TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. august 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om situationen på specialundervisningsområdet v/chefpsykolog Peter Hauch Meddelelser Den aktuelle situation på udvalgsområdet Behandling af Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region Orientering om halvårsregnskab 2016 Børne- og Skoleudvalget IT-anskaffelser på skoleområdet Mål for "Åben Skole" Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/ Rygeforebyggelsesstrategi for udskolingselever i Tårnby Justering af pladskapacitet på SFO-området Vision for SFO i Tårnby Kommune Flytning af institution i forbindelse med boligbyggeri - LUKKET SAG Effektmål for Børne- og Kulturforvaltningen Fondsansøgning om igangsættelse af Tårnbymodellen omhandlende bedre børneinddragelse i myndighedssagsbehandlingen Eventuelt...29 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/8159 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Louis Hjelmsø, Camilla Schwalbe BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 2. Orientering om situationen på specialundervisningsområdet v/chefpsykolog Peter Hauch Åben sag Sagsnr.: 16/8159 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Louis Hjelmsø, Camilla Schwalbe INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 3

5 3. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/8159 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ a. Børne- og kulturforvaltningen har modtaget begrundelser for konvertering af understøttende undervisning fra 7 klasser på Løjtegårdsskolen. Dette er behandlet i skolebestyrelsen den 15. juni b. KL har sendt invitation til møder for det politiske udvalg med ansvar for folkeskole og dagtilbud c. Årshjul 2016 d. Statistik fra familieafdelingen e. Skolebestyrelsesreferater maj-juni 16 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At punkterne a-e tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Åben Invitation til møder for det politiske udvalg med ansvar for /16 folkeskole og dagtilbud 3 Åben _v1_Årshjul 2016, docx /16 4 Åben Familieafdelingens statistik juli /16 5 Åben Skolebestyrelsesreferater /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 4

6 Forvaltningen oplyste udvalget om, at KL s kommende Børne og Unge Topmøde afholdes den 2-3. februar. Tilmelding sker ultimo december Børne- og Kulturforvaltningen, herunder Familieafdelingen deltager i projekt afholdt af Institut for socialt arbejde v/metropol, der omhandler hvorledes kommunale anbringelsesbeslutninger træffes i praksis. Projektet finansieres af midler fra Socialstyrelsen i perioden Udvalget blev orienteret om brev fra minister Ellen Trane Nørby, der omhandler bekæmpelse af mobning, herunder lovkrav om, at skolen/skolebestyrelserne skal udarbejde en antimobbestrategi. Forvaltningen kontakter skolens ledelse og skolebestyrelser herom. 5

7 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 16/8159 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at den aktuelle situation på udvalgsområdet behandles af udvalget. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forvaltningen oplyste udvalget om, at der er fremsendt indstilling til Økonomiudvalget om godkendelse af 7 SFO ers overgang fra privat rengøring til kommunal rengøring indenfor de næste 3 måneder. Udvalget meddelte, at eventuelle engangsudgifter i forbindelse med materialeanskaffelser ikke skulle afholdes af SFO erns budgetramme. 6

8 5. Behandling af Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region Åben sag Sagsnr.: 16/18326 Sagsansvarlig: urh.bk Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen. Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 3. oktober Kommunerne og regionen bedes orientere KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde om resultatet af behandlingen senest på denne dato. Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder og fremadrettet de fælles målsætninger der besluttes for området. Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside 7

9 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser. Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde. Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene. I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger. I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis. Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for videndeling aktiviteter i Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter: Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden , som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017). Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017: Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger 8

10 Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen. Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen. Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes. /MSV BILAG Rammeaftale 2017 Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 2 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens afrapportering_svære spiseforstyrrelser.pdf 3 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf 4 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - image001.png / / / /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. 10

12 6. Orientering om halvårsregnskab 2016 Børne- og Skoleudvalget Åben sag Sagsnr.: 16/16568 Sagsansvarlig: asv.uk Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Med baggrund i Lov om aflæggelse af halvårsregnskab pr er der udarbejdet forventet regnskab på denne dato for 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Det forventede halvårsregnskab 2016 på driften viser en afvigelse på 24,7 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er imødekommet tillægsbevillinger til budgettet i 2016 på i alt 6,8 mio. kr. Således bliver nettomerudgiften i forhold til det korrigerede budget i alt 17,9 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det samlede halvårsregnskab på udvalgets samlede budgetområde viser i forhold til de p.t. bevilgede midler en forventet netto merudgift på i alt 17,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Forvaltningen redegjorde i foråret 2016 for udvalget, at der var budgetmæssige udfordringer svarende til mio. kr. Med ovennævnte halvårsresultat på 17,9 mio. kr., må forvaltningen konstatere, at der fortsat er et stort udgiftspres på udvalgsområdet. Det er hovedsageligt Specialundervisning og rådgivning, Øvrig undervisning og faglig uddannelse samt Daginstitutioner og klubber. Børne- og Skoleudvalget såvel som forvaltning har igangsat handlemuligheder i indeværende år samt 2017 for at reducere merudgifter og standse den stigende udgiftsudvikling, de steder hvor det er muligt. Forvaltningens største udfordringer: 5,4 mio.kr. vedr. STU, EGU samt Statslige og Private skoler. (STU alene 2,6 mio.kr.) 3,2 mio.kr. vedr. Privatpasning/private institutioner 6,0 mio.kr. vedr. Specialundervisning INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget drøfter halvårsregnskabet for 2016, herunder udfordringer i forhold til de forventede merudgifter og tager stilling til budgetsituationen i

13 /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget drøftede budgetsituationen for 2016 og tog halvårsregnskabet på udvalgsområdet til efterretning. Udvalget bemærkede, at der på områder med stigende udgifter, herunder STU, privat pasning og specialundervisning er taget initiativer og beslutninger for at reducere udgifterne. Udvalget besluttede i samarbejde med forvaltningen, at der fremadrettet på specialundervisningsområdet og STU-området udarbejdes opgørelser over antallet af børn og unge, der modtager henholdsvis specialundervisning og STU, der forelægges på Børne- og Skoleudvalgets møder. 12

14 7. IT-anskaffelser på skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 16/17365 Sagsansvarlig: klf.bk Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Indkøb og investering af interaktive tavler og chromebooks på skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som supplement til tidligere foretagne investeringer af interaktive tavler og chromebooks (elev-maskiner) på skoleområdet anbefales det, at ovennævnte teknologiske redskaber udbygges, og at der således anskaffes yderligere interaktive tavler for kr. og chromebooks for kr. - i alt kr. ØKONOMI Da anskaffelsen af elevmaskinerne og interaktive tavler er udbudspligtige (mini-udbud) kan det nøjagtige antal ikke angives. Udgiften estimeres dog til i alt kr. for interaktive tavler og chromebooks inkl. tilhørende opbevaringsskabe. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at der anskaffes elevmaskiner med tilhørende opbevaringsskabe og interaktive tavler til en samlet udgift på kr. 2. at udgiften afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme, 3. at sagen efterfølgende sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog sagen til efterretning. 13

15 8. Mål for "Åben Skole" Åben sag Sagsnr.: 16/14324 Sagsansvarlig: IRO.UK Afbud: Louis Hjelmsø, Camilla Schwalbe RESUMÉ På baggrund af at åben skole er indskrevet som en væsentlig del af skolereformen, vurderer Børne- og Kulturforvaltningen, at det er hensigtsmæssigt, at målene for vores åben skole strategi i Tårnby Kommune bliver politisk godkendt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der har gennem skoleåret 15/16 været nedsat en åben skole arbejdsgruppe i Tårnby Kommune. Arbejdsgruppen har haft til opgave at udarbejde kommunale mål ud fra de nationale mål for åben skole. Formålet med åben skole i Tårnby kommune er, at den skal bidrage til elevernes læring, udvikling og trivsel, og det skal være en integreret del af undervisningen. Åben skole er et væsentligt element af folkeskolereformen og en oplagt mulighed for at tilbyde vores elever varieret, alsidig, differentieret og kontekstbetonet undervisning samt at give eleverne øgede deltagelsesmuligheder. Tårnby har rige muligheder for at arbejde med Åben skole undervisning, og alle skoler har mange gode erfaringer med dette. For at videreudvikle, fremme og kvalitetsoptimere Åben skole har en arbejdsgruppe bestående af hhv. skolechef, konstitueret PUC leder, PUC konsulenter samt skoleledere udarbejdet vision samt en række kommunale mål for Åben skole i Tårnby. Målene er udarbejdet ud fra de nationale mål for åben skole. Vision og kommunale mål til udvalgets godkendelse Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende vision for Åben skole i Tårnby: Vision Åben skole bidrager til elevernes læring, udvikling og trivsel og er en integreret del af undervisningen i Tårnby Kommune, Eksterne aktører skal bruges i relevante undervisningsforløb på og udenfor skolen til gavn for både elever og aktører. Det betyder: at det i planlægningen af undervisning altid overvejes, hvorvidt og i givet fald hvordan eksterne aktører kan bidrage til opfyldelsen læringsmålene. at det er tydeligt for samarbejdspartnerne, hvad de gensidige forventninger til samarbejdets indhold er. 14

16 MÅL at der er gensidig motivation for samarbejdet, at det skaber værdi for begge parter, og at der er åbenhed om, hvad henholdsvis skolen og samarbejdspartneren ønsker at opnå med samarbejdet. Der henvises til bilag for mål for åben skole. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag til mål for Åben skole drøftes og godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mål for åben skole /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 15

17 9. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 Åben sag Sagsnr.: 16/12117 Sagsansvarlig: IRO.UK Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-elev pr , er der 514 børn fra årgang Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn lavere, når skoleåret starter end antallet af fødte på en årgang. Dette skyldes bl.a. elever, der har søgt skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Elevtallet for den samlede årgang anslås til 499, efter sædvanlig korrektion til 97% af årgangen. Under disse forudsætninger forventes 0. klasseeleverne dermed af falde fra 548 indskrevne i 0. klasse for årgang 2010 til 499 børn for årgang 2011 skoleåret 2017/18. Dette bevirker en forventet samlet nedgang fra 23 klasser i skoleåret 2016/17 til 21 klasser i skoleåret 2017/18. Som det kan ses af vedlagte oversigt vil det være Løjtegårdsskolen der går fra 4 til 3 stk. 0. klasser og Kastrupgårdsskolen der går fra 3 til 2 stk. 0. klasser. Forvaltningen har med denne planlægning forudsat, at der ikke gennemføres ændringer i skoledistrikterne. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d at forslaget genbehandles den med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d /MSV 16

18 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Elevstatistik /16 2 Åben Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse doc /16 3 Åben Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf /16 4 Åben Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser /16 5 Åben Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc /16 6 Åben Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt /16 7 Åben Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret / Åben Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/ /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt HØRING Sagen har været til høring på de 7 folkeskoler og høringssvarene er vedlagt sagen. Skolerne tager forslaget til efterretning med følgende bemærkning: Korsvejens skole Efterretning Løjtegårdsskolen Uhensigtsmæssigt med 3 store klasser i forhold til klasselokalernes størrelse (uddybes i bilag bilag) Nordregårdsskolen Efterretning Pilegårdsskolen Lokalemæssig udfordring at være en 5. sporet skole (uddybes i bilag) Skelgårdsskolen Efterretning Kastrupgårdsskolen Ønsker 3 stk. 0. klasser i stedet for 2 (uddybes i bilag) Skottegårdsskolen Efterretning Høringssvarene er vedhæftet sagen. BILAG Høringssvar INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at høringssvarene drøftes med henblik på endelig beslutning om antal 0. klasser for skoleåret 2017/18. 17

19 2. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget er opmærksomme på, at det endelige antal af klasser i skoleåret 2017/2018 kan ende med et højere antal af klasser. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. 18

20 10. Rygeforebyggelsesstrategi for udskolingselever i Tårnby Åben sag Sagsnr.: 16/20752 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Tårnby Kommunes Sundhedsplan 2020 har som målsætning: Der arbejdes målrettet på at undgå at børn og unge begynder at ryge. En tværfaglig arbejdsgruppe, under koordinationsgruppen Børn & Unge, har udarbejdet en rygeforebyggelsesstrategi. Det er en flerstrenget strategi, der skal styrke forebyggelsesindsatsen hos børn i udskolingen, så de ikke begynder at ryge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 22 % af Tårnby Kommunes voksne ryger dagligt. Andelen af kommunens borgere, der udsættes for passiv rygning og børn, der lever i hjem, hvor der ryges, ligger højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og ønskes, ifølge Tårnby Kommunes Sundhedsplan 2020, nedbragt. Den seneste landsdækkende statistik for rygning blandt årige, er Skolebørnsundersøgelsen fra Den viser, at der er omkring 5 procent af de 15- årige, der ryger dagligt. Hvis man tæller dem med, som ryger lejlighedsvist, er det omkring hver femte, der ryger regelmæssigt i 15-årsalderen. Dem, der ryger lejlighedsvis er i fare for at blive daglige rygere. Når børn og unge begynder at ryge, sker det ofte uden overvejelser om tobakkens skadelige virkninger og den afhængighedsskabende effekt. Forskning viser, at dem, der begynder at ryge tidligt, har sværere ved at holde op som voksne. Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for livsstilssygdomme som bl.a. KOL og tidlig død, i forhold til rygerelaterede kræfttilfælde. Ifølge Tårnby Kommunes Sundhedsplan 2020 er det nødvendigt at sætte fokus på at forebygge rygestart hos de unge og et oplagt sted at sætte ind er i folkeskolen særligt i udskolingen, hvor rygedebuten ofte finder sted. Den flerstrengede indsats involverer blandt andre: Lærerne, der skal undervise i materialet fra X:IT. Sundhedsplejerskerne skal følge op på teaterforestillingen Act on it Don t smoke (der vises i Sundhedsugen for alle kommunens 7. klasser) og dels skal have ryge forebyggelse som en del af sundhedsundersøgelsen i udskolingen. Elever fra US10, der skal lave rygeforebyggelsesevents på alle skoler og dermed også selv indgå i den forebyggende indsats. 19

21 Skoleledelse, skolebestyrelse og især elevråd skal involveres i forbindelse med udformning af indsatsen og implementeringen af samme. Forældre kan evt. inddrages i skolens rygeforebyggende indsats. Kræftens Bekæmpelse anbefaler at indsatsen bliver et sammenhængende forløb, hvor skole, hjem og lokalsamfund samarbejder. Anbefalingerne fra Kræftens Bekæmpelse lyder således: Alle elever i klasse undervises i emnet tobak. Undervisningen har et omfang af mindst 8 lektioner om året, hvert år fra klasse og bygger på teorier om social kompetence og social indflydelse. X:IT anbefales som det brede effektfulde rygeforebyggelsesprogram i udskolingen. Disse anbefalinger er inddraget i arbejdsgruppens strategi for rygeforebyggelse til de unge. Formålet med rygeforebyggelsen er ikke bare at udskyde rygestart hos de unge, men at holde de unge røgfri hele livet. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget tager punktet til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny Forandringsmodel1 Rygeforebyggelse(7).pdf /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 20

22 11. Justering af pladskapacitet på SFO-området Åben sag Sagsnr.: 16/14677 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2016 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO til midlertidige opnormeringer for perioden UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslag til justering af pladskapaciteten på SFOområdet. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der i lighed med sidste år er behov for yderligere justeringer, herunder primært opnormeringer for at sikre alle børn plads i SFO. ØKONOMI SFO Skolefritidsordninger Kr. I alt Kr. Dagplejen Dagplejen Kr. I alt Kr. I alt 0 Kr. PÅTEGNING Den 2. juni 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den midlertidige opnormering svarer til 1 fuldtidsstilling. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 21

23 1. At der i 2016 på baggrund af midlertidige justeringer imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitution og klubber samt SFO, som angivet i de uddybende bemærkninger, 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog sagen til efterretning. 22

24 12. Vision for SFO i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 16/19702 Sagsansvarlig: klf.bk Afbud: Louis Hjelmsø, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender vision og delmål for Tårnby Kommunes SFO er til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse. SFO erne blev med skolereformen lagt ind under skolerne. En stor del af SFOpædagogerne fik en del af deres arbejdsdag i skolen, samtidig med at både børn og voksne har færre timer på SFO en. Den ændrede hverdag giver anledning til en revurdering af SFO ens formål og rolle i børnenes liv samt SFO ernes udformning og prioritering af tilbud på den enkelte SFO. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med færre timer i SFO en, kan der ikke være samme aktiviteter som tidligere. Der er derfor grund til at genprioritere de tilbud, SFO erne skal give til børnene. Samtidig giver det nye muligheder for at arbejde med helhed i børnenes hverdag, eftersom pædagogerne er sammen med børnene både i skolen og på SFO en. Dertil har der været et ønske fra Tårnbys SFO er om en fælles vision, der kan skabe fælles retning og forståelse for, hvad SFO erne i Tårnby Kommune står for og tilbyder børnene. Skolechefen har derfor i det forgangne skoleår på en række møder med områdeledere og de daglige pædagogiske ledere udarbejdet en fælles vision med tilhørende delmål for SFO erne i Tårnby Kommune. Vision og delmål skal danne baggrund for SFO ernes udformning og prioritering af tilbud på den enkelte SFO. Vision og fremtidig proces til godkendelse: Vision med tilhørende delmål er vedhæftet i særskilt dokument. Det er planen, at der på de enkelte SFO er hen over næste skoleår skal arbejdes med at opsætte tegn og fastlægge indsatser, der sikrer, at de fælles mål nås. Udvalget bedes godkende vision og delmål samt følgende proces: august-november: Alle SFO er opsætter tegn og indsatser. Forældreinddragelse skal sikres, herunder inddragelse af skolebestyrelsen, jf. blandt andet servicemål for 2017 og forvaltningsvision om borgeren som medskaber af egen velfærd. Skolechefen holder løbende møder med områdeledere og daglige leder, hvor der følges op på processen januar-februar: Fælles møde for alle SFO er og skolechefen, hvor der gøres status og sikres viden deling omkring tegn og indsatser, herunder ift. forældreinddragelsen juni: Fælles evaluering på året, herunder ift. forældreinddragelsen. 23

25 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at godkende vision og delmål for Tårnby Kommunes SFO er. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vision for SFO Tårnby Kommune /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 24

26 13. Flytning af institution i forbindelse med boligbyggeri - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/18443 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Camilla Schwalbe 25

27 14. Effektmål for Børne- og Kulturforvaltningen 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/20669 Sagsansvarlig: shj.bk Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til effektmål for 2017 vedrørende skoleområdet, dagtilbudsområdet, det specialiserede børneområde samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Effektmålene kan læses i vedhæftede bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At godkende forslaget til effektmål 2017 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Effektmål for BK /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 26

28 15. Fondsansøgning om igangsættelse af Tårnbymodellen omhandlende bedre børneinddragelse i myndighedssagsbehandlingen Åben sag Sagsnr.: 16/15031 Sagsansvarlig: urh.bk Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningens Familieafdelingen har siden efteråret 2014 deltaget i et udviklingsprojekt med Børns Vilkår om bedre børneinddragelse. Forvaltningen ønsker at sætte endnu mere fokus på bedre børneinddragelse ved at igangsætte et 4-årigt projekt Tårnbymodellen, hvor Familieafdelingen vil afprøve, om mere og bedre børneinddragelse i myndighedssagsbehandlingen i Familieafdelingen, medfører at der er en bedre effekt af foranstaltningerne og at børn og unge kommer hurtigere i trivsel. Forvaltningen vil søge Veluxfonden om finansiering af projektet. Der ansøges bl.a. om finansiering af 6 medarbejdere, penge til aktiviteter med børnene og en effektmåling af projektet. Der er en selvfinansieringsdel og derfor fremlægges sagen for Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udsatte børn og unge skal også ifølge serviceloven inddrages i egen sag. Børns Vilkår har dog erfaret via deres BørneTelefon og via deres bisidning af over 900 børn, at mange børn ikke inddrages reelt i den kommunale sagsbehandling. Børnene oplever at blive overhørt, at der handles hen over hovedet på dem og at de ikke har indflydelse på beslutninger der træffes på deres vegne. Den manglende inddragelse af børn og unge kan få store konsekvenser dels på personligt plan for børnene, men også på systemniveau, fordi det kan resultere i dårligt samarbejde mellem børn og sagsbehandlere, forkerte eller utilstrækkelige foranstaltninger, flere sammenbrud i foranstaltninger, flere klagesager og stor udskiftning af medarbejdere i sagsbehandlergruppen. Der er på såvel landsplan og international plan meget lidt forskning om, hvad mere børneinddragelse kan betyde for, at barnet og den unge kommer hurtigere i trivsel. Den smule evidens der er på området, peger dog på: At børn og unge ønsker at blive inkluderet på en meningsfuld måde og er kritiske i forhold til systemer, hvor de ikke føler, at de har kontrol eller bliver lyttet til af de professionelle. Når de ikke oplever sig inddraget, får det betydning for, hvor ærlige de er i forhold til deres oplevelser. Effektiv inddragelse forudsætter, at de professionelle kan danne en relation til barnet og den unge. Og at det at danne en meningsfuld relation kræver tid med barnet og den unge. 27

29 Inddragelse af børn og unge i beslutninger vedrørende deres anbringelse, har vist sig at give færre omanbringelser og større stabilitet i deres liv. Det er kvaliteten af inddragelsen, der er afgørende for effekten. Børne- og Kulturforvaltningen ønsker på den baggrund at afprøve Tårnbymodellen med et højere serviceniveau i børneinddragelse i Familieafdelingen. Der er opstillet en række succeskriterier for projektet. Børne- og Kulturforvaltningen har indgået et samarbejde med professor Hanne Warming fra Roskilde universitetscenter, som skal lave en kvantitativ og kvalitativ måling af projektet. Hanne Warming er førende forsker indenfor børneinddragelse. LOVGRUNDLAG Lov om social service ØKONOMI Forplejning til møder: 4000 kroner. Dette beløb finansieres indenfor forvaltningens eget budget. Etablering af 6 arbejdspladser: kr. pr medarbejder. Dvs kr. Økonomisk forvaltning og Teknisk forvaltning har tilkendegivet, at de finansierer de 6 arbejdspladser indenfor eget budget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget godkender, at Børne- og Kulturforvaltningen fremsender fondsansøgningen til Veluxfonden med en selvfinansieringsdel. /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Oversendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog orienteringen til efterretning. 28

30 16. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/8159 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Camilla Schwalbe BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet. Mødet sluttede kl

31 Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 2. Invitation til møder for det politiske udvalg med ansvar for folkeskole og dagtilbud (191226/16) _v1_Årshjul 2016, docx (196123/16) 4. Familieafdelingens statistik juli 2015 (204560/16) 5. Skolebestyrelsesreferater (204680/16) 5. Behandling af Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region 1. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (173555/16) 2. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens afrapportering_svære spiseforstyrrelser.pdf (173555/16) 3. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf (173555/16) 4. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - image001.png (173555/16) 8. Mål for "Åben Skole" 1. Mål for åben skole (191112/16) 9. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 1. Elevstatistik (116125/16) 2. Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse doc (197460/16) 3. Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf (197468/16) 4. Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser (199331/16) 5. Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc (197463/16) 6. Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt. 8 (137189/16) 7. Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret 2017 (199341/16) 8. Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/2018 (207727/16) 10. Rygeforebyggelsesstrategi for udskolingselever i Tårnby 1. Ny Forandringsmodel1 Rygeforebyggelse(7).pdf (204782/16) 11. Justering af pladskapacitet på SFO-området 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (147493/16) 12. Vision for SFO i Tårnby Kommune 1. Vision for SFO Tårnby Kommune (184937/16) 14. Effektmål for Børne- og Kulturforvaltningen Effektmål for BK 2017 (195375/16) 30

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. august 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 26. september 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. august 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere