Region Midtjylland Skottenborg Viborg. Klage over Region Midtjyllands udbud af lægevagtskørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Skottenborg Viborg. Klage over Region Midtjyllands udbud af lægevagtskørsel"

Transkript

1 Region Midtjylland Skottenborg Viborg 10. juli 2009 Sag 4/ / BTP Deres ref. Klage over Region Midtjyllands udbud af lægevagtskørsel M. Olsens lægeservice har ved henvendelse af 17. februar 2009 og 2. marts 2009 til Konkurrencestyrelsen klaget over Region Midtjyllands udbud af lægevagtkørsel, udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S af 23. januar Det fremgår af klagen, at det er klagers opfattelse: At den udbudte opgave kun kan udføres af personer med bevilling til limousinekørsel og ikke taxikørsel idet der i udbudsmaterialet er stillet krav om, at bilerne skal være monteret med særligt udstyr. At det er i strid med ligebehandlingsprincippet at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har bevilling til enten taxi- eller limousinekørsel, idet det kræver dansk statsborgerskab at få de nævnte bevillinger. At det er i strid med ligebehandlingsprincippet at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har bevilling til limousinekørsel, idet bevilling til limousinekørsel først kan opnås, når tilbudsgiverne kan bevise, at de har kontrakt på lægevagtkørsel. At Region Midtjylland ikke kan forlænge regionens nuværende kontrakt om lægevagtkørsel, idet Klagenævnet for Udbud ved kendelse af 30. maj 2008 har pålagt regionen at opsige kontrakterne med Randers Taxa og Silkeborg Taxa. KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Konkurrencestyrelsen har den 10. marts 2009 anmodet Region Midtjylland om at fremsætte eventuelle kommentarer til klagen, hvilket Region Midtjylland har gjort ved skrivelse af 25. marts Sagens faktiske omstændigheder Region Midtjylland har den 23. januar 2009 ved offentligt udbud udbudt seks delaftaler om lægevagtkørsel i følgende distrikter: 1. Horsens, 2. Ringkøbing, 3. Viborg/Skive, 4. Randers, 5. Silkeborg og 6. Århus/Djursland. Tildelingskriteriet er laveste pris. Konkurrencestyrelsen har en række mål med relevans for styrelsens kunder. De klare mål kan ses på styrelsens hjemmeside under omos/maal-og-styring/klare-maal.

2 2/15 Tilbudsfristen var oprindeligt fastsat til den 11. marts 2009, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.3.4. Region Midtjylland har imidlertid ved supplerende udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S forlænget tilbudsfristen til den 4. august Konkurrencestyrelsens vurdering Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Konkurrencestyrelsen ikke har kompetence til at træffe afgørelser i konkrete sager om udbud, og således hverken kan nedlægge forbud eller udstede påbud. Når Konkurrencestyrelsen behandler konkrete sager om udbud, er det med henblik på, at man på baggrund af en uformel konfliktløsning kan rette op på eventuelle fejl, der måtte være begået under en udbudsprocedure, eller at yde rådgivning til en ordregivende myndighed, således at risikoen for en klagesag minimeres. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at Klagenævnet for Udbud ikke nødvendigvis vil dele Konkurrencestyrelsens vurdering. Konkurrencestyrelsen vil i det følgende behandle de fire klagepunkter hver for sig. 1. Hvorvidt den udbudte opgave kan udføres af personer med bevilling til limousine- og/eller taxikørsel Ordregiver beskriver den ønskede anskaffelse ved at opstille en række tekniske specifikationer i udbudsmaterialet. De tekniske specifikationer skal fastlægge de krævede egenskaber ved produktet ved hjælp af en objektiv beskrivelse. Af udbudsmaterialet punkt 1.16 fremgår det, at minimumskrav til kvalitet, bil, chauffører mv. fremgår af kravspecifikationen i kontraktbilag 1. I udkast til kontrakt, kontraktbilag 1, har Region Midtjylland blandt andet anført følgende mindstekrav til bilernes indretning: Bilerne skal være udstyret med minikøleskab Der skal være plads til en genoplivningskuffert, der stilles til rådighed af regionen. Bilerne skal være udstyret med opdateret GPS. Region Midtjylland har adgang til data fra GPS systemet. Bilerne skal have tilstrækkelig strømstyrke til at trække lægevagtens EDB-system under hele vagten også når motoren kører i tomgang, er slukket eller er under opstart. Dette kræver et særligt strømstik. Den mobile computer skal kunne fastmonteres, så den kan betjenes på funktionel måde. Den skal kunne fastspændes på passagerforsædet, således at lægen fra bagsædet kan anvende udstyret under kørslen. ( ) Vognmanden skal efter nærmere aftale med vagtlægerne kunne forestå opdatering af de mobile computere. Vognmændene skal

3 3/15 efter nærmere aftale kunne opbevare de mobile computere på sikker vis. Det er i nærværende sag klagers opfattelse, at den udbudte opgave vedrørende lægevagtkørsel alene kan udføres af personer med bevilling til limousinekørsel, idet Region Midtjylland i udbudsmaterialet har stillet krav om, at bilerne skal være indrettet med særligt udstyr. Som begrundelse for klagen har klager henvist til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. november Klagenævnets kendelse af 6. november 2008 vedrørte Region Sjællands udbud af lægevagtkørsel i fire distrikter. Regionen havde i udbudsmaterialet stillet krav til bilernes indretning, herunder at bilerne skulle være udstyret med GPS, at der var strøm til at forsyne besøgslægens IT-udstyr under hele kørslen, at den bærbare PC kunne fastspændes i bilen, således at lægen fra bagsædet kunne anvende udstyret under kørslen, at bilen var rummelig med plads til 1 besøgslæge inklusiv nødvendigt udstyr (bærbar PC, kuffert indeholdende genoplivningsudstyr og hjertestarter, kuffert indeholdende kateter og lignende). Færdselsstyrelsen udtalte i sagen følgende om, hvorvidt personer med bevilling til limousinekørsel kunne udføre kørsel med vagtlæger (Konkurrencestyrelsens understregning): Taxier skal således ifølge lovforslaget som udgangspunkt have adgang til at udføre alle former for erhvervsmæssig personbefordring, mens biler, som fungerer på grundlag af ( ) limousinetilladelser, alene skal kunne bruges til nærmere afgrænsede og veldefinerede kørselsopgaver. ( ) Færdselsstyrelsen finder således hverken belæg i taxiloven eller i lovens forarbejder for at antage, at limousiner i alle tilfælde skulle være afskåret fra at kunne blive brugt til befordring af vagtlæger, under forudsætning af at taxier ikke kan bruges. Færdselsstyrelsen finder derfor, at biler, der fungerer på grundlag af limousinetilladelser, kan bruges til vagtlægekørsel, hvis der er stillet krav om brug af biler med særlig indretning, monteret med særligt udstyr, anonym fremtræden mv., samt lignende krav, som udelukker taxier fra at kunne udføre disse opgaver. Krav om udstyr til brug for vagtlægekørsel kan f.eks. omfatte: Sugeanlæg. Genoplivningsanlæg. Div. udstyr til anvendelse i forbindelse med hjerte- og astmatilfælde. Edb-udstyr. Det er samtidig en forudsætning, at kørselsopgaverne omfatter bestemte kategorier af personer og udføres efter forudgående aftale.

4 4/15 Ved skrivelse af 6. marts 2009 har Region Midtjylland anmodet Færdselsstyrelsen om at fremkomme med en vejledende udtalelse om, hvorvidt lægevagtkørsel i Region Midtjylland kan udføres på grundlag af limousinetilladelser, eller om udførelsen kræver taxabevilling. Færdselsstyrelsen har i den forbindelse i skrivelse af 23. marts 2009 udtalt følgende (Konkurrencestyrelsens understregning): Vagtlæger er som udgangspunkt ikke omfattet af taxilovens definition af limousinekørsel. Kørsel af vagtlæger skal derfor som udgangspunkt foretages af taxier. Kørsel med vagtlæger kan i særlige tilfælde udføres med limousiner, hvis der er stillet specifikke krav til de benyttede bilers indretning, udstyr og udseende, som udelukker, at taxier kan anvendes. Limousiner kan således bruges til vagtlægekørsel under forudsætning af, at taxier ikke kan bruges. Det vil således være en konkret vurdering hos Regionen i hvert enkelt tilfælde, om en taxi kan anvendes til den udbudte vagtlægekørsel. Det oplyses i brevet, at vagtlægekørslen i Region Midtjylland allerede i dag udføres med taxier, der er indrettet med det nødvendige udstyr til at udføre opgaven, hvorfor det tyder på, at det i den konkrete situation ikke er udelukket at anvende taxier til kørslen. Hvorvidt Region Midtjylland må antage tilbud fra tilbudsgivere, der ønsker at varetage lægevagtkørsel på grundlag af limousinetilladelse, vil således afhænge af, om det er udelukket at anvende taxier hertil. Hvis det er muligt at anvende taxier, skal disse anvendes forud for limousiner. Konkurrencestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen ikke er kompetent til at vurdere, hvorvidt den udbudte opgave i henhold til taxiloven kan udføres af personer med bevilling til limousine- og/eller taxikørsel, idet styrelsen ikke er ressortmyndighed på dette område. Konkurrencestyrelsen lægger derfor Færdselsstyrelsens udtalelser til grund. Det er på baggrund af Færdselsstyrelsens udtalelser Konkurrencestyrelsen opfattelse, at kontrakt om befordring af vagtlæger både kan tildeles til personer med bevilling til taxi- og limousinekørsel, når der i udbudsmaterialet er stillet krav om, at bilerne skal være indrettet med særligt udstyr. Kontrakten kan imidlertid kun tildeles personer med bevilling til limousinekørsel, såfremt det i det konkrete tilfælde er udelukket at anvende taxier. Konkurrencestyrelsen skal hertil bemærke, at det er Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Region Midtjylland af hensyn til gennemsigtighedsprincippet fremover bør angive i udbudsmaterialet, at til-

5 5/15 bud fra personer med limousinebevilling kun vil blive taget i betragtning, såfremt kontrakten ikke kan tildeles til personer med taxibevilling. 2. Hvorvidt det er i strid med ligebehandlingsprincippet at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har bevilling til enten taxi- eller limousinekørsel, idet det kræver dansk statsborgerskab at få de nævnte bevillinger I henhold til udbudsdirektivets artikel 46, stk. 2 kan de ordregivende myndigheder stille krav om, at tilbudsgiverne skal bevise, at de har autorisation til at udføre et bestemt erhverv: Hvis ansøgere eller tilbudsgivere i forbindelse med indgåelsen af offentlige tjenesteydelseskontrakter skal have en bestemt autorisation ( ) for i deres hjemland at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse, kan den ordregivende myndighed kræve bevis for denne autorisation ( ). De ordregivende myndigheder kan således i forbindelse med udvælgelsen, i forbindelse med tilbuddet og/eller som kontraktvilkår stille krav om dokumentation for, at tilbudsgiverne har de nødvendige tilladelser til at udføre et bestemt erhverv. Erhvervsmæssig personbefordring er reguleret i taxiloven (LBK nr. 517 af 24. juni 1999), der indeholder følgende bestemmelser: 1. Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring ( ) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil ( ). 3. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, kan meddeles personer, der 1) har bopæl her i landet, ( ) Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopæl bortfalder, i det omfang dette følger af international aftale eller regler fastsat af trafikministeren. Endvidere er følgende bestemt i 10 i bekendtgørelse om taxikørsel mv. (BEK nr. 220 af 31. marts 2000): Bopælskravet i lovens 3, stk. 1, nr. 1 ( ) anvendes ikke på personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Færdselsstyrelsen har i skrivelse af 23. marts 2009 udtalt, at [k]ørsel med vagtlæger i biler indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, ifølge taxiloven ( ) [er] erhvervsmæssig kørsel og dermed tilladelsespligtig personbefordring. Befordring af vagtlæger er således erhvervsmæssig personbefordring i henhold til taxilovens 1, stk. 1, og kan derfor alene udføres af personer, der har fået meddelt tilladelse til enten taxi- eller limousinekørsel.

6 6/15 Region Midtjylland har i udbudsmaterialet stillet krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har de fornødne bevillinger til at udføre kørsel med vagtlæger. Følgende fremgår således af udbudsmaterialet afsnit 1.9.5: Dokumentation for at tilbudsgiver har de fornødne bevillinger/tilladelser til at udføre kørsel med vagtlæger skal vedlægges som Udbudsbilag 5. For god ordens skyld oplyses, at kørsel med vagtlæger er erhvervsmæssig personbefordring. Dette kræver tilladelse efter Lov om Taxakørsel (Lov nr. 517 af 24/ ). Det kan enten være en taxibevilling ( 2, stk. 2) eller en limousinebevilling ( 2, stk. 3). Det er klagers opfattelse, at Region Midtjylland har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved i udbudsmaterialet at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har de fornødne bevillinger til at udføre kørsel med vagtlæger, idet det kræver dansk statsborgerskab, at få meddelt bevilling til enten taxi- eller limousinekørsel. Region Midtjylland har hertil i skrivelse af 25. marts 2009 udtalt følgende: Det er i den forbindelse i øvrigt ikke korrekt, når det i klagen anføres, at meddelelse af bevilling til enten taxi eller limousinekørsel kræver dansk statsborgerskab. Betingelserne for meddelelse af tilladelse fremgår af taxilovens 3 og er yderligere uddybet i bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel mv. Konkurrencestyrelsen lægger herefter til grund, at det ikke kræver dansk statsborgerskab at få meddelt taxi- eller limousinebevilling. Det følger derimod af taxilovens 3, at bevilling til taxi- eller limousinekørsel, som udgangspunkt kun meddeles personer, der har bopæl i Danmark. Bopælskravet anvendes imidlertid ikke på personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvorvidt taxiloven i øvrigt, som følge af de krav, der stilles i loven, til at få bevilling til taxi- eller limousinekørsel, er i overensstemmelse med fællesskabsretten er Konkurrencestyrelsen ikke kompetent til at vurdere, idet styrelsen ikke er ressortmyndighed på dette område. Konkurrencestyrelsen skal derimod bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at de ordregivende myndigheder som udgangspunkt er berettiget til

7 7/15 at lægge til grund, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med fællesskabsretten. Region Midtjylland har således i nærværende sag ved udbud af befordring af vagtlæger været berettiget til at lægge til grund, at taxiloven ikke strider mod fællesskabsretten, herunder at kravene for at kunne udføre taxi- eller limousinekørsel ikke er diskriminerende. Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens vurdering, at Region Midtjylland ikke har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har den fornødne bevilling til at udføre kørsel med vagtlæger, idet regionen har været berettiget til at lægge til grund, at taxiloven ikke er diskriminerende, med hensyn til hvem der kan udføre limousine- eller taxikørsel. 3. Hvorvidt det er i strid med ligebehandlingsprincippet at stille krav om, at tilbudsgivere, der ønsker at udføre opgaven på baggrund af en limousinebevilling, skal dokumentere, at de har en sådan bevilling, idet bevilling til limousinekørsel først kan opnås, når tilbudsgiverne kan bevise, at de har kontrakt på lægevagtkørsel Vedrørende meddelelse af bevilling til limousinekørsel fremgår følgende af taxiloven: 2. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen. ( ) Stk. 3. Der kan meddeles tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling). Endvidere fremgår følgende af bekendtgørelse om taxikørsel mv. 12, stk. 3: Tilladelse til limousinekørsel, jf. 1, stk. 2, gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen. Det følger således af taxilovens regler, at limousinebevillinger meddeles på grundlag af kommunernes vurdering af behovet for limousinekørsel inden for de enkelte kommuner. Af udbudsmaterialet afsnit fremgår det, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har den fornødne bevilling til at udføre kørsel med vagtlæger. Endvidere fremgår det af et svar på et spørgsmål stillet til Region Midtjylland under udbudsprocessen, at [s]åfremt en kommune vil give et bindende forhåndstilsagn, til en tilbudsgiver kan det også accepteres. Tilbudsgiverne skal således dokumentere, at de enten har den fornødne bevilling til at udføre kørsel med vagtlæger, eller at de har et bindende forhåndstilsagn fra en kommune om, at de vil få udstedt den fornødne bevilling, såfremt de får tildelt den udbudte kontrakt.

8 8/15 Region Midtjylland har i skrivelse af 25. marts 2009 udtalt følgende vedrørende muligheden for at få meddelt forhåndstilsagn: Det bemærkes dog, at forhåndstilsagn kun vil være relevant for så vidt angår limousinetilladelse. Indehaver af en taxibevilling vil typisk have bevillingen på ansøgningstidspunktet. ( ) Færdselsstyrelsen bemærker i Færdselsstyrelsens brev af 23. marts 2009, at Færdselsstyrelsen ikke har kendskab til, hvorvidt kommunale myndigheder i henhold til taxiloven udsteder sådanne forhåndstilsagn. I forbindelse med regionernes undersøgelse af sagsbehandlingstiden i forhold til udstedelse af bevillinger er Region Midtjylland imidlertid bekendt med, at i hvert fald visse kommuner udsteder de nødvendige forhåndstilsagn. Hvorvidt alle kommuner giver forhåndstilsagn til udstedelse af den nødvendige bevilling for udførelse af lægevagtkørsel, hvis kontrakten tildeles anmoderen om bevilling, er Region Midtjylland dog ikke bekendt med. Konkurrencestyrelsen lægger herefter til grund, at bevilling til limousinekørsel som udgangspunkt først tildeles, når tilbudsgiverne har vundet kontrakten om lægevagtkørsel, og at det er op til de enkelte kommuner at bestemme, hvorvidt de vil give et forhåndstilsagn om tildeling af limousinebevilling. Tilbudsgivere, som afgiver tilbud på baggrund af en formodet limousinebevilling, har således som udgangspunkt ikke mulighed for at fremlægge dokumentation for, at de har bevilling til limousinekørsel, før de har vundet kontrakten om befordring af lægevagter. I henhold til udbudsdirektivets artikel 46, stk. 2, kan de ordregivende myndigheder kræve dokumentation for, at tilbudsgiverne har den fornødne autorisation til at udføre et bestemt erhverv. Det er imidlertid ikke nærmere reguleret i udbudsdirektivet, hvilke krav ordregiver kan stille til dokumentationen. Kravene skal dog være i overensstemmelse med EUrettens principper, herunder ligebehandlingsprincippet. Idet befordring af vagtlæger er tilladelsespligtig kørsel, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at Region Midtjylland i henhold til udbudsdirektivets artikel 46, stk. 2, som udgangspunkt kan stille krav om dokumentation for, at tilbudsgiverne har den fornødne autorisation til at udføre det pågældende erhverv. Den dokumentation, som Region Midtjylland kan kræve, må imidlertid være i overensstemmelse med EU-rettens principper. Idet det ikke kan udelukkes, at det ikke er muligt for alle tilbudsgiverne at dokumentere, at de har bevilling til limousinekørsel, eller at de har en forhåndsgodken-

9 9/15 delse, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at det er i strid med ligebehandlingsprincippet at stille krav i udbudsmaterialet om, at tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen skal fremlægge en sådan dokumentation. Da det ikke kan udelukkes, at den omstændighed, at tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for en bevilling, som tilbudsgiverne muligvis ikke er eller kan komme i besiddelse af inden tilbudsafgivelsen, kan afstå visse tilbudsgivere fra at afgive tilbud, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at Region Midtjylland bør annullere udbuddet. 4. Hvorvidt Region Midtjylland kan forlænge regionens nuværende kontrakter om lægevagtkørsel Ved udbudsbekendtgørelse af 29. november 2006 udbød Region Midtjylland som offentligt udbud lægevagtkørsel i følgende 7 distrikter: 1. Horsens, 2. Ringkøbing, 3. Viborg, 4. Århus, 5. Randers, 6. Silkeborg og 7. Djursland. Region Midtjylland besluttede den 10. april 2007 at indgå kontrakt med Randers Taxa og Silkeborg Taxa, og den 30. april 2007 blev kontrakterne indgået for en periode på 2 år med option på forlængelse i yderligere 2 år. Den 29. oktober 2007 indgav Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS klage til Klagenævnet for Udbud over Region Midtjylland. Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS nedlagde blandt andet følgende to påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved at tage tilbudet fra Randers Taxa i betragtning, uagtet dette tilbud ikke opfyldte følgende minimumsbetingelser i udbudsbetingelserne: Fremlæggelse af regnskab for det seneste år. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved som underkriterium til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud at fastsætte underkriteriet A. Erfaring med lignende opgaver, uagtet dette kriterium er et udvælgelseskriterium, som ikke er egnet til at anvendes som underkriterium til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Klagenævnet for Udbud tog de to påstande til følge og annullerede på denne baggrund Region Midtjyllands beslutning om at indgå kontrakt med Randers Taxa og Silkeborg Taxa. Klagenævnet har således i kendelse af 30. maj 2008 udtalte følgende (Konkurrencestyrelsens understregning): Som følge af det, der er anført under påstand 1 og 2, annulleres indklagedes beslutning af 10. april 2007 om at indgå kontrakt med Randers Taxa. Som følge af det der er anført under påstand 2 annulleres indkla-

10 10/15 gedes beslutning af 10. april 2007 om at indgå kontrakt med Silkeborg Taxa. Region Midtjylland har i skrivelse af 25. marts 2009 udtalt, at regionen med henblik på at efterleve Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. maj 2008 har udbudt lægevagtkørsel i forbindelse med kontraktens ordinære ophør. Ved udbudsbekendtgørelse af 23. januar 2009 har Region Midtjylland således udbudt lægevagtkørsel i følgende 6 distrikter: 1. Horsens, 2. Ringkøbing, 3. Viborg/Skive, 4. Randers, 5. Silkeborg og 6. Århus/Djursland. Den oprindelige tilbudsfrist er i udbudsmaterialet fastsat til den 11. marts Region Midtjylland har imidlertid konstateret, at den fastsatte tilbudsfrist ikke er tilstrækkelig lang til at give alle tilbudsgivere mulighed for at deltage i udbudsforretningen, hvorfor regionen har besluttet at udsætte tilbudsfristen til den 2. juni Denne frist er udsat yderligere til den 4. august 2009 ved supplerende udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S Region Midtjylland har udtalt, at forlængelsen af tilbudsfristen har medført, at den politiske behandling af tilbuddene ikke kan gennemføres inden sommerferien, hvorfor regionen har udsat kontraktopstartstidspunktet fra den 1. maj 2009 til den 1. oktober Som følge af udskydelsen af tidspunktet for kontraktstart, har Region Midtjylland besluttet at forlænge den nuværende kontrakt på uændrede vilkår med fem måneder fra den 1. maj 2009 til den 1. oktober Region Midtjylland har i skrivelse af 25. marts 2009 udtalt følgende begrundelse herfor: Eftersom forlængelse af de eksisterende kontrakter for det første har hjemmel i disse kontrakter og er sket på uændrede vilkår og for det andet er nødvendige for at sikre en optimal og lige konkurrence i forbindelse med det igangværende udbud, har Region Midtjylland vurderet, at denne forlængelse var nødvendig. ( ) Eftersom Region Midtjylland således har efterlevet Klagenævnets afgørelse inden for rimelig tid og under saglige hensyn til dels samfundsmæssige værdispild og forsyningssikkerheden af lægevagtkørselen, dels ønsket om en optimal konkurrence i forbindelse med det nye udbud, er det regionens opfattelse, at regionen har været berettiget til at forlænge de eksisterende kontrakter på uændrede vilkår som sket. Det er klagers opfattelse, at Region Midtjylland ikke kan forlænge regionens nuværende kontrakter om lægevagtkørsel, idet regionen ved Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. maj 2008 er blevet pålagt at opsige kontrakten. Klager har således i skrivelse af 2. marts 2009 udtalt følgende (Konkurrencestyrelsens understregning):

11 11/15 Endvidere vil vi gøre indsigelser mod, at regionen forlænger kontrakten med de nuværende leverandører, hvilket helt klart er imod dommen i klagenævnet for udbud, der er afsagt den , hvori de pålægges at opsige kontrakten ( ). Retsvirkningerne af en overtrædelse af EU s udbudsregler er reguleret i kontroldirektivet (89/665/EØF). Kontroldirektivet er i Danmark gennemført ved lov om Klagenævnet for Udbud. I henhold til klagenævnslovens 6, stk. 1 har Klagenævnet for Udbud følgende reaktionsmuligheder: Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvist, herunder annullere ulovlige beslutninger eller pålægge ordregiveren at lovliggøre udbudsforretningen. Klagenævnet for Udbud har i en række sager taget stilling til hvorvidt klagenævnet har kompetence til at ophæve kontrakter, der er indgået i strid med EU s udbudsregler. I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. maj 2005 tog klagenævnet stilling til, hvorvidt der efter kontroldirektivet påhviler ordregivende myndigheder en pligt til at ophæve kontrakter, der er indgået i strid med EU s udbudsregler. Klagenævnet udtalte i sagen følgende (Konkurrencestyrelsens understregning): Kontrollen med, at EU-udbudsreglerne i Tjenesteydelsesdirektivet bliver håndhævet i de enkelte medlemslande, er i et vist omfang reguleret af EU-udbudsretten, jf. Direktiv 89/665/EØF (Kontroldirektivet). Det fremgår imidlertid af Kontroldirektivet, at reguleringen af, hvorledes der nationalt skal reageres på overtrædelse af EU-udbudsretten, skal ske ved nationale regler, jf. særligt artikel 2, stk., og det følger alene af Kontroldirektivet, at sådanne regler skal kunne sikre en effektiv håndhævelse af disse fællesskabsregler, jf. særligt artikel 2, stk. 7. I artikel 2, stk. 6, er det endvidere udtrykkeligt fastsat, at virkningen af beføjelserne efter artikel 2, stk. 1, på den kontrakt, der er indgået på grundlag af beslutningen om at indgå kontrakt, fastlægges efter national ret. Det følger af det anførte, at der ikke efter det pågældende Kontroldirektiv påhviler en dansk ordregivende myndighed nogen pligt til i en situation, som den foreliggende, at opsige den indgåede kontrakt og derefter gennemføre et nyt udbud. ( ) Klagenævnet bemærker herefter følgende vedrørende lov om Klagenævnet for Udbud: Det nævnte Kontroldirektiv er i Danmark implementeret bl.a. ved lov om Klagenævnet for Udbud. Denne lov indeholder ikke nationale danske

12 12/15 regler, som pålægger en offentlig ordregiver, som i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt har handlet i strid med EU-udbudsreglerne, at opsige den indgåede kontrakt med henblik på at gennemføre et udbud eller et nyt udbud. Denne kendelse er efterfølgende indbragt for Landsretten, jf. Østre Landsrets dom af 22. december 2008 (sag 14. afd. B ), hvor Landsretten udtalte følgende (Konkurrencestyrelsens understregning): Landsretten finder således ikke, at der består en generel pligt til at ophæve en i strid med EU-udbudsreglerne indgået aftale ( ). Østre Landsret har endvidere i dom af 30. marts 2009 (sag 7. afd. B ), Region Syddanmark mod Sectra A/S, taget stilling til, hvorvidt ordregivende myndigheder kan forpligtes til at ophæve en kontrakt indgået i strid med EU s udbudsregler. I sagen havde klager nedlagt påstand om, at ordregiver skulle tilpligtes at anerkende, at udbyderen var forpligtet til at opsige kontrakten med den valgte tilbudsgiver. Landsretten udtalte i sagen følgende: Det følger af 2, stk. 6, i Kontroldirektivet, jf. Direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, at virkningen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser på den kontrakt, som er indgået efter tildeling af en kontrakt, fastlægges efter national ret; i dansk lovgivning er der ikke fastlagt pligt til at bringe kontrakten til ophør. Efter EU-retten i øvrigt består sådan pligt ikke generelt, men efter EF-domstolens praksis kan pligten dog gælde ved meget grove og alvorlige overtrædelser såsom efter omstændighederne undladt udbud. Region Syddanmarks fejlagtige evaluering er ikke en sådan meget kvalificeret overtrædelse. Landsrettens udtalelser i dom af 22. december 2008 og 30. marts 2009 skal ses i lyset af sag C-503/04, Kommissionen mod Tyskland. I sagen blev EF-domstolen bedt om at tage stilling til rækkevidden af Tysklands forpligtelser i anledning af EF-domstolens dom i de forenede sager C- 20/01 og C-28/01. De forenede sager C-20/01 og C-28/01 vedrørte, hvorvidt Tyskland havde handlet i strid med EF-traktatens regler om tjenesteydelsernes fri bevægelighed ved ikke at sikre, at de ordregivende myndigheder overholdt procedurereglerne i tjenesteydelsesdirektivet. EF-domstolen kom i sagen frem til, at der forelå et traktatbrud. EFdomstolen udtalte i den sammenhæng, at det var uden betydning for sagens afgørelse, at kontroldirektivets artikel 2, stk. 6, giver medlemsstaterne beføjelse til at opretholde retsvirkningerne af ulovlige kontrakter, idet bestemmelsen ikke kan have til følge, at rækkevidden af traktatbestemmelserne om oprettelse af det indre marked indskrænkes. Efter de forenede sager C-20/01 og C-28/01 indskærpede den tyske regering over for de ordregivende myndigheder, at de gældende bestemmelser om tildeling af offentlige aftaler skulle overholdes nøje. Den tyske regering indskærpede derimod ikke, at de ordregivende myndigheder skulle ophæve de ulovlige kontrakter, hvorfor dette ej heller blev gjort. Kommis-

13 13/15 sionen fandt ikke, at den tyske regering havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til den afsagte dom, hvorfor Kommissionen anlagde et nyt traktatbrudssøgsmål. I sag C-503/04 blev EF-domstolen bedt om at tage stilling til rækkevidden af Tysklands forpligtelser i forbindelse med kontrakter indgået af nationale ordregivende myndigheder i strid med EU s udbudsregler. EF-domstolen udtalte i sagen følgende: 28. Som generaladvokaten har anført i punkt 72 i forslaget til afgørelse, har de af den tyske regering nævnte foranstaltninger i skrivelsen af 23. december 2003 imidlertid udelukkende til formål at hindre indgåelsen af nye kontrakter, der vil udgøre trakatbrud svarende til de to, der er fastslået i nævnte dom. De har derimod ikke forhindret, at den af byen Braunschweig indgåede kontrakt fortsat havde fuld virkning den 1. juni Eftersom den tyske regering ikke havde bragt nævnte kontrakt til ophør den 1. juni 2001, forelå traktatbruddet derfor stadig på denne dato. Det indgreb i den frie udveksling af tjenesteydelser, som er foretaget gennem tilsidesættelsen af bestemmelserne i direktiv 92/50, har således bestået i hele den periode, hvor de aftaler, der er indgået i strid med direktivet, er blevet udført ( ). Endvidere kunne traktatbruddet på nævnte dato endnu have fortsat i årtier henset til, at den pågældende kontrakt var indgået for en lang periode. 30. I betragtning af alle disse omstændigheder kan det ikke i en situation som den foreliggende antages, at Forbundsrepublikken Tyskland for så vidt angår den af byen Braunschweig indgåede kontrakt den 1. juni 2004 havde truffet de foranstaltninger, der krævedes til opfyldelse af dommen af 10. april 2003 i sag Kommissionen mod Tyskland. Der består således ikke en generel pligt til at ophæve kontrakter, der er indgået i strid med EU s udbudsregler. Kun ved alvorlige og grove overtrædelser kan der i henhold til EF-domstolens praksis foreligge en sådan forpligtelse. Det er i nærværende sag Konkurrencestyrelsens vurdering, at de nævnte overtrædelser i Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. maj 2008 ikke er af en sådan karakter, at de medfører en pligt for Region Midtjylland til at ophæve de indgåede kontrakter. Konkurrencestyrelsen skal endvidere bemærke, at det er styrelsens vurdering, at hensynet til forsyningssikkerheden af lægevagtkørsel i Region Midtjylland sammenholdt med at Region Midtjylland inden rimelig tid efter Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. maj 2008 har haft til hensigt at indgå en ny kontrakt om lægevagtkørsel, medfører, at Region Midtjylland har været berettiget til at forlænge de eksisterende kontrakter på uændret vilkår indtil udbuddet er gennemført. Sammenfatning

14 14/15 Sammenfattende er det Konkurrencestyrelsens vurdering: At kontrakt om lægevagtkørsel kun kan tildeles personer med limousinebevilling, såfremt der ikke er nogen egnede tilbud fra personer med bevilling til taxikørsel, og at dette af hensyn til gennemsigtighedsprincippet fremover bør fremgår klart af udbudsmaterialet. At Region Midtjylland har været berettiget til at lægge til grund, at taxiloven ikke er i strid med fællesskabsretten, herunder at den ikke er diskriminerende, med hensyn til hvem der kan udføre limousine- eller taxikørsel. Regionen har derfor på dette punkt ikke handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har den fornødne bevilling til at udføre kørsel med vagtlæger. At den omstændighed, at bevilling til limousinekørsel som udgangspunkt først tildeles, når tilbudsgiverne har fået tildelt kontrakten om befordring af lægevagter, medfører, at det ikke kan udelukkes, at det ikke er muligt for alle tilbudsgiverne at dokumentere, at de har bevilling til eller forhåndsgodkendelse om bevilling til limousinekørsel på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Region Midtjylland har derfor handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at stille krav i udbudsmaterialet om, at tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen skal fremlægge dokumentation for, at de har en bevilling til eller en forhåndsgodkendelse om bevilling til limousinekørsel. Da det ikke kan udelukkes, at den omstændighed, at tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for en bevilling, som tilbudsgiverne muligvis ikke er eller kan komme i besiddelse af inden tilbudsafgivelsen, kan afstå visse tilbudsgivere fra at afgive tilbud, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at Region Midtjylland bør annullere udbuddet. At Region Midtjylland har været berettiget til at forlænge de nuværende kontrakter på uændret vilkår indtil udbuddet er gennemført. Klagenævnet for Udbud Konkurrencestyrelsen skal endvidere for god ordens skyld gøre opmærksom på, at enhver med retlig interesse heri har mulighed for at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet kan i henhold til 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud behandle klager vedrørende overtrædelse af udbudsreglerne, jf. 1 i samme lov. Deres opmærksomhed skal henledes på, at der samtidig med fremsendelse af klagen skal vedlægges et gebyr på 4.000,00 kr. Klagenævnet for Udbud har følgende adresse: Klagenævnet for Udbud Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V

15 15/15 Yderligere oplysninger kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside. Offentliggørelse Konkurrencestyrelsen skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på styrelsens hjemmeside Såfremt der måtte være bemærkninger til dette, bedes disse være styrelsen i hænde inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af denne udtalelse. Såfremt der måtte være spørgsmål til denne udtalelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon eller på Nærværende udtalelse er ligeledes fremsendt til klager. Med venlig hilsen Betina Tångberg Pedersen Fuldmægtig Tlf. direkte

Spørgsmål/svar pr. 27. maj 2009

Spørgsmål/svar pr. 27. maj 2009 Regionshuset Viborg Spørgsmål/svar pr. 27. maj 2009 Primær Sundhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk XX (potentiel tilbudsgiver) har ved mails af 15.

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0017078 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Anette Jacobsen) 6. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0017078 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Anette Jacobsen) 6. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0017078 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Anette Jacobsen) 6. november 2008 K E N D E L S E Dansk Taxi Råd (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København) Ved

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014633 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 K E N D E L S E Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS (advokat Klaus Antonsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 17. september 2009 modtaget en klage over Odense Kommunes udbud af personlige hjælpemidler, udbudsbekendtgørelsesnummer

Konkurrencestyrelsen har den 17. september 2009 modtaget en klage over Odense Kommunes udbud af personlige hjælpemidler, udbudsbekendtgørelsesnummer Odense Kommune Indkøbskontoret Flakhaven 2 5000 Odense 10. maj 2009 Sag 4/0420-0100-0188 / BTP Deres ref. Klage over Odense Kommunes udbud af personlige hjælpemidler Konkurrencestyrelsen har den 17. september

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020140 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 8. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020140 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 8. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020140 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 8. oktober 2010 K E N D E L S E M. Olsens Lægeservice ved Morten Lilholm Olsen (advokat Marianne Brammer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 25. februar 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 25. februar 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 25. februar 2016 K E N D E L S E SIM Lægekørsel I/S (advokat Henning Biil, København) mod Region Syddanmark (advokat Jens Bødtcher-Hansen,

Læs mere

Odense Kommune Klosterbakken Odense C. Klage over Jobcenter Odenses udbud af beskæftigelsesopgaver

Odense Kommune Klosterbakken Odense C. Klage over Jobcenter Odenses udbud af beskæftigelsesopgaver Odense Kommune Klosterbakken 13-15 5000 Odense C 21. maj 2008 Sag 4/0420-0100-0106 / PMK Deres ref. Klage over Jobcenter Odenses udbud af beskæftigelsesopgaver Konkurrencestyrelsen modtog den 23. november

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 K E N D E L S E Adams Transport Co. ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 15. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 15. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 15. september 2016 K E N D E L S E SIM Lægekørsel I/S (advokat Henning Biil, København) mod Region Syddanmark (advokat Jens Bødtcher-Hansen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere