Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune"

Transkript

1 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien beskriver de overordnede rammer og pejlemærker for kommunens brug af konkurrenceudsættelse og er delt op i følgende afsnit: Overordnet politik for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Konkurrenceudsættelsesformer Silkeborg Kommunes mål for konkurrenceudsættelse Initiativ til konkurrenceudsættelse Strategi for afgrænsede driftsområder Overordnet politik for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Silkeborg Kommune ser positivt på anvendelse af konkurrenceudsættelse og er af den opfattelse, at der er et potentiale i at anvende konkurrenceudsættelse som en blandt flere veje til kvalitetsudvikling, effektivisering og besparelser. I de tilfælde, hvor det efter nærmere analyse vurderes, at konkurrenceudsættelse vil kunne bidrage positivt til udviklingen af Silkeborg Kommune, vil kommunen tage værktøjet aktivt i anvendelse. Når kommunen vælger at konkurrenceudsætte opgaver som kommunen på nuværende tidspunkt selv producerer, vurderes det om den kommunale organisation eller arbejdstilrettelæggelse er hensigtsmæssig og egnet til konkurrenceudsættelse. Vurderes dette ikke at være tilfældet skal kommunens egne enheder gives mulighed for at effektivisere deres opgaveløsning, inden konkurrenceudsættelsen igangsættes. Kommunens egne enheder forventes at byde på opgaverne, og hvis deres bud viser sig at være mest fordelagtigt, skal de kunne vinde opgaven. Med tiden kan det vise sig, at en bestemt måde at løse opgaverne på alligevel ikke er den økonomisk mest fordelagtige, eller forholdene kan ændre sig. Silkeborg Kommune låser sig derfor ikke fast i tidligere beslutninger. Udliciterede opgaver kan hjemtages, servicepartnerskaber kan omskabes til udliciteringer, udliciteringer kan ændres til servicepartnerskaber, opgaver, som tidligere er hjemtaget, kan blive udliciteret osv. Konkurrenceudsættelsesformer Silkeborg Kommune vil i det enkelte tilfælde vurdere, hvilken konkurrenceudsættelseform der skal anvendes. Afhængig af opgavens type kan der anvendes offentlige udbud, begrænset udbud med Isak Vatne Rasmussen Direkte tlf.: Økonomi- og IT-Staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/57648 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 prækvalifikation, annoncering efter indkøbsloven eller lignende, ligesom Silkeborg Kommune er åben overfor brugen af offentlig-private partnerskaber og i særlige tilfælde konkurrencepræget dialog. Anvendelsen af partnerskaber, herunder servicepartnerskaber, må bero på en vurdering af, at et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og en privat leverandør er den bedste metode til at sikre varetagelse af serviceopgaverne og udvikling af de ydelser og processer opgaven omfatter. Partnerskabet bygger på et udbud og indgåelse af en kontrakt på grundlag af en åben kravspecifikation, som fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater. I forbindelse med særligt komplekse kontrakter åbner Silkeborg Kommune for brug af konkurrencepræget dialog som konkurrenceudsættelsesform. Den konkurrenceprægede dialog adskiller sig fra offentligt og begrænset udbud ved, at der er indføjet en dialogfase mellem prækvalifikationen og tilbudsafgivelsen, hvor det er muligt at inddrage mulige leverandøres ekspertise for at finde den løsning der bedst muligt tilfredsstiller kommunens behov. Formen afviger derfor fra det normale EU-forbud mod forhandling og kan derfor også kun bringes i anvendelse, når: 1. Der er tale om en særlig kompleks kontrakt, hvor udbyder ikke er i stand til at præcisere de tekniske, retlige eller finansielle forhold i forbindelse med projektet. 2. Udbyder er i en situation, hvor udbyderen mener, at det ikke vil være muligt at indgå en kontrakt via et offentligt eller begrænset udbud. Silkeborg Kommunes mål for konkurrenceudsættelse Et af Silkeborg byråds overordnede mål er bæredygtig økonomi og kommunen arbejder derfor for, at kommunen altid er drevet så effektivt og omkostningsbevist som muligt uden at gå på kompromis med den ønskede kvalitet. Med henblik på at sikre det overordnede mål, vil Silkeborg Kommune anvende konkurrenceudsættelse de steder, hvor det kan sandsynliggøres, at konkurrenceudsættelse vil sikre mere optimal udnyttelse af kommunens ressourcer. I en sådan analyse medtager Silkeborg Kommune altid de omkostninger der er forbundet med at gennemføre udbud. Silkeborg Kommune havde i 2010 en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) på 20,6. Regeringen og KL har tilkendegivet et mål om at kommunernes konkurrenceudsættelse kommer op på 26,5 %. Derudover har regeringen i Aftale om Konkurrencepakken angivet et mål om at kommunerne i 2015 har en konkurrenceudsættelse på 31,5 %. Silkeborg Kommune sigter efter en IKU på 26,5 % i Silkeborg Kommune ser positivt på konkurrenceudsættelse og det er byrådets opfattelse, at der bør ske en stigning i andelen af konkurrenceudsatte opgaver frem mod Det betyder, at Silkeborg Kommune principielt er åben over for at tage konkurrenceudsættelse i anvendelse på alle områder. Ved konkurrenceudsættelse af en kommunal opgave med mulighed for, at den efterfølgende bliver udliciteret indgår det samtidig i kommunens overvejelser, hvilke konsekvenser det kan have for Side 2

3 kommunens muligheder for fremadrettet at udføre denne eller lignende opgaver. Udlicitering af et helt område kan medføre tab af kompetencer i den kommunale administration, som derfor fremover vil skulle købes eksternt f.eks. i forbindelse med kontrol med det udliciterede område eller genudbud. Endvidere indgår det i kommunens overvejelser, at hvis der sker en delvis udlicitering, kan det være vanskeligt at drive de tilbageværende opgaver på en økonomisk forsvarlig måde. Initiativ til konkurrenceudsættelse Med henblik på at udarbejde en samlet udbudsplan for Silkeborg Kommune (bilag 1) udarbejder de enkelte fagudvalg en bruttoliste over mulige udbudsemner inden for de enkelte fagudvalgsområder. Efterfølgende foretager kommunens Økonomiudvalg en prioritering af udbudsemnerne med henblik på udarbejdelse af en nettoliste over mulige udbudsemner. Fagudvalgene beslutter om der skal udarbejdes en business case for de udvalgte udbudsemner, før udbudsplanen vedtages af byrådet som en del af vedtagelsen af nærværende udbudsstrategi. I det omfang der på et senere tidspunkt skal igangsættes andre udbud end de udbud byrådet vedtager med vedtagelsen af udbudsplanen sker dette efter den procedure der er beskrevet i kommunens udbudspolitik. Det betyder, at det er det enkelte fagudvalg der beslutter, hvorvidt områder eller dele af områder indenfor fagudvalgets område skal konkurrenceudsættes. Initiativet til tværgående udbud kan komme fra Byråd, Økonomiudvalget, fagudvalg eller på baggrund af en administrativ indstilling, men det er Økonomiudvalget der træffer beslutning om konkurrenceudsættelse af tværgående opgaver. Strategi for afgrænsede driftsområder Silkeborg Kommune er af den opfattelse, at der indenfor de forskellige områder af den kommunale drift er forskellige potentialer for brugen af konkurrenceudsættelse. I det følgende beskrives de overordnede rammer og initiativer for konkurrenceudsættelse indenfor forskellige driftsområder. Teknik, veje og miljø: På dette område udbyder Silkeborg Kommune allerede en lang række opgaver. Samtidig er det kommunens opfattelse, at der stadig er et uudnyttet potentiale ved konkurrenceudsættelse på dette område. Derfor vil Silkeborg Kommune i den kommende tid arbejde på at konkurrenceudsætte flere opgaver end det er tilfældet i dag. Med henblik på at sikre øget konkurrenceudsættelse inden for dette område drøfter Vej- og Trafikudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget mindst én gang om året mulighederne for øget konkurrenceudsættelse. Side 3

4 Administrative opgaver: Det er byrådets opfattelse, at det på en række områder indenfor det administrative område vil være muligt at konkurrenceudsætte opgaverne uden at det vil have negativ betydning for kvaliteten af opgaveløsningen eller influere negativt på kerneområder i den kommunale opgavevaretagelse. Samtidig er en række af opgaverne dog så små, at omkostningerne ved at gennemføre et udbud vil overstige den formodede gevinst ved det. Med henblik på at sikre øget konkurrenceudsættelse drøfter Økonomiudvalget mindst én gang om året mulighederne for øget konkurrenceudsættelse indenfor det administrative område. Beskæftigelsesområdet: Det er Silkeborg Kommunes opfattelse, at der vil være et vist potentiale ved konkurrenceudsættelse indenfor dette område og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter derfor mindst én gang om året mulighederne for at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver. Kultur- og fritidsområdet: Silkeborg Kommune udbyder allerede en række opgaver indenfor dette område; f har vedligeholdelsen af grønne områder været udbudt. Silkeborg kommune ønsker dog løbende at undersøge mulighederne for at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter derfor mindst én gang årligt mulighederne for at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver. Børn- og unge, ældre, sundhed og handicap og psykiatri områderne: Silkeborg Kommune er af den opfattelse, at hovedparten af disse områder også fremadrettet vil blive drevet kommunalt, men byrådet er ikke afvisende overfor at foretage udbud på dele af et område og på den måde drage erfaringer med muligheden for at udbyde denne type opgaver. Indenfor støttefunktionerne, blandt andet administrative og tekniske funktioner, vil kommunen løbende overveje muligheden for konkurrenceudsættelse. Med henblik på at sikre øget konkurrenceudsættelse drøfter de relevante fagudvalg mulighederne for øget konkurrenceudsættelse inden for deres områder mindst én gang årligt. Politik for gennemførelse af udbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har vedtaget en Indkøbs- og Udbudspolitik for hele kommunen, som beskriver retningslinjer og procedurer for konkurrenceudsættelse i kommunen. I politikken beskrives kommunens anvendelse af kontrolbud, medarbejderinddragelse, klausuler m.v. Side 4

5 Bilag 1: Plan for planlagte konkurrenceudsættelser 2011 til 2014 Tjenesteydelser: Udvalgsområde Emne Økonomiudvalget / andre relevante fagudvalg Teknisk rådgivning vedrørende ombygninger og anlægsarbejder Revisionsydelser Bankforbindelse (afhænger af evt. udnyttelse af option på forlængelse) Arbejdsmarkedsudvalget Sprogundervisning Børne- og Ungeudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Vej- og Trafikudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Befordring/kørsel på skoleområdet Fysioterapi genoptræning efter sundhedsloven 140 Madservice (afhænger af evt. kontraktforlængelse) Befordring/kørsel med daghjemsbrugere Udbud af driftsopgaver, etape 1, parker, legepladser og friluftsbade, udløber med mulighed for forlængelse 2 1 år. Udbud af driftsopgaver, øvrige idrætsanlæg og atletikstadion, etape 2, udløber med mulighed for forlængelse 2 1 år Udbud af driftsopgaver, opvisningsbanen Silkeborg Stadion, udløber med mulighed for forlængelse 2 1 år Udbud af rådgivningsopgaver som projektering af veje og byggemodning samt planlægningsopgaver Udbud af bybusdriften (udbydes via Midttrafik) Udbud af udlægning af asfaltslidlag Rabatklipning på land med maskine Side 5

6 Rabatklipning på land, håndarbejde Revneforseglinger Sikkerhedsarbejder langs vejkanter Maskinel gadefejning Vask, maling m.v. (sikkerhedsrækværker) Rengøring, offentlige toiletter Nyplantning (vejbeplantning) Græsslåning (grønne områder) IT-systemer: Udvalgsområde/Afdeling Emne Job- & Borgerservice KMD - Boliglån (3270) Børn- & Familie IDIS (daginstitutionssystem) KMD - Børn og Voksne Nova Handicap- & Psykiatri BBJ Organisation & Personale Acadre Acadre ES - indskanning Acadre Dagsordensystem Schultz SD Løn (*) Teknik & Miljø GeoEnviron Geomedia Generelt (19 prod) Navision (Entreprenørgården) Vejman Sundhed & Omsorg Care - rambøll Økonomi- & IT Jyske netbank Erhverv Prisme (*) IDM * Det kan være hensigtsmæssigt at udbyde lønsystemet og økonomisystemet samtidigt, men da de nuværende kontrakter på de to systemer (SD Løn og Prisme) udløber på forskellige tidspunkter pågår der i øjeblikket en vurdering af det hensigtsmæssige udbudstidspunkt. Side 6

7 Varer: Emne Genbrugshjælpemidler Headset Service af elevatorer og trappelifte Ortopædisk fodtøj Vask og leje af linned og måtter Kopipapir Bleer, børn Datatilbehør, itforbrugsstoffer, ergonomisk tilbehør Skolebiblioteksbøger Barnevogne med motor, småbørns udstyr Serviceaftale, ventilationsanlæg Serviceaftale, gas- og oliefyr Flaskegas (ukrudt m.v.) Telefoni (SKI-udbud) Datatrafik (Ski-udbud) PC-udbud (Ski-udbud) Serverudbud (Ski-udbud) De ovenstående emner er de udbud af varer, der er planlagt. Derudover arbejdes der i regi af 12- bygruppen på en omfattende udbudsplan for vareudbud; planen forventes færdig primo Side 7

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere