TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Folkeskolereform - visioner og mål Omkonvertering af timer fra pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen Orientering om nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med Folkeskolereformen Fornyet behandling af forventet regnskab ult. februar 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde og konsekvenser af forslag om tilbageholdelse af 1,3mio. kr. på Serviceområderne Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber Evaluering af projekt Forebyggende Rådgiver Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Renovering af daginstitutioner i Fordeling af puljen "Tilskud til forbedring af daginstitutioner" for Legepladspulje Sammenlægning af institutioner på daginstitutionsområdet - LUKKET SAG Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/11274 Sagsansvarlig: sij.uk Dagsorden godkendt 2

4 2. Folkeskolereform - visioner og mål Sagsnr.: 13/36918 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Skolechefen orienterer Børne- og Skoleudvalget om mål og visioner vedrørende Folkeskolereformen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. At orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Folkeskolereformen visioner og mål 60016/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Ikke færdigbehandlet. Mødet sluttede kl Punktet færdigbehandles på ekstraordinært møde den Udvalget godkendte dokument omhandlende Politiske visioner i Tårnby Skolen til fremtiden. 3

5 3. Omkonvertering af timer fra pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen Sagsnr.: 14/9617 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Ungdomsskolebestyrelsen har fremsendt ansøgning om at konvertere 9 ugentlige timer fra timelønnet pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen. Det er aftalt, at omkonverteringen skal ske med virkning fra 1. maj UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I vedhæftede bilag til Vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen fremgår det af normeringsplanen, at der er afsat 930 timer til pædagogisk medhjælp. Med virkning fra er de 500 timer fordelt på 2 månedslønnede ungdomsskolelærere, så det er de resterende 430 timer, der foreslås omkonverteret og fordelt med henholdsvis 7 og 2 timer til de to sekretærer i Ungdomsskolens administration. Timerne har historisk været fordelt på 4-5 timelønnede ungdomsskolelærere, men med den udvikling der har været i Ungdomsskolens struktur, vil ressourcen kunne udnyttes bedre ved at placere timerne hos de to månedslønnede sekretærer. ØKONOMI kr. Den nuværende normering til administrativt personale på Ungdomsskolen udgør 1,352 stilling, og den ansøgte omkonvertering på 9 ugentlige timer udgør 0,244 stilling. Den nye normering vil dermed udgøre 1,596 stilling. Baseret på oplysninger i LBN vil lønudgiften til 0,244 stilling udgøre kr. incl. ferie og pension. Der anmodes derfor om en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 til Ledelse og administration på Ungdomsskolen på kr. (8/12), som finansieres af budgetmidler til timelønnet personale på Ungdomsskolen. Der anmodes samtidig om, at der må indarbejdes kr. i budgetår 2015 og overslagsår. PÅTEGNING Påtegning den 1. april 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler 4

6 1. at ansøgning om omkonvertering af 9 ugentlige timer fra timelønnet pædagogisk/administrativ medhjælp til månedslønnet sekretærhjælp på Ungdomsskolen imødekommes med virkning fra at der imødekommes en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 på kr. til Ledelse og administration på Ungdomsskolen, som finansieres af budgetmidler til timelønnet personale på Ungdomsskolen 3. at der i budgetår 2015 og overslagsår gives tilladelse til at indarbejde kr. til opnormering på 0,244 stilling til Ledelse og administration på Ungdomsskolen, som finansieres af budgetmidler til timelønnet personale på Ungdomsskolen /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen 57717/14 2 Åben Ansøgning fra Ungdomsskolen om omkonvertering af timer 57715/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Tiltrådt Indstilling videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Orientering om nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med Folkeskolereformen Sagsnr.: 13/33269 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Orientering til Børne- og Skoleudvalget om nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med Folkeskolereformen UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der vedhæftes bilag med oversigt over grupperne, samt udarbejdede bilag i forbindelse med gruppernes arbejde. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at orienteringen tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til gruppe B og C 57352/14 2 Åben Referat af møde i arbejdsgruppen for Skolereform - Kreds /13 3 Åben Referat af møde i arbejdsgruppen den /13 4 Åben Referat af møde i arbejdsgruppen den /13 5 Åben Uddrag af rapport - Skolereform_UDDRAG.pdf 59654/14 6 Åben grupper under skoleledergruppen i forbindelse med skolereform 60080/14 7 Åben Ungdomsskolen i den åbne skole - USK som fælles kom 60085/14 entreprenør.docx 8 Åben Klubstrukturudvalg, visionsarbejde.docx /14 14_v1_Klubstrukturudvalg, visionsarbejde.docx 9 Åben VS: Katalog - Folkeskolereformen- Kultur og Fritid /14 14_v1_Katalog.docx 10 Åben Opslag til lederstillingklub Tårnby.DOCX 60443/14 11 Åben Opslag områdeleder.doc 60441/14 12 Åben Projektorganisation i forbindelse med skolereform 39993/14 13 Åben Værdier i et reformlys 60616/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Tiltrådt 6

8 5. Fornyet behandling af forventet regnskab ult. februar 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde og konsekvenser af forslag om tilbageholdelse af 1,3mio. kr. på Serviceområderne Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber Sagsnr.: 14/4198 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og skoleudvalget behandlede på mødet den budgetopfølgning pr. ultimo februar 2014 på udvalgets budgetområde, hvor det forventede regnskab udviste en nettomerudgift på 2,8 mio. kr. Før endelig beslutning om tilbageholdelse af 1,3 mio. kr. på serviceområderne Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber besluttede udvalget, at få en tilbagemelding om konsekvenserne heraf. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Nettoresultatet udviste pr. ult. Februar 2014 en netto merudgift på 2,8 mio. kr. og Børne- og Kulturforvaltningen havde indstillet til Børne- og skoleudvalget at drøfte sagen og at tage beslutning om at tilbageholde 1,3 mio. kr. på serviceområderne Almindelig undervisning samt på Daginstitutioner og klubber. HØRING Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende anmodet lederne på institutionerne under skole- og daginstitutionsområdet, om en udtalelse om hvilke konsekvenser beslutningen ville medføre. Der er nu kommet udtalelser tilbage, fra de 8 skoler, ungdomsskolen og institutionsområdets 7 ledernetværk som vedlægges som bilag til sagen. ØKONOMI Børne- og Kulturforvaltningen kan med baggrund i økonomirapport trukket den , meddele, at forbrugsprocenten på udvalgets budgetområde d.d. er 23,44%. Forbrugsprocenten efter 3 måneder burde udgøre ca. 25 % ud fra 1/12 del beregning/tænkning, idet 1 måned udgør 8,33 %. Denne simple beregning kan dog ikke benyttes, idet mange af de løbende udgifter i Børne- og Kulturforvaltningen ikke kan opgøres pr. måned (1/12 del). Udtræk fra OPUS pr vedlægges som bilag Det kan tillige oplyses, at forvaltningen ikke siden sidst har udarbejdet et nyt forventet regnskab 2014, men at budgettet selvfølgelig følges tæt og at det pr. dags dato viser sig, 7

9 at refusionsindtægterne på serviceområde Børnehandicap forventes at indbringe yderligere ca kr. hvorfor merudgiften på 2,8 mio. kr. bliver en smule mindre. Et forsigtigt bud på nettomerudgiften pr. dags dato vil således udvise 2,5 mio. kr. for hele Børne- og Kulturforvaltningen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen på ny og træffer beslutning om tilbageholdelse af 1,3 mio. kr. på serviceområderne Almindelig undervisning og på Daginstitutioner og klubber. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høring angående budgetreducering /14 SKMBT_C pdf 2 Åben Tornholms Ager - Kommentar til anmodning om udtalelse af 56856/14 konsekvenser af budgetreduktion.pdf 3 Åben Udtalelse om konsekvenser af budgetreducering på 5 % - Fra 56836/14 institutionslederne i distriktet omkring Skottegårdsskolen - Her følger den udtalelse.doc 4 Åben Udtalelse fra Skelgårdskolen. - Udtalelse om budgetreduktion 56327/ dot 5 Åben Udtalelse om konsekvenser af forslag om budgetreducering, 56324/14 institutionerne i Nordregård-distrikt - Konsekvens af nedskæring, Nordregård.docx 6 Åben Konsekvenser ved budgetreducering - Tåg - Udtalelse om 55125/14 konsekvenser ved budgetreducering 2014.doc 7 Åben VS: Anmodning om udtalelse til Børne. og Skoleudvalget vedr. evt /14 tilbageholdelse af 1,3 mio. kr. fra daginstitionsområdet og skoleområdet i Udtalelse om evt budgetreducering KO.pdf 8 Åben Svar ang besparelser - Svar ang.besparelser..doc 54848/14 9 Åben udtalelse vedr. konsekvenser for budgetreducering - Udtalelse 54196/14 vedr. budgetreducering.doc 10 Åben SV: Anmodning om udtalelse til Børne. og Skoleudvalget vedr. evt /14 tilbageholdelse af 1,3 mio. kr. fra daginstitionsområdet og skoleområdet i Udtalelse vedr. konsekvenser af budgetreduceringer 2014 KAG.docx 11 Åben SV: Anmodning om udtalelse til Børne. og Skoleudvalget vedr. evt /14 tilbageholdelse af 1,3 mio. kr. fra daginstitionsområdet og skoleområdet i Udtalelse om konsekvenser ved budgetreducering 2014.docx 12 Åben SV: Anmodning om udtalelse til Børne. og Skoleudvalget vedr. evt /14 tilbageholdelse af 1,3 mio. kr. fra daginstitionsområdet og skoleområdet i % besvarelse Skelgård.doc 13 Åben Udtalelse fra Lø. ledernetværk 59290/14 14 Åben Udtalelse fra Ung.domsskolen 59302/14 15 Åben Udtalelse fra inst. ledernetværk Vestamager 59313/14 16 Åben Udgtræk OPUS B og S /14 17 Åben LØ svar på budgetreducering /14 8

10 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Forvaltningen havde til udvalgsmødet udarbejdet nyt forventet helårigt regnskab, som viser en merudgift på 1,7 millioner kroner. På baggrund heraf traf Børne- og Skoleudvalget beslutning om ikke at tilbageholde 5 % på budgetrammer i skoler og daginstitutioner. Det blev samtidigt besluttet, at udviklingen følges nøje af forvaltningen og at budgetsituationen på ny bliver vurderet ved fremlæggelse af forvaltningens halvårsregnskab. 9

11 6. Evaluering af projekt Forebyggende Rådgiver Sagsnr.: 14/9427 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget besluttede den 13. juni 2013 at der i 2014, forsøgsvist skulle være 2 forebyggende rådgivere på 4 skoler og de dertil hørende institutioner i de 4 skoledistrikter. To rådgivere skulle dele funktionen, som er normeret til én fuldtidsstilling. Formålet med projektet er at: yde en tidlig indsats, således at elevens vanskeligheder ikke udvikler sig, fremme kommunikationen mellem familien, skolen og det sociale system, fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedrørende et barns trivsel, understøtte og sikre dialogen mellem forvaltningen og skolen, når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens børn og unge og understøtte skolerne i udarbejdelse af kvalificerede underretninger om børn og unge med behov for særlig støtte, hvis vanskeligheder ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen normalt anvender UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er nu foretaget en evaluering af projektet. Evalueringen af foretaget på baggrund af de to forebyggende rådgiveres logbøger og en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af de skoler og institutioner, der er omfattet af forsøget. Konklusionen på evalueringen er, at indtil videre er tilbagemeldingerne fra elever, forældre, fagpersoner og de forebyggende rådgivere meget positive. Ordningen er allerede meget benyttet og det opleves, at der er sket et fagligt kvalitetsløft med ordningen i forhold til: mulighed for samtale og rådgivning med en socialrådgiver, sparring i forhold til underretninger og bekymringsbørn og større forståelse af hinandens rammer og arbejdsvilkår. ØKONOMI En fortsat opnormering af Familieafdelingen i 2015 svarende til en fuldtidsstilling. Udgiften til løn vil være ca kr. årligt. INDSTILLING At forsøgsperioden udvides til og med 2015, således, at der kan foretages en mere grundig evaluering primo 2015 med henblik på fremtidige beslutninger i forhold til ordningen. 10

12 /SHJ BILAG Evalueringen af projektet Projektbeskrivelse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig projektbeskrivelse 56170/14 2 Åben Evaluering 56164/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Tiltrådt Forsøgsordningen evalueres ultimo 2014 med henblik på eventuel udvidelse til alle skoler fra skoleåret 2015/2016. DF tilkendegiver på nuværende tidspunkt ønske om udvidelse til alle skoler fra skoleåret 2015/

13 7. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 Sagsnr.: 14/9423 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen for 2015 består af to dele: En udviklingsstrategi for 2015, der skal være godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i juni En styringsaftale for 2015, der skal være godkendt af parterne i oktober Dette dagsordenspunkt omhandler udkast til udviklingsstrategien. Kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i hovedstadsregionen samt Regionsrådet skal godkende strategien. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udviklingsstrategi 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2014 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi Endvidere er et formål med udviklingsstrategien at udvælge, hvilke særlige temaer der skal være i fokus i det pågældende år. Med udgangspunkt i de væsentligste udviklingstendenser i målgrupperne er der for 2015 udpeget en række særlige fokusområder for den tværkommunale koordinering i KKR-regi: Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder. 12

14 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udkast til Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 godkendes. /shj BILAG Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 Opsummering Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åbe Opsummering_Hovedstadsregionens_Udviklingsstrategi_i_Rammeaftal 56144/ n e_2015.pdf 14 2 Åbe Hovedstadsregionens_Udviklingsstrategi_i_Rammeaftale_2015.pdf 56142/ n 14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Tiltrådt 13

15 8. Renovering af daginstitutioner i 2014 Sagsnr.: 14/8336 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat 1 mill. kr. til renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2014 afsat 1 mill. til renovering af bygninger på daginstitutioner i Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Corneliusmindevej 40. nyt tag og samtidig efterisolering. 2. Gl. Kirkevej 84. reparation af tag 3. Stavlundvej 29. reparation af tag Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres afhænger af licitationsresultaterne. ØKONOMI Der er i budget 2014 afsat 1 mill. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det anbefales over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, 1. at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. /BGR 14

16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Tiltrådt 15

17 9. Fordeling af puljen "Tilskud til forbedring af daginstitutioner" for 2014 Sagsnr.: 13/18711 Sagsansvarlig: rth.uk RESUMÉ Puljen Tilskud til forbedringer af daginstitutioner fordeles af Børne- og Skoleudvalget, efter ansøgninger modtaget fra daginstitutionerne, til mange forskellige formål, som f.eks. køkken- og toiletrenovering, forbedringer af lys, lyd, gulve, ventilation, hårde hvidevarer og bedre udnyttelse af institutionernes lokaler. Budgettet til Forbedringspuljen udgør kr. i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved behandlingen af Forbedringspuljen 2013 blev det bl.a. besluttet, at prioritere lovpligtige forhold i pedelboligen ved Løjtegårdsvej til udvidelse af børnetallet. Denne udgift beløb sig til ca. halvdelen af Forbedringspuljen, hvilket resulterede i at flere daginstitutioner fik afslag på deres ansøgninger. Det blev derfor i forlængelse aftalt, at de daginstitutioner, der havde fået afslag i 2013 ikke skulle komme med nye ansøgninger i år, men at de automatisk genansøgte Forbedringspuljen i Det blev dog endvidere aftalt for 2014, at kun institutioner med lovpligtige forhold kunne fremsende ansøgninger til Forvaltningen. I vedlagte bilag (31213/14) ses forvaltningens forslag til fordeling af puljen. Forvaltningen skal også gøre opmærksom på, at Forældrebestyrelsen i Børnehuset Tømmerup Haveby har ansøgt om renovering af institutionens køkken i forbindelse med øget madproduktion og implementering af sundt frokost måltid i henhold til lovgivningen om Sundt frokost måltid. Bestyrelsens har tidligere besluttet, at institutionen skal fravælge frokostordningen for børnehavebørn, INDTIL institutionens køkken er sat i en sådan stand, at frokost kan tilberedes i institutionen. Dette indebærer altså i praksis et tilvalg af ordningen fra det øjeblik, hvor maden kan laves i institutionen. Det skal oplyses, at alle andre institutioner tidligere og indtil videre har fravalgt madordningen. Bestyrelserne skal spørges på ny ultimo 2014, herunder til eller fravalg af Sundt frokost måltid. 16

18 Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet bestyrelsens anmodning om renovering af køkken i møde den Børne- og Skoldeudvalget besluttede, at udgifter i forbindelse med øget mad produktion og implementering af sundt frokost måltid afholdes over børnehuset eksisterende budget Der er i forvaltningens budget 2014 ikke afsat midler til indretning af køkkener, hvorfor finansieringen kunne bevilges af Forbedringspuljen. Teknisk Forvaltning anslår at udgifterne til lovpligtige køkkenforbedringer vil udgøre mellem kr. Børne- og Skoleudvalget bedes derfor på ny behandle bestyrelsens ansøgning og tage principielt stilling til ansøgningen, idet øvrige institutioners forældrebestyrelser fremadrettet eventuelt kan beslutte en implementering af ordningen, der også vil kunne resultere i køkkenforbedringer for at opfylde kravene til øget mad produktion. Såfremt bestyrelsens ansøgning ikke imødekommes af udvalget anser Forvaltningen sagen som afsluttet, og der kan således kun implementeres sundt frokost måltid via mad produktion udefra, hvilket også vil være i overensstemmelse med gældende lovgivning, men som bestyrelsen af Børnehuset Tømmerup Haveby ikke ønsker. LOVGRUNDLAG Dagtilbudsloven Sundt frokostmåltid INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at vedlagte forslag til fordeling af puljen tilskud til forbedringer af daginstitutioner for 2014 godkendes 2. at udvalget principielt tager stilling til finansiering af eventuelle lovpligtige køkkenforhold i anledning af forældrebestyrelsers beslutning om, at implementere sundt frokost måltid i børnehaver. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt Forbedringspuljen /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Forbedringspuljen tiltrådt. Der afsættes ikke budgetmidler til lovpligtige køkkenforbedringer i forbindelse med implementering af Sundt Frokostmåltid. Dette indebærer, at lovpligtige køkkenforbedringer skal ske indenfor institutionens eget budget. Såfremt dette ikke er muligt vil implementering af sundt frokostmåltid kunne ske ved levering af mad udefra i henhold til gældende lovgivning. 17

19 10. Legepladspulje 2014 Sagsnr.: 14/1158 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Puljen Forbedring af legepladser i daginstitutioner fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra daginstitutionerne til renovering/forbedring af legepladser. Budgettet til legepladspuljen er i 2014 på kr. Der er ansøgt for kr. Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af ansøgningerne, jf. vedhæftet bilag 27684/2014. Teknisk Forvaltning har været med på råd ved fordelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indkommet 8 ansøgninger. Det foreslås, at 4 ansøgninger imødekommes og 1 ansøgning imødekommes delvist. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale /SHJ At vedlagte forslag (dok.27684/2014) til fordeling af puljen Forbedring af legepladser i daginstitutioner for 2014 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samlet skema legepladspuljen /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Tiltrådt 18

20 11. Sammenlægning af institutioner på daginstitutionsområdet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/9504 Sagsansvarlig: SMJ.UK 19

21 12. Eventuelt Sagsnr.: 13/36918 Sagsansvarlig: sij.uk INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den Intet. 20

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere