Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013"

Transkript

1 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver Vedtaget af byrådet d. 24. januar

2 Indhold 1. Indledning Udbudsstrategiens afgrænsning Strategiens indhold Udbudsstrategien i kontekst Målsætninger for konkurrenceudsætt samt driftsopgaver, der påtænkes udbud/genudbud i perioden Overordnede målsætninger for konkurrenceudsættn Kommunens nuværende grad af konkurrenceudsætt (IKU) Driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbudt i perioden Samarbejde og koordinering Synlighed og systematik overfor potentielle leverandører...9 Bilag 1. Oversigt over driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/ genudbudt i perioden

3 1. Indledning I henhold til ændringen af den kommunale styrslov 62 jf. Bekendtgør af Lov om kommunernes styr, LBK, nr. 581 af 24 juni 2009, er byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år forpligtet til at udarbejde en udbudsstrategi for driftsopgaver. Strategien giver overblik over, på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt, og hvordan anvendn af udbud kan øges. Inden 3. kvartal i hvert valgår, skal der udarbejdes en redegør for, hvordan der følges op på strategien. Nærværende udbudsstrategi er gældende for perioden , men kan løbende revideres, og skal offentliggøres. Derudover er der fra statslig side krav om, at strategien skal indeholde følgende 1 : Oversigt over hvilke driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat i perioden Konkrete mål for konkurrenceudsættn af driftsopgaver Beskriv af de initiativer, der tages i anvend for at nå målene Derudover opstilles der i strategien målsætninger for, hvorledes udbudsområdet kan styrkes generelt gennem samarbejde og koordinering og synlighed overfor leverandører. Strategien skaber dermed en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommunen samt en synliggør rådet overfor de private leverandører og borgere. Udbudsstrategien tager overordnet udgangspunkt i indkøbs og udbudspolitikken for Randers Kommune og Retningslinjerne for udbud og udlicitering. 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning Udbudsstrategien omhandler alle kommunale driftsopgaver. Begrebet udbud skal forstås bredt som enhver konkurrenceudsætt af en driftsopgave, som kommunen er ansvarlig for, hvor der sikres en passende grad af offentlighed, hvorved potentielle tilbudsgivere får mulighed for at tilkendegive deres interesse i opgaven. Udbudsstrategien gælder således for alle former for markedsafprøvning/konkurrenceudsætt i kommunen herunder også for fritvalgsområdet, for offentlig -privat samarbejde og servicepartnerskaber. Derudover omfatter strategien også eventuelle genudbud i perioden. Udtrykket driftsopgaver skal forstås i overensstemm med afgrænsningen af drifts- og anlægsudgifter i "Budget- og regnskabssystemet for Kommuner". Strategien omfatter således varige og tilbagevendende tjenesteydr lige fra vedligehold af grønne områder, rengøring, kørsel, personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsordning), drift af ITsystemer mv. Dermed omfatter strategien ikke varekøb og anlægsopgaver. 1.2 Strategiens indhold Udbudsstrategien består af 5 kapitler: Kapitel 1 indeholder strategiens indledning 1 I Bekendtgør om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegør, BEK nr af 15. december, 2009, fastsættes nærmere regler for indhold og udformning. 3

4 Kapitel 2 omhandler det faktum, at udbudsstrategien ikke fungerer i et tomrum, men opererer i et felt af mange interesser, forventninger og krav. Kapitel 3 behandler Randers Kommunes overordnede målsætninger for konkurrenceudsætt herunder en status på den nuværende grad af konkurrenceudsætt i kommunen samt oversigt over hvilke driftsopgaver, der påtænkes udbudt/ genudbudt i perioden samt mål herfor. Strategiens kapitel 4 behandler mere interne målsætninger om samarbejde og koordinering på udbudsområdet såvel. Kapitel 5 omhandler målsætninger vedrørende synlighed og systematik i kommunens udbudsforretning overfor potentielle leverandører og interessenter generelt. Udbudsstrategien hviler på et fælles politisk og lovgivningsmæssigt fundament herunder gældende lovgivning på området samt interne retningslinjer. 2. Udbudsstrategien i kontekst Den generelle økonomiske situation er stram og behovet for velfærdsydr er stigende. Samtidig stilles der større krav til den kommunale sektor fra flere sider. Leverandører er på udkig efter nye markeder og dermed mere fokuseret på regler, love og aftaler, og hvor i den kommunale opgaveløsning, de kan byde ind på opgaver. Lovgivningen på området er kompleks og kræver i langt højere grad ekspertise i forhold til udbudsregler og processer generelt. Derudover er der tale om væsentlige stramninger af udbudsreglerne, som har betydning for alle ordregivere herunder langt større økonomiske konsekvenser ved manglende overhold 2. Der stilles i stigende grad krav fra statslig side om udarbejd af strategier, besparr og effektiviseringer på hele indkøbs og udbudsområdet. Regeringen har i sin 2020plan tilkendegivet en målsætning om, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ procent i 2015 for kommunerne under ét. Der er således en klar tendens til et øget fokus på arbejdet med indkøb og udbud i kommunerne. Endelig har Randers kommune også en række interne retningslinjer, der skal overholdes, så eksempelvis medarbejdere inddrages i udbudsprocesserne, og arbejdsklausuler indarbejdes i udbudsmaterialer m.m. Dette medfører en øget grad af kompleksitet og dermed et behov for strategisk handling, hvor der prioriteres, skabes overblik og fortsat kompetenceudvikles på området. Udbudsstrategien tager udgangspunkt i dette krydspres af krav, forventninger og interesser, hvilket er illustreret af nedenstående figur 1. Det er naturligvis også på den baggrund, at de enkelte dele af strategien er bygget op omkring. 2 Advokat Christian Nin & Henrik Holtse, Bech-Brun: Nye regler om overtræd af udbudsreglerne. Findes på www:udbudsportalen.dk/ret-og-regler/juridiske-artikler/nye-regler-om-overtræd-afudbudsreglerne/ 4

5 Formålet med udbudsstrategien er således at skabe en fælles ramme for arbejdet med udbud i kommunen, og skabe klarhed og synlighed om byrådets mål for konkurrenceudsætt. Forudsætningen for, at strategiens målsætninger lykkes er en tværorganisatorisk indsats samt et tæt samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartere. Figur 1: Udbudsstrategien i kontekst Juridiske krav Eu s udbudsdirektiver Tilbudsloven Eu s kontroldirektiv Interne krav Indkøbs og udbudspolitik Retningslinjer for udbud Leverandører Synlighed Lovgivning Udbud Bruger og borgerkrav Krav til serviceniveau synlighed Statslige krav Mål for konkurrenceudsætt Strategi og politikker 5

6 3. Målsætninger for konkurrenceudsætt samt driftsopgaver, der påtænkes udbud/genudbud i perioden Kapitlet omhandler Randers Kommunes overordnede målsætninger for konkurrenceudsætt, kommunens nuværende konkurrenceudsættsgrad (IKU) sammenlignet med andre kommuners samt en oversigt over, hvilke driftsopgaver kommunen påtænker at udbyde/genudbyde i perioden Overordnede målsætninger for konkurrenceudsættn På baggrund af Randers Kommunes interne retningslinjer er der opstillet følgende overordnede målsætninger for arbejdet med konkurrenceudsætt i kommunen: Randers Kommunes opgaver skal løses mest effektivt og hensigtsmæssigt i forhold til en helhedsbetragtning. Randers Kommune ser det ikke som et mål i sig selv, at opgaverne løses af private leverandører. Randers Kommune anvender udbud og konkurrenceudsætt som et blandt flere midler til fortsat at sikre effektivitet i den kommunale service til eventuelt færre omkostninger. Som hovedregel genudbydes opgaver, der allerede har været i udbud. Det skal vurderes løbende om yderligere opgaver skal udbydes. Såfremt en opgave overvejes udbudt gælder Retningslinjerne for udbud og udlicitering i Randers Kommune. 3.2 Kommunens nuværende grad af konkurrenceudsætt (IKU) I økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 er der en målsætning om en konkurrenceudsættsgrad på 26,5 % for kommunerne under ét. Opfyldn af målsætningen måles på grundlag af IKU faktoren 3, og kommunerne lå samlet set på 25% i Randers Kommunes IKU var i 2009 på 27,9%, og tallet ligger således et stykke over landsgennemsnittets tal i 2009 på 25% (se tabel 1). Det samlede IKU tal for Randers er faldet med 0,1% point i forhold til Tabel 1: Oversigt over IKU for Randers Kommune ift. landsgennemsnit fordelt på hovedkonti* Indikator for konkurrenceudsætt (IKU) fordelt på hovedkonti (pct.) Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 37,2 57,2 Hovedkonto 1: Forsyningsvirksomhed 69,0 75,0 Hovedkonto 2: Trafik og infrastruktur 69,8 43,4 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur 17,2 17,2 Hovedkonto 4: Sundhed 14,3 13,3 Hovedkonto 5: Sociale opgaver og beskæftig 24,9 24,7 Hovedkonto 6: Fællesudgifter, administration mm. 23,4 26,9 IKU i alt for Randers Kommune 28,0 27,9 Landsgennemsnit for IKU 24,8 25,0 *Tallene findes på Udbudsportalen.dk 3 IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat, og beregnes som andelen af udgifter varetaget af private leverandører og vundne kommunale udbud, målt i forhold til udgifter i alt. IKUen viser dog ikke nødvendigvis om en opgave har været konkurrenceudsat eller ej, og målet skal derfor ikke anvendes ukritisk. 6

7 Tabel 1 viser IKU faktoren for Randers Kommune og landsgennemsnittet fordelt på hovedkonti. Hovedkontiene 0,1og 2 er opgaver, der almindeligvis betegnes som ikke borgernære opgaver. Her har der været en længere praksis for konkurrenceudsætt, og det er derfor også på disse områder, man finder de højeste IKU tal. Hovedkonto 3-5 omfatter opgaver indenfor mere borgernære områder. Tabel 2 viser Randers Kommunes IKU i forhold til 7byerne. Tabellen viser, at der generelt er sket en stigning i IKUen fra 2007 til 2009 på landsplan, og at Randers Kommune relativt set har den højeste IKU blandt 7byerne. Tabel 2: IKU for 7byerne* Indikator for konkurrenceudsætt (IKU) fordelt på 7byerne (pct.) Horsens Kommune 20,6 22,5 23,5 Herning Kommune 22,6 23,9 23 Holstebro Kommune 24,1 26,6 26,4 Randers Kommune 26,9 28,0 27,9 Silkeborg Kommune 23,3 20,2 20,1 Skive Kommune 17,8 18,0 19,7 Viborg Kommune 20,6 21,0 23,3 Landsgennemsnit 23,7 24,8 25,0 *Tallene kan findes på De Kommunale Nøgletal.dk 3.3 Driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbudt i perioden På baggrund af budget er der udarbejdet en udbudsplan for, hvilke opgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbud i perioden Udbudsplanen ses af bilag 1. Af udbudsplanen fremgår en forvaltningsopdelt oversigt over opgaver, hvilket år udbuddet skal gennemføres i, hvilke mål forvaltningerne har med konkurrenceudsættn samt hvilke initiativer, der er igangsat for at opnå målet. Af udbudsplanen ses, at der er tale om konkurrenceudsætt af følgende nye opgaver: Konkurrenceudsætt af drift af et plejecenter CBR omdannes til selvejende institution og konkurrenceudsættes Etablering og drift af et nyt svømmebad/ vandland som et offentligt/ privat selskab (OPP) Udbud af drift af parker og legepladser Styrket koordinering og øget konkurrenceudsætt af kørselsopgaven Drift og vedligehold af ITsystemer (indgår i udbudsstrategien for IT) I budgetforligt for budget er der vedtaget en rammebespar på det tekniske område, hvor det fremgår af forligsteksten, at udmøntningen af rammebesparn kan ske via konkurrenceudsætt. I henhold til kravene til udbudsstrategiens indhold indeholder udbudsplanen også de opgaver, som påtænkes at blive genudbudt i perioden Disse fremgår således også af bilag 1. For at få overblik over hvilke opgaver kommunen allerede har konkurrenceudsat, er der udarbejdet en status pr Denne oversigt fremgår af bilag til sagen. 7

8 4. Samarbejde og koordinering Randers Kommune ønsker at sætte fokus på de målsætninger, der vedrører det interne samarbejde i Randers Kommune omkring udbudsprocessen. Der er her tale om de processer, organisering og prioriteringer, der fremadrettet skal til for at sikre effektive og professionaliserede udbud. Udbuddet af driftsopgaver er i dag placeret i de enkelte forvaltninger og delvist på indkøbskontoret. Dette kræver en systematisk arbejdsgang for at sikre, at politiske og lovgivningsmæssige beslutninger indarbejdes i udbuddet, og at arbejdsgangene er effektive. Derudover skal samarbejdet og koordineringen ledsmæssigt forankres, og kendskabet til indkøbs og udbudspolitikken herunder retningslinjerne for udbud øges yderligere. Udbudsprocessen er en meget kompleks proces jf. kapitel 2, hvor mange skal inddrages, og hvor hele lovgrundlaget er kompliceret, hvilket kræver ekspertise på området. Det skal således sikres, at de lovgivningsmæssige forhold overholdes, samt at beslutninger om serviceniveau, miljøforhold og arbejdsklausuler mv. implementeres i udbudsmaterialet. Politik, strategier og retningslinjer skal medvirke til at sætte optimale rammevilkår for indkøbs- og udbudsområdet og medvirke til udvikling rådet generelt. Derfor skal fokus være på sammenhæng, stringens, og optimering rådet generelt. På baggrund af ovenstående er der i tabel 3 opstillet en række mål og tiltag. Tabel 3: Mål og tiltag vedr. samarbejde og koordinering på udbudsområdet i perioden Mål Tiltag Øget koordinering forvaltningerne imellem og ledsmæssig fokus på udbudsområdet. Oprett af strategisk ERFA gruppe med ledsrepræsentanter, der mødes 2 gange årligt. Formålet er at erfaringsudveksle, få ny viden om lovgivning etc. samt koordinere nye tiltag og politiske beslutninger. Oprett af 2 ERFA grupper for henholdsvis bygge og anlægs og tjenesteydsområdet. Disse grupper deler viden og erfaringer på detailniveau vedr. udbud. Kvalitetssikring og kompetenceudvikling på udbuds- og indkøbsområdet generelt Der skal fokus på beslutningen om, at indkøbskontoret inddrages ved ethvert EU udbud jf. vedtagn af indkøbsstrategien i økonomiudvalget d. 15. juni, Det bliver obligatorisk at inddrage indkøbskontoret ved ethvert udbud undtagen for bygge- og anlægsområdet jf. budgetforliget for jf. spareforslag nr Ændringer ift. ressourcer og kompetencer på indkøbs- og udbudsområdet indgår som en del af udmøntningen af budgetforliget for jf. spareforslag nr Gennemgang af liste over tjenesteydr ift. besparspotentiale og overhold af lovgivning igangsættes snarest muligt. Optimering af rammevilkår Sammenskrivning og opdatering af politikker og retningslinjer. Gennemfør af IT udbudsstrategi Udbudsstrategi og tidsplan herfor forventes behandlet i starten af 2011 i økonomiudvalget. 8

9 5. Synlighed og systematik overfor potentielle leverandører Randers kommune skal til stadighed arbejde strategisk i forhold til synliggør og systematisering af arbejdet med udbud overfor potentielle leverandører og interessenter i øvrigt. Derfor skal Randers Kommune i højere grad tydeliggøre, hvilke muligheder de private leverandører har for at byde på en kommunal opgave jf. økonomiudvalgets beslutning d. 3. maj Der skal således sikres synlighed og gennemsigtighed i, hvilke udbud kommunen påtænker at gennemføre, samt hvilke rammer kommunen arbejder indenfor herunder økonomi, interne retningslinjer og lovgivning på området. Randers Kommune skal fremstå som én kunde overfor potentielle leverandører, hvor leverandørerne skal have en let, overskuelig og digital indgang til at få overblik over kommunens udbud. Derudover skal de eksterne samarbejdsrelationer og alliancer skabes aktivt og styrkes gennem blandt andet et årligt informationsmøde. Mål og tiltag for at øget synligheden og systematikken overfor potentielle leverandører og interessenter i øvrigt ses af tabel 4. Tabel 4: Mål og tiltag vedr. synlighed og systematik overfor potentielle leverandører i perioden Mål Tiltag Synliggør af kommunale udbud samt én samlet let og digital indgang til kommunen for potentielle Strategi for synliggør af kommunale opgaver for potentielle leverandører herunder: leverandører o Årligt informationsmøde o Oprett af udbudsportal, hvor der gives overblik over nuværende udbud, kommende udbud, leverandører samt politikker og retningslinjer. o Annonceringsstrategi 9

10 Bilag 1. Oversigt over driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/ genudbudt i perioden Opgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genud budt Miljø og Teknik Rengøring vedr. administrationsbygninger? Udbudsår Mål Initiativer til at nå mål 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Hygiejne servicepakker toiletter 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Måtteservice 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Rengøring - Toldbodgade 2011 Konkurrenceudsætt Kantine - Toldbodgade 2012 Konkurrenceudsætt Indsamling af farlig affald ved Miljøbil 2012 Konkurrenceudsætt Indsamling af dagrenovation, glas og papir mv Konkurrenceudsætt Indsamling af storskrald 2011 Konkurrenceudsætt Transport fra genbrugspladserne Konkurrenceudsætt Intern transport på Randers Affaldsterminal Transport til Affaldsforbrændingsanlæg Kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Analyse af perkolat og grundvand på Randers Affaldsterminal 2014 Konkurrenceudsætt 2014 Konkurrenceudsætt 2011 Konkurrenceudsætt 2010 Konkurrenceudsætt Gadebelysning, vedligehold 2011 Konkurrenceudsætt Samarbejde med Dansk Service Rådgivning Udbydes sammen med rengøring Udbydes sammen med rengøring Skal evt. udbydes i samarbejde med SKAT ellers 2012(14) Skal evt. udbydes i samarbejde med SKAT Hvis miljøbilen fortsat skal være et tilbud i affaldshåndteringen, skal den udbydes. Er blevet forlænget til udgangen af Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Hvis storskraldsindsamlingen fortsat skal være en del af tilbuddet i affaldshåndteringen, skal den udbydes. Er blevet forlænget til udgangen af Kontrakter udløber 31. maj Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Forlænget 1 år EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) Evt. ESCO-aftale! 10

11 Vejbrønde, tømning 2011 Konkurrenceudsætt Signalanlæg, vedligehold 2012 (14) Konkurrenceudsætt Vintertjeneste, diverse ruter 2011 Konkurrenceudsætt Busskure, læskrærme mv Indgå af koncessionsaftale Asfaltvedligehold Hvert år Konkurrenceudsætt Skorstensfejer Nyt udbud 2012 Konkurrenceudsætt Vandløbsvedligehold 2012 Konkurrenceudsætt Driftsopgaver under Miljø og Teknik Nyt udbud 2011 Konkurrenceudsætt EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) Annoncering, Udbud Udbud, indbudt licitation, billigste pris Betaling sker via ejendomsskat. Der er i dag skorstensfejer der løber i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012, der ikke har været udbudt Afhænger af tidshorisont for og kravene i de statslige vandplaner I budgetforliget indgår, at miljø- og teknikudvalget skal udmønte en rammebespar på 5,6 mio. kr., som bl.a. kan ske ved øget brug af konkurrenceudsætt. Sundhed og Ældre Administration af ældreboliger 2012 Administration af ældreboliger klares billigst muligt professionelt Dagcenterkørsel 2011 Transporten af pensionister til træning og genoptræning Leasing af hjemmeplejebiler 2013 At der stilles biler til rådighed for de ansatte i forbind med ydr på ældreområdet Beklædning I gang At personalet har rent tøj til rådighed Almindeligt udbud Almindeligt udbud Almindeligt udbud Almindeligt udbud 11

12 Vikarer 2011 At sikre den billigste mulige tilkald af vikarer, når det ikke er muligt at klare opgaven med egne medarbejdere Konkurrenceudsætt af drift af et plejecenter Kultur og Borgerservice Etablering og drift af svømmebad/vandland Nyt udbud Nyt udbud 2011 I forbind med budgetforliget er aftalt, at der skal ske konkurrenceudsætt af driften af et plejecenter, og at området også kan byde. Bespar på i 2011 stigende til i 2012 og frem Kraftcenter for bredde og eliteidræt, hvor finansiering er delt. Drift af parker og legepladser Nyt udbud 2011 Bespar på Styrket koordinering og øget Evt. nyt udbud Bedre koordinering konkurrenceudsætt af kørsel og øget konkurrenceudsætt af kørselsopgaven. Bespar på kr. i Pleje af udendørs idrætsanlæg 2011 (Afhænger forlænges) Åbning og sortering af indgående post Børn og Skole Rengøring på skoler (7stk.) mv.** 2011 (afhænger forlænges) Rengøring på skoler mv.(2 stk)** 2012 (afhænger forlænges) 2012 og frem Almindeligt udbud Vil blive beskrevet senere Oprettes som OPP selskab, hvor finansieringen er delt. Budget Der er iværksat en evaluering rådet. Forvaltningen fremlægger i starten af 2011 en samlet vurdering og forslag til tiltag

13 Vinduespolering, 9 skoler** 2011 (afhænger forlænges) Vinduespolering, 1 skole** 2012 (afhænger forlænges) Kørsel* 2012 (afhænger forlænges) Kørsel* 2011 (afhænger forlænges Kørsel* 2011 (afhænger forlænges), men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven, men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven, men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven Rengøring på daginstitutioner Revision af selvejende institutioner indgår i for hele kommunen Social og arbejdsmarked Konkurrenceudsætt af CBR Nyt udbud 2013 Få bedst mulige pris for en given opgave. Besparskrav på 3,2 mio. kr. CBR gøres til selvejende institution. Besparn opnås via konkurrenceudsætt af en stadig stigende del, af den omsætning af CBR, som finansieres af jobcenter Randers. CBR forventes selv at kunne vinde en stor del af udbuddene. Nærmere plan fremlægges for fagudvalg inden Konkurrenceudsættn kan stoppes, hvis CBRs omsætning i perioden kommer under 50% af nuværende budget jf. budgetforlig Arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v. ultimo 2010 Der er ikke udbudspligt på området. Udbuddet sker via annoncering 13

14 Stabene Drift og vedligehold af fagsystemer Pt. ikke besluttet Pt. ikke besluttet. Udbudsstrategi og tidsplan drøftes i ØU i januar Bank 2011 Lovpligtigt Forsikring 2012 genudbud Forsikringsmægler 2011 genudbud Revision 2011 Lovpligtigt * På kørselsområdet er der i alt 3 forskellige udbud, der er indgået på. Den oplyste økonomi (regnskab 2009 tal) er den samlede økonomi for alle 3 udbud. ** For er på rengøring og vinduespolering på skolerne er oplyst den aftalte sum. 14

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere