Referat af idéværksted nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af idéværksted nr. 2"

Transkript

1 Byomdannelse Bryggervej - Århus Kommune Referat af idéværksted nr kl til Program Velkomst og formål med forløbet v/ Carsten Lützen, Århus Kommune Introduktion og opsamling siden sidst v/ Torben Gade, GBL Præsentation af udkast til Helhedsplan for Bryggervej v/ Kim Lyster Hansen, GBL Gruppearbejde I: Svagheder ved udkastet Gruppearbejde I: Styrker ved udkastet Fremlæggelse og prioritering Hvad sker der nu? Tak for i dag. v/ Carsten Lützen 1

2 2. Deltagere Til denne idéværksted nr. 2 var inviteret hovedinteressenter og berørte virksomheder, som er naboer til området. Heraf deltog nedenstående: Navn Interessegruppe m.m. Poul Louring Ravan Ørberg Niels Nørskov Kristian Krabbe Anne Frederiksen Ole Skovmøller Erling Lumbye Andresen Frank Trend Poulsen Henning Edwardsen Freddy Ovesen Leif Jensen Henning Christensen Jørgen Møller Hansen Vejlby Risskov Fællesråd/Vejlby Skolebestyrelse/Vejleby Risskov Grundejerforening Grundejerforeningen Marie Mølle Grundejerforeningen Møllegangen Grundejerforeningen Møllegangen Grundejerforeningen Møllegangen Villadsensvej Villadsensvejs Grundejerforening Veri Centerforening, formand AAB's afdelinger i havebyen AAB's afdelinger i havebyen AAB, Godhavnsvej AAB, Nordlysvej Grundejerforeningen Polarcirklen Lars Nordam Godhavnsvej 5 Arne Tollaksen AAB, teknisk chef Søren Anthon Pedersen Statsautoriseret revisor, Bryggervej 28 Anders Hjortshøj Statsautoriseret revisor, Bryggervej 28 Lars Erik Larsen Ejendomsselskabet Bryggervej Søren Poulsen Arkitektfirmaet Plusform Grundejerforeningen Møller Meyers Vej 15 Morten Hofmeister 29 og Carsten Lützen Byplanafdelingen, Århus kommune Maja Grundtvig Byplanafdelingen, Århus kommune Kim Lyster GBL aps Torben Gade GBL aps 2

3 3. Velkomst og formål v/ Carsten Lützen, Århus Kommune Carsten Lützen bød velkommen og opridsede baggrunden for arbejdet. Processen omkring Helhedsplan for Bryggervej er nu nået dertil, hvor der foreligger et udkast til en helhedsplan. Til mødet er igen inviteret repræsentanter for bygherre, investor og ejere, repræsentanter for naboer og repræsentanter for boligselskaber. Formålet med Idéværksted nr. 2 er, at Århus Kommune sammen med konsulenten GBL præsenterer et udkast til helhedsplan for Bryggervejområdet og at deltagerne, som områdets interessenter og ejere, har mulighed for at kommentere på det forelagte udkast, inden det færdiggøres og forelægges politisk. 4. Introduktion og opsamling siden sidst v/ konsulent Torben Gade, GBL Torben Gade redegjorde for det forgangne forløb og samlede op i referatet fra idéværksted nr. 1. Hovedpunkterne heri var problemer, kvaliteter og ønsker. Der blev dengang peget på trafikforholdene som det største hovedtema og bekymring. Dengang blev placeringen nær ved alt og gode stisystemer fremhævet. Som ønsker blev bl.a. nævnt ønsker om en overordnet vision for områdets omdannelse, gode trafikale løsninger, gode sammenhænge på kryds og tværs af området, grønne arealer og fælleshus mv. Siden er der arbejdet intenst med: Et samlet program for området Bæredygtighedsaspekter (14 temaer) Den overordnede vision Områdets udformning Løsningen af de trafikale forhold 5. Den overordnede vision v/ Torben Gade På opfordring fra første idéværksted er der formuleret en overordnet vision, der skal afstikke retningen og klarlægge ambitionsniveauet for byomdannelsen: Bryggervej-området skal udvikles som landets mest bæredygtige byomdannelsesområde. Et blandet område, hvor miljømæssig, kulturel og økonomisk bæredygtighed forenes i et mangfoldigt og inspirerende bymiljø. Et kvarter i positivt samspil med omgivelserne. Uddybning heraf: Hvad vil det sige at være landets mest bæredygtige byomdannelsesområde? Det er svært direkte at sammenligne byområder rundt omkring i landet med de forskellige forudsætninger her er, men vi benytter et vurderingsværktøj hertil. Signalet er imidlertid klart: Bryggervej skal ligge i førerfeltet. Programmet for byomdannelsesområdet er baseret på en lang række bæredygtighedsfaktorer, og her er ambitionen at score mindst 4 ud af 5 mulige points på hver parameter. 6. Præsentation af udkast til Helhedsplan for Bryggervej v/ Kim Lyster Hansen, GBL Udkastet til helhedsplanen blev præsenteret og gav undervejs anledning til en række kommentarer og spørgsmål. Disse fremgår som en del af nedenstående bemærkninger fra arbejdsgrupperne. Præsentationen rundsendes pr. mail til deltagerne, som bilag til dette referat. 3

4 7. Svagheder og styrker vedrørende udkastet til Helhedsplanen ved Bryggervej De tre grupper blev herefter stillet følgende to opgaver: 1. Svagheder ved udkastet til Helhedsplanen ved Bryggervej 2. Styrker ved udkastet til Helhedsplanen ved Bryggervej Grupperne arbejdede hermed, skrev udsagnene ned på ark og fremlagde disse. Herefter foretog deltagerne en prioritering af deres udsagn vha. mærkater (6 mærkater pr. deltager kunne frit placeres inden for hver af de to kategorier). Nedenstående er en sammenfatning af udsagn og prioritering. a. Hvilke svagheder har udkastet til Helhedsplan ved Bryggervej? Svar Mrk. % del Dårlig stiforbindelse over/under Grenåvej til skoven (evt. udnytte Riisvangs Allé) 25 28% samt manglende sikker skolevej over/under Vejlby Ringvej (ved nyt Veri-kryds). Signalregulering og fodgængerfelter er ikke nok. Bygningshøjderne er for store mod villa-/rækkehuskvartererne ved Grenåvej og ved Gustav Holmsvej. Bør sættes ned til maks. 3 etager % Bytorvet ligger for langt mod øst 14 16% Ikke livslange boliger. Mangel på 60+ boliger og/eller boliger for folk som gerne vil 11 12% have udeareal/have/terrasse. Der mangler grønne arealer til aktiv afbenyttelse samt manglende grøn korridor 10 11% mod skoven. Dagligvarebutik ikke reelt integreret med Veri-centret. 5 6% Sammenblanding af privat- og erhvervstrafik 3 3% Bygningshøjden for erhvervsbyggeriet langs ringvejen bør reduceres længst mod 2 2% nordøst, og i stedet toppe så de er højere i midten. Risiko for reflekser fra facader - overflade på facader? 1 1% Sum % Opsummering a. Ud fra de anførte udsagn prioriterede deltagerne at den største svaghed var, at der er dårlige adgangsforhold over/under Grenåvej mod skoven. Endvidere at bygningshøjden mod villa-/rækkehuskvarteret er for stor. Der peges også på, at der bør indarbejdes en sikker skolevej over/under Ringvejen ved Veri-krydset. (Tilføjelse: Under den indledende præsentation var der også stor fokus på trafikproblemet ved Gustav Holms Vejs udmunding i Grenåvej. Her er kommunens vejafdeling fortsat i gang med at finde en brugbar løsning). Næsten et lige så stort antal deltagere prioriterede, at det var en svaghed at bytorvet i udkastet ligger for langt mod øst. Der blev peget på at det er en mangel, at der ikke er indarbejdet livslange boliger i området, især for 60+ boliger, samt at der mangler grønne arealer til aktive afbenyttelse (terrasser, haver, legearealer etc.) samt grøn korridor mod og stiforbindelse til skoven. 4

5 Et mindre antal pegede på at dagligvarebutik ikke reelt blev integreret med VeriCentret og at sammenblanding af privat- og erhvervstrafik er en svaghed. En enkelt pegede på at der kunne forekomme reflekser, og dermed at overfladerne på facaderne kunne være en svaghed. b. Hvilke styrker har udkastet til Helhedsplan ved Bryggervej? Udsagn Mrk. % del Variationer i boligtyper og ejerformer. Og gerne spredt i hele området % Trafikale løsninger giver ikke øget belastning i eksisterende boligområder. Veje og bymiljø er tænkt godt sammen 14 18% Mange grønne arealer og prioritering af grønne arealer % Fælleshus (Forsamlingshus) 8 10% Parkering er overvejende skjult og bilerne er dermed er væk fra overfladen. 8 10% Punktbyggeri frem for karreer. 7 9% Tagterrasser 3 4% Nævnte vision sætter høje mål - men disse skal følges op af konkrete krav. 3 4% God "støjvold" (højhuse) mod Vejlby Ringvej 2 3% Organisk placering af hver "blok" - i forhold til lys/sol. 2 3% Vand 2 3% Varierende bolighøjder 2 3% Sum % Opsummering b. Prioriteringen viser at der peges på variationen i boligtyper og ejerformer som en af styrkerne, samt at de trafikale løsninger skønnes ikke at give en øget belastning i eksisterende boligområder, og at veje og byrum er tænkt godt sammen. Et næsten lige så stort antal deltagere pegede på at det er en styrke, at udkastet indeholder og prioriterer mange grønne arealer. Der peges på fælleshus (forsamlingshus) som en styrke og at det er en styrke at parkering overvejende er skjult så biler dermed er væk fra overfladen, samt at der arbejdes med punktbyggeri frem for karreer i udkastet. Der er peget på en række styrker som en mindre del at deltagerne har prioriteret. Det drejer sig henholdsvis om muligheden for tagterrasser, om at højhuse er en god støjvold mod Vejlby Ringvej og den organiske placering af hver blok er god i forhold til lys/sol orienteringen. Muligheder for vandelement i området og varierende bolighøjder. Der blev derudover, af en mindre del af deltagerne, peget og prioriteret at den nævnte vision sætter høje mål men at disse skal følges op af konkrete krav. Ved placeringen af lukninger ud mod Grenåvej bør man være opmærksom på de mindre erhverv, som ligger her. 7. Hvad sker der nu? v/ Carsten Lützen Der udsendes hurtigt referat af idéværkstedet samt kopi af præsentationen. Den 18. maj er der møde blandt kommune, ejendomsselskab og konsulent om den videre bearbejdning. Hvis nogen har yderligere kommentarer, bedes disse sendt til Carsten Lützen inden denne dato. Den politiske behandling af planen forventes at ske snarest efter sommerferien. Senere er der mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med det eller de lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, som efterhånden vil blive fremlagt i offentlig høring før vedtagelse. 5

6 Carsten Lützen sluttede af med at takke for fremmødet og det udviste engagement. Referat udarbejdet af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps Bilag: Udkast til Helhedsplan (som pdf-fil). 6

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN

BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN BYDESIGN I KØBENHAVN ERFARINGER FRA SLUSEHOLMEN UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade 13 2300 Københavns S i samarbejde med Økonomiforvaltningen Center

Læs mere

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen.

Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen. Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen. Mødet var annonceret i lokale medier og der var uddelt 1000 invitationer

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere