Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011"

Transkript

1 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts ) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen for rettidigt indvarslet i Kolding Ugeavis den 9. februar, selvom tekst-tv havde været ude af drift ved tidsfristen udløb, og selvom indkaldelsen blev bragt for sent på hjemmesiden den 25. februar. Regnskab og indkomne forslag var rettidigt tilgængelige. Et enkelt medlem protesterede mod indkaldelsen, idet medlemmet ikke modtager ugeaviser og heller ikke ser analogt TV. Medlemmet var derfor henvist til at benytte hjemmesiden, og her var indkaldelsen forsinket, og oveni det var indkaldelsen ikke lagt på hjemmesidens forside, i stedet var der blot linket til den. Medlemmet vandt ikke gehør for sine synspunkter. 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden kunne berette, at der i det forløbne år ikke var optaget flere foreninger i AFiK, men at der havde været enkelte forespørgsler. Til gengæld har der været medlemsfremgang og et stigende antal henvendelser fra medlemmerne. Formanden redegjorde for prisstigningen på programpakkerne og fortalte om fordelspakken og de muligheder, som den medførte. De bekostelige opgraderinger af anlægget blev nævnt sammen med de uheldige afbrydelser, som medlemmerne har oplevet. Endelig omtalte formanden sikringen af foreningens likvider, messen i Parkhallen, og det indledende arbejde med at sammenlægge AFiK og ASIK. Afslutningsvis luftede formanden nogle tanker om evt. at øge indkøbet af ydelser hos TV Kolding for på den måde at understøtte lokal TV. Der var efterfølgende god spørgelyst hos de fremmødte. Aftalen med Stofa kan opsiges i 2012, og i så fald skal antenneforeningerne betale for anlægget (fiberringen) og for goodwill i form af Stofas internetkunder. Kontrakten udløber i 2017, og hvis den ikke forlænges, skal antenneforeningerne betale goodwill af Stofas internetkunder. Aftalen løb oprindeligt til 2010, men pga. opgraderinger er aftalen forlænget til Stofa har rettighederne til alle digitale ydelser i nettet, så længe aftalen løber, og de har retten til tomrørene. De enkelte medlemmer har ingen direkte indflydelse i ASIK, men alle kan stille op som delegeret, og på den måde gøre sin indflydelse gældende. AFiK har forpligtet sig til at være medlem af ASIK, og med det medlemskab følger også de forpligtelser, som ASIKs aftaler med Stofa indebærer. Der er endnu intet fastlagt omkring det analoge sluk i ASIK, men et forsigtigt gæt kunne være i TV-modtagelsen bliver ikke billigere, når der lukkes for det analoge signal, men der bliver plads til langt flere kanaler i nettet, og den digitale teknologi giver også langt mere fleksible løsningsmuligheder. Der var tilkendegivelser om, at der ikke burde ydes støtte til TV Kolding. ASIK har taget skridt til at sikre installationerne i hovedstationen mod vandskader, men større strømafbrydelser hos Tre-For kan der ikke garderes imod. Det er korrekt, at omkostningerne ved at have Peter Madsen ansat som konsulent er en anelse højere end omkostningerne ved samarbejdet med Stofa Butikken, men den service som konsulenten yder er langt bedre. Der var flere opfordringer til bestyrelsen om at gøre mere ud af hjemmesiden og om at informere bedre.

2 Side 2 af 5 3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Foreningens revisor, Per Schøtt, gennemgik ledelsespåtegningen og den anvendte regnskabspraksis samt fremlagde regnskabet, hvorefter kassereren svarede på spørgsmål. Der er igen i år opkrævet mere i programafgift hos medlemmerne, end der er betalt videre til Stofa og kanaludbyderne. Foreningen har et overskud på 1,8 millioner kroner på programafgifterne, som blot er indgået i den almindelige drift. Huslejedepositum fra Stofa er returneret. Eventualforpligtelserne til Stofa i form af goodwill og AFiKs andel af anlægget fremgår ikke af regnskabet, da det ikke er muligt at sætte beløb på. Bestyrelsen blev alligevel opfordret til at tage forpligtelsen med i regnskabet i en eller anden form således, at forpligtelsen er synlig. Bestyrelsen modtager de udlæg, som de har lov til oppebære ifølge ligningsloven. Et enkelt medlem mente, at personaleudgifterne til konsulenten og til bogholderen var for høje. ASIK ejer den del af anlægget, som vedrører fiberen, mens AFiK ejer coaxdelen i sit eget område. AFiK betaler kr. 40 pr medlem pr. år til ASIK for drift og vedligehold af fiber, noder, forstærkere, m.m. samt for medlemskab af FDA (Forenede Danske Antenneanlæg), forsikringer og des lige. 4) Indkomne forslag. Forslag 1-5 blev ikke sat til afstemning, da det blev vurderet, at der var tale om forslag til hvorledes generalforsamlingen skulle afvikles og ikke om forslag, der ønskedes vedtaget af generalforsamlingen. 01) Forslag om regnskabsfremlæggelse på tekst-tv. Det er ikke nemt at lægge regnskabet på tekst-tv, da pladsen er begrænset. 02)Forslag om udsendelse af regnskab på mail. Det er allerede nu muligt at få en kopi af regnskabet tilsendt pr. mail. Der skal blot rettes henvendelse til formanden. 03) Ønske om redegørelse for programvalg og den bagvedliggende politik. Bestyrelsen i ASIK og formændene for antenneforeningerne under ASIK sammensætter programpakkerne. Der er lagt flest mulige kanaler ind i den store pakke, da det ellers ikke ville være muligt at tilkøbe dem til den lille pakke via flex-pakken. Der blev udtrykt ønske om at få information om prøvekanalen på hjemmesiden, ligesom der blev ønsket information om proceduren for programudvælgelse. 04) Ønske om redegørelse for likvidernes placering og den bagvedliggende politik. Kassereren fremviste et likviditetsbudget for hele året. Likviderne er fordelt i tre pengeinstitutter og i tre portioner af obligationer for at opnå størst mulig sikkerhed. 05) Ønske om redegørelse for kapitaludligningens forløb og status. Kassereren gennemgik principperne for kapitaludligningen. De foreninger, som var med til opstarten af AFiK, er færdige med udligningen. Kun de tidligere medlemmer af Brændkjær, Rebæk, Viuf, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Antenneforening mangler endnu to år af deres udligning. Forslag 6 blev ikke sat til afstemning, da sammensætningen af programpakkerne sker ved brugerundersøgelser i ASIK regi.

3 Side 3 af 5 06) Forslag om at Canal 9, DK4 og TV2 Film tages af programudbuddet sammen med Playboy TV og Spice. ASIK gennemførte i 2009 en brugerundersøgelse, og i 2010 gennemførte Stofa en brugerundersøgelse på nettet med næsten identisk resultat. ASIK gennemfører en ny brugerundersøgelse i 2011, og her vil det være muligt at give sin mening om programvalget til kende. Ved brugerundersøgelsen i 2009 tilkendegav et flertal af medlemmerne, at de maksimalt ønskede at betale kr for programpakkerne. Denne beløbsgrænse er pt. overskredet, men den er fastsat ud fra to år gamle priser, og det har indtil januar 2011 været muligt at få den lille pakke plus en digital temapakke for under kr Forslag 7 blev ikke sat til afstemning, da processen allerede er i gang. 07) Forslag om sammenlægning af AFiK og ASIK. Processen med at sammenlægge ASIK OG AFiK er indledt. Stofa skal godkende sammenlægningen, da Stofa har forkøbsret til fiberringen, såfremt ASIK nedlægges. Pt. er et udkast til en aftale med Stofa sendt til FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) med henblik på en udtalelse. AFiKs vedtægter er ligeledes sendt til FDA til gennemlæsning for at se, om en sammenlægning af ASIK og AFiK nødvendiggør en vedtægtsændring. Forslag 8-15 blev sat til afstemning. 08) Forslag om opsplitning af regnskabet i en programdel og en driftdel. Generalforsamlingen fik forevist den opstilling, som havde været anvendt i regnskabet Med 41 stemmer for og 14 imod blev det vedtaget at anvende samme opstilling i regnskaberne fremover. 09) Forslag om oplysning om markedsføringsbidraget på opkrævningen. Markedsføringsbidraget er en rabat, som forhandles med Stofa. Hvis størrelsen af markedsføringsbidraget offentliggøres, vil Stofa være langt vanskeligere at forhandle med. Derfor ses markedsføringsbidraget kun som en samlet post i regnskabet og ikke som en linie på hver enkelt opkrævning. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag mod, at han fik tilsendt en opgørelse fra de sidste fem år, hvoraf det fremgår, hvor stort beløbet er, og at det rent faktisk er fratrukket programafgiften. Kassereren lovede at fremsende opgørelsen. 10) Forslag om en mellempakke. I andre antenneforeninger har de op til fire programpakker. I Kolding har vi altid kun haft to, den lille og den store. Ønsket om en tredje pakke er først blevet aktuelt indenfor de sidste par år pga. de stærkt stigende programpriser. Flere forhold taler imod at indføre en mellempakke. Et ekstra filter vil optage, hvad der svarer til to analoge kanaler eller fire digitale kanaler i frekvensbåndet. Det nye filter skal fremstilles, indkøbes og monteres, hvilket er en betydelig udgift, også større end kr. 300, som medlemmerne betaler for monteringen. Denne udgift giver ingen mening, når det tages i betragtning, at det analoge sluk måske vil være aktuelt i antenneforeningen indenfor to til tre år, hvorefter filteret er overflødigt. Dertil kommer, at Viasat forlanger, at TV3 ligger i mellempakken, hvis denne indføres. Prisen for TV3 er dog så høj, at besparelsen ved en mellempakke i modsætning til en fuld pakke vil være ringe.

4 Side 4 af 5 I stedet anbefales den digitale løsning, hvor medlemmerne kan tilkøbe forskellige temapakker til deres lille programpakke. Formanden for ASIK oplyste, at første Zaptorkort koster kr. 187,50 pr. år mens husstandens andet og tredje kort er gratis jf. fordelspakken. Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke kunne behandles. 11) Forslag om en mellempakke til kr Forslaget blev behandlet sammen med forslag 10. Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke kunne behandles. 12) Forslag om større indflydelse fra generalforsamlingen på programvalg og pakkepriser. Programpakkerne sammensættes i ASIK, og der arbejdes hele tiden på at få den bedst mulige programsammensætning. Det totalt frie a la carte valg kommer sandsynligvis aldrig, da enkelte udbydere som eksempelvis Viasat stritter voldsomt imod. Hvis der en dag kan vælges a la carte, vil prisen for de enkelte kanaler blive så høj, at det nok ikke kan svare sig. Glentevejens Antennelaug (Odense) har en Viasat-pakke, som de dog ikke har Viasats tilladelse til at sælge. Nogle af de tilstedeværende argumenterede for at afholde bestemmende afstemninger i stedet for vejledende brugerundersøgelser, mens andre mente, at der måtte være tillid til, at bestyrelsen handlede til medlemmernes bedste. Forslaget om større indflydelse fra generalforsamlingen faldt med 25 stemmer for og 35 stemmer mod. 13) Forslag om ændring af vedtægternes 5. Forslaget indebar, at det i vedtægterne skulle beskrives, at programsammensætningen skulle ske på baggrund af en afstemning, og at den maksimale pris for den store pakke skulle fastsættes på generalforsamlingen. Som sådan fortsatte diskussionen fra forslag 12. Der blev fremsat ønske om en stopklods, så prisen på den fulde pakke ikke blot kunne stige uhindret. Forslaget faldt med 5 stemmer for og 53 imod. 14) Forslag om ændring af vedtægternes 4 stk. 2. Forslaget blev trukket, da det er en del af forslag ) Forslag om ændring af vedtægternes 4 stk. 2, 10 stk. 5, 10 stk. 6.5 og 16 stk. 1. Forslaget er en opfølgning på generalforsamlingen i 2010, hvor det blev ønsket, at generalforsamlingen fremover godkender budget og kontingent for det kommende år i stedet for det indeværende år. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 55 for og 0 imod. Da der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer til generalforsamlingen, kunne forslaget om vedtægtsændringer ikke vedtages endeligt. Forslaget vil derfor blive fremsat igen i forbindelse med generalforsamlingen i ) Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent. Kassereren gennemgik budgettet for Der havde været rettelser i sidste øjeblik, så budgettet, som blev gennemgået, var ikke identisk med det budget, som var sendt ud til medlemmerne. Der skal fortsat ske store investeringer i anlægget, da opgraderingen er en løbende proces.

5 Side 5 af 5 Et medlem beklagede, at der var afsat for få midler til hjemmesiden, men mente samtidig, at administrationsomkostningerne var alt for høje. Det fremlagte budget er baseret på, at den kontingentstigning på kr. 50, som blev varslet på generalforsamlingen i 2010, vedtages således, at grundkontingentet stiger fra kr. 187,50 pr. år til kr. 250,00 pr. år. Bestyrelsen blev opfordret til at fremlægge en redegørelse for hvorledes, at der er disponeret over de 3,4 millioner kroner, som i årenes løb er opkrævet for meget i programafgifter. Budgettet og den foreslåede kontingentstigning blev vedtaget med 47 stemmer for og 0 imod. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Udover de fire genopstillede bestyrelsesmedlemmer stillede også Carl Erik Thomsen op med en agenda om mere og bedre information til medlemmerne. Der blev afgivet 60 gyldige stemmer. Gunnar Thomsen, Henrik Nøhr, Steen Christensen og Stepan Svoboda blev genvalgt til bestyrelsen. 7) Valg af interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev genvalgt som interne revisorer. Palle Lysbjerg blev genvalgt som intern revisorsuppleant. 8) Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. Der blev endnu engang spurgt ind til hjemmesiden og forbedringerne af denne, og fra bestyrelsens side blev det lovet, at den kommende hjemmeside udover muligheden for selvbetjening også ville indeholde de informationer, som var blevet efterlyst tidligere på aftenen. Der blev ytret ønske om et bedre lokale til afholdelse af generalforsamlingen. Gerne et lokale med bedre lydforhold. Formanden opfordrede alle interesserede i at melde sig som ASIK delegerede. Tre medlemmer meldte sig. Formanden takkede medlemmerne for fremmødet og dirigenten for indsatsen, hvorefter der var lodtrækning blandt de tilstedeværende om de mange flotte præmier, som var sponsoreret af kanaludbyderne. Kolding, den 15. april 2011 Jørgen Lund dirigent Henrik Nøhr sekretær Vibeke Futtrup referent

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere