Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013"

Transkript

1 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver Vedtaget af byrådet d. 24. januar

2 Indhold 1. Indledning Udbudsstrategiens afgrænsning Strategiens indhold Udbudsstrategien i kontekst Målsætninger for konkurrenceudsætt samt driftsopgaver, der påtænkes udbud/genudbud i perioden Overordnede målsætninger for konkurrenceudsættn Kommunens nuværende grad af konkurrenceudsætt (IKU) Driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbudt i perioden Samarbejde og koordinering Synlighed og systematik overfor potentielle leverandører...9 Bilag 1. Oversigt over driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/ genudbudt i perioden

3 1. Indledning I henhold til ændringen af den kommunale styrslov 62 jf. Bekendtgør af Lov om kommunernes styr, LBK, nr. 581 af 24 juni 2009, er byrådet inden udgangen af funktionsperiodens første år forpligtet til at udarbejde en udbudsstrategi for driftsopgaver. Strategien giver overblik over, på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt, og hvordan anvendn af udbud kan øges. Inden 3. kvartal i hvert valgår, skal der udarbejdes en redegør for, hvordan der følges op på strategien. Nærværende udbudsstrategi er gældende for perioden , men kan løbende revideres, og skal offentliggøres. Derudover er der fra statslig side krav om, at strategien skal indeholde følgende 1 : Oversigt over hvilke driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat i perioden Konkrete mål for konkurrenceudsættn af driftsopgaver Beskriv af de initiativer, der tages i anvend for at nå målene Derudover opstilles der i strategien målsætninger for, hvorledes udbudsområdet kan styrkes generelt gennem samarbejde og koordinering og synlighed overfor leverandører. Strategien skaber dermed en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommunen samt en synliggør rådet overfor de private leverandører og borgere. Udbudsstrategien tager overordnet udgangspunkt i indkøbs og udbudspolitikken for Randers Kommune og Retningslinjerne for udbud og udlicitering. 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning Udbudsstrategien omhandler alle kommunale driftsopgaver. Begrebet udbud skal forstås bredt som enhver konkurrenceudsætt af en driftsopgave, som kommunen er ansvarlig for, hvor der sikres en passende grad af offentlighed, hvorved potentielle tilbudsgivere får mulighed for at tilkendegive deres interesse i opgaven. Udbudsstrategien gælder således for alle former for markedsafprøvning/konkurrenceudsætt i kommunen herunder også for fritvalgsområdet, for offentlig -privat samarbejde og servicepartnerskaber. Derudover omfatter strategien også eventuelle genudbud i perioden. Udtrykket driftsopgaver skal forstås i overensstemm med afgrænsningen af drifts- og anlægsudgifter i "Budget- og regnskabssystemet for Kommuner". Strategien omfatter således varige og tilbagevendende tjenesteydr lige fra vedligehold af grønne områder, rengøring, kørsel, personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsordning), drift af ITsystemer mv. Dermed omfatter strategien ikke varekøb og anlægsopgaver. 1.2 Strategiens indhold Udbudsstrategien består af 5 kapitler: Kapitel 1 indeholder strategiens indledning 1 I Bekendtgør om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegør, BEK nr af 15. december, 2009, fastsættes nærmere regler for indhold og udformning. 3

4 Kapitel 2 omhandler det faktum, at udbudsstrategien ikke fungerer i et tomrum, men opererer i et felt af mange interesser, forventninger og krav. Kapitel 3 behandler Randers Kommunes overordnede målsætninger for konkurrenceudsætt herunder en status på den nuværende grad af konkurrenceudsætt i kommunen samt oversigt over hvilke driftsopgaver, der påtænkes udbudt/ genudbudt i perioden samt mål herfor. Strategiens kapitel 4 behandler mere interne målsætninger om samarbejde og koordinering på udbudsområdet såvel. Kapitel 5 omhandler målsætninger vedrørende synlighed og systematik i kommunens udbudsforretning overfor potentielle leverandører og interessenter generelt. Udbudsstrategien hviler på et fælles politisk og lovgivningsmæssigt fundament herunder gældende lovgivning på området samt interne retningslinjer. 2. Udbudsstrategien i kontekst Den generelle økonomiske situation er stram og behovet for velfærdsydr er stigende. Samtidig stilles der større krav til den kommunale sektor fra flere sider. Leverandører er på udkig efter nye markeder og dermed mere fokuseret på regler, love og aftaler, og hvor i den kommunale opgaveløsning, de kan byde ind på opgaver. Lovgivningen på området er kompleks og kræver i langt højere grad ekspertise i forhold til udbudsregler og processer generelt. Derudover er der tale om væsentlige stramninger af udbudsreglerne, som har betydning for alle ordregivere herunder langt større økonomiske konsekvenser ved manglende overhold 2. Der stilles i stigende grad krav fra statslig side om udarbejd af strategier, besparr og effektiviseringer på hele indkøbs og udbudsområdet. Regeringen har i sin 2020plan tilkendegivet en målsætning om, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ procent i 2015 for kommunerne under ét. Der er således en klar tendens til et øget fokus på arbejdet med indkøb og udbud i kommunerne. Endelig har Randers kommune også en række interne retningslinjer, der skal overholdes, så eksempelvis medarbejdere inddrages i udbudsprocesserne, og arbejdsklausuler indarbejdes i udbudsmaterialer m.m. Dette medfører en øget grad af kompleksitet og dermed et behov for strategisk handling, hvor der prioriteres, skabes overblik og fortsat kompetenceudvikles på området. Udbudsstrategien tager udgangspunkt i dette krydspres af krav, forventninger og interesser, hvilket er illustreret af nedenstående figur 1. Det er naturligvis også på den baggrund, at de enkelte dele af strategien er bygget op omkring. 2 Advokat Christian Nin & Henrik Holtse, Bech-Brun: Nye regler om overtræd af udbudsreglerne. Findes på www:udbudsportalen.dk/ret-og-regler/juridiske-artikler/nye-regler-om-overtræd-afudbudsreglerne/ 4

5 Formålet med udbudsstrategien er således at skabe en fælles ramme for arbejdet med udbud i kommunen, og skabe klarhed og synlighed om byrådets mål for konkurrenceudsætt. Forudsætningen for, at strategiens målsætninger lykkes er en tværorganisatorisk indsats samt et tæt samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartere. Figur 1: Udbudsstrategien i kontekst Juridiske krav Eu s udbudsdirektiver Tilbudsloven Eu s kontroldirektiv Interne krav Indkøbs og udbudspolitik Retningslinjer for udbud Leverandører Synlighed Lovgivning Udbud Bruger og borgerkrav Krav til serviceniveau synlighed Statslige krav Mål for konkurrenceudsætt Strategi og politikker 5

6 3. Målsætninger for konkurrenceudsætt samt driftsopgaver, der påtænkes udbud/genudbud i perioden Kapitlet omhandler Randers Kommunes overordnede målsætninger for konkurrenceudsætt, kommunens nuværende konkurrenceudsættsgrad (IKU) sammenlignet med andre kommuners samt en oversigt over, hvilke driftsopgaver kommunen påtænker at udbyde/genudbyde i perioden Overordnede målsætninger for konkurrenceudsættn På baggrund af Randers Kommunes interne retningslinjer er der opstillet følgende overordnede målsætninger for arbejdet med konkurrenceudsætt i kommunen: Randers Kommunes opgaver skal løses mest effektivt og hensigtsmæssigt i forhold til en helhedsbetragtning. Randers Kommune ser det ikke som et mål i sig selv, at opgaverne løses af private leverandører. Randers Kommune anvender udbud og konkurrenceudsætt som et blandt flere midler til fortsat at sikre effektivitet i den kommunale service til eventuelt færre omkostninger. Som hovedregel genudbydes opgaver, der allerede har været i udbud. Det skal vurderes løbende om yderligere opgaver skal udbydes. Såfremt en opgave overvejes udbudt gælder Retningslinjerne for udbud og udlicitering i Randers Kommune. 3.2 Kommunens nuværende grad af konkurrenceudsætt (IKU) I økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 er der en målsætning om en konkurrenceudsættsgrad på 26,5 % for kommunerne under ét. Opfyldn af målsætningen måles på grundlag af IKU faktoren 3, og kommunerne lå samlet set på 25% i Randers Kommunes IKU var i 2009 på 27,9%, og tallet ligger således et stykke over landsgennemsnittets tal i 2009 på 25% (se tabel 1). Det samlede IKU tal for Randers er faldet med 0,1% point i forhold til Tabel 1: Oversigt over IKU for Randers Kommune ift. landsgennemsnit fordelt på hovedkonti* Indikator for konkurrenceudsætt (IKU) fordelt på hovedkonti (pct.) Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 37,2 57,2 Hovedkonto 1: Forsyningsvirksomhed 69,0 75,0 Hovedkonto 2: Trafik og infrastruktur 69,8 43,4 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur 17,2 17,2 Hovedkonto 4: Sundhed 14,3 13,3 Hovedkonto 5: Sociale opgaver og beskæftig 24,9 24,7 Hovedkonto 6: Fællesudgifter, administration mm. 23,4 26,9 IKU i alt for Randers Kommune 28,0 27,9 Landsgennemsnit for IKU 24,8 25,0 *Tallene findes på Udbudsportalen.dk 3 IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat, og beregnes som andelen af udgifter varetaget af private leverandører og vundne kommunale udbud, målt i forhold til udgifter i alt. IKUen viser dog ikke nødvendigvis om en opgave har været konkurrenceudsat eller ej, og målet skal derfor ikke anvendes ukritisk. 6

7 Tabel 1 viser IKU faktoren for Randers Kommune og landsgennemsnittet fordelt på hovedkonti. Hovedkontiene 0,1og 2 er opgaver, der almindeligvis betegnes som ikke borgernære opgaver. Her har der været en længere praksis for konkurrenceudsætt, og det er derfor også på disse områder, man finder de højeste IKU tal. Hovedkonto 3-5 omfatter opgaver indenfor mere borgernære områder. Tabel 2 viser Randers Kommunes IKU i forhold til 7byerne. Tabellen viser, at der generelt er sket en stigning i IKUen fra 2007 til 2009 på landsplan, og at Randers Kommune relativt set har den højeste IKU blandt 7byerne. Tabel 2: IKU for 7byerne* Indikator for konkurrenceudsætt (IKU) fordelt på 7byerne (pct.) Horsens Kommune 20,6 22,5 23,5 Herning Kommune 22,6 23,9 23 Holstebro Kommune 24,1 26,6 26,4 Randers Kommune 26,9 28,0 27,9 Silkeborg Kommune 23,3 20,2 20,1 Skive Kommune 17,8 18,0 19,7 Viborg Kommune 20,6 21,0 23,3 Landsgennemsnit 23,7 24,8 25,0 *Tallene kan findes på De Kommunale Nøgletal.dk 3.3 Driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbudt i perioden På baggrund af budget er der udarbejdet en udbudsplan for, hvilke opgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genudbud i perioden Udbudsplanen ses af bilag 1. Af udbudsplanen fremgår en forvaltningsopdelt oversigt over opgaver, hvilket år udbuddet skal gennemføres i, hvilke mål forvaltningerne har med konkurrenceudsættn samt hvilke initiativer, der er igangsat for at opnå målet. Af udbudsplanen ses, at der er tale om konkurrenceudsætt af følgende nye opgaver: Konkurrenceudsætt af drift af et plejecenter CBR omdannes til selvejende institution og konkurrenceudsættes Etablering og drift af et nyt svømmebad/ vandland som et offentligt/ privat selskab (OPP) Udbud af drift af parker og legepladser Styrket koordinering og øget konkurrenceudsætt af kørselsopgaven Drift og vedligehold af ITsystemer (indgår i udbudsstrategien for IT) I budgetforligt for budget er der vedtaget en rammebespar på det tekniske område, hvor det fremgår af forligsteksten, at udmøntningen af rammebesparn kan ske via konkurrenceudsætt. I henhold til kravene til udbudsstrategiens indhold indeholder udbudsplanen også de opgaver, som påtænkes at blive genudbudt i perioden Disse fremgår således også af bilag 1. For at få overblik over hvilke opgaver kommunen allerede har konkurrenceudsat, er der udarbejdet en status pr Denne oversigt fremgår af bilag til sagen. 7

8 4. Samarbejde og koordinering Randers Kommune ønsker at sætte fokus på de målsætninger, der vedrører det interne samarbejde i Randers Kommune omkring udbudsprocessen. Der er her tale om de processer, organisering og prioriteringer, der fremadrettet skal til for at sikre effektive og professionaliserede udbud. Udbuddet af driftsopgaver er i dag placeret i de enkelte forvaltninger og delvist på indkøbskontoret. Dette kræver en systematisk arbejdsgang for at sikre, at politiske og lovgivningsmæssige beslutninger indarbejdes i udbuddet, og at arbejdsgangene er effektive. Derudover skal samarbejdet og koordineringen ledsmæssigt forankres, og kendskabet til indkøbs og udbudspolitikken herunder retningslinjerne for udbud øges yderligere. Udbudsprocessen er en meget kompleks proces jf. kapitel 2, hvor mange skal inddrages, og hvor hele lovgrundlaget er kompliceret, hvilket kræver ekspertise på området. Det skal således sikres, at de lovgivningsmæssige forhold overholdes, samt at beslutninger om serviceniveau, miljøforhold og arbejdsklausuler mv. implementeres i udbudsmaterialet. Politik, strategier og retningslinjer skal medvirke til at sætte optimale rammevilkår for indkøbs- og udbudsområdet og medvirke til udvikling rådet generelt. Derfor skal fokus være på sammenhæng, stringens, og optimering rådet generelt. På baggrund af ovenstående er der i tabel 3 opstillet en række mål og tiltag. Tabel 3: Mål og tiltag vedr. samarbejde og koordinering på udbudsområdet i perioden Mål Tiltag Øget koordinering forvaltningerne imellem og ledsmæssig fokus på udbudsområdet. Oprett af strategisk ERFA gruppe med ledsrepræsentanter, der mødes 2 gange årligt. Formålet er at erfaringsudveksle, få ny viden om lovgivning etc. samt koordinere nye tiltag og politiske beslutninger. Oprett af 2 ERFA grupper for henholdsvis bygge og anlægs og tjenesteydsområdet. Disse grupper deler viden og erfaringer på detailniveau vedr. udbud. Kvalitetssikring og kompetenceudvikling på udbuds- og indkøbsområdet generelt Der skal fokus på beslutningen om, at indkøbskontoret inddrages ved ethvert EU udbud jf. vedtagn af indkøbsstrategien i økonomiudvalget d. 15. juni, Det bliver obligatorisk at inddrage indkøbskontoret ved ethvert udbud undtagen for bygge- og anlægsområdet jf. budgetforliget for jf. spareforslag nr Ændringer ift. ressourcer og kompetencer på indkøbs- og udbudsområdet indgår som en del af udmøntningen af budgetforliget for jf. spareforslag nr Gennemgang af liste over tjenesteydr ift. besparspotentiale og overhold af lovgivning igangsættes snarest muligt. Optimering af rammevilkår Sammenskrivning og opdatering af politikker og retningslinjer. Gennemfør af IT udbudsstrategi Udbudsstrategi og tidsplan herfor forventes behandlet i starten af 2011 i økonomiudvalget. 8

9 5. Synlighed og systematik overfor potentielle leverandører Randers kommune skal til stadighed arbejde strategisk i forhold til synliggør og systematisering af arbejdet med udbud overfor potentielle leverandører og interessenter i øvrigt. Derfor skal Randers Kommune i højere grad tydeliggøre, hvilke muligheder de private leverandører har for at byde på en kommunal opgave jf. økonomiudvalgets beslutning d. 3. maj Der skal således sikres synlighed og gennemsigtighed i, hvilke udbud kommunen påtænker at gennemføre, samt hvilke rammer kommunen arbejder indenfor herunder økonomi, interne retningslinjer og lovgivning på området. Randers Kommune skal fremstå som én kunde overfor potentielle leverandører, hvor leverandørerne skal have en let, overskuelig og digital indgang til at få overblik over kommunens udbud. Derudover skal de eksterne samarbejdsrelationer og alliancer skabes aktivt og styrkes gennem blandt andet et årligt informationsmøde. Mål og tiltag for at øget synligheden og systematikken overfor potentielle leverandører og interessenter i øvrigt ses af tabel 4. Tabel 4: Mål og tiltag vedr. synlighed og systematik overfor potentielle leverandører i perioden Mål Tiltag Synliggør af kommunale udbud samt én samlet let og digital indgang til kommunen for potentielle Strategi for synliggør af kommunale opgaver for potentielle leverandører herunder: leverandører o Årligt informationsmøde o Oprett af udbudsportal, hvor der gives overblik over nuværende udbud, kommende udbud, leverandører samt politikker og retningslinjer. o Annonceringsstrategi 9

10 Bilag 1. Oversigt over driftsopgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/ genudbudt i perioden Opgaver, der påtænkes konkurrenceudsat/genud budt Miljø og Teknik Rengøring vedr. administrationsbygninger? Udbudsår Mål Initiativer til at nå mål 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Hygiejne servicepakker toiletter 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Måtteservice 2012 (2014) Konkurrenceudsætt Rengøring - Toldbodgade 2011 Konkurrenceudsætt Kantine - Toldbodgade 2012 Konkurrenceudsætt Indsamling af farlig affald ved Miljøbil 2012 Konkurrenceudsætt Indsamling af dagrenovation, glas og papir mv Konkurrenceudsætt Indsamling af storskrald 2011 Konkurrenceudsætt Transport fra genbrugspladserne Konkurrenceudsætt Intern transport på Randers Affaldsterminal Transport til Affaldsforbrændingsanlæg Kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Analyse af perkolat og grundvand på Randers Affaldsterminal 2014 Konkurrenceudsætt 2014 Konkurrenceudsætt 2011 Konkurrenceudsætt 2010 Konkurrenceudsætt Gadebelysning, vedligehold 2011 Konkurrenceudsætt Samarbejde med Dansk Service Rådgivning Udbydes sammen med rengøring Udbydes sammen med rengøring Skal evt. udbydes i samarbejde med SKAT ellers 2012(14) Skal evt. udbydes i samarbejde med SKAT Hvis miljøbilen fortsat skal være et tilbud i affaldshåndteringen, skal den udbydes. Er blevet forlænget til udgangen af Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Hvis storskraldsindsamlingen fortsat skal være en del af tilbuddet i affaldshåndteringen, skal den udbydes. Er blevet forlænget til udgangen af Kontrakter udløber 31. maj Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Der er mulighed for forlæng i op til 2 år. Forlænget 1 år EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) Evt. ESCO-aftale! 10

11 Vejbrønde, tømning 2011 Konkurrenceudsætt Signalanlæg, vedligehold 2012 (14) Konkurrenceudsætt Vintertjeneste, diverse ruter 2011 Konkurrenceudsætt Busskure, læskrærme mv Indgå af koncessionsaftale Asfaltvedligehold Hvert år Konkurrenceudsætt Skorstensfejer Nyt udbud 2012 Konkurrenceudsætt Vandløbsvedligehold 2012 Konkurrenceudsætt Driftsopgaver under Miljø og Teknik Nyt udbud 2011 Konkurrenceudsætt EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) EU-udbud, licitation, billigste pris. Indgå af (rammeaftale for minimum 4 år) Annoncering, Udbud Udbud, indbudt licitation, billigste pris Betaling sker via ejendomsskat. Der er i dag skorstensfejer der løber i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012, der ikke har været udbudt Afhænger af tidshorisont for og kravene i de statslige vandplaner I budgetforliget indgår, at miljø- og teknikudvalget skal udmønte en rammebespar på 5,6 mio. kr., som bl.a. kan ske ved øget brug af konkurrenceudsætt. Sundhed og Ældre Administration af ældreboliger 2012 Administration af ældreboliger klares billigst muligt professionelt Dagcenterkørsel 2011 Transporten af pensionister til træning og genoptræning Leasing af hjemmeplejebiler 2013 At der stilles biler til rådighed for de ansatte i forbind med ydr på ældreområdet Beklædning I gang At personalet har rent tøj til rådighed Almindeligt udbud Almindeligt udbud Almindeligt udbud Almindeligt udbud 11

12 Vikarer 2011 At sikre den billigste mulige tilkald af vikarer, når det ikke er muligt at klare opgaven med egne medarbejdere Konkurrenceudsætt af drift af et plejecenter Kultur og Borgerservice Etablering og drift af svømmebad/vandland Nyt udbud Nyt udbud 2011 I forbind med budgetforliget er aftalt, at der skal ske konkurrenceudsætt af driften af et plejecenter, og at området også kan byde. Bespar på i 2011 stigende til i 2012 og frem Kraftcenter for bredde og eliteidræt, hvor finansiering er delt. Drift af parker og legepladser Nyt udbud 2011 Bespar på Styrket koordinering og øget Evt. nyt udbud Bedre koordinering konkurrenceudsætt af kørsel og øget konkurrenceudsætt af kørselsopgaven. Bespar på kr. i Pleje af udendørs idrætsanlæg 2011 (Afhænger forlænges) Åbning og sortering af indgående post Børn og Skole Rengøring på skoler (7stk.) mv.** 2011 (afhænger forlænges) Rengøring på skoler mv.(2 stk)** 2012 (afhænger forlænges) 2012 og frem Almindeligt udbud Vil blive beskrevet senere Oprettes som OPP selskab, hvor finansieringen er delt. Budget Der er iværksat en evaluering rådet. Forvaltningen fremlægger i starten af 2011 en samlet vurdering og forslag til tiltag

13 Vinduespolering, 9 skoler** 2011 (afhænger forlænges) Vinduespolering, 1 skole** 2012 (afhænger forlænges) Kørsel* 2012 (afhænger forlænges) Kørsel* 2011 (afhænger forlænges Kørsel* 2011 (afhænger forlænges), men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven, men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven, men afhænger af tiltag omkring koordinering af kørselsopgaven Rengøring på daginstitutioner Revision af selvejende institutioner indgår i for hele kommunen Social og arbejdsmarked Konkurrenceudsætt af CBR Nyt udbud 2013 Få bedst mulige pris for en given opgave. Besparskrav på 3,2 mio. kr. CBR gøres til selvejende institution. Besparn opnås via konkurrenceudsætt af en stadig stigende del, af den omsætning af CBR, som finansieres af jobcenter Randers. CBR forventes selv at kunne vinde en stor del af udbuddene. Nærmere plan fremlægges for fagudvalg inden Konkurrenceudsættn kan stoppes, hvis CBRs omsætning i perioden kommer under 50% af nuværende budget jf. budgetforlig Arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v. ultimo 2010 Der er ikke udbudspligt på området. Udbuddet sker via annoncering 13

14 Stabene Drift og vedligehold af fagsystemer Pt. ikke besluttet Pt. ikke besluttet. Udbudsstrategi og tidsplan drøftes i ØU i januar Bank 2011 Lovpligtigt Forsikring 2012 genudbud Forsikringsmægler 2011 genudbud Revision 2011 Lovpligtigt * På kørselsområdet er der i alt 3 forskellige udbud, der er indgået på. Den oplyste økonomi (regnskab 2009 tal) er den samlede økonomi for alle 3 udbud. ** For er på rengøring og vinduespolering på skolerne er oplyst den aftalte sum. 14

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Revideret udbudsstrategi

Revideret udbudsstrategi Revideret udbudsstrategi 2010-2013 Udarbejdet af: Lis Christiansen / Marlene Møller Dato: 15-02-2012 Sagsnummer.: 00.15.00-G00-6-10 Version nr.: 02 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Indledning

Læs mere

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale DI Juli 2015 Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale i kommunerne, 2014 1. Resultater kort - Kommunernes konkurrenceudsættelse (målt ved IKU) har rykket sig med 0,4 pct.point i 2014 svarende

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Ifølge kommunestyrelseslovens 62b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien afløser sammen med Kvalitetskontrakten den tidligere Servicestrategi

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 SYDDJURS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere