Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram."

Transkript

1 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV TIL TEKNISKE ANLÆG FOR VVS, VEN OG EL 6. VVS-ANLÆG 7. ELEKTRISKE INSTALLATIONER 8. AFLEVERING 9. UDBUDSBETINGELSER (ikke med i denne udgave)

3 3 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Byggeprogrammet omhandler opførelse af 112 plejeboliger med centerfaciliteter ved Fuglsang Sø i Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af skitseforslag. - Grundlag for udbud i totalentreprise. - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet. 1.3 Byggeriets omfang Fuglsang Sø Centret skal indeholde 112 plejeboliger med tilhørende servicearealer, dette tænkes opdelt i 7 bo-enheder. Servicearealerne i centerdelen skal foruden et daghjem til bruger indeholde træningsfaciliteter, træningskøkken, vedligeholdende- og forebyggende aktiviteter aktivitetslokaler, områdekontor, vagtrum, cafe, modtagerkøkken, administration, personalefaciliteter, og de nødvendige depotrum. Plejeboligerne skal indeholde 112 stk. 2-rums boliger (med mulighed for 1- rumsboliger) med tilhørende fællesarealer og servicefaciliteter fordelt på 7 boenheder. Centret skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til de 112 boliger og i forhold til områdets beboer. Daghjemmet skal placeres ved centeret og med forbindelse til det omkringliggende terræn, således der opstår både ude- og inderum. Fordelingen af bolig- og servicearealer er som følger: Arealbehov for Fuglsang Centret Bruttoareal 1.4 Byggegrunden 112 plejeboliger á 72 m 2 for plejeboligen og fællesarealer m 2 Servicearealer for boliger og aktivitetscenter m 2 Nybyggeri i alt eks. bygninger i terræn m 2 Der afsættes et bruttoareal/bbr-areal på ca. 72 m 2 pr. plejebolig Byggegrunden som er til rådighed har et areal på ca m Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden I forbindelse med grundkøb byggemodner Herning Kommune grunden. Der etableres stikvej fra Fuglsangs Alle`, stikledninger til skel, kanal og stianlæg jf. lokalplan. Herfra overtager entreprenøren arbejdet med: - Regulering af terræn - Funderinger

4 4 1.6 Lokalplanen - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger fra skel - Tilslutning ved skel til (Kloak, vand, varme og el m.m.) Lokalplan nr. 41.OF12.1, der udarbejdes et tillæg nr. 76 til kommuneplanen Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialer under - Landinspektørplan med koter - Kortlægning af ledninger i jord - Undersøgelse af jordbundsforhold - Undersøgelse af forurenet jord - Undersøgelse arkæologisk forhold - Undersøgelse af forhold uden for lokalplanområdet 1.8 Miljømæssige forhold Der forventes ikke forurenet jord på byggegrunden. 1.9 Organisation Bygherre Herning Kommune Sundhed og Ældre Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Konsulent Jens Bech Vestergård Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Tlf Kontaktperson: Bygherrerådgiver Ingelise Thune Projektgruppe Til udarbejdelse af byggeprogram er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Bygherren, Sundhed og Ældre: Jens Bech Vestergård, konsulent

5 5 Bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme: Ingelise Thune, bygherrerådgiver Personale plejecenter: Leder: Områdechef, Gitte Rasmussen Centerleder: Elisabeth Juul Nielsen Medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant: Elga Mortensen Personale aktivitetscenter og daghjem: Leder: Områdeleder, Elin Mogensen Teamleder: Lene Brodde Byggeprogrammet fremlægges for: Byggeprogrammet fremlægges for programarbejdsgruppen. Byggeprogrammet fremlægges for Ældreråd. Byggeprogrammet godkendes af specialister som hjælpemiddelhuset, demenskonsulenter, samt andre relevante parter i relation til det pågældende projekt Arbejdsfordeling og ansvar 1.12 Styregruppen Jvnf. Herning Kommunes byggestyringsregler af november 2001 påhviler det fagforvaltningen (Sundhed og Ældre) at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen. Udvalgsformand: Anne Marie Søe Fagforvaltningen: Jens Bech Vestergård Kommunale Ejendomme: Kirsten Andersen og Ingelise Thune Lederrepræsentant: Gitte Rasmussen og Elin Mogensen Sikkerhedsrepræsentant:? 1.13 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation:

6 6 Styregruppe/bygherre Arbejdsgruppe Skitserådgiver Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør 1.13 Møder under projektering og byggeri 1.14 Totalentreprenøren skal deltage i bygherremøder og brugergruppemøder. Bygherremøder: På bygherremøderne deltager totalentreprenøren og bygherrens repræsentanter. På bygherremøderne behandles alle relevante forhold angående byggeriets planlægning og fremdrift. Totalentreprenøren udarbejder referat fra møderne. Brugergruppemøder: Til møderne i brugergruppen deltager totalentreprenøren, bygherrens repræsentanter samt repræsentanter fra brugerne. På møderne behandles spørgsmål fra bygherremøderne, samt brugernes kommentarer til projektering og udførelsen, herunder materiale- og farvevalg. Bygherrens repræsentant udarbejder referater fra møderne. 2 Generelle betingelser for totalentreprisen 2.1 Generelle betingelser

7 7 Det er et krav at der afleveres et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader og fast inventer osv. Totalentreprenøren skal overholde alle krav til gældende love, SBI anvisninger, AT meddelelser osv. Totalentreprenøren skal tydelig gøre opmærksom på evt. uoverensstemmelser mellem udbud og gældende regler, således de kan blive afklaret Tilbudspris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som indeholder de i udbudsmaterialet stillede krav til form, funktion, overflader og fast inventar. Der er i tilbudslisten opstillet en option der frit kan til- og fravælges af bygherren. Det er således den samlede tilbudssum i forhold til det bygherren ønsker sig der konkurreres på. Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Bygningen skal opfylde energikravene svarende til lavenergibygning klasse 2015 ifølge BR 10, dog skal totalentreprenør oplyse prisen på at opføre byggeriet som bygnings klasse Såfremt entreprisen for klasse 2020 kan holdes under den forventede byggesum vil denne blive valgt Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet og prioriteret i udbudsbrevet og omfatter bl.a.: Konkurrencemateriale 1. Udbudsbrev 2. Byggeprogram 3. Skitseforslag 45. Tilbudsliste 6. Lokalplan 7. Geotekniske undersøgelser 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Totalentreprisekontrakt Krav og ønsker i byggeriet Generelle krav Byggeriet skal gennemføres under størst mulig hensyntagen til den samlede økonomi, og der skal indtages en forsigtig holdning til standard, der ligger over, hvad der skønnes at være sædvane. Materialer skal vælges således, at der lægges vægt på levetidsbetragtninger samt byggeriets arkitektoniske fremtræden og forhold til stedets fysiske miljø herunder eksisterende bebyggelse. Bygningsdele skal udføres så de kan modstå vejrligsmæssige forhold, og således at de opfylder gældende lovkrav og normer. Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Bygningen skal opfylde energikravene svarende til lavenergibygning klasse 2015 ifølge BR 10, dog skal totalentreprenør oplyse prisen på at opføre byg-

8 8 geriet som bygnings klasse Såfremt entreprisen for klasse 2020 kan holdes under den forventede byggesum vil denne blive valgt. Materialer og kompletteringer herunder overflader skal være robuste og kræve minimal vedligeholdelse. Overflader skal være meget rengøringsvenlige med ringe smudsmodtagelighed. Der skal etableres gode adgangsforhold for servicering: inspektion, rengøring og vedligehold af installationer, tagflader og vinduesflader mm. Vedligeholdelse og inspektion skal kunne foretages direkte eller via hængslede inspektionslåger med greb. Inspektionslåger skal være aflåselige i borgernærer områder Hovedtidsplan Aftaler med 3 arkitektfirmaer om udarbejdelse af skitseforslag Okt 2011 Udarbejdelse af byggeprogram (5-6 mdr.) dvs. vi arbejder videre Sep-jan uden en politisk godkendelse først. Der annonceres i EU. Lokalplanen sendes i høring Jan 2012 Politisk behandling af byggeprogram i SOS Feb-mar 2012 Politisk behandling af byggeprogram i Økonomiudvalget Feb-mar 2012 Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet inkl. skema A Feb-mar 2012 Udarbejdelse af udbud i totalentreprise (1 mdr.) Feb 2012 Lokalplanen godkendes Mar 2012 Udbudsperiode (1 mdr.) Mar 2012 Licitation inkl. forhandlinger (2 mdr.) Apr-maj 2012 Politisk behandling af projekt i SOS Juni 2012 Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget Juni 2012 Politisk behandling af projekt i Byrådet incl. skema B Juni 2012 Kontrakt Aug 2012 Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse (6 mdr.) Juni 2012 Byggestart Sep 2012 Aflevering af 1. etape af byggeriet til SOS Aug 2013 Aflevering af 2. etape af byggeriet til SOS Feb 2014 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren tidsplan for byggeriets gennemførelse inden for overnævnte hovedtidsplan. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse. Når grundlag for myndighedsbehandling foreligger, indsender totalentreprenøren ansøgningen om byggetilladelse. Ved opstart af projekteringsfasen skal entreprenøren udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen.

9 Forbehold Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter entreprenørens behov. I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til rateplan. Rateplanen skal nøje udarbejdes så den altid er svarende til den aktuelle fremdrift. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at gennemføre byggeriet, hvis forudsætningerne for projektet ændrer sig. Her kan nævnes: Nye politiske tiltag eller manglende økonomiske midler jf. lov om støttet byggeri. I tilfælde af modstrid mellem udbuds- og byggeprogrammets kapitler er nærværende afsnit 2 med generelle forudsætninger gældende forud for øvrige mere specifikke kapitler. Rateplanen justeres 2 gange efter det aktuelle stade for byggeriets fremdrift. Dette sker med 4 måneders interval. Bygherren forbeholder sig således ret til at opmåle byggeriet og kræve rateplanen justeret i forhold til den aktuelle fremdrift. 2.2 Udbudsform Økonomi Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Projektet skal løses indenfor den økonomiske ramme på ca. xx mio. kr. (Totalentreprenørudgifter) eks. moms ved indeks på tilbudsdagen. Tildelingkriteriet vil være det økonomiske mest fordelagtige Bestemmelser i henhold til ABT A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfrister og forsinkelse F. Arbejdets aflevering

10 Byggeplads Totalentreprisen omfatter alle udgifter til byggepladsens etablering, drift og afrigning. I den forbindelse nævnes særligt følgende: Byggepladsvej omkringliggende anlæg Med henblik på at skåne eksisterende blivende tilkørselsveje og fortove m.v. etableres midlertidig byggepladsvej i nødvendigt omfang efter nærmere aftale med bygherren. Det er totalentreprenørens ansvar at gennemfotografere og beskrive eksisterende forhold i forbindelse med nabobygninger samt veje, fortove og stier sammen med bygherren. Totalentreprenøren skal kunne dokumentere, at området bliver afleveret uden skade på omkringliggende belægninger og arealer Byggepladsforsyning vand Totalentreprisen omfatter tilslutning til vandforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden og byggeplads installationer skal fjernes igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med bygherren og leverandør. Vandafgifter samt vandforbrug, er en del af entreprenørens ydelse frem til afleveringen. Udgifter til vand under byggeri er en del af entreprenørens ydelse til aflevering. Alle måler aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug Byggepladsforsyning opvarmning Totalentreprisen omfatter tilslutning til varmeforsyning, vedligeholdelse og frostsikring i byggeperioden samt midlertidige byggeplads installationer skal fjernes igen ved entreprisens afslutning. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med fjernvarmeleverandøren Byggepladsforsyning el Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af byggepladsinstallationer med hovedtavler, undertavler, orienteringslys, arbejdsbelysning m.v. Tilslutning skal ske efter nærmere aftale med bygherren og leverandør. Udgifter til tilmeldinger af midlertide tilslutninger, elafgifter samt elforbrug, er en del af entreprisen til afleveringen. Udgifter til elforbrug under byggeriet er en del af entreprenørens ydelser til aflevering, Alle måler aflæses ved aflevering, og først herefter overtager bygherren udgiften til forbrug.

11 Skurby Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af skurby. Vand-, varme- og elforbrug til alle skure betales af entreprenøren Mødeskur Totalentreprisen omfatter alle udgifter til etablering af et selvstændigt skur med de nødvendige faciliteter til bygherrens tilsyn og til afholdelse af byggemøder m.v Mandsskabsskure, toiletter m.v. Totalentreprisen omfatter alle udgifter til nødvendige skure i henhold til gældende lovgivning, herunder sanitetsskure til eget og underentreprenørers mandskab m.v. inkl. afløbs-, varme-, vand- og el-tilslutninger Telefon, internet og vagt Totalentreprisen omfatter alle udgifter til mobiltelefoner og internetforbindelse (trådløs) således at bygherren kan kommunikere med byggepladsen via PC og telefon. Der vil ikke på bygherrens foranledning blive etableret en vagtordning på byggepladsen. Evt. vagtordning etableres og honoreres af totalentreprenøren Vinterforanstaltninger Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle nødvendige arbejder i forbindelse med byggeriets kontinuerte og fortsatte fremdrift i henhold til den overordnede tidsplan for byggeriet. Herunder alle nødvendige arbejder i forhold til såvel årstidsbestemte vinterforanstaltninger som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Arbejder, der ikke er afsluttet inden den 1. november, skal således videreføres efter denne dato med normal arbejdsindsats og således, at vintervejrlig ikke forvolder skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. november til 31. marts, skal på samme måde gennemføres uanset vejrliget Oprydning og rengøring Bygherrens forpligtelser hvad angår håndtering og bortskaffelse af affald er overdraget til entreprenøren, og alle omkostninger i den forbindelse er indeholdt i totalentreprisen. Affaldshåndtering er jf. Herning Kommunes regler for affaldssortering. Entreprenøren er forpligtet til at fjerne eget samt underentreprenørers og leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. Det påhviler entreprenøren dagligt at renholde byggepladsen, byggepladsveje samt omkringliggende offentlige og private veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af egen trafik til og fra byggepladsen i byggeperioden Byggepladsskilt Byggepladsskilt med angivelse af projektet og de i byggeriet involverede parter herunder bygherre og bygherrerådgiver, etableres og betales af entreprenøren. Ud-

12 12 formning og opstilling af byggepladsskilt skal godkendes af bygherren. Alle parter involveret i byggeriet skal nævnes på byggepladsskiltet. 2.5 Sikkerhed og sundhed Det påhviler totalentreprenøren at udfører samtlige pligter jf. bygherrebekendtgørelsen af januar I øvrigt henvises til faktablad fra branchearbejdsmiljørådet for Byggeri og Anlæg. 2.6 Omgivende miljø Der skal generelt vælges arbejdsmetoder og materiel, der ikke giver unødige gener for det omgivende miljø i byggeperioden. Det betyder at støv og flyvende affald ikke accepteres. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse om Kvalitetssikring af byggearbejder af september Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherren audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb. - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet. - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor. - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller. Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

13 Kvalitetsplan Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetssystem opstille, overvåge og ajourføre en samlet sagstilrettet kvalitetsplan. Denne skal være bygherren i hænde senest ved indgåelse af kontrakten. Kvalitetsplanen skal dække alle ydelser og leverancer omfattet af totalentreprisen. Kvalitetsplanen skal angive retningslinier for, og omfang af, den påtænkte kvalitetsstyring samt administration og dokumentation heraf. Kvalitetsplanen skal som minimum redegøre for: - identifikation af byggesagen - organisationsplan, hvortil kompetencer og ansvarsområder er defineret, dækkende såvel projekterings- som udførelsesfasen - dokumentstyring - mødetyper, frekvens m.v. - de enkelte kvalitetsstyringsaktiviteter, herunder tidspunkt for udførelse - krav til projektdokumentation - kontrol- og tilsynsomfang i de enkelte faser - håndtering af fejl og afvigelser Organisation Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af ansvarsområder, kompetencer og samspil i organisationen i relation til opgavens planlægning, projektering og udførelse. Organisationen anskueliggøres i diagramform Dokumentstyring Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af entreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, godkendelse, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet under totalentreprisen. Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan for hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender de primære dokumenter, og hvornår samt til hvem de fordeles Mødetyper m.v. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af de mødetyper, der påtænkes afholdt i entreprenørens regi Kvalitetsstyring i relation til projekteringen Tværfaglig granskning ved afsluttet_ - Myndighedsprojekt - Hovedprojekt Herning Kommune vil prøveopstille et badeværelse på hjælpemiddeldepotet, i den forbindelse skal entreprenørens rådgiver være indstillet på at juster installationer for at opnå de optimale forhold for vores medarbejdere Kvalitetsstyringsaktiviteter i relation til udførelsen Kontrolplaner

14 14 Entreprenøren skal for hver arbejdstype indenfor hvert fagområde, lade udarbejde kontrolplaner, der på basis af projekt-/procesgranskninger, projektgennemgangsmøderne, arbejdsbeskrivelser samt øvrige kvalitetskrav, entydig og overskueligt redegøre for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation. Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtage- proces- og slutkontrol samt udtagning af prøver og 1. gangs produktioner. Kontrolplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherrerådgiveren for godkendelse. Det forudsættes, at de udførendes kontrolplaner opbevares på byggepladsen. bygherren har på anmodning ret til at gennemgå materialet, for at sikre sig at kontrollerne udføres i tide, i det aftalte omfang og med den aftalte dokumentation Tilsyn Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. Som minimum skal påregnes følgende besøg af 1 time på pladsen: Landskabsarkitekt Arkitekt Konstruktionsingeniør VVS- ingeniør El- ingeniør Ventilationsingeniør 10 besøg 25 besøg 10 besøg 20 besøg 15 besøg 10 besøg Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af: - fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet. - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand. - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet. Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren.

15 Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne Dokumentation 2.8 Tidsstyring 2.9 Forsikring 14 dage før afleveringsforretningen tilstilles bygherren entreprenørens samlede kvalitetsdokumentation inkl. dokumentationsmateriale fra såvel rådgivere som underentreprenører. Denne termin er sanktionsgivende. Der henvises til udbudstidsplanen, afsnit 1.6. Uden at entreprenørens ansvar og risiko derved begrænses, tegner og betaler projekteringsentreprenøren en entrepriseforsikring omfattende all-risk forsikring af arbejdsobjektet, forsikring af bygherrens eksisterende bygningsdele samt ansvarsforsikring for byggeriet. Den i ABT93, 8, stk. 1 nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang. For all-risk forsikringen skal forsikringssummen svare til den angivne totalentreprisesum. Selvrisikoen er på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. For ansvarsforsikringen er forsikringssummen på kr ,-. Selvrisikoen er på kr ,- af hver skadesbegivenhed. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. Forsikringerne gælder i den fastsatte byggeperiode og omfatter tillige 12 måneders afhjælpningsperiode. Sikret under forsikringerne er bygherren, entreprenøren og underentreprenører. Den part som ikke har tegnet forsikringen er berettiget til at kræve kopi af forsikringsaftalen udleveret og dokumentation for at forsikringen er tegnet og præmien betalt. Entreprenørens arbejdsredskaber og andet grej er ikke dækket under forsikringen, og det forudsættes fortsat, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring.

16 Krav til projektering og udførelse Projektering Totalentreprenøren overtager ved kontraktens indgåelse ansvaret for det af bygherren udarbejdet dispositionsforslag. Udbudsmaterialet fra Herning Kommune skal kvalitetssikres, herfra er det således totalentreprenøren der udføre det resterende materiale jf. nedenstående ydelsesbeskrivelse. Totalentreprenøren skal kvalitetssikre udbuddet inden der udarbejdes kontrakt, således evt. uklarheder kan behandles inden indgåelse af kontrakt. Der henvises til: - Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, PLR, Danske ARK. og FRI Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt i.h.t. nævnte ydelsesbeskrivelser, samt det der måtte kræves af inden lovgivning i forbindelse med det pågældende byggeri. Projekteringen gennemføres faseopdelt, således at der som minimum udføres og afleveres et komplet, sammenhængende og koordineret: 1. projektforslag og myndighedsprojekt 2. hovedprojekt. Dele af projekteringen kan udføres som entreprenør-/leverandørprojektering, dog således at entreprenøren sikrer, at alle entreprenør- /leverandørprojekter indgår i et samlet og koordineret projekt. Hovedprojektet skal dække alle entreprenørens ydelser inkl. koordinering med eventuelle bygherreleverancer. Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Der udarbejdes/gennemføres desuden: - Planer og opstalter af alt inventar f.eks. i køkkener, bad og toiletter i mål 1:20 - Møbleringsplaner for særlige rum og/eller aktiviteter (Er foretaget) - Totaløkonomiske vurderinger for udvalgte områder - Projekt for skiltning såvel udvendig som indvendig - En plan for kunstnerisk udsmykning (Materiale og farvesammensætning) - Miljørigtig projektering og miljøledelse i henhold til håndbog om miljørigtig projektering.

17 17 Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer CAD-projektering Web-hotel: Totalentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering og drift af en webløsning for håndtering og formidling af det digitale tegningsgrundlag. Alle tilknyttede rådgivere og entreprenører skal forpligtiges til at anvende web-hotellet som tegningsarkiv. Tegningsarkivet skal indeholde gældende tegninger i henhold til gældende tegningsliste. Løsningen skal vedligeholdes frem til og med AS Build ved byggeriets aflevering. Der skal kunne gives uhindret adgang for projektets tilknyttede parter ved tildeling af password. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt Format og struktur Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PAR og F.R.I s standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. De digitale tegninger skal leveres på CD-rom i et gængs format og struktur. CAD-filerne skal være fuldt kompatible med Auto-CAD version 2009 eller nyere. Med hensyn til struktur skal ibb CAD-manual 2008, tages for retningsgivende Arealopmålinger Arealer der anvendes til arealberegninger skal indtegnes på situationsplaner og plantegninger som lukkede polygoner alternativt anvendes Architectural Desktop eller dermed ligestillet Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PAR og F.R.I s Ydelsesbeskrivelse for som udført, udgivet i februar Som udført -ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 -ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning

18 18 - opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne. Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer samt pdf fil. Alt digitalt materiale skal afleveres på CD-rom Drift og vedligehold Generelt Før aflevering udarbejder entreprenøren en driftshåndbog med alt relevant dokumentationsmateriale samt driftsplan med periodiserede vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal indeholde oplysninger om samtlige tekniske anlæg og installationer samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold inkl. vedligeholdelsesterminer. Driftshåndbogen skal leveres som en separat mappe i 2 eksemplarer uafhængigt af KS-kontrolmappen. Driftshåndbogen skal endvidere leveres i digital form. I forbindelse med overlevering af driftshåndbogen skal der ske en mundtlig overlevering til relevant personale, der er udpeget af kommunen. Vedligeholdelsespunkter skal gennemgås på fyldestgørende måde Driftshåndbogens indhold Driftshåndbogen udarbejdes med nedenstående indhold Kortfattet beskrivelse Datablade Kortfattet beskrivelse af byggeriet eller de arbejder som byggesagen omfatter. Datablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger i skemaform: 1. Ejers navn: 14. Tilladt bebyggelsesprocent: 2. SE-nummer: 15. Brandveje: 3. Kommune: 16. Byplanforhold: 4. Komm.reg.nr.: 17. Tingbogsudskrift: 5. Matrikelnr.: 18. Deklarationer m.v.: 6. Grundareal: 19. Brandsikring: 7. Opførelsesår: 20. Varmesynsrapport: (udgår) 8. BBR.nr.: 21. Energiattest: 9. Samlet boligareal BBR: 22. Forsyningsselskaber: 10. Heraf kælderareal BBR: 23. Myndighedskrav: 11. Antal udlejningsboliger: 24. Anbefalede serviceaftaler: 12: Sikringsrum til: 25. Anbefalede vagt- og 13. bebyggelsesprocent: alarmordninger: Adresseliste Liste med adresse og kontaktpersoner over de i byggesagen involverede teknikere entreprenører, underentreprenører og myndigheder.

19 Myndigheder Arealoversigt Ansøgninger til og godkendelse fra myndigheder, herunder approberede tegninger og beregninger. Bygningen opmåles, hvis relevant i funktionsområder, og arealerne oplyses i m 2 opmålt efter retningslinier i BBR-registret og efter BR Beskrivelse af udvidelsesmuligheder Beskrivelse og eventuelle tegninger af forudsete muligheder for udvidelse af såvel bygning som installationer Vagt- og alarmordning Oplysninger om de vagt- og alarmordninger som entreprenøren anbefaler Anbefalede service aftaler Oplysninger om de serviceordninger som entreprenøren anbefaler Garantiordninger Oplysning om de garantier (udover 5-års ansvar ) som er omfattet af entreprisen Måleroversigt Samlet oversigt over alle målere. Oversigten udformes som et ekstra skema indeholdende målernummer og præcis lokaliseringsangivelse samt med plads til aflæsninger. Værdier fra aflæsning vedlægges som kopi Driftskalender Samlet kalender der angiver alle tidspunkter for drifts og vedligeholdelsesaktiviteter. Driftskalenderen er en opsamling af aktiviteter angivet i de driftsvejledninger/bygningsdelskort, som er nærmere beskrevet efterfølgende Driftsvejledning Driftsvejledningen skal omfatte alle emner i byggeriet, og kan evt. udarbejdes som bygningsdelskort. Følgende emner kan eksempelvis indgå i driftsvejledningen: (21) Vægge (31) Døre og vinduer (31) Låsesystemer og nøgleplaner (33) Gulve (35) Lofter (4) Malerbehandling (40) Friarealer og haveanlæg (41) Facader (47) Tag (5) Forbrugsmålingssystemer

20 20 (51) Affaldshåndtering (52) Kloak og afløb (52) Sanitet (53) Vandinstallationer (56) Varmeanlæg (57) Ventilationsanlæg (58) Brandmæssige foranstaltninger (63) El-installationer (78) Inventar (33) Bilagsoversigt Driftsvejledningerne skal opbygges systematisk, således at der for hvert emne anføres: 1. Anlæg / bygningsdel 2. Lokalisering 3. Beskrivelse 4. Komponentoversigt 5. Betjeningsvejledning for brugere 6. Vejledning for driftspersonale 7. Vedligeholdelsesvejledning 8. Vedligeholdelsesoversigt 9. Henvisninger Strukturen skal tilpasses de enkelte emner. Eksempelvis er pkt. 4 6 ikke relevant for bygningsdele Driftsvejledning Driftsvejledning til brugere udarbejdes som en simpel vejledning for alle bygningsdele og komponenter, der indgår i byggeriet, og som brugerne skal vedligeholde. 3 Byggeprogram 3.1 Beskrivelse af brugerne af byggeriet Når en af kommunens borgere visiteres til en plejebolig eller daghjemsplads på Fuglsang Centret eller til en anden af kommunens plejeboliger sker dette fordi borgeren har behov for hjælp af fysisk, psykisk eller social karakter. Uanset baggrunden for opholdet på Fuglsang Centret, og uanset hvilken varighed opholdet viser sig at få, er det vigtigt at opholdet bliver en god oplevelse for borgeren og dennes pårørende. Fuglsang Centret skal være et sted hvor fællesskab, trivsel og respekt for den enkelte beboer/bruger er nøgleordene. I tilknytning til de visiterede tilbud etableres et åbent aktivitets- og træningscenter. I den udstrækning det ønskes skal beboeren/brugeren have muligheden for at kunne deltage i de aktiviteter, man kan tilbyde på Fuglsang Centret.

Regionhospitalet Randers Tilbygning til Patologisk Institut 02. Byggesagsbeskrivelse 25. marts. 2010

Regionhospitalet Randers Tilbygning til Patologisk Institut 02. Byggesagsbeskrivelse 25. marts. 2010 Byggesagsbeskrivelse Etablering af Regionhospitalet Randers Totalentreprise 25. marts 2010 Bascon A/S Åboulevarden 21 8100 Århus C Tlf 87 31 44 00 Regionshospitalet Randers og Grenaa Totalentreprise udbud

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum Budolfi Plads Den Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Bymidten, BLF Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Orientering...

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

HERNING KOMMUNE Ældrerådet

HERNING KOMMUNE Ældrerådet HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 B2.01 Fraværende: Kaj Juhl Mødet afsluttet kl. 11.30. 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift Åbne dagsordenpunkter Side

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3.

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3. Notat Vedr.: Emne: Solrød Kommune - Udvidelse af Christians Have Kort beskrivelse af projektet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Fra: Fejl! Peter Der Gottlieb er ikke

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme Tønder Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen Byggeprogram Udvidelse af Centerafdelingen på Sundhøjskolen 10. september 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Forudsætninger 2. Omfang 3. Grundforhold 4. Vejforhold 5. Rumkrav 6. Økonomi 7. Organisation 8. Konstruktioner

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Projektmaterialet 3 1.1 Generelt 3 1.2 IKT-anvendelse 3 2 Udførelse og koordinering 4 3 Byggepladsforhold 4 3.1 Byggepladsindretning 4 3.2 Byggepladsens område 4 3.3

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering vedr. Handicapcenter Nordøstfyn Erstatningsbyggeri for Påfuglen i Nyborg Senest ajourført den 13. december 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Kravspecifikationer Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund for etablering af aktivitetscenter i Damgårdsparken... 3

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Domea Rødekro ansøges hermed om skema A godkendelse på ovennævnte bebyggelse.

På vegne af Boligselskabet Domea Rødekro ansøges hermed om skema A godkendelse på ovennævnte bebyggelse. 20.04.2015 Rev. 28.04.2015 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Forvaltningssekretariatet Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att. Tom Wienke Vedr. Boligselskabet Domea Rødekro, afd. 3819 Cimbria grunden -

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 03. BYGGESAGSBESKRIVELSE MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 03. BYGGESAGSBESKRIVELSE MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 03. BYGGESAGSBESKRIVELSE MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Indhold 1 Orientering... 3 1.1 Navneliste... 3 2 Organisation...

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere