Sagsnr Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr Dokumentnr Indledning Det er et grundlæggende krav ved besættelse af alle stillinger i det offentlige, at ansættelsesmyndigheden skal søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret. Som grundlag for beslutningen om at ansætte den bedst kvalificerede ansøger må ansættelsesmyndigheden effektivt søge at tiltrække et bredt felt af ansøgere til stillingen. For at nå dette mål er det vigtigt, at myndigheden på en effektiv måde opslår den ledige stilling, således at eventuelle ansøgere bliver bekendt med stillingen, at interesserede kandidater til stillingen får en rimelig frist til at indgive ansøgning, og at de bedst egnede kandidater indkaldes til en samtale. Ved bedømmelsen af ansøgerne til stillinger i den offentlige forvaltning kan der udelukkende lægges vægt på hensyn, der kan anses for saglige i relation til den pågældende stilling. Ansættelsesmyndigheden Ansættelsesmyndigheden i Københavns Kommune er i langt de fleste tilfælde forvaltningens borgmester. Borgmesteren kan delegere sin ansættelseskompetence til direktør, kontorchefer eller andre. Det har borgmesteren i langt de fleste tilfælde gjort. Borgerrepræsentationen er ansættelsesmyndighed, når kommunens højeste stillinger skal besættes. Det gælder medlemmer af enhedsforvaltningernes direktioner samt andre chefer på løntrin 53 eller højere. Valget sker efter indstilling fra Økonomiudvalget (den indstillende myndighed) til Borgerrepræsentationen. Konstitution (midlertidig tjeneste i højere stilling) foretages af ansættelsesmyndigheden. Dog konstituerer overborgmesteren i de stillinger, hvortil Borgerrepræsentationen er ansættelsesmyndighed. I disse tilfælde kan midlertidig tjeneste ikke uden Borgerrepræsentationens samtykke vare længere end 4 måneder. Center for Økonomi og HR Rådhuset 1599 København V Telefon Telefax EAN nummer

2 Medarbejdernes medvirken ved ansættelse/forfremmelse i Københavns Kommune For at sikre at alle relevante synspunkter indgår i vurderingen, har Københavns Kommune besluttet, at såvel ledelse som medarbejdere gives mulighed for at medvirke i forbindelse med ansættelser og forfremmelser samt ved midlertidig tjeneste i højere stilling, når denne finder sted efter opslag. Ledelsen i Københavns Kommunes institutioner har derfor pligt til at sørge for, at en eller flere medarbejderrepræsentanter gives mulighed for at medvirke i bedømmelsesarbejdet efter en procedure fastlagt af samarbejdsudvalget. Denne medvirken sker gennem et hensigtsmæssigt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, eventuelt gennem et ansættelses/bedømmelsesudvalg. Proceduren kan være forskellig afhængig af stillingskategorien. Det forudsættes, at såvel ledelse som medarbejdere medvirker under hele forløbet, herunder formulering af stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere til samtale og gennemførelse af ansættelsessamtaler. Deltagerne i bedømmelsesarbejdet er rådgivere for den indstillende og ansættende myndighed. Til brug for denne udarbejdes der for hver sag en indstilling. Indstillingen skal bl.a. indeholde oplysning om hvem der har deltaget i bedømmelsen hvor og hvornår stillingen har været slået op antal ansøgere til stillingen hvor mange ansøgere, der har været indkaldt til samtale hvilken ansøger der efter en samlet vurdering må anses som bedst kvalificeret - eventuelt indstilling af flere kandidater i prioriteret rækkefølge indholdet af eventuelle særstandpunkter Indstillingerne til den ansættende og indstillende myndighed skal journaliseres på den pågældende personalesag. Medlemmer af ansættelsesudvalget må af diskretionshensyn ikke udtale sig om, hvem der har søgt stillingen, eller hvem der kommer eller har været til samtale. I de fleste tilfælde må man derimod gerne fortælle, hvor mange ansøgninger, der er kommet til stillingen. Ansøgernes anonymitet kommer dog i første række, så hvis antallet af ansøgninger vil kunne antyde noget om, hvem der har søgt stillingen, må det ikke oplyses. Der henvises i øvrigt til Rammebestemmelser om medarbejdernes medvirken ved ansættelse/forfremmelse i Københavns Kommune, der Side 2 af 12

3 trådte i kraft den 1. juli Bestemmelserne er optrykt som bilag 10 til KL s regler om samarbejdsudvalg. Annoncering af ledige stillinger Det fremgår af 5, stk.1, i KL s tjenestemandsregulativ, at ansættelse som tjenestemand sker efter offentligt opslag, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve eller i henhold til reglerne i regulativets 12, dvs. omflytninger. De nærmere regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner fremgår af KL s cirkulære nr af 21. juli På det kommunale område findes der ikke generelle regler om opslag af ledige stillinger, der skal besættes på overenskomstvilkår. Også uden for tjenestemandsområdet gælder imidlertid som en forvaltningsretlig grundsætning, at stillinger normalt skal besættes efter offentligt opslag. Økonomiudvalget i Københavns Kommune besluttede i 2005, at det skulle præciseres overfor kommunens forvaltninger, at alle ledige stillinger skal slås op offentligt, dog således at opslag kan undlades ved kortvarige vikariater, ferieafløsning eller tilsvarende kortvarig beskæftigelse. Efter Borgerrepræsentationens ønske blev reglerne for stillingsopslag på ny præciseret og indskærpet overfor forvaltningerne i Nedenfor under afsnittet konkrete problemstillinger gennemgås en række tvivlsspørgsmål i relation til opslag/ikke-opslag. Hvor skal ledige stillinger annonceres Opslag skal ske ved anvendelse af den form for annoncering, der findes bedst egnet til at bringe opslaget til offentlig kundskab og derved tiltrække en bred kreds af ansøgere. Efter 33, stk.1, i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009) skal offentlige arbejdsgivere ved opslag af ledige stillinger offentliggøre dem på Ud over offentliggørelsen på vil det i hver enkelt sag afhænge af en konkret vurdering, hvor den ledige stilling yderligere bør annonceres. Under hensyn til stillingens karakter og tjenestestedets beliggenhed skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af, hvordan man bedst når målgruppen for stillingsopslaget. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt med et opslag på Københavns Kommunes hjemmeside, i andre tilfælde bør der tillige benyttes andre elektroniske annonceringsmuligheder og/eller annoncering i trykte medier som aviser og fagblade. Side 3 af 12

4 I de tilfælde, hvor ledige stillinger kun kan besættes med personer med meget specialiserede kompetencer, eller hvor det er vigtigt at nå personer, som ikke nødvendigvis er aktuelt jobsøgende, skærpes forpligtelsen til at sikre, at stillingerne bliver opslået på en sådan måde, at flest muligt potentielle, relevante ansøgere bliver bekendt med de ledige stillinger, således at man sikrer sig et tilfredsstillende felt af ansøgere. Stillingsopslagets indhold Beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold, krav til ansøgeren mv. vil ofte ligesom valg af medie og lay-out være forskellig fra opslag til opslag afhængig af stillingskategorien. Opslaget bør altid indeholde et telefonnummer, hvortil der kan ringes om yderligere oplysninger om stillingen. Alle stillingsannoncer fra Københavns Kommune skal som bundtekst indeholde en formulering om, at kommunen betragter mangfoldighed som et aktiv. Borgerrepræsentationen har i 2004 vedtaget, at der skal stå følgende i bundteksten: Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner. Denne tekst skal også være indeholdt i små jobannoncer, der henviser til mere information på en hjemmeside. Angivelser som kvalificeret ansøger haves eller lignende må aldrig anvendes i en jobannonce. Det sender et forkert signal om, at stillingen er besat på forhånd, og kan dermed afholde andre kvalificerede personer fra at søge. Ansøgningsfrister Det fremgår af 5, stk.3, i KL s tjenestemandsregulativ, at ansøgningsfristen for tjenestemandsstillinger ikke må være mindre end 14 dage, medmindre ganske særlige forhold er til stede. Der findes ikke tilsvarende regler for overenskomstansættelse. 14 dages fristen er fastsat ud fra hensynet til at tiltrække et bredt felt af ansøgere. Dette hensyn gør sig gældende på helt samme måde, hvad enten der er tale om tjenestemandsansættelse eller ansættelse på overenskomstvilkår. Ombudsmanden har derfor udtalt, at hovedreglen på tjenestemandsområdet om, at ansøgningsfrister skal være på mindst 14 dage, også må være vejledende for ansættelser i kommunerne på overenskomstmæssige vilkår. Under ganske særlige forhold kan hensynet til et påtrængende driftmæssigt behov for meget hurtigt at få en stilling besat vejet op imod det modstående hensyn til en forsvarlig gennemførelse af ansættelses- Side 4 af 12

5 forløbet begrunde en kortere ansøgningsfrist end 14 dage. Dette må imidlertid antages at høre til den absolutte undtagelse. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på muligheden for ved konstitution i den ledige stilling at skabe tidsmæssigt grundlag for at gennemføre en forsvarlig ansættelsesprocedure. Inhabilitet De medlemmer af ansættelsesmyndigheden, der træffer endelig beslutning om, hvem blandt ansøgerne der skal tilbydes en ledig stilling, må ikke være inhabile, jf. forvaltningslovens 3 til 6. I de fleste tilfælde vil der i henhold til den enkelte forvaltnings/institutions ansættelsesprocedure være nedsat et bedømmelsesudvalg. Også formanden for et bedømmelsesudvalg skal være opmærksom på det habilitetskrav, der efter forvaltningsloven stilles til udvalgets medlemmer. Formanden bør ved udvalgets første møde gøre opmærksom på kravet og opfordre medlemmerne til at sige til, hvis de er i tvivl om deres habilitet. Der er naturligvis de samme krav til habilitet i de tilfælde, hvor ledelse og medarbejdere medvirker ved ansættelsen på anden måde end gennem et bedømmelsesudvalg. Ansættelsessamtaler Indhentelse af oplysninger om ansøgere notatpligt og partshøring Når det er konstateret, at der ikke er habilitetsproblemer, gennemgås de rettidigt indkomne ansøgninger med henblik på udvælgelse af egnede kandidater til samtale. Opstår der på et tidspunkt i forløbet ønske om at indhente referencer, fx fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver, skal ansøgeren spørges først. Det skal altid respekteres, hvis ansøgeren siger nej. Hvis der modtages nye, faktiske oplysninger om en ansøgers tidligere ansættelses- og arbejdsmæssige forhold, skal kravet om notatpligt iagttages, jf. offentlighedslovens 6. Hvis der i ansættelsesforløbet kommer faktiske oplysninger frem, der er til ugunst for en ansøger og af væsentlig betydning for sagens afgørelse, skal ansøgeren partshøres om oplysningerne, inden sagen afgøres, jf. forvaltningslovens 19. Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at indhente en børneattest, inden der ansættes eller beskæftiges personer, der via jobbet skal have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om sædelighedsforbrydelser mod børn. Side 5 af 12

6 Helbredsoplysninger I ansættelsesforløbet må der i henhold til helbredsoplysningsloven kun anmodes om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, jf. Økonomiforvaltningens skrivelse af 28. juni Hvor mange skal udvælges til samtale Der er ikke krav om, at et bestemt antal ansøgere skal indkaldes til samtale. Imidlertid vil der ofte være flere ansøgere, der på det foreliggende grundlag umiddelbart er kvalificerede. De ansøgere, der efter en konkret vurdering skønnes bedst egnede, bør indkaldes til en ansættelsessamtale. Samtalen med ansøgerne sker med henblik på at tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkert grundlag for vurderingen af, hvem af ansøgerne, der herefter er den bedst kvalificerede til stillingen. Som udgangspunkt bør der imidlertid altid indkaldes mere end en enkelt ansøger til ansættelsessamtale, jf. nedenfor om genopslag. Særligt om indkaldelse af handicappede til samtale En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. De nærmere regler er fastsat i beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse 730 8/ om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. Efter bekendtgørelsen skal offentlige arbejdsgivere indkalde en handicappet ansøger til en personlig ansættelsessamtale. Hvis ansøgeren ikke er henvist af jobcentret, skal ansøgeren dog kun indkaldes, hvis pågældende påberåber sig fortrinsadgangen og opfylder eventuelle uddannelseskrav. Hvis ansættelsesmyndigheden ikke ønsker at ansætte den handicappede ansøger, må den ledige stilling ikke besættes, før ansættelsesmyndigheden har afgivet en skriftlig redegørelse, og spørgsmålet derefter har været forhandlet med jobcentret. De særlige regler om fortrinsadgang for handicappede ansøgere gælder efter bekendtgørelsen ikke i tilfælde, hvor en stilling besættes med en person, der allerede er ansat i institutionen. Hvornår gennemføres samtalerne I langt de fleste tilfælde vil gennemgang af ansøgningerne og udvælgelse til samtaler/gennemførelse af samtaler først ske, når ansøgningsfristen er udløbet. Der kan imidlertid i tidsmæssigt pressede situatio- Side 6 af 12

7 ner eller i tilfælde, hvor en ansøger har gjort opmærksom på, at pågældende er bortrejst i en periode omkring det forventede tidspunkt for gennemførelse af samtalerne, være grundlag for at indkalde en eller flere af de allerede indkomne og umiddelbart kvalificerede ansøgere til en samtale før udløbet af ansøgningsfristen. Det er selvsagt vigtigt, at man i den situation afventer ansøgningsfristens udløb og dermed det fulde overblik over ansøgerfeltet, før man beslutter sig for, om man har haft alle relevante ansøgere til en samtale. Undgå mistanke om forskelsbehandling Allerede når ansøgere udvælges til samtale, er det vigtigt at være opmærksom på lov om ligebehandling af mænd og kvinder og forskelsbehandlingslovens bestemmelser. Det er ikke tilladt at favorisere ansøgere på grund af fx alder, køn, etnicitet eller politisk overbevisning. På den anden side må en ansøger heller ikke stilles ringere af disse grunde. Hvis det derfor kan konstateres, at der blandt umiddelbart kvalificerede ansøgere fx udelukkende er udvalgt personer under 50 år eller kun kvinder til samtale, vil der afhængig af ansøgerfeltet være en formodning for, at der har fundet forskelsbehandling sted. Straffede personer Ved udvælgelse til samtale skal man endvidere være opmærksom på, at straffede personer ikke generelt må udelukkes fra bestemte stillinger. I stedet skal det bedømmes konkret, hvilken betydning det strafbare forhold har for ansøgerens egnethed til at bestride stillingen. Ansøgere, der har begået strafbare forhold, må derfor heller ikke på forhånd lades ude af betragtning ved indkaldelse til ansættelsessamtaler. Der skal også her foretages en konkret vurdering med udgangspunkt i stillingens og lovovertrædelsens karakter, herunder ansøgerens alder, da lovovertrædelsen fandt sted, og hvor langt den ligger tilbage i tid. Overborgmesteren har ved cirkulæreskrivelse af 27. juni 1963 indskærpet, at også Københavns Kommunes forvaltninger i det omfang, det er foreneligt med saglige hensyn ved en liberal holdning direkte og indirekte skal søge at fremme mulighederne for straffedes resocialisering. Derfor skal der i kommunen følges samme retningslinier som fastsat i finansministeriets cirkulære af 14. januar 1963, hvortil der henvises. Genopslag Hvis der kun er en enkelt eller meget få ansøgere, der umiddelbart anses for kvalificerede til den opslåede stilling, bør forvaltningen overveje, om der ved fornyet opslag kan forventes ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere. Det bør naturligvis indgå i vurderingen af spørgsmålet om genopslag, hvor mange kvalificerede ansøgere man Side 7 af 12

8 kan forvente at få i den pågældende stillingskategori og med de kvalifikationer, der er beskrevet i stillingsopslaget. Hvis der træffes beslutning om genopslag, skal det overvejes, om genopslag bør finde sted i en anden form eller i andre eller flere medier end i første omgang. Genopslag bør indeholde en tilkendegivelse om, at tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes. Begrundelser for afslag Et afslag på en stillingsansøgning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Når den meddeles skriftligt, skal den være begrundet, jf. lovens 22. Afgørelsen i ansættelsessager beror alene på ansættelsesmyndighedens skøn, og der vil derfor i almindelighed ikke kunne stilles vidtgående krav til begrundelsen. En begrundelse for en skønsmæssig afgørelse skal imidlertid angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen., jf. forvaltningslovens 24, stk.1. Den begrundelse, der gives, skal naturligvis være korrekt, først og fremmest i den forstand, at den skal være et sandt udtryk for de forhold og overvejelser, der har ført frem til afgørelsen. Disse krav tilsiger, at det naturligvis som udgangspunkt må være de personer, der har deltaget i afgørelsen, der også formulerer eller godkender begrundelsen. Afslag til ansøgere vil naturligt falde i tre kategorier: Ansøgere, der ikke opfylder stillingsopslagets krav. Disse ansøgere kan umiddelbart modtage afslag på deres ansøgning med begrundelsen, at de fx ikke opfylder stillingsopslagets krav om uddannelse, eller at ansøgningen først er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere, der ikke er blevet udvalgt til ansættelsessamtale. I afslaget til disse ansøgere kan det fx oplyses, hvor mange ansøgninger, der i alt blev modtaget, og hvor mange af de umiddelbart bedst kvalificerede, der blev indbudt til samtale. Derefter kan det anføres, at stillingen er blevet besat med den af disse ansøgere, der efter en samlet vurdering af såvel faglige som personlige egenskaber er skønnet bedst egnet. Det lader sig normalt ikke gøre at levere en mere præcis og uddybende redegørelse for afslag på en stillingsansøgning til de (hyppigt mange) ansøgere, der ikke indbydes til ansættelsessamtale. Hvis det er muligt at kvalificere afslaget til ansøgere, der ikke har været indkaldt til samtale, yderligere, skal formuleringerne udformes eller godkendes af personer, som har været med til at udvælge ansøgere til samtale, normalt formanden for ansættelsesudvalget. Side 8 af 12

9 Ansøgere, der er blevet udvalgt til ansættelsessamtale. Afslag til ansøgere, der har været til ansættelsessamtale, vil meget ofte foregå pr. telefon af en af de ledelsesrepræsentanter, der har siddet i bedømmelsesudvalget. På denne måde er det muligt at kvalificere afslaget, herunder svare på ansøgerens umiddelbare spørgsmål. Husk at gøre notat om samtalen på sagen. Hvis afslaget er meddelt mundtligt, kan ansøgeren, ved at fremsætte begæring inden 14 dage efter at afgørelsen er meddelt, forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, jf. forvaltningslovens 23. Administrerende direktører Økonomiudvalget har vedtaget en særlig procedure for ansættelse af administrerende direktører. Der henvises til ØU 1. april 2003, j.nr. ØU 79/2003. Konkrete problemstillinger i relation til opslag/ikke-opslag Uopfordrede ansøgninger Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger skal den enkelte forvaltning svare, at ledige stillinger i Københavns Kommune slås op offentligt, og at den pågældende opfordres til at holde sig orienteret på Københavns Kommunes hjemmeside, jobnet.dk og i dagspressen. Kortvarig beskæftigelse Offentligt opslag kan undlades ved kortvarige vikariater, ferieafløsning eller anden kortvarig beskæftigelse. Det kan ikke præcist og entydigt fastlægges, hvor grænsen for kortvarig beskæftigelse går. Det må formodes, at en grænse på ca. 3 måneder vil være rimelig af hensyn til det administrative arbejde, der er forbundet med opslag af en ledig stilling og den hertil knyttede procedure. Det bør altid i det konkrete tilfælde vurderes, om det ud fra de hensyn, der ligger bag reglerne om offentligt opslag af ledige stillinger, vil være i orden at undlade offentligt opslag. I den forbindelse bør det enkelte samarbejdsudvalg overveje at vedtage en mere enkel og mindre tidskrævende proces ved ansættelse til kortvarig beskæftigelse, når proceduren for medarbejdermedvirken ved ansættelser fastlægges. Det bemærkes, at alle ansættelser forudsættes omfattet af reglerne om medarbejdermedvirken. Interne stillingsopslag En ledig stilling kan ikke annonceres ved internt stillingsopslag, således at ansøgerfeltet indsnævres til medarbejdere, der allerede er ansat i Københavns Kommune. Side 9 af 12

10 Omflytninger Som ansættelsesmyndighed kan kommunen benytte sin ledelsesret til at foretage omflytninger af personalet, hvor dette er sagligt begrundet i hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og i overensstemmelse med de regler, der gælder for det enkelte ansættelsesforhold. Sådan omflytning af medarbejdere til ledige stillinger sker uden stillingsopslag. I forbindelse med omstruktureringer i kommunens forvaltninger opstår der ofte et behov for at omplacere et antal medarbejdere. Omplacering til ledige stillinger kan godt ske efter indhentelse af interessetilkendegivelser i ansøgningsform fra den enkelte medarbejder. Herved sikres det, at medarbejderens ønsker i videst muligt omfang tilgodeses, når dette er i overensstemmelse med arbejdsgivers behov. Egentlige avancementer kan kun ske efter offentligt stillingsopslag. Jobtræning/ansættelse på særlige vilkår/ansættelse af elever efter elevtiden Kravet om, at ledige stillinger skal slås op offentligt, gælder ikke for fleksjob og andre job i henhold til Det sociale Kapitel. Københavns Kommune varetager i den forbindelse et socialt ansvar, og det er en forudsætning herfor, at personer kan placeres i ledige stillinger uden opslag. Der er derfor heller ikke krav om offentligt opslag ved ansættelse i jobtræning, løntilskudsjob og lignende. En forvaltning kan ikke umiddelbart ansætte en person, der har været i jobtræning, løntilskudsjob eller lignende i en ordinær stilling. Pågældende skal på lige fod med andre søge en ledig stilling efter offentligt opslag, og den sædvanlige ansættelsesprocedure skal følges. Det samme gælder for elever, der har fået deres uddannelse i Københavns Kommune, og som ønsker ansættelse efter udstået læretid. Uddannelse af medarbejdere til særlige opgaver Det ligger inden for ledelsesretten at efteruddanne medarbejdere, så de bedst muligt er i stand til at varetage arbejdsopgaverne. En ansat kontorfunktionær, der har gennemført elevuddannelsen inden for kontorfaget, og som tager grunduddannelsen til kommunom, kan derfor efterfølgende ansættes som assistent, uden at stillingen forinden har været opslået ledig. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der skal varetages, kan forvaltningen imidlertid vælge at lade medarbejderen fortsætte som kontorfunktionær med tillæg. Side 10 af 12

11 En fuldmægtig på AC-området, der har tilegnet sig de nødvendige kompetencer, vil kunne ansættes som specialkonsulent eller chefkonsulent. Hvor vidt opgradering af en stilling i andre tilfælde kan ske uden offentligt opslag beror på en konkret vurdering. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse herom til Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi og HR. Omplacering i forbindelse med arbejdsmangel mv. Ved arbejdsmangel fx større afskedsrunder eller omstruktureringer - skal medarbejdere forsøges omplaceret til andre stillinger i Københavns Kommune, således at færrest muligt får meddelt afsked, jf. bl.a. ovenfor under Omflytninger. Tjenestemænd har i henhold til tjenestemandsregulativets bestemmelser pligt til at overtage en anden passende stilling, hvis en sådan tilbydes. Overenskomstansatte medarbejdere har ikke pligt til at tage imod en anden stilling, når de er endeligt opsagt, men ikke endeligt fratrådt. Opsagte, men endnu ikke fratrådte medarbejdere, bør opfordres til at tilmelde sig Københavns Kommunes gratis service (jobagenten), der giver den pågældende direkte besked, når der opslås job, som matcher den enkeltes afgivne ønsker. I den situation lægger Økonomiforvaltningen vægt på, at afskedigede medarbejdere, der ikke er endeligt fratrådt, og hvis kompetencer er relevante for den givne stilling, indbydes til en ansættelsessamtale. Kommunen ansætter imidlertid altid den ansøger, der skønnes at være bedst kvalificeret til den opslåede stilling. Interne rotationsordninger Forvaltningerne kan etablere rotationsordninger/kompetenceudviklingsforløb, hvor allerede ansatte medarbejdere - uden forudgående stillingsopslag over en årrække gør tjeneste i forskellige stillinger på samme niveau. Åremålsansættelser Åremålsstillinger skal opslås, og beslutningen om at besætte stillingen på åremålsvilkår skal fremgå af stillingsopslaget. Åremålsansættelser skal ske for mindst 3 og højst 6 år. En åremålsansættelse kan af ansættelsesmyndigheden forlænges på uændrede vilkår uden stillingsopslag. Forlængelser skal være på mindst 6 måneder. Den samlede åremålsansættelse inklusive evt. forlængelse kan maksimalt være på 9 år. Side 11 af 12

12 Genansættelse i en åremålsstilling efter det fastsatte (eventuelt forlængede) åremåls udløb kan kun ske efter nyt opslag. I tilknytning til åremålsperiodens udløb kan den åremålsansatte uden stillingsopslag og i direkte forlængelse af åremålsansættelsen overføres til varig ansættelse i samme stilling. Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse En tidsbegrænset ansættelse kan være indgået for en bestemt periode eller kan være opgavebestemt. Det betyder, at medarbejderen fratræder uden yderligere varsel, når perioden udløber eller opgaven er løst. Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan kun ske, hvis det er begrundet i objektive forhold, fx sygdom, orlov eller færdiggørelse af en nærmere defineret opgave. Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om objektive forhold. Det beror også på en konkret vurdering, om den tidsbegrænsede ansættelse i givet fald kan forlænges uden offentligt opslag. I vurderingen af, om ansættelsen kan forlænges uden offentligt opslag, indgår bl.a., hvor lang tid den samlede ansættelsesperiode bliver, og baggrunden for at den tidsbegrænsede ansættelse ønskes forlænget. Der henvises til Økonomiforvaltningens cirkulærer nr. 9/2002 og nr. 23/2003. Konstitution Konstitution antages at kunne foretages uden opslag, hvis konstitutionen er af en vis kortere varighed. Henvisninger (ud over de, der allerede er anført i teksten): Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 10/2005 af 13. juli 2005 om opslag af ledige stillinger samt præciseringer af 15. december 2005 til cirkulære nr. 10/2005 Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 16/2006 af 30. november 2006 med vedlagte notater om opslag af ledige stillinger samt om opbevaring af personsager Vejledning i forbindelse med nyansættelser kan får i Økonomiforvaltningens publikation Rekruttering med kvalitet fra marts KL s rammeaftale om åremålsansættelse Med venlig hilsen Kirsten Buch Side 12 af 12

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Generelt

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune

Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune Indstilling til drøftelse i HU, efterfølgende i ØK november 2015 Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune Det har hidtil været praksis i kommunen at faste og midlertidige stillinger over 6 måneder

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

Procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere

Procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere Til: Økonomiudvalget Direktionen HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Dato: 31. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 2412 E-mail: bgro@balk.dk Kontakt: Birgitte Groth 81-03.00-A21-1-15 Procedure for ansættelse af kommunaldirektør,

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre:

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre: Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 5 Forfattere Birgitte Saugmann-Jensen, Center for HR, Organisation og ledelse Godkendt 30.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk DATO : 1. maj 2009 Statsforvaltningen Sjælland KLN.NR. : 04002, 84700 - KLN146/ Dronningensgade

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger

Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger Dokumentnr.: 379681 Kirkeministeriets vejledning af den xx. xx 2009 Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. XXXXXXX

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere