Rapportering til bestyrelsen i landbrugsvirksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering til bestyrelsen i landbrugsvirksomheden"

Transkript

1 Rapportering til bestyrelsen i landbrugsvirksomheden Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvad en bestyrelsesrapport bør indeholde i en ejerledet landbrugsvirksomhed. Indledning Som det overordnede ledelsesorgan skal bestyrelsen varetage den strategiske ledelse af virksomheden og sikre, at der er et forsvarligt økonomisk grundlag for virksomhedens forsatte drift. For at leve op til det ansvar er opfølgning på den økonomiske udvikling en del af bestyrelsens naturlige opgaver. Det er ikke kun af hensyn til bestyrelsesmedlemmets egen ansvarspådragende adfærd, men i lige så høj grad for at kunne give ejerlederen den sparring, som han efterspørger fra sin bestyrelse. Bestyrelsen har brug for overskuelig, relevant, og konsistent afrapportering - og det er bestyrelsens opgave at definere, hvilke informationer den har brug for til at udføre sit virke. Ejerlederen har efterfølgende pligt til at forsyne bestyrelsen med den enkle og relevante information i en passende detaljeringsgrad, der gør det muligt for bestyrelsen at give ejerleder den bedste sparring i driften af virksomheden. I praksis hæmmes bestyrelsers effektivitet ofte af ufuldstændig information og manglende overblik over de betydende faktorer i virksomheden. Det skyldes blandt andet, at ejerlederen ikke filtrerer og fordøjer den omfangsrige information, som driften producerer - og fordi bestyrelsen ikke er tydelig i sine krav til ejerlederen. Det understreges derfor, at det er bestyrelsens ansvar at stille kravene til afrapportering. Denne artikel giver inspiration til, hvad en bestyrelsesrapportering bør indeholde, og har til formål at få den enkelte bestyrelse og ejerleder til at reflektere over, hvad der er relevant og overskuelig information i den konkrete virksomhed. Målet er, at den enkelte virksomhed definerer sit eget unikke fokus, som er nødvendigt for at lede den enkelte virksomhed. Hverken mere eller mindre! Hvad bør en bestyrelsesrapport indeholde? Rapportering til bestyrelsen kan opdeles i fire perspektiver. Det første perspektiv er den hidtidige og aktuelle performance på den daglige operationelle drift. Det andet perspektiv er den strategiske situation og status på den strategiske eksekvering. Det tredje og fjerde perspektiv er en kvalitativ beskrivelse af interne tendenser og successer såvel som refleksioner omkring eksterne faktorer, der kan indvirke på strategien, se Figur 1 på næste side.

2 Figur 1; Fire perspektiver operationel performance og interne tendenser, samt strategisk eksekvering og eksternt udsyn I driften af et virksomhedslandbrug har vi tradition for at bruge et hav af produktionsnøgletal og detaljerede regnskabsdata. Hvis ikke ejerlederen filtrerer, fordøjer, og nøje vurderer relevansen af den information, der gives videre til bestyrelsen, er der stor risiko for, at bestyrelsen druknes i irrelevant information. Vores produktionsstyrings- og regnskabssystemer genererer mange tal og data, som nok er relevante for den daglige driftsledelse, men som ikke er særlig meningsfulde for den overordnede og langsigtede ledelse. Bestyrelsen skal i stedet fokusere på de parametre, der er særlig meningsfulde for at føre tilsyn med strategiens eksekvering og driftens overordnede performance og i stedet lade ledelse og medarbejdere om at køre den daglige drift. Afrapporteringens opbygning kan derfor opdeles i to hovedområder; 1. Driftens performance, herunder en vurdering af de interne tendenser, successer mv. 2. Strategisk eksekvering suppleret af refleksioner fra det eksterne udsyn I det følgende udfoldes de to områder. Driftens performance Regnskab og budgetkontrol er sjældent tilstrækkeligt til at styre en virksomhed! Nok har regnskab og budgetkontrol en vigtig overordnet ledelsesfunktion, når der skal føres tilsyn med virksomhedens økonomiske grundlag, men det rækker ikke i en moderne økonomistyring og tilsynsfunktion. Data i regnskab og budgetkontrol er afledte effekter af de aktiviteter, virksomheden har foretaget. Regnskabet og budgetkontrollen er dermed de økonomiske konsekvenser af de aktiviteter, der blev gennemført for flere måneder siden. Det betyder, at en virksomhed ikke kan styres efter regnskab og budgetkontrol alene. Bruger vi en bil til at visualisere dette, svarer det til at skulle styre en bil ved kun at måtte se i bakspejlet. Når der kommer et vejsving, går der et stykke tid, før svinget kan ses i bakspejlet. Når vejsvinget kan erkendes i bakspejlet, er det for sent at rette op. Derfor må man nødvendigvis styre efter det fremadrettede udsyn, man har i foruden.

3 Bestyrelse skal vide, hvilke faktorer der driver virksomhedens økonomi (value-drivers). Value-drivers er indikatorer på de faktorer, der leder økonomien (leading indicators). Disse kan sammenlignes med indikatorer på bilens aktuelle bevægelser, som fx hastighed, retning og position. Det er forhold, som bilisten tolker ud fra hans udsyn igennem forruden. Bestyrelse og ejerleder bør i fælleskab udpege indikatorer, som bedst indikerer driftens performance og som samtidig er så aktuelle, at bestyrelsen kan nå at reagere på udviklingen i tide. Indikatorerne bør være en blanding af både finansielle nøgletal samt de vigtigste produktionsnøgletal, som leder økonomien i virksomheden. Nøgletallene skal matche essensen af virksomhedens forretningsmodel og samtidigt være dækkende for værdikædens forskellige led. Opgaven er at finde de nøgletal, der har størst kausalitet (årsag-virkning) mellem det vi gør, og det vi vil opnå. Sørg for at holde antallet af nøgletal nede og overblikket oppe. Nøgletallene bør suppleres af ledelsens kommentarer og korte beskrivelse af de successer og udfordringer, driften har oplevet. Det kan også være relevant at fremhæve nogle opmærksomhedspunkter eller tendenser, som endnu ikke kan ses i nøgletallene, men som ejerlederen fornemmer vigtigheden af. Det kan give anledning til at ændre sammensætningen af nøgletal eller måske udpege nogle ad hoc nøgletal, som man undtagelsesvis vil følge i en kortere indsatsperiode. Vær på vagt overfor den mentale træghed og inerti! Når vi over en periode har vænnet os til en positiv udvikling i de nøgletal, som vi oprindeligt udvalgte, ledes vi nemt til at tro, at det hele går forrygende. Vi tror fejlagtigt, at de udvalgte nøgletal giver det fuldstændige og nøjagtige billede af virkeligheden. Men de produktionsmæssige forudsætninger ændrer sig hele tiden - og vi skal følge med. Derfor er det relevant med jævne mellemrum at diskutere, om de udvalgte nøgletal forsat er den bedste repræsentation for virksomhedens aktuelle udfordringer. Eksempel ledende værdidrivers i en integreret svineproduktion Forretningsmodellen for en integreret svineproduktion er at optimere leverancen af slagtesvin i forhold til Danish Crowns afregningsbestemmelser. Virksomheden har fokus på omkostningsoptimering og en effektiv udnyttelse af det store kapitalapparat. Derfor har virksomheden interesse i at estimere mængden af leverede kilo slagtevægt så tidligt som muligt og samtidigt monitorere medgåede omkostninger til at frembringe mængden af svinekød. Virksomheden har udpeget følgende 10 nøgletal; Nøgleindikator Begrundelse for indikator Hyppighed 1. Antal drægtige søer pr. ugehold Antallet af scannede drægtige søer pr. ugehold er ledende for det forventede antal leverede slagtesvin i fremtiden. Graf med ugentlige data Nøgletallet giver input til nøgletal nr Fravænnede grise pr. so pr. ugehold Indikerer produktiviteten pr. so og giver input til estimatet af leverede slagtesvin X antal uger frem (nøgletal 9) Graf med ugentlige data 3. FE pr. prod. 30 kg gris Viser aktuelle variable omkostninger medgået til at værdiforøge en 30 kg gris. 4. Andre omkostninger pr. Viser udviklingen i andre ikke-henførbare variable omkostninger prod. 30 kg gris (antibiotika, hjælpestoffer mv.). 5. DB pr. årsso Indikerer indtjeningsevne pr. årsso og forbedrer estimatet af den økonomiske prognose 6. Antal grise indsat i slagtesvin stald. pr. uge Indikerer produktivitet i klimastald og forbedrer tidligere estimat af leverede slagtesvin X antal uger frem Graf med ugentlige data

4 7. FE pr. produceret slagtesviforøge Viser aktuelle variable omkostninger medgået til at værdi- et slagtesvin 8. DB pr. prod. slagtesvin Indikerer aktuel indtjeningsevne og forbedrer estimatet af den økonomiske prognose 9. Ugeprognose for antal Rullende prognose over antal forventede svin til slagtning ugentligt svin til slagtning pr. uge de næste 50 uger frem. 10. % leveret i basis vægtinterval Viser evnen til at udpege slagtesvin til levering inden for rette vægtinterval. Ugentligt Ad hoc nøgletal Nøgletal nr. 10. for % leveret i basis vægtinterval er et ad hoc nøgletal, som bestyrelsen har ønsket at følge særskilt, fordi den ser et væsentligt forbedringspotentiale, som bestyrelsen ønsker at høste. Det er måske ikke nødvendigt at medtage alle de viste nøgletal. Det er måske mere relevant at udskifte 5 af ovenstående og i stedet at inddrage andre nøgletal fra andre dele af virksomheden eller at give mere plads til økonomiske nøgletal for likviditet eller finansiering etc. Eksemplet demonstrerer blot, hvordan nøgletal kan udvælges i forhold til en værdikædetankegang, hvor virksomhedens forretning er at levere den størst mulige mængde kød til færrest mulige medgåede variable produktionsomkostninger ud fra en given produktionskapacitet. Produktionskapaciteten kan implicit indbygges i de ugentlige estimater for leverede slagtesvin X antal uger frem ved at indbygge et standardmål for hver enkelt uge, afhængig af uge-sektionens størrelse. De overordnede nøgletal bygger selvfølgelig på en række variable forudsætninger (andre nøgletal), der ændrer sig løbende. Det er ledelsens opgave at sikre, at disse forudsætninger tilrettes i takt med udviklingen. For eksempel vil de første estimater af ugentligt leverede slagtesvin, målt på soens løbningstidspunkt, basere sig på forventninger til bl.a. antal levende fødte pr. kuld, dødelighed i farestald, daglig tilvækst i klimastald etc. Alle disse forventninger må naturligvis opdateres i takt med, at nye data fremkommer. Det er ejerlederens opgave at sikre, det sker, men det er bestyrelsens opgave at tilse, at procedurerne herfor er til stede. Hvis du som bestyrelsesmedlem fører tilsyn med virksomheden i eksemplet herover og kun må vælge et nøgletal, hvilket nøgletal vil du så vælge? Et godt bud er nøgletal nr. 9 Ugeprognose for antal svin til slagtning. Med dette nøgletal kan man estimere indtjeningen et år frem. Det gør det muligt i god tid at forberede sig på svigtende indtjening, forårsaget af interne faktorer. Udefrakommende prisudsving fanges ikke, men bestyrelsen kan bede om at se prognoser og future-priser på termin og måske ligefrem lægge en politik for prissikring. Nøgletal nr. 9 vil tidligt i forløbet indikere sygdoms- eller managementproblemer, der skal tages hånd om. Havde bestyrelsen valgt alene at tilse økonomien via kvartalsvise budgetopfølgninger, vil et reproduktionsproblem i so-holdet kunne eskalere i 10 måneder, førend det ses i regnskabsdata. Medmindre ledelsen af egen kraft informerer herom, styrer bestyrelsen uvidende videre i 10 måneder uden korrektioner. Meget bestyrelsesarbejde handler om tillid, men en bestyrelse har et juridisk ansvar for at sikre implementering af tilstrækkelige økonomistyringsprocesser og tilse, at økonomien udvikler sig som forventet. Det er grænsende til ansvarspådragende ikke at erkende det alvorlige reproduktionsproblem, førend det materialiserer sig i regnskabet.

5 Den strategiske eksekvering Hvor den operationelle rapporteringsdel har fokus på driftens hidtidige og aktuelle performance, sætter den strategiske rapporteringsdel fokus på eksekvering af strategiens handleplaner. Det er bestyrelsens opgave at følge op på strategien og se til, at virksomheden eksekverer strategien planmæssigt. Når visionen er omsat til en klar strategi, skal bestyrelsen hjælpe eksekveringen på vej ved at lave en god udrulning af strategien (se Figur 2). Implementeringsfasen er en konkretisering af, hvordan virksomheden skal forcere de barrierer og forhindringer, som virksomheden forventes at møde undervejs. Du kan læse mere om strategiimplementering i artiklen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen. Figur 2: Bestyrelsens rolle er at sikre strategiudvikling og understøtte implementeringen Når strategien er overdraget til den daglige ledelse, bør bestyrelsen føre tilsyn med eksekveringen fra sidelinjen. I implementeringsfasen nedbrydes strategien i kritiske succesfaktorer (KSF) og leverancer mv. jf. Figur 3. Figur 3: Nedbrydning af strategi i Kritiske Succesfaktorer, Leverancer og Acceptkriterier Kritiske succesfaktorer Hvilke faktorer er altafgørende for strategiens succes Leverancer og milepæle Hvad skal handleplanerne indeholde og hvad skal der leveres af forandringstiltag hvornår. Acceptkriterier En beskrivelse af de kriterier, der skal til for at godkende en leverance

6 Bestyrelsen bør som minimum føre tilsyn med udviklingen af de kritiske succesfaktorer. Da de kritiske succesfaktorer er altafgørende for strategiens samlede succes, bør bestyrelsen føre tilsyn med, at de essentielle målsætninger eksekveres af ledelsen. I mange tilfælde giver det også mening at rapportere på de mere lavpraktiske handleplaner. Afrapporteringen kan være status på igangværende aktiviteter og om resultatet af de gennemførte aktiviteter lever op til forventningerne mv. Hvis det giver mening at anvende produktionstekniske eller økonomiske nøgletal, der validt kan indikere udviklingen i strategiens eksekvering, er det oplagt også at anvende disse. Her gør de samme forhold sig gældende, som beskrevet under driftens performance. Sjældent kan man dog undvære den verbale kommunikation af, hvor langt man er kommet med aktiviteterne og hvad man lærte undervejs. Det fører til afrapporteringens sidste perspektiv. Ejerlederen kan med fordel supplere med refleksioner omkring sit syn på de tendenser og forhold i omverdenen, han synes har betydning for strategien. Ændringer i omverdens-forholdene kan åbne nye muligheder og potentialer, som bør tages i betragtning. Ligeledes kan ejerlederen måske se nogle nye risici eller trusler, som bestyrelsen bør informeres om. Ved løbende at debattere strategiens forudsætninger bliver strategien mere dynamisk. Ikke dermed sagt, at strategien skal til debat på hvert bestyrelsesmøde. Refleksionerne kan løbende opsamles og såfremt emnet ikke er påtrængende, kan det tages op til behandling i bestyrelsens årlige strategitema. Design Det er vores anbefaling, at hver enkelt bestyrelse udarbejder sine egne krav til, hvad der skal rapporteres. Derfor findes der ikke generiske skabeloner, der kan anvendes bredt. Risikoen ved at overtage andres skabeloner er nemlig, at man ikke forholder sig til, hvad der er essentielt i sin egen virksomhed. I erkendelse af at det kan være rart med inspiration, henviser vi til et enkelt eksempel på, hvordan en bestyrelse har valgt at løse opgaven. Der er tale om en enkel overskuelig rapport, som kan bruges som grundskabelon, og som med fordel kan tilføjes nogle uddybende kommentarer.

7

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling 1 Strategisk kompetenceudvikling Sådan opbygger du strategisk kompetenceudvikling i din virksomhed! Niels J. Skaarup 2 Strategisk kompetenceudvikling er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Den effektive bestyrelse

Den effektive bestyrelse Den effektive bestyrelse En konkret guide til hvordan den effektive bestyrelse sammensættes og arbejder i vækstvirksomheder med eksterne ejere. Forfattere: Kim Wiencken Søren J. Nielsen Jacob Bratting

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Balanced Scorecard -Implementering i praksis-

Balanced Scorecard -Implementering i praksis- Balanced Scorecard -Implementering i praksis- INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST KUNDER FINANSIEL af Henrik Lundum 2007 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Forfatter... 2 3 Målsætning...

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere