Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 2008-2011"

Transkript

1 Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri

2 1. Oplæg til strategi og handleplan...2 Indledning... 2 Strategi for rekruttering og fastholdelse... 3 Handleplan, opfølgning og monitorering... 4 Læsevejledning til Handleplanen Ledelsesmæssige og organisatoriske rekrutteringstiltag A Profilér Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads B Skab opgaveflyning C Skab arbejdsgangsoptimering D Præcisér rekrutteringsindsatsen for sygeplejersker E Monitorér udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse F Afrapportering af udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse G Opret flere kombinationsstillinger: klinik/udvikling/forskning/projekt H Rekruttér udenlandske læger og sygeplejersker Rekrutteringsindsats læger...14 Rekruttering - medicinstuderende A Uddan stud. med. til skærmningsopgaver B Markedsfør psykiatri som lægefag for medicinstuderende C Deltag i Specialernes dag D Invitér medicinstuderende tæt på det kliniske arbejde E Udbyd tilvalgskurser for medicinstuderende F Opret en sommerskole for psykiatri-interesserede stud.med G Anvend læge-vikariater som et rekrutteringsværktøj...20 Fastholdelse yngre læger H Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning I Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning...23 Fastholdelse Speciallæger J Styrk praktiske rammer og vilkår for uddannelsesansvarlige og vejledere K Efteruddan speciallægerne L Opret seniorordninger M Understøt individuel karriereplanlægning Rekrutteringsindsats - sygeplejersker...28 Rekruttering Sygeplejerskestuderende A Øg gymnasiestuderendes kendskab til sygeplejerskerollen i psykiatri B Øg studerendes kendskab til sygeplejerskens rolle i psykiatrien C Skab kendskab til psykiatri hos sygeplejestuderende før praktikophold D Markedsfør psykiatri som sygeplejefagligt speciale for sygeplejestuderende 31 4.E Opret en sygeplejefaglig sommerskole G Informér til en bredere målgruppe om praktiksteder og uddannelsesprogrammer...33 Rekruttering nyuddannede sygeplejersker H Opret introduktionsstillinger for nyuddannede sygeplejersker...34 Rekruttering nyansatte sygeplejersker I Formalisér introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker J Lav en mentorordning for nyansatte sygeplejersker...36 Rekruttering erfarne sygeplejersker K Rekruttér somatiske sygeplejersker som ønsker speciale-skift...37 Fastholdelse erfarne sygeplejersker L Øg antallet af erfarne sygeplejersker med specialuddannelse M Indstift en psykiatriplejefaglig formidlerpris N Styrk de praktiske rammer for kliniske vejlederes arbejde O Opret seniorordninger P Understøt individuel karriereplanlægning...42

3 1. Oplæg til strategi og handleplan Indledning Det danske sundhedsvæsen har udsigt til alvorlig mangel på personale indenfor de næste årtier. Som det fremgår af det nedenstående skema, står Danmark med det grundlæggende samfundsproblem, at generationerne på vej ind på arbejdsmarkedet er færre i antal end de generationer der forlader arbejdsmarkedet. Forskellen er for sundhedsområdet særlig vigtig, da der ikke kun bliver færre at rekruttere, færre til at løfte de offentlige udgifter, men også flere ældre til at trække på sundhedsydelser. Aldersprognose - Kjeld Møller Pedersen, præsenteret v. Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet, seminar 7. feb Psykiatrien har analyseret rekrutterings- og fastholdelsessituationen siden regionsdannelsen. Der eksisterer således en række notater om læger og sygeplejersker, som dokumenterer den ovenstående udvikling indenfor psykiatriens arbejdsfelt i Region Midtjylland. Der er stor mangel på speciallæger i psykiatri med tæt ved 33 % ubesatte stillinger og udbudet af speciallæger vil være kraftigt faldende i de kommende år. En prognose viser, at for det voksenpsykiatriske speciale, vil faldet i speciallæger over de næste 15 år være tæt på 40 % i antallet af uddannede speciallæger, før det langsomt forventes at blive minimalt bedre, se bilag 1. En forbedring er dog alene under forudsætning af, at samtlige uddannelsesstillinger i de psykiatriske specialer besættes fuldt ud og kontinuerligt i årene fremover. Psykiatrien har samtidigt mangel på sygeplejersker. En opgørelse for januar viser at der var 50 ledige sygeplejerskestillinger, se bilag 2. Tendensen for 2

4 sygeplejerskerne er, at vakanceantallet er langsomt stigende, og der meldes endvidere om et fald i antallet af kvalificerede ansøgere til stillingerne. Rekrutteringsproblemernes nuværende omfang tynger allerede i dag afdelingernes økonomi. Eksempelvis er udgifter til eksterne plejevikarer stort, og Psykiatrien har i 2007 brugt 37 mio. kr. til disse vikargrupper. Strategi for rekruttering og fastholdelse Som en fagprofessionel organisation, hvor et centralt omdrejningspunkt er evidensbaserede sundhedsydelser, må Psykiatrien erkende, at der er stigende rekrutterings- og fastholdelsesbehov. Tendensen er klar: Psykiatrien i Region Midtjylland må forbedre evnen til at rekruttere og fastholde sundhedsfagligt uddannet personale, hvis det nuværende ydelsesniveau skal fastholdes, og endog kunne løftes. Regionens første psykiatriplan anviser et samlet bud på, hvordan en region kan skabe behandlingspsykiatriske ydelser af høj kvalitet, på et evidensbaseret grundlag. En af psykiatriens væsentligste ressourcer for at kunne omsætte Psykiatriplanen til handling er medarbejderne. Evnen til at nedbringe manglen på medarbejdere er derfor en grundlæggende forudsætning for at opnå det fulde udbytte af den fremlagte plan. Psykiatrien har været, og vil fremadrettet være kendt som en offentlig arbejdsplads med attraktive faglige og personlige muligheder for den enkelte medarbejder, og med en spændende vinkel på det sundhedsfaglige arbejde. Psykiatrien skal gøre en særlig indsats for at tiltrække den fremtidige medarbejderressource. En del af denne indsats stiller krav om en økonomisk prioritering, men der er ligeledes en del af indsatsen som i højere grad drejer sig om tydelighed i tilgangen til medarbejdere, og villighed til at invitere medarbejderen til dialog om job, liv og karriere i et fremadrettet perspektiv i Regionen. Psykiatriens aktive indsats for rekruttering og fastholdelse, vil fra 2008 til 2011 koncentrere sig om: At udvikle, synliggøre, fastholde og monitorere en fælles regional målsætning for rekruttering og fastholdelse At udnytte fordele ved en samlet koordineret regionsdækkende psykiatriorganisation, og derigennem muligheden for at øge rekruttering og fastholdelse At aktivt videreudvikle Psykiatrien i Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads med gode ansættelsesmuligheder og vilkår samt tilbud, som kan rekruttere og fastholde personale med tilbud om individuel kompetenceudvikling og karriereplanlægning som et led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen At udarbejde en handleplan, som er konkret, detailorienteret, som monitoreres, revideres og er genstand for en løbende prioritering At synliggøre internt for ansatte og eksternt for potentielle ansøgere, hvilke værdier, karrieremæssige muligheder og vilkår, Psykiatrien repræsenterer som arbejdssted 3

5 At hvert enkelt prioriteret initiativ understøttes ressourcemæssigt såvel tidsmæssigt som økonomisk, efter konkret stillingtagen Handleplan, opfølgning og monitorering Psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland iværksætter nu en handleplan gældende frem til Handleplanen repræsenterer en række helt konkrete forslag, som vurderes at kunne påvirke rekrutterings- og fastholdelses-situationen positivt indenfor en overskuelig fremtid. Handleplanens opbygning består af en liste over fælles ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag samt to lister med konkrete tiltag rettet mod faggrupperne læger og sygeplejersker, da disse kalder på en akut indsats. Andre faggrupper kan have samme behov for opmærksomhed, men valget af disse to faggrupper som særlige fokuspunkter, skyldes faggruppernes antal og problemets omfang for netop disse to faggrupper. Den strategiske ledelsesgruppe vil prioritere i forhold til katalogets tiltag, og for hvert tiltag der iværksættes, udrede finansieringen. Fagcheferne har en særlig rolle vedrørende psykiatriens samlede rekruttering og fastholdelse, hvorfor det er Fagcheferne der fremlægger en årlig handleplan. Handleplanens elementer vil en gang årligt blive revideret og drøftet i Den Strategiske Ledelsesgruppe, og ligeledes være genstand for en løbende monitorering. Psykiatrifaglig Stab har i samarbejde med Fagcheferne ansvaret for den løbende koordinering af tiltagene i psykiatrien. Årets gang - rekruttering og fastholdelse 1.kvartal Strategisk Ledelsesgruppe gør en samlet status over det forgangne års indsats Strategisk Ledelsesgruppe tager stilling til konkrete tiltag for det kommende år 2.kvartal Opgave igangsættes lokalt/distriktsvist og med udvalgte tovholdere 3.kvartal Opgaver udføres 4.kvartal Der gøres status over årets indsats og afrapporteres til Regionsrådet Med dialogen som den bærende værdi vil de centrale notater, idekataloger og handleplaner blive lagt ud på psykiatriens intranet under punktet Ledelse. Alle psykiatriens ansatte opfordres til løbende, at kommentere og indsende forslag, som kan rekruttere og fastholde personalet i psykiatrien. Forslagene vil bidrage til det kommende års handleplan. Der er således for 2008, udarbejdet en konkret handleplan med en lang række udvalgte og konkrete handlinger. Som en del af forligsteksten til Regionens psykiatriplan, er det aftalt at Regionsrådet årligt orienteres om personalesituationen i psykiatrien. I forlæn- 4

6 gelse heraf indgår også en årlig status på rekrutterings- og fastholdelsesstrategien. Den strategiske ledelsesgruppe vil på den baggrund løbende monitorere effekten af de tiltag som iværksættes, samt orientere Regionsrådets medlemmer. Læsevejledning til Handleplanen Handleplanen er inddelt i tre overordnede afsnit: Ledelsesmæssige og organisatoriske fællestiltag Læger o Rekrutteringsindsats for medicinstuderende og læger, o Fastholdelse af speciallæger Sygeplejersker o Rekrutteringsindsats for sygeplejersker, o Fastholdelse af nuværende ansatte sygeplejersker Handlingsplanens inddeling illustreres nedenfor: Titel på tiltag Hvad er det grundlæggende problem? Hvad ønskes opnået med tiltaget? Hvad består tiltaget i? Evt. uddybende bemærkninger Hvornår forventes det udviklet og igangsat? Hvem har overordnet ansvar for at tiltaget igangsættes og udvikles Hvilke andre ressourcer eller elementer knytter an til tiltaget? 5

7 2. Ledelsesmæssige og organisatoriske rekrutteringstiltag 2.A Profilér Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads Psykiatrien er sammen med det somatiske sygehusvæsen i skarp konkurrence om kvalificeret personale. Psykiatriens omdømme som betydningsfuld og attraktiv arbejdsplads er afgørende Ved at intensivere profileringsindsatsen skal Psykiatrien gøre opmærksom på de muligheder der ligger fagligt og menneskeligt i organisationen Punktet job i psykiatrien på hjemmesiden udvikles løbende til at omfatte faglige profiler, arbejdsopgaver, illustrere introduktioner til nyansatte, faglige udviklingsmuligheder. Dette med klar afsæt i en kommende brandingstrategi for Region Midtjylland. Udformningen af jobannoncer udvikles i samarbejde med RM Kommunikation Evt. uddybende bemærkninger Psykiatriens styrker: Vidensbasering med såvel natur- og samfundsvidenskabelig samt humanistisk tilgang Stærkt mono- og tværfagligt samarbejde Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 6

8 2.B Skab opgaveflyning Med udsigt til mangel på ønsket arbejdskraft, er der behov for ændret fordeling af opgaver Optimerede arbejdsgange og mere hensigtsmæssig brug af kompetencer Kompetenceudvikling der muliggør opgavevaretagelse af flere medarbejdergrupper end hidtil Psykiatrien vil udrede hvor der er muligheder for dette, og efterfølgende igangsætte flere lokale forsøg med opgaveflytning med fokus på opgaver fra læger til psykologer samt fra sygeplejersker til SOSAgruppen Evt. uddybende bemærkninger Erfaringer fra tiltaget kan indgå i det arbejde Danske Regioners psykiatridirektørkreds temagruppe har igangsat på området i form af en temagruppe 7

9 2.C Skab arbejdsgangsoptimering Udvikling af nye behandlingsformer, specialisering og mere ambulant virksomhed giver mulighed for samtidig optimering af arbejdsgange Mere hensigtsmæssige patientforløb og hensigtsmæssig brug af medarbejderressourcer Psykiatrien vil indlede et udredningsarbejde og efterfølgende flere lokale forsøg med optimering af arbejdsgange, i samarbejde med Center for Arbejdsgange og Logistik Evt. uddybende bemærkninger Psykiatrien vil i forlængelse heraf se på mulighederne for øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen 8

10 2.D Præcisér rekrutteringsindsatsen for sygeplejersker Det er uklart, hvilken overordnet målsætning der er i Psykiatrien mht. andel af sygeplejerskeratio ud af det samlede plejepersonale i de respektive distrikter/bus/afdelinger Ved at afklare den forholdsmæssige personalesammensætning i Psykiatrien, vil der kunne udarbejdes med en klar målsætning for omfanget af rekrutteringsbehov vedrørende sygeplejersker og SOSA i Psykiatrien Distrikterne og BUS gør op afdelingsvist hvilken ratio, der er målsætningen og anfører argumenterne herfor Evt. uddybende beskrivelse Handleforslaget vil tydeliggøre, hvordan rekrutteringsbehovet fordeler sig i regionen. På den måde kan rekrutteringsindsatsen fremover målrettes yderligere til det aktuelle behov 9

11 2.E Monitorér udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse Informationer vedrørende rekruttering, vakancer, fastholdelse og vikarforbrug er en essentiel ledelsesinformation, der i dag ikke kan ses i Ledelsessystemet Afdelingsledelser og distriktsledelser/driftsledelser skal have mulighed for, uden at igangsætte store undersøgelser, at hente opdateret information omkring vakancer Der udarbejdes en detaljeret plan for hvilke nøgletal, der for psykiatrien fremover skal kunne tilgås i InfoRM Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse, (Esvat), skal virke efter hensigten Ovenstående informationer skal indarbejdes i et allerede eksisterende ledelsesinformationssystem (InfoRM) Evt. uddybende bemærkninger Der er dannet en arbejdsgruppe og udpeget medlemmer hertil. HR-afdelingen i Distrikt Øst repræsenterer Psykiatrien i denne sammenhæng I Danske Regioner Psykiater-jatak indgår ligeledes et ønske om årlig afrapportering af nøgletal for lægerekrutteringen Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse (Esvat) 10

12 2.F Afrapportering af udviklingen i nøgletal for rekruttering og fastholdelse Informationer vedrørende rekruttering, vakancer, fastholdelse og vikarforbrug er en essentiel ledelsesinformation, der i dag ikke kan ses i Ledelsessystemet Afdelingsledelser og distriktsledelser/driftsledelser skal have mulighed for, uden at igangsætte store undersøgelser, at hente opdateret information omkring vakancer Der udarbejdes og fremsendes årligt en statusrapport til Regionsrådet om udviklingen en detaljeret plan for hvilke nøgletal, der for psykiatrien fremover skal kunne tilgås i InfoRM Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse, (Esvat), skal virke efter hensigten Ovenstående informationer skal indarbejdes i et allerede eksisterende ledelsesinformationssystem (InfoRM) Evt. uddybende bemærkninger Der er dannet en arbejdsgruppe og udpeget medlemmer hertil. HR-afdelingen i Distrikt Øst repræsenterer Psykiatrien i denne sammenhæng I Danske Regioner Psykiater-jatak indgår ligeledes et ønske om årlig afrapportering af nøgletal for lægerekrutteringen Den elektroniske stillings- og vakanceopgørelse (Esvat) 11

13 2.G Opret flere kombinationsstillinger: klinik/udvikling/forskning/projekt Erfarne medarbejdere søger ofte til specialfunktioner og er mere væk fra det kliniske arbejde. Derved mister almenafdelingerne en række kompetencer Erfarne medarbejdere skal tilbydes attraktive udviklingsmuligheder Der etableres minimum én kombinationsstilling i hver afdeling inden år 2010 Psykiatrien opretter indenfor flere faggrupper, flere stillinger, som er formelt delte mellem forsknings- og udviklingsopgaver og det kliniske arbejde Evt. uddybende beskrivelse Stillingerne vil være karrieremæssigt attraktive De vil fremme dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis Stillingerne er en synlig rollemodel i det kliniske miljø, særligt for den studerende er det væsentligt at vise, at der arbejdes systematisk og målrettet med faglig udvikling 12

14 2.H Rekruttér udenlandske læger og sygeplejersker Der kan ikke skaffes nok sundhedsfagligt uddannet arbejdskraft til sundhedsvæsenet i Danmark Flere psykiatere og sygeplejersker til Psykiatrien i Region Midtjylland Det afdækkes og evt. pilottestes om psykiatriske sygeplejersker og psykiatere kan rekrutteres fra andre lande Evt. uddybende beskrivelse 13

15 3. Rekrutteringsindsats læger Rekruttering - medicinstuderende 3.A Uddan stud. med. til skærmningsopgaver Medicinstuderende i skærmningsvagt uden et indgående kendskab eller uddannelse i det psykiatriske område, påvirker rekruttering til specialet negativt At medicinstuderende er kompetente som skærmningsvagter Medicinstuderende interesserer sig for psykiatri Der udvikles og udbydes et formelt kursus som alle medicinstuderende skal gennemgå forud for skærmningsopgaver i Psykiatrien Evt. uddybende bemærkninger Forslaget indgår i Danske Regioner Psykiater jatak. Et lignende kursus for sommervikarer i Risskov, samt FADL s ventilatør-uddannelse kan med fordel danne inspiration for kurset Medicinstuderende i skærmningsvagter øger kendskabet til psykiatri 14

16 3.B Markedsfør psykiatri som lægefag for medicinstuderende Medicinstuderende har et for ringe kendskab til psykiatriens lægefaglige elementer. Et selskab for medicinstuderende er dannet omkring de psykiatriske temaer, men koblingen til Psykiatrien i Region Midtjylland sker ikke automatisk af denne grund Psykiatrien kan ved at samarbejde med Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende (PSM) gøre det tydeligere for de studerende, hvad de lægefaglige muligheder er, og samtidigt formidle kontakt til jobmuligheder og lægefaglige rollemodeller i RM Det psykiatriske speciales muligheder synliggøres for medicinstuderende Psykiatrien samarbejder med PSM ved at koble til psykiatri-organisationens muligheder og tilbud til de studerende De studerendes interesseorganisation overtager en eksisterende hjemmeside (www.psykiater.nu) som tilrettes medicinstuderende i et samarbejde med universitetshospitalet og den kliniske professor Evt. uddybende bemærkninger Dette er 4. år af et projekt udsprunget i samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland Hjemmesiden vil repræsentere studerendes interesseorganisation, arrangementer, ophold i Psykiatrien, den teoretiske undervisning på 11. semester samt vikariatsog projektmuligheder. Endvidere vil der være en præsentation af postgraduate muligheder i et mindre omfang 15

17 3.C Deltag i Specialernes dag Medicinstuderende har et ringe kendskab til mulighederne for postgraduat uddannelse og arbejdsområdet indenfor de psykiatriske specialer Udbrede viden om de psykiatriske specialer til medicinstuderende De psykiatriske specialer deltager i karriere- og infoarrangementer med lægelige forbilleder, dels ved oplæg og dels ved stand Evt. uddybende bemærkninger Arrangementet har karakter af en karriere- eller informationsmesse for medicinstuderende, hvilket er en allerede bestående struktur 16

18 3.D Invitér medicinstuderende tæt på det kliniske arbejde Medicinstuderende har et ringe kendskab til mulighederne for postgraduat uddannelse og arbejdsområdet indenfor de psykiatriske specialer Udbrede viden om de psykiatriske specialer til medicinstuderende De medicinstuderende inviteres på et-dages ophold i Psykiatrien, hvor de vises rundt/følger en læge på arbejde Evt. uddybende bemærkninger Der er i samarbejde med PSM udarbejdet et tiltag kaldet Mød en psykiater 17

19 3.E Udbyd tilvalgskurser for medicinstuderende Medicinstuderende har et ringe kendskab til mulighederne for postgraduat uddannelse og arbejdsområdet indenfor de psykiatriske specialer Udbrede viden om det psykiatriske speciale til medicinstuderende Psykiatrien udbyder 1 mdr. valgfri kursus i psykiatrisk forskningsmetode under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet Evt. uddybende bemærkninger 18

20 3.F Opret en sommerskole for psykiatri-interesserede stud.med. Det er ikke tydeligt, hvilke lægefaglige forsknings- og udviklingsmuligheder der er i Psykiatrien Udbrede fokus på psykiatrisk forskning og klinisk lægearbejde Psykiatrien afholder årligt en uges sommerskole med fokus på introduktion til, de seneste forsknings- og behandlingsresultater og metodelære Evt. uddybende beskrivelse Der skal udarbejdes indhold, en undervisningsplan, lokalitet, oplægsholdere, tilmeldingsprocedure og annoncering 19

21 3.G Anvend læge-vikariater som et rekrutteringsværktøj Rammerne for ansatte i læge-vikariater sikrer ikke altid patienterne ensartet kvalitet i behandlingstilbudet og den ansatte en solid introduktion til arbejdsopgaverne Lægevikarer mister interessen for specialet i psykiatri p.g.a. ustruktureret introduktion Definerede rammer, herunder obligatorisk introduktionstilbud til vikaransatte skal gøre Psykiatrien lettere tilgængelig og attraktiv som arbejdsplads og evt. uddannelsessted til speciallæge Nyansatte lægelige vikarer skal opleve veldefinerede rammer og introduktion til opgaverne af høj kvalitet Psykiatrien etablerer et struktureret introduktionsforløb med fagligt indhold for vikarer, og samtidigt skal vikaren have kendskab til Psykiatriens organisation. Vikarer skal løbende modtage supervision, feedback og evaluering Materialer til introduktioner skal findes på intranettet Evt. uddybende kommentarer Forslaget indgår i Danske Regioner Psykiater-jatak Vikariater vil blive opslået på 20

22 21

23 Fastholdelse yngre læger 3.H Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning Læger på hoveduddannelsesforløb i psykiatri har den laveste videnskabelige aktivitet af alle specialer 1. Kun 3,6 % af de, der optages på hoveduddannelsesforløbet har gennemført et ph.d.-forløb. Gennemsnittet for alle specialer er 15,4 % Præsentationen af forskning skal give yngre læger en bedre forståelse for forskningsmuligheder og derigennem øge H-lægernes andel af videnskabelig aktivitet Der afholdes ugentlige forskningsmøder indenfor den psykiatriske grundforskning på Center for psykiatrisk forskning under ledelse af professorerne, hvor yngre læger og interesserede medicinstuderende inviteres med Evt. uddybende beskrivelse 1 Upublicerede 2006-data fra Sundhedsstyrelsen 22

24 3.I Sæt fokus på formidling af planlagt, igangværende og afsluttet forskning Psykiatriens image er dårligt blandt studerende og yngre læger og i flere undersøgelser anføres det at: det kliniske arbejde opfattes som uinteressant graden af videnskabelighed anses for lav behandlingsmetoderne anses for ineffektive patientforløbene anses for at være ekstremt lange patienterne anses for at være svære at arbejde med patienterne opfattes som stort set uhelbredelige - specialerne har en svag faglig identitet Præsentationen af forskning skal give medicinstuderende og yngre læger en bedre forståelse for de kliniske forskningsmuligheder og resultater, og derigennem rekruttere til specialet Yngre læger og interesserede medicinstuderende inviteres med til kliniske forskningsmøder, som afholdes hver 2. måned på Center for psykiatrisk forskning Evt. uddybende beskrivelse 23

25 Fastholdelse Speciallæger 3.J Styrk praktiske rammer og vilkår for uddannelsesansvarlige og vejledere De uddannelsesansvarlige overlæger og vejledere har store udfordringer i dels at nå de kliniske arbejdsopgaver og uddannelsesopgaverne. Endvidere planlægges det, at flere uddannelsessøgende læger skal indgå i Psykiatrien i de kommende år At styrke de lokale uddannelsesmiljøer Give vejledere bedre rammer for at være vejleder og dermed mulighed for at øge kvalitet og mængde af uddannelsesaktiviteter Der udarbejdes en liste med 5 10 punkter over opgaver, som med fordel kan flyttes til andre faggrupper. Disse drøftes i Den Strategiske Ledelsesgruppe Evt. uddybende beskrivelse 24

26 3.K Efteruddan speciallægerne Speciallægerne i de psykiatriske specialer har begrænsede muligheder for at deltage i efteruddannelse, som ikke er sponsoreret af medicinalfirmaer Speciallægernes faglighed skal plejes og deres viden skal være opdateret Tilbud om 2-3 årlige kurser rettet specifikt mod de aktuelle efteruddannelsesbehov i gruppen af speciallæger Evt. uddybende kommentarer Et tilsvarende initiativ er i 2007/08 afviklet under ledelse af uddannelsesafdelingen og den kliniske lektor i voksenpsykiatri med stor tilfredshed og tilslutning Vil være et forslag til regionale uddannelsesinitiativer for

27 3.L Opret seniorordninger Psykiatrien har personalemangel, en stor andel af speciallæger er 60 år og derover i Regionen. Det vil være en stor ressource, at kunne fastholde deres arbejdskraft i Psykiatrien også efter det fyldte 60. år Den gennemsnitlige pensionsalder for læger stiger til 64 år Der skal tilbydes en række seniorordninger til senioransatte, som kan være reelle alternativer til pensionering. Emnet seniorordning skal integreres som en fast del af MUS for denne del af Psykiatriens faggrupper Regions HR udarbejder detaljerede beskrivelser af, hvad man kan/må tilbyde ansatte tæt på 60 år og derover af seniorordninger. Evt. uddybende bemærkninger Emnet er igangsat regionalt 26

28 3.M Understøt individuel karriereplanlægning Mulighederne for karriereudvikling indenfor psykiatrien tager udgangspunkt i brede afdelingsbestemte tilbud, og det er overladt til den enkelte læge at finde de karriereudviklende muligheder indenfor Psykiatrien i Region Midtjylland. Psykiatrien skal øge medarbejder-fastholdelse og engagement ved at være en aktiv samarbejdspartner i at fremme længerevarende karriereforløb for samtlige lægegrupper Den enkelte afdelingsledelse tilbyder sparringssamtaler med læger, hvorigennem behov og karriereønsker drøftes, og der udarbejdes fremadrettede individuelle planer for karriereveje indenfor Psykiatrien i Region Midtjylland Evt. uddybende bemærkninger Distrikterne er overordnet ansvarlige i samarbejde med de enkelte afdelingsledelser 27

29 4. Rekrutteringsindsats - sygeplejersker Rekruttering Sygeplejerskestuderende 4.A Øg gymnasiestuderendes kendskab til sygeplejerskerollen i psykiatri Psykiatri er omgærdet af ukendskab hos de gymnasiestuderende og mange vælger sygeplejeuddannelsen for at arbejde i somatikken som et fremtidigt mål efter endt uddannelse Gymnasiestuderende vælger sygeplejeuddannelsen og har et positivt indtryk af psykiatrisk sygepleje Ved afholdelse af allerede eksisterende åbent-hus arrangementer omkring sygeplejerskeuddannelser i Region Midtjylland, skal de pleje-profiler der præsenteres også omfatte specialuddannede sygeplejersker i psykiatri Evt. uddybende beskrivelse Faglige og personlige udviklingsmuligheder i psykiatrisk sygepleje skal gøres kendte for målgruppen forud for eller tidligt i et karriereforløb 28

30 4.B Øg studerendes kendskab til sygeplejerskens rolle i psykiatrien Der er ukendskab til psykiatri hos de sygeplejestuderende, og mange vælger psykiatri fra i løbet af uddannelsen Flere nyuddannede sygeplejersker skal vælge psykiatri som arbejdsfelt Der afholdes et årligt informationsarrangement til sygeplejestuderende på hver af de 5 sygeplejeskoler (Viborg/Holstebro/Randers/Århus/Silkeborg), der skal sætte fokus på at arbejde med psykiatrisk sygepleje i Region Midtjylland Evt. uddybende beskrivelse Med fokus på karriereveje som psykiatrisk sygeplejerske skal de studerende informeres om de personlige og faglige muligheder. Ved at profilere en sygeplejefaglig tilgang og tydeligt vise de faglige og personlige udviklingsmuligheder samt anvende positive profiler, skal Psykiatrien medvirke til at styrke studerendes forståelse af, hvad sygeplejerskens rolle er i psykiatrien 29

31 4.C Skab kendskab til psykiatri hos sygeplejestuderende før praktikophold Sygeplejestuderende har allerede før det obligatoriske praktikophold fravalgt psykiatri som fremtidigt arbejdsområde Sygeplejestuderende kan placere deres valgfrie afsluttende praktikophold i Psykiatrien, men få gør det Sygeplejestuderende skal i deres praktikophold opleve Psykiatrien som et arbejdsplads med såvel en faglig som en social og kollegial dimension og herigennem motiveres til vende tilbage efter endt uddannelse. Studerende skal opleve det er fagligt attraktivt at være i Psykiatrien, særligt i modul 11 omkring kompleks klinisk virksomhed og modul 12 selvstændig professionsudøvelse samt modul 13 valgmodul sygepleje praksis-, udviklings- og forskningsviden Afholdelse af udadrettede informationsarrangementer til sygeplejestuderende på hver af de 5 sygeplejeskoler i forbindelse med de studerendes teoretiske undervisning i psykiatri, skal sætte fokus på at arbejde med psykiatrisk sygepleje Evt. uddybende beskrivelse En ændring i uddannelsen muliggør at sygeplejerskestuderende kan placere deres afsluttende praktik i Psykiatrien. Psykiatrien skal højne de studerendes kendskab på sygeplejeuddannelsen forud for praktikopholdet, da slut-praktikker ofte skaber ansøgere til praktikstedets ledige stillinger 30

32 4.D Markedsfør psykiatri som sygeplejefagligt speciale for sygeplejestuderende Sygeplejestuderende med særlig interesse eller nysgerrighed over for psykiatri, bør understøttes i denne interesse Ved at præsentere de studerende for en række såvel sygeplejefaglige jobmuligheder, faglige profiler og kombineret med studieinformation ønskes grænserne for at informere om psykiatrien gjort mere flydende. Supportér oprettelse af et Psykiatriplejefagligt Selskab for Sygeplejestuderende i regionen evt. med relevante faglige sammenslutninger for sygeplejestuderende Giv support til oplægsholdere, temadage, lokaler mm. Tilbud til og rekruttering af sygeplejestuderende til psykiatriske udviklings- og forskningsopgaver Bemærkning Aktiviteter vil kunne bidrage til at fastholde de, der allerede er interesserede i psykiatri, men som ikke er sikre på, at de vil søge job i Psykiatrien og bidrage til en generel positiv interesse for psykiatrien på sygeplejestudiet. Der findes en organisering hos de studerende, som der kan kobles til. Der er gode erfaringer fra et tilsvarende initiativ for lægestuderende 31

Bilag. Region Midtjylland. Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse for Psykiatriog socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse for Psykiatriog socialområdet Region Midtjylland Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse for Psykiatriog socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Punkt nr. 22 Strategi- og handleplan for

Læs mere

Status på Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri ( )

Status på Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri ( ) Status på Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri (15.09.10) Ledelsesmæssige og organisatoriske rekrutteringstiltag Nr. Tiltag som oprindeligt beskrevet

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for Udarbejdet af: Conny Feddern, Sonja Jepsen, Rie Firlings Godkendt

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013.

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Faktaboks: Område: Type af institution eller afdeling Kapacitet (evt): Institutionens/ afdelingens navn: Adresse: Leder: De grundlæggende

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets 71-tilsyn

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere