Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013"

Transkript

1 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver Vedtaget af byrådet d. 24. januar

2 Indhold 1. Indledning Udbudsstrategiens afgrænsning Strategiens indhold Udbudsstrategien i kontekst Målsætninger for konkurrenceudsætt samt driftsopgaver, der påtænkes udbud/genudbud i perioden Overordnede målsætninger for konkurrenceudsættn Kommunens nuværende grad af konkurrenceudsætt (IKU) Driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbudt i perioden Samarbejde og koordinering Synlighed og systematik overfor potentielle leverandører...9 Bilag 1. Oversigt over driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/ genudbudt i perioden

3 1. Indledning I henhold til ændringen af den kommunale styrslov 62 jf. Bekendtgør af Lov om kommunernes styr, LBK, nr. 581 af 24 juni 2009, er byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år forpligtet til at udarbejde en udbudsstrategi for driftsopgaver. Strategien giver overblik over, på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt, og hvordan anvendn af udbud kan øges. Inden 3. kvartal i hvert valgår, skal der udarbejdes en redegør for, hvordan der følges op på strategien. Nærværende udbudsstrategi er gældende for perioden , men kan løbende revideres, og skal offentliggøres. Derudover er der fra statslig side krav om, at strategien skal indeholde følgende 1 : Oversigt over hvilke driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat i perioden Konkrete mål for konkurrenceudsættn af driftsopgaver Beskriv af de initiativer, der tages i anvend for at nå målene Derudover opstilles der i strategien målsætninger for, hvorledes udbudsområdet kan styrkes generelt gennem samarbejde og koordinering og synlighed overfor leverandører. Strategien skaber dermed en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommunen samt en synliggør rådet overfor de private leverandører og borgere. Udbudsstrategien tager overordnet udgangspunkt i indkøbs og udbudspolitikken for Randers Kommune og Retningslinjerne for udbud og udlicitering. 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning Udbudsstrategien omhandler alle kommunale driftsopgaver. Begrebet udbud skal forstås bredt som enhver konkurrenceudsætt af en driftsopgave, som kommunen er ansvarlig for, hvor der sikres en passende grad af offentlighed, hvorved potentielle tilbudsgivere får mulighed for at tilkendegive deres interesse i opgaven. Udbudsstrategien gælder således for alle former for markedsafprøvning/konkurrenceudsætt i kommunen herunder også for fritvalgsområdet, for offentlig -privat samarbejde og servicepartnerskaber. Derudover omfatter strategien også eventuelle genudbud i perioden. Udtrykket driftsopgaver skal forstås i overensstemm med afgrænsningen af drifts- og anlægsudgifter i "Budget- og regnskabssystemet for Kommuner". Strategien omfatter således varige og tilbagevendende tjenesteydr lige fra vedligehold af grønne områder, rengøring, kørsel, personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsordning), drift af ITsystemer mv. Dermed omfatter strategien ikke varekøb og anlægsopgaver. 1.2 Strategiens indhold Udbudsstrategien består af 5 kapitler: Kapitel 1 indeholder strategiens indledning 1 I Bekendtgør om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegør, BEK nr af 15. december, 2009, fastsættes nærmere regler for indhold og udformning. 3

4 Kapitel 2 omhandler det faktum, at udbudsstrategien ikke fungerer i et tomrum, men opererer i et felt af mange interesser, forventninger og krav. Kapitel 3 behandler Randers Kommunes overordnede målsætninger for konkurrenceudsætt herunder en status på den nuværende grad af konkurrenceudsætt i kommunen samt oversigt over hvilke driftsopgaver, der påtænkes udbudt/ genudbudt i perioden samt mål herfor. Strategiens kapitel 4 behandler mere interne målsætninger om samarbejde og koordinering på udbudsområdet såvel. Kapitel 5 omhandler målsætninger vedrørende synlighed og systematik i kommunens udbudsforretning overfor potentielle leverandører og interessenter generelt. Udbudsstrategien hviler på et fælles politisk og lovgivningsmæssigt fundament herunder gældende lovgivning på området samt interne retningslinjer. 2. Udbudsstrategien i kontekst Den generelle økonomiske situation er stram og behovet for velfærdsydr er stigende. Samtidig stilles der større krav til den kommunale sektor fra flere sider. Leverandører er på udkig efter nye markeder og dermed mere fokuseret på regler, love og aftaler, og hvor i den kommunale opgaveløsning, de kan byde ind på opgaver. Lovgivningen på området er kompleks og kræver i langt højere grad ekspertise i forhold til udbudsregler og processer generelt. Derudover er der tale om væsentlige stramninger af udbudsreglerne, som har betydning for alle ordregivere herunder langt større økonomiske konsekvenser ved manglende overhold 2. Der stilles i stigende grad krav fra statslig side om udarbejd af strategier, besparr og effektiviseringer på hele indkøbs og udbudsområdet. Regeringen har i sin 2020plan tilkendegivet en målsætning om, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ procent i 2015 for kommunerne under ét. Der er således en klar tendens til et øget fokus på arbejdet med indkøb og udbud i kommunerne. Endelig har Randers kommune også en række interne retningslinjer, der skal overholdes, så eksempelvis medarbejdere inddrages i udbudsprocesserne, og arbejdsklausuler indarbejdes i udbudsmaterialer m.m. Dette medfører en øget grad af kompleksitet og dermed et behov for strategisk handling, hvor der prioriteres, skabes overblik og fortsat kompetenceudvikles på området. Udbudsstrategien tager udgangspunkt i dette krydspres af krav, forventninger og interesser, hvilket er illustreret af nedenstående figur 1. Det er naturligvis også på den baggrund, at de enkelte dele af strategien er bygget op omkring. 2 Advokat Christian Nin & Henrik Holtse, Bech-Brun: Nye regler om overtræd af udbudsreglerne. Findes på www:udbudsportalen.dk/ret-og-regler/juridiske-artikler/nye-regler-om-overtræd-afudbudsreglerne/ 4

5 Formålet med udbudsstrategien er således at skabe en fælles ramme for arbejdet med udbud i kommunen, og skabe klarhed og synlighed om byrådets mål for konkurrenceudsætt. Forudsætningen for, at strategiens målsætninger lykkes er en tværorganisatorisk indsats samt et tæt samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartere. Figur 1: Udbudsstrategien i kontekst Juridiske krav Eu s udbudsdirektiver Tilbudsloven Eu s kontroldirektiv Interne krav Indkøbs og udbudspolitik Retningslinjer for udbud Leverandører Synlighed Lovgivning Udbud Bruger og borgerkrav Krav til serviceniveau synlighed Statslige krav Mål for konkurrenceudsætt Strategi og politikker 5

6 3. Målsætninger for konkurrenceudsætt samt driftsopgaver, der påtænkes udbud/genudbud i perioden Kapitlet omhandler Randers Kommunes overordnede målsætninger for konkurrenceudsætt, kommunens nuværende konkurrenceudsættsgrad (IKU) sammenlignet med andre kommuners samt en oversigt over, hvilke driftsopgaver kommunen påtænker at udbyde/genudbyde i perioden Overordnede målsætninger for konkurrenceudsættn På baggrund af Randers Kommunes interne retningslinjer er der opstillet følgende overordnede målsætninger for arbejdet med konkurrenceudsætt i kommunen: Randers Kommunes opgaver skal løses mest effektivt og hensigtsmæssigt i forhold til en helhedsbetragtning. Randers Kommune ser det ikke som et mål i sig selv, at opgaverne løses af private leverandører. Randers Kommune anvender udbud og konkurrenceudsætt som et blandt flere midler til fortsat at sikre effektivitet i den kommunale service til eventuelt færre omkostninger. Som hovedregel genudbydes opgaver, der allerede har været i udbud. Det skal vurderes løbende om yderligere opgaver skal udbydes. Såfremt en opgave overvejes udbudt gælder Retningslinjerne for udbud og udlicitering i Randers Kommune. 3.2 Kommunens nuværende grad af konkurrenceudsætt (IKU) I økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 er der en målsætning om en konkurrenceudsættsgrad på 26,5 % for kommunerne under ét. Opfyldn af målsætningen måles på grundlag af IKU faktoren 3, og kommunerne lå samlet set på 25% i Randers Kommunes IKU var i 2009 på 27,9%, og tallet ligger således et stykke over landsgennemsnittets tal i 2009 på 25% (se tabel 1). Det samlede IKU tal for Randers er faldet med 0,1% point i forhold til Tabel 1: Oversigt over IKU for Randers Kommune ift. landsgennemsnit fordelt på hovedkonti* Indikator for konkurrenceudsætt (IKU) fordelt på hovedkonti (pct.) Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 37,2 57,2 Hovedkonto 1: Forsyningsvirksomhed 69,0 75,0 Hovedkonto 2: Trafik og infrastruktur 69,8 43,4 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur 17,2 17,2 Hovedkonto 4: Sundhed 14,3 13,3 Hovedkonto 5: Sociale opgaver og beskæftig 24,9 24,7 Hovedkonto 6: Fællesudgifter, administration mm. 23,4 26,9 IKU i alt for Randers Kommune 28,0 27,9 Landsgennemsnit for IKU 24,8 25,0 *Tallene findes på Udbudsportalen.dk 3 IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat, og beregnes som andelen af udgifter varetaget af private leverandører og vundne kommunale udbud, målt i forhold til udgifter i alt. IKUen viser dog ikke nødvendigvis om en opgave har været konkurrenceudsat eller ej, og målet skal derfor ikke anvendes ukritisk. 6

7 Tabel 1 viser IKU faktoren for Randers Kommune og landsgennemsnittet fordelt på hovedkonti. Hovedkontiene 0,1og 2 er opgaver, der almindeligvis betegnes som ikke borgernære opgaver. Her har der været en længere praksis for konkurrenceudsætt, og det er derfor også på disse områder, man finder de højeste IKU tal. Hovedkonto 3-5 omfatter opgaver indenfor mere borgernære områder. Tabel 2 viser Randers Kommunes IKU i forhold til 7byerne. Tabellen viser, at der generelt er sket en stigning i IKUen fra 2007 til 2009 på landsplan, og at Randers Kommune relativt set har den højeste IKU blandt 7byerne. Tabel 2: IKU for 7byerne* Indikator for konkurrenceudsætt (IKU) fordelt på 7byerne (pct.) Horsens Kommune 20,6 22,5 23,5 Herning Kommune 22,6 23,9 23 Holstebro Kommune 24,1 26,6 26,4 Randers Kommune 26,9 28,0 27,9 Silkeborg Kommune 23,3 20,2 20,1 Skive Kommune 17,8 18,0 19,7 Viborg Kommune 20,6 21,0 23,3 Landsgennemsnit 23,7 24,8 25,0 *Tallene kan findes på De Kommunale Nøgletal.dk 3.3 Driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbudt i perioden På baggrund af budget er der udarbejdet en udbudsplan for, hvilke opgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbud i perioden Udbudsplanen ses af bilag 1. Af udbudsplanen fremgår en forvaltningsopdelt oversigt over opgaver, hvilket år udbuddet skal gennemføres i, hvilke mål forvaltningerne har med konkurrenceudsættn samt hvilke initiativer, der er igangsat for at opnå målet. Af udbudsplanen ses, at der er tale om konkurrenceudsætt af følgende nye opgaver: Konkurrenceudsætt af drift af et plejecenter CBR omdannes til selvejende institution og konkurrenceudsættes Etablering og drift af et nyt svømmebad/ vandland som et offentligt/ privat selskab (OPP) Udbud af drift af parker og legepladser Styrket koordinering og øget konkurrenceudsætt af kørselsopgaven Drift og vedligehold af ITsystemer (indgår i udbudsstrategien for IT) I budgetforligt for budget er der vedtaget en rammebespar på det tekniske område, hvor det fremgår af forligsteksten, at udmøntningen af rammebesparn kan ske via konkurrenceudsætt. I henhold til kravene til udbudsstrategiens indhold indeholder udbudsplanen også de opgaver, som påtænkes at blive genudbudt i perioden Disse fremgår således også af bilag 1. For at få overblik over hvilke opgaver kommunen allerede har konkurrenceudsat, er der udarbejdet en status pr Denne oversigt fremgår af bilag til sagen. 7

8 4. Samarbejde og koordinering Randers Kommune ønsker at sætte fokus på de målsætninger, der vedrører det interne samarbejde i Randers Kommune omkring udbudsprocessen. Der er her tale om de processer, organisering og prioriteringer, der fremadrettet skal til for at sikre effektive og professionaliserede udbud. Udbuddet af driftsopgaver er i dag placeret i de enkelte forvaltninger og delvist på indkøbskontoret. Dette kræver en systematisk arbejdsgang for at sikre, at politiske og lovgivningsmæssige beslutninger indarbejdes i udbuddet, og at arbejdsgangene er effektive. Derudover skal samarbejdet og koordineringen ledsmæssigt forankres, og kendskabet til indkøbs og udbudspolitikken herunder retningslinjerne for udbud øges yderligere. Udbudsprocessen er en meget kompleks proces jf. kapitel 2, hvor mange skal inddrages, og hvor hele lovgrundlaget er kompliceret, hvilket kræver ekspertise på området. Det skal således sikres, at de lovgivningsmæssige forhold overholdes, samt at beslutninger om serviceniveau, miljøforhold og arbejdsklausuler mv. implementeres i udbudsmaterialet. Politik, strategier og retningslinjer skal medvirke til at sætte optimale rammevilkår for indkøbs- og udbudsområdet og medvirke til udvikling rådet generelt. Derfor skal fokus være på sammenhæng, stringens, og optimering rådet generelt. På baggrund af ovenstående er der i tabel 3 opstillet en række mål og tiltag. Tabel 3: Mål og tiltag vedr. samarbejde og koordinering på udbudsområdet i perioden Mål Tiltag Øget koordinering forvaltningerne imellem og ledsmæssig fokus på udbudsområdet. Oprett af strategisk ERFA gruppe med ledsrepræsentanter, der mødes 2 gange årligt. Formålet er at erfaringsudveksle, få ny viden om lovgivning etc. samt koordinere nye tiltag og politiske beslutninger. Oprett af 2 ERFA grupper for henholdsvis bygge og anlægs og tjenesteydsområdet. Disse grupper deler viden og erfaringer på detailniveau vedr. udbud. Kvalitetssikring og kompetenceudvikling på udbuds- og indkøbsområdet generelt Der skal fokus på beslutningen om, at indkøbskontoret inddrages ved ethvert EU udbud jf. vedtagn af indkøbsstrategien i økonomiudvalget d. 15. juni, Det bliver obligatorisk at inddrage indkøbskontoret ved ethvert udbud undtagen for bygge- og anlægsområdet jf. budgetforliget for jf. spareforslag nr Ændringer ift. ressourcer og kompetencer på indkøbs- og udbudsområdet indgår som en del af udmøntningen af budgetforliget for jf. spareforslag nr Gennemgang af liste over tjenesteydr ift. besparspotentiale og overhold af lovgivning igangsættes snarest muligt. Optimering af rammevilkår Sammenskrivning og opdatering af politikker og retningslinjer. Gennemfør af IT udbudsstrategi Udbudsstrategi og tidsplan herfor forventes behandlet i starten af 2011 i økonomiudvalget. 8

9 5. Synlighed og systematik overfor potentielle leverandører Randers kommune skal til stadighed arbejde strategisk i forhold til synliggør og systematisering af arbejdet med udbud overfor potentielle leverandører og interessenter i øvrigt. Derfor skal Randers Kommune i højere grad tydeliggøre, hvilke muligheder de private leverandører har for at byde på en kommunal opgave jf. økonomiudvalgets beslutning d. 3. maj Der skal således sikres synlighed og gennemsigtighed i, hvilke udbud kommunen påtænker at gennemføre, samt hvilke rammer kommunen arbejder indenfor herunder økonomi, interne retningslinjer og lovgivning på området. Randers Kommune skal fremstå som én kunde overfor potentielle leverandører, hvor leverandørerne skal have en let, overskuelig og digital indgang til at få overblik over kommunens udbud. Derudover skal de eksterne samarbejdsrelationer og alliancer skabes aktivt og styrkes gennem blandt andet et årligt informationsmøde. Mål og tiltag for at øget synligheden og systematikken overfor potentielle leverandører og interessenter i øvrigt ses af tabel 4. Tabel 4: Mål og tiltag vedr. synlighed og systematik overfor potentielle leverandører i perioden Mål Tiltag Synliggør af kommunale udbud samt én samlet let og digital indgang til kommunen for potentielle Strategi for synliggør af kommunale opgaver for potentielle leverandører herunder: leverandører o Årligt informationsmøde o Oprett af udbudsportal, hvor der gives overblik over nuværende udbud, kommende udbud, leverandører samt politikker og retningslinjer. o Annonceringsstrategi 9

10 Bilag 1. Oversigt over driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/ genudbudt i perioden Opgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genud budt Miljø og Teknik Rengøring vedr. administrationsbygninger? Udbudsår Mål Initiativer til at nå mål 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Hygiejne servicepakker toiletter 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Måtteservice 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Rengøring - Toldbodgade 2011 Konkurrenceudsætt Kantine - Toldbodgade 2012 Konkurrenceudsætt Indsamling af farlig affald ved Miljøbil 2012 Konkurrenceudsætt Indsamling af dagrenovation, glas og papir mv Konkurrenceudsætt Indsamling af storskrald 2011 Konkurrenceudsætt Transport fra genbrugspladserne Konkurrenceudsætt Intern transport på Randers Affaldsterminal Transport til Affaldsforbrændingsanlæg Kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Analyse af perkolat og grundvand på Randers Affaldsterminal 2014 Konkurrenceudsætt 2014 Konkurrenceudsætt 2011 Konkurrenceudsætt 2010 Konkurrenceudsætt Gadebelysning, vedligehold 2011 Konkurrenceudsætt Samarbejde med Dansk Service Rådgivning Udbydes sammen med rengøring Udbydes sammen med rengøring Skal evt. udbydes i samarbejde med SKAT ellers 2012(14) Skal evt. udbydes i samarbejde med SKAT Hvis miljøbilen fortsat skal være et tilbud i affaldshåndteringen, skal den udbydes. Er blevet forlænget til udgangen af Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Hvis storskraldsindsamlingen fortsat skal være en del af tilbuddet i affaldshåndteringen, skal den udbydes. Er blevet forlænget til udgangen af Kontrakter udløber 31. maj Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Forlænget 1 år EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) Evt. ESCO-aftale! 10

11 Vejbrønde, tømning 2011 Konkurrenceudsætt Signalanlæg, vedligehold 2012 (14) Konkurrenceudsætt Vintertjeneste, diverse ruter 2011 Konkurrenceudsætt Busskure, læskrærme mv Indgå af koncessionsaftale Asfaltvedligehold Hvert år Konkurrenceudsætt Skorstensfejer Nyt udbud 2012 Konkurrenceudsætt Vandløbsvedligehold 2012 Konkurrenceudsætt Driftsopgaver under Miljø og Teknik Nyt udbud 2011 Konkurrenceudsætt EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) Annoncering, Udbud Udbud, indbudt licitation, billigste pris Betaling sker via ejendomsskat. Der er i dag skorstensfejer der løber i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012, der ikke har været udbudt Afhænger af tidshorisont for og kravene i de statslige vandplaner I budgetforliget indgår, at miljø- og teknikudvalget skal udmønte en rammebespar på 5,6 mio. kr., som bl.a. kan ske ved øget brug af konkurrenceudsætt. Sundhed og Ældre Administration af ældreboliger 2012 Administration af ældreboliger klares billigst muligt professionelt Dagcenterkørsel 2011 Transporten af pensionister til træning og genoptræning Leasing af hjemmeplejebiler 2013 At der stilles biler til rådighed for de ansatte i forbind med ydr på ældreområdet Beklædning I gang At personalet har rent tøj til rådighed Almindeligt udbud Almindeligt udbud Almindeligt udbud Almindeligt udbud 11

12 Vikarer 2011 At sikre den billigste mulige tilkald af vikarer, når det ikke er muligt at klare opgaven med egne medarbejdere Konkurrenceudsætt af drift af et plejecenter Kultur og Borgerservice Etablering og drift af svømmebad/vandland Nyt udbud Nyt udbud 2011 I forbind med budgetforliget er aftalt, at der skal ske konkurrenceudsætt af driften af et plejecenter, og at området også kan byde. Bespar på i 2011 stigende til i 2012 og frem Kraftcenter for bredde og eliteidræt, hvor finansiering er delt. Drift af parker og legepladser Nyt udbud 2011 Bespar på Styrket koordinering og øget Evt. nyt udbud Bedre koordinering konkurrenceudsætt af kørsel og øget konkurrenceudsætt af kørselsopgaven. Bespar på kr. i Pleje af udendørs idrætsanlæg 2011 (Afhænger forlænges) Åbning og sortering af indgående post Børn og Skole Rengøring på skoler (7stk.) mv.** 2011 (afhænger forlænges) Rengøring på skoler mv.(2 stk)** 2012 (afhænger forlænges) 2012 og frem Almindeligt udbud Vil blive beskrevet senere Oprettes som OPP selskab, hvor finansieringen er delt. Budget Der er iværksat en evaluering rådet. Forvaltningen fremlægger i starten af 2011 en samlet vurdering og forslag til tiltag

13 Vinduespolering, 9 skoler** 2011 (afhænger forlænges) Vinduespolering, 1 skole** 2012 (afhænger forlænges) Kørsel* 2012 (afhænger forlænges) Kørsel* 2011 (afhænger forlænges Kørsel* 2011 (afhænger forlænges), men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven, men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven, men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven Rengøring på daginstitutioner Revision af selvejende institutioner indgår i for hele kommunen Social og arbejdsmarked Konkurrenceudsætt af CBR Nyt udbud 2013 Få bedst mulige pris for en given opgave. Besparskrav på 3,2 mio. kr. CBR gøres til selvejende institution. Besparn opnås via konkurrenceudsætt af en stadig stigende del, af den omsætning af CBR, som finansieres af jobcenter Randers. CBR forventes selv at kunne vinde en stor del af udbuddene. Nærmere plan fremlægges for fagudvalg inden Konkurrenceudsættn kan stoppes, hvis CBRs omsætning i perioden kommer under 50% af nuværende budget jf. budgetforlig Arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v. ultimo 2010 Der er ikke udbudspligt på området. Udbuddet sker via annoncering 13

14 Stabene Drift og vedligehold af fagsystemer Pt. ikke besluttet Pt. ikke besluttet. Udbudsstrategi og tidsplan drøftes i ØU i januar Bank 2011 Lovpligtigt Forsikring 2012 genudbud Forsikringsmægler 2011 genudbud Revision 2011 Lovpligtigt * På kørselsområdet er der i alt 3 forskellige udbud, der er indgået på. Den oplyste økonomi (regnskab 2009 tal) er den samlede økonomi for alle 3 udbud. ** For er på rengøring og vinduespolering på skolerne er oplyst den aftalte sum. 14

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger:

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger: Notat Centralforvaltningen Udbud og Indkøb Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49282250 Dato 13.09.2010 Helsingør Kommunes samhandel med lokale leverandører I dette notat beskrives de gældende regler for

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere