Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram."

Transkript

1 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV TIL TEKNISKE ANLÆG FOR VVS, VEN OG EL 6. VVS-ANLÆG 7. ELEKTRISKE INSTALLATIONER 8. AFLEVERING 9. UDBUDSBETINGELSER (ikke med i denne udgave)

3 3 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Byggeprogrammet omhandler opførelse af 112 plejeboliger med centerfaciliteter ved Fuglsang Sø i Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af skitseforslag. - Grundlag for udbud i totalentreprise. - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet. 1.3 Byggeriets omfang Fuglsang Sø Centret skal indeholde 112 plejeboliger med tilhørende servicearealer, dette tænkes opdelt i 7 bo-enheder. Servicearealerne i centerdelen skal foruden et daghjem til bruger indeholde træningsfaciliteter, træningskøkken, vedligeholdende- og forebyggende aktiviteter aktivitetslokaler, områdekontor, vagtrum, cafe, modtagerkøkken, administration, personalefaciliteter, og de nødvendige depotrum. Plejeboligerne skal indeholde 112 stk. 2-rums boliger (med mulighed for 1- rumsboliger) med tilhørende fællesarealer og servicefaciliteter fordelt på 7 boenheder. Centret skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til de 112 boliger og i forhold til områdets beboer. Daghjemmet skal placeres ved centeret og med forbindelse til det omkringliggende terræn, således der opstår både ude- og inderum. Fordelingen af bolig- og servicearealer er som følger: Arealbehov for Fuglsang Centret Bruttoareal 1.4 Byggegrunden 112 plejeboliger á 72 m 2 for plejeboligen og fællesarealer m 2 Servicearealer for boliger og aktivitetscenter m 2 Nybyggeri i alt eks. bygninger i terræn m 2 Der afsættes et bruttoareal/bbr-areal på ca. 72 m 2 pr. plejebolig Byggegrunden som er til rådighed har et areal på ca m Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden I forbindelse med grundkøb byggemodner Herning Kommune grunden. Der etableres stikvej fra Fuglsangs Alle`, stikledninger til skel, kanal og stianlæg jf. lokalplan. Herfra overtager entreprenøren arbejdet med: - Regulering af terræn - Funderinger

4 4 1.6 Lokalplanen - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger fra skel - Tilslutning ved skel til (Kloak, vand, varme og el m.m.) Lokalplan nr. 41.OF12.1, der udarbejdes et tillæg nr. 76 til kommuneplanen Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialer under - Landinspektørplan med koter - Kortlægning af ledninger i jord - Undersøgelse af jordbundsforhold - Undersøgelse af forurenet jord - Undersøgelse arkæologisk forhold - Undersøgelse af forhold uden for lokalplanområdet 1.8 Miljømæssige forhold Der forventes ikke forurenet jord på byggegrunden. 1.9 Organisation Bygherre Herning Kommune Sundhed og Ældre Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Konsulent Jens Bech Vestergård Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Tlf Kontaktperson: Bygherrerådgiver Ingelise Thune Projektgruppe Til udarbejdelse af byggeprogram er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Bygherren, Sundhed og Ældre: Jens Bech Vestergård, konsulent

5 5 Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme: Ingelise Thune, bygherrerådgiver Personale plejecenter: Leder: Områdechef, Gitte Rasmussen Centerleder: Elisabeth Juul Nielsen Medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant: Elga Mortensen Personale aktivitetscenter og daghjem: Leder: Områdeleder, Elin Mogensen Teamleder: Lene Brodde Byggeprogrammet fremlægges for: Byggeprogrammet fremlægges for programarbejdsgruppen. Byggeprogrammet fremlægges for Ældreråd. Byggeprogrammet godkendes af specialister som hjælpemiddelhuset, demenskonsulenter, samt andre relevante parter i relation til det pågældende projekt Arbejdsfordeling og ansvar 1.12 Styregruppen Jvnf. Herning Kommunes byggestyringsregler af november 2001 påhviler det fagforvaltningen (Sundhed og Ældre) at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen. Udvalgsformand: Anne Marie Søe Fagforvaltningen: Jens Bech Vestergård Kommunale Ejendomme: Kirsten Andersen og Ingelise Thune Lederrepræsentant: Gitte Rasmussen og Elin Mogensen Sikkerhedsrepræsentant:? 1.13 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation:

6 6 Styregruppe/bygherre Arbejdsgruppe Skitserådgiver Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør 1.13 Møder under projektering og byggeri 1.14 Totalentreprenøren skal deltage i bygherremøder og brugergruppemøder. Bygherremøder: På bygherremøderne deltager totalentreprenøren og bygherrens repræsentanter. På bygherremøderne behandles alle relevante forhold angående byggeriets planlægning og fremdrift. Totalentreprenøren udarbejder referat fra møderne. Brugergruppemøder: Til møderne i brugergruppen deltager totalentreprenøren, bygherrens repræsentanter samt repræsentanter fra brugerne. På møderne behandles spørgsmål fra bygherremøderne, samt brugernes kommentarer til projektering og udførelsen, herunder materiale- og farvevalg. Bygherrens repræsentant udarbejder referater fra møderne. 2 Generelle betingelser for totalentreprisen 2.1 Generelle betingelser

7 7 Det er et krav at der afleveres et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader og fast inventer osv. Totalentreprenøren skal overholde alle krav til gældende love, SBI anvisninger, AT meddelelser osv. Totalentreprenøren skal tydelig gøre opmærksom på evt. uoverensstemmelser mellem udbud og gældende regler, således de kan blive afklaret Tilbudspris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som indeholder de i udbudsmaterialet stillede krav til form, funktion, overflader og fast inventar. Der er i tilbudslisten opstillet en option der frit kan til- og fravælges af bygherren. Det er således den samlede tilbudssum i forhold til det bygherren ønsker sig der konkurreres på. Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Bygningen skal opfylde energikravene svarende til lavenergibygning klasse 2015 ifølge BR 10, dog skal totalentreprenør oplyse prisen på at opføre byggeriet som bygnings klasse Såfremt entreprisen for klasse 2020 kan holdes under den forventede byggesum vil denne blive valgt Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet og prioriteret i udbudsbrevet og omfatter bl.a.: Konkurrencemateriale 1. Udbudsbrev 2. Byggeprogram 3. Skitseforslag 45. Tilbudsliste 6. Lokalplan 7. Geotekniske undersøgelser 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Totalentreprisekontrakt Krav og ønsker i byggeriet Generelle krav Byggeriet skal gennemføres under størst mulig hensyntagen til den samlede økonomi, og der skal indtages en forsigtig holdning til standard, der ligger over, hvad der skønnes at være sædvane. Materialer skal vælges således, at der lægges vægt på levetidsbetragtninger samt byggeriets arkitektoniske fremtræden og forhold til stedets fysiske miljø herunder eksisterende bebyggelse. Bygningsdele skal udføres så de kan modstå vejrligsmæssige forhold, og således at de opfylder gældende lovkrav og normer. Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Bygningen skal opfylde energikravene svarende til lavenergibygning klasse 2015 ifølge BR 10, dog skal totalentreprenør oplyse prisen på at opføre byg-

8 8 geriet som bygnings klasse Såfremt entreprisen for klasse 2020 kan holdes under den forventede byggesum vil denne blive valgt. Materialer og kompletteringer herunder overflader skal være robuste og kræve minimal vedligeholdelse. Overflader skal være meget rengøringsvenlige med ringe smudsmodtagelighed. Der skal etableres gode adgangsforhold for servicering: inspektion, rengøring og vedligehold af installationer, tagflader og vinduesflader mm. Vedligeholdelse og inspektion skal kunne foretages direkte eller via hængslede inspektionslåger med greb. Inspektionslåger skal være aflåselige i borgernærer områder Hovedtidsplan Aftaler med 3 arkitektfirmaer om udarbejdelse af skitseforslag Okt 2011 Udarbejdelse af byggeprogram (5-6 mdr.) dvs. vi arbejder videre Sep-jan uden en politisk godkendelse først. Der annonceres i EU. Lokalplanen sendes i høring Jan 2012 Politisk behandling af byggeprogram i SOS Feb-mar 2012 Politisk behandling af byggeprogram i Økonomiudvalget Feb-mar 2012 Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet inkl. skema A Feb-mar 2012 Udarbejdelse af udbud i totalentreprise (1 mdr.) Feb 2012 Lokalplanen godkendes Mar 2012 Udbudsperiode (1 mdr.) Mar 2012 Licitation inkl. forhandlinger (2 mdr.) Apr-maj 2012 Politisk behandling af projekt i SOS Juni 2012 Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget Juni 2012 Politisk behandling af projekt i Byrådet incl. skema B Juni 2012 Kontrakt Aug 2012 Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse (6 mdr.) Juni 2012 Byggestart Sep 2012 Aflevering af 1. etape af byggeriet til SOS Aug 2013 Aflevering af 2. etape af byggeriet til SOS Feb 2014 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren tidsplan for byggeriets gennemførelse inden for overnævnte hovedtidsplan. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse. Når grundlag for myndighedsbehandling foreligger, indsender totalentreprenøren ansøgningen om byggetilladelse. Ved opstart af projekteringsfasen skal entreprenøren udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen.

9 Forbehold Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter entreprenørens behov. I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til rateplan. Rateplanen skal nøje udarbejdes så den altid er svarende til den aktuelle fremdrift. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at gennemføre byggeriet, hvis forudsætningerne for projektet ændrer sig. Her kan nævnes: Nye politiske tiltag eller manglende økonomiske midler jf. lov om støttet byggeri. I tilfælde af modstrid mellem udbuds- og byggeprogrammets kapitler er nærværende afsnit 2 med generelle forudsætninger gældende forud for øvrige mere specifikke kapitler. Rateplanen justeres 2 gange efter det aktuelle stade for byggeriets fremdrift. Dette sker med 4 måneders interval. Bygherren forbeholder sig således ret til at opmåle byggeriet og kræve rateplanen justeret i forhold til den aktuelle fremdrift. 2.2 Udbudsform Økonomi Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Projektet skal løses indenfor den økonomiske ramme på ca. xx mio. kr. (Totalentreprenørudgifter) eks. moms ved indeks på tilbudsdagen. Tildelingkriteriet vil være det økonomiske mest fordelagtige Bestemmelser i henhold til ABT A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfrister og forsinkelse F. Arbejdets aflevering

10 Byggeplads Totalentreprisen omfatter alle udgifter til byggepladsens etablering, drift og afrigning. I den forbindelse nævnes særligt følgende: Byggepladsvej omkringliggende anlæg Med henblik på at skåne eksisterende blivende tilkørselsveje og fortove m.v. etableres midlertidig byggepladsvej i nødvendigt omfang efter nærmere aftale med bygherren. Det er totalentreprenørens ansvar at gennemfotografere og beskrive eksisterende forhold i forbindelse med nabobygninger samt veje, fortove og stier sammen med bygherren. Totalentreprenøren skal kunne dokumentere, at området bliver afleveret uden skade på omkringliggende belægninger og arealer Byggepladsforsyning vand Totalentreprisen omfatter tilslutning til vandforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden og byggeplads installationer skal fjernes igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med bygherren og leverandør. Vandafgifter samt vandforbrug, er en del af entreprenørens ydelse frem til afleveringen. Udgifter til vand under byggeri er en del af entreprenørens ydelse til aflevering. Alle måler aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug Byggepladsforsyning opvarmning Totalentreprisen omfatter tilslutning til varmeforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden samt midlertidige byggeplads installationer skal fjernes igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med fjernvarmeleverandøren Byggepladsforsyning el Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af byggepladsinstallationer med hovedtavler, undertavler, orienteringslys, arbejdsbelysning m.v. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med bygherren og leverandør. Udgifter til tilmeldinger af midlertide tilslutninger, elafgifter samt elforbrug, er en del af entreprisen til afleveringen. Udgifter til elforbrug under byggeriet er en del af entreprenørens ydelser til aflevering, Alle måler aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug.

11 Skurby Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af skurby. Vand-, varme- og elforbrug til alle skure betales af entreprenøren Mødeskur Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering af et selvstændigt skur med de nødvendige faciliteter til bygherrens tilsyn og til afholdelse af byggemøder m.v Mandsskabsskure, toiletter m.v. Totalentreprisen omfatter alle udgifter til nødvendige skure i henhold til gældende lovgivning, herunder sanitetsskure til eget og underentreprenørers mandskab m.v. inkl. afløbs-, varme-, vand- og el-tilslutninger Telefon, internet og vagt Totalentreprisen omfatter alle udgifter til mobiltelefoner og internetforbindelse (trådløs) således at bygherren kan kommunikere med byggepladsen via PC og telefon. Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret en vagtordning på byggepladsen. Evt. vagtordning etableres og honoreres af totalentreprenøren Vinterforanstaltninger Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle nødvendige arbejder i forbindelse med byggeriets kontinuerte og fortsatte fremdrift i henhold til den overordnede tidsplan for byggeriet. Herunder alle nødvendige arbejder i forhold til såvel årstidsbestemte vinterforanstaltninger som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Arbejder, der ikke er afsluttet inden den 1. november, skal således videreføres efter denne dato med normal arbejdsindsats og således, at vintervejrlig ikke forvolder skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. november til 31. marts, skal på samme måde gennemføres uanset vejrliget Oprydning og rengøring Bygherrens forpligtelser hvad angår håndtering og bortskaffelse af affald er overdraget til entreprenøren, og alle omkostninger i den forbindelse er indeholdt i totalentreprisen. Affaldshåndtering er jf. Herning Kommunes regler for affaldssortering. Entreprenøren er forpligtet til at fjerne eget samt underentreprenørers og leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. Det påhviler entreprenøren dagligt at renholde byggepladsen, byggepladsveje samt omkringliggende offentlige og private veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af egen trafik til og fra byggepladsen i byggeperioden Byggepladsskilt Byggepladsskilt med angivelse af projektet og de i byggeriet involverede parter herunder bygherre og bygherrerådgiver, etableres og betales af entreprenøren. Ud-

12 12 formning og opstilling af byggepladsskilt skal godkendes af bygherren. Alle parter involveret i byggeriet skal nævnes på byggepladsskiltet. 2.5 Sikkerhed og sundhed Det påhviler totalentreprenøren at udfører samtlige pligter jf. bygherrebekendtgørelsen af januar I øvrigt henvises til faktablad fra branchearbejdsmiljørådet for Byggeri og Anlæg. 2.6 Omgivende miljø Der skal generelt vælges arbejdsmetoder og materiel, der ikke giver unødige gener for det omgivende miljø i byggeperioden. Det betyder at støv og flyvende affald ikke accepteres. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse om Kvalitetssikring af byggearbejder af september Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherren audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb. - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet. - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor. - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller. Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

13 Kvalitetsplan Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetssystem opstille, overvåge og ajourføre en samlet sagstilrettet kvalitetsplan. Denne skal være bygherren i hænde senest ved indgåelse af kontrakten. Kvalitetsplanen skal dække alle ydelser og leverancer omfattet af totalentreprisen. Kvalitetsplanen skal angive retningslinier for, og omfang af, den påtænkte kvalitetsstyring samt administration og dokumentation heraf. Kvalitetsplanen skal som minimum redegøre for: - identifikation af byggesagen - organisationsplan, hvortil kompetencer og ansvarsområder er defineret, dækkende såvel projekterings- som udførelsesfasen - dokumentstyring - mødetyper, frekvens m.v. - de enkelte kvalitetsstyringsaktiviteter, herunder tidspunkt for udførelse - krav til projektdokumentation - kontrol- og tilsynsomfang i de enkelte faser - håndtering af fejl og afvigelser Organisation Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af ansvarsområder, kompetencer og samspil i organisationen i relation til opgavens planlægning, projektering og udførelse. Organisationen anskueliggøres i diagramform Dokumentstyring Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af entreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, godkendelse, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet under totalentreprisen. Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan for hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender de primære dokumenter, og hvornår samt til hvem de fordeles Mødetyper m.v. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af de mødetyper, der påtænkes afholdt i entreprenørens regi Kvalitetsstyring i relation til projekteringen Tværfaglig granskning ved afsluttet_ - Myndighedsprojekt - Hovedprojekt Herning Kommune vil prøveopstille et badeværelse på hjælpemiddeldepotet, i den forbindelse skal entreprenørens rådgiver være indstillet på at juster installationer for at opnå de optimale forhold for vores medarbejdere Kvalitetsstyringsaktiviteter i relation til udførelsen Kontrolplaner

14 14 Entreprenøren skal for hver arbejdstype indenfor hvert fagområde, lade udarbejde kontrolplaner, der på basis af projekt-/procesgranskninger, projektgennemgangsmøderne, arbejdsbeskrivelser samt øvrige kvalitetskrav, entydig og overskueligt redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation. Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtage- proces- og slutkontrol samt udtagning af prøver og 1. gangs produktioner. Kontrolplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherrerådgiveren for godkendelse. Det forudsættes, at de udførendes kontrolplaner opbevares på byggepladsen. bygherren har på anmodning ret til at gennemgå materialet, for at sikre sig at kontrollerne udføres i tide, i det aftalte omfang og med den aftalte dokumentation Tilsyn Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. Som minimum skal påregnes følgende besøg af 1 time på pladsen: Landskabsarkitekt Arkitekt Konstruktionsingeniør VVS- ingeniør El- ingeniør Ventilationsingeniør 10 besøg 25 besøg 10 besøg 20 besøg 15 besøg 10 besøg Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af: - fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet. - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand. - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet. Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren.

15 Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne Dokumentation 2.8 Tidsstyring 2.9 Forsikring 14 dage før afleveringsforretningen tilstilles bygherren entreprenørens samlede kvalitetsdokumentation inkl. dokumentationsmateriale fra såvel rådgivere som underentreprenører. Denne termin er sanktionsgivende. Der henvises til udbudstidsplanen, afsnit 1.6. Uden at entreprenørens ansvar og risiko derved begrænses, tegner og betaler projekteringsentreprenøren en entrepriseforsikring omfattende all-risk forsikring af arbejdsobjektet, forsikring af bygherrens eksisterende bygningsdele samt ansvarsforsikring for byggeriet. Den i ABT93, 8, stk. 1 nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang. For all-risk forsikringen skal forsikringssummen svare til den angivne totalentreprisesum. Selvrisikoen er på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. For ansvarsforsikringen er forsikringssummen på kr ,-. Selvrisikoen er på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. Forsikringerne gælder i den fastsatte byggeperiode og omfatter tillige 12 måneders afhjælpningsperiode. Sikret under forsikringerne er bygherren, entreprenøren og underentreprenører. Den part som ikke har tegnet forsikringen er berettiget til at kræve kopi af forsikringsaftalen udleveret og dokumentation for at forsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenørens arbejdsredskaber og andet grej er ikke dækket under forsikringen, og det forudsættes fortsat, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring.

16 Krav til projektering og udførelse Projektering Totalentreprenøren overtager ved kontraktens indgåelse ansvaret for det af bygherren udarbejdet dispositionsforslag. Udbudsmaterialet fra Herning Kommune skal kvalitetssikres, herfra er det således totalentreprenøren der udføre det resterende materiale jf. nedenstående ydelsesbeskrivelse. Totalentreprenøren skal kvalitetssikre udbuddet inden der udarbejdes kontrakt, således evt. uklarheder kan behandles inden indgåelse af kontrakt. Der henvises til: - Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, PLR, Danske ARK. og FRI Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt i.h.t. nævnte ydelsesbeskrivelser, samt det der måtte kræves af inden lovgivning i forbindelse med det pågældende byggeri. Projekteringen gennemføres faseopdelt, således at der som minimum udføres og afleveres et komplet, sammenhængende og koordineret: 1. projektforslag og myndighedsprojekt 2. hovedprojekt. Dele af projekteringen kan udføres som entreprenør-/leverandørprojektering, dog således at entreprenøren sikrer, at alle entreprenør- /leverandørprojekter indgår i et samlet og koordineret projekt. Hovedprojektet skal dække alle entreprenørens ydelser inkl. koordinering med eventuelle bygherreleverancer. Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Der udarbejdes/gennemføres desuden: - Planer og opstalter af alt inventar f.eks. i køkkener, bad og toiletter i mål 1:20 - Møbleringsplaner for særlige rum og/eller aktiviteter (Er foretaget) - Totaløkonomiske vurderinger for udvalgte områder - Projekt for skiltning såvel udvendig som indvendig - En plan for kunstnerisk udsmykning (Materiale og farvesammensætning) - Miljørigtig projektering og miljøledelse i henhold til håndbog om miljørigtig projektering.

17 17 Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer CAD-projektering Web-hotel: Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering og drift af en webløsning for håndtering og formidling af det digitale tegningsgrundlag. Alle tilknyttede rådgivere og entreprenører skal forpligtiges til at anvende web-hotellet som tegningsarkiv. Tegningsarkivet skal indeholde gældende tegninger i henhold til gældende tegningsliste. Løsningen skal vedligeholdes frem til og med AS Build ved byggeriets aflevering. Der skal kunne gives uhindret adgang for projektets tilknyttede parter ved tildeling af password. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt Format og struktur Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PAR og F.R.I s standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. De digitale tegninger skal leveres på CD-rom i et gængs format og struktur. CAD-filerne skal være fuldt kompatible med Auto-CAD version 2009 eller nyere. Med hensyn til struktur skal ibb CAD-manual 2008, tages for retningsgivende Arealopmålinger Arealer der anvendes til arealberegninger skal indtegnes på situationsplaner og plantegninger som lukkede polygoner alternativt anvendes Architectural Desktop eller dermed ligestillet Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PAR og F.R.I s Ydelsesbeskrivelse for som udført, udgivet i februar Som udført -ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 -ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning

18 18 - opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne. Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer samt pdf fil. Alt digitalt materiale skal afleveres på CD-rom Drift og vedligehold Generelt Før aflevering udarbejder entreprenøren en driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige tekniske anlæg og installationer samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inkl. vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 2 eksemplarer uafhængigt af KS-kontrolmappen. Driftshåndbogen skal endvidere leveres i digital form. I forbindelse med overlevering af driftshåndbogen skal der ske en mundtlig overlevering til relevant personale, der er udpeget af kommunen. Vedligeholdelsespunkter skal gennemgås på fyldestgørende måde Driftshåndbogens indhold Driftshåndbogen udarbejdes med nedenstående indhold Kortfattet beskrivelse Datablade Kortfattet beskrivelse af byggeriet eller de arbejder som byggesagen omfatter. Datablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger i skemaform: 1. Ejers navn: 14. Tilladt bebyggelsesprocent: 2. SE-nummer: 15. Brandveje: 3. Kommune: 16. Byplanforhold: 4. Komm.reg.nr.: 17. Tingbogsudskrift: 5. Matrikelnr.: 18. Deklarationer m.v.: 6. Grundareal: 19. Brandsikring: 7. Opførelsesår: 20. Varmesynsrapport: (udgår) 8. BBR.nr.: 21. Energiattest: 9. Samlet boligareal BBR: 22. Forsyningsselskaber: 10. Heraf kælderareal BBR: 23. Myndighedskrav: 11. Antal udlejningsboliger: 24. Anbefalede serviceaftaler: 12: Sikringsrum til: 25. Anbefalede vagt- og 13. bebyggelsesprocent: alarmordninger: Adresseliste Liste med adresse og kontaktpersoner over de i byggesagen involverede teknikere entreprenører, underentreprenører og myndigheder.

19 Myndigheder Arealoversigt Ansøgninger til og godkendelse fra myndigheder, herunder approberede tegninger og beregninger. Bygningen opmåles, hvis relevant i funktionsområder, og arealerne oplyses i m 2 opmålt efter retningslinier i BBR-registret og efter BR Beskrivelse af udvidelsesmuligheder Beskrivelse og eventuelle tegninger af forudsete muligheder for udvidelse af såvel bygning som installationer Vagt- og alarmordning Oplysninger om de vagt- og alarmordninger som entreprenøren anbefaler Anbefalede service aftaler Oplysninger om de serviceordninger som entreprenøren anbefaler Garantiordninger Oplysning om de garantier (udover 5-års ansvar ) som er omfattet af entreprisen Måleroversigt Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et ekstra skema indeholdende målernummer og præcis lokaliseringsangivelse samt med plads til aflæsninger. Værdier fra aflæsning vedlægges som kopi Driftskalender Samlet kalender der angiver alle tidspunkter for drifts og vedligeholdelsesaktiviteter. Driftskalenderen er en opsamling af aktiviteter angivet i de driftsvejledninger/bygningsdelskort, som er nærmere beskrevet efterfølgende Driftsvejledning Driftsvejledningen skal omfatte alle emner i byggeriet, og kan evt. udarbejdes som bygningsdelskort. Følgende emner kan eksempelvis indgå i driftsvejledningen: (21) Vægge (31) Døre og vinduer (31) Låsesystemer og nøgleplaner (33) Gulve (35) Lofter (4) Malerbehandling (40) Friarealer og haveanlæg (41) Facader (47) Tag (5) Forbrugsmålingssystemer

20 20 (51) Affaldshåndtering (52) Kloak og afløb (52) Sanitet (53) Vandinstallationer (56) Varmeanlæg (57) Ventilationsanlæg (58) Brandmæssige foranstaltninger (63) El-installationer (78) Inventar (33) Bilagsoversigt Driftsvejledningerne skal opbygges systematisk, således at der for hvert emne anføres: 1. Anlæg / bygningsdel 2. Lokalisering 3. Beskrivelse 4. Komponentoversigt 5. Betjeningsvejledning for brugere 6. Vejledning for driftspersonale 7. Vedligeholdelsesvejledning 8. Vedligeholdelsesoversigt 9. Henvisninger Strukturen skal tilpasses de enkelte emner. Eksempelvis er pkt. 4 6 ikke relevant for bygningsdele Driftsvejledning Driftsvejledning til brugere udarbejdes som en simpel vejledning for alle bygningsdele og komponenter, der indgår i byggeriet, og som brugerne skal vedligeholde. 3 Byggeprogram 3.1 Beskrivelse af brugerne af byggeriet Når en af kommunens borgere visiteres til en plejebolig eller daghjemsplads på Fuglsang Centret eller til en anden af kommunens plejeboliger sker dette fordi borgeren har behov for hjælp af fysisk, psykisk eller social karakter. Uanset baggrunden for opholdet på Fuglsang Centret, og uanset hvilken varighed opholdet viser sig at få, er det vigtigt at opholdet bliver en god oplevelse for borgeren og dennes pårørende. Fuglsang Centret skal være et sted hvor fællesskab, trivsel og respekt for den enkelte beboer/bruger er nøgleordene. I tilknytning til de visiterede tilbud etableres et åbent aktivitets- og træningscenter. I den udstrækning det ønskes skal beboeren/brugeren have muligheden for at kunne deltage i de aktiviteter, man kan tilbyde på Fuglsang Centret.

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape 1. 2006-07 Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den 25.01.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side 2 1.1 Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet

Læs mere

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere