabellen ses en tendens til, at det overvejende er fra kommunerne Greve, Køge og Pendlere til psykologbehandling til og fra kommunerne i Region Sjælland Kommune Pendlere til kommunen Behandlede i kommunen Pendlere ud af kommunen Faxe Kommune Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Region Sjælland 3 0 Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg Kommune Total

10 Roskilde, at borgere pendler ud at modtage psykologbehandling. Hvorimod det hovedsageligt er til Roskilde Kommune, at borgere vælger at pendle for psykologbehandling. Disse oplysninger kan som sagt bidrage til at skabe et overblik over psykologmangel i Region Sjælland. 5.2 Aldersfordeling ved henvendelse til psykolog Den nuværende ordning udelukker 79,4 % af borgerne i Region Sjælland fra økonomisk støtte til behandling for depression Befolkning Antal ydelser Tabellen viser hyppigheden ved brug af psykologhjælp baseret på henvisning via Overenskomst om 15 Psykologhjælp. Her fremgår det tydeligt, at det er i aldersgrupperne fra år, at der er det største forbrug af ydelser. Ud fra aldersfordelingen er det 10 derfor oplagt, at parterne er i gang med at se på, hvordan behandlingen af lettere og moderat depres- 5 sion kan udvides i 2009 til også at omfatte aldersgrupperne over 37 år

11 6. Fakta om psykologområdet i regionen 6.1 Alderssammensætning for psykologer i Region Sjælland Alderssammensætning for psykologer i regionen tager afsæt i de psykologer, der tiltræder overenskomsten. I forhold til aldersprofilen er den største andel af psykologer med ydernummer i Region Sjælland år gamle, og den næststørste gruppe er over 60 år. Det må derfor forventes, at der i de kommende år vil være flere psykologer, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det skal i den forbindelse nævnes, at aldersgrænsen er udgået af Overenskomsten om Psykologhjælp, der trådte i kraft i april 2008, hvorfor der ikke findes begrænsninger for, hvor længe psykologer kan tiltræde overenskomsten. % fuldtidsledige 1, og det antal studerende, der årligt afslutter psykologistudiet, skønnes rekruttering af psykologer ikke at skabe større vanskeligheder i de førstkommende år. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at der om fire-fem år vil være begyndende vanskeligheder i forhold til rekruttering på grund af psykologernes høje alder. 6.2 Ventetider til psykologhjælp I forbindelse med ikrafttræden af Overenskomst om Psykologhjælp 1. april 2008, hvor personkredsen blev udvidet til at omfatte personer mellem 18 og 37 år med let eller moderat depression, har det været relevant at undersøge, om de nye henvisningsregler har haft betydning for ventetiderne på at komme i behandling hos psykolog i Region Sjælland. Antal psykologer efter aldersgruppering under over 60 Der blev derfor i sommeren 2008 iværksat en spørgeskemaundersøgelse for at belyse ventetider blandt psykologer med ydernummer i Region Sjælland. Undersøgelsen blev gennemført for at få et overblik over, hvor i regionen det eventuelt kunne være vanskeligt for borgerne at komme til psykolog inden for rimelig tid. Anbefaling Til trods for at aldersgrænsen er udgået, betyder den høje gennemsnitsalder, at Region Sjælland skal rekruttere et større antal psykologer over en længere periode. Set i relation til den lave ledighed på psykologområdet, som pr. 1. august 2008 var 1,87 1 Kilde AAK Akademikernes Arbejdsløshedskasse 11

12 I spørgeskemaundersøgelsen blev psykologerne bedt om at angive ventetiderne ud fra to forskellige cases. Den ene var en ikke-akut henvendelse (case 1 i nedenstående figur), og den anden var en akut henvendelse (case 2 i nedenstående figur). Endvidere blev psykologerne bedt om at angive, hvilken by de boede i. Ventetider til psykologbehandling i akutte tilfælde Ved akutte tilfælde svarede 45 %, at de kunne påbegynde behandlingen inden for mindre end en uge, og 45 % kunne påbegynde behandling inden for 1 uge -1 måned. Kun 9 % svarede, at de havde mere end 3 måneders ventetid. Ventetider til psykologbehandling i ikke-akutte tilfælde Spørgeskemaet blev sendt ud til 118 psykologer, og heraf var der 71 %, der svarede. Ved ikke - akutte tilfælde sås det, at 52 % af psykologerne havde mulighed for at påbegynde behandling af patienterne inden for en uge til en måned. 27 % har mulighed for at behandle inden for 1-3 måneder, mens 16 % kunne påbegynde allerede inden for mindre end en uge. Ud fra de modtagne svar fremgår det, at kapaciteten for psykologer er på et passende niveau. Overordnet betragtet er der ikke angivet lange ventetider til behandling hos psykolog i Region Sjælland. Som det fremgår af figurerne, har enkelte psykologer længere ventetid, men der er inden for overskuelig geografisk afstand mulighed for at komme hurtigt i behandling hos en anden. Ventetid - case mdr Mindre end en uge Ventetid - case mdr Mindre end en uge 3-6 mdr 1 uge - 1 mdr. 3-6 mdr 1 uge - 1 mdr. Anbefalinger Spørgeskemaundersøgelsen giver et øjebliksbillede af ventetiden blandt psykologer i regionen. Det kan tænkes at ændre sig i de kommende år, når de nye henvisningsregler for alvor bliver kendt blandt borgerne og de praktiserende læger. Det foreslås, at Samarbejdsudvalget for Psykologer tager initiativ til en ventetidsundersøgelse ved udgangen af

13 7. Udviklingstendenser i samfundet inden for psykologområdet Arbejdsgruppen har spurgt et antal psykologer om udviklingstendenserne på psykologområdet, og svarene peger i retning af et øget fokus på psykosociale forhold og dermed også på tilskud til psykologbehandling. Af henvisningshyppigheden ( i forhold til tilskud ved behandling af depression ) kan ses, at der fra borgernes side har været et behov for at benytte denne mulighed. Procentvis antal behandlinger per henvisningsmulighed i 2008 Procent % Røveri, vold-voldtægtsofre 2. Trafik ulykke 3. Pårørende til alvorligt psykiske syge personer 4. Invaliderende sygdom 5. Pårørende til personer med invaliderende sygdom 6. Pårørende ved dødsfald 7. Personer, der har forsøgt selvmord 8. Abort efter 12. uge 9. Ofre for incest 10. Personer med let til moderat depression fortsætte de kommende år, og det forudses, at der i fremtiden kan være en række områder, hvor der vil være øget pres på psykologer generelt, hvilket også vil påvirke de psykologer, der tiltræder overenskomsten. I prioriteret rækkefølge peges på følgende områder, hvor der kan tænkes øget aktivitet: Depression Problemer med par/samliv Stress- belastningsreaktioner Angst og OCD Radikale ændringer i eksistentielle vilkår (eksempelvis fyringer og skilsmisse) Spiseforstyrrelser og vægtproblemer Anbefaling Det er ifølge psykologerne især behandling af depression og en udvidelse af personkredsen til behandling heraf, der er væsentlig. Denne udvikling kan betyde, at der kan opstå behov for en udvidelse af personkredsen i forhold til behandling af depression og antallet af psykologer. Generelt set er det i den forbindelse væsentligt at tage en drøftelse af, hvilke ovenstående områder der bør ligge i regionsregi, og hvilke områder der naturligt bør ligge i kommunerne eller hos andre behandlere. Samtidig vil en eventuel udvidelse af henvisningsmulighederne altid skulle afgøres af de centrale forhandlingsparter, idet udvidelser medfører øgede omkostninger for regionerne. Således fremgår det af tabellen, at henvisningsmuligheden vedrørende behandling af lettere og moderat depression er den fjerde mest benyttede henvisningsmulighed. Dette på trods af, at muligheden kun har været tilgængelig for borgerne siden 1. april Udviklingen kan ifølge psykologerne tænkes at 13

14 8. Etablering af samarbejdspraksis og lokalefællesskaber med andre behandlere i sundhedsvæsnet I forbindelse med etablering af sundhedscentre/ lægecentre bør psykologerne tænkes ind i sammenhængen. At psykologerne bliver en del af disse fællesskaber, kan være med til at skabe en øget opmærksomhed på henvisningsmulighederne. Der vil være udfordringer i forhold til at sikre, at borgernes anonymitet ikke krænkes, hvis forskellige behandlere agerer samtidigt og fra samme sted. Der bør derfor tænkes i, at etableringen og indretning af centrene tager højde for dette i indretningen. Region Sjælland arbejder med etablering af lægecentre i Kalundborg samt sundhedscenter i Nakskov, hvor tanken er, at der skal være synlige fordele for forskellige faggrupper i et sundhedsfagligt miljø. Der lægges op til, at psykologer tænkes ind i planlægningen af centrene. 8.1 Samarbejde med psykiatrien I fremtiden vil det være hensigtsmæssigt med et mere formaliseret samarbejde mellem de privatpraktiserende psykologer og psykiatrien i Region Sjælland. Der er behov for gensidige drøftelser af, hvilke nye tendenser der ses i distriktspsykiatrien og hos psykologerne med henblik på forbedret opgavefordeling mellem de to grupper af behandlere. Samtidig kan der være et behov for at diskutere strukturelle forandringer, der kan have betydning for det daglige arbejde med brugerne. Arbejdsgruppen peger på, at de privatpraktiserende psykologer, der tiltræder overenskomsten, ofte mangler supervision i forhold til psykiatrien. Det skyldes især udvidelsen af henvisningsmulighederne for borgerne, for eksempel i forhold til gruppen af depressive. Psykiatrien peger til gengæld på, at de ser grupper af patienter, som ville have gavn af at kunne blive visiteret til for eksempel privat praktiserende psykologer. Som det er nu, skal patienterne kontakte egen læge, som herefter skal vurdere behov og mulighed for behandling. 8.2 Samarbejde med almen praktiserende læger Det er i overenskomst om psykologhjælp fastlagt, at der både ved henvisning samt genhenvisning til psykologhjælp skal fremsendes epikriser til patientens egen læge. Således skal lægen underrettes, når behandling indledes og afsluttes. Dette giver mulighed for et tættere samarbejde mellem behandlerne til gavn for patienterne og en mulighed for, at egen læge er informeret om udviklingen hos den enkelte patient. Mange alment praktiserende læger peger ligeledes på, at de ser stadig flere patienter med psykosociale problemstillinger, som er vanskelige at håndtere inden for rammerne af almen praksis. Med et øget fokus på muligheder for henvisning samt opgaveflytning kan det vise sig positivt for både patienter og behandlere. 8.3 Samarbejde med øvrigt fagpersonale For borgerne kan det endvidere være hensigtsmæssigt, at der etableres et samarbejde med sundhedspersonale, der har en fysioterapeutisk viden. Her er det især borgere med stress eller udmattelsessymptomer, der kan drage nytte af et tættere samarbejde. For borgere med symptomer på spiseforstyrrelser og vægtproblemer kan der tænkes et samarbejde mellem diætister og sundhedscentre i kommunerne. 14

15 9. Kvalitet og efteruddannelse I overenskomsten for psykologhjælp - gældende fra april er det besluttet, at regionerne er forpligtede til i at afsætte 0,09 kr. per indbygger til efteruddannelsesaktiviteter. Midlerne skal bruges til, at regionerne afholder kurser for psykologer, der tiltræder overenskomsten. Brug af midlerne besluttes i samarbejdsudvalgene. Regionerne kan beslutte at afholde kurserne i fællesskab. Hensigten med kurserne er at opkvalificere og videreudvikle psykologernes kompetencer inden for de områder, som Samarbejdsudvalget for Psykologer finder relevant. I 2008 har der været afsat kr. til obligatoriske kurser i behandling af depression, jævnfør udvidelsen af personkredsen. Disse kurser har været organiseret og afviklet fra centralt hold af Dansk Psykolog Forening. Tendenserne i forhold til den generelle samfundsmæssige udvikling inden for det psykosociale området går i retning af øget behov for at behandle angstrelaterede lidelser. Derfor kunne det være relevant at tilbyde kurser vedrørende angsttilstande og eventuelt om sammenhængen mellem stress - angst - og depression. 15

16 10. Sammenfatning af anbefalinger Geografisk placering af ydernumre Det er væsentligt, at der ved fordeling af ydernumre tages hensyn til udvikling i befolkningsantal, den generelle efterspørgsel i samfundet samt afgang af psykologer, således at der forsøges allokeret psykologer til de kommuner, hvor der er færrest psykologer per borger. Det skal dertil nævnes, at regionen begrænses af, hvilke områder psykologerne søger til. Ud fra de ansøgninger, regionen modtager, er der en tendens til, at psykologerne ønsker at etablere sig i større byer/kommuner, hvor der naturligt vil være et større patientgrundlag, derfor kunne der tænkes i etablering af faglige fællesskaber, hvor psykologerne vil kunne opdyrke et rimeligt patientgrundlag. Det skal samtidig ved placering af ydernumre tænkes med, at borgerne kan få psykologhjælp i en anden by end bopælskommunen. Afsættet hertil kan være, at borgeren arbejder i en anden kommune, vil være anonym og ikke møde sin psykolog i nærområdet, eller der er lang ventetid/få psykologer i nærområdet. Alderssammensætning for psykologer i Region Sjælland Til trods for at aldersgrænsen er udgået, betyder den høje gennemsnitsalder, at Region Sjælland skal rekruttere et større antal psykologer over en længere periode. Set i relation til den lave ledighed på psykologområdet, som pr. 1. august 2008 var 1,87 % fuldtidsledige, samt det antal studerende, der årligt afslutter psykologistudiet, skønnes rekruttering af psykologer ikke at skabe større vanskeligheder i de kommende år. Dog er det arbejdsgruppens vurdering, at der om fire til fem år vil være begyndende vanskeligheder i forhold til rekruttering som følge af høj alder blandt psykologerne, der har tiltrådt overenskomsten. Ventetider til psykologhjælp Det foreslås, at Samarbejdsudvalget for Psykologer tager initiativ til en ventetidsundersøgelse ved udgangen af 2009 for at få et nyt billede af ventetider på behandling. Spørgeskemaundersøgelsen om ventetid fra sommeren 2008 gav et øjebliksbillede af ventetiden, og da situationen kan tænkes at ændre sig i de kommende år, når de nye henvisningsregler er kendt hos borgerne og de praktiserende læger, vil en ny undersøgelse give et opdateret billede af situationen omkring ventetid på psykologhjælp. Aldersfordeling for henvendelse til psykolog Data viser en klar tendens mod, at det er aldersgrupperne fra 20 til 59 år, der har størst forbrug af ydelser, hvor en henvisning ligger til grund for psykologhjælp. Med baggrund heri er det oplagt at se på, hvorledes aldersgrænsen for økonomisk støtte til behandling af lettere og moderat depression kan udvides. På nuværende tidspunkt udelukkes 79,4 % af borgerne i Region Sjælland fra økonomisk støtte til behandling for depression på grund af alderskriteriet. 16

17 Udviklingstendenser i samfundet inden for psykologområdet Det er ifølge psykologerne især behandling af depression, og en udvidelse af personkredsen til behandling heraf, der er væsentlig. Generelt set er det i den forbindelse væsentligt at tage en drøftelse af, hvilke ovenstående områder der bør ligge i regionsregi, og hvilke områder der naturligt bør ligge i kommunerne eller hos andre behandlere. Samtidig vil en eventuel udvidelse af henvisningsmulighederne altid skulle afgøres af de centrale forhandlingsparter, idet udvidelser medfører øgede omkostninger for regionerne. Efteruddannelse Tendenserne i forhold til den generelle samfundsmæssige udvikling inden for det psykosociale område går i retning af øget behov for at behandle angstrelaterede lidelser. Derfor kunne det være relevant at tilbyde kurser vedrørende angsttilstande og eventuelt om sammenhængen mellem stress, angst og depression Samarbejdspraksis og lokalfællesskaber med andre behandlere i sundhedsvæsenet Det påpeges, at det vil være hensigtsmæssigt med et mere formaliseret samarbejde med psykiatrien i Region Sjælland. Arbejdsgruppen foreslår, at der arbejdes videre med følgende temaer i forhold til ønsket om et tættere samarbejde med psykiatrien: Temamøder eksempelvis omkring medicinering. Afholdelse af fælleskurser med indlæg fra begge faggrupper. Uformelle møder eksempelvis i kommuneregi, hvor parterne kan mødes. Støtte til etablering af klinikfællesskaber og samarbejdsaftaler. Ligeledes vil et fortsat samarbejde med almen praksis omkring klienter med psykosociale problemstillinger være hensigtsmæssigt, da der ses stadig flere klienter med disse problemer hos de privat praktiserende læger. Samarbejde med øvrigt fagpersonale som fysioterapeuter, kliniske diætister og sundhedscentre i kommunerne er ligeledes oplagt, når det drejer sig om tværfaglige samarbejdsfællesskaber. 17

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Side 1 Indholdsfortegnelse 1. REGION SJÆLLAND I TAL OG FAKTA 4 1.1 Geografi og befolkning 4 1.2 Demografisk udvikling 4 2. PSYKOLOGOMRÅDET GENERELT 4 2.1

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for psykologpraksis i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Primær Sundhed Kontoret for Økonomi og Planlægning

UDVIKLINGSPLAN. for psykologpraksis i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Primær Sundhed Kontoret for Økonomi og Planlægning UDVIKLINGSPLAN for psykologpraksis i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Kontoret for Økonomi og Planlægning Udviklingsplan for psykologpraksis i Region Midtjylland Udgivet af Region

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Udviklingsplan for Psykologhjælp. i Region Syddanmark

Udviklingsplan for Psykologhjælp. i Region Syddanmark Udviklingsplan for Psykologhjælp i Region Syddanmark Gældende fra 17. december 2012 Indhold Indledning.................................................. 4 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning..........................................

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste s ventetid at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Ventetidsundersøgelse I udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse om ventetider til alle

Læs mere

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016 Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene 2014 Udgave per 10. august 2016 Indhold Indledning... 2 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 2 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 2 Resumé... 2 Ansøgere... 2 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016 Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene 2015 Udgave per 10. august 2016 Indhold Indledning... 2 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 2 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 2 Resumé... 2 Ansøgere... 2 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016 Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016 28. oktober 2016 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 3 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 3 Resumé... 3 Ansøgere... 4 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 Koncern Plan og Udvikling HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 April 2009 Koncern Plan og Udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 6 DEL 1: KAPACITETSPLAN... 11 1. DÆKNING

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. juni 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Vejledning i ansøgning om ydernumre

Vejledning i ansøgning om ydernumre Vejledning i ansøgning om ydernumre Ansøgningsblanket og skemaer Ansøgning om ydernummer består af to dele. 1. del er forsiden og 2. del er et Word skema, som består af skema 1-6. Bilag Ansøgningen skal

Læs mere

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING

Læs mere

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING OVERENSKOMST om psykologhjælp **NYT** = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Af 28-04-1995 Senest ændret ved aftaler af 11. marts

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Rapport fra Moderniseringsudvalget: Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning

Rapport fra Moderniseringsudvalget: Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning Rapport fra Moderniseringsudvalget: Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning Indledning og baggrund Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening aftalte i forbindelse med

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultatet om ny praksisoverenskomst pr. 1. juli 2016

Gennemgang af aftaleresultatet om ny praksisoverenskomst pr. 1. juli 2016 Gennemgang af aftaleresultatet om ny praksisoverenskomst pr. 1. juli 2016 Lørdag den 27. februar kl. 5:30 blev der - efter 16,5 timers forhandling - indgået ny aftale om overenskomst om psykologhjælp mellem

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Region Midtjylland. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 5 Region Midtjylland Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 5 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22, Postboks

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

(17.7.08)!!!" #$$% &$#$$%#$$' #$$%

(17.7.08)!!! #$$% &$#$$%#$$' #$$% (17.7.08)!!!" #$$% $#$$%#$$ #$$% (!""#$ % % ( % ((( ( )!""# % ( *(!+,( - % " (!""#!"". % /// ( % % 0( ( ) *#$$% 1 )2!1 (2((,3 ( ( 4 +#$$% 5 67( 89:+ #.2 "; ,6?,( 4 4!,7 5@!

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011. Revideret 26. oktober 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Fortolkningsbidrag vedrørende overenskomsten mellem RLTN og Dansk Psykolog Forening

Fortolkningsbidrag vedrørende overenskomsten mellem RLTN og Dansk Psykolog Forening LANDSSAMARBEJDSUDVALGET LSU Regionernes Lønnings- og Takstnævn c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 Kbh. Ø, Tlf. 35 29 81 00 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø. Tlf.

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Høringsudkast Juni 2013 Koncern Praksis Region Hovedstaden Indhold Resume...3 Baggrund...7 1. Formål med praksisudviklingsplanen...7

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 211-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 5 Faxe Kommune...

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. December 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 December 2011 KKR S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udarbejdet af Primær Sundhed i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland Emneord: Praksisplan,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN PARTNERSKAB MELLEM: TRYGFONDEN PSYKIATRIFONDEN 1 FORMÅL: Sikre at flere børn og unge får tidlig og effektiv hjælp, når de har psykiske vanskeligheder

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland

Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Baggrundsmateriale til temamødet om beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i Region Sjælland Hovedpointer Kvalificeret arbejdskraft: Ledigheden har været faldende de seneste år. I 2015 var ledigheden

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere