Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering"

Transkript

1 Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse Talent-Link) og er tilrettet forholdene i Aarhus Kommune. 1.2 Gældende område: KMD Opus Rekruttering skal anvendes til rekruttering af medarbejdere til alle ledige stillinger i Aarhus Kommune. Undtagelser hvor andre løsninger kan anvendes: Chefstillinger på niveau 1. Medarbejdere til selvejende institutioner. Rekruttering af frivillige til ikke lønnede jobs. Denne forretningsbeskrivelse er en beskrivelse af de overordnede regler og anbefalinger. De enkelte magistratsafdelingers eventuelle egne vejledninger og procedure er desuden gældende for ansættelsesproceduren. 1.3 Vedtagelse: Denne forretningsbeskrivelse er forelagt Personalestyregruppen og træder i kraft den Ajourføring af beskrivelsen: Ajourføring af forretningsbeskrivelsen udføres af HR Borgmesterens Afdeling. 2. Rekrutteringsproces 2.1. Stillingsvurdering I Aarhus Kommune er det praksis 1, at ledige stillinger udsendes i offentligt opslag, medmindre der er tale om fastansættelse i forlængelse af en prøvetid. I tilfælde af omstruktureringer vil man normalt forsøge at besætte de ledige stillinger internt, dvs. uden offentligt opslag. Med mindre der er ganske særlige forhold til stede, bør der ikke være en ansøgningsfrist, der er mindre end 14 dage. Behov for rekruttering vurderes i de enkelte magistratsafdelinger. Hvorledes dette håndteres 1 Praksis i Aarhus Kommune omkring opslag af ledige stillinger er i overensstemmelse med Folketingets ombudsmands udtalelse i sin beretning i Det er i beretningen anført, at offentlige myndigheder, for at sikre tilliden til at hvervene besættes på et fagligt og tilstrækkeligt bredt grundlag, bør opslå ledige stillinger, inden de besættes.

2 og hvem der inddrages/står for processen kan være forskelligt i de enkelte magistratsafdelinger. Dog vil det være behjælpeligt, at have følgende forhold i orden inden sagen oprettes i KMD Opus Rekruttering: Plan for rekrutteringsforløb. Nedsættelse af ansættelsesudvalg. Book ansættelsesudvalg i Outlook. Udarbejdelse af kandidatprofil og jobbeskrivelse. Sikre at ansættelsesudvalgsmedlemmerne er oprettet i KMD Opus se afsnit 2.2 Sikre at rekruttør har den rigtige rolle i KMD Opus se afsnit 2.3 Ved omstillingsprocesser i forbindelse med besparelser, organisationsændringer og udbud, kan der blive etableret særlige procedurer, der medfører, at ledige stillinger ikke umiddelbart kan slås op. Eventuelt justerede procedurer vil blive annonceret på Medarbejderportalen. Derudover skal du være opmærksom på, at der kan være lokale procedurer som skal følges. 2.2 E-learning og huskesedler Inden du går i gang med at arbejde i KMD Opus Rekruttering kan du med fordel bruge tid på e-learning, der beskriver alle dele af processen, lige fra man slår en stilling op, til man ansætter den nye medarbejder. Der er lavet skriftlige vejledninger til alle dele af processen, når man skal rekruttere en ny kollega. Vejledninger ligger i oversigten Huskesedler til rekruttering. Link til E-learning og huskesedler (www.aarhus.dk/rekruttering) 2.3. Login i KMD Opus Rekruttering For at du kan logge på systemet skal du være oprettet som Opus bruger. Hvis du ikke er Opus bruger eller hvis der er interne ansættelsesudvalgsmedlemmer, som ikke er Opus brugere så følges den proces der normalt gælder for oprettelse og autorisation i Opus. Dette gælder også, hvis et internt ansættelsesudvalgsmedlem er oprettet som Opus bruger men ikke kan fremsøges til det aktuelle job. Du logger på KMD Opus Rekruttering via KMD Opus Rollebaseret Indgang. Du kan gå direkte til rollebaseret indgang ved at følge nedenstående link. KMD-Rollebaseret Indgang. (http://portal.kmd.dk/irj/portal) Er du leder/stedfortrædende leder: Vælg fanen: Mit Personale -> Rekruttering Er du personalemedarbejder:

3 Vælg fanen: Løn- og Personaleoplysninger -> Rekruttering Er du ansættelsesudvalg: Vælg fanen: Egne oplysninger -> boksen Løn & Ansættelsesvilkår -> Rekruttering Herefter åbnes et nyt vindue og du er nu inde i rekrutteringssystemet (Lumesse Talent-Link) Opret jobsag: For at oprette en jobsag i KMD Opus Rekruttering, så skal du være rekruttør. Alle der har rollen ledere, stedfortrædende leder eller personalemedarbejdere kan være rekruttør. Såfremt du skal være rekruttør og ikke har denne rolle i KMD Opus, så følges den proces der normalt gælder for oprettelse og autorisation i Opus. Der vil være forhold omkring oprettelse af en jobsag, som du skal være særlig opmærksom på og som ikke er beskrevet i huskesedlerne: Igennem ansættelsesprocessen og i opslagets tekst skal man undlade formuleringer, som kan diskriminere potentielle ansøgere, ved for eksempel at beskrive begrænsninger i alder, køn, race, religion og lignende. Ansøgningsfristen skal fremgå af opslaget og må ikke være mindre end 14 dage. Stillingsopslaget skal ligge offentligt tilgængeligt i hele perioden. 2.5 Annoncering Stillingsannoncer optræder på Aarhus Kommunes hjemmeside, jobnet.dk 2 og stepstone.dk. Der bliver bragt en oversigt over kommunens aktuelle stillingsopslag hver søndag i JP Aarhus samt i lokalaviserne Midt, Vest, Nord og Syd. I særlige tilfælde kan ledige stillinger optages i landsdækkende dagblade og/eller fagblade. Det gælder for stillinger på niveau 1 og 2. Indtil videre skal stillingsannoncer sendes til Carat A/S, der tager et gebyr på kr. 100,- for at oprette en stillingsannonce. Se beskrivelse på medarbejderportalen. Link til Medarbejderportalen: Aarhus Kommunes annoncer bruger grafiske elementer fra vores fælles employer branding koncept; Vær Med, i form af logo og portrætter af medarbejdere, ansat i Aarhus Kommune. Frem til KMD rekruttering er fuldt implementeret i Aarhus Kommune, optræder medarbejderportrætterne dog ikke i de konkrete stillingsopslag. 2 Alle stillingsopslag skal indrykkes på Jobcentrenes Jobnet, idet offentlige myndigheder med virkning fra er forpligtet til at bringe sine stillingsannoncer her

4 2.6 Tilknyt spørgeskema Der er mulighed for at tilknytte et spørgeskema til stillingen, som ansøgeren skal svare på og som man efterfølgende kan sortere ansøgerne efter. Der må alene spørges til egenskaber, som udgør regulære/nødvendige jobkvalifikationer, F.eks. børneattest, kørekort, uddannelse m.m. Det er dog kun superbrugerne, som kan oprette spørgeskemaer. 2.7 Ansøg job Ansøgerne kan som udgangspunkt kun søge stillinger elektronisk via Aarhus Kommunes e- rekrutteringssystem. Ansøgninger, der modtages på papir lægges ind i systemet af rekruttøren. Såfremt en ansøger henvender sig pr. mail med spørgsmål eller lignende, der indeholder personfølsomme oplysninger, så skal rekruttøren svare tilbage via sikker digital post. 2.8 Screening af ansøgere og send ansøgninger til ansættelsesudvalg Vurdering af de modtagne ansøgninger må først ske efter ansøgningsfristens udløb. Man kan vælge, at rekruttøren laver en screening ud fra forhåndsbestemte kriterier, som udgør regulære/nødvendige jobkvalifikationer, f.eks. krav til uddannelse, krav til kørekort, krav om børneattest og lign. Hvis man vælger at gøre dette, så er det muligt kun at sende ansøgninger fra de personer, som lever op til de forhåndsbestemte kriterier, videre til behandling af ansættelsesudvalget. Såfremt denne fremgangsmåde ikke anvendes skal samtlige ansøgninger sendes til ansættelsesudvalget. Da systemet ikke automatisk giver besked til ansættelsesudvalget om at der er ansøgninger til vurdering, er det en god idé at sende en mail om dette fra Outlook. 2.9 Læs og udvælgelse af ansøgere I systemet er det muligt at anvende et værktøj til rating af ansøgerne. Som systemet pt. er opbygget, kan man kun se ratingen for det ansættelsesudvalgsmedlem, som sidst har været inde i systemet og foretage ratingen. Derfor anbefales det ikke, at anvende dette værktøj. I stedet anbefales det, at der efter ansøgningsfristens udløb, udarbejdes en rapport som excelfil med en liste over samtlige ansøgere. Listen sendes til ansættelsesudvalget via Outlook og kan herefter anvendes til at skabe overblik, lave notater og lave en eventuel aftalt rating. I systemet er der mulighed for at skrive i et kommentarfelt til den enkelte ansøger. Vær opmærksom på, at systemet er et flerbrugersystem. Hvis ansøgeren søger stillinger flere steder i organisationen, så kan alle ansættelsesudvalgsmedlemmerne på de forskellige stillinger se kommentarfeltet. Derfor bør kommentarfeltet ikke benyttes Læs ansøgninger via App Såfremt du har en Ipad, så kan du downloade Lumesse Talent Link fra Appstore og læse ansøgningerne direkte fra appen.

5 2.11 Indkald ansøgere til samtale Handicappede personer har fortrinsadgang til ledige stillinger ved det offentlige, hvis personen efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 817 af 26. juni Det betyder, at hvis en ansøger henviser fortrinsretten og opfylder de formelle uddannelseskrav, så har arbejdsgiveren pligt til at indkalde den pågældende til ansættelsessamtale. Hvis arbejdsgiveren ikke mener at kunne ansætte den handicappede i stillingen, må den ikke besættes før jobcentret har modtaget en skriftlig redegørelse om, hvorfor den pågældende ikke ønskes ansat, og der på baggrund af redegørelsen er forhandlet med jobcentret. Det bemærkes, at fortrinsretten ikke gælder, såfremt der ansættes en person, der allerede er ansat i kommunen. Dette kan navnlig være tilfældet ved omstruktureringer Samtale I samtalen må du ikke spørger ind til følgende forhold: Religiøs og politisk anskuelse Graviditet og planer om graviditet Seksuel orientering Etnisk oprindelse Visse helbredsoplysninger, jf. helbredsoplysningslovens 2-6 (lov nr. 286 af 24. april 1996) Referencetagning og partshøring Der er flere ting, som er vigtige at være opmærksom på, inden der tages referencer. For det første skal man først indhente ansøgerens samtykke til, at referencerne tages, også selvom ansøgeren har angivet referencepersoner i ansøgningen. For det andet skal referencer indhentes så sent i forløbet som muligt, så man faktisk er næsten sikker på, at man vil ansætte ansøgeren. Referencen bruges således for det meste kun til at bekræfte et allerede positivt indtryk, selvom det i teorien også kan ske, at man får nye negative informationer, der gør, at man vælger en anden ansøger. Der kan efter omstændighederne være pligt til partshøring af en ansøger efter referencetagning. Der gælder en pligt til partshøring, hvis der i forbindelse med referencetagning er kommet oplysninger frem, der er til ugunst for ansøgeren, og hvis oplysningerne har betydning for sagens afgørelse. Hvis der partshøres skal ansøgeren således gøres bekendt med oplysningerne og have mulighed for at udtale sig.

6 2.14 Tilbud om ansættelse Lønnen forhandles på plads med de forhandlingsberettigede organisationer inden ansættelseskontrakten underskrives. Ansvaret for indberetningsopgaven til KMD BPO er hos den enkelte leder Afslag til ansøgere Det er god skik, at give ansøgere der har været til samtale et telefonisk afslag. Derudover skal vi som offentlig myndighed lave en skriftlig begrundelse, når vi giver afslag til en ansøger. I begrundelsen skal vi skrive de hovedhensyn, vi har lagt vægt på, da vi traf afgørelsen og evt. kort redegøre for de faktiske omstændigheder, som har haft væsentlig betydning for afgørelsen. Der sendes ikke individuelle, skriftlige afslag, men et standardbrev. Afgørelsen skal derfor begrundes i de faktorer, der har ført til VALGET af den kandidat, der ansættes og ikke i FRAVALGET af andre kandidater. Der må ikke skrive noget om de øvrige ansøgeres forhold. Hvis en ansøger beder om aktindsigt, kan den pågældende kun forlange at få indsigt i de dokumenter m.v., der vedrører ansøgerens egne forhold. Ansættelsesstedet skal skriver to afslag: et til ansøgere, der har været indkaldt til samtale. et til øvrige ansøgere. Afslag til ansøgerne udsendes via KMD Opus Rekruttering. Der må ikke meddeles afslag pr. SMS Sletning af ansøgninger i systemet Når ansættelsesstedet har ansat en medarbejder, så skal stillingen lukkes i KMD Opus Rekruttering. Efter 6 måneder sletter KMD Opus Rekruttering automatisk alle ansøgninger. 3.0 Support 3.1 Superbrugere Der er i projektforløbet afholdt superbrugeruddannelse af superbrugere fra de enkelte magistratsafdelinger. Superbrugerne yder direkte brugersupport i egen magistratsafdeling. Superbrugerne har mulighed for at kontakte KMDs supportafdeling, der i henhold til aftalen med Aarhus Kommune yder superbrugersupport.

7 4.0 Rapporter 4.1 Ledelsesinformation. Der er både mulighed for at udtrække standardrapporter og rapporter man selv sætter op (Adhoc-rapporter) fra systemet og som kan anvendes som ledelsesinformation for rekruttering i Aarhus Kommune. Rapporterne kan trækkes på forskellige organisatoriske niveauer.

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Økonomiforvaltningen 02-07-2010 Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr. 2010-85568 Dokumentnr. 2010-422946 Indledning Det er et grundlæggende krav

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply

Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Vejledning til E-rekrutteringssystemet Emply Indholdsfortegnelse 1. Log in i Emply 4 1.1. Log ind og glemt kodeord 4 2. Opret projekt (stilling) 4 2.1. Opsætning af stilling 4 3. Brugeradgang og brugeroprettelse

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere