Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 2008-2011"

Transkript

1 Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri

2 1. Oplæg til strategi og handleplan...2 Indledning... 2 Strategi for rekruttering og fastholdelse... 3 Handleplan, opfølgning og monitorering... 4 Læsevejledning til Handleplanen Ledelsesmæssige og organisatoriske rekrutteringstiltag A Profilér Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads B Skab opgaveflyning C Skab arbejdsgangsoptimering D Præcisér rekrutteringsindsatsen for sygeplejersker E Monitorér udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse F Afrapportering af udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse G Opret flere kombinationsstillinger: klinik/udvikling/forskning/projekt H Rekruttér udenlandske læger og sygeplejersker Rekrutteringsindsats læger...14 Rekruttering - medicinstuderende A Uddan stud. med. til skærmningsopgaver B Markedsfør psykiatri som lægefag for medicinstuderende C Deltag i Specialernes dag D Invitér medicinstuderende tæt på det kliniske arbejde E Udbyd tilvalgskurser for medicinstuderende F Opret en sommerskole for psykiatri-interesserede stud.med G Anvend læge-vikariater som et rekrutteringsværktøj...20 Fastholdelse yngre læger H Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning I Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning...23 Fastholdelse Speciallæger J Styrk praktiske rammer og vilkår for uddannelsesansvarlige og vejledere K Efteruddan speciallægerne L Opret seniorordninger M Understøt individuel karriereplanlægning Rekrutteringsindsats - sygeplejersker...28 Rekruttering Sygeplejerskestuderende A Øg gymnasiestuderendes kendskab til sygeplejerskerollen i psykiatri B Øg studerendes kendskab til sygeplejerskens rolle i psykiatrien C Skab kendskab til psykiatri hos sygeplejestuderende før praktikophold D Markedsfør psykiatri som sygeplejefagligt speciale for sygeplejestuderende 31 4.E Opret en sygeplejefaglig sommerskole G Informér til en bredere målgruppe om praktiksteder og uddannelsesprogrammer...33 Rekruttering nyuddannede sygeplejersker H Opret introduktionsstillinger for nyuddannede sygeplejersker...34 Rekruttering nyansatte sygeplejersker I Formalisér introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker J Lav en mentorordning for nyansatte sygeplejersker...36 Rekruttering erfarne sygeplejersker K Rekruttér somatiske sygeplejersker som ønsker speciale-skift...37 Fastholdelse erfarne sygeplejersker L Øg antallet af erfarne sygeplejersker med specialuddannelse M Indstift en psykiatriplejefaglig formidlerpris N Styrk de praktiske rammer for kliniske vejlederes arbejde O Opret seniorordninger P Understøt individuel karriereplanlægning...42

3 1. Oplæg til strategi og handleplan Indledning Det danske sundhedsvæsen har udsigt til alvorlig mangel på personale indenfor de næste årtier. Som det fremgår af det nedenstående skema, står Danmark med det grundlæggende samfundsproblem, at generationerne på vej ind på arbejdsmarkedet er færre i antal end de generationer der forlader arbejdsmarkedet. Forskellen er for sundhedsområdet særlig vigtig, da der ikke kun bliver færre at rekruttere, færre til at løfte de offentlige udgifter, men også flere ældre til at trække på sundhedsydelser. Aldersprognose - Kjeld Møller Pedersen, præsenteret v. Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet, seminar 7. feb Psykiatrien har analyseret rekrutterings- og fastholdelsessituationen siden regionsdannelsen. Der eksisterer således en række notater om læger og sygeplejersker, som dokumenterer den ovenstående udvikling indenfor psykiatriens arbejdsfelt i Region Midtjylland. Der er stor mangel på speciallæger i psykiatri med tæt ved 33 % ubesatte stillinger og udbudet af speciallæger vil være kraftigt faldende i de kommende år. En prognose viser, at for det voksenpsykiatriske speciale, vil faldet i speciallæger over de næste 15 år være tæt på 40 % i antallet af uddannede speciallæger, før det langsomt forventes at blive minimalt bedre, se bilag 1. En forbedring er dog alene under forudsætning af, at samtlige uddannelsesstillinger i de psykiatriske specialer besættes fuldt ud og kontinuerligt i årene fremover. Psykiatrien har samtidigt mangel på sygeplejersker. En opgørelse for januar viser at der var 50 ledige sygeplejerskestillinger, se bilag 2. Tendensen for 2

4 sygeplejerskerne er, at vakanceantallet er langsomt stigende, og der meldes endvidere om et fald i antallet af kvalificerede ansøgere til stillingerne. Rekrutteringsproblemernes nuværende omfang tynger allerede i dag afdelingernes økonomi. Eksempelvis er udgifter til eksterne plejevikarer stort, og Psykiatrien har i 2007 brugt 37 mio. kr. til disse vikargrupper. Strategi for rekruttering og fastholdelse Som en fagprofessionel organisation, hvor et centralt omdrejningspunkt er evidensbaserede sundhedsydelser, må Psykiatrien erkende, at der er stigende rekrutterings- og fastholdelsesbehov. Tendensen er klar: Psykiatrien i Region Midtjylland må forbedre evnen til at rekruttere og fastholde sundhedsfagligt uddannet personale, hvis det nuværende ydelsesniveau skal fastholdes, og endog kunne løftes. Regionens første psykiatriplan anviser et samlet bud på, hvordan en region kan skabe behandlingspsykiatriske ydelser af høj kvalitet, på et evidensbaseret grundlag. En af psykiatriens væsentligste ressourcer for at kunne omsætte Psykiatriplanen til handling er medarbejderne. Evnen til at nedbringe manglen på medarbejdere er derfor en grundlæggende forudsætning for at opnå det fulde udbytte af den fremlagte plan. Psykiatrien har været, og vil fremadrettet være kendt som en offentlig arbejdsplads med attraktive faglige og personlige muligheder for den enkelte medarbejder, og med en spændende vinkel på det sundhedsfaglige arbejde. Psykiatrien skal gøre en særlig indsats for at tiltrække den fremtidige medarbejderressource. En del af denne indsats stiller krav om en økonomisk prioritering, men der er ligeledes en del af indsatsen som i højere grad drejer sig om tydelighed i tilgangen til medarbejdere, og villighed til at invitere medarbejderen til dialog om job, liv og karriere i et fremadrettet perspektiv i Regionen. Psykiatriens aktive indsats for rekruttering og fastholdelse, vil fra 2008 til 2011 koncentrere sig om: At udvikle, synliggøre, fastholde og monitorere en fælles regional målsætning for rekruttering og fastholdelse At udnytte fordele ved en samlet koordineret regionsdækkende psykiatriorganisation, og derigennem muligheden for at øge rekruttering og fastholdelse At aktivt videreudvikle Psykiatrien i Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads med gode ansættelsesmuligheder og vilkår samt tilbud, som kan rekruttere og fastholde personale med tilbud om individuel kompetenceudvikling og karriereplanlægning som et led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen At udarbejde en handleplan, som er konkret, detailorienteret, som monitoreres, revideres og er genstand for en løbende prioritering At synliggøre internt for ansatte og eksternt for potentielle ansøgere, hvilke værdier, karrieremæssige muligheder og vilkår, Psykiatrien repræsenterer som arbejdssted 3

5 At hvert enkelt prioriteret initiativ understøttes ressourcemæssigt såvel tidsmæssigt som økonomisk, efter konkret stillingtagen Handleplan, opfølgning og monitorering Psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland iværksætter nu en handleplan gældende frem til Handleplanen repræsenterer en række helt konkrete forslag, som vurderes at kunne påvirke rekrutterings- og fastholdelses-situationen positivt indenfor en overskuelig fremtid. Handleplanens opbygning består af en liste over fælles ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag samt to lister med konkrete tiltag rettet mod faggrupperne læger og sygeplejersker, da disse kalder på en akut indsats. Andre faggrupper kan have samme behov for opmærksomhed, men valget af disse to faggrupper som særlige fokuspunkter, skyldes faggruppernes antal og problemets omfang for netop disse to faggrupper. Den strategiske ledelsesgruppe vil prioritere i forhold til katalogets tiltag, og for hvert tiltag der iværksættes, udrede finansieringen. Fagcheferne har en særlig rolle vedrørende psykiatriens samlede rekruttering og fastholdelse, hvorfor det er Fagcheferne der fremlægger en årlig handleplan. Handleplanens elementer vil en gang årligt blive revideret og drøftet i Den Strategiske Ledelsesgruppe, og ligeledes være genstand for en løbende monitorering. Psykiatrifaglig Stab har i samarbejde med Fagcheferne ansvaret for den løbende koordinering af tiltagene i psykiatrien. Årets gang - rekruttering og fastholdelse 1.kvartal Strategisk Ledelsesgruppe gør en samlet status over det forgangne års indsats Strategisk Ledelsesgruppe tager stilling til konkrete tiltag for det kommende år 2.kvartal Opgave igangsættes lokalt/distriktsvist og med udvalgte tovholdere 3.kvartal Opgaver udføres 4.kvartal Der gøres status over årets indsats og afrapporteres til Regionsrådet Med dialogen som den bærende værdi vil de centrale notater, idekataloger og handleplaner blive lagt ud på psykiatriens intranet under punktet Ledelse. Alle psykiatriens ansatte opfordres til løbende, at kommentere og indsende forslag, som kan rekruttere og fastholde personalet i psykiatrien. Forslagene vil bidrage til det kommende års handleplan. Der er således for 2008, udarbejdet en konkret handleplan med en lang række udvalgte og konkrete handlinger. Som en del af forligsteksten til Regionens psykiatriplan, er det aftalt at Regionsrådet årligt orienteres om personalesituationen i psykiatrien. I forlæn- 4

6 gelse heraf indgår også en årlig status på rekrutterings- og fastholdelsesstrategien. Den strategiske ledelsesgruppe vil på den baggrund løbende monitorere effekten af de tiltag som iværksættes, samt orientere Regionsrådets medlemmer. Læsevejledning til Handleplanen Handleplanen er inddelt i tre overordnede afsnit: Ledelsesmæssige og organisatoriske fællestiltag Læger o Rekrutteringsindsats for medicinstuderende og læger, o Fastholdelse af speciallæger Sygeplejersker o Rekrutteringsindsats for sygeplejersker, o Fastholdelse af nuværende ansatte sygeplejersker Handlingsplanens inddeling illustreres nedenfor: Titel på tiltag Hvad er det grundlæggende problem? Hvad ønskes opnået med tiltaget? Hvad består tiltaget i? Evt. uddybende bemærkninger Hvornår forventes det udviklet og igangsat? Hvem har overordnet ansvar for at tiltaget igangsættes og udvikles Hvilke andre ressourcer eller elementer knytter an til tiltaget? 5

7 2. Ledelsesmæssige og organisatoriske rekrutteringstiltag 2.A Profilér Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads Psykiatrien er sammen med det somatiske sygehusvæsen i skarp konkurrence om kvalificeret personale. Psykiatriens omdømme som betydningsfuld og attraktiv arbejdsplads er afgørende Ved at intensivere profileringsindsatsen skal Psykiatrien gøre opmærksom på de muligheder der ligger fagligt og menneskeligt i organisationen Punktet job i psykiatrien på hjemmesiden udvikles løbende til at omfatte faglige profiler, arbejdsopgaver, illustrere introduktioner til nyansatte, faglige udviklingsmuligheder. Dette med klar afsæt i en kommende brandingstrategi for Region Midtjylland. Udformningen af jobannoncer udvikles i samarbejde med RM Kommunikation Evt. uddybende bemærkninger Psykiatriens styrker: Vidensbasering med såvel natur- og samfundsvidenskabelig samt humanistisk tilgang Stærkt mono- og tværfagligt samarbejde Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 6

8 2.B Skab opgaveflyning Med udsigt til mangel på ønsket arbejdskraft, er der behov for ændret fordeling af opgaver Optimerede arbejdsgange og mere hensigtsmæssig brug af kompetencer Kompetenceudvikling der muliggør opgavevaretagelse af flere medarbejdergrupper end hidtil Psykiatrien vil udrede hvor der er muligheder for dette, og efterfølgende igangsætte flere lokale forsøg med opgaveflytning med fokus på opgaver fra læger til psykologer samt fra sygeplejersker til SOSAgruppen Evt. uddybende bemærkninger Erfaringer fra tiltaget kan indgå i det arbejde Danske Regioners psykiatridirektørkreds temagruppe har igangsat på området i form af en temagruppe 7

9 2.C Skab arbejdsgangsoptimering Udvikling af nye behandlingsformer, specialisering og mere ambulant virksomhed giver mulighed for samtidig optimering af arbejdsgange Mere hensigtsmæssige patientforløb og hensigtsmæssig brug af medarbejderressourcer Psykiatrien vil indlede et udredningsarbejde og efterfølgende flere lokale forsøg med optimering af arbejdsgange, i samarbejde med Center for Arbejdsgange og Logistik Evt. uddybende bemærkninger Psykiatrien vil i forlængelse heraf se på mulighederne for øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen 8

10 2.D Præcisér rekrutteringsindsatsen for sygeplejersker Det er uklart, hvilken overordnet målsætning der er i Psykiatrien mht. andel af sygeplejerskeratio ud af det samlede plejepersonale i de respektive distrikter/bus/afdelinger Ved at afklare den forholdsmæssige personalesammensætning i Psykiatrien, vil der kunne udarbejdes med en klar målsætning for omfanget af rekrutteringsbehov vedrørende sygeplejersker og SOSA i Psykiatrien Distrikterne og BUS gør op afdelingsvist hvilken ratio, der er målsætningen og anfører argumenterne herfor Evt. uddybende beskrivelse Handleforslaget vil tydeliggøre, hvordan rekrutteringsbehovet fordeler sig i regionen. På den måde kan rekrutteringsindsatsen fremover målrettes yderligere til det aktuelle behov 9

11 2.E Monitorér udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse Informationer vedrørende rekruttering, vakancer, fastholdelse og vikarforbrug er en essentiel ledelsesinformation, der i dag ikke kan ses i Ledelsessystemet Afdelingsledelser og distriktsledelser/driftsledelser skal have mulighed for, uden at igangsætte store undersøgelser, at hente opdateret information omkring vakancer Der udarbejdes en detaljeret plan for hvilke nøgletal, der for psykiatrien fremover skal kunne tilgås i InfoRM Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse, (Esvat), skal virke efter hensigten Ovenstående informationer skal indarbejdes i et allerede eksisterende ledelsesinformationssystem (InfoRM) Evt. uddybende bemærkninger Der er dannet en arbejdsgruppe og udpeget medlemmer hertil. HR-afdelingen i Distrikt Øst repræsenterer Psykiatrien i denne sammenhæng I Danske Regioner Psykiater-jatak indgår ligeledes et ønske om årlig afrapportering af nøgletal for lægerekrutteringen Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse (Esvat) 10

12 2.F Afrapportering af udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse Informationer vedrørende rekruttering, vakancer, fastholdelse og vikarforbrug er en essentiel ledelsesinformation, der i dag ikke kan ses i Ledelsessystemet Afdelingsledelser og distriktsledelser/driftsledelser skal have mulighed for, uden at igangsætte store undersøgelser, at hente opdateret information omkring vakancer Der udarbejdes og fremsendes årligt en statusrapport til Regionsrådet om udviklingen en detaljeret plan for hvilke nøgletal, der for psykiatrien fremover skal kunne tilgås i InfoRM Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse, (Esvat), skal virke efter hensigten Ovenstående informationer skal indarbejdes i et allerede eksisterende ledelsesinformationssystem (InfoRM) Evt. uddybende bemærkninger Der er dannet en arbejdsgruppe og udpeget medlemmer hertil. HR-afdelingen i Distrikt Øst repræsenterer Psykiatrien i denne sammenhæng I Danske Regioner Psykiater-jatak indgår ligeledes et ønske om årlig afrapportering af nøgletal for lægerekrutteringen Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse (Esvat) 11

13 2.G Opret flere kombinationsstillinger: klinik/udvikling/forskning/projekt Erfarne medarbejdere søger ofte til specialfunktioner og er mere væk fra det kliniske arbejde. Derved mister almenafdelingerne en række kompetencer Erfarne medarbejdere skal tilbydes attraktive udviklingsmuligheder Der etableres minimum én kombinationsstilling i hver afdeling inden år 2010 Psykiatrien opretter indenfor flere faggrupper, flere stillinger, som er formelt delte mellem forsknings- og udviklingsopgaver og det kliniske arbejde Evt. uddybende beskrivelse Stillingerne vil være karrieremæssigt attraktive De vil fremme dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis Stillingerne er en synlig rollemodel i det kliniske miljø, særligt for den studerende er det væsentligt at vise, at der arbejdes systematisk og målrettet med faglig udvikling 12

14 2.H Rekruttér udenlandske læger og sygeplejersker Der kan ikke skaffes nok sundhedsfagligt uddannet arbejdskraft til sundhedsvæsenet i Danmark Flere psykiatere og sygeplejersker til Psykiatrien i Region Midtjylland Det afdækkes og evt. pilottestes om psykiatriske sygeplejersker og psykiatere kan rekrutteres fra andre lande Evt. uddybende beskrivelse 13

15 3. Rekrutteringsindsats læger Rekruttering - medicinstuderende 3.A Uddan stud. med. til skærmningsopgaver Medicinstuderende i skærmningsvagt uden et indgående kendskab eller uddannelse i det psykiatriske område, påvirker rekruttering til specialet negativt At medicinstuderende er kompetente som skærmningsvagter Medicinstuderende interesserer sig for psykiatri Der udvikles og udbydes et formelt kursus som alle medicinstuderende skal gennemgå forud for skærmningsopgaver i Psykiatrien Evt. uddybende bemærkninger Forslaget indgår i Danske Regioner Psykiater jatak. Et lignende kursus for sommervikarer i Risskov, samt FADL s ventilatør-uddannelse kan med fordel danne inspiration for kurset Medicinstuderende i skærmningsvagter øger kendskabet til psykiatri 14

16 3.B Markedsfør psykiatri som lægefag for medicinstuderende Medicinstuderende har et for ringe kendskab til psykiatriens lægefaglige elementer. Et selskab for medicinstuderende er dannet omkring de psykiatriske temaer, men koblingen til Psykiatrien i Region Midtjylland sker ikke automatisk af denne grund Psykiatrien kan ved at samarbejde med Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende (PSM) gøre det tydeligere for de studerende, hvad de lægefaglige muligheder er, og samtidigt formidle kontakt til jobmuligheder og lægefaglige rollemodeller i RM Det psykiatriske speciales muligheder synliggøres for medicinstuderende Psykiatrien samarbejder med PSM ved at koble til psykiatri-organisationens muligheder og tilbud til de studerende De studerendes interesseorganisation overtager en eksisterende hjemmeside (www.psykiater.nu) som tilrettes medicinstuderende i et samarbejde med universitetshospitalet og den kliniske professor Evt. uddybende bemærkninger Dette er 4. år af et projekt udsprunget i samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland Hjemmesiden vil repræsentere studerendes interesseorganisation, arrangementer, ophold i Psykiatrien, den teoretiske undervisning på 11. semester samt vikariatsog projektmuligheder. Endvidere vil der være en præsentation af postgraduate muligheder i et mindre omfang 15

17 3.C Deltag i Specialernes dag Medicinstuderende har et ringe kendskab til mulighederne for postgraduat uddannelse og arbejdsområdet indenfor de psykiatriske specialer Udbrede viden om de psykiatriske specialer til medicinstuderende De psykiatriske specialer deltager i karriere- og infoarrangementer med lægelige forbilleder, dels ved oplæg og dels ved stand Evt. uddybende bemærkninger Arrangementet har karakter af en karriere- eller informationsmesse for medicinstuderende, hvilket er en allerede bestående struktur 16

18 3.D Invitér medicinstuderende tæt på det kliniske arbejde Medicinstuderende har et ringe kendskab til mulighederne for postgraduat uddannelse og arbejdsområdet indenfor de psykiatriske specialer Udbrede viden om de psykiatriske specialer til medicinstuderende De medicinstuderende inviteres på et-dages ophold i Psykiatrien, hvor de vises rundt/følger en læge på arbejde Evt. uddybende bemærkninger Der er i samarbejde med PSM udarbejdet et tiltag kaldet Mød en psykiater 17

19 3.E Udbyd tilvalgskurser for medicinstuderende Medicinstuderende har et ringe kendskab til mulighederne for postgraduat uddannelse og arbejdsområdet indenfor de psykiatriske specialer Udbrede viden om det psykiatriske speciale til medicinstuderende Psykiatrien udbyder 1 mdr. valgfri kursus i psykiatrisk forskningsmetode under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet Evt. uddybende bemærkninger 18

20 3.F Opret en sommerskole for psykiatri-interesserede stud.med. Det er ikke tydeligt, hvilke lægefaglige forsknings- og udviklingsmuligheder der er i Psykiatrien Udbrede fokus på psykiatrisk forskning og klinisk lægearbejde Psykiatrien afholder årligt en uges sommerskole med fokus på introduktion til, de seneste forsknings- og behandlingsresultater og metodelære Evt. uddybende beskrivelse Der skal udarbejdes indhold, en undervisningsplan, lokalitet, oplægsholdere, tilmeldingsprocedure og annoncering 19

21 3.G Anvend læge-vikariater som et rekrutteringsværktøj Rammerne for ansatte i læge-vikariater sikrer ikke altid patienterne ensartet kvalitet i behandlingstilbudet og den ansatte en solid introduktion til arbejdsopgaverne Lægevikarer mister interessen for specialet i psykiatri p.g.a. ustruktureret introduktion Definerede rammer, herunder obligatorisk introduktionstilbud til vikaransatte skal gøre Psykiatrien lettere tilgængelig og attraktiv som arbejdsplads og evt. uddannelsessted til speciallæge Nyansatte lægelige vikarer skal opleve veldefinerede rammer og introduktion til opgaverne af høj kvalitet Psykiatrien etablerer et struktureret introduktionsforløb med fagligt indhold for vikarer, og samtidigt skal vikaren have kendskab til Psykiatriens organisation. Vikarer skal løbende modtage supervision, feedback og evaluering Materialer til introduktioner skal findes på intranettet Evt. uddybende kommentarer Forslaget indgår i Danske Regioner Psykiater-jatak Vikariater vil blive opslået på 20

22 21

23 Fastholdelse yngre læger 3.H Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning Læger på hoveduddannelsesforløb i psykiatri har den laveste videnskabelige aktivitet af alle specialer 1. Kun 3,6 % af de, der optages på hoveduddannelsesforløbet har gennemført et ph.d.-forløb. Gennemsnittet for alle specialer er 15,4 % Præsentationen af forskning skal give yngre læger en bedre forståelse for forskningsmuligheder og derigennem øge H-lægernes andel af videnskabelig aktivitet Der afholdes ugentlige forskningsmøder indenfor den psykiatriske grundforskning på Center for psykiatrisk forskning under ledelse af professorerne, hvor yngre læger og interesserede medicinstuderende inviteres med Evt. uddybende beskrivelse 1 Upublicerede 2006-data fra Sundhedsstyrelsen 22

24 3.I Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning Psykiatriens image er dårligt blandt studerende og yngre læger og i flere undersøgelser anføres det at: det kliniske arbejde opfattes som uinteressant graden af videnskabelighed anses for lav behandlingsmetoderne anses for ineffektive patientforløbene anses for at være ekstremt lange patienterne anses for at være svære at arbejde med patienterne opfattes som stort set uhelbredelige - specialerne har en svag faglig identitet Præsentationen af forskning skal give medicinstuderende og yngre læger en bedre forståelse for de kliniske forskningsmuligheder og resultater, og derigennem rekruttere til specialet Yngre læger og interesserede medicinstuderende inviteres med til kliniske forskningsmøder, som afholdes hver 2. måned på Center for psykiatrisk forskning Evt. uddybende beskrivelse 23

25 Fastholdelse Speciallæger 3.J Styrk praktiske rammer og vilkår for uddannelsesansvarlige og vejledere De uddannelsesansvarlige overlæger og vejledere har store udfordringer i dels at nå de kliniske arbejdsopgaver og uddannelsesopgaverne. Endvidere planlægges det, at flere uddannelsessøgende læger skal indgå i Psykiatrien i de kommende år At styrke de lokale uddannelsesmiljøer Give vejledere bedre rammer for at være vejleder og dermed mulighed for at øge kvalitet og mængde af uddannelsesaktiviteter Der udarbejdes en liste med 5 10 punkter over opgaver, som med fordel kan flyttes til andre faggrupper. Disse drøftes i Den Strategiske Ledelsesgruppe Evt. uddybende beskrivelse 24

26 3.K Efteruddan speciallægerne Speciallægerne i de psykiatriske specialer har begrænsede muligheder for at deltage i efteruddannelse, som ikke er sponsoreret af medicinalfirmaer Speciallægernes faglighed skal plejes og deres viden skal være opdateret Tilbud om 2-3 årlige kurser rettet specifikt mod de aktuelle efteruddannelsesbehov i gruppen af speciallæger Evt. uddybende kommentarer Et tilsvarende initiativ er i 2007/08 afviklet under ledelse af uddannelsesafdelingen og den kliniske lektor i voksenpsykiatri med stor tilfredshed og tilslutning Vil være et forslag til regionale uddannelsesinitiativer for

27 3.L Opret seniorordninger Psykiatrien har personalemangel, en stor andel af speciallæger er 60 år og derover i Regionen. Det vil være en stor ressource, at kunne fastholde deres arbejdskraft i Psykiatrien også efter det fyldte 60. år Den gennemsnitlige pensionsalder for læger stiger til 64 år Der skal tilbydes en række seniorordninger til senioransatte, som kan være reelle alternativer til pensionering. Emnet seniorordning skal integreres som en fast del af MUS for denne del af Psykiatriens faggrupper Regions HR udarbejder detaljerede beskrivelser af, hvad man kan/må tilbyde ansatte tæt på 60 år og derover af seniorordninger. Evt. uddybende bemærkninger Emnet er igangsat regionalt 26

28 3.M Understøt individuel karriereplanlægning Mulighederne for karriereudvikling indenfor psykiatrien tager udgangspunkt i brede afdelingsbestemte tilbud, og det er overladt til den enkelte læge at finde de karriereudviklende muligheder indenfor Psykiatrien i Region Midtjylland. Psykiatrien skal øge medarbejder-fastholdelse og engagement ved at være en aktiv samarbejdspartner i at fremme længerevarende karriereforløb for samtlige lægegrupper Den enkelte afdelingsledelse tilbyder sparringssamtaler med læger, hvorigennem behov og karriereønsker drøftes, og der udarbejdes fremadrettede individuelle planer for karriereveje indenfor Psykiatrien i Region Midtjylland Evt. uddybende bemærkninger Distrikterne er overordnet ansvarlige i samarbejde med de enkelte afdelingsledelser 27

29 4. Rekrutteringsindsats - sygeplejersker Rekruttering Sygeplejerskestuderende 4.A Øg gymnasiestuderendes kendskab til sygeplejerskerollen i psykiatri Psykiatri er omgærdet af ukendskab hos de gymnasiestuderende og mange vælger sygeplejeuddannelsen for at arbejde i somatikken som et fremtidigt mål efter endt uddannelse Gymnasiestuderende vælger sygeplejeuddannelsen og har et positivt indtryk af psykiatrisk sygepleje Ved afholdelse af allerede eksisterende åbent-hus arrangementer omkring sygeplejerskeuddannelser i Region Midtjylland, skal de pleje-profiler der præsenteres også omfatte specialuddannede sygeplejersker i psykiatri Evt. uddybende beskrivelse Faglige og personlige udviklingsmuligheder i psykiatrisk sygepleje skal gøres kendte for målgruppen forud for eller tidligt i et karriereforløb 28

30 4.B Øg studerendes kendskab til sygeplejerskens rolle i psykiatrien Der er ukendskab til psykiatri hos de sygeplejestuderende, og mange vælger psykiatri fra i løbet af uddannelsen Flere nyuddannede sygeplejersker skal vælge psykiatri som arbejdsfelt Der afholdes et årligt informationsarrangement til sygeplejestuderende på hver af de 5 sygeplejeskoler (Viborg/Holstebro/Randers/Århus/Silkeborg), der skal sætte fokus på at arbejde med psykiatrisk sygepleje i Region Midtjylland Evt. uddybende beskrivelse Med fokus på karriereveje som psykiatrisk sygeplejerske skal de studerende informeres om de personlige og faglige muligheder. Ved at profilere en sygeplejefaglig tilgang og tydeligt vise de faglige og personlige udviklingsmuligheder samt anvende positive profiler, skal Psykiatrien medvirke til at styrke studerendes forståelse af, hvad sygeplejerskens rolle er i psykiatrien 29

31 4.C Skab kendskab til psykiatri hos sygeplejestuderende før praktikophold Sygeplejestuderende har allerede før det obligatoriske praktikophold fravalgt psykiatri som fremtidigt arbejdsområde Sygeplejestuderende kan placere deres valgfrie afsluttende praktikophold i Psykiatrien, men få gør det Sygeplejestuderende skal i deres praktikophold opleve Psykiatrien som et arbejdsplads med såvel en faglig som en social og kollegial dimension og herigennem motiveres til vende tilbage efter endt uddannelse. Studerende skal opleve det er fagligt attraktivt at være i Psykiatrien, særligt i modul 11 omkring kompleks klinisk virksomhed og modul 12 selvstændig professionsudøvelse samt modul 13 valgmodul sygepleje praksis-, udviklings- og forskningsviden Afholdelse af udadrettede informationsarrangementer til sygeplejestuderende på hver af de 5 sygeplejeskoler i forbindelse med de studerendes teoretiske undervisning i psykiatri, skal sætte fokus på at arbejde med psykiatrisk sygepleje Evt. uddybende beskrivelse En ændring i uddannelsen muliggør at sygeplejerskestuderende kan placere deres afsluttende praktik i Psykiatrien. Psykiatrien skal højne de studerendes kendskab på sygeplejeuddannelsen forud for praktikopholdet, da slut-praktikker ofte skaber ansøgere til praktikstedets ledige stillinger 30

32 4.D Markedsfør psykiatri som sygeplejefagligt speciale for sygeplejestuderende Sygeplejestuderende med særlig interesse eller nysgerrighed over for psykiatri, bør understøttes i denne interesse Ved at præsentere de studerende for en række såvel sygeplejefaglige jobmuligheder, faglige profiler og kombineret med studieinformation ønskes grænserne for at informere om psykiatrien gjort mere flydende. Supportér oprettelse af et Psykiatriplejefagligt Selskab for Sygeplejestuderende i regionen evt. med relevante faglige sammenslutninger for sygeplejestuderende Giv support til oplægsholdere, temadage, lokaler mm. Tilbud til og rekruttering af sygeplejestuderende til psykiatriske udviklings- og forskningsopgaver Bemærkning Aktiviteter vil kunne bidrage til at fastholde de, der allerede er interesserede i psykiatri, men som ikke er sikre på, at de vil søge job i Psykiatrien og bidrage til en generel positiv interesse for psykiatrien på sygeplejestudiet. Der findes en organisering hos de studerende, som der kan kobles til. Der er gode erfaringer fra et tilsvarende initiativ for lægestuderende 31

Bilag. Region Midtjylland. Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse for Psykiatriog socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse for Psykiatriog socialområdet Region Midtjylland Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse for Psykiatriog socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Punkt nr. 22 Strategi- og handleplan for

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere