side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 291. Spørgetid Kommunalisering af Børnehaven Fyrrevænget, Fyrrevænget 3, 5300 Kerteminde pr. 1. januar Personalenormering på handicapområdet Orientering om sagsbehandlingstider på det sociale område Årlig revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet Kerteminde Havn - Udbedring af skader på spuns og granithammer rundt landfæste for den gamle jernbanebro Bregnør Havn - Forhøjelse af østlige mole Munkebo Havn - Betonarmering af rampe Færdiggørelse af kystsikring vd Boels Bro Kerteminde Havn - Stabiliseringskryds på "Bellonabroen" (Strandjægerbroerne) Kerteminde Havn - Montering af anoder mv. på spuns langs "Kranbroen" Kerteminde Marina - Renovering af jollerampe Kerteminde Marina - Scanning af bropæle Kerteminde Marina - Udskiftning af brodæk Kerteminde Marina - Forskønnelse af marinaområdet - herunder legepladser Projekt "I sikker Havn" Lokalplanlægning af vindmøller ved Dræby Vedtagelse af lokalplan 206 Langeskov Nord, samt tillæg nr. 43 til kommuneplanen Sager og skrivelser til orientering... 27

3 side Spørgetid P24 sagsnr Byrådets møde punkt 291: Ingen spørgsmål Kommunalisering af Børnehaven Fyrrevænget, Fyrrevænget 3, 5300 Kerteminde pr. 1. januar P24 sagsnr Den selvejende institution Børnehaven Fyrrevænget, Fyrrevænget 3, 5300 Kerteminde har den 22. oktober 2008 ansøgt om at overgå til kommunalt dagtilbud. På bestyrelsesmøde den 9. september 2008 blev det besluttet at anmode Kerteminde Kommune om at Kerteminde Kommune ved kommunaliseringen forpligter sig til At Kerteminde Kommune driver børnehaven videre som en børnehave i mindst 5 år. Hvis børnehaven herefter nedlægges skal ejendommen anvendes til et andet formål, som tilgodeser børn i Kerteminde Kommune, ligesom et evt. nettoprovenu ved salg tidligst efter 5 år anvendes til forbedring af forholdene for børn i Kerteminde Kommune Økonomi: Børnehaven Fyrrevænget betaler kr ,- af omkostningerne ved skødeberigtigelsen jfr. ansøgningens pkt. d. Øvrige omkostninger til advokathonorar afholdes af Kerteminde Kommune, anslået til kr ,-. En evt. nettoformue med fradrag af Kerteminde Kommunes udgifter ved overdragelsens berigtigelse (advokathonorar) indgår som startkapital for det kommunale dagtilbud. Herudover indebærer kommunaliseringen, at Kerteminde Kommune afskriver sit rente- og afdragsfrie gældsbrev på kr ,37. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børnehaven Fyrrevænget kommunaliseres med virkning fra 1. januar 2009 på de ønskede betingelser og at advokathonoraret finansieres indenfor Børn- og Skoleudvalgets ramme.

4 side 4 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 256: Oversendes med anbefaling, med bemærkninger omkring vilkår. Forvaltningen udarbejder inden Byrådets behandling notat vedrørende ændringer i vilkår. Økonomiudvalgets møde punkt 370: Anbefales godkendt som indstillet af Børn- og Skoleudvalget, d.v.s. uden en given tidsramme for hvor længe, der evt. skal drives børnehave i Fyrrevænget. Evt. provenu anvendes inden for børneområdet efter Byrådets beslutning. Bilag: Bilag til henvendelse af 22/10-08 (referat fra bestyrelsesmøde) Henvendelse fra Fyrrevængets børnehave vedr. anmodning om at overgå til kommunal institution Vedr. kommunalisering af Børnehaven Fyrrevænget, Kerteminde Byrådets møde punkt 292: Godkendt som anbefalet af økonomiudvalget Personalenormering på handicapområdet A26 sagsnr Børn- og skoleudvalget har på sit møde den 3. december 2008 bedt forvaltningen udarbejde beslutningsforslag vedr. personalenormering i forhold til etablering af en yderligere stilling som sagsbehandler vedr. familier med børn med funktionsnedsættelser. Baggrunden herfor er en analyse udarbejdet af forvaltningen over antallet af sager vedr. handicappede børn og unge. Analysen viste et meget stort sagstal for den enkelte

5 side 5 sagsbehandler, hvilket har medført ventetider på afgørelser som følge af et meget stort efterslæb på området. Dette betyder samtidig forkerte afgørelser og dermed et for højt ydelsesniveau. Det er ikke muligt inden for Børn- og Ungeforvaltningens personaleramme (konto 06) at omprioritere, således at der flyttes en sagsbehandler fra familieområdet, idet dette område i forvejen er presset af arbejdsopgaver i forhold til at leve op til kravene i anbringelsesreformen. Det vurderes, at der er 3 mulige løsninger: A. Midlertidig opnormering (vikar-stilling) B. Midlertidig flytning af personaleressourcer fra konto 05 (Familiehuset) med henblik på senere normering af permanent stilling i forbindelse med B2010 C. Ny normering Ad A. Det er Familiechefens klare vurdering, at der er tale om et permanent behov. Et midlertidigt vikariat (fx på et år) vil være vanskeligt at besætte og vurderes alene at medvirke til en kortsigtet løsning, idet sagstallet efter alt at dømme ikke vil være faldende om et år. En midlertidig vikar vurderes samtidig ikke at ville kunne medvirke til det nødvendige permanente kvalitetsløft i sagsbehandlingen, der er påkrævet for at der for familier med børn med funktionsnedsættelser kan opbygges et acceptabelt sagsbehandlingstilbud. Ad B. Det vil under forudsætning af godkendelse i økonomiudvalget være muligt at omdisponere en pt vakant stilling i Familiehuset (familiekonsulent, der er undladt besat for at der politisk kan være mulighed for evt. at disponere over stillingen til dette formål) Der er behov for stillingen i Familiehuset og en midlertidig omnormering af midlerne til en stilling som børnehandicapsagsbehandler vurderes at medvirke til ophobning af sager vedr. familier med behov for praktisk / pædagogisk støtte i hjemmet. En sådan løsning er drøftet igennem med lederen af Familiehuset, der er enig i de anførte betænkeligheder, men kan tilslutte sig forslaget som en midlertidig løsning. Såfremt denne løsning vælges bør der således senest i forbindelse med budgetlægningen for 2010 tages skridt til en tilbageføring af midlerne til Familiehuset og en permanent opnormering af handicapsagsbehandlerområdet som led i den ordinære budgetlægning. Ad C. Det vurderes, at den sagligt set mest korrekt løsning vil være en egentlig nynormering af en yderligere stilling som børnehandicapsagsbehandler. Derved vil sagsbelastningen (antal sager pr sagsbehandler) komme på et niveau, der vurderes at være realistisk også set i forhold til andre kommuner mv. Det vurderes samtidig, at en normering af en yderligere sagsbehandlerstilling i meget høj grad vil være muliggøre til en reduktion af udgifter på området, idet det i dag kan konstateres, at der er et for højt serviceniveau set såvel i forhold til sammenlignelige kommuner og i forhold til regionen som helhed. Økonomiske konsekvenser Udgifter Netto Ansættelse af én handicapsagsbehandler 37 t. ugl Etablering af kontor ialt Forvaltningen kan pege på, at der må forventes en afledt driftsbesparelse på konto 5.72 som følge af en opnormering. Da der imidlertid er 50% statsrefusion på området vil det ikke være muligt at gennemføre en krone-til-krone nettobesparelse. Der er som led i arbejdet med opstilling af budgetværn foretaget reduktion af konto 5.72, da en vis reduktion anses for muligt at opnå allerede under eksisterende forhold. Det vurderes først som led i budgetopfølgningerne i 2 og 3 kvartal af 2009 muligt konkret at vurdere, hvorvidt det er realistisk fuldt ud at finansiere personaleudvidelsen med en bruttobesparelse på konto 5.72 med kr , hvorfor en endelig fastlæggelse af et længeresigtet reduktionsmål i forbindelse med en personaleudvidelse først bør fastlægges som led i den kommende budgetlægning.

6 side 6 Bilag: Analyse af udviklingen i antallet af handicapsager (tidligere udsendt) Oversigt over personalenormeringer i en række andre kommuner udsendes med dagsorden til udvalget medlemmer. Det indstilles til politisk prioritering af hvilken løsning, der skal anbefales. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 254: Model B oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker en opfølgning i juni måned med henblik på budget Økonomiudvalgets møde punkt 371: Anbefales som indstillet af Børn- og skoleudvalget. Finansiering for år 2010 tages ved budgetdrøftelserne. Bilag: Analyse af udviklingen i antallet af handicapsager Antal sager pr sagsbehandler Byrådets møde punkt 293: Godkendt som anbefalet af økonomiudvalget Orientering om sagsbehandlingstider på det sociale område

7 side A26 sagsnr På møde den 19. juni 2007 besluttede Byrådet i Kerteminde Kommune at fastsætte sagsbehandlingstider for afgørelser på det sociale område, samt at sagsbehandlingstiderne skulle offentliggøres på kommunes hjemmeside på Internettet. Man fandt endvidere, at der skulle ske evaluering af sagsbehandlingstiderne efter ca. 1 år. Sagsbehandlingstiderne blev oprindelig foreslået ud fra ønsket om at disse skulle være dækkende i % af tilfældene. I den enkelte sag starter sagsbehandlingstiden på det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet. De forskellige forvaltninger har på det sociale område foretaget en evaluering på nogle af lovområderne. Evalueringen omfatter nye sager afgjort i den omhandlede periode. For så vidt angår Ældre- og Handicapforvaltningen er der foretaget evaluering af 5 områder i tidsrummet fra og med den 5. maj 2008 til og med den 30. juni Selve evalueringen blev foretaget af den enkelte sagsbehandler, der i den omhandlede periode blev bedt om at udfylde et skema, således som det fremgår af nedennævnte skema. Man har her bibeholdt benævnelsen Ældre- og Handicapforvaltningen, idet det er under denne overskrift sagsbehandlingstiderne har været og stadig er offentliggjort på Internettet. Som følge af at Borgerservice, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Arbejdsmarkedsforvaltningen den 1. august 2008 blev samlet i den nye Voksenforvaltning vil de på Internettet offentliggjorte sagsbehandlingstider få ændret overskrifter således, at de fremover svarer til det nu gældende forvaltningsnavn. Indstilling Til Ældre- og Handicapudvalgets drøftelse og oversendelse til Byrådet. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 94: Oversendes til Byrådet med anbefaling. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 172: Sagsbehandlingstider blev drøftet og oversendes med anbefaling. Børn og Skoleudvalgets møde punkt 257: Drøftet. Udvalget ønsker løbende orientering vedrørende sagsbehandlingstider. Oversendes til byrådet. Arne Krydsfeldt (A)

8 side 8 Økonomiudvalgets møde punkt 372: Tages til efterretning over oversendes til Byrådet. Punktets overskrift ændres til Byrådets møde til :Orientering om sagsbehandlingstider på det sociale område". Bilag: Skema vedr. sagsbehandlingstider i tidsrummet fra og med 5. maj til 30. juni 2008 Byrådets møde punkt 294: Taget til efterretning. Lykke Krapalis gav udtryk for, at en sagsbehandlingstid på 6 uger for boligstøtte er for lang tid Årlig revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet P23 sagsnr Ifølge Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde eller revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning efter Servicelovens 83 og 86. Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen ønsker, skal danne baggrund for ressourcetildeling, afgørelser og levering af hjælp til ældre og handicappede for det kommende år. De kvalitetsstandarder, som Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006, har fungeret tilfredsstillende i harmonisering af ydelser på ældreområdet i Kerteminde Kommune. Det har dog været et ønske fra politikere, Ældreråd og medarbejdere på ældreområdet, at kvalitetsstandarderne ved kommende revidering får et mere brugervenligt format, som kan udleveres til de borgere, som modtager de pågældende ydelser. Det er på denne baggrund, at Voksenforvaltningen har udarbejdet forslag til henholdsvis en overordnet Serviceinformation, som indeholder de mere generelle oplysninger og kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser.

9 side 9 I de fremlagte reviderede standarder er der ikke ændret på det godkendte serviceniveau fra Der er dog indlagt en højere grad af tilgængelighed i forhold til Myndighedsafdelingen, da telefonisk kontakt er foreslået udvidet og forenklet. Voksenforvaltningen fremlægger forslag til: Serviceinformation (som tænkes udleveret til alle borgere, som modtager én eller flere ydelser). Kvalitetsstandarder indenfor følgende områder: Praktisk bistand Tøjvask Madservice Tilberedning og anretning af mad Indkøb/udbringning af varer Personlig pleje Hjælpemidler og forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Reparation af hjælpemidler Kørsel af hjælpemidler Boliger* Gæsteophold/aflastning* Akut hjælp hele døgnet/nødkald* Genoptræning Vedligeholdende træning Omsorgstandpleje Pasning af nærtstående* Plejevederlag / terminal pleje Rehabiliterende indsats* Dagcenter tilbud * Kørsel* Aktiviteter på plejecenter * Standarder markeret med * betyder, at de er under udarbejdelse og fremsendes til godkendelse efterfølgende. Høring: Såfremt Ældre- og Handicapudvalget ønsker at ændre en eller flere af de fremlagte og nuværende gældende standarder vedr. ydelser efter 83 og 86 skal forslagene sendes til høring i Ældreråd og sagen skal genoptages i Ældre- og Handicapudvalgets planlagte møde den inden forelæggelse for Byrådet. Voksenforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udvalget drøfter det nuværende serviceniveau, som udtrykkes ved vedlagte kvalitetsstandarder og beslutter om nuværende niveau skal fastholdes og om det nye format, som kvalitetsstandarder er opsat efter tilgodeser det ønskede. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 155: Administrationen undersøger konsekvenser ved eventuel justering af kvalitetsstandard ved tilberedning og anretning af mad, specifikt vedr. smørring af smørrebrød. Administrationen undersøger valg af leverandør vedr. omsorgstandplejen. Serviceinformation og kvalitetsstandarder sendes i høring.

10 side 10 Sagen genoptages. Sag vedr. kvalitetsstandarder forelægges på ny for Ældre- og Handicapudvalget efter høring i Ældrerådet. Ældrerådet har den fået gennemgået Serviceinformation og kvalitetsstandarder. Ældrerådet udtaler, at kvalitetsstandarder, som foreligger for nuværende, kan godkendes med redaktionelle ændringer. Ældrerådet udtaler dog også, at det er ønskeligt om Serviceinformationen ligesom kvalitetsstandarder gennemgås hvert år og ikke hvert tredje år, som foreslået i oplægget Der foreligger ikke skriftligt høringssvar fra Ældrerådet. Ældrerådets formand har bekræftet rigtigheden af, at det i dagsordenen nævnte, er foreneligt med Ældrerådets høringssvar. Administrationen har indføjet de redaktionelle ændringer, som ønsket af såvel Ældre- og Handicapudvalget og Ældreråd og forelægger nu de reviderede kvalitetsstandarder til godkendelse. Ligeledes er de af Ældre- og Handicapudvalget anmodede punkter vedr. smørrebrød og omsorgstandpleje undersøgt. Kvalitetsstandarder er tilrettet i forhold til denne undersøgelse. Voksenforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: - at udvalget drøfter den af Ældrerådet indkomne bemærkning vedr. gyldighedsperiode for Serviceinformation - at udvalget træffer beslutning om kvalitetsstandarder i sin nuværende form kan godkendes og videresendes til godkendelse i Byrådet Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 170: Kvalitetsstandard 13, 17 og 18 trækkes, da der er ændringer som skal skrives ind. Udvalget besluttede at der skal være en gyldighedsperiode på 3 år på serviceinformationen med mindre, der fremkommer ændringer. Arne Krydsfeldt (A) Økonomiudvalgets møde punkt 386: Anbefales godkendt som indstillet af Ældre- og Handicapudvalget.

11 side 11 Byrådets møde punkt 295: 296. Kerteminde Havn - Udbedring af skader på spuns og granithammer rundt landfæste for den gamle jernbanebro G01 sagsnr Der er behov for udbedring af skader på spuns og granithammer rundt landfæstet for den gamle jernbanebro, jf. udarbejdet tilstandsrapport for den sydlige del af havnen. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Kerteminde Havn Udbedring af skader på spuns og granithammer rundt landfæste for den gamle jernbanebro kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 362: Anbefales

12 side 12 Økonomiudvalgets møde punkt 373: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 296: 297. Bregnør Havn - Forhøjelse af østlige mole P20 sagsnr Den nye østlige læmole ved Bregnør Havn er for lav. Den ønskes lidt højere, da bølger ved højvande og vind fra NØ har løb direkte ind i havnen. Ved etableringen af den nye bådebro blev stenene fra den gamle læmole genbrugt. Den gamle mole var anlagt som en halv mole, idet den lå op ad en pælespuns. Den nye mole er fritliggende, og der var derfor ikke sten nok til at den kunne blive tilstrækkeligt høj. En del sten er tilvejebragt i 2008 fra den nye udstykning ved Krabbegårdsvej. Kystdirektoratet er endvidere søgt om tilladelse til at flytte molen ca. 6 meter mod øst, hvilket vil give plads til en række joller og pramme på indersiden af broen. Tilladelsen er meddelt. Et fartøj vil under alle omstændigheder skulle grave sig ind og ud igen for at lægge de ekstra sten på molen. En samtidig flytning af molen vil vinde meget for en lille ekstraudgift. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Bregnør Havn Forhøjelse af den østlige mole kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi.

13 side 13 Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 367: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 374: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 297: 298. Munkebo Havn - Betonarmering af rampe P20 sagsnr Den østlige ende af Munkebo Havn, hvor bådene sættes op og ud ved hjælp af vogne, skråner fra land og ud i vandet. Det skrånende stykke består af sand og grus, som er tungt at køre bådevognene i, og som ved kraftig regn skyller ud i havnebassinet, ønskes armeret med en betonbelægning. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Munkebo Havn betonarmering af rampe kr.

14 side 14 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 366: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 375: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 298: 299. Færdiggørelse af kystsikring vd Boels Bro P20 sagsnr Stormfloden i november 2006 var hård ved kyststrækningen ud for Boels Bro s vinterplads. På et stykke af kysten er der aldrig lavet kystsikring, hvilket foreslås etableret. Arbejdet blev påbegyndt i 2008 og ønskes tilendebragt i Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Konto nr. Beløb: Boels Bro kystsikring kr.

15 side 15 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 365: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 376: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 299: 300. Kerteminde Havn - Stabiliseringskryds på "Bellonabroen" (Strandjægerbroerne) G01 sagsnr Der er behov for montering af nye stabiliseringskryds på Bellonabroen, jf. udarbejdet tilstandsrapport for den sydlige del af havnen. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr

16 side 16 Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Kerteminde Havn stabiliseringskryds på Bellonabroen kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 364: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 377: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 300: 301. Kerteminde Havn - Montering af anoder mv. på spuns langs "Kranbroen" G01 sagsnr Der er behov for montering af anoder på spunsen langs Kranbroen, samt for udskiftning af tværser og dæk på samme, jf. udarbejdet tilstandsrapport for den sydlige del af havnen.

17 side 17 Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Kerteminde Havn Montering af anoder mv. på spuns langs Kranbroen kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 363: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 378: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 301: 302. Kerteminde Marina - Renovering af jollerampe G01 sagsnr Dagen før Sail Extreme i maj 2008 knækkede en pæl på den ene af jollebroerne ved jollerampen i Marinaen. En hastig dykkerundersøgelse viste, at denne ene pæl var gnavet

18 side 18 igennem af pæleorm, men at resten, sammen med dæk og strøer, kunne vente et par år med at blive udskiftet. Til gengæld er dækket på den del af rampen, som er under vand, i meget dårlig stand. Ind imellem trædes der igennem, og en udskiftning er meget påkrævet. Pælene vil indgå i den pælescanning som p.t. er planlagt til Ca. ⅓ af rampen under vand og ca. ¼ af rampen mod land er udskiftet over driften i 2008, da det blev vurderet, at den var farlig. Resterende er ⅔ af rampen under vand og ¾ af rampen mod land, samt de 2 stikbroer. Renovering vurderes at være meget påkrævet. Der er afsat beløb i årene 2009 og 2010 til renoveringen. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Konto nr. Beløb: Kerteminde Marina jollebroerne kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 361: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 379: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 302:

19 side Kerteminde Marina - Scanning af bropæle G01 sagsnr Projektet går ud på, at hver enkelt bropæl i Marinaen scannes for at give et nøjagtigt billede af tilstanden i forhold til eventuelle angreb af pæleorm. Den forventede levetid for en hårdttræspæl er ca. 60 år, hvorfor broerne i Marinaen er halvgående. Der har tidligere været afsat midler til projektet som en del af puljen Diverse vedligeholdelsesarbejder. Puljen blev reduceret og overført til dækning af udgifter vedrørende stormfloden i november Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Kerteminde Marina scanning af bropæle kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 360: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 380: Anbefales godkendt.

20 side 20 Byrådets møde punkt 303: 304. Kerteminde Marina - Udskiftning af brodæk G01 sagsnr Udskiftning af brodæk blev påbegyndt i Der er budgetteret med 2 broer pr. år undtagen i 2007, hvor halvdelen af midlerne gik til reparation af stormflodsskader. Udskiftningen fortsætter i årene 2009 og Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb: Diverse vedligeholdelsesarbejder udskiftning af brodæk kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under Økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 359: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 381: Anbefales godkendt.

21 side 21 Byrådets møde punkt 304: 305. Kerteminde Marina - Forskønnelse af marinaområdet - herunder legepladser P20 sagsnr Midler til forskønnelse/udvikling af marinaområdet er tidligere blevet afsat i henhold til plan til og med Beløbet blev genoptaget i Budget 2008, da beløbet i 2007 blev anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med stormfloden i november I forbindelse med anlægsstoppet i 2008 er projektet blevet udskudt og restbudget er indarbejdet i Budget Beløbet er som hidtil øremærket til renovering af 2 stk. legepladser på marinaområdet. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 afsat kr Anlæg sted nr. Kontonr.: Beløb: Forskønnelse af marinaområdet kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 358: Anbefales

22 side 22 Økonomiudvalgets møde punkt 382: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 305: 306. Projekt "I sikker Havn" P20 sagsnr Der findes ingen regler eller love for hvor meget sikkerhedsudstyr der skal være på havne og marinaer. I 2004 forsynede Kerteminde Kommune Trafikhavnen med redningskranse og stiger på strategiske steder. Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har på utallige forespørgsler fra medlemmer siden januar 2006 foretaget forsøg med udstyr i Korsør Lystbådehavn. Der foreligger i dag en fuldt udbygget anbefaling af, hvad der bør anskaffes og hvor og hvor tæt det bør opsættes samt hvordan det benyttes. Og ikke mindst til hvordan det bør implementeres i havne og klubber. Et meget seriøst projekt hvis retningslinjer bør følges. Økonomi: Der blev i Budget 2008 afsat midler til projektet, men i forbindelse med anlægsstoppet i 2008 er projektet stoppet og restbudget er indarbejdet i Budget I anlægsbudgettet for 2009 er der afsat kr Anlæg sted nr. Konto nr. Beløb: Kerteminde Marina Projekt I sikker havn kr.

23 side 23 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 357: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 383: Anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 306: 307. Lokalplanlægning af vindmøller ved Dræby P15 sagsnr Den 29. april fik Miljø- og Kulturforvaltningen en anmodning fra Vattenfall om at starte en undersøgelse af mulighederne for at erstatte 12 gamle vindmøller mellem Dræby Fed og Vigerø med 3-4 nye vindmøller. Udskiftningen skal ske i henhold til en udskiftningsordning, der er iværksat i marts 2004, hvor målet er, at der inden udgangen af 2009 nedtages 175 MW gamle vindmøller og der i stedet rejses 350 MW nye store vindmøller på landsplan. Sagen har indeholdt en offentlig forhøringsfase/debatfase, hvor en række problemstillinger blev rejst. Derefter et borgermøde, hvor ansøger svarede på de centrale problemstillinger. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. oktober 2008 at fortsætte processen med udarbejdelse af en VVM-redegørelse, en miljøvurdering, samt lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Disse fremlægges samlet med henblik på udsendelse til offentlig høring.

24 side 24 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal kommunen foretage en screening af lokalplanens effekt i forhold til natur og miljø. Det er vurderet, at lokalplanen vil have de samme indvirkninger på natur og miljø, som er beskrevet i miljøvurderingen af VVM-redegørelsen. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. I henhold til planlovens 24 stk. 3 skal planforslagene fremlægges i høring i mindst 8 uger. Planforslagene udarbejdes af Vattenfall, hvorfor planlægningen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Bilag: Lokalplanforslaget er udsendt med dagsordenen til udvalgsmødet 2. december Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller: - at VVM-redegørelsen, miljøvurderingen, forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg videresendes til Byrådet med henblik på fremlæggelse i 8 uger. - At der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 af lokalplanforslaget. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 354: Anbefales godkendt Økonomiudvalgets møde punkt 384: Hans Luunbjerg blev erklæret inhabil. Anbefales godkendt som indstillet. Byrådets møde punkt 307:

25 side Vedtagelse af lokalplan 206 Langeskov Nord, samt tillæg nr. 43 til kommuneplanen P15 sagsnr Lokalplanforslaget samt tillæg nr. 43 til kommuneplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 16. september 11. november I perioden indkom 6 bemærkninger/indsigelser. Nr. 1: Lone Larsen og Lasse Mortensen, Skovvangsvej 10 Langeskov. Indsigelse mod delområde 2, som er planlagt til en offentlig institution, - hvilken type institution er det? Institutionen vil være til gene for trafikken på Skovvangsvej, som ikke kan bære yderligere trafik. Der foreslås at delområde 2 anvendes til natur/parkområde eller naturlegeplads, så man bevarer udsigten til det åbne land. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger Det kan oplyses, at institutionen er tænkt som en daginstitution, børnehave/vuggestue, idet det er vurderet, at der vil blive behov for daginstitutionspladser. Følgende erklæring indføjes som forklarende tekst under 5 veje, stier og parkering: Forud for byggemodning af området vil Miljø- og Kulturforvaltningen vurdere den eksisterende infrastruktur i området og sikre, at eventuelle mangler bliver afhjulpet, således at trafikken kan afvikles på en hensigsmæssig måde. Bebyggelsesplanen er udformet med flere grønne arealer, og bebyggelsen i delområde 1 er placeret rundt om grønne fælles arealer, hvor der i vid udstrækning er bevaret udsigter til det åbne land. Nr. 2 Kerteminde ældreråd, Bycentret 302 Munkebo Det ønskes, at der ved udbygningen af boligområder også indarbejdes handels- og samfærdselsstruktur. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger Det er vurderet at der ikke er behov for butikker i området på grund af den nære beliggenhed til Langeskovcentret. Med hensyn til samfærdselsstruktur henvises til bemærkningerne under punkt 1 afsnit 2 samt bemærkningerne til punkt 5. Nr. 3 Hans Andersen, Nyborgvej 32, Langeskov Indsigelsen går ikke på selve indholdet i lokalplanen, men på at Hans Andersens grund matr. nr. 62 m. fl. Ikke er blevet inddraget i lokalplan 206, som det tidligere har været på tale. Hvis man ikke imødekommer denne indsigelse, anmodes der om, at man i den kommende kommuneplansrevision vil inddrage området som et fremtidigt byudviklingsområde. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger Henvendelsen behandles i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.

26 side 26 Nr. 4 Kerteminde Museer Kerteminde Museer har et ønske om, at den historiske beskrivelse uddybes. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger Bemærkningerne kan tilrettes redaktionelt. Nr. 5 Jytte Immerkjær Slåenhaven 8 Langeskov Man ønsker at Kommunen er opmærksom på børn der skal til og fra skole, således at man både tænker på at etablere cykelsti og fortov. Der ønskes lavet fortov og cykelstier i forlængelse af Birkevej og Vandværksvej samt nye fortov og cykelstier på Hvileholmsvej. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger Vejenes udformning i den nye udstykning giver en naturlig fartbegrænsning. Der er cykel og gangsti på vejstrækningen A-B (hovedvejen i det nye boligområde). Ved realiseringen af udstykningen vil der blive set nærmere på skolevejen fra det nye boligområde til de nærliggende skoler. Jf. også bemærkningerne til punkt 1 afsnit 2 samt bemærkningerne til punkt 2 Nr. 6 Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri Der gøres indsigelse mod at arealforbruget pr. boligenhed i delområde 3 er for stort. Det skal fremgå af lokalplanen hvorledes de fremtidige jordbrugsmæssige interesser for de omkring liggende landbrugsejendomme varetages. Det bør af lokalplanen også fremgå, hvad der skal ske med restejendommene fra landbrugsejendommene matr. nr. 5-c m. fl. og 4-b m. fl., i forbindelse med, at ejendommens bygninger indgår i lokalplanområdet. En del af disse ejendommes jorder udstykkes til boligparceller, hvorved landbrugspligten på et tidspunkt ophører. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger Det er aftalt med Ministeriet hvorledes vi korrigerer lokalplan 206, hvorefter indsigelsen vil være frafaldet. Dette medfører ingen ændringer af lokalplanen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 206 og tillæg nr. 43 til kommuneplanen fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 353: Anbefales godkendt Økonomiudvalgets møde punkt 385: Anbefales godkendt.

27 side 27 Byrådets møde punkt 308: 309. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Byrådets møde punkt 309: Taget til efterretning.

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 06.01.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 06.01.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 06.01.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Jens Arne Hansen deltog ikke ved pkt. 351 Afbud: Indholdsfortegnelse: 351.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 07.05.2009 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jan Johansen deltog ikke i punkt 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.01.2010 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013... 3 2. Budgetopfølgning

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Byrådets møde den 30. januar 2007 Kl. 17.30 Aulaen på Kerteminde Højskole For åbne døre Side 1 Fraværende: Torben Andersen, Britt Pedersen og Lykke Krapalis. Lars Ole Valsøe

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 05.03.2009 kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 194. Sager og skrivelser til orientering... 3

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 04.06.2007 kl. 16:30 Munkebo Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 6. Sager og skrivelser til orientering... 3 7. Statistik vedr. arbejdsmarkedet...

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Januar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31.01.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 77. Sager og skrivelser til orientering... 3 78.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere