Skatteministeriets kompetencestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriets kompetencestrategi"

Transkript

1 Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse af de relevante, nødvendige kompetencer både faglige og personlige og i den rette mængde, som det er nødvendigt, for at ministeriet kan udvikle, løfte og løse opgaverne med høj faglighed og kvalitet og 2) medarbejderne udvikler sig, og deres værdi på arbejdsmarkedet bevares eller øges. Skatteministeriets kompetencestrategi medvirker til en fælles forståelse af centrale begreber om kompetencebehov, læring og læringsmiljø. Strategien skal således medvirke til at skabe klarhed over, i hvilken retning medarbejderressourcerne skal udvikle sig og ikke mindst hvorfor og hvordan. Alle medarbejdere er omfattet af strategien.

2 2 1. Kompetencebehov Skatteministeriet ønsker fortsat høj faglighed på ministeriets kerneområder samt solid viden om embedsmandsrollen samt processer, som er nødvendige for at levere en god ministerbetjening. I de kommende år vil Skatteministeriet fortsat have fokus på følgende overordnede områder: Fagligt niveau, herunder evner til at være: stærk analytisk, idé og nyskabende, stærk i mundtlig og skriftlig præsentation samt evne præcis fremlæggelse og at levere løsninger af høj kvalitet Procesforståelse, herunder evnen til at indtænke og efterleve processer, udvise dømmekraft samt evner vedrørende videndeling og samarbejde Indsats og engagement, herunder evnen til at arbejde effektivt og håndtere pressede situationer samt evner i relation til initiativ, selvstændighed og bidrag til egen udvikling Fleksibilitet og samarbejde, herunder evner vedrørende service samt evner til at påtage sig ansvar, nye opgaver og videndele. De nævnte kompetencebehov genfindes i MUS-skemaerne. Herudover ønsker Skatteministeriet at have særlig fokus på følgende i 2014/2015: Faglig og processuel kompetenceudvikling af nyansatte fuldmægtige Talentudvikling Kompetenceudvikling af sekretærgruppen Faglig og processuel opdatering Mobilitet Konkrete udviklingsaktiviteter til understøttelse af disse er anført i bilag Metoder til kompetenceudvikling I arbejdet med kompetenceudvikling lægger Skatteministeriet vægt på at søge metoder, der optimerer en frugtbar sammenhæng mellem intern og ekstern læring, og som kan udfordre etablerede måder at tænke og handle på. Ekstern læring er ofte formel kompetenceudvikling på kurser og uddannelser. Selv om indholdet tager udgangspunkt i cases og erfaringer fra arbejdslivet, foregår læreprocesserne afsondret fra den praksis og de processer, der findes i det daglige arbejde. Derfor er interne kurser og læring ofte værdifulde. Omvendt kan den eksisterende praksis i det daglige arbejde ofte gøre det svært for ny viden og nye færdigheder at vinde indpas i forståelsen og udførelsen af arbejdet. Derfor vil eksterne kurser og læring også kunne yde et væsentligt bidrag til kompetenceudviklingen.

3 3 Ekstern formel, planlagt læring Intern formel, planlagt læring Kurser, gå-hjem møder eksempelvis indenfor relevant fagområde Sidemandoplæring Intern uformel, ikke-planlagt læring (Adfærd i arbejdsfællesskaber, hvor man lærer om): Kvalitet og effektivitet Coaching Coaching og feedback Konkurrence og samarbejde Netværk Mentor eller vejleder Åbenhed og pionerånd Videreuddannelse Læring og kompetenceudvikling gennem arbejdsopgaver Projektarbejde, teamorganisering og arbejdsgrupper Netværk Kontorskifte Besøgsdage i egne styrelser Interne kurser Faglige gå-hjem møder Det gode kollegaskab Uformel videndeling Eksempler på aktiviteter til kompetenceudvikling Eksempler på aktiviteter til kompetenceudvikling er anført i bilag Proces og implementering MUS er det naturlige forum for at omsætte strategi til handling - set i sammenhæng med motivation og den daglige udvikling som beskrevet nedenfor i afsnittene motivation og udvikling og læringsmiljøer. MUS I Skatteministeriets MUS-koncept er der lagt op til, at chefer og medarbejdere hele tiden udvikler sig til at blive endnu bedre, og at der skabes retning og sammenhæng mellem Skatteministeriets, kontorets og medarbejdernes mål og kompetenceudvikling. Relevansen af det enkelte fokusområde nævnt under punkt 1 Kompetencebehov afhænger af medarbejderens opgaver og stilling. Kompetencebehovene genfindes i MUS-skemaerne. Medarbejder og chef drøfter under MUS på hvilket niveau den enkelte skal løfte kompetencekravene herunder drøfter, hvor medarbejderens kompetencer er tilstrækkelige, og hvor der er mulighed for udvikling. På den baggrund udarbejdes en udviklingsplan. Med udgangspunkt i Skatteministeriets og kontorets opgaver og mål vurderes det således først og fremmest individuelt mellem kontorchef og medarbejder, hvor der er udviklingsbehov og hvilke kompetenceudviklingsinitiativer, der er hensigtsmæssige for den enkelte medarbejder. Herudover samles hvert år op på de samlede data fra MUS, og det vurderes, om der er generelle udviklingsbehov på visse områder, som Skatteministeriet centralt ønsker at understøtte via interne kurser og lignende.

4 4 Motivation og udvikling I MUS og i det daglige samspil mellem kontorchef og medarbejder mødes Skatteministeriets strategiske perspektiv - med dets udfordringer og krav til kompetencer og opgaveløsning med medarbejderens egen opgave- og selvforståelse. Det er derfor vigtigt både for chef og medarbejder, at de er opmærksomme på medarbejderens motivation herunder sammenhængen mellem (familie)liv, faglighed, karriere og fremtidsplaner. Skatteministeriet lægger vægt på, at der er åbenhed om og accept af, at medarbejdere i forskellige livsfaser kan have behov for at skrue ned for karrieren, herunder eventuelt rokere til en anden mindre krævende stilling. Jo bedre det lykkes at bringe Skatteministeriets og den enkeltes hensigter i harmoni med hinanden, des mere motiveret og engageret vil den enkelte medarbejder være - til gavn for arbejdets kvalitet, læring og kompetenceudvikling. Kontorchefen skal i det daglige understøtte den enkelte medarbejder og sikre kompetenceudvikling ved blandt andet at give medarbejderen ansvar for opgaver og projekter, der udfordrer medarbejderen. Når medarbejderen udfordres maksimalt, er det på den anden side også af stor betydning, at kontorchefen sikrer støtte og hjælp. Læringsmiljøer Læringsmiljøet kan beskrives ved en række elementer, som tilsammen skaber de rum, som kan stimulere eller hæmme læreprocesser og dermed kompetenceudviklingen. De væsentligste elementer i arbejdspladsens læringsmiljø er:

5 5 Læringsmiljøet præger i høj grad den del af medarbejdernes kompetenceudvikling, der finder sted i det daglige arbejde, hvilket er størstedelen. Kontorcheferne påvirker på afgørende vis læringsmiljøet på jobbet ved at sætte rammerne for arbejdet, standarder for den kollegiale omgang samt for kvaliteten i opgaveudførelsen. Kontorcheferne skal understøtte og være opmærksomme på, at der blandt medarbejderne drøftes og ofte fastlægges en kompetent adfærd vedrørende bl.a. kvalitet og effektivitet, konkurrence og samarbejde, åbenhed og det gode kollegaskab samt uformel videndeling. Kontorcheferne skal herunder være opmærksomme på, at der kan opstå uhensigtsmæssig adfærd, som i visse tilfælde kan have utilsigtede socialiserende virkninger på nye medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at kontorcheferne aktivt sætter rammerne for arbejde, samarbejde og kvaliteten i opgaveløsningen. 4. Midler til kompetenceudvikling herunder fra kompetencefonden Skatteministeriet afsætter hvert år midler til kompetenceudvikling, der fordeles til de enkelte kontorer. Herudover afsætter Skatteministeriet midler til en central pulje til finansiering af længere uddannelsesforløb. Skatteministeriet tildeles også hvert år en pulje penge fra Kompetencefonden til individuel kompetenceudvikling. Midlerne kan bruges til kompetenceudvikling, som er aftalt i en udviklingsplan for den enkelte medarbejder. I tilknytning til MUS informerer Ledelsessekretariatet om processen. Ved prioriteringen af kompetencefondsmidlerne lægges vægt på, at aktiviteten: understøtter udviklingen af kompetencer på de i strategien nævnte fokusområder. bidrager med et væsentligt input til opgavevaretagelsen. har strategisk sigte. Hvis den generelle opsamling fra MUS viser gennemgående udviklingsbehov på visse områder, ønsker Skatteministeriet også at prioritere midler til interne kurser eller lignende. 5. Evaluering Kompetencestrategien evaluereres hvert andet år - første gang i 2016.

6 6 Bilag 1 - Særlige indsatsområder Skatteministeriet ønsker at have særlig fokus på følgende indsatsområder: 1. Faglig og processuel kompetenceudvikling af nyansatte fuldmægtige 2. Talentudvikling 3. Kompetenceudvikling af sekretærgruppen 4. Faglig og processuel opdatering 5. Mobilitet Udviklingsaktiviteter til understøttelse af de særlige indsatsområder Ad 1) Faglig og processuel kompetenceudvikling af nyansatte fuldmægtige Skatteministeriet ønsker at tilbyde nyansatte at deltage i et introduktionsprogram, som kan give nye medarbejdere en grundlæggende viden om Skatteministeriet og vigtige faglige områder. Introduktionsprogrammet består af et obligatorisk grundkursus og en række frivillige moduler. Herudover udvides mentor-ordningen, så nye medarbejdere har en praktisk/social makker samt en faglig, mere erfaren mentor. Samtidig indbygges nogle faste sociale aktiviteter, så det sikres, at nye medarbejdere får opbygget et netværk relativt hurtigt. Grundkursus: (intro til organisationen, HR, ministerbetjening, presse, ØU-sager mv.) Lovproces EU-ret Ø- og K- udvalgsproces Embedsmandsrollen Mentorordning: Praktisk makker Sociale aktiviteter: Fælles frokost på grundkursus Faglig mentor Velkomstmiddag Forvaltningsret Skriftlig formidling Skatteøkonomi Captia Ad 2) Talentudvikling Skatteministeriet tilbyder et antal erfarne medarbejdere at indgå i et før-lederkursus dels som personlig udvikling dels til afklaring for den enkelte af, om ledervejen er et interessant og relevant karrierespor. Herudover ønsker Skatteministeriet, at erfarne medarbejdere får mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt ved at bruge deres faglige viden til at undervise på interne kurser i Skatteministeriet. Endelig ønsker Skatteministeriet, at erfarne medarbejdere efter behov får mulighed for at udvikle deres kommunikations- og (projekt)lederevner ved at stå i spidsen for større opgaver. Ad 3) Kompetenceudvikling af sekretærgruppen Skatteministeriet ønsker at sætte mere fokus på sekretærgruppens kompetenceudvikling både individuelt og som gruppe - herunder at understøtte at sekretærerne kan varetage flere og nye opgaver.

7 7 Skatteministeriet ønsker at tilbyde alle sekretærer at indgå i et udviklingsforløb - med fokus på gruppens og egne opgaver og kompetenceudvikling samt fokus på mulige fremtidige opgaver. Ad 4) Faglig og processuel opdatering Skatteministeriet ønsker at tilbyde alle ansatte at deltage i nedenfor nævnte interne kurser efter behov. Modulerne indgår ligeledes i introduktionsprogrammet. Faglig og processuel opdatering Embedsmandsrollen Lovproces EU-ret Ø- og K-udvalgsproces Forvaltningsret Skriftlig formidling Skatteøkonomi Captia Herudover ønsker Skatteministeriet at tilbyde uddybende interne kurser i skatteøkonomiske forhold og i EU-procedurer/videregående EU-ret. Alle kurserne understøtter kompetenceudvikling med henblik på at dække Skatteministeriets kompetencebehov. Ad 5) Mobilitet Skatteministeriet ønsker større mobilitet dels internt i departementet- dels i hele koncernen. Intern mobilitet f.eks. kontorskifte kan understøttes ved at opslå stillinger internt, inden eksternt opslag og/eller ved at oprette en ønskebank. Mobilitet i hele koncernen kan f.eks. understøttes af en turnusordning for fuldmægtige samt udlån af erfarne medarbejdere på tværs af koncernen efter behov.

8 8 Bilag 2 Aktiviteter til kompetenceudvikling Løbende kompetenceudvikling i hverdagen Inspirationsdag i organisationen/andre ministerier Sidemandsoplæring Faglig sparring med eksterne parter Nye opgaver og/eller ansvar for større projekter Tovholder/projektleder på konkrete opgaver/projekter. Intern underviser eller oplægsholder Fastlægge konkrete mål møntet på MUS-vurderingskriterierne, som kontorchef løbende følger op på Intern vejleder på skriftligt materiale Formaliseret kompetenceudvikling Korte 1-2 dages kurser inden for relevant område Et eller flere moduler på departementets intro-forløb Ekstern coaching Formål Styrke nye idéer og gennemarbejdede løsninger. Fx besøg i søsterkontor i SKAT eller et andet ministerium. Erhverve nye eller opnå større kompetencer inden for fagområde eller procesforståelse. Medarbejder kobles i det daglige arbejde sammen med en mere erfaren medarbejder. Styrke nye idéer og gennemarbejdede løsninger. Medarbejder kan søge viden og erfaring eksternt, fx i andre ministerier, styrelser eller det private. Styrke analytisk sans, faglighed og bred faglig viden. Styrke faglighed og procesforståelse generelt samt udvikling af ledelseskompetencer. Styrke mundtlig og skriftlig formidling af faglig viden. Fx underviser på intro-program. Højne indsats, engagement og service mv. via meget konkrete mål. Fx aftale om at påtage sig to nye opgaver indenfor konkret emne det næste år eller aftale tre møder om videndeling med relevante interessenter. Styrke udarbejdelse af skriftligt materiale. Intern vejleder fra Presse og Kommunikation gennemgår og sparrer i en periode med medarbejderen om forelæggelser, notater mv. Formål Styrke faglighed eller processuelle kompetencer. Fx kurser om: Juridiske kurser Skr. formidling af fagstof Videndeling Projektstyring Procesforståelse Præsentationsteknik IT-værktøjer Effektive møder Styrke faglighed og processuelle kompetencer. Følgende moduler er obligatoriske for nye medarbejdere og valgfri for andre: Grundkursus (om organisationen, HR, ministerbetjening, presse og ØU-sager) Embedsmandsrollen Forvaltningsret Lovteknik og lovproces EU-ret Skatteøkonomi Skr.formidling Captia Højne indsats, engagement og service på konkrete områder og karriereafklaring via 1-3 coaching-sessioner.

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere