Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S af 15. januar 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008."

Transkript

1 Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg Viborg 28. april 2010 Sag 4/ / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale i relation til en konkret anskaffelse af software til et blodbanksystem Konkurrencestyrelsen har den 23. januar 2009 modtaget en henvendelse fra Region Midtjylland vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale i relation til en konkret anskaffelse af software til et blodbanksystem. I henvendelsen anføres det, at SKI har oplyst, at det omhandlede blodbanksystem kan anskaffes på rammeaftale Region Midtjylland er dog uanset dette i tvivl om, hvorvidt systemet er en del af den oprindelige rammeaftale. Styrelsen har på baggrund heraf valgt at undersøge, om anskaffelse af standardsoftware til et blodbanksystem er en del af den oprindelige rammeaftale KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINI- STERIET Styrelsen anmodede ved brev af 4. februar 2009 SKI om at fremsende bemærkninger til klagen, hvilket SKI gjorde i brev af 11. februar Styrelsen har desuden modtaget oplysninger fra SKI i mails af 14. april 2009, 19. maj 2009 og 10. august Konkurrencestyrelsen har den 11. marts 2010 afholdt møde med SKI. Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S af 15. januar SKI har oplyst til styrelsen i brev af 11. februar 2009, at rammeaftale er opdelt i 14 delaftaler, hvor hver delaftale dækker et specifikt område af den offentlige forvaltning struktureret efter Den fælles offentlige referencemodel (FORM). Rammeaftalen omfatter udvikling af it-systemer og it-projekter samt efterfølgende vedligeholdelse af løsningen. Det omhandlede software til et blodbanksystem er efter SKIs oplysninger omfattet af delaftalen sundhed. Delaftalen sundhed omfatter it- Konkurrencestyrelsen har en række mål med relevans for styrelsens kunder. De klare mål kan ses på styrelsens hjemmeside under omos/maal-og-styring/klare-maal.

2 2/5 systemer og it-projekter samt efterfølgende vedligeholdelse af løsningen inden for følgende opgaveområder: - Almen behandling - Specialiseret behandling - Forebyggelse - Genoptræning - Sygesikring - Patientservice - Kontrol med medicin og udstyr - Sygehusanlæg - Veterinær kontrol - Retsmedicin og psykiatri Konkurrencestyrelsens vurdering Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Konkurrencestyrelsen ikke har kompetence til at træffe afgørelser i konkrete sager om udbud, og således hverken kan nedlægge forbud eller udstede påbud. Når Konkurrencestyrelsen behandler konkrete sager om udbud, er det med henblik på, at man på baggrund af en uformel konfliktløsning kan rette op på eventuelle fejl, der måtte være begået under en udbudsprocedure, eller at yde rådgivning til en ordregivende myndighed, således at risikoen for en klagesag minimeres. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at Klagenævnet for Udbud ikke nødvendigvis vil dele Konkurrencestyrelsens vurdering. 1. Anskaffelse af blodbanksystem SKI har oplyst til styrelsen, at anskaffelse af software til et blodbanksystem er omfattet af delaftalen sundhed. SKI har som begrundelse herfor anført, at delaftalen sundhed bredt omfatter sammenhængende digital sundhed i Danmark og blandt andet løsninger til almen og specialiseret behandling, som eksempelvis et blodbanksystem. SKI har herefter oplyst til styrelsen, at følgende fremgår af Logicas kontraktbilagsoversigt (bilag 3: Kopi af Modenheds-Tilbud-Logica): STANDARDPROGRAMMEL: Blodbanksystem KORT BESKRIVELSE: Blodbanksystem der understøtter arbejdsgange og databehandling i forhold til donoradministration, tapning, analysering, produktion af blodprodukter, lagerstyring, udlevering af blodprodukter og transfusionsregistrering. Fleksibiliteten i systemopsætningen muliggør en høj grad af individuel tilpasning af systemet. Den internationale standard ISBT 128 er fuldt implementeret i systemet, og giver mulighed for udvidede kontrolfunktioner i forbindelse med produktmærkning og udlevering af blodprodukter. Blodbanksystemet har grænseflader til EDI, EPJ samt

3 3/5 klinisk biokemisk laboratoriesystemer. Der anvendes en standardiseret instrumentkommunikation, der muliggør en smidig opkobling til de på markedet eksisterende analyseinstrumenter. Instrumentkommunikationen håndterer endvidere samtidig behandling af både elektronisk overførte mixerdata og elektronisk overførte fraktioneringsdata. Logica er leverandør på rammeaftale 02.18, og deres kontraktbilagsoversigt kan findes på Det kan i den forbindelse oplyses, at er en portal, hvor ordregiverne kan hente oplysninger om rammeaftalens leverandører, priser og programmel. Beskrivelsen af blodbanksystemet er efter SKIs oplysninger til styrelsen hentet fra den del af der vedrører rammeaftale Med udgangspunkt i ovenstående må Konkurrencestyrelsen på det foreliggende grundlag lægge til grund, at ordregivende myndigheder har mulighed for at indkøbe standardprogammel til blodbanksystemer gennem rammeaftale Den udbudte ydelse I forbindelse med behandlingen af nærværende sag, har Konkurrencestyrelsen fundet anledning til at fremsætte følgende yderligere bemærkninger vedrørende rammeaftale i relation til delaftalen diverse. Ved beskrivelsen af den udbudte ydelse skal gennemsigtighedsprincippet iagttages. Det EU-retlige gennemsigtighedsprincip, der følger af Udbudsdirektivet art. 2, indeholder bl.a. en forpligtelse for den ordregivende myndighed i dette tilfælde SKI til at sikre gennemsigtighed i den proces, der fører til indgåelse af en offentlig kontrakt. Gennemsigtighedsprincippet finder således anvendelse i relation til udbudsprocedurens nærmere gennemførelse og forløb. Det betyder bl.a., at udbudsmaterialet skal være klart og præcist udformet, så der bl.a. ikke opstår unødig tvivl om, hvad der udbydes. Følgende fremgår af SKIs hjemmeside under delaftalen diverse : Denne aftale omfatter de mulige enkeltstående områder, som måtte falde uden for serviceområderne angivet i de andre delaftaler. Områdets konkrete indhold fremgår af leverandørens eventuelle referencebeskrivelser. I henhold til såvel delaftalens titel som den anførte beskrivelse af de ydelser, som er indeholdt i den pågældende delaftale, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at delaftalen diverse er i strid med udbudsreglerne, særligt gennemsigtighedsprincippet.

4 4/5 På baggrund af mødet den 11. marts 2010 mellem Konkurrencestyrelsen og SKI, har SKI valgt at annullere den pågældende delaftale. SKI har desuden oplyst til styrelsen, at den pågældende delaftale ikke er anvendt af de ordregivende myndigheder i rammeaftalens løbetid. Konkurrencestyrelsen vil på denne baggrund ikke foretage sig yderligere i sagen i relation til delaftalen diverse. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at denne vejledende udtalelse ikke indeholder en generel stillingtagen til eller godkendelse af rammeaftale 02.18, udover spørgsmålet om, hvorvidt de ovenfor anførte vurderinger. Sammenfatning Med udgangspunkt i ovenstående er det på det foreliggende grundlag Konkurrencestyrelsens vurdering, at anskaffelse af software til et blodbanksystem er en ydelse, der er omfattet af SKI rammeaftalen De ordregivende myndigheder, der er oprindelige parter på rammeaftalen, har således mulighed for at anskaffe det anførte software uden særskilt EU-udbud. Der er desuden Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med udbudsreglerne, særligt gennemsigtighedsprincippet, at anvende en delaftale, der ikke indeholder en beskrivelse af de ydelser, der er omfattet af aftalen, men blot skal anvendes til de ydelser, der ikke kan være omfattet af de øvrige delaftaler under rammeaftalen. Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at det ikke er muligt klart og præcist at identificere, hvilke ydelser der kan anskaffes gennem den pågældende delaftale. Da SKI på baggrund af drøftelser med Konkurrencestyrelsen har valgt at annullere den pågældende delaftale, vil Konkurrencestyrelsen ikke foretage sig yderligere i sagen. Klagenævnet for Udbud Konkurrencestyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at enhver med retlig interesse heri har mulighed for at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbud kan i henhold til 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud behandle klager vedrørende overtrædelse af udbudsreglerne, jf. 1 i samme lov. Deres opmærksomhed skal henledes på, at der samtidig med fremsendelse af klagen skal vedlægges et gebyr på kr. Klagenævnet for Udbud har følgende adresse: Klagenævnet for Udbud Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V

5 5/5 Yderligere oplysninger kan findes på Klagenævnets hjemmeside. Offentliggørelse Konkurrencestyrelsen skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på styrelsens hjemmeside Såfremt der måtte være bemærkninger til dette, bedes disse være styrelsen i hænde inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af denne udtalelse. Såfremt der måtte være spørgsmål til denne udtalelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefonnummer eller Med venlig hilsen Kathrine Bjørnager Nielsen Fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. september 2012 K E N D E L S E UVdata A/S (selv, tidligere advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022087 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 26. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022087 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 26. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022087 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 26. april 2011 K E N D E L S E Comcare ApS (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, Roskilde) mod 1. Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011 K E N D E L S E Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Eivind Einersen,

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere