Sagsnr Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr Dokumentnr Indledning Det er et grundlæggende krav ved besættelse af alle stillinger i det offentlige, at ansættelsesmyndigheden skal søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret. Som grundlag for beslutningen om at ansætte den bedst kvalificerede ansøger må ansættelsesmyndigheden effektivt søge at tiltrække et bredt felt af ansøgere til stillingen. For at nå dette mål er det vigtigt, at myndigheden på en effektiv måde opslår den ledige stilling, således at eventuelle ansøgere bliver bekendt med stillingen, at interesserede kandidater til stillingen får en rimelig frist til at indgive ansøgning, og at de bedst egnede kandidater indkaldes til en samtale. Ved bedømmelsen af ansøgerne til stillinger i den offentlige forvaltning kan der udelukkende lægges vægt på hensyn, der kan anses for saglige i relation til den pågældende stilling. Ansættelsesmyndigheden Ansættelsesmyndigheden i Københavns Kommune er i langt de fleste tilfælde forvaltningens borgmester. Borgmesteren kan delegere sin ansættelseskompetence til direktør, kontorchefer eller andre. Det har borgmesteren i langt de fleste tilfælde gjort. Borgerrepræsentationen er ansættelsesmyndighed, når kommunens højeste stillinger skal besættes. Det gælder medlemmer af enhedsforvaltningernes direktioner samt andre chefer på løntrin 53 eller højere. Valget sker efter indstilling fra Økonomiudvalget (den indstillende myndighed) til Borgerrepræsentationen. Konstitution (midlertidig tjeneste i højere stilling) foretages af ansættelsesmyndigheden. Dog konstituerer overborgmesteren i de stillinger, hvortil Borgerrepræsentationen er ansættelsesmyndighed. I disse tilfælde kan midlertidig tjeneste ikke uden Borgerrepræsentationens samtykke vare længere end 4 måneder. Center for Økonomi og HR Rådhuset 1599 København V Telefon Telefax EAN nummer

2 Medarbejdernes medvirken ved ansættelse/forfremmelse i Københavns Kommune For at sikre at alle relevante synspunkter indgår i vurderingen, har Københavns Kommune besluttet, at såvel ledelse som medarbejdere gives mulighed for at medvirke i forbindelse med ansættelser og forfremmelser samt ved midlertidig tjeneste i højere stilling, når denne finder sted efter opslag. Ledelsen i Københavns Kommunes institutioner har derfor pligt til at sørge for, at en eller flere medarbejderrepræsentanter gives mulighed for at medvirke i bedømmelsesarbejdet efter en procedure fastlagt af samarbejdsudvalget. Denne medvirken sker gennem et hensigtsmæssigt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, eventuelt gennem et ansættelses/bedømmelsesudvalg. Proceduren kan være forskellig afhængig af stillingskategorien. Det forudsættes, at såvel ledelse som medarbejdere medvirker under hele forløbet, herunder formulering af stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere til samtale og gennemførelse af ansættelsessamtaler. Deltagerne i bedømmelsesarbejdet er rådgivere for den indstillende og ansættende myndighed. Til brug for denne udarbejdes der for hver sag en indstilling. Indstillingen skal bl.a. indeholde oplysning om hvem der har deltaget i bedømmelsen hvor og hvornår stillingen har været slået op antal ansøgere til stillingen hvor mange ansøgere, der har været indkaldt til samtale hvilken ansøger der efter en samlet vurdering må anses som bedst kvalificeret - eventuelt indstilling af flere kandidater i prioriteret rækkefølge indholdet af eventuelle særstandpunkter Indstillingerne til den ansættende og indstillende myndighed skal journaliseres på den pågældende personalesag. Medlemmer af ansættelsesudvalget må af diskretionshensyn ikke udtale sig om, hvem der har søgt stillingen, eller hvem der kommer eller har været til samtale. I de fleste tilfælde må man derimod gerne fortælle, hvor mange ansøgninger, der er kommet til stillingen. Ansøgernes anonymitet kommer dog i første række, så hvis antallet af ansøgninger vil kunne antyde noget om, hvem der har søgt stillingen, må det ikke oplyses. Der henvises i øvrigt til Rammebestemmelser om medarbejdernes medvirken ved ansættelse/forfremmelse i Københavns Kommune, der Side 2 af 12

3 trådte i kraft den 1. juli Bestemmelserne er optrykt som bilag 10 til KL s regler om samarbejdsudvalg. Annoncering af ledige stillinger Det fremgår af 5, stk.1, i KL s tjenestemandsregulativ, at ansættelse som tjenestemand sker efter offentligt opslag, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve eller i henhold til reglerne i regulativets 12, dvs. omflytninger. De nærmere regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner fremgår af KL s cirkulære nr af 21. juli På det kommunale område findes der ikke generelle regler om opslag af ledige stillinger, der skal besættes på overenskomstvilkår. Også uden for tjenestemandsområdet gælder imidlertid som en forvaltningsretlig grundsætning, at stillinger normalt skal besættes efter offentligt opslag. Økonomiudvalget i Københavns Kommune besluttede i 2005, at det skulle præciseres overfor kommunens forvaltninger, at alle ledige stillinger skal slås op offentligt, dog således at opslag kan undlades ved kortvarige vikariater, ferieafløsning eller tilsvarende kortvarig beskæftigelse. Efter Borgerrepræsentationens ønske blev reglerne for stillingsopslag på ny præciseret og indskærpet overfor forvaltningerne i Nedenfor under afsnittet konkrete problemstillinger gennemgås en række tvivlsspørgsmål i relation til opslag/ikke-opslag. Hvor skal ledige stillinger annonceres Opslag skal ske ved anvendelse af den form for annoncering, der findes bedst egnet til at bringe opslaget til offentlig kundskab og derved tiltrække en bred kreds af ansøgere. Efter 33, stk.1, i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009) skal offentlige arbejdsgivere ved opslag af ledige stillinger offentliggøre dem på Ud over offentliggørelsen på vil det i hver enkelt sag afhænge af en konkret vurdering, hvor den ledige stilling yderligere bør annonceres. Under hensyn til stillingens karakter og tjenestestedets beliggenhed skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af, hvordan man bedst når målgruppen for stillingsopslaget. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt med et opslag på Københavns Kommunes hjemmeside, i andre tilfælde bør der tillige benyttes andre elektroniske annonceringsmuligheder og/eller annoncering i trykte medier som aviser og fagblade. Side 3 af 12

4 I de tilfælde, hvor ledige stillinger kun kan besættes med personer med meget specialiserede kompetencer, eller hvor det er vigtigt at nå personer, som ikke nødvendigvis er aktuelt jobsøgende, skærpes forpligtelsen til at sikre, at stillingerne bliver opslået på en sådan måde, at flest muligt potentielle, relevante ansøgere bliver bekendt med de ledige stillinger, således at man sikrer sig et tilfredsstillende felt af ansøgere. Stillingsopslagets indhold Beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold, krav til ansøgeren mv. vil ofte ligesom valg af medie og lay-out være forskellig fra opslag til opslag afhængig af stillingskategorien. Opslaget bør altid indeholde et telefonnummer, hvortil der kan ringes om yderligere oplysninger om stillingen. Alle stillingsannoncer fra Københavns Kommune skal som bundtekst indeholde en formulering om, at kommunen betragter mangfoldighed som et aktiv. Borgerrepræsentationen har i 2004 vedtaget, at der skal stå følgende i bundteksten: Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner. Denne tekst skal også være indeholdt i små jobannoncer, der henviser til mere information på en hjemmeside. Angivelser som kvalificeret ansøger haves eller lignende må aldrig anvendes i en jobannonce. Det sender et forkert signal om, at stillingen er besat på forhånd, og kan dermed afholde andre kvalificerede personer fra at søge. Ansøgningsfrister Det fremgår af 5, stk.3, i KL s tjenestemandsregulativ, at ansøgningsfristen for tjenestemandsstillinger ikke må være mindre end 14 dage, medmindre ganske særlige forhold er til stede. Der findes ikke tilsvarende regler for overenskomstansættelse. 14 dages fristen er fastsat ud fra hensynet til at tiltrække et bredt felt af ansøgere. Dette hensyn gør sig gældende på helt samme måde, hvad enten der er tale om tjenestemandsansættelse eller ansættelse på overenskomstvilkår. Ombudsmanden har derfor udtalt, at hovedreglen på tjenestemandsområdet om, at ansøgningsfrister skal være på mindst 14 dage, også må være vejledende for ansættelser i kommunerne på overenskomstmæssige vilkår. Under ganske særlige forhold kan hensynet til et påtrængende driftmæssigt behov for meget hurtigt at få en stilling besat vejet op imod det modstående hensyn til en forsvarlig gennemførelse af ansættelses- Side 4 af 12

5 forløbet begrunde en kortere ansøgningsfrist end 14 dage. Dette må imidlertid antages at høre til den absolutte undtagelse. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på muligheden for ved konstitution i den ledige stilling at skabe tidsmæssigt grundlag for at gennemføre en forsvarlig ansættelsesprocedure. Inhabilitet De medlemmer af ansættelsesmyndigheden, der træffer endelig beslutning om, hvem blandt ansøgerne der skal tilbydes en ledig stilling, må ikke være inhabile, jf. forvaltningslovens 3 til 6. I de fleste tilfælde vil der i henhold til den enkelte forvaltnings/institutions ansættelsesprocedure være nedsat et bedømmelsesudvalg. Også formanden for et bedømmelsesudvalg skal være opmærksom på det habilitetskrav, der efter forvaltningsloven stilles til udvalgets medlemmer. Formanden bør ved udvalgets første møde gøre opmærksom på kravet og opfordre medlemmerne til at sige til, hvis de er i tvivl om deres habilitet. Der er naturligvis de samme krav til habilitet i de tilfælde, hvor ledelse og medarbejdere medvirker ved ansættelsen på anden måde end gennem et bedømmelsesudvalg. Ansættelsessamtaler Indhentelse af oplysninger om ansøgere notatpligt og partshøring Når det er konstateret, at der ikke er habilitetsproblemer, gennemgås de rettidigt indkomne ansøgninger med henblik på udvælgelse af egnede kandidater til samtale. Opstår der på et tidspunkt i forløbet ønske om at indhente referencer, fx fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver, skal ansøgeren spørges først. Det skal altid respekteres, hvis ansøgeren siger nej. Hvis der modtages nye, faktiske oplysninger om en ansøgers tidligere ansættelses- og arbejdsmæssige forhold, skal kravet om notatpligt iagttages, jf. offentlighedslovens 6. Hvis der i ansættelsesforløbet kommer faktiske oplysninger frem, der er til ugunst for en ansøger og af væsentlig betydning for sagens afgørelse, skal ansøgeren partshøres om oplysningerne, inden sagen afgøres, jf. forvaltningslovens 19. Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at indhente en børneattest, inden der ansættes eller beskæftiges personer, der via jobbet skal have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om sædelighedsforbrydelser mod børn. Side 5 af 12

6 Helbredsoplysninger I ansættelsesforløbet må der i henhold til helbredsoplysningsloven kun anmodes om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, jf. Økonomiforvaltningens skrivelse af 28. juni Hvor mange skal udvælges til samtale Der er ikke krav om, at et bestemt antal ansøgere skal indkaldes til samtale. Imidlertid vil der ofte være flere ansøgere, der på det foreliggende grundlag umiddelbart er kvalificerede. De ansøgere, der efter en konkret vurdering skønnes bedst egnede, bør indkaldes til en ansættelsessamtale. Samtalen med ansøgerne sker med henblik på at tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkert grundlag for vurderingen af, hvem af ansøgerne, der herefter er den bedst kvalificerede til stillingen. Som udgangspunkt bør der imidlertid altid indkaldes mere end en enkelt ansøger til ansættelsessamtale, jf. nedenfor om genopslag. Særligt om indkaldelse af handicappede til samtale En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. De nærmere regler er fastsat i beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse 730 8/ om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. Efter bekendtgørelsen skal offentlige arbejdsgivere indkalde en handicappet ansøger til en personlig ansættelsessamtale. Hvis ansøgeren ikke er henvist af jobcentret, skal ansøgeren dog kun indkaldes, hvis pågældende påberåber sig fortrinsadgangen og opfylder eventuelle uddannelseskrav. Hvis ansættelsesmyndigheden ikke ønsker at ansætte den handicappede ansøger, må den ledige stilling ikke besættes, før ansættelsesmyndigheden har afgivet en skriftlig redegørelse, og spørgsmålet derefter har været forhandlet med jobcentret. De særlige regler om fortrinsadgang for handicappede ansøgere gælder efter bekendtgørelsen ikke i tilfælde, hvor en stilling besættes med en person, der allerede er ansat i institutionen. Hvornår gennemføres samtalerne I langt de fleste tilfælde vil gennemgang af ansøgningerne og udvælgelse til samtaler/gennemførelse af samtaler først ske, når ansøgningsfristen er udløbet. Der kan imidlertid i tidsmæssigt pressede situatio- Side 6 af 12

7 ner eller i tilfælde, hvor en ansøger har gjort opmærksom på, at pågældende er bortrejst i en periode omkring det forventede tidspunkt for gennemførelse af samtalerne, være grundlag for at indkalde en eller flere af de allerede indkomne og umiddelbart kvalificerede ansøgere til en samtale før udløbet af ansøgningsfristen. Det er selvsagt vigtigt, at man i den situation afventer ansøgningsfristens udløb og dermed det fulde overblik over ansøgerfeltet, før man beslutter sig for, om man har haft alle relevante ansøgere til en samtale. Undgå mistanke om forskelsbehandling Allerede når ansøgere udvælges til samtale, er det vigtigt at være opmærksom på lov om ligebehandling af mænd og kvinder og forskelsbehandlingslovens bestemmelser. Det er ikke tilladt at favorisere ansøgere på grund af fx alder, køn, etnicitet eller politisk overbevisning. På den anden side må en ansøger heller ikke stilles ringere af disse grunde. Hvis det derfor kan konstateres, at der blandt umiddelbart kvalificerede ansøgere fx udelukkende er udvalgt personer under 50 år eller kun kvinder til samtale, vil der afhængig af ansøgerfeltet være en formodning for, at der har fundet forskelsbehandling sted. Straffede personer Ved udvælgelse til samtale skal man endvidere være opmærksom på, at straffede personer ikke generelt må udelukkes fra bestemte stillinger. I stedet skal det bedømmes konkret, hvilken betydning det strafbare forhold har for ansøgerens egnethed til at bestride stillingen. Ansøgere, der har begået strafbare forhold, må derfor heller ikke på forhånd lades ude af betragtning ved indkaldelse til ansættelsessamtaler. Der skal også her foretages en konkret vurdering med udgangspunkt i stillingens og lovovertrædelsens karakter, herunder ansøgerens alder, da lovovertrædelsen fandt sted, og hvor langt den ligger tilbage i tid. Overborgmesteren har ved cirkulæreskrivelse af 27. juni 1963 indskærpet, at også Københavns Kommunes forvaltninger i det omfang, det er foreneligt med saglige hensyn ved en liberal holdning direkte og indirekte skal søge at fremme mulighederne for straffedes resocialisering. Derfor skal der i kommunen følges samme retningslinier som fastsat i finansministeriets cirkulære af 14. januar 1963, hvortil der henvises. Genopslag Hvis der kun er en enkelt eller meget få ansøgere, der umiddelbart anses for kvalificerede til den opslåede stilling, bør forvaltningen overveje, om der ved fornyet opslag kan forventes ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere. Det bør naturligvis indgå i vurderingen af spørgsmålet om genopslag, hvor mange kvalificerede ansøgere man Side 7 af 12

8 kan forvente at få i den pågældende stillingskategori og med de kvalifikationer, der er beskrevet i stillingsopslaget. Hvis der træffes beslutning om genopslag, skal det overvejes, om genopslag bør finde sted i en anden form eller i andre eller flere medier end i første omgang. Genopslag bør indeholde en tilkendegivelse om, at tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes. Begrundelser for afslag Et afslag på en stillingsansøgning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Når den meddeles skriftligt, skal den være begrundet, jf. lovens 22. Afgørelsen i ansættelsessager beror alene på ansættelsesmyndighedens skøn, og der vil derfor i almindelighed ikke kunne stilles vidtgående krav til begrundelsen. En begrundelse for en skønsmæssig afgørelse skal imidlertid angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen., jf. forvaltningslovens 24, stk.1. Den begrundelse, der gives, skal naturligvis være korrekt, først og fremmest i den forstand, at den skal være et sandt udtryk for de forhold og overvejelser, der har ført frem til afgørelsen. Disse krav tilsiger, at det naturligvis som udgangspunkt må være de personer, der har deltaget i afgørelsen, der også formulerer eller godkender begrundelsen. Afslag til ansøgere vil naturligt falde i tre kategorier: Ansøgere, der ikke opfylder stillingsopslagets krav. Disse ansøgere kan umiddelbart modtage afslag på deres ansøgning med begrundelsen, at de fx ikke opfylder stillingsopslagets krav om uddannelse, eller at ansøgningen først er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgere, der ikke er blevet udvalgt til ansættelsessamtale. I afslaget til disse ansøgere kan det fx oplyses, hvor mange ansøgninger, der i alt blev modtaget, og hvor mange af de umiddelbart bedst kvalificerede, der blev indbudt til samtale. Derefter kan det anføres, at stillingen er blevet besat med den af disse ansøgere, der efter en samlet vurdering af såvel faglige som personlige egenskaber er skønnet bedst egnet. Det lader sig normalt ikke gøre at levere en mere præcis og uddybende redegørelse for afslag på en stillingsansøgning til de (hyppigt mange) ansøgere, der ikke indbydes til ansættelsessamtale. Hvis det er muligt at kvalificere afslaget til ansøgere, der ikke har været indkaldt til samtale, yderligere, skal formuleringerne udformes eller godkendes af personer, som har været med til at udvælge ansøgere til samtale, normalt formanden for ansættelsesudvalget. Side 8 af 12

9 Ansøgere, der er blevet udvalgt til ansættelsessamtale. Afslag til ansøgere, der har været til ansættelsessamtale, vil meget ofte foregå pr. telefon af en af de ledelsesrepræsentanter, der har siddet i bedømmelsesudvalget. På denne måde er det muligt at kvalificere afslaget, herunder svare på ansøgerens umiddelbare spørgsmål. Husk at gøre notat om samtalen på sagen. Hvis afslaget er meddelt mundtligt, kan ansøgeren, ved at fremsætte begæring inden 14 dage efter at afgørelsen er meddelt, forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, jf. forvaltningslovens 23. Administrerende direktører Økonomiudvalget har vedtaget en særlig procedure for ansættelse af administrerende direktører. Der henvises til ØU 1. april 2003, j.nr. ØU 79/2003. Konkrete problemstillinger i relation til opslag/ikke-opslag Uopfordrede ansøgninger Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger skal den enkelte forvaltning svare, at ledige stillinger i Københavns Kommune slås op offentligt, og at den pågældende opfordres til at holde sig orienteret på Københavns Kommunes hjemmeside, jobnet.dk og i dagspressen. Kortvarig beskæftigelse Offentligt opslag kan undlades ved kortvarige vikariater, ferieafløsning eller anden kortvarig beskæftigelse. Det kan ikke præcist og entydigt fastlægges, hvor grænsen for kortvarig beskæftigelse går. Det må formodes, at en grænse på ca. 3 måneder vil være rimelig af hensyn til det administrative arbejde, der er forbundet med opslag af en ledig stilling og den hertil knyttede procedure. Det bør altid i det konkrete tilfælde vurderes, om det ud fra de hensyn, der ligger bag reglerne om offentligt opslag af ledige stillinger, vil være i orden at undlade offentligt opslag. I den forbindelse bør det enkelte samarbejdsudvalg overveje at vedtage en mere enkel og mindre tidskrævende proces ved ansættelse til kortvarig beskæftigelse, når proceduren for medarbejdermedvirken ved ansættelser fastlægges. Det bemærkes, at alle ansættelser forudsættes omfattet af reglerne om medarbejdermedvirken. Interne stillingsopslag En ledig stilling kan ikke annonceres ved internt stillingsopslag, således at ansøgerfeltet indsnævres til medarbejdere, der allerede er ansat i Københavns Kommune. Side 9 af 12

10 Omflytninger Som ansættelsesmyndighed kan kommunen benytte sin ledelsesret til at foretage omflytninger af personalet, hvor dette er sagligt begrundet i hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og i overensstemmelse med de regler, der gælder for det enkelte ansættelsesforhold. Sådan omflytning af medarbejdere til ledige stillinger sker uden stillingsopslag. I forbindelse med omstruktureringer i kommunens forvaltninger opstår der ofte et behov for at omplacere et antal medarbejdere. Omplacering til ledige stillinger kan godt ske efter indhentelse af interessetilkendegivelser i ansøgningsform fra den enkelte medarbejder. Herved sikres det, at medarbejderens ønsker i videst muligt omfang tilgodeses, når dette er i overensstemmelse med arbejdsgivers behov. Egentlige avancementer kan kun ske efter offentligt stillingsopslag. Jobtræning/ansættelse på særlige vilkår/ansættelse af elever efter elevtiden Kravet om, at ledige stillinger skal slås op offentligt, gælder ikke for fleksjob og andre job i henhold til Det sociale Kapitel. Københavns Kommune varetager i den forbindelse et socialt ansvar, og det er en forudsætning herfor, at personer kan placeres i ledige stillinger uden opslag. Der er derfor heller ikke krav om offentligt opslag ved ansættelse i jobtræning, løntilskudsjob og lignende. En forvaltning kan ikke umiddelbart ansætte en person, der har været i jobtræning, løntilskudsjob eller lignende i en ordinær stilling. Pågældende skal på lige fod med andre søge en ledig stilling efter offentligt opslag, og den sædvanlige ansættelsesprocedure skal følges. Det samme gælder for elever, der har fået deres uddannelse i Københavns Kommune, og som ønsker ansættelse efter udstået læretid. Uddannelse af medarbejdere til særlige opgaver Det ligger inden for ledelsesretten at efteruddanne medarbejdere, så de bedst muligt er i stand til at varetage arbejdsopgaverne. En ansat kontorfunktionær, der har gennemført elevuddannelsen inden for kontorfaget, og som tager grunduddannelsen til kommunom, kan derfor efterfølgende ansættes som assistent, uden at stillingen forinden har været opslået ledig. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der skal varetages, kan forvaltningen imidlertid vælge at lade medarbejderen fortsætte som kontorfunktionær med tillæg. Side 10 af 12

11 En fuldmægtig på AC-området, der har tilegnet sig de nødvendige kompetencer, vil kunne ansættes som specialkonsulent eller chefkonsulent. Hvor vidt opgradering af en stilling i andre tilfælde kan ske uden offentligt opslag beror på en konkret vurdering. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse herom til Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi og HR. Omplacering i forbindelse med arbejdsmangel mv. Ved arbejdsmangel fx større afskedsrunder eller omstruktureringer - skal medarbejdere forsøges omplaceret til andre stillinger i Københavns Kommune, således at færrest muligt får meddelt afsked, jf. bl.a. ovenfor under Omflytninger. Tjenestemænd har i henhold til tjenestemandsregulativets bestemmelser pligt til at overtage en anden passende stilling, hvis en sådan tilbydes. Overenskomstansatte medarbejdere har ikke pligt til at tage imod en anden stilling, når de er endeligt opsagt, men ikke endeligt fratrådt. Opsagte, men endnu ikke fratrådte medarbejdere, bør opfordres til at tilmelde sig Københavns Kommunes gratis service (jobagenten), der giver den pågældende direkte besked, når der opslås job, som matcher den enkeltes afgivne ønsker. I den situation lægger Økonomiforvaltningen vægt på, at afskedigede medarbejdere, der ikke er endeligt fratrådt, og hvis kompetencer er relevante for den givne stilling, indbydes til en ansættelsessamtale. Kommunen ansætter imidlertid altid den ansøger, der skønnes at være bedst kvalificeret til den opslåede stilling. Interne rotationsordninger Forvaltningerne kan etablere rotationsordninger/kompetenceudviklingsforløb, hvor allerede ansatte medarbejdere - uden forudgående stillingsopslag over en årrække gør tjeneste i forskellige stillinger på samme niveau. Åremålsansættelser Åremålsstillinger skal opslås, og beslutningen om at besætte stillingen på åremålsvilkår skal fremgå af stillingsopslaget. Åremålsansættelser skal ske for mindst 3 og højst 6 år. En åremålsansættelse kan af ansættelsesmyndigheden forlænges på uændrede vilkår uden stillingsopslag. Forlængelser skal være på mindst 6 måneder. Den samlede åremålsansættelse inklusive evt. forlængelse kan maksimalt være på 9 år. Side 11 af 12

12 Genansættelse i en åremålsstilling efter det fastsatte (eventuelt forlængede) åremåls udløb kan kun ske efter nyt opslag. I tilknytning til åremålsperiodens udløb kan den åremålsansatte uden stillingsopslag og i direkte forlængelse af åremålsansættelsen overføres til varig ansættelse i samme stilling. Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse En tidsbegrænset ansættelse kan være indgået for en bestemt periode eller kan være opgavebestemt. Det betyder, at medarbejderen fratræder uden yderligere varsel, når perioden udløber eller opgaven er løst. Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan kun ske, hvis det er begrundet i objektive forhold, fx sygdom, orlov eller færdiggørelse af en nærmere defineret opgave. Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om objektive forhold. Det beror også på en konkret vurdering, om den tidsbegrænsede ansættelse i givet fald kan forlænges uden offentligt opslag. I vurderingen af, om ansættelsen kan forlænges uden offentligt opslag, indgår bl.a., hvor lang tid den samlede ansættelsesperiode bliver, og baggrunden for at den tidsbegrænsede ansættelse ønskes forlænget. Der henvises til Økonomiforvaltningens cirkulærer nr. 9/2002 og nr. 23/2003. Konstitution Konstitution antages at kunne foretages uden opslag, hvis konstitutionen er af en vis kortere varighed. Henvisninger (ud over de, der allerede er anført i teksten): Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 10/2005 af 13. juli 2005 om opslag af ledige stillinger samt præciseringer af 15. december 2005 til cirkulære nr. 10/2005 Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 16/2006 af 30. november 2006 med vedlagte notater om opslag af ledige stillinger samt om opbevaring af personsager Vejledning i forbindelse med nyansættelser kan får i Økonomiforvaltningens publikation Rekruttering med kvalitet fra marts KL s rammeaftale om åremålsansættelse Med venlig hilsen Kirsten Buch Side 12 af 12

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Indholdsfortegnelse 1. Log in i Emply 4 1.1. Log ind og glemt kodeord 4 2. Opret projekt (stilling) 4 2.1. Opsætning af stilling 4 3. Brugeradgang og brugeroprettelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere