Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi Kilic, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Amanda Hørby Stuhr, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Lisbeth Scherney, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Niels Holm Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Fremlæggelse og drøftelse af årsrapport 2014, Bilag a 3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat. Revisor Torben Kristensen, EY, deltager under dette punkt. Bilag b 4. Godkendelse af årsrapport 2014 og bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger. Bilag c 5. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning. Bilag d 6. Drøftelse og beslutning af justeringer af personalepolitikken. Bilag e 7. Valg af repræsentant til VEU Centerrådet. 8. Præsentation af ElevTilfredshedsUndersøgelse (ETU) 2014 og det opfølgende arbejde. Bilag f 9. Siden sidst: Helsingørafdelingens fremtidige domicil Status på arbejdet med Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Status på arbejdet med Upgrade EUD-reformen, hvordan kan VUC bidrage? 10. Evt. 103

2 Dagsordenspunkt Beslutning 1. Godkendelse af dagsordenen Ad 1. Dagsordenen blev godkendt 2. Fremlæggelse og drøftelse af årsrapport for 2014, bilag A Bilaget indeholder følgende hovedpunkter med tilhørende underafsnit Ledelsesberetning - Institutionsoplysninger - Præsentation af institutionen - Årets faglige resultater - Årets økonomiske resultat Målrapportering - Målrapportering Regnskab - Anvendt regnskabspraksis - Resultatopgørelse - Balance - Pengestrømsopgørelse - Noter - Særlige specifikationer Påtegninger - Ledelsespåtegning - Den uafhængige revisors erklæringer Ad 2. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra årsrapporten for 2014, med betoning af et fokus på effektiv institutionsdrift og konsolidering i forhold til kommende besparelse som følge af EUD-reformen, bortfald af huslejetilskud i Helsingør samt generelle besparelser på omstillingsreserven. Bestyrelsen drøftede årsrapportens indhold med særlig fokus på opgørelsen af fuldførelsesprocenten på den 2 årige HF, som iflg. Årsrapporten, som bygger på ministeriets tal, er faldet. Dette er dog ikke et tal, vi selv kan genkende. Iflg. Thomas Larsen ligger vi på niveau, med det vi plejer. Bestyrelsen ønsker, at årsrapporten udvides med en beskrivelse af vores egne tal på fuldførelse. Ligeledes forsøger vi af politisk vej sammen med de øvrige VUC ere at rejse problematikken og få indsigt i UNI-C s metodik. Slidses uploades til Admincontrol sammen med referatet. 104

3 Bilaget indeholder følgende resultater: Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 udviser et overskud på tkr ud af en omsætning på tkr Årets resultat er bedre end bestyrelsens forventninger på tkr Det gode resultat skyldes hovedsagelig en forøgelse af aktiviteten på 2,91 % i forhold til det budgetterede. Driftsomkostningerne udgør tkr hvilket svarer til 104,77% af det forventede. Øgede lønomkostninger og investeringer på IT området er de væsentligste forklaringer herpå. Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2014 tkr Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat, Bilag B. Revisor Torben Kristensen deltager under dette punkt. Bilaget indeholder følgende hovedpunkter: Konklusion på den udførte revision Institutionens interne kontrol Godkendelse af årsrapporten for 2013 fra Undervisningsministeriet Opfølgning på bemærkninger i tidligere revisionsprotokollater Forvaltningsrevision Risikovurdering Revision af forretningsgange og interne kontroller m.v. Risiko for besvigelser Bestyrelsens forhandlingsprotokollat Revision af enkeltposter i årsregnskabet Indhentede erklæringer og bekræftelser Nye krav i lovgivningen m.v. Ny momslovgivning Lovpligtige oplysninger Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Ad 3. Revisor Torben Kristensen fremlagde hovedområderne i revisionsprotokollatet med den hovedkonklusion, at alt ser pænt og ordentligt ud. De midler der siden 2010 er akkumuleret pga. overskud er blevet reinvesteret. Den formue HF & VUC Nordsjælland har er opbygget stammer fra perioden før Ros til institutionens medarbejdere for dygtig økonomistyring. Bestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 105

4 Protokollatet indeholder denne konklusion: Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet yderligere oplysninger, som kan påvirke årsregnskabet, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger samt afgive en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger Kilde: Revisionsprotokollatet side 3 4. Godkendelse af årsrapport 2014 og bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger. Bilag C Bilag c indeholder en anbefaling fra revisionen om: 1. Udarbejdelse en finansiel strategi for HF & VUC Nordsjælland 2. Fokus på effektiv funktionsadskillelse Ad 4. Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2014 og roste det store arbejde bag. Bestyrelsen behandlede revisionsprotokollatet, der har en blank påtegning, og underskrev såvel det som årsrapporten. 5. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning. Bilag D Ifølge Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal bestyrelsen bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Ad 5. Bestyrelsen godkendte at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning. Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen. Den daglige ledelse anbefaler bestyrelsen at bemyndige Susanne Kegel, ansat på HF & VUC Nordsjælland, til at signere den elektroniske indberetning vedr. årsrapporten 2014 digitalt. 6. Drøftelse og beslutning af justeringer af personalepolitikken. Bilag E En gruppe under SamarbejdsUdvalget på HF & VUC Nordsjælland har arbejdet med at gennemskrive og opdatere personalepolitikken, hvilket har Ad 6. Bestyrelsen anerkendte arbejdet i SU, og godkendte således justeringerne. 106

5 afstedkommet diverse justeringer i politikafsnittene, hvilket er et bestyrelsesanliggende, hvoraf det følger, at justeringer skal godkendes. 7. Valg af repræsentant til VEU Centerrådet Ad 7. Lisbeth Harsvik blev valgt til ny repræsentant i VEU Centerrådet i stedet for Dorthe Heide 8. Præsentation af ElevTilfredshedsUndersøgelse (ETU) 2014 og det opfølgende arbejde. Bilag f Bilaget viser følgende om kursisttrivslen på VUCNS: Fortsat høj, omend dalende, trivsel blandt kursisterne! Både niveau og udvikling i trivslen varierer meget på tværs af uddannelserne og holdene. Trivslen er under størst pres blandt de fagligt svageste elever. Andelen af kursister, der har overvejet at droppe ud, er lavere end i 2012 (15% vs. 16%). Blandt fokusområderne ses den mest markante udvikling i vurderingen af Udstyr og materialer (falder 7 indekspoint). 5 ud af 7 drivere bag trivslen falder. Kun organisering og egen motivation er stabil ift Tendensen med faldende resultater er ikke forbeholdt HF & VUC Nordsjælland. Samme tendens ses på landsplan! 9. Siden sidst: Helsingørafdelingens fremtidige domicil Status på arbejdet med Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Status på arbejdet med Upgrade EUD-reformen, hvordan kan VUC bidrage? Ad 8. Lone Tonnesen gennemgik undersøgelsens hovedkonklusioner. Bestyrelsen noterede sig med stor interesse gennemgangen af undersøgelsens hovedkonklusioner og vil forsat følge det fremadrettede arbejde med at sikre trivslen på HF & VUC Nordsjælland. Slides lægges på admincontrol sammen med rapporterne for afdelinger og uddannelser. Ad 9. a) Lejemålet på Montebello udløber sommer Det bliver en bestyrelsesopgave at tage stilling til, hvad der herefter skal ske. b) Arbejdet er igangsat i begge vores områder og samarbejdsaftalerne er stort set på plads. c) Projekt med regionsstøtte d) Fokus på det målrettede vejledningsarbejde, og på at løfte den målgruppe som pt. Ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse. 107

6 10. Evt. Status på rekrutteringsprocessen ved bestyrelsesformanden Ad 10. Bestyrelsesmedlemmerne bedes påregne ekstra tid på mødet d til at tage stilling til kandidaterne til rektorstillingen. Mødet forlænges til ca. kl med indlagt sandwichpause og deltagelse af Mericuri Urval. Bolette Christensen Niels Holm Christian Holm Donatsky Lisbeth Harsvik Lisbeth Scherney Klaus Markussen Hüdaverdi Kilic Dorthe Heide Amanda Hørby Stuhr Lone Tonnesen sekretær for bestyrelsen 108

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247 Skolekode: 751.247 Revisionsprotokollat af 2. december 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb Indhold 1 Indledning 263 2 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. mellem

Gymnasiefællesskabet. mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere