Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram."

Transkript

1 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV TIL TEKNISKE ANLÆG FOR VVS, VEN OG EL 6. VVS-ANLÆG 7. ELEKTRISKE INSTALLATIONER 8. AFLEVERING 9. UDBUDSBETINGELSER (ikke med i denne udgave)

3 3 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Byggeprogrammet omhandler opførelse af 112 plejeboliger med centerfaciliteter ved Fuglsang Sø i Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af skitseforslag. - Grundlag for udbud i totalentreprise. - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet. 1.3 Byggeriets omfang Fuglsang Sø Centret skal indeholde 112 plejeboliger med tilhørende servicearealer, dette tænkes opdelt i 7 bo-enheder. Servicearealerne i centerdelen skal foruden et daghjem til bruger indeholde træningsfaciliteter, træningskøkken, vedligeholdende- og forebyggende aktiviteter aktivitetslokaler, områdekontor, vagtrum, cafe, modtagerkøkken, administration, personalefaciliteter, og de nødvendige depotrum. Plejeboligerne skal indeholde 112 stk. 2-rums boliger (med mulighed for 1- rumsboliger) med tilhørende fællesarealer og servicefaciliteter fordelt på 7 boenheder. Centret skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til de 112 boliger og i forhold til områdets beboer. Daghjemmet skal placeres ved centeret og med forbindelse til det omkringliggende terræn, således der opstår både ude- og inderum. Fordelingen af bolig- og servicearealer er som følger: Arealbehov for Fuglsang Centret Bruttoareal 1.4 Byggegrunden 112 plejeboliger á 72 m 2 for plejeboligen og fællesarealer m 2 Servicearealer for boliger og aktivitetscenter m 2 Nybyggeri i alt eks. bygninger i terræn m 2 Der afsættes et bruttoareal/bbr-areal på ca. 72 m 2 pr. plejebolig Byggegrunden som er til rådighed har et areal på ca m Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden I forbindelse med grundkøb byggemodner Herning Kommune grunden. Der etableres stikvej fra Fuglsangs Alle`, stikledninger til skel, kanal og stianlæg jf. lokalplan. Herfra overtager entreprenøren arbejdet med: - Regulering af terræn - Funderinger

4 4 1.6 Lokalplanen - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger fra skel - Tilslutning ved skel til (Kloak, vand, varme og el m.m.) Lokalplan nr. 41.OF12.1, der udarbejdes et tillæg nr. 76 til kommuneplanen Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialer under - Landinspektørplan med koter - Kortlægning af ledninger i jord - Undersøgelse af jordbundsforhold - Undersøgelse af forurenet jord - Undersøgelse arkæologisk forhold - Undersøgelse af forhold uden for lokalplanområdet 1.8 Miljømæssige forhold Der forventes ikke forurenet jord på byggegrunden. 1.9 Organisation Bygherre Herning Kommune Sundhed og Ældre Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Konsulent Jens Bech Vestergård Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Tlf Kontaktperson: Bygherrerådgiver Ingelise Thune Projektgruppe Til udarbejdelse af byggeprogram er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Bygherren, Sundhed og Ældre: Jens Bech Vestergård, konsulent

5 5 Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme: Ingelise Thune, bygherrerådgiver Personale plejecenter: Leder: Områdechef, Gitte Rasmussen Centerleder: Elisabeth Juul Nielsen Medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant: Elga Mortensen Personale aktivitetscenter og daghjem: Leder: Områdeleder, Elin Mogensen Teamleder: Lene Brodde Byggeprogrammet fremlægges for: Byggeprogrammet fremlægges for programarbejdsgruppen. Byggeprogrammet fremlægges for Ældreråd. Byggeprogrammet godkendes af specialister som hjælpemiddelhuset, demenskonsulenter, samt andre relevante parter i relation til det pågældende projekt Arbejdsfordeling og ansvar 1.12 Styregruppen Jvnf. Herning Kommunes byggestyringsregler af november 2001 påhviler det fagforvaltningen (Sundhed og Ældre) at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen. Udvalgsformand: Anne Marie Søe Fagforvaltningen: Jens Bech Vestergård Kommunale Ejendomme: Kirsten Andersen og Ingelise Thune Lederrepræsentant: Gitte Rasmussen og Elin Mogensen Sikkerhedsrepræsentant:? 1.13 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation:

6 6 Styregruppe/bygherre Arbejdsgruppe Skitserådgiver Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør 1.13 Møder under projektering og byggeri 1.14 Totalentreprenøren skal deltage i bygherremøder og brugergruppemøder. Bygherremøder: På bygherremøderne deltager totalentreprenøren og bygherrens repræsentanter. På bygherremøderne behandles alle relevante forhold angående byggeriets planlægning og fremdrift. Totalentreprenøren udarbejder referat fra møderne. Brugergruppemøder: Til møderne i brugergruppen deltager totalentreprenøren, bygherrens repræsentanter samt repræsentanter fra brugerne. På møderne behandles spørgsmål fra bygherremøderne, samt brugernes kommentarer til projektering og udførelsen, herunder materiale- og farvevalg. Bygherrens repræsentant udarbejder referater fra møderne. 2 Generelle betingelser for totalentreprisen 2.1 Generelle betingelser

7 7 Det er et krav at der afleveres et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader og fast inventer osv. Totalentreprenøren skal overholde alle krav til gældende love, SBI anvisninger, AT meddelelser osv. Totalentreprenøren skal tydelig gøre opmærksom på evt. uoverensstemmelser mellem udbud og gældende regler, således de kan blive afklaret Tilbudspris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som indeholder de i udbudsmaterialet stillede krav til form, funktion, overflader og fast inventar. Der er i tilbudslisten opstillet en option der frit kan til- og fravælges af bygherren. Det er således den samlede tilbudssum i forhold til det bygherren ønsker sig der konkurreres på. Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Bygningen skal opfylde energikravene svarende til lavenergibygning klasse 2015 ifølge BR 10, dog skal totalentreprenør oplyse prisen på at opføre byggeriet som bygnings klasse Såfremt entreprisen for klasse 2020 kan holdes under den forventede byggesum vil denne blive valgt Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet og prioriteret i udbudsbrevet og omfatter bl.a.: Konkurrencemateriale 1. Udbudsbrev 2. Byggeprogram 3. Skitseforslag 45. Tilbudsliste 6. Lokalplan 7. Geotekniske undersøgelser 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Totalentreprisekontrakt Krav og ønsker i byggeriet Generelle krav Byggeriet skal gennemføres under størst mulig hensyntagen til den samlede økonomi, og der skal indtages en forsigtig holdning til standard, der ligger over, hvad der skønnes at være sædvane. Materialer skal vælges således, at der lægges vægt på levetidsbetragtninger samt byggeriets arkitektoniske fremtræden og forhold til stedets fysiske miljø herunder eksisterende bebyggelse. Bygningsdele skal udføres så de kan modstå vejrligsmæssige forhold, og således at de opfylder gældende lovkrav og normer. Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Bygningen skal opfylde energikravene svarende til lavenergibygning klasse 2015 ifølge BR 10, dog skal totalentreprenør oplyse prisen på at opføre byg-

8 8 geriet som bygnings klasse Såfremt entreprisen for klasse 2020 kan holdes under den forventede byggesum vil denne blive valgt. Materialer og kompletteringer herunder overflader skal være robuste og kræve minimal vedligeholdelse. Overflader skal være meget rengøringsvenlige med ringe smudsmodtagelighed. Der skal etableres gode adgangsforhold for servicering: inspektion, rengøring og vedligehold af installationer, tagflader og vinduesflader mm. Vedligeholdelse og inspektion skal kunne foretages direkte eller via hængslede inspektionslåger med greb. Inspektionslåger skal være aflåselige i borgernærer områder Hovedtidsplan Aftaler med 3 arkitektfirmaer om udarbejdelse af skitseforslag Okt 2011 Udarbejdelse af byggeprogram (5-6 mdr.) dvs. vi arbejder videre Sep-jan uden en politisk godkendelse først. Der annonceres i EU. Lokalplanen sendes i høring Jan 2012 Politisk behandling af byggeprogram i SOS Feb-mar 2012 Politisk behandling af byggeprogram i Økonomiudvalget Feb-mar 2012 Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet inkl. skema A Feb-mar 2012 Udarbejdelse af udbud i totalentreprise (1 mdr.) Feb 2012 Lokalplanen godkendes Mar 2012 Udbudsperiode (1 mdr.) Mar 2012 Licitation inkl. forhandlinger (2 mdr.) Apr-maj 2012 Politisk behandling af projekt i SOS Juni 2012 Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget Juni 2012 Politisk behandling af projekt i Byrådet incl. skema B Juni 2012 Kontrakt Aug 2012 Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse (6 mdr.) Juni 2012 Byggestart Sep 2012 Aflevering af 1. etape af byggeriet til SOS Aug 2013 Aflevering af 2. etape af byggeriet til SOS Feb 2014 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren tidsplan for byggeriets gennemførelse inden for overnævnte hovedtidsplan. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse. Når grundlag for myndighedsbehandling foreligger, indsender totalentreprenøren ansøgningen om byggetilladelse. Ved opstart af projekteringsfasen skal entreprenøren udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen.

9 Forbehold Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter entreprenørens behov. I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til rateplan. Rateplanen skal nøje udarbejdes så den altid er svarende til den aktuelle fremdrift. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at gennemføre byggeriet, hvis forudsætningerne for projektet ændrer sig. Her kan nævnes: Nye politiske tiltag eller manglende økonomiske midler jf. lov om støttet byggeri. I tilfælde af modstrid mellem udbuds- og byggeprogrammets kapitler er nærværende afsnit 2 med generelle forudsætninger gældende forud for øvrige mere specifikke kapitler. Rateplanen justeres 2 gange efter det aktuelle stade for byggeriets fremdrift. Dette sker med 4 måneders interval. Bygherren forbeholder sig således ret til at opmåle byggeriet og kræve rateplanen justeret i forhold til den aktuelle fremdrift. 2.2 Udbudsform Økonomi Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Projektet skal løses indenfor den økonomiske ramme på ca. xx mio. kr. (Totalentreprenørudgifter) eks. moms ved indeks på tilbudsdagen. Tildelingkriteriet vil være det økonomiske mest fordelagtige Bestemmelser i henhold til ABT A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfrister og forsinkelse F. Arbejdets aflevering

10 Byggeplads Totalentreprisen omfatter alle udgifter til byggepladsens etablering, drift og afrigning. I den forbindelse nævnes særligt følgende: Byggepladsvej omkringliggende anlæg Med henblik på at skåne eksisterende blivende tilkørselsveje og fortove m.v. etableres midlertidig byggepladsvej i nødvendigt omfang efter nærmere aftale med bygherren. Det er totalentreprenørens ansvar at gennemfotografere og beskrive eksisterende forhold i forbindelse med nabobygninger samt veje, fortove og stier sammen med bygherren. Totalentreprenøren skal kunne dokumentere, at området bliver afleveret uden skade på omkringliggende belægninger og arealer Byggepladsforsyning vand Totalentreprisen omfatter tilslutning til vandforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden og byggeplads installationer skal fjernes igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med bygherren og leverandør. Vandafgifter samt vandforbrug, er en del af entreprenørens ydelse frem til afleveringen. Udgifter til vand under byggeri er en del af entreprenørens ydelse til aflevering. Alle måler aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug Byggepladsforsyning opvarmning Totalentreprisen omfatter tilslutning til varmeforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden samt midlertidige byggeplads installationer skal fjernes igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med fjernvarmeleverandøren Byggepladsforsyning el Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af byggepladsinstallationer med hovedtavler, undertavler, orienteringslys, arbejdsbelysning m.v. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med bygherren og leverandør. Udgifter til tilmeldinger af midlertide tilslutninger, elafgifter samt elforbrug, er en del af entreprisen til afleveringen. Udgifter til elforbrug under byggeriet er en del af entreprenørens ydelser til aflevering, Alle måler aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug.

11 Skurby Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af skurby. Vand-, varme- og elforbrug til alle skure betales af entreprenøren Mødeskur Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering af et selvstændigt skur med de nødvendige faciliteter til bygherrens tilsyn og til afholdelse af byggemøder m.v Mandsskabsskure, toiletter m.v. Totalentreprisen omfatter alle udgifter til nødvendige skure i henhold til gældende lovgivning, herunder sanitetsskure til eget og underentreprenørers mandskab m.v. inkl. afløbs-, varme-, vand- og el-tilslutninger Telefon, internet og vagt Totalentreprisen omfatter alle udgifter til mobiltelefoner og internetforbindelse (trådløs) således at bygherren kan kommunikere med byggepladsen via PC og telefon. Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret en vagtordning på byggepladsen. Evt. vagtordning etableres og honoreres af totalentreprenøren Vinterforanstaltninger Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle nødvendige arbejder i forbindelse med byggeriets kontinuerte og fortsatte fremdrift i henhold til den overordnede tidsplan for byggeriet. Herunder alle nødvendige arbejder i forhold til såvel årstidsbestemte vinterforanstaltninger som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Arbejder, der ikke er afsluttet inden den 1. november, skal således videreføres efter denne dato med normal arbejdsindsats og således, at vintervejrlig ikke forvolder skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. november til 31. marts, skal på samme måde gennemføres uanset vejrliget Oprydning og rengøring Bygherrens forpligtelser hvad angår håndtering og bortskaffelse af affald er overdraget til entreprenøren, og alle omkostninger i den forbindelse er indeholdt i totalentreprisen. Affaldshåndtering er jf. Herning Kommunes regler for affaldssortering. Entreprenøren er forpligtet til at fjerne eget samt underentreprenørers og leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. Det påhviler entreprenøren dagligt at renholde byggepladsen, byggepladsveje samt omkringliggende offentlige og private veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af egen trafik til og fra byggepladsen i byggeperioden Byggepladsskilt Byggepladsskilt med angivelse af projektet og de i byggeriet involverede parter herunder bygherre og bygherrerådgiver, etableres og betales af entreprenøren. Ud-

12 12 formning og opstilling af byggepladsskilt skal godkendes af bygherren. Alle parter involveret i byggeriet skal nævnes på byggepladsskiltet. 2.5 Sikkerhed og sundhed Det påhviler totalentreprenøren at udfører samtlige pligter jf. bygherrebekendtgørelsen af januar I øvrigt henvises til faktablad fra branchearbejdsmiljørådet for Byggeri og Anlæg. 2.6 Omgivende miljø Der skal generelt vælges arbejdsmetoder og materiel, der ikke giver unødige gener for det omgivende miljø i byggeperioden. Det betyder at støv og flyvende affald ikke accepteres. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse om Kvalitetssikring af byggearbejder af september Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherren audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb. - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet. - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor. - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller. Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

13 Kvalitetsplan Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetssystem opstille, overvåge og ajourføre en samlet sagstilrettet kvalitetsplan. Denne skal være bygherren i hænde senest ved indgåelse af kontrakten. Kvalitetsplanen skal dække alle ydelser og leverancer omfattet af totalentreprisen. Kvalitetsplanen skal angive retningslinier for, og omfang af, den påtænkte kvalitetsstyring samt administration og dokumentation heraf. Kvalitetsplanen skal som minimum redegøre for: - identifikation af byggesagen - organisationsplan, hvortil kompetencer og ansvarsområder er defineret, dækkende såvel projekterings- som udførelsesfasen - dokumentstyring - mødetyper, frekvens m.v. - de enkelte kvalitetsstyringsaktiviteter, herunder tidspunkt for udførelse - krav til projektdokumentation - kontrol- og tilsynsomfang i de enkelte faser - håndtering af fejl og afvigelser Organisation Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af ansvarsområder, kompetencer og samspil i organisationen i relation til opgavens planlægning, projektering og udførelse. Organisationen anskueliggøres i diagramform Dokumentstyring Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af entreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, godkendelse, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet under totalentreprisen. Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan for hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender de primære dokumenter, og hvornår samt til hvem de fordeles Mødetyper m.v. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af de mødetyper, der påtænkes afholdt i entreprenørens regi Kvalitetsstyring i relation til projekteringen Tværfaglig granskning ved afsluttet_ - Myndighedsprojekt - Hovedprojekt Herning Kommune vil prøveopstille et badeværelse på hjælpemiddeldepotet, i den forbindelse skal entreprenørens rådgiver være indstillet på at juster installationer for at opnå de optimale forhold for vores medarbejdere Kvalitetsstyringsaktiviteter i relation til udførelsen Kontrolplaner

14 14 Entreprenøren skal for hver arbejdstype indenfor hvert fagområde, lade udarbejde kontrolplaner, der på basis af projekt-/procesgranskninger, projektgennemgangsmøderne, arbejdsbeskrivelser samt øvrige kvalitetskrav, entydig og overskueligt redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation. Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtage- proces- og slutkontrol samt udtagning af prøver og 1. gangs produktioner. Kontrolplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherrerådgiveren for godkendelse. Det forudsættes, at de udførendes kontrolplaner opbevares på byggepladsen. bygherren har på anmodning ret til at gennemgå materialet, for at sikre sig at kontrollerne udføres i tide, i det aftalte omfang og med den aftalte dokumentation Tilsyn Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. Som minimum skal påregnes følgende besøg af 1 time på pladsen: Landskabsarkitekt Arkitekt Konstruktionsingeniør VVS- ingeniør El- ingeniør Ventilationsingeniør 10 besøg 25 besøg 10 besøg 20 besøg 15 besøg 10 besøg Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af: - fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet. - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand. - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet. Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren.

15 Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne Dokumentation 2.8 Tidsstyring 2.9 Forsikring 14 dage før afleveringsforretningen tilstilles bygherren entreprenørens samlede kvalitetsdokumentation inkl. dokumentationsmateriale fra såvel rådgivere som underentreprenører. Denne termin er sanktionsgivende. Der henvises til udbudstidsplanen, afsnit 1.6. Uden at entreprenørens ansvar og risiko derved begrænses, tegner og betaler projekteringsentreprenøren en entrepriseforsikring omfattende all-risk forsikring af arbejdsobjektet, forsikring af bygherrens eksisterende bygningsdele samt ansvarsforsikring for byggeriet. Den i ABT93, 8, stk. 1 nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang. For all-risk forsikringen skal forsikringssummen svare til den angivne totalentreprisesum. Selvrisikoen er på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. For ansvarsforsikringen er forsikringssummen på kr ,-. Selvrisikoen er på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. Forsikringerne gælder i den fastsatte byggeperiode og omfatter tillige 12 måneders afhjælpningsperiode. Sikret under forsikringerne er bygherren, entreprenøren og underentreprenører. Den part som ikke har tegnet forsikringen er berettiget til at kræve kopi af forsikringsaftalen udleveret og dokumentation for at forsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenørens arbejdsredskaber og andet grej er ikke dækket under forsikringen, og det forudsættes fortsat, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring.

16 Krav til projektering og udførelse Projektering Totalentreprenøren overtager ved kontraktens indgåelse ansvaret for det af bygherren udarbejdet dispositionsforslag. Udbudsmaterialet fra Herning Kommune skal kvalitetssikres, herfra er det således totalentreprenøren der udføre det resterende materiale jf. nedenstående ydelsesbeskrivelse. Totalentreprenøren skal kvalitetssikre udbuddet inden der udarbejdes kontrakt, således evt. uklarheder kan behandles inden indgåelse af kontrakt. Der henvises til: - Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, PLR, Danske ARK. og FRI Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt i.h.t. nævnte ydelsesbeskrivelser, samt det der måtte kræves af inden lovgivning i forbindelse med det pågældende byggeri. Projekteringen gennemføres faseopdelt, således at der som minimum udføres og afleveres et komplet, sammenhængende og koordineret: 1. projektforslag og myndighedsprojekt 2. hovedprojekt. Dele af projekteringen kan udføres som entreprenør-/leverandørprojektering, dog således at entreprenøren sikrer, at alle entreprenør- /leverandørprojekter indgår i et samlet og koordineret projekt. Hovedprojektet skal dække alle entreprenørens ydelser inkl. koordinering med eventuelle bygherreleverancer. Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Der udarbejdes/gennemføres desuden: - Planer og opstalter af alt inventar f.eks. i køkkener, bad og toiletter i mål 1:20 - Møbleringsplaner for særlige rum og/eller aktiviteter (Er foretaget) - Totaløkonomiske vurderinger for udvalgte områder - Projekt for skiltning såvel udvendig som indvendig - En plan for kunstnerisk udsmykning (Materiale og farvesammensætning) - Miljørigtig projektering og miljøledelse i henhold til håndbog om miljørigtig projektering.

17 17 Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer CAD-projektering Web-hotel: Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering og drift af en webløsning for håndtering og formidling af det digitale tegningsgrundlag. Alle tilknyttede rådgivere og entreprenører skal forpligtiges til at anvende web-hotellet som tegningsarkiv. Tegningsarkivet skal indeholde gældende tegninger i henhold til gældende tegningsliste. Løsningen skal vedligeholdes frem til og med AS Build ved byggeriets aflevering. Der skal kunne gives uhindret adgang for projektets tilknyttede parter ved tildeling af password. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt Format og struktur Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PAR og F.R.I s standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. De digitale tegninger skal leveres på CD-rom i et gængs format og struktur. CAD-filerne skal være fuldt kompatible med Auto-CAD version 2009 eller nyere. Med hensyn til struktur skal ibb CAD-manual 2008, tages for retningsgivende Arealopmålinger Arealer der anvendes til arealberegninger skal indtegnes på situationsplaner og plantegninger som lukkede polygoner alternativt anvendes Architectural Desktop eller dermed ligestillet Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PAR og F.R.I s Ydelsesbeskrivelse for som udført, udgivet i februar Som udført -ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 -ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning

18 18 - opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne. Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer samt pdf fil. Alt digitalt materiale skal afleveres på CD-rom Drift og vedligehold Generelt Før aflevering udarbejder entreprenøren en driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige tekniske anlæg og installationer samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inkl. vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 2 eksemplarer uafhængigt af KS-kontrolmappen. Driftshåndbogen skal endvidere leveres i digital form. I forbindelse med overlevering af driftshåndbogen skal der ske en mundtlig overlevering til relevant personale, der er udpeget af kommunen. Vedligeholdelsespunkter skal gennemgås på fyldestgørende måde Driftshåndbogens indhold Driftshåndbogen udarbejdes med nedenstående indhold Kortfattet beskrivelse Datablade Kortfattet beskrivelse af byggeriet eller de arbejder som byggesagen omfatter. Datablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger i skemaform: 1. Ejers navn: 14. Tilladt bebyggelsesprocent: 2. SE-nummer: 15. Brandveje: 3. Kommune: 16. Byplanforhold: 4. Komm.reg.nr.: 17. Tingbogsudskrift: 5. Matrikelnr.: 18. Deklarationer m.v.: 6. Grundareal: 19. Brandsikring: 7. Opførelsesår: 20. Varmesynsrapport: (udgår) 8. BBR.nr.: 21. Energiattest: 9. Samlet boligareal BBR: 22. Forsyningsselskaber: 10. Heraf kælderareal BBR: 23. Myndighedskrav: 11. Antal udlejningsboliger: 24. Anbefalede serviceaftaler: 12: Sikringsrum til: 25. Anbefalede vagt- og 13. bebyggelsesprocent: alarmordninger: Adresseliste Liste med adresse og kontaktpersoner over de i byggesagen involverede teknikere entreprenører, underentreprenører og myndigheder.

19 Myndigheder Arealoversigt Ansøgninger til og godkendelse fra myndigheder, herunder approberede tegninger og beregninger. Bygningen opmåles, hvis relevant i funktionsområder, og arealerne oplyses i m 2 opmålt efter retningslinier i BBR-registret og efter BR Beskrivelse af udvidelsesmuligheder Beskrivelse og eventuelle tegninger af forudsete muligheder for udvidelse af såvel bygning som installationer Vagt- og alarmordning Oplysninger om de vagt- og alarmordninger som entreprenøren anbefaler Anbefalede service aftaler Oplysninger om de serviceordninger som entreprenøren anbefaler Garantiordninger Oplysning om de garantier (udover 5-års ansvar ) som er omfattet af entreprisen Måleroversigt Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et ekstra skema indeholdende målernummer og præcis lokaliseringsangivelse samt med plads til aflæsninger. Værdier fra aflæsning vedlægges som kopi Driftskalender Samlet kalender der angiver alle tidspunkter for drifts og vedligeholdelsesaktiviteter. Driftskalenderen er en opsamling af aktiviteter angivet i de driftsvejledninger/bygningsdelskort, som er nærmere beskrevet efterfølgende Driftsvejledning Driftsvejledningen skal omfatte alle emner i byggeriet, og kan evt. udarbejdes som bygningsdelskort. Følgende emner kan eksempelvis indgå i driftsvejledningen: (21) Vægge (31) Døre og vinduer (31) Låsesystemer og nøgleplaner (33) Gulve (35) Lofter (4) Malerbehandling (40) Friarealer og haveanlæg (41) Facader (47) Tag (5) Forbrugsmålingssystemer

20 20 (51) Affaldshåndtering (52) Kloak og afløb (52) Sanitet (53) Vandinstallationer (56) Varmeanlæg (57) Ventilationsanlæg (58) Brandmæssige foranstaltninger (63) El-installationer (78) Inventar (33) Bilagsoversigt Driftsvejledningerne skal opbygges systematisk, således at der for hvert emne anføres: 1. Anlæg / bygningsdel 2. Lokalisering 3. Beskrivelse 4. Komponentoversigt 5. Betjeningsvejledning for brugere 6. Vejledning for driftspersonale 7. Vedligeholdelsesvejledning 8. Vedligeholdelsesoversigt 9. Henvisninger Strukturen skal tilpasses de enkelte emner. Eksempelvis er pkt. 4 6 ikke relevant for bygningsdele Driftsvejledning Driftsvejledning til brugere udarbejdes som en simpel vejledning for alle bygningsdele og komponenter, der indgår i byggeriet, og som brugerne skal vedligeholde. 3 Byggeprogram 3.1 Beskrivelse af brugerne af byggeriet Når en af kommunens borgere visiteres til en plejebolig eller daghjemsplads på Fuglsang Centret eller til en anden af kommunens plejeboliger sker dette fordi borgeren har behov for hjælp af fysisk, psykisk eller social karakter. Uanset baggrunden for opholdet på Fuglsang Centret, og uanset hvilken varighed opholdet viser sig at få, er det vigtigt at opholdet bliver en god oplevelse for borgeren og dennes pårørende. Fuglsang Centret skal være et sted hvor fællesskab, trivsel og respekt for den enkelte beboer/bruger er nøgleordene. I tilknytning til de visiterede tilbud etableres et åbent aktivitets- og træningscenter. I den udstrækning det ønskes skal beboeren/brugeren have muligheden for at kunne deltage i de aktiviteter, man kan tilbyde på Fuglsang Centret.

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere